ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/125

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-05-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-05-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-04-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ. 110/2001 «Οργανισμός του Υπουργείου Αιγαίου» (ΦΕΚ 101 Α/22.05.2001).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Αντικαθίσταται η παρ. 7 του άρθρου 6 του π.δ. 110/ 2001 «Οργανισμός του Υπουργείου Αιγαίου» (ΦΕΚ 101 Α/22.5.2001), ως ακολούθως: 7 1 Κατά των πράξεων των Γραφείων Προστασίας Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς που εκδίδονται κατά τις προηγούμενες παραγράφους επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής για έλεγχο νομιμότητας ενώπιον της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Υπουργείου Αιγαίου Η προσφυγή ασκείται εντός αποκλειστικής προθε- σμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση ή τη γνώση της σύμφωνης γνώμης του Γραφείου Προστασίας Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Υπουργείου Αιγαίου αποφαίνεται επί της προσφυγής εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την περιέλευσή της σε αυτήν και ανάλογα με τη σπουδαιότητα του υπό κρίση ζητήματος μπορεί να ζητά τη γνώμη του προβλεπόμενου από το π.δ. 327/1998 (Α 221), όπως εκάστοτε ισχύει, ΣΧΟΠ του Υπουργείου Αιγαίου Εάν η προσφυγή γίνει δεκτή η προσβαλλόμενη πράξη ακυρώνεται και η Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Υπουργείου Αιγαίου επιλαμβάνεται ως προς το τμήμα της πράξης που ακυρώθηκε Σε κάθε περίπτωση, τα Γραφεία Προστασίας Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς οφείλουν να ενημερώνουν, στο σώμα της πράξης που εκδίδουν, τους ενδιαφερομένους για τη δυνατότητα άσκησης της παραπάνω προσφυγής, την προθεσμία άσκησής της και για την αρχή στην οποία αυτή κατατίθεται και εκδικάζεται. 2 Τα Γραφεία Προστασίας Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς μπορούν να παραπέμπουν αυτεπαγγέλτως υποθέσεις της αρμοδιότητάς τους, οι οποίες είναι εξειδικευμένου χαρακτήρα ή μείζονος ενδιαφέροντος, στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Υπουργείου Αιγαίου. 3 Οι παραπάνω υπό α και β ρυθμίσεις ισχύουν αναλόγως και επί υποθέσεων αρμοδιότητας των Τμημάτων Προστασίας Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς .
2.  
  «2. Μετά την παρ. 8 του άρθρου 6 του ΠΔ 110/2001 προστίθεται παράγραφος 9 ως ακολούθως:.
9.  
  Μετά τη στελέχωση και την αυτοδύναμη λειτουργία των ανωτέρω Τμημάτων και Γραφείων, η λήξη της λειτουργίας κάθε ΣΧΟΠ του Υπουργείου Αιγαίου ανά Νομό και Επαρχείο διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Αιγαίου που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως». 3.Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Αιγαίου αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Του άρθρου 20 του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α΄).
 • Του άρθρου 25 παρ. 9 εδ. β΄ του Ν. 2508/1997 «Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας .........» (ΦΕΚ 124/Α΄). ζ)Του Π.Δ. 110/2001 «Οργανισμός Υπουργείου Αιγαίου» (ΦΕΚ 101/Α΄), όπως ισχύει. η)Του άρθρου 29 Α΄ του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 154 Α ΄) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38).
 • Των άρθρων 77,79,84 και 169 του Ν. 2683/1999 «Κύρωση του κώδικα κατάστασης δημοσίων πολιτικών και διοικητικών υπαλλήλων…. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 19 Α).
 • Του Π.Δ. 1/1986 «Περί του καθορισμού αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Αιγαίου» (ΦΕΚ 1 Α΄), όπως ισχύει.
 • Του Π.Δ. 326/2000 «Συμπλήρωση του Π.Δ. 1/1986 «Περί του καθορισμού αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Αιγαίου» (ΦΕΚ 267 Α΄/8.12.2000).
 • Του Π.Δ. 327/1998 «Σύσταση Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΣΧΟΠ) και Συμβουλίου Μελετών (Σ.Μ.) στο Υπουργείο Αιγαίου» (ΦΕΚ 221 Α΄ /29-8-1998)» όπως συμπληρώθηκε-τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 47/2001 (Α 23/22.2.2001).
 • Της αρ. ΔΙΔΚ/Φ1/2/22875/31.10.2001 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Β 1480). 2.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Αιγαίου. 3.Την αριθ. 117/2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικράτειας με πρόταση του Υπουργού Αιγαίου και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, και Οικονομίας και Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2003-05-08 Τροποποίηση του Π.Δ. 110/2001 «Οργανισμός του Υπουργείου Αιγαίου» (ΦΕΚ 101 Α/22.05.2001).
Τροποποίηση Τύπος
A/2003/108
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/ΔΙΔΚ/Φ1/2/22875 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/ΔΙΔΚ_Φ1_2_22875 2001
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις. 1997/2508 1997
ΝΟΜΟΣ 1999/2683 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2683 1999
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/1 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1 1986
Σύσταση Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΣΧΟΠ) και Συμβουλίου Μελετών (Σ.Μ.) στο Υπουργείο Αιγαίου. 1998/327 1998
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/326 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/326 2000
Οργανισμός του Υπουργείου Αιγαίου 2001/110 2001