ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/134

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-05-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-05-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-05-08

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οργανισμός του Επιμελητηρίου Πέλλας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Αποστολή του Επιμελητηρίου Πέλλας"
1.  
  Το Επιμελητήριο Πέλλας ΝΠΔΔ, αποτελεί υποχρεωτική, αυτοτελή και ανεξάρτητη ένωση φυσικών και νομικών προσώπων, που ασκούν εμπορική, βιομηχανική, βιοτεχνική και επαγγελματική δραστηριότητα στην περιφέρεια του Νομού Πέλλας και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης (άρθρο 1 Ν. 2081/1992).
2.  
  Σκοπός του Επιμελητηρίου Πέλλας είναι η προστασία και ανάπτυξη του εμπορίου, της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας και των επαγγελμάτων στην περιφέρειά του μέσα στα πλαίσια των συμφερόντων της Εθνικής Οικονομίας, καθώς και η οικονομική πρόοδος της περιφέρειας αυτής. Η παροχή γνωμοδοτικών εισηγήσεων, για κάθε θέμα οικονομικού περιεχομένου, στην πολιτεία με γνώμονα πάντοτε την οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειάς του και την εξυπηρέτηση του γενικότερου συμφέροντος της Εθνικής Οικονομίας. Επίσης η παροχή γνωμοδοτικών εισηγήσεων και πληροφοριών για κάθε θέμα οικονομικού περιεχομένου των αρμοδιοτήτων του προς τα μέλη του και κάθε ενδιαφερόμενο.
Άρθρο 2 "Διάρθρωση Υπηρεσιών"
1.  
  Οι υπηρεσίες του Επιμελητηρίου Πέλλας διαρθρώνονται σε επίπεδο Διεύθυνσης, η οποία συγκροτείται ως εξής:
 1. Τμήμα Εμποροβιομηχανικών και Επαγγελματοβιοτεχνικών θεμάτων
 2. Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού
 3. Τμήμα Μητρώου - Μηχανογραφικών Εφαρμογών
Άρθρο 3 "Αρμοδιότητες Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ανάγονται στα παρακάτω θέματα, τα οποία κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων, ως εξής: Α. ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Εμποροβιομηχανικών και Επαγγελ [...]"
1.  
  Η μελέτη κάθε θέματος που αφορά τη Βιομηχανία, το Εμπόριο, τη Βιοτεχνία και τα Επαγγέλματα για την ενάσκηση του γνωμοδοτικού έργου του Επιμελητηρίου
2.  
  Η επεξεργασία στοιχείων για την αριθμητική σύνθεση και τις αριθμητικές μεταβολές του προσωπικού
3.  
  Η διακρίβωση των αναγκών εκπαίδευσης του προσωπικού Η παροχή σε φορείς και στους ενδιαφερόμενους οικονομοτεχνικών, επιχειρηματικών και νομικών πληροφοριών καθώς και επεξεργασμένων στοιχείων των υπηρεσιών του εφόσον δεν υπάρχουν απαγορευτικές διατάξεις για την παροχή τους.
4.  
  Η έκδοση αδειών Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων και τήρηση Ειδικού Μητρώου αυτών
5.  
  Η διατήρηση και λειτουργία της βιβλιοθήκης και ο εμπλουτισμός της με έντυπο υλικό
6.  
  Η διακίνηση της αλληλογραφίας, δακτυλογράφηση, αναπαραγωγή εγγράφων και εντύπων, διεκπεραίωση και τήρηση του Γενικού πρωτοκόλλου των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων
7.  
  Η βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του προσωπικού και των πολιτών
8.  
  Η έκδοση πιστοποιητικών προελεύσεως και βεβαιώσεων τιμών
9.  
  Η διενέργεια διαιτησιών, πραγματογνωμοσυνών, δειγματοληψιών, καθώς και η επίλυση εμπορικών διαφορών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία Η συγκρότηση γραφείων παροχής οικονομοτεχνικών, φοροτεχνικών και νομικών συμβουλών και υπηρεσιών καθώς και η κατάρτιση ή η συμμετοχή σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων Διεθνών Οργανισμών.
10.  
  Η καταγραφή των επιτόπιων εμπορικών συνηθειών και εμπορικών εθίμων
11.  
  Η τήρηση ευρετηρίου των εκάστοτε υφισταμένων Σωματείων - Ενώσεων, Ομοσπονδιών, Συνεταιρισμών, κλπ
12.  
  Η κατάρτιση και τροποποίηση του προϋπολογισμού και του απολογισμού του Επιμελητηρίου Β. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Διοικητικού Οικονομικού ανήκουν:.
13.  
  Η διαχείριση κάθε δαπάνης, καθώς και η εκκαθάριση αποδοχών και γενικά αποζημιώσεων προσωπικού
14.  
  Η είσπραξη κάθε εσόδου
15.  
  Η προμήθεια κάθε μηχανήματος, υλικού, εφοδίου ή άλλου περιουσιακού στοιχείου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
16.  
  Η εκτέλεση εργασιών (τυπογραφικών, επισκευής και συντήρησης κτιρίων, εγκαταστάσεων και μηχανημάτων κλπ.).
17.  
  Η εκποίηση κάθε περιουσιακού στοιχείου
18.  
  Η στέγαση της υπηρεσίας
19.  
  Η διαχείριση του υλικού της υπηρεσίας
20.  
  Θεώρηση του ομοίου και γνησίου της υπογραφής των μελών του Επιμελητηρίου
21.  
  Η παρακολούθηση των οικονομικών δεδομένων που διέπεται από το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Ν.Π.Δ.Δ., σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Γ. ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Μητρώου - Μηχανογραφικών Εφαρμογών ανήκουν:.
Άρθρο 4 "Διάρθρωση θέσεων κατά κατηγορίες και κλάδους"
1.  
  Οι θέσεις του προσωπικού κατά κατηγορίες και κλάδους ορίζονται ως εξής: Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π.Ε. Κλάδος Π.Ε. Διοικητικός - Οικονομικός, τέσσερις (4) θέσεις, εκ των οποίων μία (1) θέση στο βαθμό του Διευθυντή και τρείς (3) στους βαθμούς Δ~ - Α~. Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τ.Ε. Κλάδος Τ.Ε. Πληροφορικής, μία (1) θέση στους βαθμούς Δ~ - Α~, ειδικότητας Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων. Γ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ.Ε. Κλάδος Δ.Ε. Διοικητικών - Γραμματέων, δύο(2) θέσεις στους βαθμούς Δ~ - Α~ και δύο (2) προσωρινές (άρθρα 2 και 3 του Ν. 1476/84). Δ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Υ.Ε. Κλάδος Υ.Ε. Εισπρακτόρων, δύο (2) θέσεις στους βαθμούς Ε~ - Β. Κλάδος Υ.Ε. Επιμελητών, μία θέση στους βαθμούς Ε~ - Β~. Οι θέσεις του Κλάδου Υ.Ε. Εισπρακτόρων μεταφέρονται στην περίπτωση που θα κενωθούν στην κατηγορία ΔΕ, σε συνιστώμενο κλάδο Δ. Ε. Προσωπικού Η/Υ, ειδικότητας χειριστών Η/Υ.
Άρθρο 5 "Προσόντα διορισμού"
1.  
  Προσόντα διορισμού σε θέσεις μονίμου προσωπικού ορίζονται κατά ειδικότητα τα προβλεπόμενα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/2001).
Άρθρο 6 "Προϊστάμενοι υπηρεσιών"
1.  
  Της Διεύθυνσης του Επιμελητηρίου Πέλλας προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού
2.  
  Των Τμημάτων του Επιμελητηρίου Πέλλας πλην του Τμήματος Μητρώου - Μηχανογραφικών Εφαρμογών προΐστανται μόνιμοι υπάλληλοι του κλάδου Π.Ε. Διοικητικού Οικονομικού και εν ελλείψει, του κλάδου Δ.Ε. Διοικητικών - Γραμματέων.
3.  
  Του Τμήματος Μητρώου - Μηχανογραφικών Εφαρμογών προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου Τ.Ε. Πληροφορικής και εν ελλείψει, Π.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού.
Άρθρο 7 "Μεταβατικές διατάξεις"
1.  
  Οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος μόνιμοι υπάλληλοι του Επιμελητηρίου Πέλλας, κατατάσσονται αυτοδίκαια σε θέσεις αντίστοιχες κατά Κλάδους και Κατηγορίες που προβλέπονται στο άρθρο 4 του παρόντος. Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργείται το Π.Δ. 455/6.9.1985 (ΦΕΚ 162/Α/24.9.1985) «περί οργανώσεων των υπηρεσιών του Ε.Β.Ε. Πέλλας» και κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα της οργάνωσης των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου και της διάρθρωσης των θέσεων του προσωπικού αυτού.
Άρθρο 8
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α).
 • Το άρθρο 29α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α/85) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α/92) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παραγρ. 2α του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 38/Α) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Επιμελητηρίου Πέλλας για το οικονομικό έτος 2002 3.200 ΕΥΡΩ, η οποία καλύπτεται από τις εγκεκριμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους (Κ. Α. Ε. 0211, 0224, 0226, 0239, 0259 και 0265) και για τα επόμενα έτη η δαπάνη θα είναι ίδια και η οποία θα καλυφθεί από ανάλογες πιστώσεις που θα εγγράφονται κατ’ έτος στον προϋπολογισμό του Επιμελητηρίου.
 • Το Π.Δ. 27/96 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας - Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου, στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19/Α/96).
 • Το Π.Δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 57 Α).
 • Την 485/31.10.2001 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Αλέξανδρο Καλαφάτη, Χρήστο Θεοδώρου και Δημήτριο Γεωργακόπουλο» (ΦΕΚ 1484/Β/2001).
 • Τη ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/22875/31.10.2001 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 1480/Β/2001).
 • Την 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών» (ΦΕΚ 1485/Β/31.10.2001).
 • Την 20/2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2003-05-16 Οργανισμός του Επιμελητηρίου Πέλλας.
Τροποποίηση Τύπος
A/2003/117
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/1100383/1330/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1100383_1330_Α0006 2001
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/485 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/485 2001
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/22875 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_22875 2001
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/455 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/455 1985
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996
Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα. 2001/50 2001
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία