Συγκρότηση, Οργάνωση, Λειτουργία, Διοικητική Υποστήριξη και έδρα του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Έδρα - Όργανα."
1.  
  Το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας (ΕΣΥΠ), το οποίο αποτελεί γνωμοδοτικό όργανο προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για ζητήματα εκπαιδευτικού σχεδιασμού και για μείζονος σημασίας ζητήματα εκπαιδευτικής πολιτικής, ως και τα επιμέρους Συμβούλιά του, εδρεύουν στην Αθήνα
2.  
 1. Όργανα του ΕΣΥΠ είναι ο Πρόεδρος και η Ολομέλεια
 2. Όργανα του Συμβουλίου Τριτοβάθμιας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΣΤΠΕ), του Συμβουλίου Τριτοβάθμιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΣΤΤΕ) και του Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΠΔΕ) είναι ο Πρόεδρος, η Γραμματεία και η Ολομέλειά τους
Άρθρο 2 "Όργανα του ΕΣΥΠ."
1.  
  Όργανα του ΕΣΥΠ είναι ο Πρόεδρος και η Ολομέλεια
2.  
  Η Ολομέλεια του ΕΣΥΠ αποτελείται από τα εξής μέλη:
 1. Τον Πρόεδρο του ΕΣΥΠ
 2. Τους Προέδρους των επιμέρους Συμβουλίων του ΕΣΥΠ
 3. Ανά ένα εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας και της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς
 4. Έναν εκπρόσωπο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
 5. Έναν Πρύτανη Πανεπιστημίου, που ορίζεται από το σύνολο των Πρυτάνεων που συμμετέχουν στην Ολομέλεια του ΣΤΠΕ
 6. Έναν Πρόεδρο Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ), που ορίζεται από το σύνολο των Προέδρων ΤΕΙ που συμμετέχουν στην Ολομέλεια του ΣΤΤΕ
 7. Τον Πρόεδρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
 8. Τον Πρόεδρο του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας
 9. Τον Πρόεδρο του Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών
 10. Έναν από τους τρεις εκπροσώπους των φοιτητών των Πανεπιστημίων στην Ολομέλεια του ΣΤΠΕ και έναν από τους τρεις εκπροσώπους των φοιτητών των ΤΕΙ στην Ολομέλεια του ΣΤΤΕ, που ορίζονται από τις αντίστοιχες συνδικαλιστικές οργανώσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις σχετικές με τη συγκρότηση των αντιστοίχων επιμέρους Συμβουλίων διατάξεις, και έναν από τους δύο μαθητές που συμμετέχουν στην Ολομέλεια του ΣΔΠΕ, που ορίζεται με κλήρωση μεταξύ των μαθητών που μετέχουν στη Βουλή των Εφήβων και εκδηλώνουν σχετική επιθυμία
 11. Τον εκπρόσωπο του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) των Πανεπιστημίων στην Ολομέλεια του ΣΤΠΕ και τον εκπρόσωπο του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠ) των ΤΕΙ στην Ολομέλεια του ΣΤΤΕ
 12. Ανά έναν εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και της ιδιωτικής εκπαίδευσης, που ορίζονται αντιστοίχως από την Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ), τη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) και την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ)
 13. Τον εκπρόσωπο της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Γονέων Μαθητών Ελλάδας στην Ολομέλεια του ΣΠΔΕ
 14. Έναν από τους εκπροσώπους της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) στις Ολομέλειες των τριών επιμέρους Συμβουλίων, που ορίζεται από τους ίδιους
 15. Έναν από τους εκπροσώπους της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣ ΕΓΕΣ) στις Ολομέλειες των τριών επιμέρους Συμβουλίων, που ορίζεται από τους ίδιους
 16. Έναν από τους εκπροσώπους της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ) στις Ολομέλειες των τριών επιμέρους Συμβουλίων, που ορίζεται από τους ίδιους
 17. Έναν από τους εκπροσώπους του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ) στις Ολομέλειες των τριών επιμέρους Συμβουλίων, που ορίζεται από τους ίδιους
 18. Έναν από τους εκπροσώπους της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων στις Ολομέλειες του ΣΤΠΕ και του ΣΤΤΕ, που ορίζεται από τους ίδιους
 19. Τον κοινό εκπρόσωπο της περίπτωσης (xii) στην Ολομέλεια του ΣΤΠΕ
 20. Τον κοινό εκπρόσωπο της περίπτωσης (xiii) στην Ολομέλεια του ΣΤΠΕ
 21. Τον κοινό εκπρόσωπο των επαγγελματικών σωματείων αποφοίτων ΤΕΙ στην Ολομέλεια του ΣΤΤΕ
 22. Ανά έναν εκπρόσωπο κάθε κόμματος που συμμετέχει στο Ελληνικό ή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 23. Έναν από τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης στις Ολομέλειες των τριών επιμέρους Συμβουλίων, που ορίζεται από τους ίδιους
 24. Έναν από τους εκπροσώπους της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης στις Ολομέλειες των τριών επιμέρους Συμβουλίων, που ορίζεται από τους ίδιους
3.  
 1. Ο Πρόεδρος του Ε.ΣΥ.Π. ορίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εδ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν. 2817/2000 όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 2986/2002 και έχει ιδίως τις εξής αρμοδιότητες:.
 2. Εκπροσωπεί το ΕΣΥΠ σε κάθε όργανο και σε κάθε αρχή
  • Έχει τη γενική εποπτεία και τον συντονισμό της λειτουργίας των επιμέρους Συμβουλίων του ΕΣΥΠ. ιιι.
  • Είναι αρμόδιος για κάθε θέμα του προσωπικού που διατίθεται στο ΕΣΥΠ από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη διοικητική, τεχνική και επιστημονική υποστήριξη του ΕΣΥΠ και των επιμέρους Συμβουλίων.
  • Εποπτεύει των επιστημονικών επιτροπών που συγκροτούνται και λειτουργούν στο πλαίσιο του ΕΣΥΠ και των επιμέρους Συμβουλίων. ν. Συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Ολομέλειας του ΕΣΥΠ, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και διευθύνει τις συνεδριάσεις, και μεριμνά για την υλοποίηση των αποφάσεων που λαμβάνονται.
  • Συγκαλεί τις κοινές συνεδριάσεις του ΣΤΠΕ και του ΣΤΤΕ, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και διευθύνει τις συνεδριάσεις, και μεριμνά για την υλοποίηση των αποφάσεων που λαμβάνονται
 3. Ο Πρόεδρος μπορεί να συμμετέχει και να προεδρεύει, εφ όσον το επιθυμεί, στις συνεδριάσεις των οργάνων των επιμέρους Συμβουλίων
 4. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από έναν από τους Προέδρους των επιμέρους Συμβουλίων, ο οποίος ορίζεται από τον ίδιο στην αρχή της θητείας του
 5. Ο Πρόεδρος συνεργάζεται, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, με τους Προέδρους των επιμέρους Συμβουλίων
Άρθρο 3 "Όργανα του Συμβουλίου Τριτοβάθμιας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης."
1.  
  Όργανα του ΣΤΠΕ είναι ο Πρόεδρος, η Γραμματεία και η Ολομέλεια
2.  
  Η Ολομέλεια του ΣΤΠΕ αποτελείται από τα εξής μέλη:
 1. Τον Πρόεδρο του ΣΤΠΕ
 2. Ανά έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας
 3. Τους Πρυτάνεις όλων των Πανεπιστημίων, συμπεριλαμβανομένου και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
 4. Τρεις εκπροσώπους των φοιτητών των Πανεπιστημίων, που ορίζονται από την Εθνική Φοιτητική Ένωση Ελλάδας (ΕΦΕΕ)
 5. Έναν εκπρόσωπο του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) των Πανεπιστημίων, που ορίζεται από το αντίστοιχο συνδικαλιστικό όργανο που λειτουργεί πανελλαδικά και έναν κοινό εκπρόσωπο του κάθε είδους λοιπού προσωπικού που υπηρετεί στα Πανεπιστήμια, που ορίζεται από κοινού από τα αντίστοιχα συνδικαλιστικά όργανα που λειτουργούν πανελλαδικά
 6. Έναν Πρόεδρο ΤΕΙ, που ορίζεται από το σύνολο των Προέδρων ΤΕΙ που συμμετέχουν στην Ολομέλεια του ΣΤΤΕ
 7. Έναν εκπρόσωπο της ΓΣΕΕ
 8. Έναν εκπρόσωπο της ΠΑΣΕΓΕΣ
 9. Έναν εκπρόσωπο της ΑΔΕΔΥ
 10. Έναν εκπρόσωπο του ΣΕΒ
 11. Έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων
 12. Έναν κοινό εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας, της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας και του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου
 13. Έναν κοινό εκπρόσωπο των επιστημονικών οργανώσεων πανελλαδικής εμβέλειας στους τομείς των μαθηματικών, της φυσικής, της χημείας, της βιολογίας, της γεωλογίας, της πληροφορικής και της φιλολογίας
 14. Ανά ένα εκπρόσωπο κάθε πολιτικού κόμματος που συμμετέχει στο Ελληνικό ή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 15. Έναν εκπρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης, που ορίζεται από την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (ΚΕΔΚΕ)
 16. Έναν εκπρόσωπο της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, που ορίζεται από την Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας (ΕΝΑΕ).
 17. Στην Ολομέλεια του ΣΤΠΕ συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου οι Πρόεδροι του ΣΤΤΕ και του ΣΠΔΕ.
3.  
 1. Η Γραμματεία του ΣΤΠΕ αποτελείται από τα εξής μέλη:
 2. Τον Πρόεδρο του ΣΤΠΕ
  • Τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στην Ολομέλεια του ΣΤΠΕ. ιιι.
  • Τρεις Πρυτάνεις Πανεπιστημίων, που ορίζονται από το σύνολο των Πρυτάνεων που συμμετέχουν στην Ολομέλεια του ΣΤΠΕ.
  • Έναν από τους τρεις εκπροσώπους των φοιτητών των Πανεπιστημίων στην Ολομέλεια του ΣΤΠΕ, που ορίζεται από τους ίδιους. ν. Τον εκπρόσωπο του ΔΕΠ των Πανεπιστημίων στην Ολομέλεια του ΣΤΠΕ.
 3. Η Γραμματεία έχει ως αρμοδιότητα την εξειδίκευση των αποφάσεων της Ολομέλειας όταν αυτό είναι αναγκαίο, όπως επίσης και την άρτια προετοιμασία των συνεδριάσεων της Ολομέλειας, με την ετοιμασία των απαιτούμενων εισηγήσεων και όλης της αναγκαίας τεκμηρίωσης
4.  
  Ο Πρόεδρος ορίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εδ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν. 2817/2000. Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων της Ολομέλειας και της Γραμματείας του Συμβουλίου, διευθύνει τις συνεδριάσεις τους, εκτός εάν παρίσταται σε αυτές ο Πρόεδρος του ΕΣΥΠ, και μεριμνά για την υλοποίηση των αποφάσεων που λαμβάνονται, επικουρούμενος από τη Γραμματεία. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Συμβούλιο σε κάθε όργανο ή αρχή, εκτός αν παρίσταται ο Πρόεδρος του ΕΣΥΠ. Καθήκοντα αναπληρωτή του Προέδρου, όταν αυτός κωλύεται, ασκεί Πρύτανης Πανεπιστημίου που ορίζεται από την Ολομέλεια του ΣΤΠΕ.
Άρθρο 4 "Όργανα του Συμβουλίου Τριτοβάθμιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης."
1.  
  Όργανα του ΣΤΤΕ είναι ο Πρόεδρος, η Γραμματεία και η Ολομέλεια
2.  
  Η Ολομέλεια του ΣΤΤΕ αποτελείται από τα εξής μέλη:
 1. Τον Πρόεδρο του ΣΤΤΕ
 2. Ανά ένα εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας
 3. Τους Προέδρους όλων των ΤΕΙ
 4. Τρεις εκπροσώπους των φοιτητών των ΤΕΙ, που ορίζονται από την Εθνική Σπουδαστική Ένωση Ελλάδας (ΕΣΕΕ)
 5. Έναν εκπρόσωπο του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠ) των ΤΕΙ, που ορίζεται από το αντίστοιχο συνδικαλιστικό όργανο που λειτουργεί πανελλαδικά, και έναν κοινό εκπρόσωπο του κάθε είδους λοιπού προσωπικού που υπηρετεί στα ΤΕΙ, που ορίζεται από κοινού από τα αντίστοιχα συνδικαλιστικά όργανα που λειτουργούν πανελλαδικά
 6. Έναν Πρύτανη Πανεπιστημίου, που ορίζεται από το σύνολο των Πρυτάνεων που συμμετέχουν στην Ολομέλεια του ΣΤΠΕ
 7. Έναν εκπρόσωπο της ΓΣΕΕ
 8. Έναν εκπρόσωπο της ΠΑΣΕΓΕΣ
 9. Έναν εκπρόσωπο της ΑΔΕΔΥ
 10. Έναν εκπρόσωπο του ΣΕΒ
 11. Έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων
 12. Έναν κοινό εκπρόσωπο των επαγγελματικών σωματείων αποφοίτων ΤΕΙ
 13. Ανά ένα εκπρόσωπο κάθε πολιτικού κόμματος που συμμετέχει στο Ελληνικό ή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 14. Έναν εκπρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης, που ορίζεται από την ΚΕΔΚΕ
 15. Έναν εκπρόσωπο της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, που ορίζεται από την ΕΝΑΕ.
 16. Στην Ολομέλεια του ΣΤΤΕ συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου οι Πρόεδροι του ΣΤΠΕ και του ΣΠΔΕ.
3.  
 1. Η Γραμματεία του ΣΤΤΕ αποτελείται από τα εξής μέλη:
 2. Τον Πρόεδρο του ΣΤΤΕ
  • Τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στην Ολομέλεια του ΣΤΤΕ. ιιι.
  • Τρεις Προέδρους ΤΕΙ, που ορίζονται από το σύνολο των Προέδρων ΤΕΙ που συμμετέχουν στην Ολομέλεια του ΣΤΤΕ.
  • Έναν από τους τρεις εκπροσώπους των φοιτητών των ΤΕΙ στην Ολομέλεια του ΣΤΤΕ, που ορίζεται από τους ίδιους. ν. Τον εκπρόσωπο του ΕΠ των ΤΕΙ στην Ολομέλεια του ΣΤΤΕ.
 3. Η Γραμματεία έχει ως αρμοδιότητα την εξειδίκευση των αποφάσεων της Ολομέλειας όταν αυτό είναι αναγκαίο, όπως επίσης και την άρτια προετοιμασία των συνεδριάσεων της Ολομέλειας, με την ετοιμασία των απαιτούμενων εισηγήσεων και όλης της αναγκαίας τεκμηρίωσης
4.  
  Ο Πρόεδρος ορίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εδ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν. 2817/2000. Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων της Ολομέλειας και της Γραμματείας του Συμβουλίου, διευθύνει τις συνεδριάσεις τους, εκτός εάν παρίσταται σε αυτές ο Πρόεδρος του ΕΣΥΠ, και μεριμνά για την υλοποίηση των αποφάσεων που λαμβάνονται, επικουρούμενος από τη Γραμματεία. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Συμβούλιο σε κάθε όργανο ή αρχή, εκτός αν παρίσταται ο Πρόεδρος του ΕΣΥΠ. Καθήκοντα αναπληρωτή του Προέδρου, όταν αυτός κωλύεται, ασκεί Πρόεδρος ΤΕΙ που ορίζεται από την Ολομέλεια του ΣΤΤΕ.
Άρθρο 5 "Κοινή συνεδρίαση του ΣΤΠΕ και του ΣΤΤΕ."
1.  
  Είναι δυνατή η κοινή συνεδρίαση του ΣΤΠΕ και του ΣΤΤΕ για τη συζήτηση θεμάτων που είτε αφορούν ειδικότερα και τους δύο τομείς της ανώτατης εκπαίδευσης είτε αφορούν γενικά τον ενιαίο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης. Η κοινή συνεδρίαση συγκαλείται από τον Πρόεδρο του ΕΣΥΠ. Επίσης, η κοινή συνεδρίαση συγκαλείται:.
 1. με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και β) όταν αυτό ζητηθεί από το ½ των μελών της κάθε μίας από τις αντίστοιχες επιμέρους Ολομέλειες
2.  
  Η κατά τα ανωτέρω κοινή συνεδρίαση διευθύνεται από τον Πρόεδρο του ΕΣΥΠ, ο οποίος έχει και την ευθύνη της κατάρτισης της ημερήσιας διάταξης. Στην κοινή συνεδρίαση του ΣΤΠΕ και του ΣΤΤΕ συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Πρόεδρος του ΣΔΠΕ.
Άρθρο 6 "Όργανα του Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης."
1.  
  Όργανα του ΣΠΔΕ είναι ο Πρόεδρος, η Γραμματεία και η Ολομέλεια
2.  
  Η Ολομέλεια του ΣΠΔΕ αποτελείται από τα εξής μέλη:
 1. Τον Πρόεδρο του ΣΠΔΕ
 2. Ανά ένα εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
 3. Τον Πρόεδρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
 4. Τον Πρόεδρο του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας
 5. Τον Πρόεδρο του Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών
 6. Τον Πρόεδρο του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων
 7. Ανά έναν Προϊστάμενο μίας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μίας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που ορίζονται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
 8. Ανά έναν Διευθυντή μίας σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μίας σχολικής μονάδας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που ορίζονται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
 9. Ανά έναν Σχολικό Σύμβουλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, που ορίζονται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
 10. Δύο εκπροσώπους των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που ορίζονται από την ΟΛΜΕ
 11. Δύο εκπροσώπους των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που ορίζονται από την ΔΟΕ
 12. Δύο εκπροσώπους των εκπαιδευτικών της ιδιωτικής εκπαίδευσης, που ορίζονται από την ΟΙΕΛΕ
 13. Ένα μαθητή και μία μαθήτρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που κληρώνονται κάθε χρόνο μεταξύ των μαθητών που μετέχουν στη Βουλή των Εφήβων και εκδηλώνουν σχετική επιθυμία
 14. Έναν εκπρόσωπο της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Γονέων Μαθητών Ελλάδας
 15. Έναν εκπρόσωπο της ΓΣΕΕ
 16. Έναν εκπρόσωπο της ΠΑΣΕΓΕΣ
 17. Έναν εκπρόσωπο της ΑΔΕΔΥ
 18. Έναν εκπρόσωπο του ΣΕΒ
 19. Ανά ένα εκπρόσωπο κάθε πολιτικού κόμματος που συμμετέχει στο Ελληνικό ή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 20. Έναν εκπρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης, που ορίζεται από την ΚΕΔΚΕ
 21. Έναν εκπρόσωπο της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, που ορίζεται από την ΕΝΑΕ.
 22. Στην Ολομέλεια του ΣΠΔΕ συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου οι Πρόεδροι του ΣΤΠΕ και του ΣΤΤΕ.
3.  
 1. Η Γραμματεία του ΣΠΔΕ αποτελείται από τα εξής μέλη:
 2. Τον Πρόεδρο του ΣΠΔΕ
  • Τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στην Ολομέλεια του ΣΠΔΕ. ιιι.
  • Τον Πρόεδρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
  • Τον Πρόεδρο του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας. ν. Ανά έναν εκπρόσωπο της ΟΛΜΕ, της ΔΟΕ, της ΟΙΕΛΕ, από αυτούς που συμμετέχουν στην Ολομέλεια, που ορίζονται από τους αντίστοιχους φορείς.
 3. Η Γραμματεία έχει ως αρμοδιότητα την εξειδίκευση των αποφάσεων της Ολομέλειας όταν αυτό είναι αναγκαίο, όπως επίσης και την άρτια προετοιμασία των συνεδριάσεων της Ολομέλειας, με την ετοιμασία των απαιτούμενων εισηγήσεων και όλης της αναγκαίας τεκμηρίωσης
4.  
  Ο Πρόεδρος ορίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εδ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν. 2817/2000. Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων της Ολομέλειας και της Γραμματείας του Συμβουλίου, διευθύνει τις συνεδριάσεις τους, εκτός εάν παρίσταται σε αυτές ο Πρόεδρος του ΕΣΥΠ, και μεριμνά για την υλοποίηση των αποφάσεων που λαμβάνονται, επικουρούμενος από τη Γραμματεία. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Συμβούλιο σε κάθε όργανο ή αρχή, εκτός αν παρίσταται ο Πρόεδρος του ΕΣΥΠ. Καθήκοντα αναπληρωτή του Προέδρου, όταν αυτός κωλύεται, ασκεί ο Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
Άρθρο 7 "Θέματα οργάνωσης και λειτουργίας."
1.  
  Οι Ολομέλειες του ΕΣΥΠ και των επιμέρους Συμβουλίων συγκαλούνται σε συνεδρίαση από τον αντίστοιχο Πρόεδρο. Σύγκληση των Ολομελειών των επιμέρους Συμβουλίων είναι δυνατό να γίνει και ύστερα από πρόταση του Προέδρου του ΕΣΥΠ. Επίσης, σύγκληση των Ολομελειών του ΕΣΥΠ και των επιμέρους Συμβουλίων γίνεται και ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων η οποία υποβάλλεται στον Πρόεδρο του ΕΣΥΠ. Ακόμα, σύγκληση των Ολομελειών του ΕΣΥΠ και των επιμέρους Συμβουλίων γίνεται και όταν αυτό ζητηθεί από το ½ των μελών της αντίστοιχης Ολομέλειας.
2.  
  Όπου στη συγκρότηση των οργάνων του ΕΣΥΠ και των επιμέρους Συμβουλίων αναφέρονται Πρυτάνεις Πανεπιστημίων και Πρόεδροι ΤΕΙ, νοούνται επίσης και οι Πρόεδροι των Διοικουσών Επιτροπών των μη αυτοδύναμων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ
3.  
  Τα όργανα του ΕΣΥΠ και των επιμέρους Συμβουλίων βρίσκονται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά τουλάχιστον από τα μέλη τους. Για τον προσδιορισμό του απαραίτητου για την απαρτία αριθμού μελών, λαμβάνονται υπόψη τα μέλη που έχουν νόμιμα οριστεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4. Οι αποφάσεις των οργάνων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
4.  
 1. Οι αναφερόμενοι στα προηγούμενα άρθρα του παρόντος διατάγματος εκπρόσωποι υποδεικνύονται μαζί με τους αναπληρωματικούς τους, ύστερα από σχετική πρόσκληση του Προέδρου του ΕΣΥΠ.
 2. Οι εν λόγω εκπρόσωποι ορίζονται για θητεία τριών ετών, εκτός των εκπροσώπων φοιτητών και μαθητών οι οποίοι ορίζονται για θητεία ενός έτους.
 3. Οι εκπρόσωποι μπορεί να ανακαλούνται οποτεδήποτε κριθεί αυτό αναγκαίο από τον φορέα που τους έχει υποδείξει.
 4. Εάν οι ανωτέρω εκπρόσωποι δεν υποδειχθούν από τους αρμόδιους φορείς μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από την αποστολή του σχετικού εγγράφου για την υπόδειξή τους, τα αντίστοιχα όργανα λειτουργούν νόμιμα με όσα μέλη έχουν οριστεί
 5. Οι επιστημονικοί τομείς που αναφέρονται στην περίπτωση (xiii) της παρ. 2 του άρθρου 3 του παρόντος μπορούν να αυξομειώνονται με απόφαση της Ολομέλειας του ΣΤΠΕ.
5.  
  Στις συνεδριάσεις των Ολομελειών του ΕΣΥΠ και των επιμέρους Συμβουλίων είναι δυνατό να προσκαλούνται ειδικοί, εμπειρογνώμονες, εκπρόσωποι φορέων ή και άλλα πρόσωπα κατά την κρίση της Ολομέλειας ή του Προέδρου, προκειμένου να αναπτύξουν τις απόψεις τους για συγκεκριμένα ή εξειδικευμένα ζητήματα
6.  
  Το ΕΣΥΠ και τα επιμέρους Συμβούλια μπορούν να οργανώνουν και να πραγματοποιούν σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια και λοιπές εκδηλώσεις για τη μελέτη και αντιμετώπιση συγκεκριμένων, ειδικότερων ή γενικότερων, προβλημάτων σχετικών με τους σκοπούς τους. Ακόμα, για την εκπλήρωση της αποστολής τους, μπορούν να συνεργάζονται με ιδρύματα και επιστημονικούς, ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς φορείς της χώρας, όπως επίσης και με διεθνείς οργανισμούς και συναφείς διεθνείς οργανώσεις.
Άρθρο 8 "Διοικητική υποστήριξη."
1.  
  Τη μέριμνα για τη διοικητική υποστήριξη του ΕΣΥΠ και των επιμέρους Συμβουλίων έχει η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ειδικότερα: α) Η Διεύθυνση Μελετών, Στατιστικής και Οργάνωσης του Διοικητικού Τομέα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης έχει τη μέριμνα για τη διοικητική υποστήριξη του ΣΤΠΕ, όπως επίσης και συνολικά του ΕΣΥΠ, β) το Τμήμα Προγραμμάτων και Μελετών του Διοικητικού Τομέα Τριτοβάθμιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης έχει τη μέριμνα για τη διοικητική υποστήριξη του ΣΤΤΕ, και γ) η Γενική Διεύθυνση Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχει τη μέριμνα για τη διοικητική υποστήριξη του ΣΠΔΕ.
2.  
  Για την διοικητική, τεχνική και επιστημονική υποστήριξη της λειτουργίας του ΕΣΥΠ και των επιμέρους Συμβουλίων, είναι δυνατή η διάθεση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, απ ευθείας στο ΕΣΥΠ είτε διοικητικού προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρη- σκευμάτων είτε εκπαιδευτικών που αποσπώνται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το προσωπικό που διατίθεται στο ΕΣΥΠ υπάγεται στον Πρόεδρο του ΕΣΥΠ.
3.  
  Οι απαιτούμενες για τη λειτουργία του ΕΣΥΠ και των Συμβουλίων που λειτουργούν στο πλαίσιο αυτού δαπάνες καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, στον οποίο και εγγράφεται ειδική πίστωση για τον σκοπό αυτό. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 15, παρ. 2, στοιχείο ζ΄ του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 Α΄).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α΄), όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α΄) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1, παρ. 2, στοιχείο α΄ του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α΄).
 • Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 24 Α΄).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 81/2002 (ΦΕΚ 57 Α΄).
 • Την 1100383/1330/Α0006/31.10.2002 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1485 Β΄).
 • Το γεγονός ότι από την έκδοση του παρόντος διατάγματος προκαλείται ενδεχόμενη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, στην περίπτωση διοργάνωσης από το Ε.ΣΥ.Π. και τα Συμβούλια που λειτουργούν στο πλαίσιο αυτού σεμιναρίων, ημερίδων, συνεδρίων και λοιπών εκδηλώσεων για μελέτη προβλημάτων σχετικών με τους σκοπούς τους. Η εν λόγω ενδεχόμενη δαπάνη θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, δεν είναι δε γνωστοί οι ΚΑΕ που θα επιβαρυνθούν σχετικά δεδομένου ότι, αυτοί συναρτώνται με το είδος των ανωτέρω δαπανών, οι οποίες δεν είναι γνωστές εκ των προτέρων, αφού εξαρτώνται από πραγματικά γεγονότα.
 • Την 89/2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ανάπτυξης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2002/1100383/1330/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/1100383_1330_Α0006 2002
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΣ 2000/2817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2817 2000
Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις 2002/2986 2002
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002