Επαγγελματικά Δικαιώματα των πτυχιούχων των Τμημάτων: α) Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής, β) Τεχνολογίας Μουσικών Οργάνων και γ) Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής της Σχολής Μουσικής Τεχνολογίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Πτυχιούχοι Τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής"
1.  
  Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής της Σχολής Μουσικής Τεχνολογίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους απασχολούνται, αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή πάνω σε ειδικούς και σύγχρονους τομείς της μουσικής τεχνολογίας και των μέσων που αυτή χρησιμοποιεί καθώς και στην Τεχνολογία της Μηχανικής του ήχου και της Ακουστικής των χώρων
2.  
  Ειδικότερα απασχολούνται: 2.1 Στο χώρο της Μουσικής Τεχνολογίας με:.
 1. - Τη μελέτη και την επίβλεψη ή τη συμμετοχή στην επίβλεψη εργασιών ακουστικής ανάλυσης, διασποράς, ηχοσπορρόφησης και ακουστικής βελτίωσης χώρων
 2. Το σχεδιασμό και την εκτέλεση εξωτερικών και εσωτερικών ηχογραφήσεων καθώς και ηχογραφήσεων ειδικών απαιτήσεων
 3. Την παραγωγή μουσικών επιλογών από έτοιμα μουσικά υλικά
 4. Τη συντήρηση και την ανανέωση εξοπλισμού και λογισμικού εργαστηρίων ήχου
 5. Το σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση ελεγκτών πραγματικού χρόνου (real time cοntrοllers) για μουσική χρήση σε συναυλίες και παραστάσεις
 6. Το σχεδιασμό και την εκτέλεση προετοιμασίας παραγωγής με ανάγκες ηχητικής αναπαραγωγής (playback)
 7. Την εκτέλεση εργασιών συγχρονισμού για παραγωγές μουσικής και εικόνας
 8. Την οργάνωση, την κατασκευή και το χειρισμό βάσεων δεδομένων ηχητικών δειγμάτων για χρήση στο θέατρο, το ραδιόφωνο, την τηλεόραση, τον κινηματογράφο, τη μουσική δημιουργία και τα πολυμέσα
 9. Τον ηχητικό σχεδιασμό και το χειρισμό συστημάτων ήχου παραστάσεων και εκδηλώσεων
 10. Το σχεδιασμό, τη συμμετοχή στην ανάπτυξη και το χειρισμό διαδραστικών συστημάτων και συστημάτων πολυμέσων
3.  
  Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να καλύπτουν: 3.1 Θέσεις υπεύθυνων στελεχών σε επιχειρήσεις που ασχολούνται με επαγγελματικές μουσικές διατάξεις, μουσικά όργανα, υλικό και λογισμικό μουσικής πληροφορικής και λοιπές ηλεκτροακουστικές διατάξεις. 3.2 Θέσεις μηχανικού ήχου σε τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, αίθουσες συναυλιών, θέατρα και χώρους διασκέδασης.
4.  
  Μπορούν να συμμετέχουν στην εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών και πραγματογνωμοσυνών σε αντικείμενα που σχετίζονται με την παραγωγή του μουσικού προϊόντος και με το τεχνικό-καλλιτεχνικό μέρος θεμάτων σχετιζόμενων με την πνευματική ιδιοκτησία
5.  
  Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης για τη μεταφορά των εξειδικευμένων γνώσεών τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
6.  
  Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να απασχολούνται στο δημόσιο και να εξελίσσονται στις βαθμίδες της ιεραρχίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
7.  
  Οι πτυχιούχοι του Τμήματος ασκούν κάθε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα που εμφανίζεται στο αντικείμενο της ειδικότητάς τους με την εξέλιξη της τεχνολογίας σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της ισχύουσας κάθε φορά νομοθεσίας
Άρθρο 2 "Πτυχιούχοι Τμήματος Τεχνολογίας Μουσικών Οργάνων"
1.  
  Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Τεχνολογίας Μουσικών Οργάνων της Σχολής Μουσικής Τεχνολογίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις τους, απασχολούνται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες είτε αυτοδύναμα, με τη μελένη, έρευνα και εφαρμογή της Τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της Μουσικής Τεχνολογίας. Ασχολούνται ακόμη με μελέτες για ίδρυση μονάδων σχετικών με την Τεχνολογία Μουσικών Οργάνων, την οργάνωση και λειτουργία τους καθώς και τον έλεγχο της παραγωγής τους.
2.  
  Οι πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν δικαίωμα απασχόλησης, είτε ως στελέχη μονάδων είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, σε όλο το φάσμα της Τεχνολογίας των Μουσικών Οργάνων ακουστικών ή ηλεκτρικών, και ειδικότερα στα ακόλουθα αντικείμενα και δραστηριότητες: 2.1 Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και χόρδιση Πληκτροφόρων. 2.2 Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση Εγχόρδων. 2.3 Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση Νυκτών. 2.4 Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση Πνευστών ξύλινων. 2.5 Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση Πνευστών χάλκινων. 2.6 Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση Κρουστών. 2.7 Παραγωγή αναλώσιμων για την επισκευή και συντήρηση Μουσικών Οργάνων 2.8 Ηχοληψία 2.9 Μετρήσεις και πιστοποίηση προδιαγραφών ακουστικών και ηλεκτρικών Μουσικών Οργάνων. 2.10 Εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας και συμμετοχή σε μελετητικές ομάδες για την ίδρυση, λειτουργία, κατασκευή ή επέκταση μονάδων Τεχνολογίας Μουσικών Οργάνων, Ηχοληψίας και Μουσικής Παραγωγής. 2.11 Ως Σύμβουλοι εκδόσεων σε θέματα της ειδικότητάς τους. 2.12 Ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων ή συμμετοχή σε επιχειρήσεις εμπορίας υλικών και προϊόντων Τεχνολογίας Μουσικών Οργάνων, Ηχοληψίας και Μουσικής Παραγωγής, εργαλείων και εξοπλισμού γενικότερα που χρησιμοποιείται σε όλους τους τομείς της Τεχνολογίας Μουσικών Οργάνων, Ηχοληψίας και Μουσικής Παραγωγής. 2.13 Λειτουργία πάσης φύσεως ειδικών εργαστηρίων ή επιχειρήσεων ειδικών δραστηριοτήτων, σχετικών με την Τεχνολογία Μουσικών Οργάνων, Ηχοληψία και Μουσική Παραγωγή. 2.14 Ανάπτυξη τεχνολογίας σε συνεργασία με άλλους επιστημονικούς κλάδους για την κατασκευή Οργάνων, υλικών και εξοπλισμού τεχνολογίας Μουσικών Οργάνων, Ηχοληψίας και Μουσικής Παραγωγής. 2.15 Κάθε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα που εμφανίζεται στο αντικείμενο της ειδικότητάς τους με την εξέλιξη της τεχνολογίας, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της κάθε φορά ισχύουσας νομοθεσίας.
3.  
  Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εξελίσσονται μέσα στη διοικητική και τεχνική ιεραρχία τη σχετική με τους τομείς της Τεχνολογίας Μουσικών Οργάνων, Ηχοληψίας και Μουσικής Παραγωγής. Επίσης μπορούν να καλύπτουν τις θέσεις υπεύθυνων στελεχών που προβλέπονται από τη νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά για τη λειτουργία εργαστηρίων και επιχειρήσεων Τεχνολογίας Μουσικών Οργάνων, Ηχοληψίας και Μουσικής Παραγωγής αυτών που πιστοποιούν την καταλληλότητα των παραγόμενων προϊόντων.
4.  
  Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να απασχολούνται στην εκπαίδευση, σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης μπορούν να απασχοληθούν και ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους.
Άρθρο 3
1.  
  Πτυχιούχοι Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής της Σχολής Μουσικής Τεχνολογίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων διαθέτουν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορούν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά, είτε σε συνεργασία είτε αυτοδύναμα, σε όλους τους τομείς των γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος. Ειδικότερα οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής: α) Διδάσκουν το γνωστικό αντικείμενο «Ελληνική Λαϊκή και Παραδοσιακή μουσική» και κάθε συναφές γνωστικό αντικείμενο (συμπεριλαμβανομένης και της μουσικής δεξιοτεχνίας) στα Διαπολιτισμικά και Μουσικά Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας, όπου ο λαϊκός πολιτισμός αποτελεί ουσιαστική συνιστώσα του διδακτικού προγράμματος. β) Διδάσκουν το γνωστικό αντικείμενο «Ελληνική Λαϊκή και Παραδοσιακή μουσική» και κάθε συναφές γνωστικό αντικείμενο (συμπεριλαμβανομένης και της μουσικής δεξιοτεχνίας) στα ωδεία και μουσικά εκπαιδευτήρια κάθε είδους, στα οποία λειτουργούν τμήματα εκμάθησης λαϊκών οργάνων και λαϊκής μουσικής. Έχουν το δικαίωμα σύστασης και διεύθυνσης ιδιωτικών σχολών ελληνικής λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής. γ) Διδάσκουν το γνωστικό αντικείμενο «Ελληνική Λαϊκή και Παραδοσιακή μουσική» και κάθε συναφές γνωστικό αντικείμενο (συμπεριλαμβανομένης και της μουσικής δεξιοτεχνίας) στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο). δ) Διδάσκουν ελληνικούς χορούς σε τμήματα εκμάθησης χορών κρατικών φορέων ή ολιτιστικών συλλόγων ή σε οποιοδήποτε άλλο πλαίσιο. ε) Διδάσκουν σε ειδικά επιμορφωτικά σεμινάρια ή σε οποιοδήποτε άλλο πλαίσιο το γνωστικό αντικείμενο «κατασκευή και συντήρηση λαϊκών οργάνων». στ) Αναλαμβάνουν ή συμμετέχουν ως ειδικοί επιστήμονες σε σχετικού προσανατολισμού ερευνητικά προγράμματα Πανεπιστημίων, Τ.Ε.Ι, και άλλων ερευνητικών Κέντρων και οργανισμών. ζ) Ασκούν το επάγγελμα του μουσικού ή του συντηρητή - κατασκευαστή οργάνων στον τομέα εξειδίκευσής τους. η) Διατυπώνουν, προγραμματίζουν και εφαρμόζουν πολιτιστικές πολιτικές και διοργανώνουν μουσικές εκδηλώσεις με θέμα την ελληνική λαϊκή και παραδοσιακή μουσική και είναι αρμόδιοι να διερευνούν και να αξιολογούν τις δυνατότητες προώθησης και προβολής του λαϊκού πολιτισμού ως ειδικά στελέχη σχετικών φορέων, κρατικών ή ιδιωτικών. θ) Ασκούν εξειδικευμένη εργασία ως στελέχη εκδοτικών οίκων, δισκογραφικών εταιριών, ραδιοτηλεοπτικών σταθμών και φορέων διαχείρισης πολιτιστικών αγαθών. ι) Υλοποιούν σύγχρονες εφαρμογές των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και των πολυμέσων στο χώρο της μουσικής. ια) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος απασχολούνται στην εκπαίδευση για τη μεταφορά των εξειδικευμένων γνώσεών τους σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα σε κάθε βαθμίδα του εκπαιδευτικού συστήματος νομοθεσία. ιβ) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να απασχολούνται στο δημόσιο και να εξελίσσονται στις βαθμίδες της ιεραρχίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. ιγ) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος ασκούν κάθε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα που εμφανίζεται στο αντικείμενο της ειδικότητάς τους, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της ισχύουσας κάθε φορά νομοθεσίας.
Άρθρο 4
1.  
  Η ισχύς του Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του εδαφ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 25, του Ν. 1404/83 (173Α΄) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 5 του Ν. 2916/2001 (114 Α΄), του εδαφίου γ, της παρ. 1, του άρθρου 14 και της παρ. 1 του άρθρου 33 του Ν. 1404/83 «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (173 Α΄).
 • Την 638/23.12.2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού, του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1, του εδαφ. γ΄ της παρ. 12 του άρθρου 5 και του εδαφ. β της παρ. 6 του άρθρου 6 του Ν. 2916/2001 (114 Α΄).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 (137Α΄), όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 Α του Ν. 2469/97 (38 Α΄).
 • Τις διατάξεις του εδαφ. θ της παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν. 2817/2000 (78Α).
 • Τη ΔΙΔΚ/Φ1/ 2 /22875/31.10.2001 (1480 Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».
 • Την ΣΤ5/53/31.10.2001 (1484 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων: «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων».
 • Το Ε5/978/6.4.2001 έγγραφο του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων προς τη Γραμματεία του Συμβουλίου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η προθεσμία που ορίζουν οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρ. 33 του Ν. 1404/1983.
 • Την Ε5/2400/21.11.2000 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για επεξεργασία των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων των Τμημάτων: α) Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής, β) Τεχνολογίας Μουσικών Οργάνων και γ) Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής της Σχολής Μουσικής Τεχνολογίας των ΤΕΙ και τα από 25.01.2001, 16.02.2001, 15.02.2001 σχετικά πορίσματα της Ομάδας αυτής.
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/Ε5/2400 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/Ε5_2400 2000
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/ΔΙΔΚ/Φ1/2/22875 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/ΔΙΔΚ_Φ1_2_22875 2001
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/ΣΤ5/53 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/ΣΤ5_53 2001
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΣ 2000/2817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2817 2000
Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής. 2001/2916 2001
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία