Κανονισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Προσόντα υποψηφίων"
1.  
  Πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προσλαμβάνονται στο Πυροσβεστικό Σώμα κάθε έτος, για την κάλυψη παροδικής φύσεως αναγκών του. Η διάρκεια της απασχόλησης ανέρχεται στους οκτώ (8) μήνες ετησίως .
Πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προσλαμβάνονται στο Πυροσβεστικό Σώμα (Π.Σ.) εντός του χρονικού διαστήματος από 1η Μαϊου μέχρι 31η Οκτωβρίου κάθε έτους, για την κάλυψη παροδικής φύσης εποχικών αναγκών του. Η διάρκεια της απασχόλησης δεν μπορεί να υπερβεί τους πέντε (5) μήνες ετησίως.
1.  
  Πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προσλαμβάνονται στο Πυροσβεστικό Σώμα κάθε έτος, για την κάλυψη παροδικής φύσεως αναγκών του. Η διάρκεια της απασχόλησης των πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης είναι έως πέντε (5) μήνες ετησίως. Ο αριθμός των συμβασιούχων και η διάρκεια απασχόλησης καθορίζεται κατ’ έτος με απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .
Πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προσλαμβάνονται στο Πυροσβεστικό Σώμα (Π.Σ.) εντός του χρονικού διαστήματος από 1η Μαϊου μέχρι 31η Οκτωβρίου κάθε έτους, για την κάλυψη παροδικής φύσης εποχικών αναγκών του. Η διάρκεια της απασχόλησης δεν μπορεί να υπερβεί τους πέντε (5) μήνες ετησίως.
2.  
  Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να προσληφθούν, ως πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα και προϋποθέσεις κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας της υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία πρόσληψης και κατά την πρόσληψή τους, εκτός του ορίου ηλικίας που πρέπει να έχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης:
 1. Να είναι Έλληνες πολίτες ή ομογενείς
 2. Να έχουν ηλικία:
 3. (1) Οι υποψήφιοι για την Κατηγορία Α΄ συμπληρωμένο το 18ο έτος και να μην έχουν υπερβεί το 50ο. Από αυτούς προτάσσονται κατά την πρόσληψη οι έχοντες ηλικία μέχρι και 40 ετών και αν δεν καλυφθούν όλες οι προκηρυσσόμενες θέσεις από υποψήφιους με αυτή την ηλικία, λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα και οι προϋποθέσεις υποψηφίων μέχρι και 45 ετών και σε περίπτωση που πάλι δεν καλυφθούν οι προκηρυσσόμενες θέσεις λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα και οι προϋποθέσεις των υποψηφίων μέχρι και 50 ετών.
 4. (2) Οι υποψήφιοι για την Κατηγορία Β΄ συμπληρωμένο το 21ο έτος και να μην έχουν υπερβεί το 55ο. Από αυτούς προτάσσονται κατά την πρόσληψη οι έχοντες ηλικία μέχρι και 45 ετών και αν δεν καλυφθούν όλες οι προκηρυσσόμενες θέσεις από υποψήφιους με αυτή την ηλικία λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα και οι προϋποθέσεις υποψηφίων μέχρι και 50 ετών και σε περίπτωση που πάλι δεν καλυφθούν όλες οι προκηρυσσόμενες θέσεις, λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα και οι προϋποθέσεις των υποψηφίων μέχρι και 55 ετών.
 5. (3) Οι υποψήφιοι για την Κατηγορία Γ΄ συμπληρωμένο το 18ο έτος και να μην έχουν υπερβεί το 40ο. (4) Οι υποψήφιοι για την Κατηγορία Δ΄ συμπληρωμένο το 18ο έτος και να μην έχουν υπερβεί το 55ο.
 6. Να έχουν σωματική και ψυχική υγεία, σύμφωνα με τα ισχύοντα για την κατάταξη των μονίμων πυροσβεστών
 7. Να μην έχουν καταδικαστεί για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης κακουργήματος ή πλημμελήματος για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών.
 8. Ο όρος «καταδίκη» περιλαμβάνει και την καταδίκη με αναστολή και ποινικό σωφρονισμό.Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν παραπεμφθεί σε δίκη δια βουλεύματος, μπορούν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά κατάταξης, αλλά δεν προσλαμβάνονται αν μέχρι το χρόνο έκδοσης της απόφασης πρόσληψης δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητο αθωωτικό βούλευμα ή απόφαση.
 9. Για όσους έχουν προσληφθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος από τη Δασική ή Πυροσβεστική Υπηρεσία ως πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης, να μην έχει καταγγελθεί η σύμβαση πρόσληψής τους για λόγους πειθαρχικούς ή υπηρεσιακής ανεπάρκειας
3.  
  Ο αριθμός αυτών που προσλαμβάνονται, ως πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης, κατά Υπηρεσία, καλύπτεται ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες από τις ακόλουθες κατηγορίες και καθορίζεται κάθε φορά με την απόφαση της ανακοίνωσης. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ Ειδικότητα: Εργάτη πυρόσβεσης - διάσωσης. Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής, προσλαμβανόμενοι βοηθούν τους μόνιμους πυροσβεστικούς υπαλλήλους στα καθήκοντά τους (πρόληψη-καταστολή πυρκαγιών και διασώσεις). ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ Ειδικότητα: Οδηγού πυροσβεστικών οχημάτων. Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής πρέπει να έχουν επαγγελματική άδεια οδήγησης τουλάχιστον Γ΄ κατηγορίας και να είναι ικανοί για οδήγηση πυροσβεστικών οχημάτων. Προσλαμβανόμενοι εκτελούν ανάλογα καθήκοντα με αυτά των μονίμων πυροσβεστικών υπαλλήλων που οδηγούν πυροσβεστικά οχήματα και όταν απαιτείται βοηθούν και τους μόνιμους στα πυροσβεστικά καθήκοντά τους. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄ Ειδικότητα: Εργάτη Αερομεταφερόμενων Πεζοπόρων Τμημάτων. Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής να έχουν υπηρετήσει τη στρατιωτική θητεία τους στις Ειδικές Δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων (Λ.Ο.Κ - Ο.Υ.Κ - Πεζοναύτες). Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι που έχουν υπηρετήσει τη στρατιωτική θητεία τους στις Ειδικές Δυνάμεις προσλαμβάνονται υποψήφιοι που έχουν τετράμηνη εμπειρία με την ίδια ειδικότητα στο Πυροσβεστικό Σώμα ή τη Δασική Υπηρεσία, ή που είναι εθελοντές πυροσβέστες σύμφωνα με το Ν. 1951/1991 (Α΄ 84) επί ένα (1) πλήρες έτος και αν και πάλι δεν υπάρχουν υποψήφιοι με εμπειρία ή εθελοντές, προσλαμβάνονται υποψήφιοι χωρίς τα προσόντα αυτά. Βοηθούν τους μόνιμους πυροσβεστικούς υπαλλήλους σε όλη την επικράτεια στα καθήκοντα τους και αναλαμβάνουν και τη φόρτωση - εκφόρτωση του συστήματος ΜΑFFS στα Αεροσκάφη τύπου C-130. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ΄ Ειδικότητα: Πυροφυλάκων. Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής προσλαμβανόμενοι στελεχώνουν τα πυροφυλάκια.
4.  
  Για θέσεις της Κατηγορίας Γ΄ δεν είναι δυνατή η πρόσληψη γυναικών, ενώ οι θέσεις των Κατηγοριών Β΄ και Δ΄ καλύπτονται ανεξάρτητα από το φύλο των υποψηφίων. Για την Κατηγορία Α΄ ποσοστό 10 % των θέσεων καλύπτονται από γυναίκες υποψήφιες.
5.  
  Στα αερομεταφερόμενα Πεζοπόρα Τμήματα είναι δυνατόν να προκηρύσσεται και αριθμός θέσεων οδηγών, οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν σωρευτικά τα προσόντα για τις Κατηγορίες Β΄ και Γ΄
Άρθρο 2 "Ανακοίνωση πρόσληψης - Δικαιολογητικά"
1.  
  Για την αντιμετώπιση των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, σε προσωπικό, κατά την προβλεπόμενη από το άρθρο 1, παρ. 1 του παρόντος διατάγματος αντιπυρική περίοδο κάθε έτους, εκδίδεται ανακοίνωση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος το μήνα Φεβρουάριο για τις Υπηρεσίες του Σώματος με την οποία καθορίζεται η διαδικασία πρόσληψης πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης, στην οποία μπορούν να συμμετέχουν υποψήφιοι από όλη τη χώρα. Στην ανακοίνωση της διαδικασίας πρόσληψης αναφέρεται ο αριθμός των προσλαμβανομένων από κάθε κατηγορία σε κάθε Πυροσβεστική Υπηρεσία ή Πυροσβεστικό Κλιμάκιο, τα απαιτούμενα προσόντα, ο τόπος και τα όργανα κατάθεσης των δικαιολογητικών, η ημερομηνία και ο τρόπος διεξαγωγής της διαδικασίας πρόσληψης καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Οι συμμετέχοντες μπορούν να είναι υποψήφιοι σε όποια κατηγορία και όσες Υπηρεσίες επιθυμούν. Η ανακοίνωση αναρτάται στα Πυροσβεστικά Καταστήματα και δημοσιεύεται υποχρεωτικά σε μία τουλάχιστον τοπική εφημερίδα και σε μία εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας.
2.  
  Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να προσληφθούν, ως πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης σε μια ή περισσότερες από τις αναγραφόμενες στην ανακοίνωση Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, υποβάλλουν αυτοπροσώπως σ αυτές μέσα στις οριζόμενες προθεσμίες:
 1. Αίτηση, σύμφωνα με το προκαθορισμένο από το Πυροσβεστικό Σώμα υπόδειγμα
 2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας, και για τους υποψηφίους της Κατηγορίας Β΄ , της άδειας οδήγησης
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, για τους έγγαμους
 4. Βεβαίωση του οικείου Δήμου ή Κοινότητας, ότι είναι μόνιμοι κάτοικοι
 5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι έχουν όλες τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα από την προκήρυξη προσόντα.
 6. Αν η δήλωση αυτή είναι ψευδής ή ανακριβής, ως προς οποιαδήποτε στοιχεία, εκτός των ποινικών ευθυνών, η σύμβαση εργασίας είναι αυτοδίκαια άκυρη και η πρόσληψη ανακαλείται υποχρεωτικά και αζημίως.
 7. Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, πιστοποιητικό ή βεβαίωση προβλέπεται από την προκήρυξη
3.  
  Η παραλαβή και ο έλεγχος των απαιτουμένων δικαιολογητικών γίνεται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, για την οποία διενεργείται η διαδικασία πρόσληψης. Δικαιολογητικά που δεν είναι σύμφωνα με την ανακοίνωση, επιστρέφονται στον υποψήφιο με αποδεικτικό παραλαβής.
4.  
  Για διαδικασία πρόσληψης προσωπικού σε Πυροσβεστικά Κλιμάκια, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην Υπηρεσία στην οποία υπάγονται τα Κλιμάκια αυτά
Άρθρο 3 "Επιτροπή πρόσληψης - Κύρωση πινάκων - Πρόσληψη"
1.  
  Με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος συγκροτείται χωριστά για κάθε Νομό, Επιτροπή Πρόσληψης αποτελούμενη από τρεις (3) Αξιωματικούς Γενικών Υπηρεσιών του Σώματος, από τους οποίους τουλάχιστον ο ένας ανώτερος Αξιωματικός, που υπηρετούν σε Υπηρεσίες του οικείου Νομού. Πρόεδρος είναι ο ανώτερος ή αρχαιότερος Αξιωματικός, ο οποίος πρέπει να είναι νεώτερος του Διοικητή του οικείου Νομού και Γραμματέας ο νεώτερος στην αρχαιότητα.
2.  
  Η Επιτροπή Πρόσληψης συντάσσει πίνακα με τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων, κατά κατηγορία για κάθε Υπηρεσία του Νομού , που διενεργείται η διαδικασία πρόσληψης ο οποίος υπογράφεται από όλα τα μέλη της και υποβάλλεται, με μέριμνα του Προέδρου της μαζί με τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, στο Διοικητή του οικείου Νομού για κύρωση. Οι πίνακες με τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων αναρτώνται στο κατάστημα της οικείας Υπηρεσίας για την οποία διεξάγεται η διαδικασία πρόσληψης. Για κάθε ανάρτηση συντάσσεται πρακτικό που υπογράφεται από δύο πυροσβεστικούς υπαλλήλους της Υπηρεσίας. Κατά των πινάκων αυτών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση, για εκείνα τα στοιχεία που δεν υπολογίστηκαν ορθά, ενώπιον της προβλεπόμενης από το επόμενο εδάφιο Επιτροπής, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία η οποία αρχίζει την επομένη της αναρτήσεως των πινάκων και λήγει μετά την πάροδο δέκα (10) ημερών από την ανάρτησή τους. Οι ενστάσεις εξετάζονται για τη βασιμότητά τους από τριμελή Επιτροπή, που συγκροτείται για κάθε Περιφερειακή Διοίκηση Π.Υ. , με απόφαση Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος και αποτελείται από το Διοικητή της οικείας Περιφερειακής Διοίκησης Π.Υ. και δύο (2) Ανώτερους Αξιωματικούς Γενικών Υπηρεσιών του Σώματος. Για τις υγειονομικές και αθλητικές εξετάσεις δεν επιτρέπεται επανεξέταση. Σε περίπτωση αποδοχής της ένστασης , η Επιτροπή προβαίνει στις απαραίτητες διορθωτικές πράξεις και σε κάθε περίπτωση γνωστοποιεί με αποδεικτικό την απόφασή της. Έκαστος των πινάκων επιτυχόντων ισχύει για πέντε έτη. Σε Υπηρεσίες που είναι αναγκαία η πρόσληψη περισσοτέρων πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης, ενώ ισχύουν πίνακες, προσλαμβάνονται, κατά τη σειρά κατάταξής τους, οι επόμενοι υποψήφιοι, που είναι εγγεγραμμένοι στους αντίστοιχους πίνακες της οικείας Υπηρεσίας. Εάν δεν επαρκεί ο αριθμός των υποψηφίων που προσλαμβάνονται στους πίνακες αυτούς και για το υπόλοιπο των θέσεων, διενεργείται νέα διαδικασία πρόσληψης. Οι πίνακες κατάταξης της νέας διαδικασίας πρόσληψης, που συντάσσονται συμπληρωματικά, ισχύουν όσο χρόνο διαρκεί και η ισχύς των αρχικών πινάκων για την ίδια κατηγορία. Επιτυχών σε διαδικασία πρόσληψης, που δικαιούται να προσληφθεί και σε άλλη αντιπυρική περίοδο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, δεν έχει το δικαίωμα νέας πρόσληψης, αν για οποιοδήποτε λόγο αρνηθεί ή απολέσει το δικαίωμα αυτό σε μία αντιπυρική περίοδο.
3.  
  Σε περίπτωση μη κάλυψης του αριθμού των θέσεων που ανακοινώθηκαν σε Πυροσβεστική Υπηρεσία, λόγω μη προσέλευσης υποψηφίων, οι υπόλοιπες θέσεις δύναται να συμπληρώνονται από επιτυχόντες του ίδιου πίνακα της πλησιέστερης Υπηρεσίας του ίδιου νομού, όπως αυτή καθορίζεται στην ανακοίνωση, και κατά τη σειρά επιτυχίας τους
4.  
  Από τους κυρωμένους πίνακες κατάταξης, αριθμός υποψηφίων ίσος με τον αριθμό προσλαμβανομένων, καλείται από την αρμόδια Επιτροπή Πρόσληψης κάθε Υπηρεσίας για παραπομπή στο πλησιέστερο Κρατικό Νοσοκομείο προς πιστοποίηση της καλής κατάστασης της υγείας τους
5.  
  Οι υποψήφιοι προσκομίζουν το δελτίο υγειονομικής εξέτασης, που χορηγείται από το Κρατικό Νοσοκομείο, στην Επιτροπή Αναρρωτικών Αδειών του οικείου Νομού που είναι αρμόδια για την υγειονομική υπηρεσία των πυροσβεστικών υπαλλήλων και αυτή αποφασίζει για την καταλληλότητα ή μη αυτών. Στη συνέχεια και μόνον για τους επιτυχόντες των Κατηγοριών Α΄ και Γ΄ καλείται από τον οικείο πίνακα αριθμός υποψηφίων ίσος με αυτόν που ανακοινώθηκε, και υποβάλλεται σε αθλητικές εξετάσεις. Οι αθλητικές εξετάσεις ενεργούνται από την Επιτροπή Πρόσληψης και περιλαμβάνουν:.
 1. Μεταφορά ανά χέρι αλτήρα με λαβή βάρους 25 κιλών έκαστος, για υποψήφιους που έχουν ηλικία μέχρι 35 ετών, σε απόσταση 80 μέτρων χωρίς διακοπή των κινήσεων και χωρίς επαφή των βαρών με το έδαφος σε χρόνο 50΄΄ (μια προσπάθεια) και για υποψήφιους που έχουν ηλικία πάνω από 35 ετών, σε απόσταση 50 μέτρων με τις ίδιες προϋποθέσεις και τον ίδιο χρόνο, και
 2. Δρόμος 400 μέτρων σε χρόνο 1΄ 30΄΄ (μία προσπάθεια) για υποψήφιους μέχρι 35 ετών και σε χρόνο 2΄ (μία προσπάθεια) για υποψήφιους πάνω από 35 ετών
6.  
  Η πρόσληψη ενεργείται με απόφαση του Διοικητή της προσλαμβάνουσας Υπηρεσίας. Προκειμένου για τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια, η πρόσληψη ενεργείται με απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας στην οποία υπάγονται αυτά. Στην απόφαση πρόσληψης αναφέρεται υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο του προσλαμβανομένου, η Υπηρεσία πρόσληψης, το είδος της εργασίας και ο μέγιστος χρόνος διάρκειας της σύμβασης. Η απόφαση πρόσληψης αποστέλλεται με τον προσφορότερο τρόπο και με απόδειξη στη δηλωθείσα διεύθυνση κατοικίας του προσλαμβανομένου, ο οποίος καλείται να αναλάβει υπηρεσία μέσα στην αποκλειστική προθεσμία, που ρητά καθορίζεται σε αυτήν. Η σύμβαση εργασίας αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας και υπογράφεται από τον προσλαμβανόμενο και το Διοικητή της Υπηρεσίας πρόσληψης. Η απόφαση πρόσληψης ανακαλείται, αν ο ενδιαφερόμενος δεν αποδέχεται αυτή ρητά ή σιωπηρά, με την εκπνοή της προθεσμίας για ανάληψη υπηρεσίας.
7.  
  Όσοι προσλαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, μπορεί να επαναπροσληφθούν στην Υπηρεσία της αρχικής πρόσληψης με την ίδια ειδικότητα κατ ανώτατο όριο μέχρι πέντε (5) αντιπυρικές περιόδους, εφόσον έχουν την προβλεπόμενη από το άρθρο 1 παράγραφο 2(γ) υγεία, που βεβαιώνεται με έγγραφο του ασφαλιστικού τους φορέα, ή κρατικού νοσοκομείου και όπου δεν λειτουργεί, με βεβαίωση κέντρου υγείας. Όροι, προϋποθέσεις και περιορισμοί, που ισχύουν κάθε φορά για τους εργαζόμενους με σύμβαση ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα και αφορούν τη συνολική διάρκεια απασχόλησης και άλλα συναφή θέματα, εφαρμόζονται και στο προσωπικό, που προσλαμβάνεται με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος. Το προσωπικό αυτό υποβάλλεται κάθε φορά πριν τη σύναψη νέας σύμβασης πρόσληψης και στις προβλεπόμενες από την παράγραφο 5 αθλητικές εξετάσεις, εφόσον γίνεται ειδική προς τούτο μνεία στην έκθεση αξιολόγησής τους .
Οι προσλαμβανόμενοι σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, εφόσον επιθυμούν και διαθέτουν κατά το χρόνο πρόσληψής τους την προβλεπόμενη από το άρθρο 1 παρ. 2γ υγεία, που διαπιστώνεται κάθε φορά με νέες ιατρικές εξετάσεις, προσλαμβάνονται εκ νέου στην Υπηρεσία αρχικής πρόσληψης με την ίδια ειδικότητα και μέχρι και ανώτατο όριο πέντε (5) αντιπυρικών περιόδων. Κατ εξαίρεση οι προσλαμβανόμενοι υποβάλλονται κάθε φορά και σε αθλητικές δοκιμασίες, όταν γίνεται ειδική προς τούτο μνεία στην έκθεση αξιολόγησής τους.
7.  
  Οι προσλαμβανόμενοι σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, εφόσον επιθυμούν και διαθέτουν κατά το χρόνο πρόσληψής τους την προβλεπόμενη από το άρθρο 1 παρ. 2γ υγεία, προσλαμβάνονται εκ νέου στην Υπηρεσία αρχικής πρόσληψης με την ίδια ειδικότητα και για χρονικό διάστημα μέχρι πέντε (5) συμβατικών περιόδων, το οποίο μπορεί να επεκταθεί μέχρι και ανώτατο όριο δέκα (10) συμβατικών περιόδων, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, εφόσον ειδικές υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν, που πιστοποιούνται κατ’ έτος με πράξη του Αρχηγού ΠΣ, η οποία εκδίδεται, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη για την περίπτωση αυτή το ανώτερο ανά κατηγορία όριο ηλικίας όπως αυτό καθορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 1 του παρόντος. Οι ως άνω προσλαμβανόμενοι εφόσον προσκομίσουν κατ’ έτος τα προβλεπόμενα από το άρθρο 2 παρ. 2 του παρόντος έγγραφα, απαλλάσσονται από τις διαδικασίες πιστοποίησης της καλής κατάστασης της υγείας τους και τις αθλητικές εξετάσεις που προβλέπονται από το άρθρο 3 παρ. 5 του παρόντος. Κατ’ εξαίρεση οι προσλαμβανόμενοι υποβάλλονται κάθε φορά και σε αθλητικές δοκιμασίες, όταν γίνεται ειδική προς τούτο μνεία στην έκθεση αξιολόγησής τους .
Οι προσλαμβανόμενοι σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, εφόσον επιθυμούν και διαθέτουν κατά το χρόνο πρόσληψής τους την προβλεπόμενη από το άρθρο 1 παρ. 2γ υγεία, που διαπιστώνεται κάθε φορά με νέες ιατρικές εξετάσεις, προσλαμβάνονται εκ νέου στην Υπηρεσία αρχικής πρόσληψης με την ίδια ειδικότητα και μέχρι και ανώτατο όριο πέντε (5) αντιπυρικών περιόδων. Κατ εξαίρεση οι προσλαμβανόμενοι υποβάλλονται κάθε φορά και σε αθλητικές δοκιμασίες, όταν γίνεται ειδική προς τούτο μνεία στην έκθεση αξιολόγησής τους.
9.  
  Οι εποχικοί πυροσβέστες που αδυνατούν να παρέχουν την υπηρεσία τους σε συγκεκριμένη συμβατική περίοδο ή μέρος αυτής, επειδή καλούνται να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις, διατηρούν το δικαίωμα επαναπρόσληψης στην Υπηρεσία την πρώτη συμβατική περίοδο που ακολουθεί μετά τη λήξη της στρατιωτικής θητείας. Η άσκηση του εν λόγω δικαιώματος προϋποθέτει ειδική έγγραφη ενημέρωση από το δικαιούχο προς την αρμόδια Υπηρεσία και τη συνακόλουθη δήλωση βουλήσεώς του περί συνέχισης των συμβατικών του υποχρεώσεων. Αν υποβληθεί έγγραφη δήλωση για την άσκηση του δικαιώματος επαναπρόσληψης από τον ενδιαφερόμενο, δεν επιτρέπεται νέα πρόσληψη για την αναπλήρωσή του κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας. Το χρονικό διάστημα στρατιωτικής θητείας που συμπίπτει με χρόνο συμβατικής περιόδου δεν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής απασχόλησης για το εποχικό πυροσβεστικό προσωπικό .
7.  
  Οι πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οι οποίοι εξακολουθούν να συμπεριλαμβάνονται στους σχετικούς πίνακες επιτυχόντων όπως έχουν διαμορφωθεί από το έτος 2003, (έτος αρχικής πρόσληψης) έως και σήμερα, προσλαμβάνονται εκ νέου στην Υπηρεσία αρχικής πρόσληψης με την ίδια ειδικότητα για το έτος 2013 με δυνατότητα επαναπρόσληψής τους και για τα έτη 2014 και 2015 εφόσον επιθυμούν και διαθέτουν κατά το χρόνο πρόσληψής τους την προβλεπόμενη από το άρθρο 1 παρ. 2γ του παρόντος διατάγματος υγεία και ειδικές υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν. Οι ανάγκες αυτές πιστοποιούνται για κάθε ένα από τα παραπάνω έτη με πράξη του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος η οποία εκδίδεται μέχρι την 31η Ιανουαρίου, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη για την περίπτωση αυτή το ανώτερο ανά κατηγορία όριο ηλικίας όπως αυτό καθορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 1 του παρόντος. Οι ως άνω προσλαμβανόμενοι εφόσον προσκομίσουν κατ’ έτος τα προβλεπόμενα από το άρθρο 2 παρ. 2 του παρόντος έγγραφα, απαλλάσσονται από τις διαδικασίες πιστοποίησης της καλής κατάστασης της υγείας τους και τις αθλητικές εξετάσεις που προβλέπονται από το άρθρο 3 παρ. 5 του παρόντος. Κατ’ εξαίρεση οι προσλαμβανόμενοι υποβάλλονται κάθε φορά και σε αθλητικές δοκιμασίες, όταν γίνεται ειδική προς τούτο μνεία στην έκθεση αξιολόγησής τους .
Οι προσλαμβανόμενοι σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, εφόσον επιθυμούν και διαθέτουν κατά το χρόνο πρόσληψής τους την προβλεπόμενη από το άρθρο 1 παρ. 2γ υγεία, που διαπιστώνεται κάθε φορά με νέες ιατρικές εξετάσεις, προσλαμβάνονται εκ νέου στην Υπηρεσία αρχικής πρόσληψης με την ίδια ειδικότητα και μέχρι και ανώτατο όριο πέντε (5) αντιπυρικών περιόδων. Κατ εξαίρεση οι προσλαμβανόμενοι υποβάλλονται κάθε φορά και σε αθλητικές δοκιμασίες, όταν γίνεται ειδική προς τούτο μνεία στην έκθεση αξιολόγησής τους.
Άρθρο 4 "Κριτήρια-Τρόπος βαθμολόγησης των υποψηφίων"
1.  
  Όλων των Κατηγοριών πλην της Γ΄ : (1) Οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου ή Κοινότητας που εδρεύει η Υπηρεσία, στην οποία επιθυμούν να προσληφθούν, λαμβάνουν 300 μόρια. (2 Οι μόνιμοι κάτοικοι των όμορων, με το Δήμο ή Κοινότητα της έδρας, Δήμων, λαμβάνουν 200 μόρια. (3) Οι μόνιμοι κάτοικοι των άλλων Δήμων ή Κοινοτήτων του Νομού στον οποίο ανήκει η Υπηρεσία που επιθυμούν να προσληφθούν, λαμβάνουν 100 μόρια. (4) Οι μόνιμοι κάτοικοι Δήμων ή Κοινοτήτων των άλλων Νομών, της ίδιας Περιφέρειας λαμβάνουν 50 μόρια.
 1. Για τους υποψήφιους :
2.  
  Η συνολική βαθμολογία για κάθε υποψήφιο πολλαπλασιάζεται επί το συντελεστή (100). (1) Οι μόνιμοι κάτοικοι Δήμων ή Κοινοτήτων του Νομού στον οποίο εδρεύει η Υπηρεσία που επιθυμούν την πρόσληψη, λαμβάνουν 300 μόρια. (2) Οι μόνιμοι κάτοικοι Δήμων ή Κοινοτήτων των άλλων Νομών της ίδιας Περιφέρειας λαμβάνουν 200 μόρια. Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας γίνεται κλήρωση από την οικεία Επιτροπή Πρόσληψης παρουσία των ισοβαθμούντων υποψηφίων.
3.  
  Η προϋπηρεσία των υποψηφίων οδηγών προκειμένου να βαθμολογηθεί, πρέπει να βεβαιώνεται από το Ταμείο Συντάξεως Αυτοκινητιστών και για όσους είναι ασφαλισμένοι στο Ι.Κ.Α. , με βεβαίωση της αρμόδιας κατά τόπο Επιθεώρησης Εργασίας, που πιστοποιείται το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο υποψήφιος εργάσθηκε ως επαγγελματίας οδηγός με άδεια Γ΄ κατηγορίας τουλάχιστον. (1) Οι μόνιμοι κάτοικοι Δήμων ή Κοινοτήτων που βρίσκεται το πυροφυλάκιο προτάσσονται έναντι των άλλων υποψηφίων.
 1. Οι μακροχρονίως άνεργοι λαμβάνουν 200 μόρια.
 2. Η ιδιότητα αυτή πιστοποιείται με βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ.
 3. Οι έγγαμοι λαμβάνουν 50 μόρια και από αυτούς οι έχοντες ανήλικα τέκνα, 20 μόρια επιπλέον για κάθε ανήλικο παιδί.
 4. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων λαμβάνουν επιπλέον και 100 μόρια.
 5. Οι εθελοντές πυροσβέστες, σύμφωνα με το Ν. 1951/1991, λαμβάνουν 50 μόρια για κάθε πλήρες ημερολογιακό έτος εθελοντικής υπηρεσίας.
 6. Οι υποψήφιοι για την Κατηγορία Β΄ λαμβάνουν 20 μόρια αν έχουν επαγγελματική άδεια οδήγησης Δ΄ Κατηγορίας και άνω.
 7. Επίσης για κάθε πλήρες έτος προϋπηρεσίας ως επαγγελματία οδηγού λαμβάνουν 50 μόρια.
 8. Οι υποψήφιοι που αποδεδειγμένα έχουν προσληφθεί με την ιδιότητα του εποχικού πυροσβέστη πριν την ισχύ του παρόντος διατάγματος από τη Δασική Υπηρεσία ή το Πυροσβεστικό Σώμα ή προσλαμβάνονται εφεξής λαμβάνουν 80 μόρια για κάθε αντιπυρική περίοδο πρόσληψής τους
4.  
  Η ικανότητα των οδηγών που προσλαμβάνονται διαπιστώνεται, πριν την πρόσληψή τους, με εξέταση από την Επιτροπή που προβλέπεται για κάθε Υπηρεσία και για την αντίστοιχη εξέταση των μονίμων οδηγών πυροσβεστικών υπαλλήλων
5.  
  Η προϋπηρεσία των εθελοντών πυροσβεστών αποδεικνύεται με βεβαίωση του Διοικητή της αρμόδιας κατά τόπο Υπηρεσίας ενώ η προϋπηρεσία του εποχικού πυροσβέστη αποδεικνύεται με βεβαίωση του Διοικητή της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ή του Δασάρχη, κατά περίπτωση
6.  
  Η μόνιμη κατοικία αποδεικνύεται με βεβαίωση του οικείου Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητος σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 5 του Ν. 2647/1998 (Α΄ 237).
Άρθρο 5 "Πειθαρχικό δίκαιο - Απόλυση"
1.  
  Οι γενικές διατάξεις περί πειθαρχίας, καθορισμού των πειθαρχικών παραπτωμάτων, βεβαίωσης αυτών, καταγγελιών, αρμοδίων οργάνων για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης, κλήσης σε απολογία, πειθαρχικής δικαιοδοσίας, επικύρωσης, αυξομείωσης, άρσης ποινών, θέσης εκτός υπηρεσίας, παραπόνων που ισχύουν κάθε φορά για τους πυροσβέστες του Πυροσβεστικού Σώματος εφαρμόζονται ανάλογα και για το προσωπικό του παρόντος διατάγματος
2.  
  Στους πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης επιβάλλονται, οι ακόλουθες πειθαρχικές ποινές:
 1. Έγγραφη επίπληξη
 2. Πρόστιμο μέχρι τις αποδοχές ενός μήνα
 3. Καταγγελία της σύμβασης από την Υπηρεσία.
 4. Οι δύο πρώτες από τις ανωτέρω ποινές επιβάλλονται, εφόσον δε δικαιολογείται καταγγελία της σύμβασης εργασίας.
 5. Η καταγγελία της σύμβασης επιβάλλεται με πράξη του Διοικητή της οικείας Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών ύστερα από γνώμη Υπηρεσιακού Συμβουλίου, που συγκροτείται σε κάθε Περιφερει- ακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών για την κατηγορία του προσωπικού αυτού με απόφαση του οικείου Διοικητή και αποτελείται από τρείς (3) Αξιωματικούς του Σώματος, εκ των οποίων ο ένας είναι ανώτερος.
 6. Λόγοι που δικαιολογούν την καταγγελία της σύμβασης από την Υπηρεσία, είναι ιδίως , η εγκατάλειψη υπηρεσίας, η πλημμελής εκτέλεση καθήκοντος, η απείθεια σε διαταγή προϊσταμένου και η αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των καθηκόντων για τρείς (3) τουλάχιστον συνεχείς ημέρες.
3.  
  Η ανακοίνωση της απόλυσης ενεργείται με απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας πρόσληψης με εξαίρεση τα Κλιμάκια, στα οποία ενεργείται με απόφαση του Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας υπαγωγής τους. Το ίδιο όργανο προβαίνει και σε όλες τις απαραίτητες προς τις αρμόδιες αρχές ενέργειες σε περίπτωση λύσης ή καταγγελίας της σύμβασης.
4.  
  Εποχικός πυροσβέστης του οποίου η σύμβαση εργασίας καταγγέλλεται από την Υπηρεσία, δεν επιτρέπεται να προσληφθεί για άλλη αντιπυρική περίοδο
5.  
  Υποψήφιοι που κατά τη διαδικασία πρόσληψής τους προσκομίζουν ψευδή ή πλαστά δικαιολογητικά, πέραν των ποινικών ευθυνών, δεν προσλαμβάνονται σε μελλοντικούς διαγωνισμούς για εποχικούς και μόνιμους πυροσβέστες
Άρθρο 6 "Αξιολόγηση εποχικών πυροσβεστών"
1.  
  Για κάθε εποχικό πυροσβέστη που προσλαμβάνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, ο αρχαιότερος Αξιωματικός της Υπηρεσίας πρόσληψης και προκειμένου για Πεζοπόρο Τμήμα, ο επικεφαλής Αξιωματικός, συντάσσει αμέσως με τη λύση της σύμβασης πρόσληψής τους, έκθεση υπηρεσιακής απόδοσης, η οποία λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη για τυχόν επαναπρόσληψή του από την ίδια ή άλλη Υπηρεσία του Σώματος. Στην έκθεση αυτή, στην οποία γνωματεύει ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας πρόσληψης του εποχικού, βαθμολογείται αιτιολογημένα η επαγγελματική του απόδοση και ικανότητα και προτείνεται η επαναπρόσληψη ή μη αυτού.
2.  
  Για την επαγγελματική του απόδοση και ικανότητα βαθμολογούνται με ακέραιο αριθμό από 1 μέχρι 10 στα ακόλουθα κριτήρια αξιολόγησης:
 1. Η απόδοση στα καθήκοντα
 2. Η φυσική ικανότητα και αντοχή και
 3. Η πειθαρχία.
 4. Δεν προσλαμβάνεται εκ νέου όποιος βαθμολογείται με πέντε (5) και κάτω, έστω και σε ένα εκ των επιμέρους κριτηρίων.
 5. Ο τύπος της έκθεσης καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζεται με διαταγή του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος.
Άρθρο 7 "Τελικές-Μεταβατικές-Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Ο διαγωνισμός για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού κατά την αντιπυρική περίοδο έτους 2003 ανακοινώνεται το μήνα Απρίλιο
2.  
  Για το προσωπικό του παρόντος διατάγματος εφαρμόζονται αναλόγως, για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από αυτό, οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την πρόσληψη στο Δημόσιο προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
3.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 2 του Π. Δ. 314/ 1998 (Α΄ 217).
Άρθρο 8 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 6 του Ν. 3103 /2003 «Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία και άλλες διατάξεις». (Α΄ 23). β. Του άρθρου 29 Α του Ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α΄137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (Α΄154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ 2α του Ν. 2469/1997 (Α΄38). γ. Της ΔΙΔΚ/Φ.1/2/22875/31.10.2001 Απόφασης του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». (Β΄ 1480).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Τις 128 και 164 /2003 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2003-05-08 Κανονισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης.
Τροποποίηση Τύπος
A/2003/108
2005-07-11 Ρύθμιση θεμάτων Πυροσβεστικού Σώματος, Πυροσβεστικής Ακαδημίας και πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης.
Τροποποίηση Τύπος
Όσοι προσλαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, μπορεί να επαναπροσληφθούν στην Υπηρεσία της αρχικής πρόσληψης με την ίδια ειδικότητα κατ ανώτατο όριο μέχρι πέντε (5) αντιπυρικές περιόδους, εφόσον έχουν την προβλεπόμενη από το άρθρο 1 παράγραφο 2(γ) υγεία, που βεβαιώνεται με έγγραφο του ασφαλιστικού τους φορέα, ή κρατικού νοσοκομείου και όπου δεν λειτουργεί, με βεβαίωση κέντρου υγείας.
Όροι, προϋποθέσεις και περιορισμοί, που ισχύουν κάθε φορά για τους εργαζόμενους με σύμβαση ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα και αφορούν τη συνολική διάρκεια απασχόλησης και άλλα συναφή θέματα, εφαρμόζονται και στο προσωπικό, που προσλαμβάνεται με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος.
Το προσωπικό αυτό υποβάλλεται κάθε φορά πριν τη σύναψη νέας σύμβασης πρόσληψης και στις προβλεπόμενες από την παράγραφο 5 αθλητικές εξετάσεις, εφόσον γίνεται ειδική προς τούτο μνεία στην έκθεση αξιολόγησής τους .
Αντικατάσταση
A/2005/175
2007-07-12 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 124/2003 «Κανονισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης.
Τροποποίηση Τύπος
Οι εποχικοί πυροσβέστες που αδυνατούν να παρέχουν την υπηρεσία τους σε συγκεκριμένη συμβατική περίοδο ή μέρος αυτής, επειδή καλούνται να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις, διατηρούν το δικαίωμα επαναπρόσληψης στην Υπηρεσία την πρώτη συμβατική περίοδο που ακολουθεί μετά τη λήξη της στρατιωτικής θητείας.
Η άσκηση του εν λόγω δικαιώματος προϋποθέτει ειδική έγγραφη ενημέρωση από το δικαιούχο προς την αρμόδια Υπηρεσία και τη συνακόλουθη δήλωση βουλήσεώς του περί συνέχισης των συμβατικών του υποχρεώσεων.
Αν υποβληθεί έγγραφη δήλωση για την άσκηση του δικαιώματος επαναπρόσληψης από τον ενδιαφερόμενο, δεν επιτρέπεται νέα πρόσληψη για την αναπλήρωσή του κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας.
Το χρονικό διάστημα στρατιωτικής θητείας που συμπίπτει με χρόνο συμβατικής περιόδου δεν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής απασχόλησης για το εποχικό πυροσβεστικό προσωπικό .
Προσθήκη
Πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προσλαμβάνονται στο Πυροσβεστικό Σώμα κάθε έτος, για την κάλυψη παροδικής φύσεως αναγκών του.
Η διάρκεια της απασχόλησης ανέρχεται στους οκτώ (8) μήνες ετησίως .
Αντικατάσταση
Οι προσλαμβανόμενοι σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, εφόσον επιθυμούν και διαθέτουν κατά το χρόνο πρόσληψής τους την προβλεπόμενη από το άρθρο 1 παρ. 2γ υγεία, προσλαμβάνονται εκ νέου στην Υπηρεσία αρχικής πρόσληψης με την ίδια ειδικότητα και για χρονικό διάστημα μέχρι πέντε (5) συμβατικών περιόδων, το οποίο μπορεί να επεκταθεί μέχρι και ανώτατο όριο δέκα (10) συμβατικών περιόδων, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, εφόσον ειδικές υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν, που πιστοποιούνται κατ’ έτος με πράξη του Αρχηγού ΠΣ, η οποία εκδίδεται, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη για την περίπτωση αυτή το ανώτερο ανά κατηγορία όριο ηλικίας όπως αυτό καθορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 1 του παρόντος.
Οι ως άνω προσλαμβανόμενοι εφόσον προσκομίσουν κατ’ έτος τα προβλεπόμενα από το άρθρο 2 παρ. 2 του παρόντος έγγραφα, απαλλάσσονται από τις διαδικασίες πιστοποίησης της καλής κατάστασης της υγείας τους και τις αθλητικές εξετάσεις που προβλέπονται από το άρθρο 3 παρ. 5 του παρόντος.
Κατ’ εξαίρεση οι προσλαμβανόμενοι υποβάλλονται κάθε φορά και σε αθλητικές δοκιμασίες, όταν γίνεται ειδική προς τούτο μνεία στην έκθεση αξιολόγησής τους .
Αντικατάσταση
A/2007/155
2013-06-14 Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 124/2003 «Κανονισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης».
Τροποποίηση Τύπος
Πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προσλαμβάνονται στο Πυροσβεστικό Σώμα κάθε έτος, για την κάλυψη παροδικής φύσεως αναγκών του.
Η διάρκεια της απασχόλησης των πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης είναι έως πέντε (5) μήνες ετησίως.
Ο αριθμός των συμβασιούχων και η διάρκεια απασχόλησης καθορίζεται κατ’ έτος με απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .
Αντικατάσταση
Οι πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οι οποίοι εξακολουθούν να συμπεριλαμβάνονται στους σχετικούς πίνακες επιτυχόντων όπως έχουν διαμορφωθεί από το έτος 2003, (έτος αρχικής πρόσληψης) έως και σήμερα, προσλαμβάνονται εκ νέου στην Υπηρεσία αρχικής πρόσληψης με την ίδια ειδικότητα για το έτος 2013 με δυνατότητα επαναπρόσληψής τους και για τα έτη 2014 και 2015 εφόσον επιθυμούν και διαθέτουν κατά το χρόνο πρόσληψής τους την προβλεπόμενη από το άρθρο 1 παρ. 2γ του παρόντος διατάγματος υγεία και ειδικές υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν.
Οι ανάγκες αυτές πιστοποιούνται για κάθε ένα από τα παραπάνω έτη με πράξη του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος η οποία εκδίδεται μέχρι την 31η Ιανουαρίου, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη για την περίπτωση αυτή το ανώτερο ανά κατηγορία όριο ηλικίας όπως αυτό καθορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 1 του παρόντος.
Οι ως άνω προσλαμβανόμενοι εφόσον προσκομίσουν κατ’ έτος τα προβλεπόμενα από το άρθρο 2 παρ. 2 του παρόντος έγγραφα, απαλλάσσονται από τις διαδικασίες πιστοποίησης της καλής κατάστασης της υγείας τους και τις αθλητικές εξετάσεις που προβλέπονται από το άρθρο 3 παρ. 5 του παρόντος.
Κατ’ εξαίρεση οι προσλαμβανόμενοι υποβάλλονται κάθε φορά και σε αθλητικές δοκιμασίες, όταν γίνεται ειδική προς τούτο μνεία στην έκθεση αξιολόγησής τους .
Αντικατάσταση
A/2013/144
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2006/33 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/33 2006
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/22875 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_22875 2001
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
ΝΟΜΟΣ 1991/1951 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1951 1991
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1998/2647 1998
Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία και άλλες διατάξεις. 2003/3103 2003
Ρύθμιση θεμάτων πυροσβεστών εποχιακής απασχόλησης. 1998/314 1998
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις. 2011/3938 2011
Διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού και άλλες διατάξεις. 2018/4533 2018
Ρυθμίσεις θεμάτων πυροσβεστικού προσωπικού. 2004/259 2004
Ρύθμιση θεμάτων Πυροσβεστικού Σώματος, Πυροσβεστικής Ακαδημίας και πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης. 2005/118 2005
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 124/2003 «Κανονισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης. 2007/121 2007
Ρύθµιση θεµάτων χορήγησης αδειών ικανότητας οδηγού στο πυροσβεστικό προσωπικό. 2008/91 2008
Τροποποίηση του άρθρου 1 παρ. 3 του π.δ 124/2003 «Κανονισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης» (Α΄ 108). 2011/32 2011
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 124/2003 «Κανονισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης». 2013/109 2013
Τροποποίηση διατάξεων του Π.δ. 124/2003 «Κανονισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης». 2016/60 2016