ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/123

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-05-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-05-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-04-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ. 251/2002 (ΦΕΚ Α΄224) «Περί Καθορισμού του Τύπου και των Κλάσεων των Ειδικών Εντύπων Παραβόλων, σε ΕΥΡΩ, προς Αντικατάσταση του κινητού επισήματος του ειδικού ενσήμου των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας καθιερωθέντος από το Ν.Δ. 1938/42 (ΦΕΚ Α΄ 289)».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 251/2002 (ΦΕΚ Α΄224) τροποποιούνται, ως εξής: Τα ειδικά έντυπα παραβόλων διακρίνονται στις παρακάτω κλάσεις σε ευρώ 1η κλάση των τριών (3) ευρώ. 2η κλάση των πέντε (5) ευρώ. 3η κλάση των δεκαπέντε (15) ευρώ. 4η κλάση των τριάντα (30) ευρώ. ευρώ. 5η κλάση των σαράντα πέντε (45) ευρώ. 6η κλάση των εξήντα (60) ευρώ. 7η κλάση των ενενήντα (90) ευρώ .
Άρθρο 2
1.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ. 251/2002 (ΦΕΚ Α΄224) τροποποιούνται, ως εξής: Κάθε κλάση των ειδικών εντύπων παραβόλων θα έχει ένδειξη σειράς και θα φέρει αρίθμηση Σε όλα τα έντυπα στην πρώτη εκτύπωσή τους η αρίθμηση θα αρχίζει από 001 και τη σειρά Α. Ο χρωματισμός των εντύπων ορίζεται ως εξής 1η κλάση λευκό 2η κλάση μπεζ 3η κλάση κίτρινο 4η κλάση φαιό ανοικτό 5η κλάση πράσινο 6η κλάση ροζ 7η κλάση κυανό Έντυπα παράβολα τα οποία έχουν διατεθεί δεν επιστρέφονται .
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 5 του Ν.Δ. 1938/1942 «Περί συμπληρώσεως της περί Μετοχικού Ταμείου Στρατού νομοθεσίας και άλλων διατάξεων» (ΦΕΚ Α΄ 289) που κυρώθηκε με την πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου 331/1946 (ΦΕΚ Α΄ 185).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ Α΄137) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α΄ 38).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 25 και της παρ. 6α του άρθρου 10 του Ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 35)
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 εδ. γ΄, ιδ΄ και ιη΄ του Π.Δ. 363/1997 «Διατήρηση εποπτείας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας επί ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ Α΄ 241).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 10 και 19 του Ν. 2482/2000 (ΦΕΚ Α΄207) «Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) 1103/1997, 974/1998, 2866/1998 του Συμβουλίου, όπως ισχύουν σχετικά με την εισαγωγή του ΕΥΡΩ».
 • Τη με αριθμ. 29492/31 Οκτωβρίου 2001 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας στους Υφυπουργούς Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ Β΄ 1483).
 • Τη με αριθμ. 17/7/13 Νοεμβρίου 2002 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΜΤΣ.
 • Το γεγονός ότι από το παρόν διάταγμα προκαλείται οικονομική επιβάρυνση του Προϋπολογισμού του Μετοχικού Ταμείου Στρατού τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ σε βάρος του ΚΑΕ 1211, οικονομικού έτους 2003.
 • Τη με αριθ. 90/2003 Γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1946/331 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1946/331 1946
ΑΠΟΦΑΣΗ 1931/29492 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1931/29492 1931
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1995/2292 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΣ 2000/2482 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2482 2000
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1942/1938 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1942/1938 1942
Διατήρηση εποπτείας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας επί Ν.Π.Δ.Δ. 1997/363 1997
Καθορισμός του Τύπου και των Κλάσεων των Ειδικών Εντύπων Παραβόλων, σε ΕΥΡΩ, προς Αντικατάσταση του κινητού επισήματος του ειδικού ενσήμου των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας καθιερωθέντος από το Ν.Δ 1938/42 (ΦΕΚ Α΄ 289). 2002/251 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία