ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/143

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-05-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-05-20

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-05-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Περί παραχωρήσεως μεταλλείου αστρίου του Νομού Θεσσαλονίκης στην εταιρία «Μεταλλευτικά και Βιομηχανικά Ορυκτά - ΜΕΒΙΟΡ Α.Ε.».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
1.Παραχωρούμε στην «Μεταλλευτικά και Βιομηχανικά Ορυκτά - ΜΕΒΙΟΡ Α.Ε.» που εδρεύει στο Δήμο Ασσήρου Νομού Θεσσαλονίκης κατόπιν της 15/6006/28 Αυγούστου 1996 ΑΜΕ και της 15/2865/10.5.2000 προκήρυξης του Νομάρχη Θεσσαλονίκης δικαίωμα μεταλλειοκτησίας, ήτοι αναζητήσεως, έρευνας και εκμεταλλεύσεως αστρίου και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών, πλην των μεταλλευτικών ορυκτών για τα οποία το δικαίωμα αναζητήσεως ερεύνης και εκμεταλλεύσεως έχει μόνο το Δημόσιο, σε χώρο που βρίσκεται στην περιοχή του Δήμου Λαχανά των Δημοτικών Διαμερισμάτων Μαυροράχης και Νικοπόλεως Νομού Θεσσαλονίκης συνολικής έκτασης 9,735 τετραγωνικών χιλιομέτρων με τα εξής όρια: 1.Α Χ = +14.100 Ψ = +13.700 2.Β Χ = +16.400 Ψ = +14.800 3.Γ Χ = +18.400 Ψ = +11.500 4.Δ Χ = +14.000 Ψ = +11.500 και από εκεί στο αρχικό σημείο. Οι αζιμουθιακές συντεταγμένες αναφέρονται στο Κ.Φ.Ε.Χ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ κλίμακας 1:100.000 με L= 40°45΄ και Μ = -0°45΄. 2.Η μεταλλειοκτησία που συνιστάται με το παρόν Διάταγμα τελεί υπό τον κάτωθι όρο: Η παραχώρηση αυτή ισχύει για μία πεντηκονταετία, που άρχεται από της δημοσιεύσεως του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, δυναμένη να ανανεωθεί για δύο εικοσιπενταετίες ακόμη υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ν. 274/76. 3.Η δικαιούχος της εν λόγω μεταλλειοκτησίας ή αυτός που έλκει δικαιώματα από αυτή, θα υπόκεινται σε απώλεια των δικαιωμάτων τους σε περίπτωση παραβάσεως των κειμένων περί μεταλλείων διατάξεων ή σε περίπτωση παραβάσεως των όρων της παρ. 2 του παρόντος. Στον Υφυπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του ν.δ. 210/73 «Περί Μεταλλευτικού Κώδικος» και ιδιαίτερα τα άρθρα 59 και 60 αυτού (ΦΕΚ 277/Α΄) όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του ν.δ. 180/74 (ΦΕΚ 347/Α΄) και του ν. 274/76 (ΦΕΚ 50/Α΄).
  • Την 485/31.10.2001 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Αλέξανδρο Καλαφάτη, Χρήστο Θεοδώρου και Δημήτριο Γεωργακόπουλο» (ΦΕΚ 1484/Β΄).
  • Την 15/6006/28 Αυγούστου 1996 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης με την οποία χορηγήθηκε άδεια μεταλλευτικών ερευνών στην «Μεταλλευτικά και Βιομηχανικά Ορυκτά -ΜΕΒΙΟΡ Α.Ε.» που δημοσιεύθηκε νόμιμα στο ΦΕΚ 907/Β΄.
  • Την από 28.9.1999 αίτηση της «Μεταλλευτικά και Βιομηχανικά Ορυκτά - ΜΕΒΙΟΡ Α.Ε.» προς το Νομάρχη Θεσσαλονίκης για παραχώρηση μεταλλείου σε περιοχή που βρίσκεται στα Δημοτικά Διαμερίσματα Μαυροράχης και Νικοπόλεως του Δήμου Λαχανά Νομού Θεσσαλονίκης εκτάσεως 9.735 στρεμμάτων.
  • Την 15/2865/10.5.2000 προκήρυξη του Νομάρχη Θεσσαλονίκης περί παραχωρήσεως του χώρου της ανωτέρω αδείας που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 744/Β΄, ΦΕΚ 587/Β΄) και στον ημερήσιο τύπο.
  • Το π.δ. 27/96 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19/Α΄).
  • Τη Δ15/Φ/19/27595/30.11.1990 (ΦΕΚ 760/Α΄) κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 81 του ν. 1892/90 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 101/Α΄). Με πρόταση του Υφυπουργού Ανάπτυξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1990/Δ15/Φ/19/27595 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/Δ15_Φ_19_27595 1990
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/485 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/485 2001
ΝΟΜΟΣ 1976/274 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/274 1976
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/210 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/210 1973
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/180 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/180 1974
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία