Σύσταση και λειτουργία του Κέντρου Εφαρμογών των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας (Κ.Ε.Τ.Ε.Π).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σύσταση"
1.  
  Το ιδρυθέν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 2919/2001 (ΦΕΚ Α 128) νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) Κέντρο Εφαρμογών των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας -Κ.Ε.Τ.Ε.Π.- είναι ερευνητικός και τεχνολογικός φορέας, εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος και του Ν. 1514/85 όπως κάθε φορά αυτός ισχύει.
2.  
  Το ιδρυθέν με το Π.Δ. 289/91 (ΦΕΚ Α 102) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 290/99 (ΦΕΚ Α 258), ερευνητικό ινστιτούτο με την επωνυμία Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου -Ι. Ε.Λ.- εντάσσεται στο Κ.Ε.Τ.Ε.Π. και αποτελεί ερευνητικό ινστιτούτο αυτού.
3.  
  Το ιδρυθέν με το Π.Δ. 18/98 (ΦΕΚ Α 28) ερευνητικό ινστιτούτο με την επωνυμία Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων - ΙΝ.ΒΙ.Σ.- εντάσσεται στο Κ.Ε.Τ.Ε.Π. και αποτελεί ερευνητικό ινστιτούτο αυτού.
4.  
  Η συσταθείσα με το Π.Δ. 226/89 (ΦΕΚ Α 107) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 347/96 (ΦΕΚ Α 229), Υπηρεσία του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών -Ε.Ι.Ε.- με τον τίτλο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης -Ε.Κ.Τ.- χωρίζεται από το Ε.Ι.Ε., μεταφέρεται στο Κ.Ε.Τ.Ε.Π., στο οποίο εντάσσεται και αποτελεί τεχνολογικό ινστιτούτο αυτού.
5.  
  Δια του παρόντος και κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 αυτού ιδρύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 1514/85, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 17 του Ν. 2919/2001, ερευνητικό ινστιτούτο με την επωνυμία Ινστιτούτο Δικτυακής Έρευνας και Τεχνολογιών (Ι.Δ.Ε.Τ.).
6.  
  Δια του παρόντος και κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 αυτού ιδρύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 1514/85, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 17 του Ν. 2919/2001, ερευνητικό ινστιτούτο με την επωνυμία Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων και Προσομοίωσης -Ι.Π.ΣΥ.Π.-.
Άρθρο 2 "Επωνυμία - Έδρα"
1.  
  Επωνυμία του ερευνητικού και τεχνολογικού φορέα είναι Κέντρο Εφαρμογών των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας και διακριτικός τίτλος αυτού Κ.Ε.Τ.Ε.Π. και στην αγγλική γλώσσα αποδίδεται ως Ιntegrated Research fοr the Ιnfοrmatiοn Sοciety -ΙRΙS-.
2.  
  Κάθε ινστιτούτο του Κ.Ε.Τ.Ε.Π. για τις επί μέρους δραστηριότητες και ενέργειες αυτού δύναται να χρησιμοποιεί την δική του επωνυμία, ή διακριτικό τίτλο, συνοδευόμενο από τον τίτλο ΙRΙS.
3.  
  Έδρα του Κ.Ε.Τ.Ε.Π. είναι η Αθήνα. Τα Ινστιτούτα του Κ.Ε.Τ.Ε.Π. διατηρούν τις εγκαταστάσεις όπου, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, ασκούν τις δραστηριότητές τους.
Άρθρο 3 "Σκοπός"
1.  
  Σκοπός του Κ.Ε.Τ.Ε.Π. είναι:.
 1. Η προώθηση καινοτομικών τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας, στο βιομηχανικό χώρο και στο χώρο των υπηρεσιών
 2. Η ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας και η εφαρμογή και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων αυτής στους τομείς των τεχνολογιών της πληροφορίας, της γνώσης, της επικοινωνίας και της αυτοματοποίησης διαδικασιών παραγωγής, με σκοπό την παραγωγή εργαστηριακών προτύπων προϊόντων και υπηρεσιών
 3. Η δημιουργία αναπτυξιακών δραστηριοτήτων στους ίδιους τομείς και στις εφαρμογές τους
 4. Η ανάπτυξη και λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος για την έρευνα και την τεχνολογία με σκοπό την εξασφάλιση ροής επιστημονικών και τεχνολογικών πληροφοριών στο σύνολο της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας και μελλοντικά πέραν αυτής και την ανάπτυξη ηλεκτρονικού περιεχομένου για την επιστήμη και την τεχνολογία
 5. Η συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση στους τομείς αρμοδιότητάς του
2.  
  Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών και στόχων το Κ.Ε.Τ.Ε.Π.:.
 1. Αναπτύσσει καινοτομικές προσεγγίσεις των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) σε μορφή εργαστηριακών και βιομηχανικών πρωτοτύπων και συνεργάζεται με τις επιχειρήσεις για την εμπορική αξιοποίηση των πρωτοτύπων.
 2. Προσαρμόζει τεχνολογίες στις ανάγκες των επιχειρήσεων και υπηρεσιών του Δημοσίου και παρακολουθεί και μελετά τις εξελίξεις των Τ.Π.Ε. και τη διείσδυση τους στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
 3. Αναλαμβάνει και αναθέτει μελέτες, δράσεις και έργα που συναρτώνται με την εθνική δράση για την Κοινωνία της Πληροφορίας
 4. Προτείνει λύσεις που συνδυάζουν διάφορες Τ.Π.Ε. και οδηγούν σε νέες προσεγγίσεις υπηρεσιών για λογαριασμό επιχειρήσεων, οργανισμών και άλλων χρηστών.
 5. Δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών με Τ.Π.Ε. με δημιουργία υποδομών, υλικού, λογισμικού και περιεχομένου πληροφορίας σε ηλεκτρονική μορφή κλπ.
 6. Λειτουργεί ως ενδιάμεσος φορέας για οριζόντιες δράσεις στην Κοινωνία της Πληροφορίας και αναθέτει έργα σε καθ ύλη αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες
 7. Ειδικεύει και καταρτίζει επιστήμονες και τεχνικούς στους παραπάνω τομείς με την οργάνωση και τη χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων, μεταπτυχιακών σεμιναρίων, δημοσιεύσεων, εκδόσεων, σεμιναρίων και συνεδρίων
 8. Παρέχει εξειδικευμένες τεχνικές υπηρεσίες, ανάληψη και διεκπεραίωση τεχνικοοικονομικών μελετών και μελετών σκοπιμότητας, στις προαναφερθείσες περιοχές ώστε να διασφαλίζεται η εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των ερευνητικών έργων
 9. Παρακολουθεί και αξιολογεί τις διεθνείς εξελίξεις, στις σχετικές τεχνολογίες, ενημερώνει τον παραγωγικό και ερευνητικό τομέα της χώρας και συμμετέχει στο εξωτερικό σε σχετικά τεχνολογικά προγράμματα ερευνών
 10. Συνεργάζεται με ΑΕΙ, ΤΕΙ, ερευνητικά ινστιτούτα και εταιρίες με οποιαδήποτε μορφή και τύπο ή συμμετέχει με αυτά σε ενώσεις, κοινοπραξίες κλπ. και δύναται να ιδρύει ή να συμμετέχει στην ίδρυση εταιριών που θα έχουν ως σκοπό την πραγμάτωση της αποστολής και την επίτευξη των στόχων του Κέντρου.
Άρθρο 4 "Διάρθρωση Το Κ.Ε.Τ.Ε.Π. αποτελείται από:"
1.  
  Ινστιτούτα
 1. Το ερευνητικό Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (Ι.Ε.Λ.), με το παράρτημα αυτού στην Ξάνθη, του οποίου η αποστολή είναι η εξής:
 2. - Αναπτύσσει τεχνογνωσία και καινοτομίες στο αντικείμενο των τεχνολογικών γνώσεων με έμφαση στις γλωσσικές τεχνολογίες. - Αναπτύσσει ειδικό λογισμικό για την ελληνική γλώσσα, για την διευκόλυνση της επικοινωνίας με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και για την βελτίωση των συνθηκών επικοινωνίας στα ελληνικά , για την επεξεργασία φωνής και σημάτων σε συνδυασμό με άλλες μορφές παράστασης της πληροφορίας:
 3. εικόνων, νideο κλπ. - Συλλέγει γλωσσικούς πόρους αποτελούμενους από σώματα γραπτών και προφορικών κειμένων, λεξικών, όρων και θησαυρών, ηλεκτρονικών γραμματικών και τους διαθέτει σε ηλεκτρονική μορφή για τις ανάγκες της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης. - Αναπτύσσει συστήματα για την ανίχνευση, αξιολόγηση και αντιμετώπιση αναπτυξιακών και επίκτητων γλωσσικών διαταραχών και μαθησιακών δυσκολιών του λόγου προφορικού και γραπτού σε παιδιά και ενήλικες. - Αναπτύσσει διδακτέα ύλη για τη συμπληρωματική και συνεχή εκπαίδευση σε θέματα πληροφορικής και γλώσσας, καθώς επίσης οργανώνει μαθήματα στο πλαίσιο της δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης. - Αναπτύσσει πολυγλωσσικά συστήματα στο πλαίσιο της ΚτΠ με ειδικά εργαλεία χειρισμού και ανάκτησης της πολυγλωσσικής πληροφορίας. - Αναπτύσσει εκπαιδευτικό λογισμικό για τη διδασκαλία γλωσσών μέσω Η/Υ σε συνδυασμό με θέματα πολιτισμού. - Συμβάλλει στην καθιέρωση της χρήσης της ελληνικής γλώσσας σε μελλοντικά διεθνή πολυγλωσσικά προϊόντα.
 4. Το ερευνητικό Ινστιτούτο Δικτυακής Έρευνας και Τεχνολογιών (Ι.Δ.Ε.Τ.), του οποίου η αποστολή είναι η εξής:
 5. - Διεξάγει έρευνα στους τομείς των δικτύων δεδομένων, τεχνολογιών επικοινωνίας και διαδικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών εκτελώντας ερευνητικά προγράμματα και έργα στις ανωτέρω περιοχές.
 6. Αναπτύσσει και δοκιμάζει νέες κατανεμημένες αρχιτεκτονικές διασύνδεσης υπολογιστών τύπου GRΙD που αφορά στη διασύνδεση πολλαπλών υπολογιστών μέσω δικτύων δεδομένων και χρήση της κατανεμημένης υπολογιστικής ισχύος - Αναπτύσσει και υποστηρίζει υπερυπολογιστικές εφαρμογές λογισμικού σε μορφή πρωτοτύπων για τον παραγωγικό τομέα της χώρας, χρησιμοποιώντας κατανε-μημένη υπολογιστική ισχύ πάνω από υψίρρυθμα τοπικά δίκτυα ή και δίκτυα ευρείας περιοχής - Παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και πραγματοποιεί εργαστηριακές δοκιμές και συγκρίσεις νέων τεχνολογιών και καινοτόμων υπηρεσιών - Έχει την ευθύνη της συνεχούς ανάπτυξης και αναβάθμισης του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Δ.Ε.Τ.), συμπεριλαμβανομένων έργων πιλοτικής υλοποίησης, διασύνδεσης σε υψηλές ταχύτητες τα ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, ανάπτυξης νέων υπηρεσιών και εφαρμογών δικτύου και γενικότερα έργων που αφορούν σχετικές τεχνολογίες, - Συνεργάζεται με την εταιρία με την επωνυμία Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. (Ε.Δ.Ε.Τ.), για την επίτευξη των ανωτέρω γενικώς και ειδικότερα για την εκτέλεση των ερευνητικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων αυτής.
 7. Το ερευνητικό Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ.), του οποίου η αποστολή είναι η εξής:
 8. - Διεξάγει έρευνα, αναπτύσσει εφαρμογές και προϊόντα και παρέχει υπηρεσίες στους τομείς (α) της αυτοματοποίησης βιομηχανικών διαδικασιών, (β) ηλεκτρονικής και πληροφοριακών συστημάτων για την παραγωγική διαδικασία (γ) μεθόδων και τεχνολογιών παραγωγής (δ) διοίκησης και σχεδιασμού συστημάτων παραγωγής, και ειδικότερα, - Εκπονεί μελέτες και εκτελεί ερευνητικά και τεχνολογικά προγράμματα - Συνεργάζεται με άλλους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς και εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό - Εξειδικεύει επιστήμονες και τεχνικούς στους παραπάνω τομείς - Παράγει προϊόντα, παρέχει υπηρεσίες , αυτοτελώς ή και σε συνεργασία με τρίτους, προχωρεί σε προτυποποίηση και τυποποίηση των προϊόντων του - Παρέχει υποστήριξη σε επιχειρήσεις σύγχρονης τεχνολογίας, που ασχολούνται με συναφή θέματα - Συνεργάζεται με παραγωγικούς φορείς με σκοπό τη σύζευξη της έρευνας και της παραγωγής και την προώθηση της αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων - Αναλαμβάνει τεχνολογικές αξιολογήσεις ή αποτιμήσεις ερευνητικών έργων και προγραμμάτων και προβαίνει σε έρευνα αγοράς για την οικονομική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων τους.
 9. Το ερευνητικό Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων και Προσομοίωσης, του οποίου η αποστολή είναι η εξής:
 10. - Διεξάγει έρευνα, αναπτύσσει εφαρμογές και προϊόντα και παρέχει υπηρεσίες στους τομείς (α) της διαχείρισης της πληροφορίας, (β) πληροφοριακών συστημάτων μεγάλης κλίμακας, και ειδικότερα, - Διεξάγει έρευνα στους τομείς των βάσεων δεδομένων, τεχνολογιών πληροφοριακών συστημάτων και μεγάλης κλίμακας εφαρμογών τους εκτελώντας ερευνητικά προγράμματα και έργα στους ανωτέρω τομείς. - Αναπτύσσει, αξιολογεί και μεταφέρει στον παραγωγικό τομέα τεχνολογίες λογισμικού σχετικές με εφαρμογές ηλεκτρονικού επιχειρείν, ηλεκτρονικής κυβέρνησης, ηλεκτρονικής μάθησης - Προτυποποιεί, αναπτύσσει και δοκιμάζει πλατφόρμες προσομοίωσης μεγάλων συστημάτων πειραματικής έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (π.χ. συστήματα διοίκησης και διαχείρισης) - Πιστοποιεί προϊόντα λογισμικού - Πραγματοποιεί δοκιμές και συγκρίσεις νέων τεχνολογιών και καινοτόμων υπηρεσιών.
 11. Το τεχνολογικό Ινστιτούτο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης -ΕΚΤ-, του οποίου η αποστολή είναι η εξής:
 12. - Συλλέγει, τεκμηριώνει, επεξεργάζεται, διαθέτει και διαδίδει πληροφορίες επιστημονικού και τεχνολογικού ενδιαφέροντος στον εθνικό και διεθνή χώρο, με τη χρήση νέων τεχνολογιών, - Αναπτύσσει και λειτουργεί πληροφοριακό σύστημα για την έρευνα και την τεχνολογία και διαδικτυακή πύλη πληροφόρησης (pοrtal) για θέματα επιστήμης, έρευνας και τεχνολογίας, που αποσκοπεί στην εξασφάλιση της ροής επιστημονικών και τεχνολογικών πληροφοριών στο σύνολο της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας και πέραν αυτής, - Συγκεντρώνει, καταγράφει και διατηρεί κάθε διαθέσιμη και με εθνικούς πόρους χρηματοδοτούμενη επιστημονική εργασία, - Αναπτύσσει ψηφιακή βιβλιοθήκη επιστήμης και τεχνολογίας με ελληνικό και διεθνές, πρωτογενές και δευτερογενές περιεχόμενο και χρηματοδοτεί τις ηλεκτρονικές συλλογές των επιστημονικών και τεχνολογικών εκδόσεων των εποπτευομένων από το Υπουργείο Ανάπτυξης ή και άλλων ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων.
 13. Μπορεί να παρέχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες επιστημονικής και τεχνολογικής πληροφόρησης, - Συντονίζει και υποστηρίζει τεχνολογικά, κοινοπρακτικά σχήματα για τη λειτουργία του εθνικού δικτύου επιστημονικών και τεχνολογικών βιβλιοθηκών, - Συγκεντρώνει, καταγράφει και διαχέει πληροφορίες σχετικές με την ανάπτυξη και χρήση ψηφιακού περιεχομένου στους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη πρωτογενούς ψηφιακού περιεχομένου στην ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα.
 14. Αναπτύσσει εργαλεία διαχείρισης ψηφιακού περιεχομένου, εναρμονισμένα με τα διεθνή πρότυπα και τα διαθέτει στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, - Παρακολουθεί την αγορά και αναπτύσσει δράσεις ευαισθητοποίησης για την ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου και τη διείσδυση της χρήσης του στο ευρύ κοινό, - Ενημερώνει την επιστημονική και παραγωγική κοινότητα σχετικά με τις ευκαιρίες συμμετοχής σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης και μεσολαβεί για την αναζήτηση εταίρων από άλλες χώρες, - Λειτουργεί μητρώο έργων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης που εκτελούνται στην Ελλάδα, λογισμικού καθώς και βάσεων Ε&Τ δεδομένων που χρηματοδοτούνται από το Δημόσιο, - Οργανώνει και λειτουργεί ηλεκτρονική βιβλιοθήκη καθώς και ειδική βιβλιοθήκη εγχειριδίων και εγγράφων για την κοινωνία της πληροφορίας, - Οργανώνει ηλεκτρονικά τις μεταξύ των Ε&Τ βιβλιοθηκών συναλλαγές - Συνεργάζεται με κατάλληλους φορείς για τη διαμόρφωση δράσεων που σχετίζονται με διαδικτυωμένη πληροφόρηση (netwοrked infοrmatiοn), - Επεξεργάζεται διεθνείς πρακτικές και παράγει επιδεικτικές εφαρμογές για την αξιοποίηση των πληροφοριών που κατέχει ο δημόσιος τομέας. - Συμμετέχει στη διαμόρφωση πολιτικών για την αντιμετώπιση θεμάτων που σχετίζονται με την ελευθερία της πληροφόρησης στον ερευνητικό χώρο, - Συγκεντρώνει, οργανώνει, διαθέτει στοιχεία και απεικονίζει, με την συστηματική έκδοση δεικτών, την ελληνική ερευνητική προσπάθεια και τα αποτελέσματα ερευνητικών έργων. - Επεξεργάζεται πολιτικές και διαμορφώνει πρωτοβουλίες υποστήριξης για την εισαγωγή τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας σε νέες επιχειρήσεις ερευνητι-κής βάσης (τεχνοβλαστοί κλπ) - Υποστηρίζει διαδικασίες μεταφοράς τεχνολογίας και καινοτομικών δραστηριοτήτων στις ελληνικές επιχειρήσεις.
2.  
  Γενική Διεύθυνση (Γ.Δ.) Η Γενική Διεύθυνση αποτελείται από τα εξής τμήματα:.
 1. Τμήμα Προσωπικού, Διοικητικής Μέριμνας και Τεχνικής Υποστήριξης, με αντικείμενο:
 2. -χειρισμός των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του κάθε φύσης προσωπικού, -γραμματειακή υποστήριξη των υπηρεσιών του κέντρου, των οργάνων διοίκησης αυτού, τήρηση αρχείων, διεκπεραίωση αλληλογραφίας και άλλα θέματα διοικητικής φύσεως, -φροντίδα για την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση κάθε φύσεως εξοπλισμού
 3. Τμήμα Οικονομικού και Προμηθειών, με αντικείμενο:
 4. -μέριμνα για την κατάρτιση, τροποποίηση και εκτέλεση του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Κέντρου, -διαχείρηση δαπανών, -μέριμνα για την προμήθεια οργάνων, υλικού και άλλων εφοδίων
 5. Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Επικοινωνίας με αντικείμενο:
 6. -μέριμνα για τις σχέσεις και την εκπροσώπηση του Κέντρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε διεθνείς οργανισμούς ή άλλους φορείς του εξωτερικού με ανάλογο αντικείμενο.
 7. Η Γενική Διεύθυνση λειτουργεί στην έδρα του Κ.Ε.Τ.Ε.Π. και είναι αρμόδια για τη λήψη μέτρων για την έγκαιρη και αποτελεσματική εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για το χειρισμό όλων των θεμάτων της υπηρεσιακής και μισθολογικής κατάστασης του οποιασδήποτε φύσης προσωπικού και των καθ οιονδήποτε τρόπο απασχολουμένων από το Κ.Ε.Τ.Ε.Π., για την κατάρτιση και παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του, αποτελούμενο από τον ειδικότερο προϋπολογισμό αυτού και τον προϋπολογισμό των επιμέρους Ινστιτούτων του, την επιμέλεια για την προμήθεια και διαχείριση των αναγκαίων για τη λειτουργία του Κ.Ε.Τ.Ε.Π. υλικών και εξοπλισμού και την είσπραξη των οποιωνδήποτε εσόδων, για τα θέματα αλληλογραφίας, πρωτοκόλλου, γενικού αρχείου και γενικά για όλα τα θέματα διοικητικής μέριμνας που αφορούν στη λειτουργία του Κ.Ε.Τ.Ε.Π. και των Ινστιτούτων του.
3.  
  Με τον Εσωτερικό Κανονισμό του «Αθηνά», ο οποίος καταρτίζεται και εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του παρόντος διατάγματος, δύναται να συνιστώνται νέες Υπηρεσιακές Μονάδες, επιπέδου Τμήματος ή Διεύθυνσης, υπαγόμενες στη Γενική Διεύθυνση του «Αθηνά», πέραν αυτών που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και να προσδιορίζονται οι αρμοδιότητες και η διάρθρωσή τους.
Άρθρο 5 "Όργανα Διοίκησης Όργανα διοίκησης του Κ.Ε.Τ.Ε.Π. είναι: 1) το Διοικητικό Συμβούλιο 2) ο Γενικός Διευθυντής Α. Διοικητικό Συμβούλιο"
1.  
  Οι αρμοδιότητες του Δ.Σ. είναι:.
 1. Η μελέτη και διαμόρφωση της στρατηγικής του Κ.Ε.Τ.Ε.Π. για την προσεχή πενταετία και ο συντονισμός των ερευνητικών και τεχνολογικών κατευθύνσεων των Ινστιτούτων.
 2. Με πρόσκληση του Προέδρου μπορεί να συμμετέχει στο Δ.Σ. άνευ ψήφου, εκπρόσωπος της Ειδικής Γραμματείας της Κοινωνίας της Πληροφορίας του Υπ.
 3. Εθνικής Οικονομίας.
 4. Η έγκριση του ερευνητικού και αναπτυξιακού προγράμματος του Κ.Ε.Τ.Ε.Π. και του αντίστοιχου ετήσιου προϋπολογισμού.
 5. Το Δ.Σ. εκλέγει ένα από τα μέλη του ως Αντιπρόεδρο.
 6. Χρέη γραμματέα ασκεί υπάλληλος του Κ.Ε.Τ.Ε.Π. που ορίζεται από το Δ.Σ.
 7. Η έγκριση του απολογισμού και ισολογισμού του Κ.Ε.Τ.Ε.Π.
 8. Η έγκριση, ύστερα από εισήγηση των αντίστοιχων Διευθυντών, προγραμμάτων ή δραστηριοτήτων, που ανάγονται στις αρμοδιότητες ενός ή περισσότερων από ένα Ινστιτούτων του Κ.Ε.Τ.Ε.Π. και η λήψη αποφάσεων και μέτρων για την απρόσκοπτη, ταχεία και αποτελεσματική διεκπεραίωση και εκτέλεση αυτών.
 9. Η πρόσληψη και τοποθέτηση προσωπικού με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, καθώς και η ανάθεση εκτέλεσης έργων και παροχής υπηρεσιών οποιασδήποτε μορφής και είδους πραγματοποιείται μετά από εισήγηση των Διευθυντών Ινστιτούτων ή του Προέδρου
 10. Η κατανομή των κονδυλίων του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) στις μονάδες του Κ.Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον η κατανομή αυτή δεν έχει γίνει προηγουμένως από τον φορέα χρηματοδότησης.
 11. Η τιμολογιακή πολιτική για τη διάθεση των παραγομένων από τα Ινστιτούτα αυτού προϊόντων ή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τρίτους
 12. Η αντιμετώπιση θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης, πειθαρχίας και αποδοχών του προσωπικού όλων των κατηγοριών
 13. Η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων αυτού στον Πρόεδρο και Γενικό Διευθυντή του Κ.Ε.Τ.Ε.Π. και στους Διευθυντές ινστιτούτων αυτού.
 14. Η παροχή εξουσιοδοτήσεων σε μέλη του Δ.Σ., Διευθυντές των Ινστιτούτων του Κ.Ε.Τ.Ε.Π., για την εκπροσώπηση αυτού σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, Α.Ε., Ε.Π.Ε., εταιρείες έντασης γνώσης τεχνοβλαστών (spin οff) κλπ.
 15. Η δημιουργία, μετά από εισήγηση του Προέδρου ή Διευθυντή ινστιτούτου, εξειδικευμένων εργαστηρίων ή ερευνητικών ομάδων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, για την εκτέλεση συγκεκριμένου ερευνητικού ή τεχνολογικού έργου, στο οποίο είναι δυνατόν να συμμετέχει και προσωπικό που δεν ανήκει στο Κ.Ε.Τ.Ε.Π.
 16. Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας σχετικής με τη διοίκηση, διαχείριση, εκπροσώπηση και λειτουργία του Κ.Ε.Τ.Ε.Π., η οποία με τις διατάξεις του παρόντος ή των Ν. 1514/85 και Ν. 2919/01 δεν ανατίθεται σε άλλα όργανα.
2.  
  Λειτουργία: Το Δ.Σ. συγκαλείται ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του σε τακτικές συνεδριάσεις μια φορά το μήνα, είτε στην έδρα του Κ.Ε.Τ.Ε.Π. είτε στις εγκαταστάσεις των ινστιτούτων αυτού. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλεί το Δ.Σ. όταν το ζητήσουν για συγκεκριμένα θέματα δύο τουλάχιστον μέλη του ή ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο οποίος μπορεί να συμμετέχει, χωρίς ψήφο. Ο Πρόεδρος του Δ. Σ. ορίζει και εισηγείται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, στα οποία περιλαμβάνει επίσης τα θέματα που προτείνονται από τα μέλη του. Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή έλλειψης του Προέδρου, τις αρμοδιότητες αυτού ασκεί ο Αντιπρόεδρος του Δ. Σ. Σε περίπτωση κενώσεως θέσεων του Δ.Σ. που δεν έχουν πληρωθεί, τούτο συνέρχεται νόμιμα και αποφασίζει έγκυρα, εφόσον ο αριθμός του δεν έχει μειωθεί κάτω των πέντε μελών. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τα μισά μέλη του. Οι αποφάσεις του, λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ι σοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
4.  
  Η οργάνωση και η διάρθρωση κάθε ινστιτούτου πραγματοποιείται με εισήγηση του Διευθυντή εκάστου ινστιτούτου και απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Ε.Τ.Ε.Π. Β. Ο Γενικός Διευθυντής Ο Γενικός Διευθυντής και Πρόεδρος Δ.Σ. προΐσταται της Γενικής Διεύθυνσης του Κ.Ε.Τ.Ε.Π., μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ., ρυθμίζει θέματα που ανακύπτουν στις μεταξύ των Ινστιτούτων του Κ.Ε.Τ.Ε.Π. σχέσεις και εκπροσωπεί το Κ.Ε.Τ.Ε.Π. σε όλα τα δικαστήρια όλων των βαθμών, δικαιοδοσιών και τις διοικητικές επιτροπές και στις εξώδικες σχέσεις του, εκτός αν το Δ.Σ. του Κ.Ε.Τ.Ε.Π. ορίσει αλλιώς. Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή έλλειψης του Γενικού Διευθυντή τις αρμοδιότητες αυτού ασκεί ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
Άρθρο 6 "Γενικός Διευθυντής - Διευθυντές Ινστιτούτων"
1.  
  Στο Κ.Ε.Τ.Ε.Π. συνιστώνται : Μία (1) θέση Γενικού Διευθυντή και πέντε (5) θέσεις Διευθυντών Ινστιτούτων.
2.  
 1. Ως προς την αξιολόγηση, την πρόσληψη, τη θητεία και τα δικαιώματα του Γενικού Διευθυντή του Κ.Ε.Τ.Ε.Π., εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ.5, 7, 8, 9, 10 και 11 του Ν. 1514/85, όπως κάθε φορά ισχύουν β) Οσον αφορά στα προσόντα του Γενικού Διευθυντή, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 7 του Ν. 2919/01.
 2. Ειδικότερα ο Γενικός Διευθυντής του Κ.Ε.Τ.Ε.Π. πρέπει.:
 3. - Να έχει την ιθαγένεια χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης μπορεί, κατ εξαίρεση, ο Γενικός Διευθυντής να έχει την ιθαγένεια τρίτης χώρας. - Να είναι επιστήμονας με διεθνές κύρος, διοικητική πείρα και ερευνητική και τεχνολογική δραστηριότητα σχετική με ένα ή περισσότερα από τα αντικείμενα του κέντρου, με συμβολή στην προσέλκυση χρηματοδοτήσεων για ερευνητικά και τεχνολογικά προγράμματα ή έργα και στην εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας. - Να έχει τα προσόντα διορισμού σε θέση βαθμίδας Α ερευνητή. - Να γνωρίζει επαρκώς την ελληνική γλώσσα. - Να μην έχει συμπληρώσει, κατά την ημέρα που προκηρύσσεται η πλήρωση της θέσης, το 62ο έτος της ηλικίας του.
3.  
  Τα προσόντα, η αξιολόγηση, η πρόσληψη, η θητεία και τα δικαιώματα των Διευθυντών των ερευνητικών Ινστιτούτων του Κ.Ε.Τ.Ε.Π. καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 11 του Ν. 1514/85, όπως ισχύει κάθε φορά και ειδικότερα:.
 1. Ως διευθυντής ερευνητικού ινστιτούτου διορίζεται, ύστερα από σχετική προκήρυξη που δημοσιεύεται και ανακοινώνεται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ.5 του Ν. 1514/1985, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά την ειδική διαδικασία που προβλέπεται στην επόμενη παράγραφο, επιστήμονας που έχει προσόντα ερευνητή Α βαθμίδας, εξειδίκευση σε επιστημονικό ερευνητικό αντικείμενο της επιστημονικής περιοχής του ινστιτούτου, επαρκή διοικητική πείρα και δεν έχει συμπληρώσει κατά την ημέρα του διορισμού του το 63ο έτος της ηλικίας του.
 2. Για την αξιολόγηση των ενδιαφερομένων συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνώμη του αρμόδιου Τ.Ε.Σ., ειδική επιτροπή κριτών από πέντε τουλάχιστον επιστήμονες με αναγνωρισμένο κύρος, γνώση των ερευνητικών αντικειμένων, των πεδίων ειδίκευσης του ινστιτούτου και επαρκή πείρα σε θέματα αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας και διοίκησης φορέων ή ερευνητικών ομάδων.
 3. Η επιτροπή αυτή υποβάλλει στον Υπουργό Ανάπτυξης πίνακα κατά την σειρά αξιολόγησης των υποψηφίων με αιτιολογημένη έκθεση.
 4. Για την αξιολόγησή τους λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη και η γνώμη αφενός του Γενικού Διευθυντή του Κ.Ε.Τ.Ε.Π. και αφετέρου του συνόλου των ερευνητών του ινστιτούτου, η οποία διατυπώνεται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται ειδικά στον εσωτερικό κανονισμό του ινστιτούτου.
 5. Αν οι γνώμες του Γενικού Διευθυντή και των ερευνητών δεν διατυπωθούν στην προθεσμία που προβλέπεται στον εσωτερικό κανονισμό, ο πίνακας καταρτίζεται χωρίς αυτές.
 6. Ο Υπουργός με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διορίζει υποχρεωτικά ως Διευθυντή τον πρώτο του πίνακα.
 7. Ο διευθυντής του ερευνητικού ινστιτούτου διορίζεται με πενταετή θητεία που μπορεί να ανανεωθεί χωρίς προκήρυξη για πέντε ακόμη έτη με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία εκδίδεται ύστερα από κρίση της ειδικής επιτροπής της προηγούμενης παραγράφου, κατά την οποία λαμβάνονται υπόψη και οι γνώμες του Γενικού Διευθυντή του Κ.Ε.Τ.Ε.Π. και του συνόλου των ερευνητών.
 8. Αν οι γνώμες του Γενικού Διευθυντή και των ερευνητών δεν διατυπωθούν στην προθεσμία που προβλέπεται στον εσωτερικό κανονισμό, η επιτροπή ενεργεί την κρίση και χωρίς αυτές.
 9. Η κρίση της ειδικής επιτροπής είναι υποχρεωτική για τον Υπουργό.
 10. Οι Διευθυντές των ερευνητικών ινστιτούτων του Κ.Ε.Τ.Ε.Π. μπορεί να είναι και μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. της χώρας.
4.  
 1. Η πρόσληψη, η θητεία και τα δικαιώματα των Διευθυντών των τεχνολογικών ινστιτούτων του Κ.Ε.Τ.Ε.Π. ρυθμίζονται από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος.
 2. Η αξιολόγηση των Διευθυντών Τεχνολογικών Ινστιτούτων πραγματοποιείται από την ειδική επιτροπή κριτών, η οποία είναι πενταμελής και αποτελείται από επιστήμονες οι οποίοι πέραν των όσων προβλέπονται στην παράγραφο 3β του παρόντος πρέπει να είναι διευθυντικά στελέχη, σχετικών με το αντικείμενο, προερχόμενα τρία από τον δημόσιο τομέα και δύο από τον ιδιωτικό τομέα.
 3. Για τους Διευθυντές τεχνολογικών ινστιτούτων δεν συντρέχουν οι όροι εφαρμογής των διατάξεων έκφρασης γνώμης του συνόλου των ερευνητών των ινστιτούτων, απαιτείται όμως η έκφραση γνώμης από τον Γενικό Διευθυντή του Κ.Ε.Τ.Ε.Π.
 4. Προσόντα των Διευθυντών των τεχνολογικών ινστιτούτων ορίζονται τα εξής:
 5. - διεθνές κύρος, διοικητική πείρα και ερευνητική και τεχνολογική δραστηριότητα σχετική με τα αντικείμενα του ινστιτούτου, με συμβολή στην προσέλκυση χρηματοδοτήσεων για ερευνητικά και τεχνολογικά προγράμματα ή έργα, - προσόντα Ε.Λ.Ε. Α βαθμίδας και τουλάχιστον δεκαετής πείρα στη διοίκηση ομοειδών οργανισμών, - τεκμηριωμένη δυνατότητα διαπραγμάτευσης, προσέλκυσης και επιτυχούς διεκπεραίωσης μεγάλων έργων εθνικού και διεθνούς χαρακτήρα, σχετικών με το αντικείμενο του ινστιτούτου, - πείρα από πολυετή συμμετοχή σε συναφείς προς το αντικείμενο του ινστιτούτου, διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή και διεθνών οργανισμών, - συμβολή στη χάραξη αναπτυξιακής πολιτικής στον τομέα της ηλεκτρονικής πληροφόρησης, για τη σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή.
 6. Οι θέσεις των Διευθυντών των τεχνολογικών ινστιτούτων του Κ.Ε.Τ.Ε.Π. είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.
5.  
  Οι Διευθυντές των Ινστιτούτων του Κ.Ε.Τ.Ε.Π. προΐστανται των υπηρεσιών των Ινστιτούτων που διευθύνουν και είναι αρμόδιοι για την σύνταξη του ερευνητικού και αναπτυξιακού προγράμματος των ινστιτούτων, την κατάρτιση του προϋπολογισμού, απολογισμού, ισολογισμού και τη σχετική εισήγηση στο Δ.Σ., καθώς και την προώθηση της εφαρμογής και παραγωγικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας ή την αξιοποίησή τους από όργανα λήψης αποφάσεων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
6.  
  Οι Διευθυντές των Ινστιτούτων αποφασίζουν για την αναγκαιότητα πραγματοποίησης των μεταβάσεων του προσωπικού του Ινστιτούτου τους στο εξωτερικό για υπηρεσιακούς λόγους. Για την δική τους μετάβαση στο εξωτερικό για υπηρεσιακούς λόγους αποφασίζει ο Γενικός Διευθυντής.
7.  
  Διευθυντές Ινστιτούτων ή Γ.Δ. του Κ.Ε.Τ.Ε.Π. που υποπίπτουν σε σοβαρή παράβαση ρητών διατάξεων νόμου ή κανονισμών που διέπουν τη λειτουργία του Κ.Ε.Τ.Ε.Π. ή αμελούν συστηματικά την εκτέλεση των καθηκόντων τους μπορεί να απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. του Κ.Ε.Τ.Ε.Π. Τα εν λόγω πρόσωπα έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν το δικαίωμα της προηγούμενης ακροάσεως (άρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγματος).
Άρθρο 7 "Επιστημονικά Γνωμοδοτικά Συμβούλια των Ερευνητικών και Τεχνολογικών Ινστιτούτων"
1.  
  Στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του ο διευθυντής κάθε ερευνητικού ή τεχνολογικού ινστιτούτου επικουρείται από το επιστημονικό γνωμοδοτικό συμβούλιο (Ε.Γ.Σ.), που λειτουργεί σε κάθε ερευνητικό ή τεχνολογικό ινστιτούτο του Κ.Ε.Τ.Ε.Π.
2.  
  Το κάθε Ε.Γ.Σ. αποτελείται από τον Διευθυντή του Ινστιτούτου ως Πρόεδρο και τέσσερα μέλη, τα οποία είναι ερευνητές του αντίστοιχου ινστιτούτου βαθμίδας Α, Β ή Γ που εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από το σύνολο των ερευνητών του ινστιτούτου. Ειδικά για τα τεχνολογικά ινστιτούτα, ως μέλη του ΕΓΣ μπορούν να εκλεγούν και ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες.
3.  
  Το Ε.Γ.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρό του και συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων κοινοποιούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η διαδικασία εκλογής των μελών του Ε.Γ.Σ, ο περαιτέρω τρόπος λειτουργίας του, οι ειδικότερες αρμοδιότητές του και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, καθορίζονται με τον εσωτερικό κανονισμό του Κ.Ε.Τ.Ε.Π., σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 2 του Ν. 1514/85.
Άρθρο 8
1.  
  Προσωπικό του Κ.Ε.Τ.Ε.Π. Το προσωπικό του Κ.Ε.Τ.Ε.Π. διακρίνεται σε ερευνητικό, τεχνικό (επιστημονικό και μη) και διοικητικό και βοηθητικό. Α. Ερευνητικό Προσωπικό α) Το ερευνητικό προσωπικό κατέχει θέσεις ερευνητών που κατατάσσονται σε τέσσερις βαθμίδες: Α, Β, Γ και Δ. β) Τα ελάχιστα προσόντα που απαιτούνται για τον αρχικό διορισμό του ερευνητή σε κάθε βαθμίδα, καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 12 του Ν. 2919/2001. γ) Το ερευνητικό προσωπικό προσλαμβάνεται και εξελίσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 1514/85, όπως ισχύουν κάθε φορά. Β. Τεχνικό Προσωπικό (επιστημονικό και μη) Για την εκτέλεση ειδικών επιστημονικών και τεχνικών εργασιών υποδομής και λειτουργίας των Ινστιτούτων του Κ.Ε.Τ.Ε.Π., για την υποστήριξη της έρευνας, την ανάπτυξη της τεχνολογίας και την προσφορά υπηρεσιών προς τρίτους μπορεί ύστερα από προκήρυξη να προσλαμβάνονται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου, οι ακόλουθες κατηγορίες προσωπικού με τα περιγραφόμενα κατωτέρω τυπικά προσόντα: α) Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες Προσόντα που απαιτούνται για την πρόσληψη σε θέσεις Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ.3 του Ν. 1514/85 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 2919/2001. β) Ειδικοί Τεχνικοί Επιστήμονες Προσόντα για την πρόσληψη σε θέσεις Ειδικών Τεχνικών Επιστημόνων ορίζονται τα αντίστοιχα κατά ειδικότητα πτυχία ή διπλώματα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή ισότιμα αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής και γνώσεις και πείρα σε θέματα υποδομής και υποστήριξης της έρευνας και τεχνολογίας, που προκύπτουν από βεβαιώσεις σχετικής προϋπηρεσίας τους. Απαραίτητη είναι η άριστη γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας. γ) Τεχνολόγοι Εφαρμογών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΤΕ) Προσόντα για την πρόσληψη σε θέσεις τεχνολόγων εφαρμογών ορίζονται τα αντίστοιχα κατά ειδικότητα πτυχία ή διπλώματα Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθώς και γνώσεις και εμπειρία σε θέματα υποδομής και υποστήριξης της έρευνας και τεχνολογίας, που αποδεικνύονται από βεβαιώσεις σχετικής προϋπηρεσίας τους. Απαραίτητη είναι η άριστη γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας. δ) Τεχνικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) Προσόντα για την πρόσληψη σε θέσεις τεχνικών ορίζονται κατά ειδικότητα που ορίζεται με την προκήρυξη, τα αντίστοιχα πτυχία ινστιτούτων επαγγελματικής εκπαίδευσης Ι.Ε.Κ.) ή διπλώματα των τεχνικών - επαγγελματικών εκπαιδευτηρίων, πολυκλαδικών λυκείων, τεχνικών επαγγελματικών λυκείων ή σχολών ή σχολών μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ., καθώς και ειδικές γνώσεις που αποδεικνύονται από βεβαιώσεις προϋπηρεσίας τους. Γ. Διοικητικό Προσωπικό Για τη στελέχωση των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών των Ινστιτούτων και της Γενικής Διεύθυνσης του Κ.Ε.Τ.Ε.Π. μπορεί ύστερα από προκήρυξη να προσλαμβάνονται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου κατηγορίες προσωπικού με τα περιγραφόμενα κατωτέρω τυπικά προσόντα: α) Κλάδος Διοικητικός - Οικονομικός Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ). Προσόντα για την πρόσληψη ορίζονται τα αντίστοιχα κατά ειδικότητα πτυχία ή διπλώματα διοικητικών, οικονομικών, νομικών σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμα αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής και η άριστη γνώση μιας ξένης γλώσσας που καθορίζεται στην προκήρυξη. β) Κλάδος Διοικητικός - Λογιστικός Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΤΕ). Προσόντα για την πρόσληψη ορίζονται τα αντίστοιχα πτυχία ή διπλώματα της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τ.Ε.Ι. ή το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ισότιμων τίτλων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής και η άριστη γνώση μιας ξένης γλώσσας που καθορίζεται στην προκήρυξη. γ) Κλάδος Διοικητικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ). Προσόντα για την πρόσληψη ορίζονται τα αντίστοιχα πτυχία ή διπλώματα ή απολυτήριοι τίτλοι Ι.Ε.Κ., τεχνικών εκπαιδευτηρίων ενιαίων λυκείων, ενιαίων πολυκλαδικών λυκείων, λυκείων γενικής κατεύθυνσης ή ισότιμοι και αντίστοιχοι τίτλοι σχολικής μονάδας ημεδαπής ή αλλοδαπής και γνώση επεξεργασίας κειμένων σε Η/Υ. δ) Προσωπικό για την κάλυψη εκτάκτων και παροδικών αναγκών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις έκτακτων και παροδικών αναγκών είναι δυνατό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 1514/85 με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Ε.Τ.Ε.Π., να προσλαμβάνεται προσωπικό με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ως επιστημονικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που ισχύουν για το προσωπικό αυτό. ε) Προσωπικό με ανάθεση έργου για εκτέλεση ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων.
Άρθρο 9 "Υποχρεώσεις, Δικαιώματα, Πειθαρχικά αδικήματα. Λύση σύμβασης εργασίας"
1.  
  Στο ερευνητικό, τεχνικό (επιστημονικό και μη) διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό του Κ.Ε.Τ.Ε.Π. έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του Π.Δ. 410/1988 (ΦΕΚ Α΄ 191) όπως ισχύει κάθε φορά για τις υποχρεώσεις - δικαιώματα των απασχολουμένων στο Κ.Ε.Τ.Ε.Π., για τις περιπτώσεις πειθαρχικών αδικημάτων, πειθαρχικών ποινών και λοιπών πειθαρχικών διατάξεων, για τις περιπτώσεις λύσης σύμβασης εργασίας, έκπτωσης, απόλυσης, καταγγελίας της σύμβασης εργασίας από το Κ.Ε.Τ.Ε.Π. ή τον απασχολούμενο και αποζημίωσης.
2.  
  Όπου στις παραπάνω διατάξεις προβλέπεται λήψη απόφασης οργάνων ή υπηρεσιακού συμβουλίου, την απόφαση αυτή λαμβάνει το Δ.Σ. του Κ.Ε.Τ.Ε.Π. Πειθαρχική δικαιοδοσία ασκούν οι Διευθυντές των Ινστιτούτων, ο Γενικός Διευθυντής και το Δ.Σ. του Κ.Ε.Τ.Ε.Π. Οι ερευνητές των βαθμίδων Α,Β,Γ,Δ υπόκεινται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία του Δ.Σ. του Κ.Ε.Τ.Ε.Π.
Άρθρο 10 "Εσωτερικός Κανονισμός"
1.  
  Με Εσωτερικό Κανονισμό που καταρτίζεται από το Κ.Ε.Τ.Ε.Π. μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη λειτουργίας αυτού και υποβάλλεται για έγκριση στον Υπουργό Ανάπτυξης ρυθμίζονται τα θέματα αρμοδιοτήτων, καθηκόντων, ειδικοτήτων του κάθε φύσης προσωπικού, η εσωτερική δομή και λειτουργία των ινστιτούτων και της Γ.Δ. τα της λειτουργίας των συλλογικών οργάνων, ως και κάθε λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία του Κ.Ε.Τ.Ε.Π. και των ινστιτούτων του, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 25 παρ.2 του Ν. 1514/85. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για έξι (6) μήνες ακόμη, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ερευνας και Τεχνολογίας. Αν η προθεσμία και η παράταση αυτής αποβούν άπρακτες, ο εσωτερικός κανονισμός καταρτίζεται από τη Γ.Γ.Ε.Τ. και υποβάλλεται για έγκριση στον Υπουργό Ανάπτυξης. Μέχρι την έκδοση του εσωτερικού κανονισμού τα σχετικά θέματα ρυθμίζονται με αποφάσεις του Δ.Σ. του Κ.Ε.Τ.Ε.Π.
Άρθρο 11 "Πόροι - Απαλλαγές"
1.  
  Οι πόροι του Κ.Ε.Τ.Ε.Π. προέρχονται από:.
 1. Κρατική επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης,
 2. Επιχορήγηση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης,
 3. Εισπράξεις από την εκμετάλλευση της περιουσίας του, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι εισπράξεις από εκδόσεις, καθώς και από την παραχώρηση της χρήσης εξοπλισμού,
 4. Έσοδα από την εκτέλεση ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων για λογαριασμό τρίτων (δημόσιων υπηρεσιών, δημόσιου τομέα, ευρύτερου δημόσιου τομέα, διεθνών και μη οργανισμών, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ιδιωτών κλπ.),.
 5. Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών ή πώληση προϊόντων που παράγει το Κ.Ε.Τ.Ε.Π. μόνο του ή σε συνεργασία ή με συμμετοχή του σε σχετικές με τους σκοπούς του επιχειρήσεις του εσωτερικού ή εξωτερικού,.
 6. Μερίσματα από τη συμμετοχή του σε θυγατρικές του εταιρίες ή εταιρίες έντασης γνώσης - τεχνοβλαστών (spin οff),
 7. Έσοδα από εκμετάλλευση ή εκχώρηση δικαιωμάτων εκμετάλλευσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας,
 8. Δωρεές και άλλες παροχές τρίτων
 9. Επιχορηγήσεις από άλλες πηγές
2.  
  Μέσα στους τέσσερις πρώτους μήνες κάθε έτους γίνεται ο ετήσιος έλεγχος της συνολικής οικονομικής διαχείρισης του Κ.Ε.Τ.Ε.Π., συμπεριλαμβανομένων και των επί μέρους οικονομικών διαχειρίσεων κάθε ινστιτούτου αυτού του προηγούμενου έτους, από Ορκωτό Λογιστή που ορίζεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Η έκθεση του πορίσματος ελέγχου κοινοποιείται στον εποπτεύοντα Υπουργό έως την 30η Ιουνίου του ίδιου έτους. Ο Υπουργός μπορεί να διατάξει οποτεδήποτε έκτακτο έλεγχο οικονομικής διαχείρισης του Κ.Ε.Τ.Ε.Π. Οι δαπάνες του ελέγχου βαρύνουν το Κ.Ε.Τ.Ε.Π. 3.Το Κ.Ε.Τ.Ε.Π. απαλλάσσεται από την καταβολή δασμών, φόρων και τελών οποιασδήποτε φύσης για τα εισαγόμενα από αυτό ερευνητικά όργανα, εξαρτήματά τους ή άλλα υλικά εξοπλισμού που είναι αναγκαία για την εκπλήρωση του προορισμού του. ( άρθρο 23 παρ.4 του Ν. 1514/85).
Άρθρο 12 "Διάλυση"
1.  
  Σε περίπτωση διάλυσης του Κ.Ε.Τ.Ε.Π. εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 1514/85.
Άρθρο 13 "Τροποποίηση του Π.Δ. 29/98 Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΕθΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕ (ΦΕΚ 34/Α/98)"
1.  
  Στο τέλος του άρθρου 4 του Π.Δ. 29/1998 (ΦΕΚ 34 Α) προστίθεται εδάφιο ως εξής: Η Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε. αναλαμβάνει την διαχείριση και την εκτέλεση των έργων του Ι.Δ.Ε.Τ. για την τεχνική διαχείριση και αναβάθμιση του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας.
2.  
  Το άρθρο 5 του Π.Δ. 29/98 αντικαθίσταται ως εξής: .
Άρθρο 14
1.  
  Καταργούμενες διατάξεις α) Το Π.Δ. 289/91 (ΦΕΚ Α 102), όπως ισχύει, καταργείται. Οι διατάξεις των άρθρων 1 εως και 5, 13 έως και 26 και το εδ. ζ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Π.Δ. 290/99 (ΦΕΚ / Α/258) καταργούνται. β) Το Π.Δ. 18/98 (ΦΕΚ Α 28) Ιδρυση ΝΠΙΔ με την επωνυμία Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ.), καταργείται. γ) Οι διατάξεις της παρ. ζ του άρθρου 3, του άρθρου 4, της παρ. 3 εδ ζ και η του άρθρου 7, των άρθρων 10 και 14 του Π.Δ. 226/89 (ΦΕΚ Α 107) καθώς και των παρ. 2,3,4 του άρθρου 29 του Π.Δ. 226/89 (ΦΕΚ Α 107), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο του Π.Δ. 347/96 (ΦΕΚ Α 229), καταργούνται.
Άρθρο 15 "Μεταβατικές διατάξεις"
1.  
  Οι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος προεδρικού διατάγματος υπηρετούντες Διευθυντές του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου (Ι.Ε.Λ.), της Υπηρεσίας Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης - Ε.Κ.Τ./Ε.Ι.Ε.- και του Ινστιτούτου Βιομηχανι-κών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ) ορίζονται, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ως Διευθυντές του ερευνητικού Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου (Ι.Ε.Λ.), του Τεχνολογικού Ινστιτούτου Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (Ε.Κ.Τ.) και του ερευνητικού Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ) του Κ.Ε.Τ.Ε.Π., αντίστοιχα, με θητεία όχι μεγαλύτερη των (3) ετών. Ομοίως, ορίζεται ως διευθυντής του Ινστιτούτου Δικτυακής Έρευνας και Τεχνολογιών (Ι.Δ.Ε.Τ.) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε.
2.  
  Κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος προεδρικού διατάγματος:
 1. Το κάθε φύσης και με οποιαδήποτε σχέση απασχολούμενο στο Ι.Ε.Λ., στο Ε.Κ.Τ./Ε.Ι.Ε. και στο ΙΝ.ΒΙ.Σ. προσωπικό ή το αποσπασμένο σε άλλους φορείς του Δημόσιου ή του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε αυτά, ως Ινστιτούτα του Κ.Ε.Τ.Ε.Π., κατά τις συνδυασμένες διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 2919/2001 και του άρθρου 10 του Ν.1514/85, ως προ-σωπικό του Κ.Ε.Τ.Ε.Π.
 2. Το απασχολούμενο προσωπικό, από το Ι.Ε.Λ., το Ε.Κ.Τ./Ε.Ι.Ε. και το ΙΝ.ΒΙ.Σ., αποσπασμένο από άλλους φορείς του Δημόσιου και του ευρύτερου Δημόσιου το-μέα, εξακολουθεί να παρέχει τις υπηρεσίες του σαυτά, ως Ινστιτούτα του Κ.Ε.Τ.Ε.Π.
 3. Το ανωτέρω προσωπικό των περιπτώσεων α και β της παραγράφου αυτής εξακολουθεί να διέπεται από το ίδιο καθεστώς εργασιακής σχέσης, διατηρεί τον ίδιο τρόπο υπηρεσιακής εξέλιξης και τις ίδιες αποδοχές καθώς και το ίδιο καθεστώς ασφάλισης και συνταξιοδότησής του
 4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Ε.Τ.Ε.Π. μπορεί να μετακινείται και να τοποθετείται το κάθε φύσης και με οποιοδήποτε τρόπο απασχολούμενο προσωπικό των ινστιτούτων στις μονάδες του Κ.Ε.Τ.Ε.Π. για την κάλυψη των αναγκών του.
 5. Οι συναφθείσες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για την εκτέλεση ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων μεταξύ του Ι.Ε.Λ., Ε.Κ.Τ./Ε.Ι.Ε, ΙΝ.ΒΙ.Σ. και τρίτων, εξακολουθούν να ισχύουν μεταξύ των τρίτων και του Κ.Ε.Τ.Ε.Π.
3.  
  Όλα τα περιουσιακά στοιχεία, ακίνητα, κινητά, υλικά και άυλα, αξιόγραφα, αξίες, ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα, εταιρικά δικαιώματα, αποθεματικά, συμπε-ριλαμβανομένων και των μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος εγκεκριμένων σημάτων αυτού: Λογομάθεια, Φιλογλωσσία, Λεξιπαιδεία, Λογομάθεια και Εκφωνητής του Ι.Ε.Λ., περιέρχονται κατά κυριότητα στο Κ.Ε.Τ.Ε.Π. ατελώς χωρίς την κατάρτιση άλλης πράξης ή μεταβίβασης, του παρόντος αποτελούντος τίτλο μεταγραφής αυτών, τη δε χρήση, εκμετάλλευση και διαχείριση αυτών εξακο-λουθεί να έχει το Ι.Ε.Λ.
4.  
  Για τους σκοπούς του Κ.Ε.Τ.Ε.Π., όπως αυτοί αναφέρονται στην παρ. 2 περίπτωση γ του άρθρου 3 :.
 1. Ολόκληρη η κινητή περιουσία του Ε.Κ.Τ./Ε.Ι.Ε., εκτός των εντύπων, που αφορούν στα ενδιαφέροντα των ερευνητικών ινστιτούτων του Ε.Ι.Ε., επίπλων και εξοπλισμού της βιβλιοθήκης περιοδικών εντύπων του Ε.Ι.Ε., με απόφαση του Υ-πουργού Ανάπτυξης, μεταβιβάζεται ατελώς στο Κ.Ε.Τ.Ε.Π., τη δε χρήση, διαχείριση και εκμετάλλευση αυτής θα εξακολουθεί να έχει η μονάδα αυτού, το Τεχνο-λογικό Ινστιτούτο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.
 2. Ειδικότερα, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 14 αρθ. 32 του Π.Δ. 226/84 (ΦΕΚ 107/Α/89) η διαχείριση και η λειτουργία της βιβλιοθήκης περιοδικών εντύπων, κυριότητας του Ε.Ι.Ε., ρυθμίζεται με προγραμματική συμφωνία μεταξύ Κ.Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.Ι.Ε.
5.  
  Όλα τα περιουσιακά στοιχεία, ακίνητα ή κινητά, υλικά και άυλα, ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα του ΙΝ.ΒΙ.Σ. περιέρχονται κατά κυριότητα στο Κ.Ε.Τ.Ε.Π. ατελώς χωρίς την κατάρτιση άλλης πράξης ή μεταβίβασης, του παρόντος αποτελούντος τίτλο μεταγραφής αυτών, τη δε χρήση, εκμετάλλευση και διαχείριση αυτών εξακολουθεί να έχει το ΙΝ.ΒΙ.Σ.
6.  
  Υπογραφείσες συμβάσεις, εκτελούμενα προγράμματα και έργα και ο προϋπολογισμός του τρέχοντος έτους συνεχίζουν να εκτελούνται, καθώς και οι τυχόν εκκρεμείς δίκες να διεξάγονται, στο όνομα του Ι.Ε.Λ., του Ε.Κ.Τ./Ε.Ι.Ε. και του ΙΝ.ΒΙ.Σ., το δε Κ.Ε.Τ.Ε.Π., ως καθολικός διάδοχος αυτών κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν.2919/2001,αναλαμβάνει αυτοδικαίως και χωρίς οποιαδήποτε άλλη διατύπωση τα δικαιώματα και για τις υποχρεώσεις που θα προκύψουν από τις ενέργειες αυτές.
Άρθρο 16
1.  
  Το παρόν Π.Δ. ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
Άρθρο Άρθρο5 "Μετοχικό Κεφάλαιο Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των δρχ. δύο δισεκατομμυρίων διακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (2.250.000.000) ήτοι 6.603.081,43 6 και διαιρείται σε 45.000 μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μίας δραχμών πενήντα χιλιάδ [...]"
1.  
  Το κεφάλαιο της Εταιρείας δραχμών (2.250.000.000) δύο δισεκατομμυρίων διακοσίων πενήντα εκακατομμυρίων ήτοι 6.603.081, 43 6 καλύπτεται όπως αναφέρεται στο άρθρο 5. Το Κ.Ε.Τ.Ε.Π. λαμβάνει το σύνολο των 45.000 μετοχών ονομαστικής αξίας πε-νήντα χιλιάδων (50.000) δρχ. η κάθε μία.
2.  
  Μετά την ίδρυση της Ανώνυμης Εταιρείας:
 1. Τα Α.Ε.Ι. μπορούν στο σύνολό τους να προμηθευθούν εως και 11.250 μετοχές ονομαστικής αξίας (50.000, πενήντα χιλιάδες δρχ. η κάθε μία).
 2. Τα ερευνητικά κέντρα μπορούν, στο σύνολό τους να προμηθευθούν έως και 11.250 μετοχές ονομαστικής αξίας 50.000 δρχ. η κάθε μία.
 3. Τα Τ.Ε.Ι. και τα άλλα ιδρύματα που ασχολούνται με έρευνα και τεχνολογία και εκπαίδευση μπορούν στο σύνολό τους να προμηθευθούν έως και 4500 μετοχές ονομαστικής αξίας 50.000 δρχ. η κάθε μία.
3.  
  Η δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Π.Δ. 29/98 αντικαθίσταται ως εξής: Δικαστικώς η Εταιρεία εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον κατά το άρθρο 11 παρ. 2 αναπληρωτή του.
5.  
  Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 39 τροποποιούνται ως εξής:
 • Των άρθρων 25 παρ.1 και 3 παρ. 5 του Ν. 1514/1985 Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας ( ΦΕΚ Α13).
 • Των άρθρων 8 και 1 παρ. 17 του Ν. 2919/2001 Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ Α 128)
 • Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ Α137) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α 154), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α 38).
 • Του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου δαπανών του Κράτους (ΦΕΚ Α 247). β. Του Π.Δ. 27/96 Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης (ΦΕΚ Α19). γ. Του Π.Δ. 81/2002 Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ Α΄ 57). δ. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή του παρόντος προκαλείται ετήσια πρόσθετη δαπάνη 755.000 ευρώ περίπου σε βάρος του προϋπολογισμού του ΚΕΤΕΠ. Επίσης προκαλείται εφάπαξ δαπάνη ποσού 231.000 ευρώ για την προμήθεια του αναγκαίου υλικοτεχνικού εξοπλισμού των νέων ινστιτούτων. Επιπλέον προκαλείται δαπάνη ποσού 6.456.346, 29 ευρώ (αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ΕΔ.Ε.Τ. Α.Ε.) σε βάρος του Π.Δ.Ε. 2001, η οποία αντιμετωπίσθηκε από την Σ.Α.Ε. 013/7 του έργου με κωδικό αριθμό 2113700. ε. Το πρακτικό της συνεδρίασης της 1ης/11/02 του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Σ.Ε.Τ.) στ. Την 32/2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας (Ε Τμήμα) μετά από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2003-05-20 Σύσταση και λειτουργία του Κέντρου Εφαρμογών των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας (Κ.Ε.Τ.Ε.Π).
Τροποποίηση Τύπος
A/2003/121
2009-07-01 Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
Με τον Εσωτερικό Κανονισμό του «Αθηνά», ο οποίος καταρτίζεται και εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του παρόντος διατάγματος, δύναται να συνιστώνται νέες Υπηρεσιακές Μονάδες, επιπέδου Τμήματος ή Διεύθυνσης, υπαγόμενες στη Γενική Διεύθυνση του «Αθηνά», πέραν αυτών που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και να προσδιορίζονται οι αρμοδιότητες και η διάρθρωσή τους.
Προσθήκη
A/2009/105
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
ΝΟΜΟΣ 1985/1514 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1514 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΣ 2001/1514/85Ν.2919 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1514_85Ν_2919 2001
Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις. 2001/2919 2001
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/226 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/226 1984
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/410 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/410 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/226 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/226 1989
Σύσταση [νστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου. 1991/289 1991
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996
Τροποποίηση του Π.Δ. 226/89 «Οργανισμός του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών» (Ε.Ι.Ε.) ΦΕΚ 107/Α/2.5.1989. 1996/347 1996
Ίδρυση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία “Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ.)”. 1998/18 1998
Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ , ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.. 1998/29 1998
Οργανισμός του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ). 1999/290 1999
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση του Ν. 2323/1995 «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις» και άλλες διατάξεις. 2003/3190 2003
Περί εφαρμογής των αποφάσεων 1299(2000) και 1306 (2000) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ). 2003/295 2003