ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/135

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-05-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-05-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-05-08

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ. 13/1999 «Οργανισμός του Επιμελητηρίου Γρεβενών» (ΦΕΚ 8/Α/99).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το άρθρο 4 του Π.Δ. 13/1999 αντικαθίσταται ως εξής: 4 θέσεων μονίμου προσωπικού Οι θέσεις του μόνιμου προσωπικού κατά κατηγορίες και κλάδους, ορίζονται ως εξής ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ - Κλάδος ΠΕ Διοικητικός - Οικονομικός δύο (2) θέσεις εκ των οποίων μία (1) θέση στο βαθμό του Διευθυντή και μία (1) στους βαθμούς Δ~ - Α~ - Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής Ειδικότητας Επιστήμης των Υπολογιστών μία (1) θέση στους βαθμούς Δ~ - Α~ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ - Κλάδος ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων θέσεις τρεις (3) στους βαθμούς Δ~ - Α~ και μία (1) προσωρινή του Ν. 1476/84 - Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ Ειδικότητας χειριστών Η/Υ θέση μία (1) στους βαθμούς Δ~ - Α~ - Κλάδος ΔΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων Ειδικότητας τριών (3) ξένων γλωσσών θέση μία (1) στους βαθμούς (εκ των οποίων 2 μη βαλκανικές και Δ~ - Α~ και 1 βαλκανική) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ - Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας θέση μία (1) στους βαθμούς Ε~ - Β~ Η θέση του Κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας στην περίπτωση που θα κενωθεί, μεταφέρεται στην Κατηγορία ΤΕ, σε συνιστώμενο κλάδο ΤΕ Πληροφορικής .
Άρθρο 2
1.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του Π.Δ.13/1999 αντικαθίσταται ως εξής: Στο Τμήμα Μητρώου και Μηχανογραφικών Εφαρμογών προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής και εν ελλείψει ΔΕ χειριστών Η/Υ
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α).
 • Το άρθρο 29α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α/85) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α/92) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παράγρ. 2α του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 38/Α) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Επιμελητηρίου Γρεβενών ύψους 1.500 Ευρώ για το έτος 2002, η οποία καλύπτεται από τις εγκεκριμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους (Κ. Α. Ε. 0211, 0221, 0226, 0238, 0239 και 0259) και 3.000 Ευρώ για τα επόμενα έτη, η οποία θα καλυφθεί από ανάλογες πιστώσεις που θα εγγράφονται κατ’ έτος στον προϋπολογισμό του Επιμελητηρίου.
 • Το Π.Δ. 27/96 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας - Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου, στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19/Α/96).
 • Το Π.Δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 57/Α).
 • Την 485/31.10.2001 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Αλέξανδρο Καλαφάτη, Χρήστο Θεοδώρου και Δημήτριο Γεωργακόπουλο» (ΦΕΚ 1484/Β/2001).
 • Τη ΔΙΔΚ/Φ.1/2/22875/31.10.2001 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 1480/Β/2001).
 • Την 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών» (ΦΕΚ 1485/Β/31.10.2001).
 • Τη 19/2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2003-05-16 Τροποποίηση του Π.Δ. 13/1999 «Οργανισμός του Επιμελητηρίου Γρεβενών» (ΦΕΚ 8/Α/99).
Τροποποίηση Τύπος
A/2003/117
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/1100383/1330/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1100383_1330_Α0006 2001
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/485 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/485 2001
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/22875 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_22875 2001
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996
Οργανισμός του Επιμελητηρίου Γρεβενών. 1999/13 1999
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία