Οργανισμός του Ταμείου Προνοίας Προσωπικού Εμπορικών και Βιομηχανικών Επαγγελματικών και Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων του Κράτους (ΤΠΠΕΒΕΒΕΚ).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Αποστολή"
1.  
  Αποστολή του Ταμείου Πρόνοιας Προσωπικού Εμπορικών και Βιομηχανικών Επαγγελματικών και Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων του Κράτους, είναι η χορήγηση εφ άπαξ παροχών στους ασφαλισμένους και τα μέλη της οικογένειας των θανόντων ασφαλισμένων Στους ασφαλισμένους και στα μέλη των οικογενειών τους, σε περίπτωση θανάτου των ασφαλισμένων, χορηγούνται περιοδικές και εφ΄ άπαξ παροχές από δύο κλάδους που λειτουργούν στο Ταμείο, τον Κλάδο Σύνταξης και τον Κλάδο Πρόνοιας.
Άρθρο 2 "Διάρθρωση υπηρεσιών"
1.  
  Η Κεντρική Υπηρεσία, αποτελεί μία (1) Διεύθυνση η οποία συγκροτείται ως εξής: α) Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού β) Τμήμα Εσόδων - Μητρώου - Παροχών ε) Γραφείο Νομικών Υποθέσεων Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων, όπως προβλέπεται στα επόμενα άρθρα.
2.  
  Η Κεντρική υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση η οποία συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:
3.  
  Οι Περιφερειακές υπηρεσίες λειτουργούν σε επίπεδο Τμήματος ή Γραφείου και είναι οι ακόλουθες:
 1. Τμήμα Θεσσαλονίκης με έδρα την πόλη της Θεσσαλονίκης
 2. Γραφείο Πειραιά με έδρα την πόλη του Πειραιά
 3. Γραφείο Καβάλας με έδρα την πόλη της Καβάλας
 4. Γραφείο Πάτρας με έδρα την πόλη της Πάτρας
 5. Γραφείο Βόλου με έδρα την πόλη του Βόλου
 6. Γραφείο Λάρισας με έδρα την πόλη της Λάρισας
 7. Γραφείο Ηρακλείου Κρήτης με έδρα την πόλη του Ηρακλείου
 8. Γραφείο Ιωαννίνων με έδρα την πόλη των Ιωαννίνων
 9. Γραφείο Κομοτηνής με έδρα την πόλη της Κομοτηνής
 10. Γραφείο Σερρών με έδρα την πόλη των Σερρών
 11. Γραφείο Ρόδου με έδρα την πόλη της Ρόδου
 12. Γραφείο Πύργου με έδρα την πόλη του Πύργου
 13. Γραφείο Τρικάλων με έδρα την πόλη των Τρικάλων
 14. Γραφείο Καλαμάτας με έδρα την πόλη της Καλαμάτας
 15. Γραφείο Χανίων με έδρα την πόλη των Χανίων
 16. Γραφείο Κοζάνης με έδρα την πόλη της Κοζάνης
4.  
  Τμήμα Οικονομικού
5.  
  Τμήμα Ασφάλισης
6.  
  Τμήμα Διοικητικής Οργάνωσης
7.  
  Τμήμα Μηχανογράφησης
8.  
  Γραφείο Νομικών Υποθέσεων
9.  
  Τεχνικό Γραφείο
Άρθρο 3 "Αρμοδιότητες"
1.  
  Εγγραφή και έκδοση των ασφαλιστικών βιβλιαρίων, διενέργεια των ασφαλιστικών μεταβολών και γενικά τήρηση και ενημέρωση Μητρώου Ασφαλισμένων
 1. Επιμέλεια κάθε ζητήματος που αφορά την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας
 2. Τήρηση ατομικών φακέλων του προσωπικού
 3. Τήρηση πρωτοκόλλου αλληλογραφίας
 4. Επιμέλεια για τη δακτυλογράφηση των εγγράφων και των πρακτικών του Δ.Σ. του Ταμείου.
 5. Επιμέλεια της τήρησης και συγκέντρωσης των πρακτικών του Δ.Σ.
 6. Μέριμνα για την προμήθεια ειδών και υλικών που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του Ταμείου
 7. Μέριμνα για την υποδοχή και πληροφόρηση των πολιτών
 8. Τήρηση λογαριασμών εσόδων-εξόδων του Ταμείου
 9. Σύνταξη ετήσιου Προϋπολογισμού του Ταμείου και παρακολούθηση της εκτέλεσής του
 10. Επιμέλεια για την τήρηση και ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
 11. Κατάρτιση του Ισολογισμού-Απολογισμού και των μηνιαίων ισοζυγίων
 12. Μέριμνα για την έκδοση των ενταλμάτων πληρωμών ύστερα από έλεγχο των παραστατικών, των πιστώσεων και της νομιμότητος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
 13. Επιμέλεια της κατάρτισης μισθοδοτικών καταστάσεων του προσωπικού του Ταμείου
 14. Παρακολούθηση της κίνησης των κεφαλαίων του Ταμείου και μέριμνα για την τοποθέτησή τους σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ. του Ταμείου.
2.  
  Απογραφή και τήρηση Μητρώου Εργοδοτών, παρακολούθηση των εργοδοτικών υποχρεώσεων
 1. Επιμέλεια για την υπαγωγή στην ασφάλιση των υποκειμένων σε αυτήν προσώπων
 2. Τήρηση και συμφωνία των αποστελλομένων από τις Τράπεζες κατά μήνα αποδείξεων-εισπράξεων
 3. Έλεγχος των αποστελλομένων από τους εργοδότες μηνιαίων καταστάσεων καταβολής ασφαλιστικών εισφορών
 4. Ο παραπάνω επιτόπιος έλεγχος διενεργείται και σε επιχ/σεις που βρίσκονται σε πόλεις όπου δεν υπάρχουν Περιφερειακές Υπηρεσίες του Ταμείου, μετά από απόφαση του Δ.Σ.
 5. Έκδοση των καταλογιστικών πράξεων βεβαίωσης εισφορών και επιβολής προσθέτων τελών
 6. Εισήγηση στο ΔΣ επί αιτήσεων εργοδοτών για αμφισβήτηση υπαγωγών στην ασφάλιση του Ταμείου μετά την έκδοση Πράξεων Βεβαιώσεως Οφειλομένων Εισφορών
 7. Έγκριση προαιρετικής ασφάλισης
 8. Έκδοση ακυρωτικών Πράξεων
 9. Έλεγχος υποβαλλομένων δικαιολογητικών
 10. Έλεγχος όλων των εισπράξεων και πληρωμών του Ταμείου
 11. Έκδοση αποφάσεων διαδοχικής ασφάλισης, αλληλογραφία μεταξύ των Ταμείων και παρακολούθηση αλληλόχρεων λογαριασμών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
 12. Συντήρηση, επισκευή, παρακολούθηση της καλής κατάστασης, κανονικής λειτουργίας και επέκταση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (αποχέτευση, ύδρευση, πυρόσβεση, φωτισμό, κίνηση, υποσταθμό, αλεξικέραυνο, τηλέφωνα, πυρανίχνευση, κλιματισμό, αερισμό, θέρμανση κ.λ.π.) των ακινήτων ιδιοκτησίας του Ταμείου και των μισθωμένων από αυτό ακινήτων.
 13. Μελέτη για την εκτέλεση τεχνικών έργων στις εγκαταστάσεις της ακίνητης περιουσίας του Ταμείου για την οποία δεν κρίνεται αναγκαία από το ΔΣ η ανάθεση σε τρίτους.
 14. Η επίβλεψη της καλής εκτέλεσης των πάσης φύσεως έργων που έχουν σχέση με τις ανωτέρω εγκαταστάσεις από τρίτους.
 15. Η εισήγηση στις αρμόδιες υπηρεσίες κάθε θέματος που αφορά τις ανωτέρω αρμοδιότητες της υπηρεσίας.
 16. Κατάρτιση του ασφαλιστικού προϋπολογισμού σε συνεργασία με το Τμήμα Οικονομικού
 17. Επιμέλεια της κατάρτισης των μισθοδοτικών καταστάσεων του προσωπικού και των καταστάσεων αποζημίωσης των μελών του Δ.Σ.
 18. Εισήγηση στο ΔΣ του Ταμείου για την παροχή διευκολύνσεων σε εργοδότες προκειμένου να εξοφλήσουν την οφειλή τους σε δόσεις
 19. Αναπροσαρμογή των προσθέτων τελών πέραν των αρχικών βεβαιωθέντων λόγω καθυστέρησης εξόφλησης οφειλών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
 20. Επιμέλεια για την δακτυλογράφηση και αποστολή των εγγράφων
 21. Γραμματειακή εξυπηρέτηση του Ταμείου
 22. Επιμέλεια της ασφάλισης όλων των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου
 23. Επιμέλεια για την εξασφάλιση με αγορά, δωρεά ή μίσθωση των απαραιτήτων ακινήτων για την λειτουργία του Ταμείου καθώς και για την εκμίσθωση ή πώληση της ακίνητης περιουσίας του
 24. Επιμέλεια της τήρησης των αντιγράφων των Πρακτικών του ΔΣ και Επιτροπών και της ανακοίνωσης στα αρμόδια τμήματα για την εκτέλεση των αποφάσεων του ΔΣ
 25. Μέριμνα για την αποστολή των τέκνων των ασφαλισμένων, συνταξιούχων και υπαλλήλων του Ταμείου στις κατασκηνώσεις όπως ορίζει το Καταστατικό
 26. Μέριμνα για την προμήθεια κάθε φύσης υλικού και ειδών ανάγκης του Ταμείου
 27. Επιμέλεια για την διενέργεια των πάσης φύσεως διαγωνισμών ή ιδιαιτέρων συμφωνιών για την προμήθεια ειδών και υλικών που είναι απαραίτητα για την λειτουργία του Ταμείου
 28. Επιμέλεια για την κατάρτιση των συμβάσεων και προμηθειών σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία του Ταμείου
 29. Μέριμνα για την έκδοση και διάθεση ενημερωτικών φυλλαδίων και οδηγιών σχετικά με θέματα του Ταμείου
 30. Μελέτη και εισήγηση μέτρων για την βελτίωση της Οργάνωσης Λειτουργίας των Υπηρεσιών του Ταμείου
3.  
  Εξέταση των αμφισβητήσεων υπαγωγής στην ασφάλιση του Ταμείου προσώπων ή κατηγορίας προσώπων και έκδοση οδηγιών και εγκυκλίων για την ενημέρωση των περιφερειακών Γραφείων σχετικά με τη νομοθεσία και την ακολουθούμενη διαδικασία για την επίλυση των προαναφερόμενων προβλημάτων
4.  
  Παρακολούθηση και ρύθμιση των εργοδοτικών οφειλών, λήψη μέτρων Διοικητικής εκτέλεσης, υποβολή μηνύσεων κατά των καθυστερούντων τις εισφορές εργοδοτών και αναγγελία των απαιτήσεων του Ταμείου στις περιπτώσεις πτωχεύσεων ή πλειστηριασμών εργοδοτών
5.  
  Έλεγχος και βεβαίωση των ημερών ασφάλισης και εκκαθάριση των λογαριασμών επιστροφής εισφορών ασφαλισμένων
6.  
  Αρχειοθέτηση των παραστατικών στοιχείων, εξακρίβωση ασφαλιστέας απασχόλησης και τήρηση Μητρώου Εργοδοτικών Μισθολογικών Καταστάσεων-Εργοδοτικού Φακέλου και Εργοδοτικών Καρτελών-Μερίδων
Άρθρο 4 "Περιφερειακές Υπηρεσίες"
1.  
  Μέριμνα για τη συγκέντρωση και τον έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών απονομής εφάπαξ βοηθήματος και ενημέρωση του ενδιαφερόμενου για τυχόν ελλείψεις α) Επιμέλεια της υπαγωγής στην ασφάλιση των υποκειμένων σ αυτήν προσώπων. β) Επιτόπιος έλεγχος των επιχειρήσεων για την εξακρίβωση της έγκαιρης και πλήρους καταβολής των εισφορών εκ μέρους των εργοδοτών. Ο παραπάνω επιτόπιος έλεγχος διενεργείται στις επιχειρήσεις που βρίσκονται στα τοπικά όρια της έδρας κάθε Περιφερειακού Γραφείου καθώς και σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε πόλεις όπου δεν υπάρχουν Περιφερειακές Υπηρεσίες του Ταμείου, μετά από απόφαση του ΔΣ του Ταμείου γ) Παρακολούθηση των καθυστερουμένων εσόδων και είσπραξη αυτών σύμφωνα με την διαδικασία του ΚΕΔΕ. δ) Παροχή στους ασφαλισμένους και εργοδότες οιασδήποτε πληροφορίας ενδιαφέρει αυτούς. ε) Έλεγχος των υποβληθέντων δικαιολογητικών συνταξιοδότησης προ της αποστολής τους στην Κεντρική Υπηρεσία. στ) Τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου, κοινού και εμπιστευτικού. ζ) Υποβολή μηνύσεων κατά των εργοδοτών στους οποίους έχουν βεβαιωθεί εισφορές με πράξεις και παράσταση στο Δικαστήριο ως μάρτυρας κατά την ορισθείσα δικάσιμο.
2.  
  Επιμέλεια για την έκδοση των αποφάσεων του Διευθυντού
3.  
  Πληροφορίες προς τους ενδιαφερόμενους για την πορεία των υποθέσεών τους
4.  
  Επιμέλεια για την έγκριση από το Δ.Σ. της μηνιαίας δαπάνης απονομής του εφάπαξ βοηθήματος.
5.  
  Διαβίβαση των δικαιολογητικών και των σχετικών αποφάσεων στο Τμήμα Οικονομικού με τον απαραίτητο πίνακα των μηνιαίων πληρωμών μέσω Τράπεζας
6.  
  Ενημέρωση του δικαιούχου με την αποστολή της σχετικής περί απονομής απόφασης και του χρόνου πληρωμής του, με αλληλογραφία που διεκπεραιώνει το Τμήμα Διοικητικού
7.  
  Τήρηση και ενημέρωση μητρώου δικαιούχων
8.  
  Έκδοση απορριπτικών αποφάσεων και εξέταση ενστάσεων μέσω Δ.Σ.
9.  
  Επιστροφή εισφορών στους μη δικαιούχους μετά από αίτησή τους
Άρθρο 5 "Διάρθρωση θέσεων Οι θέσεις Προσωπικού του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων, διαρθρώνονται κατά κατηγορία και Κλάδο ως εξής :"
1.  
  ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ: - Κλάδος ΠΕ Διοικητικός - Οικονομικός, θέσεις σαράντα δύο (42) στους βαθμούς από Δ έως Α. - Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής θέσεις δύο (2) στους βαθμούς από Δ έως Α εκ των οποία μία (1) θέση ειδικότητας Επιστήμης των Υπολογιστών και μία (1) θέση ειδικότητας Μηχανικών Η/Υ. - Κλάδος ΠΕ Μηχανικών (Ειδικότητα Μηχανολόγων-Μηχανικών) θέση μία (1) στους βαθμούς από Δ έως Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ: - Κλάδος ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, θέσεις είκοσι πέντε (25) στους βαθμούς από Δ έως Α. - Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής θέσεις δύο (2) στους βαθμούς από Δ έως Α εκ των οποία μία (1) θέση ειδικότητας Πληροφορικής και μία (1) θέση ειδικότητας Ηλεκτρονικού Υπολογιστικού Συστήματος . - Κλάδος ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών θέση μία (1), προσωποπαγής. Εκτός των ανωτέρω θέσεων διαβαθμίζεται εκτός βαθμολογικής κλίμακας κλάδων μία (1) θέση με βαθμό Διευθυντή για τους Κλάδους ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ: - Κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, θέσεις ογδόντα (80) στους βαθμούς από Δ έως Α. Τριάντα τέσσερις (34) από τις θέσεις του Κλάδου αυτού, όταν κενωθούν με την αποχώρηση υπαλλήλων που τις κατέχουν μεταφέρονται και προσαυξάνουν με την ακόλουθη σειρά τους παρακάτω Κλάδους ως εξής:.
 1. Κλάδος ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού θέσεις δέκα πέντε (15)
 2. Κλάδος ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού θέσεις δέκα πέντε (15)
 3. Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής Ειδικότητα Επιστήμης Υπολογιστών μία (1) θέση
 4. Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής Ειδικότητα Μηχανικών Η/Υ μία (1) θέση
 5. Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής μία (1) θέση
 6. Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής Ειδικότητα Ηλεκτρονικός Υπολογιστικού Συστήματος μία (1) θέση. - Κλάδος ΔΕ Τηλεφωνητών θέση μία (1) στους βαθμούς από Δ έως Α. - Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ (Ειδικότητα Χειριστών Η/Υ) θέσεις δεκαπέντε (15) στους βαθμούς από Δ έως Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ:
 7. - Κλάδος ΥΕ Επιμελητών, θέσεις επτά (7) στους βαθμούς από Ε έως Β. Επτά (7) θέσεις του Κλάδου αυτού, όταν κενωθούν με την αποχώρηση υπαλλήλων που τις κατέχουν μεταφέρονται και προσαυξάνουν με την ακόλουθη σειρά τους παρακάτω Κλάδους ως εξής:.
2.  
  Μέριμνα και έλεγχος για την έκδοση των εντολών πληρωμής για τις πάσης φύσεως δαπάνες του Ταμείου και του εφάπαξ βοηθήματος, με βάση τα δικαιολογητικά, που απαιτούνται κατά τις ισχύουσες διατάξεις και τις αποφάσεις του Δ.Σ. και έκδοση δελτίων συμψηφισμού για όσες οικονομικές πράξεις απαιτούνται. Μία (1) θέση Δικηγόρου με άδεια δικηγορίας στο Εφετείο.
3.  
  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - Κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, θέση μία (1) προσωποπαγής Ν.1735/87. Για όσο χρόνο υφίσταται η παραπάνω προσωποπαγής θέση δεν πληρούται ίσος αριθμός θέσεων μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού (άρθρο 20 παρ. 18 Ν. 1735/87). - Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητος μία (1) θέση. Προσόντα διορισμού για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων, ορίζονται τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α).
4.  
  Σύνταξη μηνιαίων λογιστικών Ισοζυγίων των αναλυτικών και γενικών λογαριασμών, καθώς και άλλων λογιστικών πινάκων οικονομικής φύσεως εφόσον ζητηθούν αρμόδια
5.  
  Κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του ταμείου και παρακολούθηση της εκτέλεσής του, για έγκαιρη εισήγηση προς τον Διευθυντή κάθε αναγκαίας μεταβολής, με απαραίτητες συμπληρωματικές πιστώσεις ή γενικά τροποποιήσεις του
6.  
  Κατάρτιση Ισολογισμού και Απολογισμού διαχείρισης
7.  
  Εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. για την τοποθέτηση ή επένδυση των Κεφαλαίων του Ταμείου και παρακολούθηση της κανονικής είσπραξης των εσόδων απ αυτά.
8.  
  Παρακολούθηση της διαχείρισης της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ταμείου και ευθύνη για τη συντήρηση, διασφάλιση και εκμετάλλευσή της
9.  
  Παρακολούθηση της κανονικής είσπραξης γενικά κάθε οφειλής προς το Ταμείο (εκτός των εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές) και υποχρέωση τήρησης ατομικών λογαριασμών, για κάθε μια περίπτωση απ αυτές
10.  
  Μέριμνα για την αποστολή στην Τράπεζα των καταστάσεων και των εντολών για την καταβολή του εφάπαξ βοηθήματος
11.  
  Παρακολούθηση και έλεγχος των ακυρωμένων από την Τράπεζα επιταγών λόγω μη είσπραξής τους και λογιστικοποίηση της ακύρωσης
12.  
  Μέριμνα για ενημέρωση της Τράπεζας με τις ακυρούμενες επιταγές από το ΤΑ.Π.Ε.Μ. και φύλαξη φωτοαντιγράφων τους στο Τμήμα.
13.  
  Εισήγηση στο Διευθυντή σχετικά με τις αιτήσεις που υποβάλλουν ασφαλισμένοι και υπάλληλοι για χορήγηση δανείων
14.  
  Μέριμνα για διαφύλαξη των πάσης φύσεως τίτλων επένδυσης Κεφαλαίων του Ταμείου (Εντόκων Γραμματίων Ε.Δ., ομολόγων, μετοχών κλπ.), σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ.
15.  
  Παρακολούθηση και έλεγχος της διαχείρισης των υπολόγων και υποχρέωση υπογραφής του προϊστάμενου ή του νόμιμου αναπληρωτή του τμήματος με τον πρόεδρο του Δ.Σ. και τον Διευθυντή του Ταμείου των χρηματικών εντολών πληρωμής προς τις Τράπεζες, που αφορούν δαπάνες του εδαφίου (2) και των εγγράφων ανάληψης χρηματικών αξιών και τίτλων.
16.  
  Σύνταξη των μηνιαίων καταστάσεων πληρωμής του κάθε κατηγορίας προσωπικού και στη συνέχεια ενημέρωση των ατομικών μερίδων καρτελών μισθοδοσίας των δικαιούχων
17.  
  Μέριμνα για την έγκαιρη απόδοση των κάθε μορφής κρατήσεων υπέρ τρίτων, που παρακρατήθηκαν από πληρωμές κάθε αιτίας
18.  
  Ευθύνη για την πραγματοποίηση πληρωμών κάθε κατηγορίας μέσα στα πλαίσια εκτέλεσης του προϋπολογισμού που έχει εγκριθεί για κάθε χρόνο
19.  
  Επιμέλεια επισκευής και συντήρησης κάθε υλικού αγαθού που χρησιμοποιεί το ΤΑ.Π.Ε.Μ., καθώς και φύλαξή του.
20.  
  Τήρηση της αποθήκης γραφικής ύλης, ειδών γραφείου και εντύπων του Ταμείου. Επιμέλεια της διενέργειας διαγωνισμών για την προμήθεια γραφικής ύλης, ειδών γραφείου, εντύπων, επίπλων κλπ. που χρειάζονται οι υπηρεσίες του Ταμείου, σύμφωνα πάντα με τις σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ.
Άρθρο 6 "Κατανομή θέσεων Οι θέσεις που προβλέπονται από το παρόν Προεδρικό Διάταγμα κατανέμονται μεταξύ της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών, ως εξής: * Από τις θέσεις του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού μί [...]"
1.  
  Παρακολούθηση της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού του Ταμείου με την τήρηση των ατομικών φακέλων και του αντίστοιχου μητρώου και εισήγηση στη Διεύθυνση για κάθε ζήτημα, που αφορά το προσωπικό του Ταμείου
 1. Προΐσταται όλων των υπηρεσιών του Ταμείου
 2. Προσυπογράφει με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον Προϊστάμενο του Τμήματος Οικονομικού, τα εντάλματα πληρωμών, επιταγές και όλα τα έγγραφα που δεσμεύουν οικονομικά το Ταμείο.
 3. Εισηγείται στο Δ.Σ. του Ταμείου όλα τα θέματα προς συζήτηση και μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεών του.
2.  
  Αναπαραγωγή κάθε φύσης εγγράφων που αφορούν τις εργασίες του τμήματος. 3.Μέριμνα για τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του προσωπικού και των πολιτών.
3.  
  Γραφείο Καβάλας Κλάδος ΤΕ Διοικ. - Λογιστικού, θέση μία (1).
4.  
  Βεβαίωση από τον προϊστάμενο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, της ακρίβειας φωτοτυπιών ή φωτοαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων και γενικά δικαιολογητικών ύστερα από αντιπαραβολή τους, με το επιδεικνυόμενο σχετικό πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο
5.  
  Γραφείο Βόλου Κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, θέση μία (1)
6.  
  Γραφείο Λάρισας Κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, θέση μία (1)
7.  
  Γραφείο Ηρακλείου Κρήτης Κλάδος ΠΕ Διοικ. - Οικονομικού, θέση μία (1) Κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, θέση μία (1).
8.  
  Γραμματειακή υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου, ευρετηρίαση αποφάσεων Δ.Σ. κατά κατηγορία θεμάτων, δακτυλογράφηση υπηρεσιακών κειμένων. Προετοιμασία και διεκπεραίωση θεμάτων που αφορούν τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. του Ταμείου. Ο τομέας αυτός λειτουργεί υπό τον άμεσο έλεγχο και εποπτεία του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑ.Π.Ε.Μ.
9.  
  Γραφείο Σερρών Κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, θέση μία (1)
10.  
  Γραφείο Πύργου Κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, θέση μία (1)
11.  
  Γραφείο Ρόδου Κλάδος ΤΕ Διοικ. - Λογιστικού, θέση μία (1).
12.  
  Ανακοίνωση των απαντήσεων στις περιπτώσεις αναφορών και καταγγελιών ασφαλισμένων ή εργοδοτών υπαγομένων στην ασφάλιση του Ταμείου και γενικά μέριμνα για τη διατήρηση καλών σχέσεων με τους συναλλασσομένους, τις Δημόσιες Αρχές και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης
13.  
  Γραφείο Τρικάλων Κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, θέση μία (1)
14.  
  Γραφείο Καλαμάτας Κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, θέση μία (1)
15.  
  Γραφείο Χανίων Κλάδος ΤΕ Διοικ. - Λογιστικού, θέση μία (1).
 1. Λειτουργία ιδιόκτητης κατασκήνωσης στα Βίλια Νομού Αττικής (Ν.2335/95 άρθρο 13).
 2. Μίσθωση ιδιωτικών κατασκηνώσεων για την κάλυψη κατασκηνωτικών αναγκών των ασφαλισμένων των υπολοίπων Νομών της χώρας (Ν.2335/95 άρθρο 13).
16.  
  Γραφείο Κοζάνης Κλάδος ΤΕ Διοικ. - Λογιστικού, θέση μία (1).
Άρθρο 7 "Γραφείο Νομικών Υποθέσεων"
1.  
  Οι υπάλληλοι του Ταμείου Προνοίας Προσωπικού ΕΒΕΒΕΚ που υπηρετούν κατά την έναρξη της ισχύος του Διατάγματος αυτού, κατατάσσονται σε κλάδους ως εξής : α) Στον κλάδο ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού. β) Στον κλάδο ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού.
 1. Προΐσταται όλων των υπηρεσιών του Ταμείου και υπογράφει κάθε έγγραφο αυτού
 2. Προσυπογράφει με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Προϊστάμενο του Τμήματος Οικονομικού τις επιταγές, τα εντάλματα πληρωμών, τις εντολές προς τις Τράπεζες και όλα τα έγγραφα που δεσμεύουν οικονομικά το Ταμείο
 3. Εισηγείται δε στο ΔΣ του Ταμείου όλα τα θέματα προς συζήτηση και μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του ΔΣ
 4. Υποβάλλει στο ΔΣ πίνακα προσώπων που θα ενεργούν ετήσια τακτική επιθεώρηση των Περιφερειακών Γραφείων για την καλή λειτουργία τους.
 5. Η επιθεώρηση περιλαμβάνει την έρευνα της όλης δράσης της Υπηρεσίας, συντάσσεται δε έκθεση η οποία υποβάλλεται στον Πρόεδρο μέσω της Διεύθυνσης του Ταμείου.
 6. Επίσης υποβάλλει στο ΔΣ πίνακα προσώπων για έλεγχο στις πόλεις της χώρας που δεν υπάρχει Περιφερειακό Γραφείο και υπάγονται στην ασφάλιση του Ταμείου.
2.  
  Στα Τμήματα προΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, ή υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού και σε περίπτωση έλλειψης υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
3.  
  Στο Τμήμα Μηχανογράφησης προΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Πληροφορικής - Ειδικότητας Επιστήμης Η/Υ ή Ειδικότητας Μηχανικών Η/Υ και σε περίπτωση έλλειψης Κλάδου ΤΕ Πληροφορικής - Ειδικότητας Πληροφορικής ή Ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων
4.  
  Στο γραφείο Νομικών Υποθέσεων προΐσταται Δικηγόρος με άδεια Δικηγορίας στον Άρειο Πάγο
5.  
  Στο Τεχνικό Γραφείο προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ - Μηχανικών με ειδικότητα Μηχανολόγων - Μηχανικών
Άρθρο 8 "Διάρθρωση Περιφερειακών Γραφείων Τα περιφερειακά Γραφεία του ΤΑ.Π.Ε.Μ. διαρθρώνονται ως εξής:"
1.  
  Γραφείο ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ με έδρα την Καβάλα και με τοπικά όρια τα αντίστοιχα των Νομών Δράμας, Εβρου, Καβάλας, Ξάνθης και Ροδόπης α) Στον κλάδο ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού. β) Στον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής - Ειδικότητα Επιστήμης Υπολογιστών, οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής - Ειδικότητας Επιστήμης Υπολογιστών. γ) Στον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής - Ειδικότητα Μηχανικών Η/Υ, οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής - Ειδικότητας Μηχανικών Η/Υ. δ) Στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών -Ειδικότητα Μηχανολόγων - Μηχανικών οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Μηχανικών -Ειδικότητας Μηχανολόγων - Μηχανικών. ε) Στον κλάδο ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, οι υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού. στ) Στον κλάδο ΤΕ Πληροφορικής - Ειδικότητα Πληροφορικής, οι υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής - Ειδικότητας Πληροφορικής ζ) Στον κλάδο ΤΕ Πληροφορικής - Ειδικότητα Ηλεκτρονικού Υπολογιστικού Συστήματος, οι υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής - Ειδικότητας Ηλεκτρονικού Υπολογιστικού Συστήματος. η) Στον κλάδο ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών, οι υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών. θ) Στον κλάδο ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. ι) Στον κλάδο ΔΕ Τηλεφωνητών, οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Τηλεφωνητών. ια) Στον κλάδο ΔΕ Προσωπικού Η/Υ - Ειδικότητα Χειριστών Η/Υ, οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ - Ειδικότητας Χειριστών Η/Υ. ιβ) Στον κλάδο ΥΕ Επιμελητών, οι υπάλληλοι του κλάδου ΥΕ Επιμελητών. ιγ) Στον κλάδο ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητος, οι υπάλληλοι του κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητος.
2.  
  Γραφείο ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ με έδρα τη Θεσσαλονίκη και με τοπικά όρια τα αντίστοιχα των νομών Ημαθίας, Θεσ/νίκης, Κιλκίς, Πέλλης, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής
3.  
  Γραφείο ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ με έδρα την Κοζάνη και με τοπικά όρια τα αντίστοιχα των νομών Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλωρίνης
4.  
  Γραφείο ΗΠΕΙΡΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ με έδρα τα Ιωάννινα και με τοπικά όρια τα αντίστοιχα των νομών Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Ζακύνθου, Κέρκυρας, Κεφαλονιάς και Λευκάδας)
5.  
  Γραφείο ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ με έδρα τη Λάρισα και με τοπικά όρια τα αντίστοιχα των νομών Καρδίτσας, Λαρίσης, Μαγνησίας και Τρικάλων
6.  
  Γραφείο ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ με έδρα την Πάτρα και με τοπικά όρια τα αντίστοιχα των νομών:
 1. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας & Ηλείας)
 2. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (Αργολίδος, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας)
7.  
  Γραφείο ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ με έδρα την Λιβαδειά και με τοπικά όρια τα αντίστοιχα των Νομών Βοιωτίας, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδος και Φωκίδος
8.  
  Γραφείο ΑΤΤΙΚΗΣ, ΒΟΡΕΙΟΥ & ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ με έδρα τον Πειραιά και με τοπικά όρια τα αντίστοιχα των Νομαρχιών:
 1. ΑΤΤΙΚΗΣ (Νομαρχία Αθηνών, Νομαρχία Πειραιώς, Νομαρχία Ανατολικής Αττικής, Νομαρχία Δυτικής Αττικής)
 2. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (Λέσβος, Χίος και Σάμος)
 3. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (Δωδεκάνησα, Κυκλάδες)
9.  
  Γραφείο ΚΡΗΤΗΣ με έδρα το Ηράκλειο και με τοπικά όρια τα αντίστοιχα των Νομών Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνης και Χανίων
Άρθρο 9 "Αρμοδιότητες Περιφερειακών Γραφείων Οι αρμοδιότητες των περιφερειακών Γραφείων, είναι οι εξής:"
1.  
  Τις διατάξεις:
 1. Του Ν. 2503/97, άρθρο 20 (ΦΕΚ 107/Α΄).
 2. Του Ν. 2676/99 άρθρο 25 (ΦΕΚ 1/Α).
 3. Του Ν. 1384/1983, άρθρο 19 παρ.1 και 2 (Α 106) όπως η δεύτερη παράγραφος αντικαταστάθηκε με το άρθρ. 13 παρ. 7 του Ν. 2335/95 (ΦΕΚ Α 185).
 4. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985, που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154Α) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 38Α).
 5. Του Π. Δ/τος 373/14.9.95 Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του (ΦΕΚ 201/Α).
2.  
  Έλεγχος και βεβαίωση των εσόδων του Ταμείου και λογιστική παρακολούθησή τους
3.  
  Παραλαβή αιτήσεων και σχετικών δικαιολογητικών για την απονομή εφάπαξ βοηθήματος και προώθησή των στην αρμόδια Κεντρική Υπηρεσία. Στα περιφερειακά Γραφεία παρέχονται οδηγίες από τα καθ ύλη αρμόδια Τμήματα στα οποία και αναφέρονται καθώς και στη Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας.
4.  
  Την ΔΙΔΚ/Φ1/2/22875/31.10.2001 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1480/Β).
5.  
  Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του Προεδρικού Διατάγματος, προκαλείται ετήσια δαπάνη ποσού 11.000 ευρώ η οποία για το οικονομικό έτος 2003 ανέρχεται σε 8.250 ευρώ και θα αντιμετωπιστεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του ΤΑΠΕΜ (ΚΑΕ 0238).
6.  
  Την 649/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αποφασίζουμε:
Άρθρο 10 "Διάρθρωση θέσεων"
1.  
  Από την δημοσίευση του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις του Π.Δ. 357/1998 (ΦΕΚ 239/23.10.1998 Τ.Α.). Θέση βαθμού Διευθυντή μία (1) εκτός βαθμολογικής κλίμακας για τους κλάδους ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού και εν ελλείψει ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού. - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ Κλάδος ΠΕ Δ/κός - Οικονομικός, θέσεις δώδεκα (12) στους βαθμούς από Δ έως Α. - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ Κλάδος ΤΕ Δ/κός - Λογιστικός, θέσεις ένδεκα (11) στους βαθμούς από Δ έως Α. - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ Κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, θέσεις δέκα επτά (17) στους βαθμούς από Δ έως Α. Έξι (6) από τις θέσεις του κλάδου αυτού όταν κενωθούν με την αποχώρηση υπαλλήλων που τις κατέχουν μεταφέρονται με την ακόλουθη σειρά σε συνιστώμενους κλάδους, ως εξής: Αθήνα, 30 Απριλίου 2003 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γ. ΦΛΩΡΙΔΗΣ Σ. ΜΠΕΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ρ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΑριθ. Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής, θέσεις δύο (2). Κλάδος ΔΕ Χειριστών Η/Υ, θέσεις τρεις (3). - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού προσωπικού, θέσεις μία (1) στους βαθμούς από Ε έως Β. - Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, θέσεις μία (1), στους βαθμούς από Ε΄ έως Β΄. - Κλάδος ΥΕ Φυλάκων, θέσεις δύο (2), στους βαθμούς από Ε΄ έως Β΄. Αθήνα, 11 Απριλίου 2003 Με εντολή Υπουργού Ο Προϊστάμενος της Ε.Ν.Υ. κ.α.α. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΤΡΩΝΑΣ ΦΑριθ. Προσόντα διορισμού για την πληρωμή των παραπάνω θέσεων, ορίζονται τα προβλεπόμενα στο Π.Δ.50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/2001). Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι η Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κρατικής Διοίκησης Δασών της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για συνεργασία στον τομέα της δασοπονίας που υπογράφηκε στο Πεκίνο στις 3 6.2002 και κυρώθηκε από την Χώρα μας με τον 3117/2003 Νόμο ο οποίος δημοσιεύθηκε στο 52 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, τεύχος Α΄, της 4 Μαρτίου 2003, τέθηκε σε ισχύ, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7 αυτής, την 21 Απριλίου 2003. Αθήνα, 5 Μαΐου 2003 Με εντολή Υπουργού Ο Προϊστάμενος της Ε.Ν.Υ. κ.α.α. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΤΡΩΝΑΣ ΦΑριθ. Φ. 0544/12/ΑΣ 237/Μ.5382 (6)Ανακοίνωση για την θέση σε ισχύ της Συμφωνίας Ελλάδος - Λεττονίας για τις θαλάσσιες μεταφορές (Αθήνα, 27.3.2002). Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Λεττονίας για τις θαλάσσιες μεταφορές που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 27 Μαρτίου 2002 και κυρώθηκε από την Χώρα μας με τον 3101/2003 Νόμο ο οποίος δημοσιεύθηκε στο 21 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, τεύχος Α΄, της 29 Ιανουαρίου 2003, θα τεθεί σε ισχύ σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 αυτής στις 14 Μαΐου 2003. Αθήνα, 24 Απριλίου 2003 Με εντολή Υπουργού Ο Προϊστάμενος της Ε.Ν.Υ. κ.α.α. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΤΡΩΝΑΣ ΦΑριθ. Φ. 0544/6/ΑΣ 235/Μ.5359 (7)Ανακοίνωση για την θέση σε ισχύ της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας για συνεργασία στο στρατιωτικό πεδίο (Αθήνα, 6.10.1997). Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι η Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας για συνεργασία στο στρατιωτικό πεδίο που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 6 Οκτωβρίου 1997 και κυρώθηκε από την Χώρα μας με τον 3102/2003 Νόμο ο οποίος δημοσιεύθηκε στο 22 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, τεύχος Α΄ της 29 Ιανουαρίου 2003, τέθηκε σε ισχύ σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7 αυτής στις 15 Απριλίου 2003. Αθήνα, 24 Απριλίου 2003 Με εντολή Υπουργού Ο Προϊστάμενος της Ε.Ν.Υ. κ.α.α. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΤΡΩΝΑΣ ΦΑριθ. Φ.0544/9/ΑΣ 223/Μ.5274 (8)Ανακοίνωση για την θέση σε ισχύ της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Μάλτας στον τομέα της πολιτικής προστασίας (Βαλέττα, 24.5.2001). Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Μάλτας στον τομέα της πολιτικής προστασίας που υπογράφηκε στη Βαλέττα στις 24 Μαΐου 2001 και κυρώθηκε από την Χώρα μας με τον Νόμο 3081/2002 ο οποίος δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως 315, τεύχος Α΄, της 16 Δεκεμβρίου 2002, τέθηκε σε ισχύ, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 16 παραγρ. 1 αυτής, την 8η Απριλίου 2003.
Άρθρο 11 "Κατανομή θέσεων"
1.  
  Οι θέσεις προσωπικού του ΤΑ.Π.Ε.Μ. κατανέμονται μεταξύ Κεντρικής Υπηρεσίας και περιφερειακών Γραφείων, ως εξής:.
Άρθρο 12
1.  
  Κατανομή θέσεων περιφερειακών Γραφείων α) Γραφείο Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Κλάδος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, θέση μία (1). β) Γραφείο Κεντρικής Μακεδονίας Κλάδος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, θέση μία (1). Κλάδος ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, θέσεις δύο (2). γ) Γραφείο Δυτικής Μακεδονίας Κλάδος ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, θέση μία (1). δ) Γραφείο Ηπείρου & Ιονίων Νήσων Κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, θέση μία (1). ε) Γραφείο Θεσσαλίας. Κλάδος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, θέση μία (1). στ) Γραφείο Δυτικής Ελλάδος & Πελοποννήσου Κλάδος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, θέση μία (1). Κλάδος ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, θέση μία (1). ζ) Γραφείο Στερεάς Ελλάδος Κλάδος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, θέση μία (1). Κλάδος ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, θέση μία (1). η) Γραφείο Αττικής Βορείου & Νοτίου Αιγαίου Κλάδος ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, θέσεις δύο (2). Κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, θέσεις τέσσερις (4). θ) Γραφείο Κρήτης Κλάδος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, θέση μία (1). ι) Κατασκηνώσεις Βιλλίων Νομού Αττικής. Κλάδος ΥΕ Φυλάκων, θέσεις δύο (2).
Άρθρο 13 "Προϊστάμενοι Υπηρεσιών"
1.  
  Της Διεύθυνσης του Ταμείου προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού και εν ελλείψει ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού με βαθμό Διευθυντού που εισηγείται τα θέματα εξέτασης στο Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς ψήφο. Ο Διευθυντής προΐσταται όλων των υπηρεσιών του Ταμείου. Υπογράφει κάθε έγγραφο του Ταμείου. Αναθέτει εκτέλεση ειδικής υπηρεσίας σε υπαλλήλους ανεξαρτήτως τμήματος και συνυπογράφει μετά του προέδρου Δ.Σ. και του προϊστάμενου Οικονομικού κάθε ένταλμα ή παραστατικό πληρωμής. Τηρεί το εμπιστευτικό πρωτόκολλο. Διενεργεί επιθεωρήσεις για τη διαχείριση και λειτουργία των περιφερειακών γραφείων τακτικά μία φορά τον χρόνο και έκτακτα κάθε φορά που κρίνεται σκόπιμο και αναγκαίο με απόφαση του Δ.Σ. του ΤΑ.Π.Ε.Μ.
2.  
  Των Τμημάτων και των Γραφείων, προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού και εν ελλείψει ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού και εν ελλείψει ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
3.  
  Του Γραφείου Νομικών Υποθέσεων, προΐσταται δικηγόρος με άδεια δικηγορίας στον Άρειο Πάγο
Άρθρο 14 "Κατάταξη προσωπικού"
1.  
  Οι υπάλληλοι του ΤΑ.Π.Ε.Μ. κατατάσσονται κατά κατηγορία και κλάδο, ως εξής: Στις θέσεις του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού της κατηγορίας ΠΕ. Στις θέσεις του κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού οι υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού της κατηγορίας ΤΕ. Στις θέσεις του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού της κατηγορίας ΔΕ. Στις θέσεις του κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, υπάλληλοι του κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού. Στις θέσεις του κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας οι υπάλληλοι του κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας. Στις θέσεις του κλάδου ΥΕ Φυλάκων οι υπάλληλοι του αντίστοιχου κλάδου.
Άρθρο 16 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Από την ισχύ του παρόντος διατάγματος, καταργούνται οι διατάξεις του Π.Δ.377/88 (Α 179).
Άρθρο 17 "Η ισχύς του παρόντος διατάγματος, αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 30 Απριλίου 2003 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ [...]"
1.  
  Τις διατάξεις:
 1. του Ν. 2503/97, άρθρο 20 Διοίκηση, οργάνωσης, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 107).
 2. του Ν. 2676/99 άρθρο 74 παρ. 3 Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 1/Α).
 3. του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985, που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/92 (ΦΕΚ 154Α) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 38 Α).
 4. του Π. Δ/τος 372/14.9.95 Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας (ΦΕΚ 201/Α).
 5. Το Π.Δ. 81/2002 Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών(ΦΕΚ 57Α).
2.  
  Την 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών (ΦΕΚ 1485/Β).
3.  
  Την 80088/31.10.2001 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εργασίας και Ασφαλίσεων Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 1485/Β).
4.  
  Την ΔΙΔΚ/Φ1/2/22875/31.10.2001 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1480/Β).
5.  
  Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του Προεδρικού Διατάγματος, προκαλείται ετήσια δαπάνη ποσού 77.025,39 Ευρώ σε βάρος του προϋπολογισμού του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων (ΤΕΑΥΕΚ) η οποία για το έτος 2003 ανέρχεται στο ποσό των 57.768,3 Ευρώ και θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Ταμείου (ΚΑΕ 0211, 0259, 0238). Για τα επόμενα πέντε έτη, η δαπάνη θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 385.126,90 Ευρώ και θα καλυφθεί από ανάλογες πιστώσεις που θα εγγράφονται κατ΄ έτος στον προϋπολογισμό του ΤΕΑΥΕΚ.
6.  
  Τις 444/2002 και 627/2002 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά απο πρόταση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε :
 • Τις διατάξεις: α) Του Ν. 2503/97, άρθρο 20 Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις (Α 107). β) Του άρθρου 29 παρ. 10 του Ν. 1759/88 Ασφαλιστική κάλυψη ανασφάλιστων ομάδων, βελτίωση της κοινωνικοασφαλιστικής προστασίας και άλλες διατάξεις (Α 50). γ) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985, που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (154 Α) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α Ν. 2469/97 (Α 38). δ) Του Π. Δ/τος 372/14.9.95 Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο Υπουργείο Εργασίας (Α 201).
 • Την 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών (Β 1485).
 • Το Π.Δ. 81/2002 Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Α 57).
 • Την 80088/31.10.2001 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Β 1485).
 • Την ΔΙΔΚ/Φ1/2/22875/31.10.2001 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Β 1480).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του Προεδρικού Διατάγματος, προκαλείται ετήσια δαπάνη ποσού 5.099,34 ευρώ η οποία για το υπόλοιπο του έτους 2003 ανέρχεται στο ποσό των 3.824,50 ευρώ και θα καλυφθεί από το Τακτικό Αποθεματικό του Ταμείου. Για τα επόμενα πέντε έτη η δαπάνη θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 25.496,70 ευρώ και θα καλυφθεί από τις ανάλογες πιστώσεις που θα εγγράφονται κατ έτος στον προϋπολογισμό του Ταμείου (ΚΑΕ 0211, 0221, 0238, 0259).
 • Την αριθ. 46/2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/1100383/1330/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1100383_1330_Α0006 2001
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/80088 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/80088 2001
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/ΔΙΔΚ/Φ1/2/22875 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/ΔΙΔΚ_Φ1_2_22875 2001
ΝΟΜΟΣ 1983/1384 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1384 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
ΝΟΜΟΣ 1988/1759 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1759 1988
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Συγχώνευση του κλάδου σύνταξης του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Εταιρειών Λιπασμάτων (Τ.Ε.Α.-Π.Ε.Λ.) στον Τομέα Επικουρικής Ασφαλίσεως Μισθωτών που λειτουργεί στο Ι.Κ.Α. (Ι.Κ.Α. - Τ.Ε.Α.Μ.) και ρύθμιση άλλων θεμάτων κοινωνικής ασφάλισης. 1995/2335 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις 1999/2676 1999
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Μάλτας στον τομέα της πολιτικής προστασίας. 2002/3081 2002
Κύρωση της Συνολικής Τεχνικής Συμφωνίας (C.Τ.Α.) μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. 2003/3108 2003
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/377 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/377 1988
Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας. 1995/372 1995
Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 1995/373 1995
Οργανισμός του Ταμείου Επικ. Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων (ΤΕΑΥΕΚ). 1998/357 1998
Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα. 2001/50 2001
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία