ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/146

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-05-21

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-05-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-05-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 2003/146

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δημοσίων Μονάδων Υγείας. ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Άρθρο 1 Περιεχόμενο του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δημοσίων Μονάδων Υγείας Με το παρόν ΚΛΑΔΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ θεσπίζεται στις Δημόσιες Μονάδες Υγείας (Πε.Σ.Υ. - Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας) το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα γενικής λογιστικής, αναλυτικής λογιστικής και λογιστικής του δημοσίου λογιστικού. Στο παρόν Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο με τους όρους Δημόσιες Μονάδες Υγείας ή Μονάδες Υγείας, νοούνται τα περιφερειακά Συστήματα Υγείας (Πε.Σ.Υ)., τα Δημόσια Νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας. Το περιεχόμενο του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των Δημόσιων Μονάδων Υγείας ορίζεται ως κατωτέρω, στα μέρη Πρώτο έως και Πέμπτο. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ § 1.1.100 Η Αρχή της Αυτονομίας 1. Το σχέδιο λογαριασμών κατανέμεται σε τρία μέρη, καθένα από τα οποία αποτελεί ιδιαίτερο και ανεξάρτητο λογιστικό κύκλωμα. Οι λογαριασμοί του καθενός από τα μέρη αυτά συνδέονται και συλλειτουργούν μεταξύ τους, χωρίς να επηρεάζουν λογιστικά τους λογαριασμούς των άλλων δύο μερών. 2. Οι λογαριασμοί ουσίας της γενικής λογιστικής, που αναπτύσσονται στις ομάδες 1-8 λειτουργούν σε ανεξάρτητο λογιστικό κύκλωμα, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο κεφ 2.2 3. Οι λογαριασμοί τάξεως, που αναπτύσσονται στη 10η (0) ομάδα, λειτουργούν σε ανεξάρτητο λογιστικό κύκλωμα, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο κεφ. 3.2. 4. Σύμφωνα με την αρχή της αυτονομίας, η αναλυτική λογιστική, λειτουργεί ανεξάρτητα από τη γενική, σε λογαριασμούς της ομάδας 9, που συνδέονται και συλλειτουργούν μεταξύ τους στο ανεξάρτητο λογιστικό κύκλωμα της ομάδας αυτής, όπως ειδικότερα καθορίζεται στο κεφ. 5.3. 5. Είναι δυνατό να συγχωνεύονται και να λειτουργούν σε ένα ενιαίο σύστημα λογιστικής (στο αυτό λογιστικό κύκλωμα) η Γενική και η Αναλυτική Λογιστική με την προϋπόθεση ότι η Αναλυτική Λογιστική θα διατηρεί την αυτονομία της και δεν θα αλλοιώνονται οι βασικές αρχές των παρακάτω παρ. 1.101 και 1.102. § 1.1.101 Η αρχή της κατ είδος συγκεντρώσεως των αποθεμάτων, εξόδων και εσόδων. 1. Σύμφωνα με την αρχή της κατ είδος συγκεντρώσεως των αποθεμάτων, των εξόδων και των εσόδων, τα αντίστοιχα κονδύλια καταχωρούνται σε λογαριασμούς αποθεμάτων (ομάδα 2), εξόδων (ομάδα 6), εσόδων (ομάδα 7) και εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσμάτων (ομάδα 8), οι οποίοι ανοίγονται και λειτουργούν με κριτήριο το είδος και όχι τον προορισμό για τον οποίο πραγματοποιούνται οι αντίστοιχες αγορές αποθεμάτων και τα αντίστοιχα έξοδα και έσοδα. 2. Σύμφωνα με την αρχή της προηγούμενης περιπτώσεως οι σχετικοί λογαριασμοί των αποθεμάτων και εξόδων δέχονται μόνο χρεώσεις ενώ των εσόδων μόνο πιστώσεις καθώς και αντίστοιχους αντιλογισμούς, χωρίς να επιτρέπονται μεταφορές των κονδυλίων τους κατά τη διάρκεια της χρήσεως. Τα υπόλοιπα των λογαριασμών αυτών, στο τέλος κάθε χρήσεως, μεταφέρονται στο λογαριασμό της Γενικής Εκμεταλλεύσεως ή στο λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στις παραγρ. 2.2.803 και 2.2.808, αντίστοιχα. § 1.1.102 Η αρχή της καταρτίσεως του λογαριασμού της Γενικής Εκμετάλλευσης με λογιστικές εγγραφές. Ο λογαριασμός της Γενικής εκμετάλλευσης καταρτίζεται έπειτα από μεταφορά σ αυτόν της αξίας των αποθεμάτων, οργανικών εξόδων και οργανικών εσόδων κατ είδος, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην παρ. 2.2.803, έτσι ώστε από την ανάλυση του να προκύπτει η συνολική κίνηση των λογαριασμών εκμεταλλεύσεως της Μονάδας Υγείας. § 1.1.103 Γενικές αρχές τηρήσεως των λογαριασμών 1. Για την ενημέρωση των λογαριασμών ισχύει η βασική αρχή της υπάρξεως παραστατικού (δικαιολογητικού), δηλαδή αποδεικτικών πραγματοποιήσεως του εξόδου, του εσόδου, της εισπράξεως ή πληρωμής, που προβλέπονται σε κάθε περίπτωση. Με βάση τα δικαιολογητικό αυτά λογιστικοποιούνται τα έξοδα και τα έσοδα. Απόκλιση από τη βασική αρχή, επιτρέπεται στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην περίπτωση 3 της παρ. 5.1.600 του Π.Δ. 1123/1980. 2. Στους αναλυτικούς λογαριασμούς της τελευταίας βαθμίδας καταχωρούνται και τα εξής τουλάχιστον στοιχεία: α. Ο αύξοντας αριθμός του παραστατικού, με το οποίο γίνεται η λογιστικοποίηση και καταχώρηση στο λογαριασμό αυτό του σχετικού ποσού. β. Σύντομη αιτιολογία για κάθε εγγραφή, δηλαδή για κάθε ποσό που καταχωρείται στη χρέωση ή την πίστωση του λογαριασμού. 3. Για τους αναλυτικούς λογαριασμούς της τελευταίας βαθμίδας της γενικής λογιστικής και των λογαριασμών τάξεως, είναι υποχρεωτική η τήρηση αναλυτικών ατομικών μερίδων σε καρτέλες ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Για τους λογαριασμούς της Αναλυτικής Λογιστικής, ισχύουν όσα ορίζονται στη περίπτωση 7 της παραγ. 5.210 του Π.Δ. 1123/1980. 4. Παρέχεται η ευχέρεια στις Μονάδες Υγείας να ενημερώνουν τους λογαριασμούς της προτελευταίας βαθμίδας (περιληπτικούς) μόνο με τη συνολική κίνηση, τόσο της χρεώσεως όσο και της πιστώσεως, των αντίστοιχων λογαριασμών τους της τελευταίας βαθμίδας (αναλυτικών), με την προϋπόθεση ότι η ενημέρωση αυτή των αναλυτικών λογαριασμών θα γίνεται, κατά οποιοδήποτε τρόπο, τουλάχιστο στο τέλος κάθε μήνα. § 1.1.104 Γενικές αρχές μηχανογραφικής τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων. 1. Παρέχεται η δυνατότητα στη Μονάδα Υγείας να τηρεί τα βιβλία της και να εκδίδει τα στοιχεία της μηχανογραφικά, ή να τηρεί μηχανογραφικά τη Γενική Λογιστική και να εκδίδει τα στοιχεία της χειρόγραφα ή αντίστροφα. Δεν παρέχεται η δυνατότητα, το ίδιο βιβλίο άλλοτε να τηρείται μηχανογραφικά και άλλοτε χειρόγραφα ή ένα στοιχείο να εκδίδεται μηχανογραφικά με τη συμπλήρωση ορισμένων μόνο δεδομένων και τα λοιπά δεδομένα να συμπληρώνονται χειρόγραφα. 2. Η Μονάδα Υγείας που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή για την τήρηση των βιβλίων ή την έκδοση των παραστατικών στοιχείων υποχρεούται: α. Να έχει αναλυτικό εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης του λογισμικού στην Ελληνική γλώσσα, που αναφέρεται τουλάχιστον στην εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 186/1992, όπως ισχύουν κάθε φορά και το οποίο ενημερώνεται αμέσως για κάθε μεταβολή που επέρχεται σ αυτό. β. Να διαθέτει στον οποιοδήποτε αρμόδιο εξωτερικό έλεγχο το κατάλληλο προσωπικό, για να εκτυπωθούν ή εμφανιστούν στην οθόνη τα ζητούμενα στοιχεία ή για να γίνουν ανάλογες ελεγκτικές επαληθεύσεις, τόσο στις εγγραφές των βιβλίων, όσο και στις δυνατότητες του λογισμικού. γ. Να διαφυλάσσει το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης λογισμικού για δέκα χρόνια από το τέλος της διαχειριστικής περιόδου κατά την οποία θα σταματήσει τη μηχανογραφική τήρηση των βιβλίων και την έκδοση των στοιχείων ή θα αλλάξει εγχειρίδιο οδηγιών. δ. Να διαφυλάσσει τα ηλεκτρομαγνητικά μέσα αποθήκευσης πληροφοριών μέχρι την εκτύπωση των δεδομένων τους. ε. Να διαφυλάσσει τα βιβλία και τα παραστατικά στοιχεία, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις. 3. Οι φορείς που αναλαμβάνουν τη μηχανογραφική ενημέρωση των βιβλίων, έχουν υποχρέωση να διαφυλάσσουν το αναλυτικό εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης του λογισμικού και να διαθέτουν το κατάλληλο προσωπικό κατά τη διάρκεια του ελέγχου, για τη χρήση του λογισμικού. Ένα αντίγραφο του εγχειριδίου οδηγιών χρήσης παραδίδεται στη Μονάδα Υγείας. 4. Το πρόγραμμα που χρησιμοποιεί η Μονάδα Υγείας για τη μηχανογραφική τήρηση των βιβλίων και την έκδοση των στοιχείων της, πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις των διατάξεων του Π.Δ. 186/1992, όπως ισχύουν κάθε φορά: Το πρόγραμμα πρέπει να είναι προσαρμοσμένο στο παρόν Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο, ώστε να παρέχει τη δυνατότητα ανάπτυξης κωδικών αριθμών και τίτλων λογαριασμών, σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου, δεύτερου και τρίτου μέρους του παρόντος. 5. Η μηχανογραφική τήρηση των βιβλίων πραγματοποιείται σε δύο στάδια. Το στάδιο της ενημέρωσης και το στάδιο της εκτύπωσης. 6. Η ενημέρωση των βιβλίων γίνεται με την εισαγωγή των δεδομένων κάθε οικονομικής πράξης που πραγματοποιεί η Μονάδα Υγείας στο αρχείο του Η/Υ και τη λογιστικοποίηση των πράξεων αυτών στις προθεσμίες που ορίζει το Π.Δ. 186/1992, όπως ισχύουν κάθε φορά. Η εισαγωγή γίνεται με την πληκτρολόγηση ή αυτόματα όταν υπάρχει σύστημα ΟΝ LΙΝΕ ενημέρωσης των βιβλίων, με τα στοιχεία που εκδίδονται μηχανογραφικά. 7. Η εκτύπωση είναι η μεταφορά από το Αρχείο του Η/Υ και η απεικόνιση σε μηχανογραφικά έντυπα (θεωρημένα ή αθεώρητα) των οικονομικών πράξεων. Η θεώρηση των εντύπων γίνεται από την εποπτεύουσα αρχή, πριν τη χρησιμοποίησή τους. 8. Τα ημερολόγια στα οποία καταχωρούνται πρωτογενώς οι εγγραφές, ενημερώνονται στην προθεσμία που ορίζεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 186/1992. 9. Η θεώρηση των βιβλίων, στοιχείων και καταστάσεων, που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή, γίνεται από την προβλεπόμενη από το νόμο Αρχή. Στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται τέτοια θεώρηση από τις κείμενες διατάξεις, αυτή γίνεται από τον Πρόεδρο ή Διοικητή της Μονάδας Υγείας ή από εξουσιοδοτημένο από αυτόν αναπληρωτή του. § 1.1.105 Διαδικασίες λογιστικοποίησης αγορών και δαπανών 1. Αμέσως μετά τη δημιουργία (π.χ. κατάρτιση μισθοδοτικής καταστάσεως) ή τη λήψη των σχετικών νόμιμων δικαιολογητικών, στα οποία αναφέρονται και οι αξίες των αγαθών ή των υπηρεσιών που αποκτήθηκαν από τη Μονάδα Υγείας, θα εκδίδονται Δελτία Συμψηφιστικής Εγγραφής, με βάση τα οποία θα χρεώνονται οι σχετικοί λογαριασμοί των ομάδων 1, 2, 3 και 6 ή οι λογαρ. 81-82, με αντίστοιχη πίστωση των σχετικών λογαριασμών της ομάδας 5 ή του πρωτοβάθμιου 45. Σε ειδική θέση των Δελτίων συμψηφιστικής εγγραφής θα αναγράφονται οι αριθμοί των αντίστοιχων ενταλμάτων πληρωμής, ευθύς μετά την έκδοση και έγκρισή τους από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον υπόκεινται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τις μεθεπόμενες περιπτώσεις 3 και 4. Η έκδοση του Δελτίου Συμψηφιστικής εγγραφής και η, σύμφωνα με τα προηγούμενα, άμεση διενέργεια των αντίστοιχων λογιστικών εγγραφών, είναι υποχρεωτική για όλες ανεξαιρέτως τις περιπτώσεις, δηλαδή και για εκείνες που η έκδοση του εντάλματος πληρωμής γίνεται αμέσως μετά τη δημιουργία ή λήψη των σχετικών νομίμων δικαιολογητικών. Επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι για τις δαπάνες των Δημόσιων Μονάδων Υγείας που έχει αναλάβει να πληρώνει το Δημόσιο, όπως π.χ. μισθοδοσία προσωπικού ή που έχουν αναλάβει να πληρώνουν άλλα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου όπως π.χ. μισθοδοσία Καθηγητών Πανεπιστημιακών Κλινικών, θα εκδίδονται Δελτία Συμψηφιστικών Εγγραφών, όπως προαναφέρθηκε, αλλά με αντίστοιχη πίστωση των οικείων λογαριασμών των επιχορηγήσεων που τηρούνται στην ομάδα 7. Στις περιπτώσεις αυτές δεν εκδίδονται εντάλματα πληρωμής, αλλά ούτε υπάρχει ανάγκη ενημερώσεως των λογαριασμών του Δημοσίου Λογιστικού που τηρούνται στους λογαριασμούς τάξεως, καθόσον οι προαναφερόμενες δαπάνες καταβάλλονται απευθείας από το Δημόσιο ή άλλα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. 2. Εάν προηγηθεί η λήψη νόμιμου δικαιολογητικού που πιστοποιεί την ποσοτική μόνο παραλαβή ενσώματων αγαθών, θα διενεργούνται αμέσως οι εγγραφές ποσοτικής κίνησης των αποθηκών οι δε εγγραφές που αφορούν τις αντίστοιχες αξίες, θα γίνονται σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην προηγούμενη περιπτ. 1, όχι όμως αργότερα από το τέλος του μήνα κατά το οποίο έγινε η παραλαβή του ενσώματου αγαθού. 3. Με την έκδοση του Εντάλματος Πληρωμής, στο οποίο εκτός από την κωδικαρίθμηση του Δημοσίου Λογιστικού, θα αναγράφεται και η αντίστοιχη κωδικαρίθμηση της Γενικής Λογιστικής καθώς και ο αριθμός του Δελτίου Συμψηφιστικής εγγραφής, δεν θα διενεργείται άλλη εγγραφή στη Γενική Λογιστική στις ομάδες 1 έως και 8, αλλά στο στάδιο αυτό θα κινούνται μόνο οι λογαριασμοί του Δημοσίου Λογιστικού, που τηρούνται στο ζεύγος λογαριασμών τάξεως 02 και 06, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Κεφαλαίου 3.3. 4. Μετά την έγκριση του Εντάλματος Πληρωμής από το Ελεγκτικό Συνέδριο, και τη συνακόλουθη εξόφληση του, εκτός από τη διενέργεια των σχετικών εγγραφών στους λογαριασμούς του Δημοσίου Λογιστικού, θα χρεώνονται και οι λογαριασμοί της ομάδας 5 που έχουν πιστωθεί με τις εγγραφές της πιο πάνω περίπτωσης 1, με πίστωση των λογαριασμών των διαθεσίμων. 5. Για κάθε εξόφληση εντάλματος πληρωμής που γίνεται από διαθέσιμα των τραπεζικών λογαριασμών της Μονάδας Υγείας, θα εκδίδεται απαραίτητα και τραπεζική επιταγή, που θα συνοδεύεται από το σχετικό Ένταλμα Πληρωμής. 6. Η Μονάδα Υγείας δύναται να τηρεί διαφορετικές σειρές Ενταλμάτων Πληρωμής, ανάλογα με το χώρο ή τμήμα έκδοσης τους, το μέσο πληρωμής (μετρητά, επιταγές κ.λπ.), την υποχρέωση ή μη προληπτικού ελέγχου κ.λπ. Τα Εντάλματα Πληρωμής, είναι προαριθμημένα κατά σειρά. 7. Η διενέργεια των περιλαμβανόμενων στα προηγούμενα (περίπτ. 1-6) είναι υποχρεωτική για όλες τις περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων για τις οποίες η έκδοση του εντάλματος πληρωμής και η εξόφληση του γίνονται ευθύς με τη λήψη των σχετικών νομίμων δικαιολογητικών. § 1.1.106 Διαδικασίες λογιστικοποίησης εσόδων 1. Τα έσοδα της Μονάδας Υγείας, παρακολουθούνται αναλυτικά στους σχετικούς υπολογαριασμούς της ομάδας 7. 2. Τα έσοδα λογιστικοποιούνται μόλις καταστούν βέβαια και εκκαθαρισμένα, ανεξάρτητα από το χρόνο είσπραξής τους. Το βέβαιο της ύπαρξης του εσόδου της Μονάδας Υγείας, προκύπτει από το στάδιο ολοκληρώσεως των υπηρεσιών που έχουν παρασχεθεί μέσα στη χρήση, όπως κατά την έξοδο του ασθενούς από τη Μονάδα Υγείας ή τμηματικά κατά βραχύτερα χρονικά διαστήματα π.χ. στο τέλος κάθε μηνός Επίσης το βέβαιο της ύπαρξης του εσόδου μπορεί να προκύπτει από σχετικό τίτλο που βεβαιώνει την είσπραξη του εσόδου (π.χ. ειδοποίηση ή Εxtrait λογαριασμού - τράπεζας) ή που βεβαιώνει τη δημιουργία απαίτησης από υπηρεσίες που παρασχέθηκαν ή από αναγνώριση της οφειλής από τον οφειλέτη. 3. Για όλες τις περιπτώσεις διενεργούνται συμψηφιστικές εγγραφές, με χρέωση του οφειλέτη και πίστωση του εσόδου, ανεξάρτητα αν συγχρόνως με τη βεβαίωση γίνεται και η εξόφληση της οφειλής. Σε αυτήν τη δεύτερη περίπτωση, θα διενεργείται και δεύτερη εγγραφή πίστωσης του οφειλέτη με χρέωση των διαθεσίμων. § 1.1.107 Σύνδεση Γενικής Λογιστικής με Προϋπολογισμό 1. Το σχέδιο λογαριασμών έχει σχεδιασθεί, ώστε ταυτόχρονα με τη λειτουργία της Γενικής Λογιστικής, να εξυπηρετούνται και οι υποχρεώσεις των Μονάδων Υγείας για τη λογιστική παρακολούθηση του προϋπολογισμού τους. 2. Οι λογαριασμοί τελευταίας βαθμίδας του σχεδίου, που αφορούν αγορές ή προσθήκες παγίων, λοιπές επενδύσεις και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις της Ομάδας 1, αγορές αποθεμάτων της Ομάδας 2, οργανικά έξοδα της Ομάδας 6. οργανικά έσοδα της Ομάδας 7 και μη οργανικά έσοδα και έξοδα της Ομάδας 8, καθώς και ορισμένοι λογαριασμοί των ομάδων 3 και 5, έχουν συσχετισθεί με τους αντίστοιχους κωδικούς λογαριασμούς του προϋπολογισμού. 3. Η ανάπτυξη των λογαριασμών του Προϋπολογισμού γίνεται στους λογαριασμούς 02 και 06 του Κεφαλαίου 3.1, το οποίο περιλαμβάνει το Σχέδιο Λογαριασμών τάξεως. 4. Ο τρόπος λειτουργίας των λογαριασμών 02 και 06 αναπτύσσεται στο Κεφαλαίου 3.3. Οι χρόνοι ενημέρωσης των λογαριασμών 02 και 06 είναι αυτοί που αναφέρονται στις παραγράφους 1.1.105 για τα πάγια, τα αποθέματα και τα έξοδα και 1.1.106 για τα έσοδα. Για τις λοιπές περιπτώσεις (ομάδες 3 και 5) η ενημέρωση γίνεται αμέσως μετά την έκδοση των σχετικών Ενταλμάτων Πληρωμής ή Γραμματίων Είσπραξης. 5. Σε περίπτωση που μετά την εγγραφή ενός ποσού στους λογαριασμούς του προϋπολογισμού, η διαδικασία ολοκλήρωσης της συναλλαγής ακυρωθεί, ακυρώνεται και η εγγραφή του προϋπολογισμού, παράλληλα με τις σχετικές ακυρωτικές εγγραφές στη Γενική Λογιστική. 6. Η μηχανογραφική υποστήριξη της παραγράφου 1.1.104, πρέπει να παρέχει απαραίτητα τη δυνατότητα παρακολούθησης των λογαριασμών του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου. § 1.1.108 Απογραφή, Αποτίμηση και Ισολογισμός ενάρξεως 1. Η εφαρμογή του παρόντος επιβάλλει τη διενέργεια απογραφής των περιουσιακών στοιχείων ιδιοκτησίας ή αποκλειστικής χρήσεως και διαχειρίσεως (κατ άρθρο 1§4 Ν. 2889/2001) της Μονάδας Υγείας, των πάσης φύσεως απαιτήσεων και υποχρεώσεων της, όπως και των διαθέσιμων χρηματικών ποσών κατά την ημερομηνία ενάρξεως εφαρμογής. 2. Η κατά τα ως άνω απογραφή θα διενεργηθεί από Επιτροπή που θα συγκροτήσει το κάθε Μονάδα Υγείας, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Επιτροπή αποτελείται από Προσωπικό της Μονάδας Υγείας, διαφόρων ειδικοτήτων και μπορεί να συμπεριλαμβάνει και άλλους εκτός Νοσοκομείου έμπειρους Λογιστές, ή Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Η Επιτροπή αυτή είναι υποχρεωμένη, μέσα σε τακτό χρονικό διάστημα και με βάση την ημερομηνία ενάρξεως εφαρμογής, να ολοκληρώσει το πρακτικό της απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων της Μονάδας Υγείας, και των χρηματικών διαθεσίμων και άλλων κινητών αξιών μέχρι την ημερομηνία ενάρξεως εφαρμογής του παρόντος. 3. Το πρακτικό της ως άνω απογραφής θα συμπεριλαμβάνει και την εκτίμηση της αξίας των απογραφέντων, που θα γίνει από την ίδια την Επιτροπή, η οποία θα λάβει υπόψη της: (α) Για τα πάσης φύσεως ακίνητα τους κανόνες αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας τους, που εφαρμόζεται από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. λαμβανομένου υπόψη του είδους της χρήσεως των ακινήτων. Αν δεν υπάρχουν αντικειμενικές αξίες, τους κανόνες εκτιμήσεως των ακινήτων που εφαρμόζονται από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. (β) Για τα λοιπά πάγια στοιχεία, την τρέχουσα αξία αυτών που θα προσδιορισθεί με βάση τα στοιχεία αξίας κτήσεως ή κατασκευής και της ωφέλιμης ζωής αυτών. Η τρέχουσα αξία των λοιπών παγίων στοιχείων μπορεί να βασίζεται και στην τρέχουσα αξία αυτών ως καινούργιων μειωμένη κατά την αναλογία της παλαιότητας αυτών και λαμβανομένης υπόψη τυχόν ιδιαίτερης τεχνολογικής απαξιώσεως αυτών. (γ) Για τις πάσης φύσεως απαιτήσεις και υποχρεώσεις, όπως και για τα διαθέσιμα, την τρέχουσα αξία αυτών με βάση νόμιμα δικαιολογητικά στοιχεία και τις τυχόν άλλες καταχωρήσεις στα ήδη τηρούμενα βιβλία της Μονάδας Υγείας. Η τεχνική υπηρεσία της Μονάδας Υγείας, είναι υποχρεωμένη να παρέχει οποιαδήποτε συνδρομή της ζητηθεί από την Επιτροπή κατά τη διενέργεια της απογραφής και αποτίμησης. 4. Το πρακτικό της απογραφής και αποτιμήσεως των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων και χρηματικών διαθεσίμων κάθε Μονάδας Υγείας, δεόντως υπογεγραμμένο από τα μέλη της Επιτροπής, υποβάλλεται αμέσως στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο μπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις ή άλλες εξηγήσεις από την Επιτροπή και να εγκρίνει αυτό ή μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του και για συγκεκριμένους λόγους να ζητήσει την επαλήθευση αυτού, μερικώς ή στο σύνολο, από άλλα πρόσωπα εντός ή εκτός της Δημόσιας Μονάδας Υγείας. 5. Το πρακτικό απογραφής μπορεί να συμπεριλάβει και αλλότρια περιουσιακά στοιχεία, που κατά τους ορισμούς του παρόντος καταχωρούνται στους λογαριασμούς τάξεως με κατάλληλη αξία μνείας κατά περίπτωση. Τα αλλότρια περιουσιακά στοιχεία περιγράφονται λεπτομερώς, αλλά δεν υπόκεινται σε αποτίμηση. 6. Με βάση τα δεδομένα των πρακτικών απογραφής και αποτιμήσεως, όπως ορίζονται ανωτέρω στις περιπτώσεις 1-5 καταρτίζεται ο ισολογισμός ενάρξεως. Τα δεδομένα αυτά καταχωρούνται ως υπόλοιπα ενάρξεως στους αρμόδιους λογαριασμούς του παρόντος, ανεξάρτητα από την οποιαδήποτε, σχετική με την απογραφή, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και των τυχόν περαιτέρω ενεργειών του. Η διαφορά μεταξύ της συνολικής αξίας των στοιχείων του ενεργητικού και της συνολικής αξίας των υποχρεώσεων καταχωρείται ως κεφάλαιο στον αρμόδιο λογαριασμό του παρόντος. Αν οι υποχρεώσεις σε αξία υπερβαίνουν το σύνολο του Ενεργητικού καταχωρείται ως έλλειμμα κεφαλαίου. 7. Οποιεσδήποτε διαφορές στις ποσότητες και αξίες προκύψουν μεταγενεστέρως, από οποιονδήποτε σχετικό έλεγχο ή επαλήθευση της απογραφής και αποτιμήσεως ή ανακύψουν κατά τη περαιτέρω λειτουργία, της Μονάδας Υγείας, καταχωρούνται ως συμπληρωματικά δεδομένα της απογραφής και αποτιμήσεως, αλλά με έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου με αιτιολογημένη εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας. 8. Αν διαφορές που αναφέρονται ανωτέρω στο στοιχείο 7 ανακύψουν κατά τις δύο επέμενες χρήσεις, μετά την πρώτη χρήση ενάρξεως εφαρμογής του παρόντος, χρειάζεται προηγουμένως να επαληθευθούν από Ορκωτό Ελεγκτή Λυγιστή, που πρέπει να συντάξει πλήρως αιτιολογημένη έκθεση για να θεωρηθούν οι διαφορές αυτές συμπληρωματικά δεδομένα της πρώτης απογραφής και αποτιμήσεως. Και στην περίπτωση αυτή η καταχώρηση στα βιβλία γίνεται κατόπιν εγκρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Μονάδας Υγείας, με αιτιολογημένη εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του. 9. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας μπορεί να διατάξει τον έλεγχο, από αρμόδιους υπαλλήλους ή εμπειρογνώμονες, των απογραφών και αποτιμήσεων όλων των Δημόσιων Μονάδων Υγείας ή κατά περίπτωση, αν υπάρξουν αποχρώσεις ενδείξεις ότι δεν τηρήθηκαν οι αρχές που προδιαγράφονται στο παρόν Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο. Επίσης, Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας δύναται να ορίζει το αρμόδιο όργανο παροχής συμβουλών και πληροφοριών για την καλή οργάνωση και εκτέλεση της άνω απογραφής και αποτιμήσεως και εκδίδει τις κατάλληλες Οδηγίες προς τις Δημόσιες Μονάδες Υγείας. 10. Για την ακίνητη περιουσία κάθε Δημόσιας Μονάδας Υγείας η Επιτροπή Απογραφής και Αποτιμήσεως οφείλει να αναζητήσει τους τίτλους ιδιοκτησίας ή ανάλογα πιστοποιητικά από αρμόδια γραφεία Μεταγραφών και Υποθηκών, με τη άμεση βοήθεια και συμπαράσταση των αρμόδιων Νομικών Συμβούλων αυτής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.2 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ §1.2.100 Ομάδες Λογαριασμών 1. Το σχέδιο λογαριασμών περιλαμβάνει δέκα (10) ομάδες, σε κάθε μία από τις οποίες αντιστοιχούν οι αραβικοί αριθμοί 1-9 και 0. 2. Οι ομάδες 1-8 καλύπτουν τις ανάγκες της γενικής λογιστικής, η ομάδα 9 καλύπτει τις ανάγκες της αναλυτικής λογιστικής εκμεταλλεύσεως και η ομάδα 0 καλύπτει τις ανάγκες των λογαριασμών τάξεως. 3. Από τις ομάδες 1-8, οι 1-5 περιλαμβάνουν τους λογαριασμούς του ισολογισμού, εκείνους δηλαδή που στο τέλος κάθε χρήσεως, κατά κανόνα, παρουσιάζουν υπόλοιπα χρεωστικά ή πιστωτικά, τα οποία συνθέτουν την κατάσταση του ισολογισμού, και οι ομάδες 6-8 περιλαμβάνουν τους αποτελεσματικούς λογαριασμούς, οι οποίοι στο τέλος κάθε χρήσεως μηδενίζονται, έπειτα από τη μεταφορά των υπολοίπων τους αρχικά στους λογαριασμούς της Γενικής Εκμετάλλευσης και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως και σε συνέχεια σε λογαριασμούς του Ισολογισμού. 4. Στις ομάδες 1-3 περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί ενεργητικού, στις ομάδες 4-5 περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί παθητικού, στην ομάδα 6 περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί οργανικών εξόδων κατ είδος, στην ομάδα 7 περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί οργανικών εσόδων κατ είδος, στην ομάδα 8 περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί Γενικής Εκμεταλλεύσεως, έκτακτων και ανόργανων αποτελεσμάτων, αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων, αποτελεσμάτων χρήσεως, αποτελεσμάτων προς διάθεση και ο λογαριασμός του ισολογισμού, στην ομάδα 9 περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί της αναλυτικής λογιστικής και στην ομάδα 0 περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί τάξεως. § 1.2.101 Κωδική αρίθμηση λογαριασμών Η κωδικοποίηση και ταξιθέτηση των λογαριασμών βασικά γίνεται κατά το δεκαδικό και το εκατονταδικό σύστημα και διέπεται από τις εξής βασικές αρχές: α. Οι λογαριασμοί κάθε ομάδας έχουν ως πρώτο αραβικό ψηφίο το ψηφίο της ομάδας, όπως π.χ. οι λογαριασμοί της πρώτης ομάδας το ψηφίο 1. οι λογαριασμοί της δεύτερης ομάδας το ψηφίο 2 κ.ο.κ. β. Σε κάθε ομάδα είναι δυνατό να σχηματίζονται μέχρι δέκα (10) πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί με την προσθήκη, στο αραβικό ψηφίο της ομάδας, των ψηφίων 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9. γ. Κάθε πρωτοβάθμιος λογαριασμός αναπτύσσεται σε δευτεροβάθμιους κατά το εκατονταδικό σύστημα, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην επόμενη παραγ. 1.2.102. δ. Κάθε δευτεροβάθμιος λογαριασμός αναπτύσσεται σε τριτοβάθμιους, τεταρτοβάθμιους και αναλυτικότερης βαθμίδας λογαριασμούς, κατά το εκατονταδικό, χιλιαδικό ή αναλυτικότερο (π.χ. σδεκαχιλιαδικό) σύστημα. § 1.2.102 Περιορισμένο εκατονταδικό σύστημα Οι πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί αναπτύσσονται σε περιορισμένο αριθμό δευτεροβαθμίων λογαριασμών, οι τίτλοι των οποίων εμφανίζονται στο σχέδιο λογαριασμών. Κάθε Μονάδα Υγείας για την κάλυψη περιπτώσεων που δεν αντιμετωπίζονται από τους υφισταμένους δευτεροβάθμιους λογαριασμούς, έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί και άλλους δευτεροβάθμιους λογαριασμούς, εκτός από εκείνους που εμφανίζονται στο σχέδιο λογαριασμών και να τους εντάσσει στους κωδικούς αριθμούς που τελειώνουν σε 90-99, όταν οι κωδικοί αυτοί αριθμοί δεν έχουν καταληφθεί από δευτεροβάθμιους λογαριασμούς του Σχεδίου. Από τον περιορισμό αυτό εξαιρούνται οι δευτεροβάθμιοι των Ομάδων 2.7 και 9 καθώς και οι πρωτοβάθμιοι 30 και 52. § 1.2.103 Υποχρεωτικοί - Προαιρετικοί λογαριασμοί 1. Οι πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί με υπογράμμιση είναι υποχρεωτικοί. Κάθε Μονάδα Υγείας για κάθε πράξη που χρειάζεσαι λογιστική παρακολούθηση, είναι υποχρεωμένη να χρησιμοποιεί τον πρωτοβάθμιο λογαριασμό που προβλέπεται από το σχέδιο λογαριασμών, χωρίς να έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί οποιονδήποτε άλλο, έστω και αν υπάρχουν κενοί κωδικοί αριθμοί (ασυμπλήρωτοι). 2. Οι δευτεροβάθμιοι λογαριασμοί με υπογράμμιση είναι υποχρεωτικοί με την έννοια της υποχρεωτικότητας της παραπάνω περιπτώσεως 1. Οι δευτεροβάθμιοι λογαριασμοί χωρίς υπογράμμιση χρησιμοποιούνται κατά την κρίση της Δημόσιας Υγείας, είτε όπως παρουσιάζονται στο σχέδιο λογαριασμών, είτε μετά από ανάπτυξή τους σε περισσότερους δευτεροβάθμιους λογαριασμούς. Η ανάπτυξη των δευτεροβαθμίων λογαριασμών στους οποίους διασπάται οποιοσδήποτε προαιρετικός δευτεροβάθμιος λογαριασμός, είναι δυνατό να γίνεται στους κωδικάριθμους οι οποίοι έχουν τα δύο τελευταία τους ψηφία 90-99 και στον κωδικάριθμο του προαιρετικού δευτεροβάθμιου λογαριασμού που διασπάται. Οι δευτεροβάθμιοι λογαριασμοί που δεν έχουν υπογράμμιση, αλλά ο τίτλος τους αρχίζει από την λέξη λοιπά, όπως π.χ. οι 11.02 λοιπά τεχνικά έργα. 12.06 λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός, 13.09 λοιπά μέσα μεταφοράς, 14.09 λοιπός εξοπλισμός, 16.03 λοιπές παραχωρήσεις, 16.05 λοιπά δικαιώματα, 16.19 λοιπά έξοδα πολυετούς αποσβέσεως. 18.13 και 18.14 λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις (σε 6 και Ξ.Ν.), 33.95 και 33.96 λοιποί χρεώστες διάφοροι (σε 6 και Ξ.Ν.) τηρούνται υποχρεωτικά (όπως και οι έχοντες υπογράμμιση). Επιτρέπεται, όμως, με χρησιμοποίηση όσων από τους τελευταίους δέκα δευτεροβάθμιους (κάθε πρωτοβάθμιου) είναι κενοί να διασπαθούν σε περισσότερους δευτεροβάθμιους (και ομοειδείς κατηγορίες ή κατ είδος ανάλογα με τις ανάγκες κάθε Μονάδας Υγείας). 3. Οι τριτοβάθμιοι λογαριασμοί με υπογράμμιση είναι υποχρεωτικοί με την έννοια της παραπάνω περιπτώσεως 1, καθώς επίσης και όσοι περιγράφονται στο σχέδιο λογαριασμών και σχετίζονται με λογαριασμούς του Δημόσιου Λογιστικού. Η δημιουργία νέων τριτοβάθμιων λογαριασμών είναι ελεύθερη, υπό την προϋπόθεση ότι θα καλύπτουν περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από τους υπάρχοντες τριτοβάθμιους και ότι δεν μεταβάλλεται η σειρά των υποχρεωτικών τριτοβάθμιων. § 1.2.104 Λογαριασμοί Κέντρων Υγείας ή άλλων Κέντρων ή Κλάδων α. Κέντρα Υγείας ή άλλα Κέντρα ή Κλάδοι της Δημόσιας Μονάδας Υγείας με αυτοτελή λογιστική παρακολούθηση. Κάθε Κέντρο ή Κλάδος εφαρμόζει το σχέδιο λογαριασμών και συνδέεται με το κεντρικό μέσω του λογαριασμού του σχεδίου λογαριασμών του κεντρικού 48 λογαριασμοί συνδέσμου με άλλα κέντρα. β. Κέντρα Υγείας ή άλλα Κέντρα ή Κλάδοι χωρίς αυτοτελή λογιστική παρακολούθηση: Οι λογαριασμοί παρακολουθήσεως των Κέντρων Υγείας ή άλλων κέντρων ή κλάδων αναπτύσσονται μαζί με τους λογαριασμούς του κεντρικού, σύμφωνα με τα περιλαμβανόμενα στην παραγρ. 2.2.113. § 1.2.105 Διάγραμμα διαρθρώσεως του σχεδίου λογαριασμών Ακολουθεί Διάγραμμα διαρθρώσεως του σχεδίου λογαριασμών, στο οποίο εμφανίζονται, κατά ομάδα, οι πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί. Στο διάγραμμα αυτό εμφανίζεται επίσης παραστατικά ο τρόπος προσδιορισμού των συνολικών αποτελεσμάτων χρήσεως, τα οποία προκύπτουν από τις εξής δύο σχέσεις: α. Ενεργητικό (υπόλοιπα ομάδων 1, 2 και 3) μείον Παθητικό (υπόλοιπα ομάδων 4 και 5 (στο Παθητικό περιλαμβάνεται και η καθαρή θέση) = Αποτελέσματα Χρήσεως (υπόλοιπο λογ. 86) β. Αποτελέσματα Χρήσεως (υπόλοιπο λογ. 86) = Αλγεβρικό άθροισμα λογαριασμών δραστηριότητας και αποτελεσμάτων (υπόλοιπα λογ. ομάδων 2. 6. 7 και 8 μείον τελικά αποθέματα (τελική απογραφή).ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥΣ 2.2.1 ΟΜΑΔΑ 1η: ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ § 2.2.100 Περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς του πάγιου ενεργητικού 1. Στην πρώτη ομάδα περιλαμβάνεται το σύνολο των αγαθών, αξιών και δικαιωμάτων, που προορίζονται να παραμείνουν μακροχρόνια, με την ίδια περίπου μορφή, στη Μονάδα Υγείας, καθώς και τα έξοδα πολυετούς αποσβέσεως και οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις. 2. Στο πάγιο ενεργητικό περιλαμβάνονται οι εξής μερικότερες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων : α) Ενσώματα πάγια στοιχεία( λογαριασμοί 10-15): Είναι τα υλικά αγαθά που αποκτά η Μονάδα Υγείας με σκοπό να τα χρησιμοποιεί ως μέσα δράσεώς της, κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους, η οποία είναι οπωσδήποτε μεγαλύτερη από ένα έτος. Καθιερώνεται η δυνητική ευχέρεια της ενημερώσεως των λογαριασμών 10 -14 των ενσώματων πάγιων στοιχείων, ως προς την απόκτηση αυτών ή τις προσθήκες σε αυτά, μέσω του λογαριασμού 15 Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές κτήσεως παγίων, για τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.109 περίπτ. 2. β) Ασώματες ακινητοποιήσεις ή άϋλα πάγια (λογαριασμοί 16.00-16.09): Είναι τα δεκτικά χρηματικής αποτιμήσεως ασώματα (άϋλα) οικονομικά αγαθά (δικαιώματα ή πραγματικές καταστάσεις, ιδιότητες και σχέσεις) που αποκτούνται από τη Μονάδα Υγείας με σκοπό να χρησιμοποιούνται παραγωγικά για χρονικό διάστημα οπωσδήποτε μεγαλύτερο από ένα έτος και είναι δυνατό να αποτελέσουν αντικείμενο συναλλαγής. γ) Έξοδα πολυετούς αποσβέσεως(λογαριασμοί 16.10-16.19): Είναι τα έξοδα που αποσβένονται τμηματικά και πραγματοποιούνται για την ίδρυση και οργάνωση της Μονάδας Υγείας, για τη απόκτηση ενσωμάτων ή ασώματων ακινητοποιήσεων και για την επέκταση και αναδιοργάνωση της. δ) Τίτλοι πάγιας επένδυσης και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις(λογαριασμός 18): Είναι οι τίτλοι (μετοχές, ομολογίες κ.λ.π.) που αποκτούνται από τη Μονάδα Υγείας, με σκοπό μακροχρόνιας κατοχής τους, για επένδυση των διαθεσίμων της Μονάδας Υγείας και εξασφάλιση εσόδων (μερίσματα, τόκοι κ.λ.π.). Επίσης στον ίδιο λογαριασμό παρακολουθούνται και οι κατά τρίτων απαιτήσεις της Μονάδας Υγείας, για τις οποίες η προθεσμία εξοφλήσεως λήγει μετά από το τέλος της επόμενης χρήσεως. 3. Οι σχετικές χρεώσεις στους λογαριασμούς του πάγιου ενεργητικού, για αποκτήσεις νέων πάγιων στοιχείων, γίνονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις παραγρ. 2.2.109 περιπτ. 1 και 2 και 1.1.105. §2.2.101 Επέκταση, προσθήκη, βελτίωση, συντήρηση και επισκευή ενσωμάτων πάγιων περιουσιακών στοιχείων. 1. Επέκταση η προσθήκη κτιρίου, κτιριακής εγκαταστάσεως και τεχνικού έργου είναι οποιαδήποτε μόνιμη αύξηση του όγκου, του μεγέθους ή της ωφελιμότητας του, που γίνεται με τη χρησιμοποίηση κατά κανόνα δομικών υλικών. 2. Επέκταση ή προσθήκη μηχανήματος, τεχνικής εγκαταστάσεως και μηχανολογικού εξοπλισμού είναι κάθε προσθήκη ή εργασία που γίνεται σ αυτά και αυξάνει το μέγεθος και κατά κανόνα την παραγωγική τους δυναμικότητα. 3. Βελτίωση ενσώματου πάγιου περιουσιακού στοιχείου είναι κάθε μεταβολή που γίνεται σ αυτό μετά από τεχνολογική επέμβαση και που έχει ως αποτέλεσμα, είτε την αύξηση του χρόνου της ωφέλιμης ζωής του, είτε την αύξηση της παραγωγικότητας του, είτε τη μείωση του κόστους λειτουργίας του ή τη βελτίωση των συνθηκών χρησιμοποιήσεως του. 4. Συντήρηση ενσώματου πάγιου περιουσιακού στοιχείου είναι η τεχνολογική επέμβαση που γίνεται σ αυτό με σκοπό να διατηρείται στην αρχική του παραγωγική ικανότητα για όσο το δυνατό μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 5. Επισκευή ενσώματου πάγιου περιουσιακού στοιχείου είναι η αντικατάσταση ή επιδιόρθωση μερών αυτού, που έχουν καταστραφεί ή υποστεί βλάβη, με σκοπό την επαναφορά της παραγωγικής του ικανότητας ή των συνθηκών λειτουργίας του στο επίπεδο που ήταν πριν από τη καταστροφή ή τη βλάβη. 6. Το κόστος των επεκτάσεων, προσθηκών και βελτιώσεων προσαυξάνει την αξία κτήσεως των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και καταχωρείται στους σχετικούς λογαριασμούς των στοιχείων αυτών, με την επιφύλαξη των όσων εκτίθενται στην παράγραφο 2.2.109. 7. Τα έξοδα συντηρήσεως και επισκευής των πάγιων περιουσιακών στοιχείων είναι κόστος τρέχουσας μορφής και καταχωρούνται στους οικείους λογαριασμούς εξόδων κατ είδος της ομάδας 6, με την επιφύλαξη όσων εκτίθενται στην παράγραφο 2.2.109. § 2.2.102 Οι αποσβέσεις των πάγιων περιουσιακών στοιχείων Ι. Εννοιολογικοί προσδιορισμοί 1. Απόσβεση είναι η χρονική κατανομή της αποσβεστέας αξίας του πάγιου περιουσιακού στοιχείου, που υπολογίζεται με βάση την ωφέλιμη διάρκεια ζωής του και, συνακόλουθα, η λογιστική απεικόνιση και ο καταλογισμός της σε καθεμία χρήση. Οι αποσβέσεις κάθε χρήσεως βαρύνουν το λειτουργικό κόστος, ή απευθείας τα αποτελέσματα χρήσεως, όταν πρόκειται για αποσβέσεις που δεν ενσωματώνονται στο λειτουργικό κόστος. Το ποσό της ετήσιας αποσβέσεως αντιπροσωπεύει τη μείωση της αξίας του πάγιου στοιχείου, που επέρχεται λόγω της χρήσεως του, της παρόδου του χρόνου και της οικονομικής απαξιώσεως του. 2. Αποσβέσιμο πάγιο περιουσιακό στοιχείο είναι το ενσώματο ή άϋλο πάγιο τοιχείο που αποκτάται από τη Μονάδα Υγείας για διαρκή παραγωγική χρήση και έχει ωφέλιμη διάρκεια ζωής περιορισμένη, πάντως μεγαλύτερη από ένα έτος. 3. Ωφέλιμη διάρκεια ζωής είναι, είτε η χρονική περίοδος κατά την οποία υπολογίζεται ότι το αποσβέσιμο πάγιο στοιχείο θα χρησιμοποιείται παραγωγικά από τη Μονάδα Υγείας είτε η ολική ποσότητα παραγωγής ή το ολικό έργο το οποίο αναμένεται να επιτύχει η Μονάδα Υγείας από το πάγιο αυτό στοιχείο (π.χ. ωφέλιμη διάρκεια ζωής μηχανήματος μετρημένη σε παραγωγικές ώρες). 4. Αποσβεστέα αξία ενός αποσβέσιμου πάγιου περιουσιακού στοιχείου είναι το ιστορικό κόστος του ή άλλο ποσό που αντικατάστησε νομότυπα το ιστορικό κόστος, μειωμένο κατά την υπολειμματική αξία. (π.χ. αξία αναπροσαρμογής που επιβλήθηκε από το νόμο ή αξία που έχει προκύψει από εκτίμηση λόγω συγχωνεύσεως μειωμένη κατά το ποσό της υπολειμματικής του αξίας). ΙΙ. Γενικές αρχές λογισμού των αποσβέσεων 5. Η αποσβεστέα αξία των πάγιων περιουσιακών στοιχείων κατανέμεται σε κάθε λογιστική χρήση, κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους, με ομοιόμορφο τρόπο. Για τον υπολογισμό των αποσβέσεων εφαρμόζεται η μέθοδος της σταθερής αποσβέσεως. 6. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με βάση τους προβλεπόμενους από τη κείμενη νομοθεσία συντελεστές ετήσιας τακτικής αποσβέσεως για κάθε κατηγορία αποσβέσιμων πάγιων στοιχείων. Οι συντελεστές αυτοί, κατά τεκμήριο, καλύπτουν τη φυσική φθορά (από τη χρήση και από την πάροδο του χρόνου) καθώς και την οικονομική απαξίωση των οικείων στοιχείων. 7. Δεν επιτρέπεται ο λογισμός αποσβέσεων με συντελεστές μικρότερους από τους ελάχιστους συντελεστές, που η κείμενη νομοθεσία προβλέπει. 8. Η διενέργεια αποσβέσεων για κάθε έτος με τους θεσπισμένους ελάχιστους συντελεστές είναι υποχρεωτική, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη κερδών. Η διενέργεια αποσβέσεων διακόπτεται από τη στιγμή που το σύνολο των διενεργημένων αποσβέσεων για κάθε αποσβέσιμο στοιχείο γίνει ίσο με την αποσβεστέα αξία αυτού του στοιχείου ( μείον μιας μονάδας ), ανεξάρτητα από το αν εξακολουθεί η παραγωγική χρησιμοποίηση του. 9. Ο υπολογισμός των αποσβέσεων γίνεται από τη στιγμή που το πάγιο στοιχείο αρχίζει να χρησιμοποιείται ή να λειτουργεί. Αν ο χρόνος αυτός δεν συμπίπτει με την έναρξη της λογιστικής χρήσεως, η απόσβεση υπολογίζεται σε τόσα δωδέκατα της ετήσιας αποσβέσεως, όσοι είναι οι μήνες μέχρι το τέλος της χρήσεως, στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μήνας μέσα στον οποίο το πάγιο στοιχείο αρχίζει να χρησιμοποιείται ή να λειτουργεί. 10. Οι αποσβέσεις των πάγιων στοιχείων τα οποία παραμένουν σε αδράνεια για χρονικό διάστημα που διαρκεί συνέχεια πέρα από έξι μήνες υπολογίζονται, για το διάστημα αυτό, με μειωμένους συντελεστές. Το ποσοστό μειώσεως καθορίζεται, συγχρόνως με τον καθορισμό των ετήσιων συντελεστών τακτικών αποσβέσεων. ΙΙΙ. Άλλα γενικά θέματα σχετικά με τις αποσβέσεις 11. Οι αποσβέσεις που διενεργούνται για κάθε λογιστική χρήση καταλογίζονται σ αυτή με χρέωση των λογαριασμών 66 αποσβέσεις πάγιων στοιχείων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος και 85 αποσβέσεις πάγιων στοιχείων μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος και με πίστωση των από το Σχέδιο Λογαριασμών προβλεπόμενων αντίθετων λογαριασμών 10.99, 11.99, 12.99, 13.99, 14.99 και 16.99. 12. Από τις αποσβέσεις που διενεργούνται σε κάθε χρήση, οι τακτικές, που θεωρούνται ότι αφορούν το λειτουργικό κόστος (δηλαδή όλες τις λειτουργίες της Μονάδας Υγείας) καταχωρούνται στη χρέωση του λογαριασμού 66 και τελικά μεταφέρονται στο λογαριασμό 80.00 της Γενικής Εκμεταλλεύσεως. 13. Οι προβλεπόμενες από τη φορολογική νομοθεσία και για τις Μονάδες Υγείας με τη μορφή αναπτυξιακών κινήτρων, πρόσθετες (επιταχυνόμενες) αποσβέσεις καταχωρούνται στη χρέωση του λογαριασμού 85 και τελικά στα αποτελέσματα χρήσεως (λογαριασμός 86.03). § 2.2.103 Μητρώο πάγιων περιουσιακών στοιχείων 1. Για τη διαχειριστική παρακολούθηση κάθε πάγιου στοιχείου και για τη λογιστική παρακολούθηση της αξίας κτήσεως και των αποσβέσεων του και γενικότερα της τύχης του, τηρείται υποχρεωτικά μητρώο πάγιων στοιχείων, το οποίο ενημερώνεται εσωλογιστικά και αποτελεί την τελευταία ανάλυση των πρωτοβάθμιων λογαριασμών των πάγιων περιουσιακών στοιχείων (λογαριασμοί αναλυτικού καθολικού τρίτου ή τέταρτου κ.λ.π. βαθμού κάθε πρωτοβάθμιου λογαριασμού). 2. Από το μητρώο πάγιων στοιχείων, οι λεπτομέρειες και ο τρόπος τηρήσεως του οποίου αφήνονται στη κρίση της Μονάδας Υγείας, πρέπει να προκύπτουν τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία : • Τα στοιχεία που εξατομικεύουν το είδος του παγίου (ονοματολογία και διακριτικά στοιχεία). • Τα στοιχεία της λογιστικής του εντάξεως (τίτλοι και κωδικοί αριθμοί του πρωτοβάθμιου και του λογαριασμού της τελευταίας βαθμίδας) • Η αιτιολογία και τα σχετικά στοιχεία κτήσεως, η αρχική αξία κτήσεως και οι μεταβολές αυτής (προσθήκες, βελτιώσεις, αναπροσαρμογές της αξίας, μειώσεις). • Ο τόπος εγκατάστασης ή ο τρίτος στις εγκαταστάσεις του οποίου τυχόν βρίσκεται. • Η ημερομηνία κατά την οποία άρχισε η χρησιμοποίηση ή λειτουργία του, καθώς και η ημερομηνία που τυχόν τέθηκε σε αδράνεια. • Η τυχόν κτήση του με ευεργετική φορολογική διάταξη. • Η τυχόν ύπαρξη βαρών πάνω σ αυτό (π.χ. είδος βάρους, αιτία, ποσό) • Ο κωδικός αριθμός της τελευταίας βαθμίδας, του λογαριασμού αποσβέσεων. • Οι λογισμένες αποσβέσεις (συντελεστής και ποσά) και τα στοιχεία της λογιστικής τους εγγραφής (α/α παραστατικού, ημερομηνία), καθώς και οι αντιλογισμένες αποσβέσεις, π.χ. σε περίπτωση πωλήσεως ή καταστροφής. • Τα στοιχεία και η αιτία του τερματισμού της παραγωγικής ζωής του (π.χ. εκποίηση, διάλυση ή καταστροφή). 3. Με σκοπό να αντιμετωπιστούν δυσχέρειες που ενδεχόμενα θα ανακύψουν κατά την υποχρεωτική τήρηση του μητρώου πάγιων στοιχείων, σύμφωνα με τα παραπάνω, παρέχεται η δυνατότητα της τηρήσεως αυτού κατά ομάδες ομοειδών πάγιων στοιχείων (π.χ. πάγια στοιχεία του λογαριασμού 14 που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του αυτού μήνα παρακολουθούνται σε μια ατομική μερίδα) με την προϋπόθεση ότι το συγκεκριμένο πάγιο στοιχείο, όταν κρίνεται αναγκαίο (π.χ. κατά την απογραφή ή την πώληση), θα είναι δυνατό να εξατομικεύεται. § 2.2.104 Λογαριασμός 10 Εδαφικές εκτάσεις 1. Εδαφικές εκτάσεις είναι τα οικόπεδα, γήπεδα, αγροτεμάχια, δάση, ορυχεία, μεταλλεία, λατομεία, οι φυτείες και γενικά οποιαδήποτε έκταση γης της οποίας η κυριότητα ή η αποκλειστική χρήση και διαχείριση (κατ΄ άρθρο 1 παρ.4 Ν.2889/2001) ανήκει στη Μονάδα Υγείας. Οι εδαφικές εκτάσεις διακρίνονται σ εκείνες που έχουν απεριόριστη διάρκεια ωφέλιμης ζωής όπως π.χ. είναι τα οικόπεδα, γήπεδα ή τα αγροτεμάχια και σ αυτές που η διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους είναι περιορισμένη και για το λόγο αυτό η αξία τους είναι αποσβεστέα. Στην τελευταία αυτή κατηγορία ανήκουν π.χ. τα Δάση. 2. Στο λογαριασμό 10.00 γήπεδα-οικόπεδα παρακολουθούνται οι εκτάσεις γης πάνω στις οποίες έχουν ανεγερθεί κτίρια και εγκαταστάσεις ιδιοκτησίας της Μονάδας Υγείας (π.χ. γραφεία, κλινικές, εργαστήρια ή και κατοικίες), καθώς και εκείνες που προορίζονται για την εξυπηρέτηση παρόμοιων σκοπών. 3. Στους λογαριασμούς 10.04 Αγροί και 10.06 Δάση παρακολουθούνται οι καλλιεργήσιμες καθώς και οι με οποιοδήποτε άλλο φυσικό τρόπο εκμεταλλεύσιμες εκτάσεις γης. 4. Στους λογαριασμούς 10.10 έως και 10.16 παρακολουθούνται οι εδαφικές εκτάσεις οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται για τις κύριες δραστηριότητες της Μονάδας Υγείας, ούτε και για τις παρεπόμενες ασχολίες αυτής. 5. Οι εδαφικές εκτάσεις παρακολουθούνται στους οικείους υπολογαριασμούς του 10 με καταχώρηση σ αυτούς της αξίας κτήσεως τους (αγοράς ή αποτιμήσεως λόγω εισφοράς τους, παραχωρήσεως τους κ.λ.π.) ή της αξίας η οποία προκύπτει έπειτα από νόμιμη αναπροσαρμογή της αξίας κτήσεως. Τα έξοδα κτήσεως των εδαφικών εκτάσεων (π.χ. φόροι μεταβίβασης, συμβολαιογραφικά και μεσιτικά οι αμοιβές μελετητών και δικηγόρων) δεν περιλαμβάνονται στην τιμή κτήσεως των στοιχείων αυτών και καταχωρούνται και παρακολουθούνται στο λογαριασμό 16.14 έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων και αποσβένονται είτε εφάπαξ κατά το έτος της πραγματοποιήσεως τους είτε τμηματικά και ισόποσα μέσα σε μία πενταετία. 6. Τα έργα διαμορφώσεως των γηπέδων και άλλων εδαφικών εκτάσεων διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: α) Σε εκείνα που δεν φθείρονται (π.χ. εκβραχισμοί ή ισοπεδώσεις) και επομένως προσδίδουν αξία στο γήπεδο, συνεπώς τα σχετικά έξοδα αυξάνουν την αξία κτήσεως του. β) Σε εκείνα που φθείρονται (π.χ. κατεδάφιση παλαιού κτιρίου, μαντρότοιχος, πλακόστρωση, αποχέτευση) και επομένως υπόκεινται σε τμηματική απόσβεση (υπό την προϋπόθεση ότι δεν επακολουθεί ανέγερση κτιρίου, γιατί τότε προσαυξάνουν το κόστος ανεγέρσεως του). Τα σχετικά έξοδα αν δεν έχουν περιληφθεί στο κόστος κτιρίων ή τεχνικών έργων ως κόστος υποδομής της κατασκευής τους, καταχωρούνται σε ιδιαίτερο λογαριασμό 11.03. Υποκείμενες σε απόσβεση διαμορφώσεις γηπέδων και αποσβένονται όπως ορίζει η ισχύουσα σχετική νομοθεσία. 7. Τα γήπεδα-οικόπεδα και άλλες εδαφικές εκτάσεις δεν φθείρονται από τη χρήση τους ή την πάροδο του χρόνου και για το λόγο αυτό δεν αποσβένονται. Όταν όμως για τις εδαφικές αυτές εκτάσεις υπάρχει κίνδυνος οικονομικής απαξιώσεως και υποτιμήσεως, για τις ειδικές αυτές περιπτώσεις, σχηματίζεται ειδική πρόβλεψη, η οποία καταχωρείται στο λογαριασμό 44.10 προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων γηπέδων με χρέωση του λογαριασμού 83.10. 8. Σε περίπτωση εκποιήσεως μη οικοδομημένης εδαφικής εκτάσεως (π.χ. γηπέδου-οικοπέδου) ισχύουν τα παρακάτω : (α) Στην πίστωση του οικείου λογαριασμού της εδαφικής εκτάσεως καταχωρούνται το τίμημα πωλήσεως του πωλητηρίου συμβολαίου και η τυχόν σχηματισμένη πρόβλεψη για υποτίμηση της πωλούμενης έκτασης (από το λογαριασμό 44.10).Στην χρέωση του ίδιου λογαριασμού φέρονται τα τυχόν έξοδα που δημιουργούνται για την πραγματοποίηση της πωλήσεως. (β) Στη χρέωση του οικείου λογαριασμού της εδαφικής εκτάσεως μεταφέρονται, επίσης, το αναπόσβεστο υπόλοιπο των εξόδων κτήσεως και των τυχόν εξόδων διαμορφώσεως της. Οι μεταφορές αυτές γίνονται από τους λογαριασμούς 16.14 και 11.03, αντίστοιχα, στους οποίους προηγουμένως μεταφέρονται, από τους λογαριασμούς 16.99.14 και 11.99.03, οι διενεργημένες αποσβέσεις, (γ) Το αποτέλεσμα που προκύπτει μετά από τις παραπάνω καταχωρήσεις και μεταφορές, μεταφέρεται στο λογαριασμό 81.02.00 ζημιές από εκποίηση ακινήτων όταν είναι ζημία, ή στο λογαριασμό 81.03.00 κέρδη από εκποίηση ακινήτων, όταν είναι κέρδος. Στην περίπτωση εκποίησης οικοδομημένης εδαφικής εκτάσεως ισχύουν όσα αναφέρονται στην περίπτωση 9 της επόμενης παραγράφου 2.2.105 Αντί των προηγούμενων δύνανται να εφαρμόζονται τα περιλαμβανόμενα στην παραγρ. 2.2.703 περ. 4. § 2.2.105 Λογαριασμός 11 Κτίρια-Εγκαταστάσεις κτιρίων -Τεχνικά έργα 1. Κτίρια είναι οι οικοδομικές κατασκευές που γίνονται με τη χρησιμοποίηση δομικών υλικών και προορίζονται για Κλινικές, κατοικίες, αποθήκες, στέγαση υπηρεσιών ή οποιαδήποτε άλλη εκμετάλλευση ή δραστηριότητα της Μονάδας Υγείας. Κλινικές είναι οικοδομικές κατασκευές μέσα στις οποίες έχουν μόνιμα εγκατασταθεί μηχανήματα, μηχανολογικές και άλλες εγκαταστάσεις, έπιπλα και εξοπλισμός συνδεμένα στο κύκλωμα παροχής υγειονομικών υπηρεσιών. 2. Εγκαταστάσεις κτιρίων είναι πρόσθετες εγκαταστάσεις, όπως ηλεκτρικές, υδραυλικές, μηχανολογικές, κλιματιστικές, τηλεπικοινωνιακές, αποχετεύσεως, εσωτερικής μεταφοράς, ενδοσυνεννοήσεως και άλλες, οι οποίες είναι συνδεδεμένες με το κτίριο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε ο αποχωρισμός τους να μην είναι δυνατό να γίνει εύκολα και χωρίς βλάβη αυτών των ιδίων ή του κτιρίου ή χωρίς αλλοίωση της ουσίας τους ή του προορισμού τους. Οι εγκαταστάσεις αυτές παρακολουθούνται στους ίδιους υπολογαριασμούς του 11 στους οποίους παρακολουθούνται τα κτίρια στα οποία είναι ενσωματωμένες ή συνδεδεμένες. Αν δεν είναι κατά τον τρόπο αυτό συνδεμένες με το κτίριο, καταχωρούνται στο λογαριασμό 12.01 τεχνικές εγκαταστάσεις ή ανάλογα, στον αρμόζοντα λογαριασμό του 14 έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός. 3. Τεχνικά έργα είναι μόνιμες, κατά κανόνα, τεχνικές κατασκευές με τις οποίες τροποποιείται το φυσικό περιβάλλον με σκοπό την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων της Μονάδας Υγείας (π.χ. ελικοδρόμια, δρόμοι, πλατείες, περιφράξεις). Στο λογαριασμό 11.01 τεχνικά έργα εξυπηρετήσεως μεταφορών παρακολουθούνται όσα από τα έργα αυτά εξυπηρετούν τις μεταφορές της Μονάδας Υγείας. Τα τεχνικά έργα που εξυπηρετούν άλλους σκοπούς παρακολουθούνται στο λογαριασμό 11.02 λοιπά τεχνικά έργα. 4. Στο λογαριασμό 11.03 υποκείμενες σε απόσβεση διαμορφώσεις γηπέδων παρακολουθούνται οι δαπάνες διαμορφώσεως γηπέδων και άλλων εδαφικών εκτάσεων, όταν συντρέχουν οι εξής δύο βασικές προϋποθέσεις: α) οι δαπάνες αυτές δεν πρέπει να έχουν περιληφθεί στο κόστος κτιρίων ή τεχνικών έργων ως κόστος υποδομής της κατασκευής τους και β) οι διαμορφώσεις να φθείρονται και για το λόγο αυτό να αποσβένονται, όπως ορίζεται και στην παράγραφο 2.2.104 περίπτωση 6. 5. Στους λογαριασμούς 11.07 κτίρια-εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων, 11.08 τεχνικά έργα εξυπηρετήσεως μεταφορών σε ακίνητα τρίτων, 11.09 λοιπά τεχνικά έργα σε ακίνητα τρίτων και 11.10 υποκείμενες σε απόσβεση διαμορφώσεις γηπέδων τρίτων παρακολουθούνται τα κτίρια και τεχνικά έργα που κατασκευάζονται, καθώς και τα έξοδα που γίνονται σε ακίνητα κυριότητος τρίτων, όταν η Μονάδα Υγείας έχει δικαίωμα χρήσεως για ορισμένο χρόνο που καθορίζεται συμβατικά, μετά τη πάροδο του οποίου τα εν λόγω έργα (π.χ. κτίρια ή διαμορφώσεις) περιέρχονται στον κύριο του ακίνητου χωρίς αντάλλαγμα. Στους λογαριασμούς αυτούς καταχωρούνται: α) το κόστος ανεγέρσεως κτιρίων και τεχνικών έργων β) το κόστος διαμορφώσεων, βελτιώσεων και προσθηκών πάνω σε κτίρια και τεχνικά έργα και γ) τα έξοδα διαμορφώσεως εδαφικών εκτάσεων. Τα κτίρια και τα τεχνικά έργα που κατασκευάζονται από τη Μονάδα Υγείας σε ακίνητα τρίτων, καθώς και τα έξοδα που πραγματοποιούνται για αυτά, αποσβένονται ανάλογα με το χρόνο της συμβατικής χρησιμοποιήσεως τους, με τον όρο ότι ο συντελεστής αποσβέσεως που προσδιορίζεται με βάση το χρόνο χρησιμοποιήσεως δεν θα είναι μικρότερος από το συντελεστή που εφαρμόζεται σε ομοειδή ιδιόκτητα πάγια στοιχεία. Για την ιδιοκτήτρια του γηπέδου-οικοπέδου οικονομική μονάδα, το κόστος κατασκευής του κτιρίου ή του τεχνικού έργου αποτελεί εισόδημα εξ εκμισθώσεως οικοδομών, το οποίο κατανέμεται στα έτη της συμβατικής χρησιμοποιήσεως του έργου υπό του τρίτου. 6. Στους λογαριασμούς 11.14 έως και 11.17 καθώς και 11.21 έως και 11.24 παρακολουθούνται τα κτίρια-εγκαταστάσεις κτιρίων και τα τεχνικά έργα τα οποία δεν χρησιμοποιούνται παραγωγικά για τις κύριες δραστηριότητες της Μονάδας Υγείας ούτε και για τις παρεπόμενες ασχολίες της. 7. Τα κτίρια - εγκαταστάσεις κτιρίων και τα τεχνικά έργα παρακολουθούνται στους οικείους υπολογαριασμούς του 11 έπειτα από καταχώρηση σ αυτούς: α) της αξίας κτήσεως τους αγοράς ή εκτιμήσεως όταν πρόκειται για εισφορά, παραχώρηση κ.λ.π. ή της αξίας που προκύπτει μετά από νόμιμη αναπροσαρμογή της αξίας κτήσεως και β) του κόστους κατασκευής τους, όταν πρόκειται για ιδιοκατασκευές, το οποίο προκύπτει από τον οικείο υπολογαριασμό 15.11 κτίρια-εγκαταστάσεις κτιρίων-τεχνικά έργα υπό κατασκευή. Τα έξοδα κτήσεως των κτιρίων-τεχνικών έργων (π.χ. φόροι μεταβιβάσεως, συμβολαιογραφικά και μεσιτικά) καταχωρούνται και παρακολουθούνται στον λογαριασμό 16.14 έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων. Η αξία κτήσεως των κτιρίων και τεχνικών έργων προσαυξάνεται με την αξία των επεκτάσεων ή προσθηκών και βελτιώσεων που γίνονται κάθε φορά. 8. Σχετικά με τις αποσβέσεις των κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων -τεχνικών έργων ισχύουν όσα αναφέρονται στη παράγραφο 2.2.102. 9. Σε περίπτωση εκποιήσεως ακινήτου ισχύουν τα ακόλουθα: α) Στην πίστωση του οικείου λογαριασμού του κτιρίου ή του τεχνικού έργου καταχωρείται το τίμημα πωλήσεως του πωλητηρίου συμβολαίου και στη χρέωσή του καταχωρούνται τα έξοδα που τυχόν δημιουργούνται για την επίτευξη της πωλήσεως. β) Στην χρέωση του ίδιου λογαριασμού μεταφέρονται η αξία του αντίστοιχου γηπέδου ή άλλης εδαφικής εκτάσεως και το αναπόσβεστο υπόλοιπο των εξόδων διαμορφώσεως του γηπέδου (δηλαδή το υπόλοιπο του λογαριασμού 11.03 που προκύπτει μετά τη μεταφορά στο λογαριασμό αυτό των αποσβέσεων του λογαριασμού 11.99.03). Στην πίστωση του ίδιου λογαριασμού μεταφέρεται η τυχόν σχηματισμένη πρόβλεψη για υποτίμηση του πωλουμένου γηπέδου (από το λογαριασμό 44.10). γ) Στην πίστωση του ίδιου λογαριασμού μεταφέρονται οι αποσβέσεις που διενεργήθηκαν μέχρι την πώληση και στη χρέωση του μεταφέρεται το αναπόσβεστο υπόλοιπο των εξόδων κτήσεως του ακινήτου (δηλαδή το υπόλοιπο του λογαριασμού 16.14 που προκύπτει μετά τη μεταφορά στο λογαριασμό αυτό των αποσβέσεων του λογαριασμού 16.99.14). δ) Το αποτέλεσμα που προκύπτει μετά από τις παραπάνω καταχωρήσεις και μεταφορές μεταφέρεται στο λογαριασμό 81.02.00 ζημίες από εκποίηση ακινήτων ή 81.02.01 ζημίες από εκποίηση τεχνικών έργων, όταν είναι ζημία, ή στο λογαριασμό 81.03.00 κέρδη από εκποίηση ακινήτων ή 81.03.01 κέρδη από εκποίηση τεχνικών έργων, όταν είναι κέρδος. · Αντί των προηγούμενων δύνανται να εφαρμόζονται τα περιλαμβανόμενα στην παραγ. 2.2.703 περ. 4. 10. Σε περίπτωση κατεδαφίσεως κτιρίου, το οποίο δεν έχει αποσβεστεί ολοκληρωτικά, η αναπόσβεστη αξία του μεταφέρεται στη χρέωση του λογαριασμού 16.19 λοιπά έξοδα πολυετούς αποσβέσεως και αποσβένεται είτε εφάπαξ είτε μέσα σε μία πενταετία. Τα έξοδα κατεδαφίσεως παλαιού κτιρίου καταχωρούνται στο λογαριασμό 11.03 υποκείμενες σε απόσβεση διαμορφώσεις γηπέδων, εκτός αν επακολουθεί ανέγερση νέου κτιρίου, οπότε τα έξοδα αυτά προσαυξάνουν το κόστος ανεγέρσεως του. Οι αποζημιώσεις που τυχόν καταβάλλονται σε μισθωτές του υπό κατεδάφιση παλαιού κτιρίου προσαυξάνουν το κόστος ανεγέρσεως του νέου. § 2.2.106 Λογαριασμός 12 Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις -Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 1. Στο λογαριασμό 12.00 παρακολουθούνται τα πάσης φύσεως μηχανήματα της Μονάδας Υγείας, δηλαδή οι μηχανολογικές κατασκευές, μόνιμα εγκαταστημένες ή κινητές, οι οποίες χρησιμεύουν για να επεξεργάζονται ή να μετασχηματίζουν υλικά αγαθά ή για να παράγουν υπηρεσίες που αποτελούν αντικείμενο δραστηριότητας. 2. Στο λογαριασμό 12.01 παρακολουθούνται οι τεχνικές εγκαταστάσεις της Μονάδας Υγείας δηλαδή τεχνικές κατασκευές και γενικά τεχνολογικές διευθετήσεις που γίνονται για τη μόνιμη εγκατάσταση μηχανημάτων και τη σύνδεση τους με το λειτουργικό κύκλωμα της Μονάδας Υγείας. Στον ίδιο λογαριασμό παρακολουθούνται και οι κάθε είδους εγκαταστάσεις της Μονάδας Υγείας, οι οποίες, χωρίς να συσχετίζονται με τα μηχανήματα έχουν σχέση με το λειτουργικό κύκλωμα της Μονάδας Υγείας (π.χ. εγκαταστάσεις θέρμανσης, υδραυλικές και τηλεφωνικές εγκαταστάσεις ή αποθηκευτικές δεξαμενές), με τη προϋπόθεση ότι δεν είναι συνδεδεμένες με τις κτιριακές εγκαταστάσεις ή είναι συνδεδεμένες με αυτές, αλλά κατά τρόπο που ο αποχωρισμός τους είναι δυνατό να συντελεστεί εύκολα και χωρίς βλάβη της ουσίας τους ή των κτιριακών εγκαταστάσεων. 3. Στο λογαριασμό 12.02 παρακολουθούνται τα πάσης φύσεως φορητά μηχανήματα χειρός, δηλαδή τα φορητά μικρομηχανήματα που έχουν παραγωγική ζωή μεγαλύτερη από ένα έτος και μικρότερη από τη παραγωγική ζωή των μηχανημάτων του λογαριασμού 12.00. 4. Στο λογαριασμό 12.03 παρακολουθούνται τα πάσης φύσεως εργαλεία, δηλαδή τα μηχανολογικά και άλλης φύσεως αντικείμενα που χρησιμοποιούνται με το χέρι και έχουν παραγωγική ζωή μεγαλύτερη από ένα έτος. Τα μικροεργαλεία που αποσβένονται εφάπαξ στη χρήση που θα χρησιμοποιηθούν παρακολουθούνται στο λογαριασμό 25.00 μικρά εργαλεία. 5. Στο λογαριασμό 12.04 παρακολουθούνται τα επιστημονικά όργανα και οι συσκευές της Μονάδας Υγείας δηλαδή οι μηχανολογικές και άλλης φύσεως κατασκευές, οι οποίες χρησιμοποιούνται αυτοτελώς ή προσαρμόζονται σε ειδικά μηχανήματα για την παροχή εξειδικευμένων υγειονομικών υπηρεσιών. 6. Στο λογαριασμό 12.05 παρακολουθούνται τα διάφορα μηχανολογικά όργανα, π.χ. μετρήσεων, πειραματισμών ή ελέγχων. 7. Στο λογαριασμό 12.06 παρακολουθείται ο μηχανολογικός εξοπλισμός της Μονάδας Υγείας ο οποίος δεν είναι δυνατόν να ενταχθεί σε μια από τις κατηγορίες εξοπλισμού των λογαριασμών 12.00-12.05. Επισημαίνεται ότι ο προαιρετικός λογαριασμός 12.06 μπορεί να διασπαστεί σε περισσότερους, με τη χρησιμοποίηση του κωδικού αυτού και των κενών κωδικών 12.90 - 12.98, έτσι ώστε η παρακολούθηση των ειδικών κατηγοριών μηχανολογικού εξοπλισμού να είναι άνετη και σωστή. 8. Στους λογαριασμούς 12.07, 12.08 και 12.09 παρακολουθούνται τα μηχανήματα, οι εγκαταστάσεις και ο λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός της Μονάδας Υγείας, που έχουν εγκατασταθεί σε ακίνητα τρίτων και που, μετά παρέλευση ορισμένου χρόνου, συμβατικά καθορισμένου, η κυριότητα τους περιέρχεται στους κύριους των ακινήτων χωρίς αντάλλαγμα. Σχετικά με τον υπολογισμό των αποσβέσεων των παγίων αυτών ισχύουν όσα αναφέρονται στην περίπτωση 5 της παρ. 2.2.105 για το λογαριασμό 11.07. 9. Στους λογαριασμούς 12.10 έως και 12.19 και 12.90 παρακολουθούνται τα μηχανήματα, οι τεχνικές εγκαταστάσεις και ο λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός, όταν δεν χρησιμοποιούνται παραγωγικά για τις δραστηριότητες της Μονάδας Υγείας, ούτε και για τις παρεπόμενες ασχολίες της ή έχουν παραδοθεί στον Ο.Δ.Δ.Υ. για εκποίηση. Στους ίδιους λογαριασμούς παρακολουθούνται και τα μηχανήματα και άλλα πάγια τα οποία θεωρούνται ως οριστικά εκτός εκμεταλλεύσεως, είτε έχουν ολοκληρωτικά αποσβεστεί, οπότε η παρακολούθηση γίνεται με μια λογιστική μονάδα, είτε δεν έχουν ολοκληρωτικά αποσβεστεί, οπότε η παρακολούθηση τους γίνεται με την αξία κτήσεως τους. Πριν από τη μεταφορά της αξίας, π.χ. των μηχανημάτων, στους οικείους λογαριασμούς εκτός εκμεταλλεύσεως, προηγείται η μεταφορά των αποσβέσεων, είτε στη πίστωση των οικείων υπολογαριασμών του 12, όταν έχουν ολοκληρωτικά αποσβεστεί, είτε στους οικείους υπολογαριασμούς αποσβέσεων, π.χ. των μηχανημάτων εκτός εκμεταλλεύσεως του 12.99, όταν δεν έχουν ολοκληρωτικά αποσβεστεί. 10. Τα μηχανήματα, οι τεχνικές εγκαταστάσεις και ο λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός παρακολουθούνται στους οικείους υπολογαριασμούς του 12 έπειτα από καταχώρηση σ αυτούς: α) της αξίας κτήσεως τους (αγοράς, εκτιμήσεως όταν πρόκειται για εισφορά σε είδος ή συγχώνευση) ή της αναπροσαρμοσμένης αξίας η οποία προκύπτει μετά από τυχόν αναπροσαρμογή της αξίας κτήσεως που γίνεται με ειδικό νόμο. Η κατά τα ως άνω αξία κτήσεως των αγοραζομένων μηχανημάτων, τεχνικών εγκαταστάσεων και μηχανολογικού εξοπλισμού αποτελείται από τα εξής στοιχεία : • Από την τιμολογιακή αξία αγοράς, που αναγράφεται στα οικεία τιμολόγια αγοράς, μειωμένη κατά τις τυχόν χορηγημένες από τους προμηθευτές εκπτώσεις και απαλλαγμένη από τους τυχόν τόκους που καταβάλλει ο αγοραστής στους προμηθευτές ή σε τρίτους, για τις πιστώσεις ή τα δάνεια που χορηγήθηκαν για την αγορά των προαναφερομένων μηχανημάτων κ.λ.π. • Από τα ειδικά έξοδα αγοράς, δηλαδή εκείνα που πραγματοποιούνται κατά τρόπο άμεσο για κάθε συγκεκριμένη αγορά μέχρι να παραληφθεί το αγαθό (μηχάνημα κ.λ.π.) και να φθάσει στις εγκαταστάσεις ή τις αποθήκες της Μονάδας Υγείας (δασμοί εισαγωγής, ασφάλιστρα, έξοδα μεταφοράς και παραλαβής καθώς και παρόμοια έξοδα). • Από τα άμεσα έξοδα εγκαταστάσεως και συναρμολογήσεως μέχρι να τεθούν σε κατάσταση λειτουργίας τα μηχανήματα κ.λ.π. β) του κόστους ιδιοκατασκευής τους, όταν πρόκειται για ιδιοκατασκευές το οποίο προκύπτει από τον οικείο υπολογαριασμό του 15. και το οποίο προσαυξάνεται με τα έξοδα εγκαταστάσεως και συναρμολόγησης τους. Η παραπάνω αξία κτήσεως και το κόστος ιδιοκατασκευής προσαυξάνεται με την αξία των επεκτάσεων ή προσθηκών και βελτιώσεων που γίνονται κάθε φορά. 11. Σχετικά με τις αποσβέσεις των μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων - λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού ισχύουν όσα αναφέρονται στην παρ. 2.2 102. 12. Σε περίπτωση πωλήσεως μηχανήματος και γενικά περιουσιακού στοιχείου του λογαριασμού 12 ισχύουν τα εξής: α) Στην πίστωση του οικείου λογαριασμού π.χ. του μηχανήματος, καταχωρείται το τίμημα πωλήσεως και στη χρέωση του καταχωρούνται τα έξοδα που τυχόν δημιουργούνται για την επίτευξη της πώλησης, β) Στην πίστωση του ίδιου λογαριασμού μεταφέρονται οι αποσβέσεις που διενεργήθηκαν μέχρι τη πώληση, γ) Το αποτέλεσμα που προκύπτει μετά από τις παραπάνω καταχωρήσεις και μεταφορές μεταφέρεται στο λογαριασμό 81.02.02 ζημίες από εκποίηση μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων - λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού, όταν είναι ζημία, ή στο λογαριασμό 81.03.02 κέρδη από εκποίηση μηχανημάτων. - τεχνικών εγκαταστάσεων - λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού, όταν είναι κέρδος. Αντί των προηγούμενων δύνανται να εφαρμόζονται τα περιλαμβανόμενα στην παραγρ. 2.2.703 περ. 4. 13. Σε περίπτωση ολοκληρωτικής αχρηστεύσεως ή καταστροφής, π.χ. μηχανημάτων τα οποία δεν έχουν ολοκληρωτικά αποσβεστεί, η αναπόσβεστη αξία τους μεταφέρεται στη χρέωση του λογαριασμού 81.02.99 λοιπές έκτακτες ζημίες. § 2.2.107 Λογαριασμός 13 Μεταφορικά μέσα 1. Στους οικείους υπολογαριασμούς του 13 παρακολουθούνται τα κάθε είδους οχήματα με τα οποία η Μονάδα Υγείας διενεργεί μεταφορές και μετακινήσεις ασθενών ή του προσωπικού της ή των πάσης φύσεως υλικών αγαθών της και καλύπτει λοιπές λειτουργικές της ανάγκες, είτε μέσα στους χώρους της δραστηριότητας της, είτε έξω από αυτούς. Διευκρινίζεται ότι στο λογαριασμό 13.06 μέσα εσωτερικών μεταφορών παρακολουθούνται τα μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούνται για τις μεταφορές εντός των εγκαταστάσεων της Μονάδας Υγείας, τα οποία κατά κανόνα είναι χωρίς αριθμό κυκλοφορίας. 2. Σχετικά με τη λειτουργία και άλλες λεπτομέρειες που αφορούν τους υπολογαριασμούς του 13 ισχύουν ανάλογα όσα ορίζονται στην προηγουμένη παράγραφο 2.2.106 για το λογαριασμό 12. 3. Τα παραδιδόμενα στον ΟΔΔΥ για εκποίηση οχήματα καταχωρούνται στο λογαριασμό 12.90 μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός στον ΟΔΔΥ για εκποίηση. §2.2.108 Λογαριασμός 14 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 1. Στους οικείους υπολογαριασμούς του 14 παρακολουθούνται τα έπιπλα και ο λοιπός εξοπλισμός των διαφόρων κτιριακών χώρων της Μονάδας Υγείας (γραφείων, εργαστηρίων, κλινικών και λοιπών μονάδων παροχής υγειονομικών υπηρεσιών, αποθηκών κ.λ.π.). 2. Στον υπολογαριασμό 14.00 έπιπλα παρακολουθούνται τα κινητά αντικείμενα ή εκείνα που είναι εγκαταστημένα, αλλά είναι δυνατό να αποχωριστούν εύκολα και χωρίς βλάβη και τα οποία προορίζονται για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων της Μονάδας Υγείας, τη συμπλήρωση ή τον καλλωπισμό των κτιριακών χώρων και χρησιμοποιούνται από το προσωπικό της Μονάδας Υγείας, στο οποίο ανήκουν, για την εκπλήρωση των σκοπών της. 3. Στον υπολογαριασμό 14.01 σκεύη παρακολουθούνται τα διάφορα είδη εστιάσεως, τα οποία χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση αναγκών της Μονάδας Υγείας (π.χ. ψύκτες νερού, ψυγεία, ηλεκτρικοί φούρνοι ή σκεύη κουζίνας). 4. Στον υπολογαριασμό 14.02 μηχανές γραφείων παρακολουθούνται οι κάθε είδους μηχανές γραφείων (π.χ. λογιστικές, αριθμομηχανές ή γραφομηχανές ) της Μονάδας Υγείας. 5. Στον υπολογαριασμό 14.03 ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συστήματα παρακολουθούνται τα κάθε είδους ηλεκτρονικά μηχανήματα και cοmputers που εξυπηρετούν τις ανάγκες της Μονάδας Υγείας, όπως π.χ. οι διερευνητές, οι ηλεκτρονικές λογιστικές μηχανές, οι ηλεκτρονικές οθόνες, οι εκτυπωτές. 6. Στον υπολογαριασμό 14.04 μέσα αποθήκευσης και μεταφοράς παρακολουθούνται τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούνται ως μέσα αποθήκευσης και μεταφοράς, έχουν παραγωγική ζωή μεγαλύτερη από ένα έτος και αποσβένονται τμηματικά ( π.χ. δεξαμενές, δοχεία, σιλό, κοντέηνερ ή παλέτες). 7. Στον υπολογαριασμό 14.05 επιστημονικά όργανα παρακολουθούνται τα φορητά μέσα με τα οποία διενεργούνται πάσης φύσεως επιστημονικές έρευνες και μελέτες και εξασφαλίζονται οι αναγκαίες αναλύσεις, μετρήσεις και δοκιμές πάνω σε υλικά, δυνάμεις και διάφορες μορφές ενέργειας. 8. Στον υπολογαριασμό 14.08 εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών παρακολουθούνται τα κάθε είδους φορητά ή εγκατεστημένα μέσα τηλεπικοινωνιών (π.χ. τηλεφωνικά κέντρα, τηλεφωνικές συσκευές ή συσκευές τέλεξ και φαξ). 9. Στον υπολογαριασμό 14.09 καταχωρούνται τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στην κατηγορία των επίπλων και του λοιπού εξοπλισμού, αλλά δεν εντάσσονται στους λογαριασμούς 14.00 -14.08. Η περαιτέρω ανάπτυξη του λογαριασμού 14.09, πέραν των υποχρεωτικών τριτοβαθμίων του σχεδίου, είναι ελεύθερη για κάθε Μονάδα Υγείας. Όταν τα έξοδα κατασκευής και εγκαταστάσεως τυχόν φωτεινών επιγραφών, μέσω των οποίων προβάλλεται η Μονάδα Υγείας ή το έργο της, είναι σημαντικά και ως εκ τούτου πρέπει να αποσβεστούν τμηματικά κατ έτος, καταχωρούνται στο λογαριασμό 14.09 Λοιπός εξοπλισμός. Τα έξοδα λειτουργίας και συντηρήσεως τους καταχωρούνται σε ιδιαίτερο υπολογαριασμό εξόδου του λογαριασμού 64.02 έξοδα προβολής και διαφήμισης, ενώ σε άλλο ιδιαίτερο υπολογαριασμό του 62.04 καταχωρούνται τα τυχόν καταβαλλόμενα ενοίκια για την εγκατάσταση και λειτουργία φωτεινών επιγραφών. 10. Στο λογαριασμό 14.30 Έργα τέχνης, κειμήλια και λοιπά είδη μη υποκείμενα σε απόσβεση, καταχωρούνται και παρακολουθούνται τα έργα τέχνης και λοιπά είδη, όπως ζωγραφικοί πίνακες, ιστορικά έγγραφα ή άλλα αντικείμενα μεγάλης ιστορικής κ.λ.π. αξίας (κειμήλια), για τα οποία δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις διενέργειας αποσβέσεων. 11. Σχετικά με τη λειτουργία και άλλες λεπτομέρειες που αφορούν τους υπολογαριασμούς του 14 ισχύουν ανάλογα όσα ορίζονται στην παρ. 2.2.106 για το λογαριασμό 12. §2.2.109 Λογαριασμός 15 Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές κτήσεως πάγιων στοιχείων 1. Στον πρωτοβάθμιο λογαριασμό 15 και στους υπολογαριασμούς του, μπορεί να καταχωρούνται και παρακολουθούνται, αφενός τα ποσά που διατίθενται για την απόκτηση νέων πάγιων περιουσιακών στοιχείων, είτε με κατασκευή (μέσω εργολάβων ή ιδιοκατασκευής), αφετέρου τα ποσά που προκαταβάλλονται για την αγορά όμοιων στοιχείων. Οι προαναφερθείσες καταχωρήσεις στο λογαριασμό 15 και στους υπολογαριασμούς του γίνονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παραγρ. 1.1.105. Το κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού υπόλοιπο του λογαριασμού 15 απεικονίζει το μη ολοκληρωμένο κόστος των πάγιων στοιχείων, τα οποία, μέχρι την ημέρα εκείνη, δεν είχαν παραληφθεί ή δεν είχε συντελεστεί η αποπεράτωση τους. 2. Προκειμένου να συγκεντρώνεται προηγουμένως το κόστος κάθε επενδύσεως και κατόπιν να μεταφέρεται λογιστικώς από το λογαριασμό 15 στους αντίστοιχους υπολογαριασμούς των λογαριασμών 10-14 ή του λογαριασμού 16, δύναται η Δημόσια Μονάδα Υγείας να καταχωρεί στο λογ/σμο 15 (και στους υπολογαριασμούς του) και α απευθείας αγοραζόμενα πάγια στοιχεία. Για την υιοθέτηση της αρχής αυτής συνηγορούν οι κάτωθι, κυρίως, λόγοι: α) Οι πάγιες επενδύσεις που πραγματοποιεί η Μονάδα Υγείας μπορεί να χρηματοδοτηθούν από διαφορετικές πηγές αλλά και από ιδίους πόρους της Μονάδας Υγείας. Είναι λοιπόν ανάγκη να παρέχεται η δυνατότητα συσχετίσεως των επιμέρους επενδύσεων με τους υπολογαριασμούς του πρωτοβάθμιου 43 επιχορηγήσεις επενδύσεων. β) Η πραγματοποίηση των επενδύσεων είναι συνήθως μακρόχρονη και συνεπώς η ολοκλήρωση του κόστους κάθε επενδύσεως βραδύνει. Συνεπώς, πρέπει να παρακολουθείται η ιστορική εξέλιξη του κόστους της επενδύσεως. γ) Η παρεμβολή του λογαριασμού 15 επιτρέπει να καταχωρούνται στους λογαριασμούς 10-14 και 16 ολοκληρωμένα και έτοιμα τα προς χρήση πάγια περιουσιακά στοιχεία. 3. Για το περιεχόμενο και τη λειτουργία των υπολογαριασμών του πρωτοβαθμίου λογαριασμού 15 παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις. 3.1. Οι προκαταβολές που δίνονται σε κατασκευαστές πάγιων στοιχείων, καθώς και σε προμηθευτές υλικών κατασκευής ή προμηθευτές αυτούσιων όμοιων στοιχείων, καταχωρούνται στη χρέωση του λογαριασμού 15.09 προκαταβολές κτήσεως πάγιων στοιχείων. Μετά τη λήψη του σχετικού τιμολογίου ή προκειμένου για εισαγωγή από το εξωτερικό, μετά τον προσδιορισμό του κόστους αγοράς, πιστώνεται ο λογαριασμός 15.09 με χρέωση των οικείων υπολογαριασμών του 15. Παρέχεται η ευχέρεια στις Μονάδες Υγείας να παρακολουθούν τις προκαταβολές για κτήση πάγιων στοιχείων, ως εξής : α) Οι προκαταβολές που δίνονται για εισαγωγή υλικών ή αυτούσιων πάγιων στοιχείων από το εξωτερικό, μπορεί να παρακολουθούνται στο λογαριασμό 32.00 παραγγελίες πάγιων στοιχείων β) Οι προκαταβολές που δίνονται σε προμηθευτές ή κατασκευαστές πάγιων στοιχείων του εσωτερικού, δύνανται να παρακολουθούνται στο λογαριασμό 50.08 προμηθευτές εσωτερικού πάγιων στοιχείων. γ) Στο τέλος κάθε χρήσεως το υπόλοιπο του λογαριασμού 15 ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές κτήσεως πάγιων στοιχείων και τα χρεωστικά υπόλοιπα των υπολογαριασμών των 32.00 παραγγελίες πάγιων στοιχείων και 50.08 προμηθευτές εσωτερικού - λογαριασμός πάγιων στοιχείων εμφανίζονται στον ισολογισμό σε ένα ενιαίο κονδύλι. 3.2. Στο δευτεροβάθμιο λογαριασμό 15.10 παρακολουθούνται τα ποσά που δαπανώνται για την καταβολή αποζημιώσεων σε ιδιοκτήτες απαλλοτριουμένων ή αγοραζομένων εδαφικών εκτάσεων. Η περαιτέρω ανάπτυξη του λογ/σμού 15.10 γίνεται κατά εδαφική έκταση (σε τρίτο ή και τέταρτο βαθμό) και κατά πηγή χρηματοδότησης (σε τέταρτο ή πέμπτο βαθμό). 3.3. Στο δευτεροβάθμιο λογαριασμό 15.11 παρακολουθούνται τα κονδύλια που δαπανώνται για ανέγερση ή αγορά κτιρίων -εγκαταστάσεων κτιρίων και τεχνικά έργα. Η περαιτέρω ανάπτυξη εξαρτάται από τις ανάγκες κάθε Μονάδας Υγείας [βλ. και παρ 3.2.]. 3.4. Στο δευτεροβάθμιο λογαριασμό 15.12 παρακολουθεί το κόστος αγοράς των μηχανημάτων και εγκαταστάσεων. Η περαιτέρω ανάπτυξη γίνεται όπως προηγ. στην περιπτ. 3.2. 3.5. Στο δευτεροβάθμιο λογαριασμό 15.13 παρακολουθούνται οι δαπάνες αποκτήσεως μεταφορικών μέσων. Περαιτέρω ανάπτυξη γίνεται όπως προηγ. στην περιπτ. 3.2. 3.6. Στο δευτεροβάθμιο λογαριασμό 15.14 παρακολουθείται η αξία των επίπλων και του λοιπού εξοπλισμού. Η περαιτέρω ανάπτυξη γίνεται όπως προηγ. στην περιπτ. 3.2. 3.7. Στο δευτεροβάθμιο λογαριασμό 15.16 παρακολουθούνται οι δαπάνες που αφορούν σε απόκτηση ασώματων ακινητοποιήσεων, όπως αυτές ορίζονται στο λογαριασμό 16. Η περαιτέρω ανάπτυξη του Λ/ 15.16 γίνεται όπως προηγούμενα στην περιπτ. 3.2. 3.8.Στο δευτεροβάθμιο λογαριασμό 15.20 παρακολουθούνται οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για Μελέτες. Πειραματικές Εργασίες ή για άλλους συναφείς ειδικούς λόγους. Η περαιτέρω ανάπτυξη του λογαριασμού εξαρτάται από τις ανάγκες κάθε Μονάδα Υγείας, ενώ σε τελευταίο βαθμό παρακολουθείται η πηγή χρηματοδοτήσεως των δαπανών αυτής της κατηγορίας Επειδή στους οικείους προϋπολογισμούς οι δαπάνες αυτής της κατηγορίας χαρακτηρίζονται ως δαπάνες επενδύσεων, για το λόγο αυτό εντάσσονται μεταξύ των πάγιων στοιχείων. Επισημαίνεται ότι ο χαρακτηρισμός των δαπανών αυτών ως επενδύσεων και συνεπώς η μεταφορά τους στους οικείους λογαριασμούς 10-14 και 16 εξαρτάται από τον ουσιώδη σύνδεσμο που έχουν οι δαπάνες αυτές με την πραγματοποίηση επενδύσεων. Αν πρόκειται όμως για λειτουργικής φύσεως δαπάνες, τακτικές ή έκτακτες χωρίς ουσιώδη σύνδεσμο με τις πραγματοποιούμενες επενδύσεις πρέπει να μεταφέρονται στο τέλος κάθε χρήσεως στους λογαριασμούς της ομάδας 6 Έξοδα κατ είδος και κάθε επιχορήγηση αυτών από το λογαριασμό 43 που έχει καταχωρηθεί στο οικείο υπολογαριασμό του πρωτοβάθμιου 74 Έσοδα από επιχορηγήσεις. 3.9. Επισημαίνεται εδώ ότι τα ποσά που δαπανώνται για τις προαναφερόμενες ανωτέρω αιτίες 3.2 - 3.8 προέρχονται από διάφορες πηγές χρηματοδοτήσεως [Τακτικός Κρατικός Προϋπολογισμός, Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, Προϋπολογισμός ΝΠΔΔ ή Οργανισμών, Ίδιοι Πόροι, Ευρωπαϊκή Ένωση]. Για άμεση συσχέτιση των επενδύσεων με τις πηγές Χρηματοδοτήσεως υποδεικνύεται να τηρούνται κάτω από κάθε γήπεδο ή κτίριο κ.λ.π. πληροφοριακοί υπολογαριασμοί τελευταίας βαθμίδας (τεταρτοβάθμιοι ή πεμπτοβάθμιοι) κατά πηγή χρηματοδοτήσεως. Τονίζεται ότι οι λογιστικοί λογαριασμοί που θα συνδέονται με τα σχετικά δικαιολογητικά (τιμολόγια κ.λ.π.) θα είναι οι τριτοβάθμιοι ή τεταρτοβάθμιοι. 3.10. Στο λογαριασμό 15.50 παρακολουθούνται οι πάσης φύσεως δωρεές προς τη Μονάδα Υγείας ακινήτων και κινητών περιουσιακών στοιχείων μέχρι την ένταξη τους στους οικείους λογαριασμούς του πάγιου ενεργητικού 10-14 και 16. Υπογραμμίζεται ότι όταν η δωρεά αφορά σε χρηματικά διαθέσιμα ή χρεόγραφα ή άλλα παρεμφερή περιουσιακά στοιχεία απεικονίζεται στους οικείους λογαριασμούς του ενεργητικού με πίστωση του οικείου λογαριασμού του εσόδου. 3.11. Τέλος στο λογαριασμό 15.51 παρακολουθούνται διάφορες δαπάνες που χαρακτηρίζονται ως επενδυτικές δαπάνες στην επιχορήγηση. Η ολοκλήρωση της δαπάνης και η διακρίβωση αν συνιστά ή όχι επένδυση, όπως προαναφέρεται ανωτέρω στην περίπτωση 3.8 συνεπάγεται και τη μεταφορά της στους οικείους λογαριασμούς του πάγιου ενεργητικού ή στα έξοδα. 4. Το κόστος ιδιοκατασκευής των πάγιων στοιχείων τα οποία κατασκευάζονται από τη Μονάδα Υγείας με δικά του μέσα παρακολουθείται και προσδιορίζεται με τους λογαριασμούς κόστους παραγωγής της ομάδας 9, όπως ειδικότερα ορίζεται στην παρ. 5.3.116 του πέμπτου μέρους. Το κόστος που προσδιορίζεται με τον τρόπο αυτό καταχωρείται στη χρέωση των οικείων υπολογαριασμών του 15, με πίστωση των αντίστοιχων υπολογαριασμών του 78.00. Το κόστος αυτό παραμένει στους οικείους υπολογαριασμούς του 15 και κατά την επόμενη χρήση, κατά την οποία προσαυξάνεται και με το κόστος που πραγματοποιείται μέσα στη νέα αυτή χρήση, και ούτω καθεξής, μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής, οπότε το συνολικό κόστος του πάγιου στοιχείου μεταφέρεται από τους οικείους υπολογαριασμούς του 15 στους οικείους λογαριασμούς των πάγιων στοιχείων (11-14 και 16) Αν η κατασκευή του πάγιου στοιχείου ολοκληρώνεται μέσα στη χρήση που άρχισε αυτή το κόστος που προσδιορίζεται από τους λογαριασμούς παραγωγής της ομάδας 9, σκόπιμο είναι να μην καταχωρείται απευθείας στους οικείους λογαριασμούς των πάγιων στοιχείων (11-14 και 16), με πίστωση των αντίστοιχων υπολογαριασμών του 78.00, αλλά αυτό να γίνεται μέσω του λογαριασμού 15. 5. Το κόστος κατασκευής των πάγιων στοιχείων τα οποία κατασκευάζονται από τρίτους με υλικά που παρέχονται από τη Μονάδα Υγείας προσδιορίζεται από τους οικείους υπολογαριασμούς του 15, στη χρέωση των οποίων καταχωρείται η αξία των υλικών που αγοράζονται και η αξία των τιμολογίων των τρίτων κατασκευαστών. Στην περίπτωση κατά την οποία τα υλικά που αγοράζονται εισάγονται προηγούμενα στις αποθήκες με καταχώρηση τους στους οικείους λογαριασμούς της ομάδας 2 καθώς και του λογαριασμού 94 και από τις αποθήκες αυτές παραδίνονται στους τρίτους, ή γενικά στην περίπτωση που τα υλικά χορηγούνται στους τρίτους από τις αποθήκες, η αξία των υλικών αυτών καταχωρείται στη χρέωση των οικείων υπολογαριασμών του 15, με πίστωση των αντίστοιχων υπολογαριασμών του 78.00. 6. Όταν η κατασκευή των πάγιων στοιχείων γίνεται από τρίτους, στους οποίους εκτός από τη χορήγηση των υλικών παρέχεται και συμπαράσταση των υπηρεσιών τη Μονάδα Υγείας η οποία συνεπάγεται πρόσθετο κόστος επιπλέον των υλικών, για τον προσδιορισμό του ολοκληρωμένου κόστους κατασκευής και για τη λειτουργία των σχετικών λογαριασμών ακολουθείται η διαδικασία της παραπάνω περιπτ. 4 (κατασκευή πάγιων στοιχείων από τη Μονάδα Υγείας). §2.2.110 Λογαριασμός 16 Ασώματες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς αποσβέσεως Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις (άϋλα πάγια στοιχεία) 1.Άϋλα πάγια στοιχεία (ασώματες ακινητοποιήσεις) είναι τα δεκτικά χρηματικής αποτιμήσεως ασώματα (άϋλα) οικονομικά αγαθά τα οποία αποκτά η Μονάδα Υγείας για να τα χρησιμοποιεί παραγωγικά για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από ένα έτος και είναι δυνατό να αποτελέσουν αντικείμενο συναλλαγής. Τα άϋλα αυτά οικονομικά αγαθά είναι: • ή δικαιώματα όπως π.χ. διπλώματα ευρεσιτεχνίας, πνευματική ιδιοκτησία • ή πραγματικές καταστάσεις, ιδιότητες και σχέσεις, οι οποίες δεν προστατεύονται από την έννομη τάξη ως δικαιώματα, όπως π.χ. πελατεία, φήμη. πίστη, καλή οργάνωση, ειδίκευση. 2. Τα άϋλα πάγια στοιχεία που αποκτά η Μονάδα Υγείας από τρίτους καταχωρούνται μέσω του λογαριασμού 15 (15.16). όπως αναλυτικά αναφέρεται στην περίπτωση 3.7 της παραγράφου 2.2.109, στους οικείους υπολογαριασμούς του 16 με την αξία κτήσεως τους, η οποία αποτελείται από το εφάπαξ ποσό που καταβλήθηκε στους τρίτους και από τυχόν ειδικά έξοδα αποκτήσεως (δικηγορικές αμοιβές, συμβολαιογραφικά κ.λ.π.). Η αξία αυτή αποσβένεται σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν για κάθε είδος άϋλου πάγιου στοιχείου. Όταν στους τρίτους, πέραν του εφάπαξ ποσού, καταβάλλεται και μηνιαίως ή ετησίως ένα ποσό ή μόνο μηνιαίως ή ετησίως, το οποίο υπολογίζεται επί των εσόδων που αποκτούνται κάθε μήνα ή έτος από την εκμετάλλευση του άύλου στοιχείου ή κατ άλλο τρόπο, το ποσό αυτό βαρύνει τα έξοδα εκμεταλλεύσεως και καταχωρείται στο λογαριασμό 61.98.00 (είναι τα γνωστά Rοyalties). Τα άϋλα πάγια στοιχεία που δημιουργούνται από τη Μονάδα Υγείας απεικονίζονται λογιστικά, μόνο όταν για τη δημιουργία τους πραγματοποιούνται .έξοδα και εφόσον τα έξοδα αυτά αποσβένονται τμηματικά και όχι εφάπαξ μέσα σε ένα χρόνο. 3. Στο λογαριασμό 16.01 δικαιώματα πνευματικής και επαγγελματικής ιδιοκτησίας παρακολουθούνται τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία τα οποία αποκτούνται με αγορά από τρίτους (αξία κτήσεως = ποσό που καταβάλλεται στους τρίτους μαζί με τα ειδικά έξοδα), λόγω συγχωνεύσεως ή εισφοράς είδους είτε με παραγωγή από την ίδια τη Μονάδα Υγείας. Και ο λογαριασμός αυτός μπορεί να ενημερώνεται μέσω του λογαριασμού 15.16. Για τη καταχώρηση εξόδων αγοράς ή παραγωγής στο λογαριασμό 16.01 αποτελεί προϋπόθεση η προσδοκία ότι τα δικαιώματα για τα οποία γίνονται έξοδα θα αποδώσουν αποτελέσματα στη Μονάδα Υγείας. Απαγορεύεται η αποθεματοποίηση εξόδων στους υπολογαριασμούς του 16, όταν δεν υπάρχει βάσιμη προσδοκία παραγωγικής χρησιμοποιήσεως του αντίστοιχου δικαιώματος για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους. Η αξία κτήσεως των άϋλων περιουσιακών στοιχείων του λογαριασμού 16.01 αποσβένεται με ισόποση ετήσια απόσβεση μέσα στο χρόνο της παραγωγικής χρησιμότητας κάθε άϋλου στοιχείου και σε περίπτωση που το άϋλο δικαίωμα έχει από το νόμο προστασία περιορισμένης διάρκειας, μέσα στο χρόνο της περιορισμένης αυτής διάρκειας, σε περιπτώσεις όμως διακοπής της παραγωγικής χρησιμοποιήσεως τους το αναπόσβεστο υπόλοιπο μεταφέρεται στα αποτελέσματα χρήσεως. 4. Στο λογαριασμό 16.04 δικαιώματα χρήσεως ενσωμάτων πάγιων στοιχείων που μπορεί να ενημερώνεται μέσω του λογαριασμού 15.16, παρακολουθείται η αξία της εισφοράς κατά χρήση, στη Μονάδα Υγείας ενσωμάτων πάγιων στοιχείων, για ορισμένο χρόνο, η οποία καθορίζεται με νόμιμη διαδικασία εκτιμήσεως. Η παραπάνω αξία εισφοράς κατά χρήση αποσβένεται με ισόποσες δόσεις μέσα στο χρόνο που καθορίζεται συμβατικά για τη χρησιμοποίηση κάθε άϋλου πάγιου στοιχείου. 5. Στο λογαριασμό 16.05 λοιπά δικαιώματα που ενημερώνεται μέσω του λογαριασμού 15.16, παρακολουθούνται τα άϋλα εκείνα περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν εντάσσονται σε μία από τις προηγούμενες κατηγορίες των λογαριασμών 16.00-16.04 , όπως είναι π.χ. τα μισθωτικά δικαιώματα. Στην περίπτωση μισθωτικών δικαιωμάτων (δηλαδή μεταβιβάσεως από μισθωτή ακινήτου στη Μονάδα Υγείας των μισθωτικών δικαιωμάτων του σε ορισμένο ακίνητο) που απορρέουν από σχετική σύμβαση μισθώσεως και το νόμο που ισχύει κάθε φορά η αξία που καταβάλλεται στο μισθωτή αυτό ως αποζημίωση για τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων του καταχωρείται στη χρέωση οικείου υπολογαριασμού του 16.05 και αποσβένεται σε ισόποσες δόσεις μέσα στο χρόνο ισχύος του μισθωτικού δικαιώματος, πάντως ο χρόνος αποσβέσεως δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει την πενταετία. 6. Σε περίπτωση ολοκληρώσεως της αποσβέσεως της αξίας κτήσεως των άϋλων περιουσιακών στοιχείων, μεταφέρονται από τους αντίστοιχους υπολογαριασμούς του 16.99 στους οικείους λογαριασμούς του 16 οι αποσβέσεις και έτσι οι λογαριασμοί αυτοί εξισώνονται. 7. Σε περίπτωση παύσεως της παραγωγικής χρησιμοποίησης άϋλου περιουσιακού στοιχείου, πριν ολοκληρωθεί η απόσβεση της αξίας κτήσεως του, το αναπόσβεστο υπόλοιπο αυτής μεταφέρεται στη χρέωση του λογαριασμού 81.02.99 λοιπές έκτακτες ζημίες. 8. Σε περίπτωση πωλήσεως άϋλου πάγιου περιουσιακού στοιχείου ισχύουν ανάλογα όσα ορίζονται στη περίπτωση 12 της παρ 2.2.106 για το λογαριασμό 12. ΙΙ. Έξοδα εγκαταστάσεως ή πολυετούς αποσβέσεως 9. Έξοδα εγκαταστάσεως ή πολυετούς αποσβέσεως είναι εκείνα που γίνονται για την ίδρυση και αρχική οργάνωση της Μονάδας Υγείας, την απόκτηση διαρκών μέσων εκμεταλλεύσεως, καθώς και για την επέκταση και αναδιοργάνωση της. Τα έξοδα αυτά εξυπηρετούν τη Μονάδα Υγείας για μεγάλη χρονική περίοδο -οπωσδήποτε μεγαλύτερη από ένα έτος - και για το λόγο αυτό αποσβένονται τμηματικά. 10. Στο λογαριασμό 16.10 έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης παρακολουθούνται τα έξοδα καταρτίσεως και δημοσιεύσεως του καταστατικού ή άλλου παρεμφερούς αξίας οργανισμού ή κανονισμού λειτουργίας της Μονάδας Υγείας, τα έξοδα δημόσιας προβολής της ιδρύσεως της Μονάδας Υγείας, τα έξοδα της εκπόνησης τεχνικών, οργανωτικών μελετών, καθώς και τα έξοδα διοικήσεως που πραγματοποιούνται μέχρι την έναρξη της δραστηριότητας της Μονάδας Υγείας. Στον ίδιο λογαριασμό παρακολουθούνται και τα μεταγενέστερα (δηλαδή μετά την έναρξη της δραστηριότητας της Μονάδας Υγείας) έξοδα που δημιουργούνται για την επέκταση της δραστηριότητας της. Ειδικά προκειμένου για έξοδα τεχνικών μελετών, αν το έργο για το οποίο πραγματοποιούνται κατασκευαστεί, τα έξοδα μελέτης του δεν καταχωρούνται στο λογαριασμό 16.10, αλλά ενσωματώνονται στο κόστος του έργου και αποσβένονται όπως αυτό. 11. Στο λογαριασμό 16.12 έξοδα λοιπών ερευνών παρακολουθούνται τα έξοδα που γίνονται για έρευνες σε άλλους κλάδους και τομείς δραστηριότητας της Μονάδας Υγείας. 12. Στο λογαριασμό 16.13 έξοδα εκδόσεως ομολογιακών δανείων παρακολουθούνται έξοδα, όπως π.χ. εκείνα που γίνονται για εκτυπώσεις ή ανακοινώσεις, όταν η Μονάδα Υγείας εκδίδει ομολογιακό δάνειο. 13. Στο λογαριασμό 16,14 έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων παρακολουθούνται όλα τα έξοδα που γίνονται για την απόκτηση των ακινήτων, όπως π.χ. είναι ο φόρος μεταβιβάσεως, τα συμβολαιογραφικά έξοδα, τα μεσιτικά και οι αμοιβές μελετητών ή δικηγόρων, τα οποία, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παραγράφους 2.2.104, περ. 5 και 2.2.105 περ.7, δεν προσαυξάνουν το κόστος κτήσεώς τους. 14. Στο λογαριασμό 16.15 συναλλαγματικές διαφορές από πιστώσεις και δάνεια για κτήσεις πάγιων στοιχείων παρακολουθούνται σε υπολογαριασμούς κατά δάνειο οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από μετατροπή σε ευρώ δανείων και πιστώσεων σε ξένο συνάλλαγμα, κατά την εξόφληση ή αποτίμηση τους, που συνάπτονται ειδικά και μόνο για την αγορά, κατασκευή ή εγκατάσταση πάγιων στοιχείων της Μονάδας Υγείας, οι οποίες αποσβένονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρακάτω περίπτωση 20. 15. Στο λογαριασμό 16.16 διαφορές εκδόσεως και εξοφλήσεως ομολογιών παρακολουθούνται οι διαφορές από τη διάθεση ομολογιών σε τιμή μικρότερη από την ονομαστική τους, καθώς και οι διαφορές από την εξόφληση ομολογιών σε τιμή μεγαλύτερη από την ονομαστική τους. Οι διαφορές αυτές αποσβένονται με τμηματικές ισόποσες δόσεις μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εξοφλήσεως του ομολογιακού δανείου. 16. Στο λογαριασμό 16.17 έξοδα αναδιοργανώσεως παρακολουθούνται τα έξοδα μελετών οικονομικής, εμπορικής, τεχνικής και διοικητικής αναδιοργανώσεως ριζικού χαρακτήρα, με τα οποία επιδιώκεται η κάλυψη νέων αναγκών που προκύπτουν από το μεγάλωμα της Μονάδας Υγείας ως αποτέλεσμα σημαντικών επεκτάσεων ή αλλαγών στην οργανωτική του δομή ή ριζικών μεταβολών στη δραστηριότητα της. 17. Στο λογαριασμό 16.18 τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου παρακολουθούνται οι τόκοι, μόνο της κατασκευαστικής περιόδου, πιστώσεων ή δανείων τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων. 18. Στο λογαριασμό 16.19 λοιπά έξοδα πολυετούς αποσβέσεως παρακολουθούνται τα έξοδα εκείνα που δεν εντάσσονται σε μια από τις προηγούμενες κατηγορίες των λογαριασμών 16.10-16.18, όπως π.χ. η αναπόσβεστη αξία κτιρίου σε περίπτωση κατεδαφίσεώς του (βλ Περίπτωση 10 παρ.2.2.105). Στο λογαριασμό 16.90 παρακολουθούνται τα έξοδα μετεγκαταστάσεως της Μονάδας Υγείας ή των νοσοκομειακών του μονάδων με ανάλυση κατά τις ανάγκες της Μονάδας Υγείας. 19. Στο λογαριασμό 16.98 προκαταβολές κτήσεως ασωμάτων ακινητοποιήσεων παρακολουθούνται οι προκαταβολές που δίνονται για το λόγο αυτό, σύμφωνα με όσα αναφέρονται προηγούμενα στην περίπτωση 2. 20. Τα έξοδα των λογαριασμών 16.10, 16.12, 16.13, 16.14, 16.17, 16 18. 16.19 και 16.90 αποσβένονται, είτε εφάπαξ κατά το έτος πραγματοποιήσεως τους, είτε τμηματικά και ισόποσα μέσα σε μια πενταετία. Οι χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές του λογαριασμού 16.15, κατά δάνειο, αποσβένονται τμηματικά, ανάλογα με την υπόλοιπη κανονική χρονική διάρκεια της πίστωσης ή του δανείου, ως εξής: • Στο τέλος της κλεισμένης χρήσεως μεταφέρεται από τον οικείο κατά δάνειο υπολογαριασμό του 16.15 στο λογαριασμό 81.00.04 συναλλαγματικές διαφορές ποσό ίσο με το πηλίκο της διαιρέσεως του χρεωστικού υπολοίπου του οικείου υπολογαριασμού του 16.15 με τον αριθμό των ετών από τη λήξη της χρήσεως αυτής μέχρι τη λήξη της αντίστοιχης πιστώσεως ή του αντίστοιχου δανείου. Για τον προσδιορισμό του πηλίκου της παραγράφου αυτής, χρονική περίοδος μικρότερη των 12 μηνών λογίζεται ως περίοδος ενός έτους. • Σε περίπτωση ληξιπροθέσμων πιστώσεων ή δανείων, κατά το όλο ή μέρος αυτών, τα χρεωστικά υπόλοιπα των οικείων υπολογαριασμών του 16.15, που αντιστοιχούν στο ληξιπρόθεσμο μέρος, μεταφέρονται στο λογαριασμό 81.00.04 στο τέλος της χρήσεως μετά την οποία, οι αντίστοιχες πιστώσεις ή τα αντίστοιχα δάνεια έγιναν ληξιπρόθεσμα. • Από τις πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές του λογαριασμού 16.15 κατά δάνειο στο τέλος της χρήσεως μεταφέρονται στο λογαριασμό 81.01.04 συναλλαγματικές διαφορές το μέρος εκείνο που αντιστοιχεί στο ποσό των δανείων που πληρώθηκε μέσα στη κλειόμενη χρήση. 21.Σε περίπτωση ολοκληρώσεως της αποσβέσεως της αξίας κτήσεως εξόδων πολυετούς αποσβέσεως, μεταφέρονται από τους αντίστοιχους υπολογαριασμούς του 16.99 στους οικείους λογαριασμούς του 16 οι αποσβέσεις και έτσι οι λογαριασμοί αυτοί εξισώνονται. § 2.2.111 Λογαριασμός 17 Ο λογαριασμός 17 είναι κενός. Η συμπλήρωση του είναι δυνατή μόνο μετά από απόφαση του κατά νόμο αρμοδίου οργάνου. §2.2.112 Λογαριασμός 18 Τίτλοι Πάγιας επένδυσης και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 1.Στους υπολογαριασμούς του 18.00 Τίτλοι πάγιας επένδυσης παρακολουθούνται οι μετοχές ανωνύμων εταιριών, τα εταιρικά μερίδια Ε.Π.Ε και οι εταιρικές μερίδες των άλλης μορφής εταιριών, που η διαρκής κατοχή τους κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιμη για την δραστηριότητα της Μονάδας Υγείας. Οι μετοχές ανωνύμων εταιρειών χαρακτηρίζονται ως μορφή πάγιας επένδυσης, όταν κατά την απόκτηση τους υπάρχει σκοπός για διαρκή κατοχή τους. Στην αντίθετη περίπτωση, χαρακτηρίζονται ως χρεόγραφα και παρακολουθούνται στο λογαριασμό 34. 2. Οι τίτλοι πάγιας επένδυσης καταχωρούνται στους οικείους υπολογαριασμούς του 18.00 με την αξία κτήσεως τους. Αξία κτήσεως είναι το ποσό που καταβάλλεται, είτε απευθείας στην εταιρία κατά τη συγκρότηση του κεφαλαίου της, είτε για την αγορά των τίτλων, καθώς και η ονομαστική αξία των τίτλων που δίδονται στη Μονάδα Υγείας, χωρίς αντάλλαγμα, λόγω νόμιμης αναπροσαρμογής των περιουσιακών στοιχείων του ισολογισμού της εκδότριας εταιρίας ή κεφαλαιοποιήσεως αποθεματικών της. Στην περίπτωση λήψεως τίτλων χωρίς αντάλλαγμα χρεώνεται ο οικείος υπολογαριασμός του 18.00 με πίστωση του λογαριασμού 41.06 διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών και χρεογράφων. Τα ειδικά έξοδα αγοράς τίτλων συμμετοχής καταχωρούνται στον λογαριασμό 64.10 έξοδα τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων. Ο υπολογισμός της αξίας κτήσεως γίνεται με την εφαρμογή μιας των μεθόδων υπολογισμού της μέσης τιμής κτήσεως (FΙ.FΟ, LΙ.FΟ, μέσου σταθμικού κόστους κ.λ.π.) που εφαρμόζονται για τα αποθέματα, ακολουθούμενης παγίως. 3. Όταν αναλαμβάνεται η κάλυψη μέρους του μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρίας με τον όρο η καταβολή του να γίνει σε δόσεις, οι μετοχές που αποκτούνται με τον τρόπο αυτό καταχωρούνται στους υπολογαριασμούς του 18 κατά περίπτωση, με τη συνολική αξία τους με πίστωση του λογαριασμού 53.06 οφειλόμενες δόσεις τίτλων πάγιας επενδύσεως με την αξία των οφειλόμενων δόσεων. 4. Σε περίπτωση πωλήσεως τίτλων πάγιας επένδυσης, το τίμημα πωλήσεως καταχωρείται στην πίστωση του οικείου υπολογαριασμού του 18 και το αποτέλεσμα που προκύπτει καταχωρείται στον λογαριασμό 64.04 αν πρόκειται για ζημία και στον λογαριασμό 76.04 αν πρόκειται για κέρδος. Διευκρινίζεται ότι στην πίστωση του οικείου υπολογαριασμού μεταφέρεται, εκτός από το τίμημα της πωλήσεως, και η τυχόν σχηματισμένη πρόβλεψη υποτιμήσεως από το λογαριασμό 18.00.98 προβλέψεις για υποτίμηση πριν προσδιοριστεί το αποτέλεσμα της πωλήσεως. 5. Για την αποτίμηση των τίτλων πάγιας επένδυσης και των χρεογράφων ισχύουν τα εξής : α) Με την επιφύλαξη της παρακάτω περιπτώσεως δ, οι κάθε φύσεως τίτλοι χρεογράφων με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων αποτιμώνται μαζί με τα χρεόγραφα που παρακολουθούνται στο λογαριασμό 34 στην κατ είδος τρέχουσα τιμή τους. Ως τρέχουσα τιμή ορίζεται : α.α.) Για τους εισαγμένους στο χρηματιστήριο τίτλους (μετοχές, ομολογίες, κ.λ.π.) ο μέσος όρος της επίσημης τιμής τους κατά τον τελευταίο μήνα της χρήσεως. α.β.) Για τους μη εισαγμένους στο χρηματιστήριο τίτλους : • Αν πρόκειται για μετοχές ανωνύμων εταιριών, η εσωτερική λογιστική αξία που προκύπτει από το δημοσιευμένο τελευταίο ισολογισμό της εταιρίας, για τις μετοχές της οποίας πρόκειται να γίνει η αποτίμηση • Αν πρόκειται για τους λοιπούς, εκτός από τις μετοχές, τίτλους, η τιμή κτήσεως τους. • Αν πρόκειται για μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, ο μέσος όρος της καθαρής τιμής τους κατά τον τελευταίο μήνα χρήσεως. β) Όταν η τρέχουσα αξία κατ είδος των τίτλων πάγιας επένδυσης και των χρεογράφων, είναι χαμηλότερη από την αντίστοιχη κτήσεως, η διαφορά καταχωρείται σε χρέωση των λογαριασμών 68.18 και 68.34 με πίστωση των λογαριασμών 18.00.98 και 34.98 αντίστοιχα. Στο τέλος της χρήσεως πριν από τη μεταφορά των υπολοίπων των αποτελεσματικών λογαριασμών στο λογαριασμό Γενικής Εκμεταλλεύσεως, τα πιο πάνω υπόλοιπα των λογαριασμών 68.18 και 68.34 μεταφέρονται με λογιστική εγγραφή σε χρέωση του λογαριασμού 41.12 Διαφορά από αποτίμηση τίτλων στην τρέχουσα αξία τους, εφόσον καλύπτονται από το πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασμού αυτού. Αν δεν υπάρχει πιστωτικό υπόλοιπο στο λογαριασμό 41.12 ή αυτό δεν επαρκεί, το απομένον υπόλοιπο στους λογαριασμούς 68.18 και 68.34 μεταφέρεται στο λογαριασμό Γενικής Εκμεταλλεύσεως. γ) Όταν η τρέχουσα αξία κατ είδος των τίτλων πάγιας επένδυσης και των χρεογράφων είναι υψηλότερη από την αντίστοιχη αξία κτήσεως, η διαφορά καταχωρείται σε πίστωση των λογαριασμών 78.18 και 78.34 με χρέωση των λογαριασμών 18.00.98 και 34.98 αντίστοιχα. Στο τέλος της χρήσεως και πριν από την μεταφορά των υπολοίπων των αποτελεσματικών λογαριασμών στο λογαριασμό Γενικής Εκμεταλλεύσεως, τα πιο πάνω υπόλοιπα των λογαριασμών 78.18 και 78.34 μεταφέρονται με λογιστική εγγραφή σε πίστωση του λογαριασμού 41.12 Διαφορά από αποτίμηση τίτλων στην τρέχουσα αξία τους και συμψηφίζονται με τα αντίστοιχα χρεωστικά υπόλοιπα της πιο πάνω περιπτώσεως β, που θα προκύψουν σε επόμενη χρήση. δ)Τα κάθε φύσεως χρεόγραφα και τίτλοι που έχουν χαρακτήρα προθεσμιακής καταθέσεως και δεν είναι εισαγμένα στο χρηματιστήριο αποτιμώνται στην κατ είδος παρούσα αξία τους κατά την ημέρα κλεισίματος του Ισολογισμού. Η αξία αυτή προσδιορίζεται με βάση το ετήσιο επιτόκιο του κάθε χρεογράφου ή τίτλου. 6. Στο λογαριασμό 18.11 δοσμένες εγγυήσεις παρακολουθούνται τα ποσά που καταβάλλονται ως εγγύηση, όταν η επιστροφή τους δεν προβλέπεται να πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος της επόμενης χρήσεως (π.χ. εγγυήσεις στη Δ.Ε.Η και στον Ο.Τ.Ε. ή σε εκμισθωτές ακινήτων). 7. Στους λογαριασμούς 18.13 λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις σε ευρώ και 18.14 λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις σε Ξ.Ν. παρακολουθούνται οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις της Μονάδας Υγείας. Κάθε απαίτηση που εμφανίζεται στους λογαριασμούς 18.11,18.13 και 18.14 μόλις γίνει επισφαλής μεταφέρεται στον οικείο λογαριασμό της ομάδας 3 του Σχεδίου Λογαριασμών, όπου παρακολουθούνται οι επισφαλείς απαιτήσεις. 8. Η Μονάδα Υγείας, σύμφωνα και με τις κάθε φορά ισχύουσες σχετικές διατάξεις, υποχρεούται στην τήρηση και στην διαρκή ενημέρωση αναλυτικού Μητρώου Χρεογράφων, το οποίο αποτελεί αναλυτικό καθολικό του λογαριασμού 18.00 και 34 και στο οποίο παρακολουθείται κατ είδος η κίνηση σε ποσότητες και αξίες των τίτλων πάγιας επενδύσεως του λογαριασμού 18 και των χρεογράφων του λογαριασμού 34. Από το Μητρώο Χρεογράφων προκύπτουν τα εξής τουλάχιστον στοιχεία κατά διαχειριστική χρήση: α) Το υπόλοιπο έναρξης της χρήσεως κατά είδος τίτλου και αύξοντα αριθμό του, ποσότητα, τιμή και αξία, αποτιμημένο σε τιμές ιστορικού κόστους. β) Οι προσθήκες της χρήσεως κατά είδος τίτλου, ποσότητα, τιμή και αξία, καταχωρούμενες με τους αύξοντες αριθμούς των τίτλων. γ) Οι μειώσεις της χρήσεως κατά είδος τίτλου, ποσότητα, τιμή και αξία, καταχωρούμενες με τους αύξοντες αριθμούς των τίτλων. δ) Το υπόλοιπο λήξης της χρήσεως κατά είδος τίτλου και αύξοντα αριθμό του, ποσότητα, τιμή και αξία, αποτιμημένο σε τιμές ιστορικού κόστους. §2.2.113 Όμιλος λογαριασμών 19 Πάγιο ενεργητικό Κέντρων Υγείας ή άλλων κέντρων ή κλάδων (όμιλος λογαριασμών προαιρετικής τήρησης) 1. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες Κέντρα Υγείας ή άλλες μονάδες Υγείας, εξωτερικά ιατρεία, εργαστήρια κ.λ.π. στεγάζονται και λειτουργούν σε άλλες περιοχές ή σε άλλες πόλεις και δεν έχουν λογιστική αυτοτέλεια, παρέχεται η δυνατότητα η λογιστική παρακολούθηση της δραστηριότητας τους να γίνεται με την εφαρμογή μιας από τις ακόλουθες δύο μεθόδους: Α. Πρώτη μέθοδος : Οι λογαριασμοί των Κέντρων Υγείας ή άλλων κέντρων ή κλάδων συνδέονται και συναναπτύσσονται μαζί με τους λογαριασμούς του κεντρικού ως εξής: 62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 62.05 Ασφάλιστρα 62.05.01 Ασφάλιστρα Μεταφορικών μέσων 62.05.01.00 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Κεντρικού 62.05.01.01 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Κέντρου Υγείας ... 62.05.01.02 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων ... 62.05.01.03 Ασφάλιστρα μεταφ. μέσων Μονάδας Υγείας ……… 62.05.01.04 Ασφάλιστρα μεταφ. μέσων Μονάδας Υγείας ……. (Με τον ίδιο τρόπο αναπτύσσονται όλοι οι τριτοβάθμιοι λογ/σμοί) Β. Δεύτερη Μέθοδος: Οι λογαριασμοί των Κέντρων Υγείας, ή άλλων κέντρων ή κλάδων εντάσσονται και παρακολουθούνται στους ομίλους λογαριασμών 19, 29, 39,49, 59, 69, 79 και 99 και 09 υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Η ανάπτυξη των λογαριασμών του ομίλου 19 ( καθώς και των ομίλων 29, 39, 49, 59, 69. 79, 99 και 09 ) αναφορικά με τους πρωτοβάθμιους και τους υποχρεωτικούς δευτεροβάθμιους λογαριασμούς, ακολουθεί υποχρεωτικά το Σχέδιο Λογαριασμών, ώστε να είναι ευχερής η συγκέντρωση των πληροφοριών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από το Σχέδιο αυτό. Τόσο στον όμιλο λογαριασμών 19, όσο και στους λοιπούς ομίλους (29, 39, 49, 59, 69, 79, 99 και 09), η ανάπτυξη των πρωτοβάθμιων λογαριασμών των λοιπών κέντρων ή κλάδων υποχρεωτικά είναι αντίστοιχη με την ανάπτυξη των πρωτοβάθμιων λογαριασμών της αντίστοιχης ομάδας. Ενδεικτικά, ακολουθεί η ανάπτυξη σε πρωτοβαθμίους λογαριασμούς του ομίλου 19 πάγιο ενεργητικό άλλων κέντρων ή κλάδων. 190 Εδαφικές εκτάσεις 191 Κτίρια-εγκαταστάσεις κτιρίων-τεχνικά έργα 192 Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 193 Μεταφορικά μέσα 194 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 195 Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές κτήσεως πάγιων στοιχείων 196 Ασώματες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς αποσβέσεως 197.................................................................. 198 Τίτλοι πάγιας επενδύσεως και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Ο τρόπος αναπτύξεως κάθε πρωτοβάθμιου λογαριασμού από τους ανωτέρω (190-198) αφήνεται στην κρίση κάθε Μονάδας Υγείας με τον περιορισμό ότι στους δευτεροβάθμιους λογαριασμούς στους οποίους θα αναπτύσσονται οι πρωτοβάθμιοι, θα περιλαμβάνονται τουλάχιστον οι υποχρεωτικοί δευτεροβάθμιοι και τριτοβάθμιοι λογαριασμοί του Σχεδίου Λογαριασμών. Ενδεικτικά, ακολουθεί η ανάπτυξη του λογαριασμού 190 κατά δύο διαφορετικούς τρόπους, τους εξής: α) Πρώτος τρόπος Ανάπτυξης (συγκέντρωση πληροφοριών κατά κέντρο ή κλάδο) 190 ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ Ή ΚΛΑΔΩΝ 190.01 Κέντρο Υγείας Α 190.01.00 Γήπεδα-Οικόπεδα 190.01.01 190.01.02 190.01.03 190.01.04 Αγροί 190.01.05 Φυτείες 190.01.06 Δάση 190.01.07 …………………………………….. 190.01.10 Γήπεδα- Οικόπεδα εκτός εκμεταλλεύσεως 190.01.11 190.01.12 190.01.13 190.01.14 Αγροί εκτός εκμεταλλεύσεως 190.01.15 Φυτείες εκτός εκμεταλλεύσεως 190.01.16 Δάση εκτός εκμεταλλεύσεως 190.01.17 ………………………………. 190.01.99 Αποσβεσμένες εδαφικές εκτάσεις 190.01.99.00 190.01.99.04 190.01.99.05 ……………. 190.01.99.99 190.02 Κέντρο Υγείας Β (αναπτύσσεται όπως ο λογ/σμός 190.01) … 190.99Κέντρο ……….. β) Δεύτερος τρόπος Ανάπτυξης (συγκέντρωση πληροφοριών κατά υποχρεωτικό δευτεροβάθμιο λογαριασμό) 190. ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ, ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ Ή ΚΛΑΔΩΝ 190.00 Γήπεδα - Οικόπεδα 190.00.01 Κέντρο Υγείας Α 190.00.02 Κέντρο Υγείας Β 190.00.03 Κέντρο Υγείας Γ ………… 190.01.99 ………………….. 190.04 Αγροί 190.04.01 Κέντρο Υγείας Α 190.04.02 Κέντρο Υγείας Β …………. 190.04.99 …………………….. 190.05 Φυτείες κ.ο.κ 2. Σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας κλπ των πρωτοβάθμιων λογαριασμών 190-198 ισχύουν, αντίστοιχα, όσα ορίζονται παραπάνω στις παρ 2.2.100 έως και 2.2.112 για τους πρωτοβάθμιους λογαριασμούς 10-18. 3. Σε περίπτωση που η Μονάδα Υγείας, κάνει χρήση του ομίλου λογαριασμών 19, τα κονδύλια των λογαριασμών του ομίλου αυτού, στον ισολογισμό τέλους χρήσεως, συναθροίζονται και εμφανίζονται μαζί με τα αντίστοιχα κονδύλια των λογαριασμών 10-18. 4. Η δεκαδική κωδικαρίθμηση των (τυπικά) δευτεροβάθμιων 190, 191, 192. 193 κ.λ.π. δύναται, για την εξυπηρέτηση της μηχανογραφικής οργανώσεως, να ευθυγραμμισθεί με την εκατονταδική των κυρίως δευτεροβάθμιων, ως εξής: Πρωτοβάθμιος 19 19 = πρωτοβάθμιος Δευτεροβάθμιος 19.190 να γίνει = πρωτοβάθμιος 19.191 19.11 19.192 19.12 19.193 19.13 19.194 19.14 19.195 19.15 19.196 19.16 19.198 19.18 2.2.2.ΟΜΑΔΑ 2η : ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ § 2.2.200 Περιεχόμενο και Εννοιολογικοί προσδιορισμοί 1. Στην ομάδα 2 παρακολουθούνται τα αποθέματα της Μονάδας Υγείας που προέρχονται, είτε από απογραφή, είτε από αγορά, είτε από ιδιοπαραγωγή και. σε εξαιρετικές περιπτώσεις, είτε από ανταλλαγή, είτε από εισφορά σε είδος, είτε από δωρεά. 2. Αποθέματα είναι τα υλικά αγαθά που ανήκουν στη Μονάδα Υγείας, τα οποία: α) Προορίζονται να πωληθούν κατά τη συνήθη πορεία των δραστηριοτήτων της Μονάδας Υγείας. β) Προορίζονται να αναλωθούν για την παροχή υγειονομικών υπηρεσιών ή την καλή λειτουργία, συντήρηση ή επισκευή καθώς και την ιδιοπαραγωγή παγίων στοιχείων. γ) Προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία άλλων προϊόντων αναγκαίων για την παροχή των υγειονομικών υπηρεσιών ή την γενικότερη δραστηριότητα της Μονάδας Υγείας. 3. Παρά το γεγονός ότι ορισμένοι λογαριασμοί της ομάδας 2 σε ελάχιστες περιπτώσεις ανταποκρίνονται στις ανάγκες των Μονάδων Υγείας, παρατίθεται κατωτέρω ανάλυση όλων των λογαριασμών της ομάδας αυτής. Στην ομάδα 2 περιλαμβάνονται οι εξής μερικότερες κατηγορίες αποθεμάτων : α) Εμπορεύματα (Λογαριασμός 20) : Είναι τα υλικά αγαθά (αντικείμενα, ύλες υλικά) που αποκτώνται από Μονάδα Υγείας με σκοπό να διατεθούν στην κατάσταση που αποκτώνται, χωρίς καμία μεταποίηση τους (π.χ είδη πρωτογενούς παραγωγής, όπως γεωργικών, δασικών, κτηνοτροφικών, πτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων κ.λ.π. είδη μεταποιημένα της πρωτογενούς παραγωγής, είδη βιομηχανικής ή βιοτεχνικής εκμεταλλεύσεως, καύσιμα κλπ). β) Έτοιμα προϊόντα (Λογαριασμός 21) : Είναι τα υλικά αγαθά που παράγονται, κατασκευάζονται ή συναρμολογούνται ή ανασυσκευάζονται από τη Μονάδα Υγείας με σκοπό τη διάθεση τους (π.χ. τα προαναφερόμενα στην περίπτωση (α) είδη εφόσον η μεταποίηση ή η βιομηχανική ή βιοτεχνική επεξεργασία έχει γίνει από την ίδια τη Μονάδα Υγείας). Στην κατηγορία των ετοίμων προϊόντων εντάσσονται και οι παραγόμενες τεχνικές ενέργειες καθώς και οι φυσικές δυνάμεις ή ενέργειες, που περιορίζονται εντός ορισμένου χώρου (όχι αναγκαίως αποθηκευτικού) και υπόκεινται σε εξουσίαση όπως το ηλεκτρικό ρεύμα, το φυσικό αέριο, η ηλιακή θερμότητα. γ) Ημιτελή προϊόντα (Λογαριασμός 21) : Είναι τα υλικά που μετά από κατεργασία σε ορισμένο στάδιο (ή στάδια), είναι έτοιμα για παραπέρα βιομηχανοποίηση (ή κατεργασία) ή και για πώληση (διάθεση γενικότερα) στην ημιτελή τους κατάσταση. Πρόκειται δηλαδή για τα υλικά αγαθά της ανωτέρω περίπτωσης (β) που βρίσκονται σε κάποιο στάδιο επεξεργασίας ή μεταποίησης. δ) Υποπροϊόντα (Λογαριασμός 22) : Είναι τα υλικά αγαθά (προϊόντα) που παράγονται μαζί με τα κύρια προϊόντα, σε διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, από τις ίδιες πρώτες και βοηθητικές ύλες. Τα υποπροϊόντα επαναχρησιμοποιούνται από τη Μονάδα Υγείας ως πρώτη ή βοηθητική ύλη ή μπορεί να πωληθούν αυτούσια, ως έχουν. ε) Υπολείμματα (λογαριασμός 22): Είναι υλικά κατάλοιπα της παραγωγικής διαδικασίας, κατά κανόνα άχρηστα. Τα υπολείμματα, όταν, ως άχρηστα απορρίπτονται, αντιπροσωπεύουν μέρος της απώλειας επεξεργασίας (φύρας). Στην κατηγορία των υπολειμμάτων εντάσσονται και τα ακατάλληλα για βιομηχανοποίηση ή κανονική αξιοποίηση διάφορα υλικά ή έτοιμα ή ημιτελή προϊόντα. στ) Παραγωγή σε εξέλιξη (λογαριασμός 23) : Είναι πρώτες ύλες βοηθητικά υλικά, ημιτελή προϊόντα και άλλα στοιχεία κόστους (π.χ. εργασία, γενικά βιομηχανικά έξοδα), τα οποία κατά τη διάρκεια της χρήσεως ή στο τέλος αυτής, κατά την απογραφή, βρίσκονται στο κύκλωμα της παραγωγικής διαδικασίας για κατεργασία. Πρέπει να διευκρινιστεί ότι σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις προκύπτει η ανάγκη χρησιμοποιήσεως των προαναφερόμενων ανωτέρω με στοιχεία (α) - (στ) λογαριασμών (Λ/ 20-23). ζ) Πρώτες και βοηθητικές ύλες παροχής υγειονομικών υπηρεσιών : Είναι τα υλικά αγαθά που αποκτά η Μονάδα Υγείας με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει αυτούσια στην παροχή υγειονομικών υπηρεσιών ή κατόπιν σύντομης επεξεργασίας (π.χ. αναμείξεως). η) Αναλώσιμα υλικά (λογαριασμός 25) : Είναι τα υλικά αγαθά που η Μονάδα Υγείας αποκτά με προορισμό την ανάλωση τους για συντήρηση του πάγιου εξοπλισμού της και γενικά για την εξασφάλιση των αναγκαίων συνθηκών λειτουργίας των κύριων και βοηθητικών υπηρεσιών της. Είναι δυνατό, εφόσον το επιβάλλουν οι ειδικές ανάγκες της Μονάδας Υγείας, με την αγορά μικρής σχετικώς αξίας αναλώσιμων υλικών, για τα οποία δεν τηρούνται μερίδες αποθήκης, επειδή προβλέπεται ότι θα αναλωθούν γρήγορα και οπωσδήποτε μέσα στη χρήση, να χρεώνονται άμεσα οι υπολογαριασμοί του λογαριασμού 64.08 υλικά άμεσης αναλώσεως της ομάδας 6. θ )Ανταλλακτικά πάγιων στοιχείων (λογαριασμός 26) : Είναι τα υλικά αγαθά που η Μονάδα Υγείας αποκτά με σκοπό την ανάλωση τους για συντήρηση και επισκευή του πάγιου εξοπλισμού της. ια) Είδη συσκευασίας (λογαριασμός 28) : Είναι τα υλικά μέσα που χρησιμοποιούνται από τη Μονάδα Υγείας για τη συσκευασία εμπορευμάτων ή προϊόντων και παραδίδονται στους καταναλωτές ή χρήστες ή λήπτες αυτών μαζί με το περιεχόμενο τους. Τα είδη συσκευασίας είναι επιστρεπτέα ή μη επιστρεπτέα, ανάλογα με τη συμφωνία που γίνεται κατά τη διάθεση σχετικά με την επιστροφή τους ή μη. 4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, αναλώσιμα υλικά, ανταλλακτικά παγίων στοιχείων και είδη συσκευασίας που αγοράζονται ή παράγονται από τη Μονάδα Υγείας με σκοπό την περαιτέρω διάθεση τους, θεωρούνται ως εμπορεύματα ή έτοιμα προϊόντα και παρακολουθούνται, αντίστοιχα, στους λογαριασμούς 20 ή 21. § 2.2.201 Τρόπος αναπτύξεως των λογαριασμών αποθεμάτων 1. Οι πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί αποθεμάτων (20-28), οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί, αναπτύσσονται σε δευτεροβάθμιους, τριτοβάθμιους ή αναλυτικότερους λογαριασμούς σύμφωνα με τις πληροφοριακές ανάγκες κάθε Μονάδας Υγείας. 2. Οι αγορές ή οι αποκτήσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της χρήσεως, καθώς και τα αρχικά ή τελικά αποθέματα για κάθε κατηγορία αγαθών των λογαριασμών 20-28 παρακολουθούνται υποχρεωτικά σε ξεχωριστούς δευτεροβάθμιους, τριτοβάθμιους ή αναλυτικότερους λογαριασμούς. 3. Παρατίθεται, ενδεικτικά, η ανάπτυξη ενός λογαριασμού π.χ. του λογαριασμού 20. 20 Εμπορεύματα 20.00 Απογραφή 20.00.01 Αρχική Απογραφή 20.00.02 Τελική Απογραφή 20.01 Αγορές χρήσεως 20.01.01 Αγορές εσωτερικού 20.01.02 Αγορές εξωτερικού Η ανάπτυξη αυτή είναι ενδεικτική καθόσον μπορεί να δημιουργηθούν υπολογαριασμοί παρακολουθήσεως των αποθεμάτων και των αγορών κατά κατηγορίες ειδών. 4.Η εσωλογιστική παρακολούθηση των εμπορευμάτων, στην τελευταία τους υποδιαίρεση (κατ είδος) γίνεται στην αναλυτική λογιστική όπου τηρείται και η λογιστική αποθήκη κατ είδος, ποσότητα και αξία. Το περιεχόμενο της μερίδας αποθήκης περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο 5.3.104. § 2.2.202 Λειτουργία των λογαριασμών αποθεμάτων 1. Οι λογαριασμοί 20-28 λειτουργούν σύμφωνα με τα παρακάτω : • Κατά την έναρξη της χρήσεως χρεώνονται οι ειδικοί υπολογαριασμοί αποθεμάτων με την αξία των αποθεμάτων απογραφής. • Κατά τη διάρκεια της χρήσεως χρεώνονται (οι ειδικοί υπολογαριασμοί αγορών) με την αξία κτήσεως των αγοραζομένων αγαθών, όπως η αξία αυτή προσδιορίζεται παρακάτω στην παραγ. 2.2.203, όπου περιγράφεται αναλυτικότερα και ο τρόπος λειτουργίας των λογαριασμών αποθεμάτων κατά την απόκτηση των υλικών αγαθών , και πιστώνονται με τις τυχόν επιστροφές αγορών και τις εκτός τιμολογίου εκπτώσεις. • Κατά το τέλος της χρήσεως πιστώνονται, με χρέωση του λογαριασμού 80.00 λογαριασμός γενικής εκμεταλλεύσεως με την αξία των αρχικών αποθεμάτων και την αξία των καθαρών, μετά την αφαίρεση των επιστροφών και των εκτός τιμολογίου εκπτώσεων, αγορών της χρήσεως και χρεώνονται, με πίστωση του αυτού λογαριασμού 80.00, με την αξία των τελικών αποθεμάτων, όπως η αξία αυτή προκύπτει κατά την αποτίμηση τους που διενεργείται σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται παρακάτω στην παράγραφο 2.2.205. 2. Ως προς τα επιστρεπτέα είδη συσκευασίας από τους καταναλωτές ή χρήστες ή λήπτες των διατιθεμένων σε αυτούς υλικών αγαθών ισχύουν και εφαρμόζονται αναλόγως τα όσα αναφέρονται στην περίπτωση 2 της παραγ 2.2.202 του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου(Π.Δ 1123/1980). 3. Οι προαιρετικοί υπολογαριασμοί 20.98, 24.98, 25.98, 26.98 και 28.98 πιστώνονται με τις εκτός τιμολογίου λαμβανόμενες εκπτώσεις επί αγορών, όταν η διάκριση τους κατ είδος αποθέματος είναι αδύνατη ή παρουσιάζει δυσκολίες. 4.Οι προαιρετικοί λογαριασμοί 20.99, 24.99, 25.99. 26.99 και 28.99, λειτουργούν σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παραγρ. 2.2.509. § 2.2.203 Αγορές 1. Οι αγορές αποθεμάτων που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της χρήσεως καταχωρούνται στη χρέωση των λογαριασμών της ομάδας 2 (των ειδικών υπολογαριασμών αγορών) με την τιμή κτήσεως τους, δηλαδή με την τιμολογιακή τους αξία προσαυξημένη με τα ειδικά έξοδα αγοράς. 2. Τιμολογιακή αξία είναι η αξία που αναγράφεται στα τιμολόγια αγοράς, μειωμένη κατά τις ενδεχόμενες εκπτώσεις που χορηγούνται από τους προμηθευτές και απαλλαγμένη από τα ποσά των φόρων και τελών τα οποία δεν βαρύνουν, τελικά, τη Μονάδα Υγείας. Τα ποσά του ΦΠΑ, για τα οποία δεν συντρέχει η επόμενη περ. 3, αυξάνουν την τιμολογιακή αξία αγοράς. 3. Τα ποσά του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας που καταβάλλονται κατά τις αγορές των διάφορων υλικών αγαθών, τα οποία χρησιμοποιούνται σε δραστηριότητες της Μονάδας Υγείας που ενδεχομένως υπόκεινται σε ΦΠΑ, καταχωρούνται στη χρέωση του λογαριασμού 54.00 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας για να συμψηφιστούν με τα εισπραττόμενα ποσά ΦΠΑ μαζί με τα έσοδα των δραστηριοτήτων αυτών. 4. Τα ειδικά έξοδα αγορών, δηλαδή εκείνα που πραγματοποιούνται κατά τρόπο άμεσο για κάθε συγκεκριμένη αγορά μέχρι την παραλαβή και αποθήκευση των αγαθών (π.χ. οι δασμοί εισαγωγής, τα έξοδα μεταφοράς και παραλαβής των αγαθών), καταχωρούνται απ ευθείας σε χρέωση των οικείων λογαριασμών της ομάδας 2. Τα έξοδα αυτά, αν για οποιοδήποτε λόγο καταχωρηθούν σε λογαριασμούς της ομάδας 6 μεταφέρονται με αντιλογισμό στους συγκεκριμένους λογαριασμούς της ομάδας 2, τους οποίους αφορούν. Στους λογαριασμούς της ομάδας 2 μεταφέρονται επίσης τα ειδικά έξοδα αγορών τα οποία προηγούμενα έχουν συγκεντρωθεί σε υπολογαριασμούς του 32.01 παραγγελίες κυκλοφορούντων στοιχείων. 5. Ο τρόπος υπολογισμού του κόστους των αγαθών που εισάγονται από το εξωτερικό, καθορίζεται στην παράγραφο 2.3.1. υπολογισμός της αξίας των αγορών από το εξωτερικό και των πωλήσεων στο εξωτερικό. 6. Ως προς τις εκπτώσεις αγορών, που για διάφορους λόγους, δεν είναι δυνατό να μειώνουν την τιμολογιακή αξία αγοράς ισχύουν και εφαρμόζονται αναλόγως όσα αναφέρονται στην περίπτωση 6 της παραγράφου 2.2.203 του Ε.Γ.Λ.Σ. (Π.Δ. 1123/1980). 7. Ως προς τις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα τιμολόγια ή τα λοιπά δικαιολογητικά αγοράς δεν περιέρχονται στη Μονάδα Υγείας κατά την παραλαβή των αγαθών (παράδοση των αγαθών στη Μονάδα Υγείας από τον προμηθευτή, έστω και αν η παραλαβή είναι ποσοτική ή προσωρινή) ισχύουν και εφαρμόζονται αναλόγως όσα αναφέρονται στην περίπτωση 7 της παραγράφου 2.2.203 του Ε.Γ.Λ.Σ (Π.Δ. 1123/1980) 8. Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια της χρήσεως, περιέρχονται στη Μονάδα Υγείας τιμολόγια πριν από την παραλαβή (ποσοτική ή προσωρινή) των αντίστοιχων αγαθών δεν διενεργούνται εγγραφές. Σε περιπτώσεις που κατά το τέλος της χρήσεως λαμβάνονται τιμολόγια για αγορές αγαθών που δεν έχουν παραληφθεί, αλλά έχουν φορτωθεί για λογαριασμό και με ευθύνη της Μονάδας Υγείας, πιστώνεται με την αξία τους ο προσωπικός λογαριασμός του προμηθευτή με χρέωση του υπολογαριασμού 36.02 αγορές υπό παραλαβή. Ο λογαριασμός 36.02 τακτοποιείται στην επόμενη χρήση, κατά την παραλαβή των αγαθών, με χρέωση των οικείων λογαριασμών της ομάδας 2. Αν τα τιμολόγια αφορούν αγορές αγαθών από το εξωτερικό που, κατά το τέλος της χρήσεως, δεν έχουν παραληφθεί, η Μονάδα Υγείας μπορεί να μη διενεργεί σχετικές εγγραφές. 9. Η χρέωση των λογαριασμών αποθεμάτων, με την αξία των αγαθών που αγοράζονται, διενεργείται κατά την παραλαβή τους με βάση τα τιμολόγια και λοιπά δικαιολογητικά αγοράς, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παραγρ. 1.1.105. 10. Η αξία των αποθεμάτων που δωρίζονται στη Μονάδα Υγείας καταχωρείται στην πίστωση του λογαριασμού 75.10 έσοδα από δωρεές, κληρονομιές. κληροδοσίες. § 2.2.204 Απογραφή 1.Η Μονάδα Υγείας είναι υποχρεωμένη να πραγματοποιεί πραγματική (φυσική) απογραφή των αποθεμάτων του τουλάχιστον μία φορά μέσα σε κάθε χρήση και μάλιστα στο τέλος αυτής. Κατά την απογραφή πρέπει να αναγνωρίζονται, να καταμετρούνται και να καταγράφονται όλα τα αποθέματα κατ είδος, ποιότητα και ποσότητα και να γίνεται η κατάταξη αυτών σε κατηγορίες που να αντιστοιχούν στους επιμέρους λογαριασμούς των αποθεμάτων. Είδη που βρίσκονται σε τρίτους για διάθεση, για ενέχυρο ή για άλλους λόγους, καταχωρούνται ιδιαίτερα στην απογραφή. 2. Η Μονάδα Υγείας, που τηρεί τους λογαριασμούς αποθεμάτων κατά τη μέθοδο της διαρκούς απογραφής, έχει τη δυνατότητα να εφαρμόσει τη μέθοδο της περιοδικής απογραφής για κάθε είδος αποθεμάτων, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην περίπτωση 2 της παραγράφου 2.2.204 του Ε.Γ.Λ.Σ. (Π.Δ. 1123/1980). § 2.2.205 Αποτίμηση αποθεμάτων απογραφής 1. Τα αποθέματα που προέρχονται από αγορές αποτιμώνται στην τιμή κτήσεως. 2. Τιμή κτήσεως είναι η τιμολογιακή αξία αγοράς των αποθεμάτων αυξημένη με τα ειδικά έξοδα αγοράς και μειωμένη με τις εκπτώσεις (άμεσο κόστος αγοράς). Τιμολογιακή αξία είναι η αξία αγοράς που αναγράφεται στα τιμολόγια μειωμένη κατά τις εκπτώσεις που κάθε φορά χορηγούνται από τους προμηθευτές και απαλλαγμένη από τους φόρους και τα τέλη που δεν βαρύνουν, τελικά την Μονάδα Υγείας. Ειδικά έξοδα αγοράς είναι τα άμεσα έξοδα αγοράς που γίνονται μέχρι την παραλαβή και αποθήκευση του αγαθού και ιδιαίτερα οι δασμοί και λοιποί φόροι - τέλη εισαγωγής, τα ασφάλιστρα, καθώς και τα έξοδα μεταφοράς και παραλαβής των σχετικών ειδών. 3. Η τιμή κτήσεως, στην οποία αποτιμούνται τα αποθέματα υπολογίζεται με την μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους. Το μέσο σταθμικό κόστος προκύπτει από τον τύπο: Αξία αποθεμάτων ενάρξεως : περιόδου + αξία αγορών περιόδου στην τιμή κτήσεως ποσότητα αποθέματος ενάρξεως περιόδου + ποσότητα αγορών περιόδου 4. Επιτρέπεται, η Μονάδα Υγείας να αποτιμά τα αποθέματα αυτού στην τιμή κτήσεως που προσδιορίζεται με άλλη παραδεκτή μέθοδο από αυτές που καθορίζονται στην περίπτωση 7 της παραγράφου 2.2.205 του Ε.Γ.Λ.Σ. (Π.Δ. 1123/1980), με τη ρητή προϋπόθεση ότι η μέθοδος που θα επιλεγεί από τη Μονάδα Υγείας θα εφαρμόζεται παγίως, δηλαδή δεν θα αλλάζει από χρήση σε χρήση. 5. Τα αποθέματα (εκτός από τα υπολείμματα και υποπροϊόντα) που προέρχονται από παραγωγή της Μονάδας Υγείας και προορίζονται, είτε για πώληση ως έτοιμα προϊόντα είτε για περαιτέρω επεξεργασία προς παραγωγή ετοίμων προϊόντων, αποτιμούνται στην κατ είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ τιμών ιστορικού κόστους παραγωγής και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Οι έννοιες του ιστορικού κόστους παραγωγής και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας καθορίζονται στις περιπτώσεις 9 και 10 αντίστοιχα της παραγράφου 2.2.205 του Ε.Γ.Λ.Σ.(Π.Δ 1123/1980). 6. Τα υπολείμματα και τα υποπροϊόντα αποτιμώνται στην πιθανή τιμή πωλήσεως τους, μειωμένη με τα άμεσα έξοδα που υπολογίζεται ότι θα πραγματοποιηθούν για την πώλησή τους. Όταν όμως τα υποπροϊόντα προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από την ίδια τη Μονάδα Υγείας αποτιμώνται στην τιμή χρησιμοποιήσεως τους, δηλαδή στην τιμή που θα αγοράζονταν είτε τα συγκεκριμένα υποπροϊόντα είτε άλλα ισοδύναμης αξίας, με σκοπό να χρησιμοποιηθούν από τη Μονάδα Υγείας. 7. Η αποτίμηση των συμπαραγωγών προϊόντων και των ελαττωματικών τοιούτων γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στις περιπτώσεις 11-14 της παραγράφου 2.2.205 του Ε.Γ.Λ.Σ. (Π.Δ. 1123/1980). 8. Οι Δημόσιες Μονάδες Υγείας και οι αποκεντρωμένες μονάδες τους (Δημόσια Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας κ.λπ.) δεδομένου ότι τηρούν τους λογαριασμούς αποθεμάτων τους με το σύστημα της διαρκούς απογραφής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο-5.215 του Ε.Γ.Λ.Σ. (Π.Δ. 1123/1980), για την αποτίμηση των αποθεμάτων απογραφής παίρνουν ως βάση τα δεδομένα των λογαριασμών αυτών. Οι λοιπές Δημόσιες Μονάδες Υγείας, που ενδεχομένως δεν θα υποχρεούνται στην τήρηση της Αναλυτικής Λογιστικής, έχουν υποχρέωση να διαμορφώσουν τα βιβλία τους με κατάλληλο τρόπο, ώστε να προκύπτει από αυτά το κόστος αγοράς. Αυτές οι Δημόσιες μονάδες υγείας θα υπολογίζουν το κόστος παραγωγής με τη βοήθεια εξωλογιστικών στοιχείων. § 2.2.206 Λογαριασμός 27 ........ Ο λογαριασμός 27 είναι κενός. Η συμπλήρωση του είναι δυνατή μόνο μετά από απόφαση του κατά νόμο αρμόδιου οργάνου. § 2.2.207 Λογαριασμός 29 Αποθέματα Κέντρων υγείας ή άλλων κέντρων ή κλάδων (όμιλος λογαριασμών προαιρετικής χρήσεως) 1. Σχετικά με τον τρόπο αναπτύξεως κάθε πρωτοβαθμίου λογαριασμού (290-298) ισχύουν όσα ορίζονται στην περίπτωση 1 της παραγράφου 2.2.113. 2. Σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των πρωτοβάθμιων λογαριασμών 290-298 ισχύουν, αντίστοιχα, όσα ορίζονται παραπάνω στις παρ. 2.2.200 έως 2.2.205 για τους πρωτοβάθμιους λογαριασμούς 20-28. 3. Σε περίπτωση που η Μονάδα Υγείας κάνει χρήση του ομίλου λογαριασμών 29 τα κονδύλια των λογαριασμών του ομίλου αυτού, στον Ισολογισμό τέλους χρήσεως, συναθροίζονται και εμφανίζονται μαζί με τα αντίστοιχα κονδύλια των λογαριασμών 20-28. 2.2.3. ΟΜΑΔΑ 3η: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ § 2.2.300 Περιεχόμενο και εννοιολογικοί προσδιορισμοί 1. Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της Μονάδας Υγείας. 2. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις θεωρούνται εκείνες που, κατά το κλείσιμο του Ισολογισμού, είναι εισπρακτέες μέσα στη χρήση που ακολουθεί. Σύμφωνα με την έννοια αυτή, κάθε απαίτηση της Μονάδας Υγείας, για την οποία η προθεσμία εξοφλήσεως λήγει μέσα στην επόμενη χρήση, καταχωρείται στον οικείο λογαριασμό της ομάδας 3. 3. Για τις μακροπρόθεσμες απαιτήσεις οι οποίες κατά την κατάρτιση του ισολογισμού μετατρέπονται σε βραχυπρόθεσμες, καθώς και για τον τρόπο παρακολούθησης τους, ισχύουν όσα ορίζονται στην περίπτωση 8 της παραγράφου 2.2.112 του Ε.Γ.Λ.Σ. (Π.Δ. 1123/1980). § 2.2.301 Λογαριασμός 30 Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 1. Στους υπολογαριασμούς του 30 παρακολουθούνται οι απαιτήσεις της Μονάδας Υγείας κατά του Ελληνικού Δημοσίου, των Φορέων Κοινωνικής Ασφαλίσεως, όπως και οι απαιτήσεις κατά των ιδιωτών. Οι απαιτήσεις της Μονάδας Υγείας προέρχονται από τη παροχή υγειονομικών υπηρεσιών αλλά και από την πώληση αγαθών, τα έσοδα των οποίων παρακολουθούνται στους λογαριασμούς 70, 71 και 73. 2. Η σε τρίτο βαθμό ανάπτυξη των λογαριασμών 30.97 Επισφαλείς απαιτήσεις και 30.98 Επίδικες απαιτήσεις πρέπει να ακολουθεί την αντίστοιχη σε δεύτερο βαθμό ανάπτυξη του λογαριασμού 30, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2.1.3 3. Στο λογαριασμό 30.97 παρακολουθούνται οι απαιτήσεις της Μονάδας Υγείας που η είσπραξη τους κρίνεται επισφαλής (αμφίβολης ρευστοποιήσεως). Στο λογαριασμό αυτό μεταφέρονται οι απαιτήσεις από τους οικείους υπολογαριασμούς του 30 που χαρακτηρίζονται ως επισφαλείς. 4. Στο λογαριασμό 30.98 παρακολουθούνται οι επίδικες απαιτήσεις της Μονάδας Υγείας, δηλαδή οι απαιτήσεις της Μονάδας Υγείας των οποίων επιδιώκεται η είσπραξη δικαστικώς. Στο λογαριασμό αυτό μεταφέρονται οι απαιτήσεις από τους οικείους υπολογαριασμούς του 30, που κατέστησαν επίδικες. 5. Οι προβλέψεις για πιθανές ζημίες, από τις επισφαλείς και επίδικες απαιτήσεις, καταχωρούνται σε χρέωση του λογαριασμού 83,11 προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις με αντίστοιχη πίστωση του λογαριασμού 44.11 προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις. Ειδικά οι προβλέψεις για πιθανές ζημίες από επισφαλείς απαιτήσεις, που υπολογίζονται με βάση τον κύκλο εργασιών της χρήσεως σχηματίζονται με χρέωση του λογαριασμού 68.09 λοιπές προβλέψεις εκμεταλλεύσεως. § 2.2.302 Λογαριασμός 31 Απαιτήσεις από επιχορηγήσεις και παρεπόμενες ασχολίες 1. Στους υπολογαριασμούς του 31 παρακολουθούνται οι απαιτήσεις της Μονάδας Υγείας κατά οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, δημόσιας υπηρεσίας, ΟΤΑ ή και του Δημοσίου, τόσο για το εσωτερικό όσο και για το εξωτερικό, από τις ακόλουθες αιτίες : α) Από πάσης φύσεως επιχορηγήσεις, β) Από απαιτήσεις μισθωμάτων κινητής και ακίνητης περιουσίας και γ) Από λοιπές απαιτήσεις προερχόμενες από παρεπόμενες δραστηριότητες της Μονάδας Υγείας. Τα αντίστοιχα έσοδα, από τα οποία προέρχονται οι ανωτέρω απαιτήσεις της Μονάδας Υγείας, παρακολουθούνται στους λογαριασμούς 74 και 75. 2. Η σε τρίτο βαθμό ανάπτυξη των λογαριασμών 31.97 Επισφαλείς απαιτήσεις από επιχορηγήσεις και παρεπόμενες ασχολίες και 31.98. Επίδικες απαιτήσεις από επιχορηγήσεις και παρεπόμενες ασχολίες πρέπει να ακολουθεί την αντίστοιχη σε δεύτερο βαθμό ανάπτυξη του λογαριασμού 31. όπως ορίζεται στην παράγραφο 2.1.3. 3. Για τους λογαριασμούς 31.97 και 31.98 ισχύουν και εφαρμόζονται αναλόγως τα όσα αναφέρονται στις περιπτώσεις 3 και 4 της παραγράφου 2.2.301. 4. Οι προβλέψεις για πιθανές ζημίες από τις επισφαλείς και επίδικες απαιτήσεις καταχωρούνται σε χρέωση του λογαριασμού 83.11 προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις με αντίστοιχη πίστωση του λογαριασμού 44.11 προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις. § 2.2.303 Λογαριασμός 32 παραγγελίες στο εξωτερικό 1. Στο λογαριασμό 32 και στους υπολογαριασμούς του καταχωρούνται και παρακολουθούνται τα ποσά που καταβάλλονται για την εισαγωγή αγαθών από το εξωτερικό. Για κάθε παραγγελία ανοίγεται ιδιαίτερος υπολογαριασμός στον οποίο συγκεντρώνεται και παρακολουθείται η αξία κτήσεως των αγαθών που εισάγονται από το εξωτερικό. Μετά από την παραλαβή των αγαθών και την ολοκλήρωση της συγκεντρώσεως της αξίας κτήσεως τους, η τελευταία μεταφέρεται στους οικείους λογαριασμούς των ομάδων 1 και 2, κατά περίπτωση. 2. Στο λογαριασμό 32.00 παραγγελίες πάγιων στοιχείων παρακολουθούνται, κατά παραγγελία, τα πάγια στοιχεία που εισάγονται από το εξωτερικό. Τα λοιπά αγαθά που εισάγονται από το εξωτερικό παρακολουθούνται στο λογαριασμό 32.01 παραγγελίες κυκλοφορούντων στοιχείων. 3. Στους διάμεσους λογαριασμούς. 32.02 προεμβάσματα μέσω τραπεζών και 32.03 ανέκκλητες πιστώσεις μέσω τραπεζών είναι δυνατό να παρακολουθούνται, προσωρινά, προεμβάσματα που γίνονται ή ανέκκλητες πιστώσεις που ανοίγονται για πολλές παραγγελίες μαζί, όταν ο άμεσος διαχωρισμός τους κατά παραγγελία, είτε είναι αδύνατος, είτε είναι δυσχερής. Μόλις εκλείψουν οι λόγοι των προσωρινών καταχωρήσεων, τα σχετικά ποσά μεταφέρονται στους λογαριασμούς 32.00 και 32.01. κατά περίπτωση. 4. Στο λογαριασμό 32.04 δεσμευμένα περιθώρια και δασμοί εισαγωγής καταχωρούνται τα ποσά τα οποία καταβάλλονται για να παραμείνουν δεσμευμένα για ορισμένο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τους κανόνες περί εισαγωγών που ισχύουν κάθε φορά. §2.2.304 Λογαριασμός 33 Χρεώστες διάφοροι 1. Στους υπολογαριασμούς του 33 παρακολουθούνται οι απαιτήσεις που δεν υπάγονται σε οποιαδήποτε κατηγορία απαιτήσεων από εκείνες που παρακολουθούνται στους λοιπούς πρωτοβάθμιους λογαρια-σμούς της ομάδας 3. Επίσης στο λογαριασμό αυτό παρακολου-θούνται και τα Γραμμάτια Εισπρακτέα, δηλαδή οι απαιτήσεις κατά τρίτων, ανεξάρτητα από την αιτία δημιουργίας τους. που είναι ενσωματωμένες σε τίτλους συναλλαγματικών ή γραμματίων εις διαταγή. Η ένταξη των Γραμματίων εισπρακτέων στο λογ/σμό 33 έγινε λόγω της περιορισμένης λήψεως από τις Μονάδες Υγείας τέτοιων αξιόγραφων. 2. Στο λογαριασμό 33.00 προκαταβολές προσωπικού καταχωρούνται οι προκαταβολές που δίνονται στο προσωπικό έναντι των αποδοχών της μισθολογικής περιόδου (π.χ. μήνα ή 15/ήμερο) η οποία αποτελεί τη βάση υπολογισμού τους (εκκαθαρίσεως). Ο λογαριασμός 33.00 πιστώνεται με τα ποσά που παρακρατούνται κατά την εκκαθάριση των αποδοχών της οικείας περιόδου, τα οποία είναι ίσα με τις δοσμένες προκαταβολές, οπότε ο λογ/σμός εξισώνεται. 3. Στο λογαριασμό 33.01 χρηματικές διευκολύνσεις προσωπικού παρακολουθούνται οι χρηματικές διευκολύνσεις, προσωρινού χαρακτήρα, που γίνονται στο προσωπικό, ενώ στο λογαριασμό 33.02 δάνεια προσωπικού παρακολουθούνται τα ποσά που καταβάλλονται στο προσωπικό με μορφή δανείου. 4. Στο λογαριασμό 33.10 Γραμμάτια Εισπρακτέα παρακολουθούνται οι σε τίτλους συναλλαγματικών ή Γραμματίων σε διαταγή ενσωματω-μένες απαιτήσεις της Μονάδας Υγείας κατά τρίτων. Η περαιτέρω ανάπτυξη του λογαριασμού και η λειτουργία αυτού είναι ανάλογη αυτής που ορίζει το ΕΓΛΣ (ΠΔ 1123/1980) στην παράγραφο 2.2.302. 5. Στο λογαριασμό 33.13 Ελληνικό Δημόσιο - προκαταβλημένοι και παρακρατημένοι φόροι παρακολουθούνται οι απαιτήσεις της Μονάδας Υγείας κατά του Ελληνικού Δημοσίου, ή τρίτων οι οποίες προέρχονται από φόρους που προκαταβάλλονται ή παρακρατούνται κατά την είσπραξη μερισμάτων ή άλλων εισοδημάτων. Ειδικότερα για τους υπολογαριασμούς του 33.13 ισχύουν τα ακόλουθα: α. Ο λογαριασμός 33.13.00 προκαταβολή φόρου εισοδήματος χρεώνεται στο τέλος της χρήσεως με το ποσό της προκαταβολής φόρου εισοδήματος για την επόμενη χρήση, που προκύπτει από τη δήλωση φόρου εισοδήματος της κλειόμενης χρήσεως, με αντίστοιχη πίστωση του λογαριασμού 54.08 λογαριασμός εκκαθαρίσεως φόρων - τελών ετήσιας δηλώσεως φόρου εισοδήματος. Στο τέλος της επόμενης χρήσεως, το υπόλοιπο του λογαριασμού 33.13.00 μεταφέρεται στη χρέωση του λογαριασμού 54.08 Επισημαίνεται ότι σήμερα δεν υπόκειται σε Φόρο Εισοδήματος η Μονάδα Υγείας. β. Στους λογαριασμούς 33.13.01-99 καταχωρούνται τα ποσά που παρακρατούνται, κατά τη διάρκεια της χρήσεως, για φόρο εισοδήματος από τα εισοδήματα της Μονάδας Υγείας που προέρχονται από κινητές αξίες ή άλλες αιτίες. Στο τέλος της χρήσεως, όσα από τα ποσά αυτά, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά, είναι δυνατό να συμψηφίζονται με το φόρο εισοδήματος της κλειόμενης χρήσεως, μεταφέρονται στη χρέωση του λογαριασμού 54.08. ενώ τα υπόλοιπα που δεν συμψηφίζονται, μεταφέρονται στη χρέωση του λογαριασμού 63 φόροι - τέλη. 6. Στους λογαριασμούς 33.17 λογαριασμοί δεσμευμένων (Βlοques) καταθέσεων, παρακολουθούνται οι καταθέσεις που γίνονται, κατά κύριο λόγο στις Τράπεζες, με τη μορφή δεσμεύσεως για διάφορους λόγους, όπως π.χ. για την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή την παροχή εγγυήσεως για χορήγηση πιστώσεων σε τρίτους. 7. Στο λογαριασμό 33.23 Απαιτήσεις από πληρωμές για λογαριασμό τρίτων παρακολουθούνται οι πληρωμές που έκανε ή τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε η Μονάδα Υγείας για λογαριασμό άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή και του Δημοσίου. Οι πληρωμές αυτές ή τα έξοδα αυτά είναι εισπρακτέες απαιτήσεις της Μονάδας Υγείας. 8. Στο λογαριασμό 33.24 Βραχυπρόθεσμα δάνεια παρακολουθούνται τα δάνεια βραχυπρόθεσμης διάρκειας που μπορεί να χορηγήσει η Μονάδα Υγείας σε άλλα Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., φυσικά πρόσωπα ή ΟΤΑ. 9. Στο λογαριασμό 33.95 Λοιποί χρεώστες παρακολουθούνται οι λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις της Μονάδας Υγείας που δεν είναι δυνατό να ενταχθούν σε οποιοδήποτε άλλο λογαριασμό της ομάδας 3. 10. Στο λογαριασμό 33.97 χρεώστες επισφαλείς παρακολουθούνται οι διάφοροι χρεώστες της Μονάδας Υγείας, οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως επισφαλείς, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά λόγω αμφίβολης είσπραξης των κατ αυτών απαιτήσεων. Η ανάπτυξη του λογαριασμού 33.97 είναι αντίστοιχη της ανάπτυξης του λογαριασμού 33. 11. Στους λογαριασμούς 33.98 επίδικοι χρεώστες παρακολουθούνται, όσες απαιτήσεις της Μονάδας Υγείας κατά διαφόρων χρεωστών της μετατρέπονται σε επίδικες. Στον ίδιο λογαριασμό παρακολουθούνται και οι επίδικες απαιτήσεις κατά του Ελληνικού Δημοσίου για φόρους, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παραγρ. 2.2.304 περ. 18 του Ε.Γ.Λ.Σ (Π.Δ 1123/1980). Ο λογαριασμός 33.98 πιστώνεται όταν οριστικοποιηθεί η εκκρεμοδικία με το ποσό που είχε χρεωθεί και χρεώνεται, ο λογαριασμός 38.00 ταμείο ή 38.03 Καταθέσεις όψεως με το ποσό που τυχόν επιστρέφεται στη Μονάδα Υγείας και αντίστοιχος υπολογαριασμός του λογαριασμού 82 Έξοδα και έσοδα προηγουμένων χρήσεων με το υπόλοιπο ποσό. Η ανάπτυξη του λογαριασμού 33.98 είναι αντίστοιχη της αναπτύξεως του λογαριασμού 33. § 2.2.305 Λογαριασμός 34 Χρεόγραφα 1. Στους υπολογαριασμούς του 34 παρακολουθούνται τα χρεόγραφα (μετοχές, ομολογίες, έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, ομόλογα) τα οποία αποκτούνται από τη Μονάδα Υγείας με σκοπό την τοποθέτηση κεφαλαίων της και την πραγματοποίηση από αυτά άμεσης προσόδου, σύμφωνα και με όσα καθορίζονται στην παρ. 2.2.112. Σε ειδικούς υπολογαριασμούς του 34 παρακολουθούνται και οι μερισματαποδείξεις των μετοχών, όταν αυτές, όπως ορίζεται παρακάτω στην περίπτωση 4, αποκόπτονται από τις αντίστοιχες μετοχές τους. 2. Τα χρεόγραφα καταχωρούνται στους οικείους υπολογαριασμούς του 34 με την αξία κτήσεως τους, για την οποία, καθώς και για τα ειδικά έξοδα αγορών τους, ισχύουν ανάλογα όσα καθορίζονται στην παρ. 2.2.112 για τους υπολογαριασμούς του 18. 3. Στους λογαριασμούς 34.00 μετοχές εισαγμένες σε χρηματιστήριο εταιριών εσωτερικού, 34.10 μετοχές εισαγμένες σε χρηματιστήριο εταιριών εξωτερικού, 34.01 μετοχές μη εισαγμένες σε χρηματιστήριο εσωτερικού και 34.11 Μετοχές μη εισαγμένες σε χρηματιστήριο εξωτερικού καταχωρείται αντίστοιχα η συνολική αξία των μετοχών που η Μονάδα Υγείας αποκτά (χωρίς πρόθεση διαρκούς κατοχής) από την κάλυψη μέρους του μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρίας. Το συνολικό ποσό που τυχόν οφείλεται για τις μετοχές αυτές καταχωρείται αντίστοιχα στην πίστωση του λογαριασμού 53.07 οφειλόμενες δόσεις ομολογιών και λοιπών χρεογράφων. 4. Στους λογαριασμούς 34.04 μερισματαποδείξεις εισπρακτέες μετοχών εσωτερικού και εξωτερικού παρακολουθούνται οι μερισματαποδείξεις που αποκόπτονται μετά την έγκριση του ισολογισμού της οικείας ανώνυμης εταιρίας από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της και τη γνωστοποίηση της ημερομηνίας πληρωμής των μερισμάτων. Με τα ποσά των μερισμάτων που δικαιούται η Μονάδα Υγείας με βάση τις μερισματαποδείξεις που αποκόπτονται, χρεώνεται ο λογαριασμός αυτός (34.04) και πιστώνονται οι υπολογαριασμοί του 76 01 πρόσοδοι από κινητές αξίες. Στις περιπτώσεις που στις μετοχές δεν είναι ενσωματωμένες σχετικές μερισματαποδείξεις (π.χ. όταν πρόκειται για ονομαστικές μετοχές), η απαίτηση της Μονάδας Υγείας για είσπραξη μερισμάτων καταχωρείται στον αρμόδιο λογαριασμό του 33.95 λοιποί χρεώστες. Στο ίδιο αυτό λογαριασμό καταχωρείται η απαίτηση για την είσπραξη μερισμάτων, κατά τη γνωστοποίηση της ημερομηνίας πληρωμής των μερισμάτων, όταν οι τίτλοι των μετοχών είναι άϋλοι. 5. Στους λογαριασμούς 34.05 ομολογίες Ελληνικών δανείων και 34,15 Ομολογίες αλλοδαπών δανείων, παρακολουθούνται οι ομολογίες που αποκτούνται από τη Μονάδα Υγείας. Σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των λογαριασμών αυτών ισχύουν όσα ορίζονται στις παραπάνω περιπτώσεις. Οι λαχειοφόρες ομολογίες παρακολου-θούνται στο Μητρώο χρεογράφων της § 2.2.112 περ. 8 με τον αύξοντα αριθμό τους κατά τρόπο που να γίνεται εξατομίκευση κάθε ομολογίας, για να διασφαλίζονται τα συμφέροντα της Μονάδας Υγείας κατά τις κληρώσεις των λαχνών. 6. Στους λογαριασμούς 34.07 μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού· και 34.17 μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού, 34.08 έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου, 3416 Τραπεζικά ομόλογα και 34.18 Ομόλογα Δημοσίου παρακολουθούνται, αντίστοιχα, τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, τα έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου και τα Ομόλογα Τραπεζών και Δημοσίου που αποκτούνται από τη Μονάδα Υγείας. Δεδομένου ότι οι τίτλοι σταθερού εισοδήματος (Ομολογίες, Ομόλογα Ελλην. Δημοσίου, Τραπεζικά Ομόλογα και έντοκα γραμμάτια Ελλην. Δημοσίου) διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο στην καθαρή τιμή τους. που είναι απαλλαγμένη από το δουλευμένο τόκο, στους οικείους λογαριασμούς παρακολουθούνται χωριστά η αξία κτήσεως του τίτλου και οι δουλευμένοι τόκοι του, όπως προβλέπεται από τη γνωμάτευση του Εθνικού Συμβουλίου Λογιστικής 94/1680/1992. 7. Τα έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου καταχωρούνται στους υπολογαριασμούς του 34.08 με την ονομαστική τους αξία, κατά διάρκεια και επιτόκιο, και ο ενσωματωμένος αδούλευτος τόκος καταχωρείται στην πίστωση αντίστοιχων αντίθετων υπολογαριασμών , από τους οποίους, στο τέλος της χρήσεως, καθώς και κατά την είσπραξη της αξίας του εντόκου γραμματίου, μεταφέρεται ο δουλευμένος τόκος στην πίστωση του λογαριασμού 76.01.04. Στο τέλος κάθε χρήσεως, οι δουλευμένοι τόκοι των χρεογράφων που έληξαν ή όχι και που αναλογούν στη χρονική περίοδο μέχρι τη λήξη της χρήσεως αυτής, μεταφέρονται από τον αντίστοιχο υπολογαριασμό (π.χ. 34.08.99) στο λογαριασμό 76.01 8. Στο λογαριασμό 34 09 Λοιπά χρεόγραφα εσωτερικού και 34.19 Λοιπά χρεόγραφα εξωτερικού παρακολουθούνται τα χρεόγραφα που δεν εντάσσονται σε μια από τις συγκεκριμένες κατηγορίες που προβλέπονται από τους υπολογαριασμούς του 34. 9. Στο λογαριασμό 34.24 χρεόγραφα σε τρίτους για εγγύηση παρακολουθούνται τα χρεόγραφα που ενεχυριάζονται για διάφορους λόγους, όπως π.χ. για εγγύηση χρηματοδοτήσεων που η Μονάδα Υγείας λαμβάνει ή για εγγύηση εκδόσεως εγγυητικών επιστολών. Ο λογαριασμός αυτός χρεώνεται, με αντίστοιχη πίστωση του οικείου υπολογαριασμού του 34, όταν γίνεται π.χ. η ενεχυρίαση, και πιστώνεται με αντίστοιχη χρέωση του οικείου υπολογαριασμού του 34 όταν γίνεται η αποδέσμευση ή επιστροφή των χρεογράφων. 10. Σε περίπτωση πωλήσεως χρεογράφων ιδιοκτησίας της Μονάδας Υγείας, το τίμημα καταχωρείται στην πίστωση του οικείου υπολογαριασμού του 34 και το αποτέλεσμα που προκύπτει καταχωρείται στο λογαριασμό 64.04 Ζημίες πωλήσεως τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων όταν πρόκειται για ζημία, και στο λογαριασμό 76.04 Κέρδη από πώληση χρεογράφων όταν πρόκειται για κέρδος Αποτέλεσμα είναι η διαφορά μεταξύ της αξίας κτήσεως ή απογραφής και της τιμής πωλήσεως. 11. Για την αποτίμηση των χρεογράφων ισχύουν όσα καθορίζονται στην παρ. 2.2.112. § 2.2.306 Λογαριασμός 35 Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων 1. Στους υπολογαριασμούς του 35 παρακολουθούνται οι απαιτήσεις της Μονάδας Υγείας από τους υπαλλήλους (35.01) και τους λοιπούς συνεργάτες της (35.02) που προέρχονται από καταβολές ποσών που γίνονται σ αυτούς προσωρινά για την εκτέλεση, συγκεκριμένου έργου ή εργασίας. Οι υπολογαριασμοί του 35 χρεώνονται με τα ποσά που καταβάλλονται στους προσωρινούς διαχειριστές της Μονάδας Υγείας και πιστώνονται με αντίστοιχη χρέωση των οικείων κατά περίπτωση λογαριασμών, π.χ. αποθεμάτων ή εξόδων, όταν εκτελείται το έργο ή η εργασία και γίνεται η σχετική απόδοση. Η απόδοση αυτή γίνεται αμέσως μετά την εκτέλεση του έργου ή της εργασίας, ή αυτοτελούς τμήματος αυτών και οπωσδήποτε στο τέλος της χρήσεως ώστε οι δαπάνες να επιβαρύνουν τη χρήση που αφορούν. 2. Οι πάγιες προκαταβολές (δηλαδή τα ποσά που καταβάλλονται σε διαχειριστές και μετά από κάθε απόδοση συμπληρώνονται και πάλι ώστε οι διαχειριστές αυτοί, να κρατούν πάγια το αυτό συνολικό ποσό) παρακολουθούνται στο λογαριασμό 35.03 πάγιες προκαταβολές. Περιπτώσεις πάγιων προκαταβολών παρουσιάζονται κυρίως στις περιπτώσεις αντιμετωπίσεως των μικροεξόδων. 3. Οι πιστώσεις που ανοίγονται στις Τράπεζες για λογαριασμό συνεργατών της Μονάδας Υγείας είναι δυνατό να παρακολου-θούνται στο λογαριασμό 35.04 πιστώσεις υπέρ τρίτων. 4. Στο λογαριασμό 35.10 υπόλογοι ενταλμάτων προπληρωμής παρακολουθούνται, κατά υπόλογο και ένταλμα, η απόδοση των ενταλμάτων προπληρωμής, που εκδίδονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραγρ. 3.3.106. § 2.2.307 Λογαριασμός 36 Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού 1. Οι μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού και παθητικού δημιουργούνται, κατά κανόνα, στο τέλος κάθε χρήσεως με σκοπό τη χρονική τακτοποίηση των εξόδων και εσόδων, έτσι ώστε στα αποτελέσματα της να περιλαμβάνονται μόνο τα έσοδα και έξοδα που πράγματι αφορούν τη συγκεκριμένη αυτή χρήση. Με την τακτοποίηση αυτή πραγματοποιείται ταυτόχρονα η αναμόρφωση των λογαριασμών του ισολογισμού στο πραγματικό μέγεθος τους κατά την ημερομηνία λήξεως της χρήσεως. Ειδικότερα, στους μεταβατικούς λογαριασμούς ενεργητικού καταχωρούνται τα έξοδα που πληρώνονται μεν μέσα στη χρήση, ανήκουν όμως στην επόμενη ή σε επόμενες χρήσεις. Π.χ. πληρωμές αποδοχών μηνός Ιανουαρίου. Στους ίδιους μεταβατικούς λογαριασμούς καταχωρούνται και τα έσοδα που ανήκουν στην κλειόμενη χρήση (δουλευμένα), αλλά που δεν εισπράττονται μέσα σ αυτή, ούτε ενδείκνυται η καταχώρηση τους στη χρέωση προσωπικών λογαριασμών απαιτήσεων, επειδή δεν είναι ακόμη απαιτητά. 2. Στο λογαριασμό 36.00 έξοδα επομένων χρήσεων, σε περίπτωση που δεν καταχωρούνται απευθείας σ αυτόν, μεταφέρονται από τους οικείους λογαριασμούς εξόδων, εκείνα από αυτά που δεν αφορούν την κλειόμενη, αλλά την επόμενη ή τις επόμενες χρήσεις. Η ανάλυση του λογαριασμού 36.00 σε τριτοβάθμιους υπολογαριασμούς είναι αντίστοιχη με τις αναλύσεις των λογαριασμών εξόδων, στους οποίους μεταφέρονται τα κονδύλια που αφορούν τη νέα (επόμενη) χρήση, αμέσως με την έναρξή της. 3. Στο λογαριασμό 36.01 έσοδα χρήσεως εισπρακτέα καταχωρούνται, με αντίστοιχη πίστωση των οικείων λογαριασμών εσόδων της ομάδας 7, τα έσοδα που ανήκουν στη κλειόμενη χρήση αλλά δεν εισπράττονται μέσα σε αυτή και τα οποία, σύμφωνα με κείμενες διατάξεις ή σχετικές συμβάσεις, δεν είναι στο τέλος της χρήσεως απαιτητά και για το λόγο αυτό δεν κρίνεται ορθό ή σκόπιμο να φέρονται σε χρέωση των οικείων λογαριασμών απαιτήσεων. Η λογιστικοποίηση αυτή των εσόδων γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες της παραγρ. 1.1.106. Τα μικροϋπόλοιπα που τυχόν θα απομένουν τελικά σε υπολογαριασμούς του 36.01 μεταφέρονται στους λογ/σμούς 82.00.07 & 82.01.07, ανάλογα με τη φύση τους. § 2.2.308 Λογαριασμός 37 ..................................... Ο λογαριασμός 37 είναι κενός. Η συμπλήρωση του είναι δυνατή μόνο μετά από απόφαση του κατά νόμο αρμοδίου οργάνου. § 2.2.309 Λογαριασμός 38 Διαθέσιμα 1. Στους υπολογαριασμούς του 38 παρακολουθούνται τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της Μονάδας Υγείας στα οποία περιλαμβάνονται, εκτός από τα μετρητά και τις εισπρακτέες επιταγές επί λογαριασμών όψεως, τα ληγμένα τοκομερίδια, οι καταθέσεις όψεως και οι καταθέσεις προθεσμίας εκτός αν υπάρχει ειδικός απαγορευτικός λόγος αναλήψεως τους, οπότε πρόκειται για δεσμευμένες καταθέσεις, οι οποίες παρακολουθούνται στους λογαριασμούς 33.17 λογαριασμοί δεσμευμένων (blοques) καταθέ-σεων σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην παρ. 2.2.304 περ. 6. 2. Στο λογαριασμό 38.01 Διάμεσος λογαριασμός ελέγχου διακινήσεως μετρητών η Μονάδα Υγείας έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί τα μετρητά που διακινούνται από το ταμείο ενός κέντρου (π.χ. έδρας) στο ταμείο άλλου κέντρου και αντίστροφα. 3. Στο λογαριασμό 38.02 ληγμένα τοκομερίδια προς είσπραξη καταχωρούνται τα τοκομερίδια μετά τη λήξη τους. με αντίστοιχη πίστωση των οικείων υπολογαριασμών του λογαριασμού 76.01 πρόσοδοι από κινητές αξίες. § 2.2.310 Λογαριασμός 39 Απαιτήσεις και διαθέσιμα Κέντρων Υγείας ή άλλων κέντρων ή κλάδων (όμιλος λογαριασμών προαιρετικής χρήσεως) 1. Σχετικά με τον τρόπο αναπτύξεως κάθε πρωτοβάθμιου λογαριασμού (390-398) ισχύουν όσα καθορίζονται στην περίπτωση 1 της παρ. 2.2.113. 2. Σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των πρωτοβάθμιων λογαριασμών 390-398 ισχύουν, αντίστοιχα, όσα ορίζονται παραπάνω στις παραγράφους 2.2.300 έως 2.2.309 για τους πρωτοβάθμιους λογαριασμούς 30-38 3. Σε περίπτωση που η Μονάδα Υγείας κάνει χρήση του ομίλου λογαριασμού 39, τα κονδύλια του λογαριασμού του ομίλου αυτού, στον ισολογισμό τέλους χρήσεως, συναθροίζονται και εμφανίζονται μαζί με τα αντίστοιχα κονδύλια των λογαριασμών 30-38. 2.2.4. ΟΜΑΔΑ 4η : ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ- ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ § 2.2.400 Περιεχόμενο και εννοιολογικοί προσδιορισμοί 1. Στην ομάδα 4 παρακολουθούνται η· καθαρή θέση της Μονάδας Υγείας και οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της. 2. Καθαρή θέση ή καθαρή περιουσία της Μονάδας Υγείας είναι εκείνη η οποία αποτελείται από το κεφάλαιο, από τα κάθε είδους και φύσεως αποθεματικά και από το εκάστοτε αποτέλεσμα εις νέο (πλεόνασμα ή έλλειμμα). § 2.2.401 Λογαριασμός 40 Κεφάλαιο 1. Το κεφάλαιο αντιπροσωπεύει το μέρος εκείνο της καθαρής περιουσίας της Μονάδας Υγείας που σχηματίσθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες, κάθε φορά, από τη νομοθεσία διατάξεις. 2. Στο λογαριασμό 40.10 παρακολουθείται το καταβλημένο κεφάλαιο της Μονάδας Υγείας, και στο λογαριασμό 40.11 το οφειλόμενο να καταβληθεί σύμφωνα με το καταστατικό ή τον οργανισμό της Μονάδας Υγείας ή τη σχετική νομοθεσία. § 2.2.402 Λογαριασμός 41 Αποθεματικά - Διαφορές αναπροσαρμογής 1. Τα αποθεματικά Κεφάλαια είναι σωρευμένα ποσά που δεν έχουν ενσωματωθεί στο Κεφάλαιο και σχηματίζονται: α) Από τα καταλειπόμενα στο τέλος της χρήσεως πλεονάσματα, στα οποία συμψηφίζονται τα τυχόν ελλείμματα προηγούμενων χρήσεων. β) Από χορηγήσεις που γίνονται βάσει διατάξεων νόμων για να σχηματιστούν αποθεματικά. 2. Οι διαφορές αναπροσαρμογής που προέρχονται από την αναπροσαρμογή της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων ή χρεογράφων, βάσει ειδικών διατάξεων νόμων. 3. Οι ειδικότερες μορφές αποθεματικών είναι : α) Τακτικό αποθεματικό είναι εκείνο που σχηματίζεται σύμφωνα με Γενικές διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. β) Αποθεματικά καταστατικού ή νομοθετημένα είναι εκείνα που σχηματίζονται σύμφωνα με ειδικές διατάξεις του καταστατικού της Μονάδας Υγείας ή νόμου. γ) Ειδικά ή έκτακτα αποθεματικά είναι εκείνα που δεν εντάσσονται στις άλλες κατηγορίες. δ) Αποθεματικό για κάλυψη υποτίμησης τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων είναι εκείνο που τυχόν σχηματίζεται από το ποσοστό του πλεονάσματος που προβλέπεται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φόρα, για την κάλυψη ζημιών από υποτιμήσεις τίτλων που εμφανίζονται στους λογαριασμούς 18 και 34. 4. Οι λογαριασμοί 41.02 Τακτικό Αποθεματικό, 41.03 Αποθεματικά Καταστατικού ή νομοθετημένα, 41.04 Ειδικά Αποθεματικά, 41.05 Έκτακτα Αποθεματικά, 41.08 Αποθεματικό για κάλυψη υποτιμήσεως τίτλων, πιστώνονται με τα αποθεματικά που κάθε φορά, σχηματίζονται, από το καθαρό πλεόνασμα χρήσεως, με χρέωση του λογαριασμού 88.99 Πλεόνασμα προς διάθεση. 5. Ο λογαριασμός 41.06 διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας τίτλων πιστώνεται, σε περίπτωση λήψεως τίτλων χωρίς αντάλλαγμα, με την ονομαστική αξία μετοχών ή εταιρικών μεριδίων εταιριών, στις οποίες η Μονάδα Υγείας συμμετέχει, ή κατέχει μετοχές κατά κυριότητα, με χρέωση των οικείων υπολογαριασμών του 18 ή του 34. Σε περίπτωση που η εκδότρια εταιρία δεν εκδώσει νέες μετοχές, αλλά αντικαταστήσει τις παλαιές με νέες μετοχές μεγαλύτερης ονομαστικής αξίας, ο παραπάνω λογαριασμός πιστώνεται με τη διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των μετοχών που λαμβάνονται και της ονομαστικής αξίας των μετοχών που αντικαθίστανται. 6. Ο λογαριασμός 41.07 διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων πιστώνεται με τη διαφορά που προκύπτει κατά την αναπροσαρμογή της αξίας περιουσιακών στοιχείων του ισολογισμού της Μονάδας Υγείας, που γίνεται με βάση ειδικό εκάστοτε νόμο, με χρέωση των οικείων λογαριασμών στους οποίους παρακολουθούνται τα περιουσιακά αυτά στοιχεία, για τα οποία γίνεται αναπροσαρμογή της αξίας τους. 7. Ο λογαριασμός 41 12 Διαφορά αποτίμησης τίτλων στην τρέχουσα αξία τους πιστώνεται με τις θετικές (πιστωτικές) διαφορές αποτίμησης τέλους χρήσεως των τίτλων της Μονάδας Υγείας και χρεώνεται αντίστοιχα με τις αρνητικές (χρεωστικές) διαφορές αυτού του είδους, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην παράγραφο 2.2.112 περίπτωση 5. 8. Στο λογαριασμό 41 15 παρακολουθούνται η αξία των ακινήτων και λοιπών πάγιων στοιχείων που παραχωρούνται στη Μονάδα Υγείας από δωρεές, κληρονομιές κ.λ.π. χωρίς δηλαδή αντάλλαγμα. Αν πρόκειται για επικαρπίες περιουσιακών στοιχείων, τότε τα έσοδα αυτών καταχωρούνται σε οικείο λογαριασμό εσόδου (75 η 76), ενώ στους λογαριασμούς τάξεως μνημονεύονται τα δικαιώματα επικαρπίας κ.λ.π. Προκειμένου για δωρεές ή κληρονομιές κ.λ.π. λοιπών ειδών, εκτός παγίων (όπως πρώτων υλών, υλικών, τροφίμων, ιματισμού, φαρμάκων κ.λ.π.), με την αξία τους χρεώνονται οι οικείοι λογαριασμοί και πιστώνεται αντίστοιχος υπολογαριασμός του λογαριασμού 75.10 έσοδα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες. § 2.2.403 Αποτελέσματα εις νέον 1. Στο λογαριασμό 42.00 πλεονάσματα εις νέο μεταφέρεται, από το λογαριασμό 88.99 πλεόνασμα προς διάθεση, το τελικό υπόλοιπο που απομένει μετά τη διάθεση του πλεονάσματος. 2. Στο λογαριασμό 42.01 έλλειμμα χρήσεως εις νέο μεταφέρεται από το λογαριασμό 88.98 έλλειμμα εις νέο το ποσό του ελλείμματος που, τελικά μένει ακάλυπτο. 3. Στο λογαριασμό 42.02 ελλείμματα προηγούμενων χρήσεων μεταφέρονται τα ελλείμματα των προηγούμενων χρήσεων, δηλαδή το κατά χρήση προκύπτον έλλειμμα μεταφέρεται στο λογαριασμό αυτό κατά την επόμενη χρήση εκτός αν συμψηφίζεται από το πλεόνασμα της επομένης χρήσεως ή καλύπτεται από τυχόν διάθεση αποθεματικών. § 2.2.404 Λογαριασμός 43 Επιχορηγήσεις επενδύσεων 1. Ο λογαριασμός επιχορηγήσεις επενδύσεων πιστώνεται με τις χορηγούμενες επιχορηγήσεις για τη χρηματοδότηση πάγιων στοιχείων της Μονάδας Υγείας, με χρέωση του οικείου λογαριασμού του ενεργητικού (λογαριασμός απαιτήσεων ή ταμιακών διαθεσίμων). Η επιχορήγηση για κάλυψη λειτουργικών δαπανών καταχωρείται στην πίστωση του λογαριασμού 74. 2. Στο τέλος της χρήσεως, από το λογαριασμό 43 μεταφέρεται στο λογαριασμό 81.01.05 αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων ποσό ίσο με τις αποσβέσεις πάγιων στοιχείων των υπολογαριασμών του λογαριασμού 66. που αναλογούν στην αξία των αποσβέσιμων πάγιων στοιχείων που χρηματοδοτήθηκαν από τις πιο πάνω επιχορηγήσεις. 3. Σε περίπτωση εκποιήσεως, καταστροφής ή αχρηστεύσεως οποιουδή-ποτε πάγιου στοιχείου που χρηματοδοτήθηκε από τις παραπάνω επιχορηγήσεις, από το λογαριασμό 43 μεταφέρεται στην πίστωση του οικείου λογαριασμού του πάγιου στοιχείου το υπόλοιπο της επιχορηγήσεως που αφορά το στοιχείο αυτό. 4. Σε περίπτωση που οι επιχορηγήσεις παραχωρούνται στη Μονάδα Υγείας με όρους ή δεσμεύσεις, οι λογιστικοί χειρισμοί προσαρμόζονται στο νομικό πλαίσιο, το οποίο διέπει κάθε επιχορήγηση. 5. Η σε τελευταία ανάλυση των λογαριασμών των Επιχορηγήσεων Επενδύσεων πρέπει να αναδεικνύει την ταυτότητα του παγίου στοιχείου για το οποίο η επιχορήγηση, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα της συσχετίσεως με τους αντίστοιχους λογαριασμούς των ακινητοποιήσεων. 6. Η ανάπτυξη του λογαριασμού 43 σε δεύτερο βαθμό γίνεται με βάση τη πηγή προέλευσης των επιχορηγήσεων. Στο λογαριασμό 43.99. επιχορηγήσεις επενδύσεων που δεν απορροφήθηκαν - αντίθετος λογ/σμός, που λειτουργεί ως αντίθετος λογαριασμός, παρακολουθούνται τα κονδύλια των επιχορηγήσεων που δεν απορροφήθηκαν και επιστράφηκαν. § 2.2.405 Λογαριασμός 44 Προβλέψεις 1. Πρόβλεψη είναι η κράτηση ορισμένου ποσού, που γίνεται, κατά το κλείσιμο του ισολογισμού της Μονάδας Υγείας σε βάρος του λογαριασμού γενικής εκμεταλλεύσεως ή του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως. Η κράτηση αυτή αποβλέπει στη κάλυψη ζημίας ή ενδεχόμενης υποτιμήσεως στοιχείων του ενεργητικού, όταν κατά την ημερομηνία συντάξεως του ισολογισμού είναι πιθανή η πραγματοποίησή τους. 2. Οι προβλέψεις διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες : α) Στις προβλέψεις για κινδύνους εκμεταλλεύσεως, οι οποίες σχηματίζονται με χρέωση των οικείων υπολογαριασμών του 68 προβλέψεις εκμεταλλεύσεως. Για τις προβλέψεις αυτές χρησιμοποιούνται οι δέκα πρώτοι υπολογαριασμοί του 44 (44.00 έως και 44.09). β) Στις προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους (έκτακτες ζημίες και έξοδα), οι οποίες σχηματίζονται με χρέωση των οικείων υπολογαριασμών του 83 προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους. Για τις προβλέψεις αυτές χρησιμοποιούνται οι επόμενοι υπολογαριασμοί του 44 (44.10 έως 44.98). 3. Οι προβλέψεις για κινδύνους εκμεταλλεύσεως προορίζονται να καλύψουν έξοδα της χρήσεως που πιθανολογούνται ότι θα πραγματοποιηθούν μετά από το σχηματισμό των προβλέψεων. Τα έξοδα αυτά αν είχαν πραγματοποιηθεί μέσα στη χρήση, θα είχαν καταχωρηθεί σε προσαύξηση των εξόδων της ομάδας 6. 4. Οι προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους προορίζονται να καλύψουν έκτακτες ζημίες και έκτακτα έξοδα που πιθανολογούνται ότι θα πραγματοποιηθούν μετά από το σχηματισμό των προβλέψεων. Τα έξοδα αυτά, αν είχαν πραγματοποιηθεί μέσα στη χρήση, θα είχαν καταχωρηθεί στους οικείους υπολογαριασμούς του 81 έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα ή 82 έξοδα και έσοδα προηγουμένων χρήσεων. 5. Σχετικά με το σχηματισμό και τη χρησιμοποίηση των προβλέψεων ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες : α) Ο σχηματισμός των προβλέψεων είναι υποχρεωτικός, εφόσον συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, ανεξάρτητα αν η χρήση κλείνει με θετικό ή αρνητικό αποτέλεσμα. β) Οι προβλέψεις εκμεταλλεύσεως σχηματίζονται, κατά το κλείσιμο του ισολογισμού, με χρέωση των οικείων υπολογαριασμών του 68 και πίστωση των λογαριασμών 44.00-44.09. Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις και δάνεια σχηματίζονται με χρέωση του λογαριασμού 83.11 προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις και δάνεια και πίστωση του λογαριασμού 44.11 προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις και δάνεια. Οι προβλέψεις για εξαιρετικούς κινδύνους και έκτακτα έξοδα, για έξοδα προηγουμένων χρήσεων και οι λοιπές έκτακτες προβλέψεις σχηματίζονται με χρέωση των λογαριασμών 83.12, 83.13 και 83.98 και πίστωση των λογαριασμών 44.12, 44.13 και 44.98 αντίστοιχα. Τέλος, οι προβλέψεις για απαξιώσεις και υποτιμήσεις της αξίας των παγίων στοιχείων σχηματίζονται με χρέωση του λογαριασμού 83.10 και πίστωση του λογαριασμού 44.10. γ) Τα έξοδα που πραγματοποιούνται κατά τις επόμενες χρήσεις, για τα οποία είχαν σχηματιστεί προβλέψεις, καταχωρούνται στη χρέωση του λογαριασμού 82.00 Έξοδα προηγουμένων χρήσεων και σε ανοιγόμενους τριτοβάθμιους λογαριασμούς ανάλογα με τις επιθυμητές πληροφορίες. δ) Οι σχηματισμένες για κάθε καταβαλλόμενο έξοδο προβλέψεις, ανεξάρτητα από το ύψος τους, με χρέωση του λογαριασμού 44 και των οικείων υπολογαριασμών του, μεταφέρονται στην πίστωση του λογαριασμού 84.01 έσοδα από χρησιμοποιημένες προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων για έκτακτους κινδύνους (εφόσον πρόκειται για προβλέψεις που έχουν καταχωρηθεί στους λογαριασμούς 44.10-44.98) ή στην πίστωση των λογαριασμών 84.91 Έσοδα από χρησιμοποιημένες προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων για έξοδα εκμεταλλεύσεως (εφόσον πρόκειται για προβλέψεις που έχουν καταχωρηθεί στους λογαριασμούς 44.00 - 44.09). ε) Σε περίπτωση εκποιήσεως πάγιου στοιχείου για το οποίο είχε προηγηθεί ο σχηματισμός προβλέψεως, η τελευταία μεταφέρεται από το λογαριασμό 44.10 στην πίστωση του λογαριασμού του πάγιου που εκποιείται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περίπτωση 8 της παραγράφου 2.2.104 και στην περ. 9 της παραγρ. 2.2.105. στ) Ο λογαριασμός 44.11 χρεώνεται με το ποσό σχηματισμένης πρόβλεψης, με πίστωση του λογαριασμού της οικείας απαιτήσεως, όποτε αυτή χαρακτηρίζεται, για το σύνολο ή μέρος, ως ανεπίδεκτη εισπράξεως. Το υπόλοιπο της απαιτήσεως, που τυχόν μένει ακάλυπτο, μεταφέρεται στη χρέωση του λογαριασμού 81.02.06 ζημίες από ανεπίδεκτες εισπράξεως απαιτήσεις. ζ) Οι έκτακτες ζημίες και τα έκτακτα έξοδα που πραγματοποιούνται κατά τις επόμενες χρήσεις, για τις περιπτώσεις των οποίων είχαν σχηματισθεί προβλέψεις, καταχωρούνται κανονικά στους οικείους υπολογαριασμούς των 81 και 82. Μετά από κάθε καταχώρηση ζημίας ή εξόδων αυτής της μορφής, από τις σχηματισμένες προβλέψεις μεταφέρονται, με χρέωση των οικείων υπολογαριασμών του 44 και πίστωση του λογαριασμού 84.01 έσοδα από χρησιμοποιημένες προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων για εκτάκτους κινδύνους, τα ποσά των προβλέψεων που είχαν σχηματισθεί για τις ζημίες και τα έξοδα που ήδη πραγματοποιήθηκαν. η) Οι σχηματισμένες προβλέψεις αναπροσαρμόζονται στο τέλος κάθε χρήσης, με βάση τις νέες συνθήκες που στο μεταξύ έχουν διαμορφωθεί. Αν υπάρχουν ποσά προβλέψεων που δεν χρησιμοποιήθηκαν, είτε επειδή οι ζημίες ή τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν ήταν μικρότερα από τις σχηματισμένες γι αυτά προβλέψεις, είτε επειδή εξέλιπαν οι κίνδυνοι για τους οποίους είχαν σχηματισθεί, μεταφέρονται στη πίστωση του λογαριασμού 84.00 έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων. θ) Για τους λογαριασμούς 44.14 και 44.15 των προβλέψεων για συναλλαγματικές διαφορές ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 2.3.2. και 2.2.110 (περίπτωση 14 και 20) αντίστοιχα. § 2.2.406 Λογαριασμός 45 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1. Οι υποχρεώσεις διακρίνονται, ανάλογα με το χρόνο ληκτότητάς τους, σε μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες. Μακροπρόθεσμες είναι οι υποχρεώσεις εκείνες για τις οποίες η προθεσμία εξοφλήσεώς τους λήγει μετά από το τέλος της χρήσεως που ακολουθεί. Οι λοιπές υποχρεώσεις, δηλαδή εκείνες για τις οποίες η προθεσμία εξοφλήσεώς τους λήγει ως το τέλος της χρήσεως που ακολουθεί, θεωρούνται βραχυπρόθεσμες και παρακολουθούνται στους οικείους λογαριασμούς της ομάδας 5. 2. Για να τακτοποιηθούν οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, κατά την κατάρτιση κάθε ισολογισμού, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες : α) Κάθε μακροπρόθεσμη υποχρέωση ή τμήμα αυτής, που μετατρέπεται σε βραχυπρόθεσμη διαχωρίζεται για να εμφανισθεί χωριστά στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. β) Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα αποτιμώνται με βάση την επίσημη τιμή του ξένου νομίσματος κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού. 3. Στο λογαριασμό 45.00 παρακολουθούνται οι υποχρεώσεις της Μονάδας Υγείας από την έκδοση ομολογιακών δανείων σε ευρώ, ενώ στο λογαριασμό 45.04 παρακολουθούνται οι υποχρεώσεις από έκδοση ομολογιακών δανείων σε ξένο νόμισμα. 4. Στο λογαριασμό 45.09 παρακολουθούνται οι υποχρεώσεις της Μονάδας Υγείας από δάνεια συναπτόμενα μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. 5. Στους λογαριασμούς 45.10 - 45.13 παρακολουθούνται οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς Τράπεζες και Ταμιευτήρια, από δάνεια ή άλλες χορηγήσεις που γίνονται από τους οργανισμούς αυτούς προς τη Μονάδα Υγείας. 6. Στους λογαριασμούς 45.22 και 45.23 παρακολουθούνται οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς το Ελληνικό Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, αντίστοιχα. 7. Στους λογαριασμούς 45.98 και 45.99 παρακολουθούνται οι λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε ευρώ (ή δρχ.) και σε ξένο νόμισμα, αντίστοιχα. § 2.2.407 Λογαριασμοί 46 και 47 Οι λογαριασμοί 46 και 47 είναι κενοί. Η συμπλήρωση τους είναι δυνατή μόνο μετά από απόφαση του κατά νόμο αρμοδίου οργάνου. § 2.2.408 Λογαριασμός 48 Λογαριασμοί συνδέσμου με Νοσοκομειακές Μονάδες, Κέντρα Υγείας ή άλλα κέντρα ή κλάδους (με αυτοτελή Λογιστική) 1. Στο λογαριασμό 48 παρακολουθούνται οι δοσοληψίες μεταξύ κεντρικού και των άλλων Μονάδων ή Κέντρων Υγείας της Δημόσιας Μονάδας Υγείας, στις περιπτώσεις εκείνες που τα άλλα κέντρα ή κλάδοι έχουν λογιστική αυτοτέλεια. 2. Η ανάπτυξη του λογαριασμού 48 σε υπολογαριασμούς γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες που κάθε Μονάδα Υγείας επιθυμεί να ικανοποιεί, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η απαιτούμενη προσαρμογή, π.χ. στο είδος της λογιστικής αυτοτέλειας κάθε κέντρου ή στον αριθμό των κέντρων. Υποχρεωτικά, όλες οι δοσοληψίες μεταξύ των κέντρων ή κλάδων παρακολουθούνται λογιστικώς μέσω κεντρικού ή της Διοικήσεως, θεωρούμενες ότι διενεργούνται μέσω αυτού (δηλαδή οι Νοσοκομειακές Μονάδες Υγείας ή άλλα κέντρα ή κλάδοι για τις μεταξύ τους δοσοληψίες χρεωπιστώνουν τη Διοίκηση και αυτή στη συνέχεια, πιστωχρεώνει τα κέντρα ή κλάδους). Στο τέλος της χρήσεως ο λογαριασμός 48 δεν εμφανίζεται στον Ισολογισμό. Το υπόλοιπο του λογαριασμού αυτού συμψηφίζεται κατά την ενσωμάτωση του ισολογισμού των Κέντρων Υγείας ή άλλων κέντρων ή κλάδων στον ισολογισμό (γενικό)του Κεντρικού (Πε.Σ.Υ. ή Νοσοκομείου). 2.2.409 Όμιλος λογαριασμών 49 Προβλέψεις Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Κέντρων Υγείας ή άλλων κέντρων ή κλάδων (Όμιλος λογαριασμών προαιρετικής χρήσεως) 1. Σχετικά με τον τρόπο αναπτύξεως κάθε πρωτοβάθμιου λογαριασμού (493 - 498) ισχύουν όσα καθορίζονται στην περίπτωση 1 της παραγράφου 2.2.113). 2. Σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των πρωτοβάθμιων λογαριασμών 493 - 498 ισχύουν αντίστοιχα, όσα ορίζονται παραπάνω στις παραγράφους 2.2.404 - 2.2.408 για τους πρωτοβάθμιους λογαριασμούς 43 - 48. 3. Σε περίπτωση που η Μονάδα Υγείας κάνει χρήση του ομίλου λογαριασμών 49, τα κονδύλια των λογαριασμών του ομίλου αυτού, στον ισολογισμό τέλους χρήσεως, συναθροίζονται και εμφανίζονται μαζί με τα αντίστοιχα κονδύλια των λογαριασμών 43 - 48. 2.2.5. ΟΜΑΔΑ 5η : ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ § 2.2.500 Περιεχόμενο και εννοιολογικοί προσδιορισμοί 1. Στην ομάδα 5 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Μονάδας Υγείας. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις είναι εκείνες για τις οποίες η προθεσμία εξοφλήσεώς τους λήγει μέχρι το τέλος της επόμενης χρήσεως. 2. Σχετικά με τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, που με την πάροδο του χρόνου μετατρέπονται σε βραχυπρόθεσμες, ισχύουν όσα καθορίζονται στην περιπτ. 2 της παρ. 2.2.406. 3. Οι λογαριασμοί της Ομάδας 5 λειτουργούν σύμφωνα με τους κανόνες που περιλαμβάνονται στις επόμενες παραγράφους 2.2.501 - 2.2.509, σε συνδυασμό και με τα καθοριζόμενα στην παραγρ. 1.1.105. § 2.2.501 Λογαριασμός 50 Προμηθευτές 1. Στους υπολογαριασμούς του 50 παρακολουθούνται οι κάθε φύσεως δοσοληψίες της Μονάδας Υγείας με τους προμηθευτές της από τους οποίους αγοράζει περιουσιακά στοιχεία (πάγια ή κυκλοφοριακά) ή υπηρεσίες. 2. Στους λογαριασμούς 50.00 προμηθευτές εσωτερικού και 50.01 προμηθευτές εξωτερικού παρακολουθούνται οι υποχρεώσεις της Μονάδας Υγείας από τις επί πιστώσει αγορές της από προμηθευτές εσωτερικού και εξωτερικού, αντίστοιχα. 3. Στους λογαριασμούς 50.02 Ελληνικό Δημόσιο, 50.03 Ν.Π.Δ.Δ. και Δημόσιες επιχειρήσεις και 50.04 ΟΤΑ παρακολουθούνται οι υποχρεώσεις της Μονάδας Υγείας από τις επί πιστώσει αγορές της από το Ελληνικό Δημόσιο, από τα Ν.Π.Δ.Δ., τις Δημόσιες Επιχειρήσεις και τους ΟΤΑ, όταν έχουν την ιδιότητα του προμηθευτή. 4. Στο λογαριασμό 50.08 Προμηθευτές εσωτερικού λογαριασμός παγίων στοιχείων, παρακολουθούνται οι κάθε φύσεως δοσοληψίες με τους προμηθευτές ή κατασκευαστές πάγιων στοιχείων, για την απόκτηση ή κατασκευή παγίων περιουσιακών στοιχείων. 5. Στο λογαριασμό 50.10 προκαταβολές σε προμηθευτές είναι δυνατό να παρακολουθούνται τα ποσά που καταβάλλονται σε προμηθευτές προκαταβολικά για την εκτέλεση παραγγελιών, εκτός από όσα αφορούν πάγια στοιχεία, τα οποία παρακολουθούνται, ή στο λογαριασμό 15.09 προκαταβολές κτήσεως πάγιων στοιχείων ή στο λογαριασμό 50.08 προμηθευτές εσωτερικού λογαριασμός πάγιων στοιχείων ή στο λογαριασμό 32.00 παραγγελίες πάγιων στοιχείων, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην περιπτ. 3.1 της παρ 2.2.109. Σε περίπτωση που, από υπαιτιότητα της Μονάδας Υγείας, δεν εκτελείται η παραγγελία και για το λόγο αυτό η προκαταβολή κρατείται από τον προμηθευτή π.χ. ως ποινική ρήτρα, ο λογαριασμός 50.10 πιστώνεται ισόποσα με χρέωση του λογαριασμού 81.00.02 καταπτώσεις εγγυήσεων - ποινικών ρητρών. 6. Στο λογαριασμό 50.11 Προμηθευτές - εγγυήσεις ειδών συσκευασίας παρακολουθούνται τα ποσά που καταβάλλει η Μονάδας Υγείας στους προμηθευτές ως εγγύηση για την κανονική επιστροφή των ειδών συσκευασίας που παραλαμβάνει με την υποχρέωση να τα επιστρέψει. 7. Στο λογαριασμό 50.12 προμηθευτές - παρακρατημένες εγγυήσεις είναι δυνατό να παρακολουθούνται τα ποσά που η Μονάδα Υγείας παρακρατεί για εγγύηση, σύμφωνα με σχετικούς όρους συμφωνίας με τον προμηθευτή της. Όταν δεν γίνεται χρήση του λογαριασμού 50.12, οι παρακρατημένες εγγυήσεις παρακολουθούνται στους λογαριασμούς 50.00. 50.01, 50.02, 50.03 και 50.04 κατά περίπτωση. 8. Στο λογαριασμό 50.13 Προμηθευτές - αντίθετος λογαριασμός ειδών συσκευασίας είναι δυνατό να παρακολουθούνται τα επιστρεπτέα σε προμηθευτές είδη συσκευασίας ως εξής : α) Ο λογαριασμός 50.13 χρεώνεται με πίστωση του οικείου λογαριασμού του προμηθευτή με την αξία που αναγράφεται στο σχετικό τιμολόγιο ή άλλο παραστατικό έγγραφο των επιστρεπτέων ειδών συσκευασίας. β) Κατά την επιστροφή των ειδών συσκευασίας γίνεται αντιστροφή από την παραπάνω εγγραφή, δηλαδή πιστώνεται ο λογαριασμός 50.13 με την αξία που χρεώθηκε και χρεώνεται ο οικείος λογαριασμός του Προμηθευτή. γ) Σε περίπτωση που κατά την επιστροφή των ειδών συσκευασίας σε όχι καλή κατάσταση, ο προμηθευτής αποτιμά τα επιστρεφόμενα σε μέρος της αρχικής αξίας τους, ο λογαριασμός 50.13 πιστώνεται με την ολική αρχική αξία και χρεώνεται ο οικείος λογαριασμός του προμηθευτή με το ποσό που αυτός αναγνωρίζει και ο λογαριασμός 61.98.01 αποζημιώσεις για φθορά ειδών συσκευασίας προμηθευτών, με τη διαφορά. δ) Σε περίπτωση καταστροφής των επιστρεπτέων ειδών συσκευασίας πριν από την επιστροφή τους χρεώνεται με την αρχική αξία τους ο παραπάνω λογαριασμός 61.98.01 και πιστώνεται ο λογαριασμός 50.13. ε) Σε περίπτωση που η Μονάδα Υγείας αποφασίζει να κρατήσει τα είδη συσκευασίας των προμηθευτών της για να τα χρησιμοποιήσει ως δικά της, η αρχική αξία των ειδών αυτών μεταφέρεται στο λογαριασμό 28 είδη συσκευασίας με πίστωση του λογαριασμού 50.13. Όταν δεν γίνεται χρήση του λογαριασμού 50.13 για την παρακολούθηση των επιστρεπτέων ειδών συσκευασίας, η παρακολούθηση αυτή γίνεται στους λογαριασμούς 50.00, 50.01, 50.02, 50.03 και 50.04 κατά περίπτωση. 9. Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν όταν πληρώνονται υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα καταχωρούνται στο λογαριασμό 81.00.04 όταν είναι χρεωστικές ή στο λογαριασμό 81.01.04 όταν είναι πιστωτικές, εφόσον δεν αφορούν κτήση πάγιων στοιχείων ή στο λογαριασμό 16.15 όταν αφορούν πάγια στοιχεία με πίστωση ή χρέωση των οικείων λογαριασμών προμηθευτών σε ξένο νόμισμα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 2.3.2. Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν κατά την αποτίμηση, στο τέλος της χρήσεως, των υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2.3.2. § 2.2.502 Λογαριασμοί 51 Γραμμάτια πληρωτέα 1. Στο λογαριασμό 51 παρακολουθούνται οι υποχρεώσεις σε ευρώ και σε ξένο νόμισμα της Μονάδας Υγείας οι οποίες ενσωματώνονται σε τίτλους συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή ή και υποσχετικών. Ο λογαριασμός αυτός πιστώνεται με την αποδοχή των συναλλαγματικών ή την έκδοση των γραμματίων ή την υπογραφή των υποσχετικών επιστολών και χρεώνεται με την πληρωμή των προαναφερομένων τίτλων. 2. Σε περίπτωση δημιουργίας συναλλαγματικών διαφορών κατά την εξόφληση των συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή ή υποσχετικών επιστολών σε ξένο νόμισμα ή την αποτίμηση τους στο τέλος της χρήσεως, ισχύουν όσα καθορίζονται στην περίπτωση 9 της παραγράφου 2.2.501. 3. Οι τόκοι που στο τέλος της χρήσεως περιλαμβάνονται στα άληκτα γραμμάτια πληρωτέα, καταχωρούνται στους αντίθετους λογαριασμούς 51.03 μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων πληρωτέων σε ευρώ, 51.04 μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων πληρωτέων σε Ξ.Ν., 51.92 μη δουλευμένοι τόκοι υποσχετικών σε ευρώ και 51.93 μη δουλευμένοι τόκοι υποσχετικών σε Ξ.Ν., κατά περίπτωση, και στον ισολογισμό εμφανίζονται αφαιρετικά από το συνολικό ποσό των γραμματίων πληρωτέων. Ο χειρισμός αυτός δεν είναι υποχρεωτικός για τις Μονάδες Υγείας, αν όμως γίνει σε κάποια χρήση πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά και στις άλλες κατά τρόπο πάγιο. Οι περιπτώσεις όπου στα άληκτα γραμμάτια πληρωτέα περιλαμβάνονται τόκοι αντιμετωπίζονται με τους τρόπους που περιγράφονται στις περιπτώσεις 3 (α) και (β) της παραγράφου 2.2.502 του Ε.Γ.Λ.Σ. (Π.Δ. 1123/1980). § 2.2.503 Λογαριασμός 52 Τράπεζες - λογ/σμοί βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων 1. Στο λογαριασμό 52 παρακολουθούνται οι υποχρεώσεις της Μονάδας Υγείας από βραχυπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις προς αυτή. 2. Σε περίπτωση δημιουργίας συναλλαγματικών διαφορών κατά την εξόφληση υποχρεώσεων προς Τράπεζες σε ξένο νόμισμα ή την αποτίμηση τους στο τέλος της χρήσεως ισχύουν όσα καθορίζονται στην περίπτωση 9 της παραγράφου 2.2.501. § 2.2.504 Λογαριασμός 53 Πιστωτές διάφοροι 1. Στους υπολογαριασμούς του 53 παρακολουθούνται οι υποχρεώσεις της Μονάδας Υγείας οι οποίες δεν υπάγονται σε οποιαδήποτε κατηγορία υποχρεώσεων από εκείνες που παρακολουθούνται στους λοιπούς πρωτοβάθμιους λογαριασμούς της ομάδας 5. 2. Ο λογαριασμός 53.00 αποδοχές προσωπικού πληρωτέες χρησιμοποιείται στην περίπτωση που η λογιστικοποίηση των μισθοδοτικών καταστάσεων πληρωμής του προσωπικού γίνεται συμψηφιστικά, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παρ. 1.1.105. Στην πίστωση του λογαριασμού αυτού, με χρέωση των οικείων υπολογαριασμών του 60 αμοιβές και έξοδα προσωπικού, καταχωρούνται οι καθαρές πληρωτέες αποδοχές του προσωπικού, ενώ στη χρέωση του καταχωρούνται οι καταβολές προς τους δικαιούχους. Οι αποδοχές οι οποίες, μέσα σε εύλογο χρόνο, δεν ζητούνται από τους δικαιούχους, μεταφέρονται στην πίστωση του λογαριασμού 53.03 οφειλόμενες αμοιβές προσωπικού. 3. Στο λογαριασμό 53.06 οφειλόμενες δόσεις τίτλων πάγιας επένδυσης καταχωρούνται οι δόσεις που οφείλονται από τίτλους της περιπτ. 3 της παρ 2.2.112. 4. Στο λογαριασμό 53.07 οφειλόμενες δόσεις ομολογιών και λοιπών χρεογράφων καταχωρούνται οι δόσεις που οφείλονται από χρεόγραφα της παρ 2 2.305 περ. 3. 5.Στο λογαριασμό 53.08 δικαιούχοι αμοιβών καταχωρούνται οι αμοιβές που οφείλονται σε ελεύθερους επαγγελματίες, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Μονάδας Υγείας και σε τρίτους, ενώ στη χρέωσή του καταχωρούνται οι καταβολές προς τους δικαιούχους. 6. Στο λογαριασμό 53.09 δικαιούχοι χρηματικών εγγυήσεων καταχωρούνται οι χρηματικές εγγυήσεις που καταθέτονται στη Μονάδα Υγείας για διάφορους λόγους, από τρίτους εκτός από προμηθευτές για τους οποίους οι παρακρατημένες εγγυήσεις καταχωρούνται στο λογαριασμό 50.12. 7. Στους λογαριασμούς 53.17 και 53.18 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση σε ευρώ ή Ξ.Ν. καταχωρείται στο τέλος κάθε χρήσης το τμήμα εκείνο των υποχρεώσεων του λογαριασμού 45 μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, το οποίο είναι πληρωτέο στην επόμενη χρήση. 8. Στο λογαριασμό 53.19 επιστρεπτέες επιχορηγήσεις καταχωρείται το τμήμα των επιχορηγήσεων που έχουν ληφθεί για συγκεκριμένο σκοπό και για διάφορους λόγους χαρακτηρίζονται ως επιστρεπτέες στους χορηγούς. 9. Στο λογαριασμό 53.20 υποχρεώσεις από εισπράξεις για λογαριασμό δημοσίου ή τρίτων παρακολουθούνται οι υποχρεώσεις προς τρίτους, από ποσά που εισπράττονται για λογαριασμό τους. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις περιπτώσεις κρατήσεων για λογαριασμό συνδικαλιστικών οργανώσεων, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, Συνεταιρισμών, του Δημοσίου για κάλυψη οφειλών των καταθετών, Οργανισμών παροχής δανείων, φυσικών προσώπων κ.λ.π. Δεν παρακολουθούνται στο λογαριασμό 53.20. • Οι υποχρεώσεις από ασφαλιστικές κρατήσεις των εργαζομένων και εισφορές των εργοδοτών υπέρ των Ταμείων, που παρακολουθούνται στο λογαριασμό 55. • Οι υποχρεώσεις από παρακρατήσεις φόρων, που παρακολουθούνται στο λογαριασμό 54. 10. Στους λογαριασμούς 53.98 λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε ευρώ και 53.99 λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε Ξ.Ν. παρακολουθούνται οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Μονάδας Υγείας οι οποίες δεν εντάσσονται σε μία από τις προηγούμενες κατηγορίες λογαριασμών της ομάδας 5. § 2.2.505 Λογαριασμός 54 Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 1. Στους υπολογαριασμούς του 54 παρακολουθούνται οι υποχρεώσεις της Μονάδας Υγείας από φόρους και τέλη προς το Ελληνικό Δημόσιο, τους δήμους, τις κοινότητες και λοιπούς οργανισμούς δημοσίου δικαίου. 2. Στο λογαριασμό 54.00 Φόρος προστιθέμενης Αξίας παρακολουθείται η υποχρέωση από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, σύμφωνα με τη γνωμάτευση του Εθνικού Συμβουλίου Λογιστικής αριθ. 243/2162/1995 και εφόσον, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, δραστηριότητες της Μονάδας Υγείας υπάγονται στο ΦΠΑ. Για την ανάπτυξη του λογαριασμού 54.00 εφαρμόζονται τα όσα ορίζονται στη γνωμάτευση αυτή του Εθνικού Συμβουλίου Λογιστικής. Στο λογαριασμό 54.01 ειδικός φόρος καταναλώσεως (Ν. 2127/1993) παρακολουθείται η είσπραξη και η απόδοση στο Δημόσιο του ειδικού φόρου καταναλώσεως, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις κάθε περιπτώσεως τέτοιου φόρου. Στις περιπτώσεις που η διαδικασία καταβολής του ειδικού φόρου στο Δημόσιο είναι ανάλογη των δασμών εισαγωγής από τρίτες χώρες, ο λογαριασμός 54.01 δεν τηρείται. Τότε ο φόρος αυτός θεωρείται ως ειδικό έξοδο αγοράς και προσαυξάνει την αξία κτήσεως των εισαγομένων αγαθών. 3. Στο λογαριασμό 54.03 φόροι -τέλη αμοιβών προσωπικού πιστώνονται οι φόροι και τα τέλη χαρτοσήμου και ΟΓΑ που παρακρατούνται από τις αποδοχές του προσωπικού και από τις αποζημιώσεις του. Η πίστωση του λογαριασμού 54.03 γίνεται με χρέωση των οικείων υπολογαριασμών του 60 αμοιβές και έξοδα προσωπικού. Ο λογαριασμός 54.03 χρεώνεται με τα ποσά που καταβάλλονται για την εξόφληση των σχετικών υποχρεώσεων. 4. Στο λογαριασμό 54.04 φόροι - τέλη αμοιβών τρίτων πιστώνονται οι φόροι και τα τέλη χαρτοσήμου που η Μονάδα Υγείας παρακρατεί από τις αμοιβές τρίτων. Στον ίδιο λογαριασμό, με χρέωση των οικείων υπολογαριασμών του 61, πιστώνονται οι φόροι και τα τέλη χαρτοσήμου που αναλογούν στις αμοιβές τρίτων, όταν δεν γίνεται παρακράτηση ή όταν γίνεται μερική παρακράτηση. Το αυτό ισχύει και για όλες τις άλλες περιπτώσεις παρακρατημένων φόρων και τελών. 5. Στο λογαριασμό 54.05 φόροι - τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων, με χρέωση του λογαριασμού του 63.03, πιστώνονται οι φόροι και τα τέλη των μεταφορικών μέσων. Δεδομένου ότι η Μονάδα Υγείας δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος, κατά τα κρατούντα, δεν σχολιάζονται οι λογαριασμοί 54.07 και 54.08 που αφορούν στο Φόρο εισοδήματος και στην εκκαθάριση των φόρων της ετήσιας δηλώσεως φόρου εισοδήματος. Σε περίπτωση που στο μέλλον υπαχθούν στη φορολογία εισοδήματος οι Μονάδες Υγείας, τότε θα εφαρμοσθούν τα περιλαμβανόμενα προηγουμένως στην § 2.2.304 περ. 5 και στην § 2.2.507 περ. 7 του Π.Δ 205/1998. 6. Οι υπολογαριασμοί του 54 09 λοιποί φόροι - τέλη λειτουργούν ως εξής: α) Στους λογαριασμούς 54.09.01 φόρος αμοιβών μελών διοικητικού συμβουλίου και λοιπών συλλογικών Οργάνων και 54.09.02 χαρτόσημο και ΟΓΑ αμοιβών μελών διοικητικού συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων καταχωρούνται τα ποσά των φόρων και τελών χαρτοσήμου που παρακρατούνται από τη Μονάδα Υγείας για τις αμοιβές των μελών του διοικητικού συμβουλίου καθώς και επιτροπών και ομάδων εργασίας, που αυτή συστήνει. β) Στους λογαριασμούς 54.09.03 φόρος τόκων και 54.09.04 χαρτόσημο και ΟΓΑ τόκων καταχωρούνται τα ποσά των φόρων και τελών χαρτοσήμου που παρακρατούνται από τη Μονάδα Υγείας για τους τόκους που αυτό καταβάλλει σε τρίτους. γ) Στον λογαριασμό 54.09.05 χαρτόσημο και ΟΓΑ εισοδημάτων από οικοδομές καταχωρούνται τα τέλη χαρτόσημου εφόσον βαρύνουν τη Μονάδα Υγείας, με χρέωση των υπολογαριασμών του 63 φόροι - τέλη. Στο λογαριασμό 54.09.05 καταχωρούνται και τα ποσά χαρτοσήμου που εισπράττονται από μισθωτές ακινήτων της Μονάδας Υγείας. Ο λογαριασμός 54.09.05 χρεώνεται με την απόδοση στο Δημόσιο των οικείων ποσών. δ) Στο λογαριασμό 54.09.13 Φόρος εισοδήματος από τόκους καταχωρούνται τα ποσά των φόρων που αναλογούν στα εισοδήματα αυτά, εφόσον δημιουργείται σχετική υποχρέωση για τη Μονάδα Υγείας με βάση την ισχύουσα, κάθε φορά Φορολογική νομοθεσία. ε) Στους λογαριασμούς 54.09.07 φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας, και 54.09.08 φόροι - τέλη ανεγειρόμενων οικοδομών και 54.09.15 τέλη ακίνητης περιουσίας, καταχωρούνται οι φόροι που αναλογούν, κατά την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία, στην ακίνητη περιουσία της Μονάδας Υγείας, με χρέωση των υπολογαριασμών του λογαριασμού 63, φόροι - τέλη καθώς και οι φόροι και τα τέλη που καταβάλλονται για την έκδοση αδειών ανεγειρόμενων οικοδομών, με χρέωση των οικείων λογαριασμών της ομάδας 1, ή κατά περίπτωση των λογαριασμών του 63 φόροι - τέλη (π.χ. τέλη πεζοδρομίων, χρήσεως δρόμων, τέλη οικοδομικών αδειών ή συντηρήσεως εγκαταστάσεων). στ) Στον λογαριασμό 54.09.09 τέλη καθαριότητας και φωτισμού καταχωρούνται, με χρέωση του λογαριασμού 63.04.00 τα ποσά που βεβαιώνονται σε βάρος της Μονάδας Υγείας για τέλη καθαριότητας και δημοτικού φωτισμού. ζ) Στον λογαριασμό 54.09.10 χαρτόσημο και ΟΓΑ δανείων καταχωρούνται τα τέλη χαρτοσήμου και ΟΓΑ που επιβαρύνουν τη Μονάδα Υγείας για δάνεια της, με χρέωση των οικείων υπολογαριασμών του 63.02. Στο λογαριασμό αυτό (54.09.10) καταχωρούνται και τα τέλη χαρτοσήμου και ΟΓΑ που τυχόν εισπράττονται από οφειλέτες της Μονάδας Υγείας. η) Στον λογαριασμό 54.09.12 φόρος αμοιβών εργολάβων καταχωρούνται οι φόροι και τα τέλη χαρτοσήμου που παρακρατούνται από τη Μονάδα Υγείας για τις αμοιβές των εργολάβων της. 7. Στο λογαριασμό 54.99 φόροι - τέλη προηγούμενων χρήσεων παρακολουθούνται οι φόροι και τα τέλη προηγούμενων χρήσεων που για διάφορους λόγους, δεν προηγήθηκε η καταχώρηση τους στους οικείους υπολογαριασμούς του 54, ούτε ασκήθηκε προσφυγή στα αρμόδια δικαστήρια, οπότε ισχύουν όσα καθορίζονται στην περιπ. 11 της παρ. 2.2.304 για το λογαριασμό 33.98. Ο λογαριασμός 54.99 πιστώνεται με χρέωση των οικείων υπολογαριασμών του 82.00 έξοδα προηγούμενων χρήσεων. § 2.2.506 Λογαριασμός 55 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 1.Στους υπολογαριασμούς του 55 παρακολουθούνται οι υποχρεώσεις της Μονάδας Υγείας προς τους διάφορους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, για εργοδοτικές εισφορές και κρατήσεις που προέρχονται από μισθοδοσία του προσωπικού. 2. Στους τριτοβάθμιους λογαριασμούς των λογαριασμών 55.00, 55.01, 55.02, 55.03 και 55.04, τους οποίους αναπτύσσει η κάθε Μονάδα Υγείας σύμφωνα με τις ανάγκες της, παρακολουθούνται οι υποχρεώσεις της ως εξής: α) Στο τέλος κάθε μισθοδοτικής περιόδου, με το συνολικό ύψος των εισφορών του εργοδότη και εργαζομένων που αναλογούν στις αποδοχές της περιόδου αυτής, πιστώνονται οι αντίστοιχοι υπολογαριασμοί. Οι υπολογαριασμοί αυτοί χρεώνονται με τις καταβολές που γίνονται προς το δικαιούχο ασφαλιστικό Φορέα. β) Σε περίπτωση διακανονισμού καθυστερημένων υποχρεώσεων με δόσεις, οι σχετικές οφειλές μεταφέρονται στους αντίστοιχους υπολογαριασμούς του λογαριασμού 55.08 λογαριασμός δόσεων καθυστερουμένων υποχρεώσεων με τον οποίο παρακολουθείται η εξόφλησή τους. γ) Σε περίπτωση βεβαιώσεως οφειλών, πέραν από εκείνες που εμφανίζονται στους οικείους υπολογαριασμούς του 55, αν οι οφειλές αυτές αφορούν τη χρήση μέσα στην οποία βεβαιώνονται, καταχωρούνται στους οικείους υπολογαριασμούς του 55, με χρέωση των οικείων υπολογαριασμών του 60, αν όμως αφορούν προηγούμενες χρήσεις, καταχωρούνται στο λογαριασμό 55.99, Κρατήσεις και Εισφορές καθυστερούμενες προηγουμένων χρήσεων με χρέωση των οικείων υπολογαριασμών του 82.00 έξοδα προηγουμένων χρήσεων. 3. Στο λογαριασμό 55.99 κρατήσεις και εισφορές καθυστερούμενες προηγουμένων χρήσεων παρακολουθούνται οι υποχρεώσεις της Μονάδας Υγείας προς ασφαλιστικούς οργανισμούς, όταν οι υποχρεώσεις αυτές αφορούν την προηγούμενη ή τις προηγούμενες χρήσεις και καθυστερεί η πληρωμή τους πέρα από την ημερομηνία κατά την οποία γίνονται ληξιπρόθεσμες. § 2.2.507 Λογαριασμός 56 Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 1. Όπως οι μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού, έτσι και οι μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού εξυπηρετούν το σκοπό της αναμορφώσεως των λογαριασμών εσόδων, εξόδων και του ισολογισμού στο πραγματικό μέγεθος τους κατά την ημερομηνία λήξεως της χρήσεως, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην περιπτ. 1 της παρ. 2.2.307. Ειδικότερα, στους μεταβατικούς λογαριασμούς παθητικού καταχωρούνται τα έσοδα της επομένης χρήσεως που προεισπράττονται και τα πληρωτέα έξοδα της κλεισμένης χρήσεως, που πραγματοποιούνται δηλαδή μέσα στη χρήση, δεν πληρώνονται όμως μέσα σ αυτή, ούτε ενδείκνυται η πίστωση τους σε προσωπικούς λογαριασμούς, επειδή δεν είναι απαιτητά κατά το τέλος της χρήσεως. 2. Στο λογαριασμό 56.00 έσοδα επομένων χρήσεων, σε περίπτωση που δεν καταχωρούνται απευθείας σ αυτόν, μεταφέρονται από τους οικείους λογαριασμούς εσόδων της ομάδας 7 όσα από αυτά δεν αφορούν την κλειόμενη αλλά την επόμενη ή τις επόμενες χρήσεις. Η ανάλυση του λογαριασμού 56.00 σε τριτοβάθμιους υπολογαριασμούς είναι αντίστοιχη των αναλύσεων των λογαριασμών εσόδων, στους οποίους μεταφέρονται τα κονδύλια που αφορούν τη νέα (επόμενη) χρήση, αμέσως μετά την έναρξή της. 3. Στο λογαριασμό 56.01 έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) καταχωρούνται, με αντίστοιχη χρέωση των οικείων λογαριασμών εξόδων, της ομάδας 6, τα έξοδα που ανήκουν στην κλειόμενη χρήση, αλλά δεν πληρώνονται μέσα σ αυτή και τα οποία, σύμφωνα με κείμενες διατάξεις ή σχετικές συμβάσεις, δεν είναι στο τέλος της χρήσεως απαιτητά από τους δικαιούχους και για το λόγο αυτό δεν κρίνεται ορθό ή σκόπιμο να φέρονται σε πίστωση των οικείων λογαριασμών υποχρεώσεων. Τα μικροϋπόλοιπα που τυχόν θα απομείνουν τελικά σε υπολογαριασμούς του 56.01 μεταφέρονται στους λογαριασμούς 82.00.07 & 82.01.07. § 2.2.508 Λογαριασμός 57…………….. Ο λογαριασμός 57 είναι κενός. Η συμπλήρωσή του είναι δυνατή μόνο μετά από απόφαση του κατά Νόμο αρμοδίου οργάνου. § 2.2.509 Λογαριασμός 58 και 80.90 - Χρονική τακτοποίηση αγορών, εξόδων και εσόδων για τον υπολογισμό βραχύχρονων συνολικών αποτελεσμάτων στη Γενική Λογιστική και βραχύχρονων αναλυτικών (κατ είδος) στην Αναλυτική Λογιστική Ο υπολογισμός βραχύχρονων συνολικών αποτελεσμάτων στη Γενική Λογιστική είναι προαιρετικός. Συνεπώς η εφαρμογή των παρατιθέμενων στα επόμενα, δύναται να περιορισθεί μόνο σε ότι αφορά τη χρονική τακτοποίηση (εναρμόνιση) των αγορών, των εξόδων και των εσόδων. 1. Απαιτούμενοι χειρισμοί και σειρά εκτελέσεώς τους για τον υπολογισμό βραχύχρονων συνολικών αποτελεσμάτων στη Γενική Λογιστική και συγχρόνως αναλυτικών (κατ είδος) μηνιαίων ή τριμηνιαίων αποτελεσμάτων στην Αναλυτική Λογιστική. Οι χειρισμοί που πρέπει να γίνονται - οι οποίοι αναπτύσσονται εκτενώς στα επόμενα - είναι οι ακόλουθοι και πρέπει να εκτελούνται με τη σειρά που παρατίθενται εδώ : Χειρισμός Α΄: Χρονική τακτοποίηση των αγορών, των εξόδων και των εσόδων με τη χρησιμοποίηση των ενδιάμεσων δευτεροβάθμιων λογαριασμών του πρωτοβάθμιου 58 και των αντίστοιχων τους ενδιάμεσων δευτεροβάθμιων των Ομάδων 2, 6, 7 και 8 (λογ. 81-85). Χειρισμός Β: Κατανομή των δώρων εορτών και του επιδόματος άδειας καθώς και των αποδοχών κανονικής άδειας, κατά τη χρονική τακτοποίηση των εξόδων. Χειρισμός Γ: Μεταφορά των ποσών χρονικής τακτοποιήσεως των ενδιάμεσων δευτεροβάθμιων των Ομάδων 2, 6, 7 και 8 (λογ. 81-85) στην Αναλυτική Λογιστική, για τη χρονική τακτοποίηση και των λογαριασμών της. Χειρισμός Δ΄: Υπολογισμός στην Αναλυτική Λογιστική του κόστους (λειτουργικού και παραγωγής) και των αναλυτικών αποτελεσμάτων ανά μήνα ή τρίμηνο. Χειρισμός Ε: Κατάρτιση του λογ/σμού 80.90 Βραχύχρονος λογ/σμός Γενικής Εκμεταλλεύσεως και Αποτελεσμάτων. Χειρισμός ΣΤ: Κατάρτιση Βραχύχρονου Ισολογισμού (εφόσον αυτό είναι επιθυμητό). Στα επόμενα (περιπτ 2-12) αναπτύσσεται η εκτέλεση των πιο πάνω χειρισμών. Χειρισμός Α: Χρονική τακτοποίηση των αγορών, των εξόδων και των εσόδων με τη χρησιμοποίηση των ενδιάμεσων δευτεροβάθμιων λογαριασμών του πρωτοβάθμιου 58 και των αντίστοιχων τους ενδιάμεσων δευτεροβάθμιων των Ομάδων 2,6,7 και 8 (λογ. 81-85) 2.Ο λογαριασμός 58 λογαριασμός περιοδικής κατανομής αναλύεται σε δευτεροβάθμιους, αντίστοιχους του τελευταίου δευτεροβάθμιου των πρωτοβάθμιων λογαριασμών των Ομάδων 2 (δηλ. των λογαριασμών της 20, 24-26 και 28), 6, 7 και 8 (δηλ. των λογαριασμών της 81-85) Οι ενδιάμεσοι δευτεροβάθμιοι αυτοί (του 58 και οι αντίστοιχοι τους των Ομάδων 2,6,7 και λογ. 81-85), αναπτύσσονται στους ίδιους κατ αρχήν υπολογαριασμούς που αναπτύσσονται και οι πρωτοβάθμιοι των Ομάδων αυτών με εξαίρεση τους υπολογαριασμούς απογραφών της Ομάδας 2 που δεν υπόκεινται σε χρονική τακτοποίηση (εναρμόνιση). Με τη χρησιμοποίηση των παραπάνω δευτεροβάθμιων λογ/σμών του 58 και των αντίστοιχων δευτεροβάθμιων των Ομάδων 2, 6, 7 και 8 και των υπολογαριασμών τους, διευκολύνεται πάρα πολύ ο προσδιορισμός ορθών βραχύχρονων συνολικών αποτελεσμάτων στη Γενική Λογιστική (με την κατάρτιση ανά μήνα, δίμηνο κ.λ.π. βραχύχρονου λογαριασμού Γενικής Εκμεταλλεύσεως), γιατί παρέχεται η ευχέρεια της χρονικής τακτοποιήσεως (εναρμονίσεως) των πρωτοβάθμιων λογαριασμών των εξόδων, εσόδων και αποθεμάτων της Γενικής Λογιστικής, εσωλογιστικά (με λογιστικές εγγραφές) και έτσι εξασφαλίζεται η εσωλογιστική κατάρτιση, με τα δεδομένα των λογαριασμών αυτών, ορθού βραχύχρονου λογ/σμού Γενικής Εκμεταλλεύσεως. Με τις σχετικές λογιστικές εγγραφές της χρονικής τακτοποιήσεως των πρωτοβάθμιων λογαριασμών των εξόδων, εσόδων και αποθεμάτων, κινούνται μόνο οι δευτεροβάθμιοι του 58 και οι υπολογαριασμοί τους, με τους αντίστοιχους ενδιάμεσους δευτεροβάθμιους των Ομάδων 2,6,7 και 8 (λογ/σμοί 81-85) και τους υπολογαριασμούς των. 3. Συνοπτική μορφή λογιστικών εγγραφών υπολογισμού βραχύχρονων αποτελεσμάτων με τη χρησιμοποίηση του λογ/σμού 58. α) Με τη βοήθεια των ενδιάμεσων δευτεροβάθμιων του 58 και των αντίστοιχων τους ενδιάμεσων δευτεροβάθμιων των Ομάδων 2,6,7 και 8 (λογ. 81 - 85), γίνεται η χρονική τακτοποίηση των υπολοίπων των πρωτοβάθμιων των Ομάδων αυτών. Η συνοπτική μορφή των σχετικών λογιστικών εγγραφών (που δύνανται να διενεργούνται, είτε κατά τη λογιστικοποίηση κάθε πραγματοποιούμενου εξόδου, είτε την ημέρα λήξεως της βραχύχρονης περιόδου), έχει ως ακολούθως: Ε1. dο Ενδιάμεσοι δευτεροβάθμιοι λογ/σμοί των Ομάδων 2. 6 και 8 (δηλ 20. 99 - 28.99. 60.99 - 68 99 και 81.99 - 85.99) σε Αντίστοιχους ενδιαμέσους δευτεροβάθμιους του 58 • Για να προστεθούν στα υπόλοιπα των πρωτοβάθμιων 20, 24, 25, 26 και 28 της Ομάδας 2 τα ποσά που για διάφορους λόγους δεν έχουν χρεωθεί στους υπολογαριασμούς των αγορών. (Αυτονόητο είναι ότι για την αφαίρεση ποσών από τους λογ/σμούς αγορών, λόγω εκπτώσεων ή επιστροφών κ.λ.π., χρεώνονται οι δευτεροβάθμιοι του 58 με πίστωση των αντίστοιχων δευτεροβάθμιων της Ομάδας 2). • Για να προστεθούν στα υπόλοιπα των πρωτοβαθμίων 60 έως 68 της Ομάδας 6 και 81-85 της Ομάδας 8, δεδουλευμένα ποσά εξόδων που αναλογούν ή αφορούν την παρούσα βραχύχρονη περίοδο, αλλά δεν έχουν πληρωθεί ούτε λογιστικοποιηθεί συμψηφιστικά (π.χ. δώρα εορτών, επίδομα και αποδοχές άδειας, προβλέψεις αποζημιώσεως αποχωρούντος προσωπικού, ενοίκια, τόκοι τραπεζικών χορηγήσεων, ρεύμα Δ.Ε.Η., υπηρεσίες Ο.Τ.Ε. κ.λ.π.). • Οι αποσβέσεις των πάγιων στοιχείων λογιστικοποιούνται κάθε μήνα και όχι στο τέλος της χρήσεως. • Για τον τρόπο κατανομής των δώρων εορτών, του επιδόματος και των αποδοχών αδείας βλ. την επόμενη περιπτ. 4. Ε2. dο Ενδιάμεσοι δευτεροβάθμιοι λογ/σμοί του 58 εις Αντίστοιχους ενδιάμεσους δευτεροβάθμιους Ομάδας 7 (70.99-78.99) και ομοίους Ομάδας 8 (81.99-85.99) • Για να προστεθούν στα υπόλοιπα των πρωτοβάθμιων 70 - 78 και 81 - 85 των Ομάδων 7 και 8, δεδουλευμένα ποσά εσόδων που αφορούν την παρούσα βραχύχρονη περίοδο, αλλά δεν έχουν εισπραχθεί ούτε λογιστικοποιηθεί συμψηφιστικά (π.χ. νοσηλεία. έσοδα από ενοίκια, τόκοι καταθέσεων, τόκοι χορηγημένων δανείων κ.λ.π.). Ε3. dο Ενδιάμεσοι δευτεροβάθμιοι λογ/σμοί του 58 εις Αντίστοιχους ενδιάμεσους δευτεροβάθμιους Ομάδας 6 (60.99-68.99) και όμοιους Ομάδας 8 (81.99-85.99) Για τον αποχωρισμό των προπληρωμένων εξόδων (δηλ. εκείνων που έχουν πληρωθεί και αφορούν την επόμενη βραχύχρονη περίοδο), από τους πρωτοβάθμιους λογ/σμούς εξόδων των Ομάδων 6 και 8 και μεταφορά τους στον 58. Ε4. dο Ενδιάμεσοι δευτεροβάθμιοι Ομάδας 7 (70.99 - 78.99) και όμοιοι Ομάδας 8 (81.99-85. 99) εις Αντίστοιχους ενδιαμέσους δευτεροβάθμιους του 58 • Για τον αποχωρισμό των προεισπραγμένων εσόδων (δηλ εκείνων που έχουν εισπραχθεί και αφορούν την επόμενη βραχύχρονη περίοδο), από τους πρωτοβάθμιους λογ/σμούς εσόδων των Ομάδων 7 και 8 και μεταφορά τους στον 58. Χειρισμός Β: Κατανομή των δώρων εορτών και του επιδόματος αδείας καθώς και των αποδοχών κανονικής άδειας, κατά τη χρονική τακτοποίηση των εξόδων. 4. Κατά την χρονική τακτοποίηση των εξόδων επιβάλλεται να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για τη χρονική τακτοποίηση των αμοιβών του προσωπικού του λογαριασμού 60, γιατί πρέπει να κατανεμηθούν αναλογικά και τα πρόσθετα ποσά που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι σε τακτά χρονικά διαστήματα μέσα στη χρήση, με τη μορφή δώρων εορτών, επιδόματος αδείας και αποδοχών κανονικής άδειας. Η σωστή αναλογική κατανομή των ποσών αυτών επιβάλλεται και από το ότι, τα ποσά της χρονικής τακτοποιήσεως των εξόδων μεταφέρονται συνήθως και στην Αναλυτική Λογιστική και χρησιμοποιούνται για τη χρονική τακτοποίηση και των λογαριασμών της, οπότε η σωστή ή μη κατανομή των πιο πάνω δώρων και επιδομάτων επηρεάζει ανάλογα και άμεσα το υπολογιζόμενο βραχύχρονο κόστος (λειτουργικό και παραγωγής) και επομένως και τα αναλυτικά κατ είδος αποτελέσματα. Για το σωστό υπολογισμό του μηνιαίου κόστους (λειτουργικού και παραγωγής) απαιτείται, μεταξύ των άλλων, και η κατανομή και επιβάρυνση του μηνιαίου κόστους με τα ποσά των δώρων εορτών, του επιδόματος άδειας και των αποδοχών άδειας του προσωπικού, καθώς και των εργοδοτικών εισφορών που αναλογούν. Η κατανομή αυτή πρέπει να γίνεται ανάλογα με το χρόνο πραγματικής παροχής εργασίας κάθε εργαζόμενου. Δηλαδή, ο χρόνος πραγματικής παροχής εργασίας, ο οποίος για κανονικά απασχολούμενο είναι 11 μήνες το έτος, πρέπει να επιβαρύνεται, αναλογικά, και με τους τρεις μηνιαίους αυτούς μισθούς (δώρων και άδειας), ώστε να διαμορφώνεται το συνολικό κόστος της παρεχόμενης από κάθε εργαζόμενο πραγματικής εργασίας και να επιβαρύνεται σωστά η αντίστοιχη θέση (κέντρο) κόστους, με τελικό αποτέλεσμα το σωστό υπολογισμό του μηνιαίου (ή τριμηνιαίου) κόστους παραγωγής, που είναι ο τελικός στόχος. Η σχέση των τριών (3) μηνιαίων μισθών, που εισπράττει ο εργαζόμενος δίχως να παρέχει εργασία, προς τους 11 μηνιαίους μισθούς της πραγματικής παροχής εργασίας, είναι 3/11 ή 27,3% και συνεπώς, οι αποδοχές του χρόνου της πραγματικής παροχής εργασίας (δηλ. των 11 συνολικά μηνών), θα επιρρίπτονται στο μηνιαίο κόστος (λειτουργικό και παραγωγής) προσαυξημένες κατά 27,3% (περίπου) Υπογραμμίζεται ότι το ποσοστό αυτό (27,3%) πρέπει να αναπροσαρμόζεται κάθε μήνα, ώστε να καλύπτονται και οι αποδοχές ασθενείας, οι αποχωρήσεις προσωπικού, οι προσλήψεις νέου, καθώς και οι χορηγούμενες αυξήσεις. Η αναπροσαρμογή (π.χ. από 27,3% σε 27.7% ή σε 28% κ.λ.π.) γίνεται με βάση τα πραγματικά δεδομένα (ανάλογα με τις προβλεπόμενες απουσίες για ασθένεια και τις καταβαλλόμενες για αυτές αποδοχές, τις χορηγούμενες αυξήσεις κ.λ.π.) Εξυπακούεται ότι εάν (εθιμικά ή από συλλογική σύμβαση ή εσωτερικό κανονισμό) καταβάλλονται στο προσωπικό περισσότεροι από 3 μηνιαίοι μισθοί επιπλέον (π.χ. ολόκληρο μισθό για το επίδομα άδειας ή και ολόκληρο μισθό για Δ.Π.), τότε το ποσοστό 27,3% αναπροσαρμόζεται αναλόγως. Χειρισμός Γ: Μεταφορά των ποσών χρονικής τακτοποιήσεως των ενδιάμεσων δευτεροβάθμιων των Ομάδων 2, 6, 7 και 8 (λογ. 81-85) στην Αναλυτική Λογιστική, για τη χρονική τακτοποίηση και των λογαριασμών της. 5. Στη Γενική Λογιστική κάθε φορά (π.χ. κάθε μήνα υπολογίζονται τα βραχύχρονα αποτελέσματα ανακεφαλαιωτικά, από της ενάρξεως της χρήσεως μέχρι την ημέρα καταρτίσεως του λογαριασμού 80.90. Βραχύχρονος λογ/σμός Γενικής Εκμεταλλεύσεως και Αποτελεσμάτων, ενώ στην Αναλυτική Λογιστική υπολογίζεται το κόστος παραγωγής (προϊόντων ή υπηρεσιών) και τα κατ είδος αποτελέσματα μεμονωμένα, δηλαδή χωριστά για κάθε βραχύχρονη περίοδο (π.χ. στις 31/1 28/2. 31/3 και 30/4 στη Γενική Λογιστική υπολογίζονται τα συνολικά βραχύχρονα αποτελέσματα του 1, των 2, των 3 και των 4 μηνών, αντίστοιχα, ενώ στην Αναλυτική Λογιστική το κόστος παραγωγής και τα κατ είδος αποτελέσματα υπολογίζονται μεμονωμένα, για κάθε μήνα). Η προαναφερθείσα ανομοιομορφία δημιουργεί δυσχέρειες και κινδύνους λαθών κατά τη χρησιμοποίηση των ποσών της χρονικής τακτοποιήσεως των ενδιάμεσων δευτεροβάθμιων των Ομάδων 2, 6, 7 και 8 και για τη χρονική τακτοποίηση των λογαριασμών της Αναλυτικής Λογιστικής, γι αυτό απαιτείται η εργασία αυτή να γίνεται με την επιβαλλόμενη προσοχή. 6. Προκειμένου, αφενός να μην θιγεί η βασική αποστολή του λογ/σμού 90 και των υπολογαριασμών του ως γέφυρα και ζυγαριά ακριβείας και αφετέρου να περιορισθούν οι κίνδυνοι αντικανονικής επιρρίψεως στα κέντρα κόστους των ποσών της χρονικής τακτοποιήσεως των εξόδων, υποδεικνύεται να εφαρμόζονται τα ακόλουθα : α) Οι εγγραφές καταρτίσεως του λογ/σμού 80.90 και οι εγγραφές αντιλογισμού τους (όπως υποδεικνύεται και πιο κάτω στο Χειρισμό Ε) καταχωρούνται σε ιδιαίτερους τριτοβάθμιους, ως εξής: 20.99.99 Ενδιάμεσος λογ/σμός καταρτίσεως του λογ/σμού 80.90 21.99.99 Ενδιάμεσος λογ/σμός καταρτίσεως του λογ/σμού 80.90 22.99.99 Ενδιάμεσος λογ/σμός καταρτίσεως του λογ/σμού 80.90 κ.λ.π. 60.99.99 Ενδιάμεσος λογ/σμός καταρτίσεως του λογ/σμού 80.90 61.99.99 Ενδιάμεσος λογ/σμός καταρτίσεως του λογ/σμού 80.90 62.99.99 Ενδιάμεσος λογ/σμός καταρτίσεως του λογ/σμού 80.90 63.99.99 Ενδιάμεσος λογ/σμός καταρτίσεως του λογ/σμού 80.90 κ.λ.π. 70.99.99 Ενδιάμεσος λογ/σμός καταρτίσεως του λογ/σμού 80.90 71.99.99 Ενδιάμεσος λογ/σμός καταρτίσεως του λογ/σμού 80.90 72.99.99 Ενδιάμεσος λογ/σμός καταρτίσεως του λογ/σμού 80.90 κ.λ.π. β) Η μεταφορά των ποσών της χρονικής τακτοποιήσεως, από τους ενδιάμεσους δευτεροβάθμιους των Ομάδων 2,6,7 και 8 (λογ. 81 - 85) στους οικείους λογαριασμούς της Αναλυτικής Λογιστικής, θα γίνεται πάντοτε με τη χρησιμοποίηση των οικείων υπολογαριασμών του 91 και όχι του 90 (δηλαδή, για τα ποσά αυτά οι οικείοι υπολογαριασμοί του 91 θα είναι η γέφυρα και η ζυγαριά, οι οποίοι στο τέλος της χρήσεως πρέπει να είναι εξισωμένοι, βλ. πιο κάτω περ. δ και ε) γ) Οι ενδιάμεσοι δευτεροβάθμιοι λογ/σμοί του 58 και οι αντίστοιχοι τους ενδιάμεσοι δευτεροβάθμιοι των Ομάδων 2,6,7 και 8 αναπτύσσονται σε ίδιους υπολογαριασμούς και συλλειτουργούν. Στους ίδιους αυτούς υπολογαριασμούς αναπτύσσονται και οι λογ/σμοί 91.02,91.06,91.07 και 91.08, οι οποίοι αποτελούν τη γέφυρα μέσω της οποίας μεταφέρονται στην Αναλυτική Λογιστική, για τη χρονική τακτοποίηση και των λογαριασμών της, τα ποσά χρονικής τακτοποιήσεως των ενδιάμεσων δευτεροβάθμιων των Ομάδων 2, 6, 7 και 8. Για παράδειγμα, ο ενδιάμεσος δευτεροβάθμιος λογ/σμός 62.99 και οι αντίστοιχοι του 58.62 και 91.06.62.99 αναπτύσσονται ως εξής: 62.99 Προϋπολογισμένεςπροπληρωμένες παροχές τρίτων 58.62(1) 91.06.62.99(1) 62.99.00 Ηλεκτρικό ρεύμα παραγωγής 58.62.00 91.06.62.99.00 62.99.00.0 ………………………. 58.62.00.0 91.06.62.99.01 62.99.00.02 ………………………. 58.62.00.02 91.06.62.99.02 κ.λπ. 62.99.04 Ενοίκια 58.62.04 91.06.62.99.04 62.99.04.00 Ενοίκια εδαφικών εκτάσεων 58.62.04.00 91.06.62.99.04.00 62.99.04.01 Ενοίκια κτιρίων 58.62.04.01 91.06.62.99.04.01 62.99.04.02 Ενοίκια μηχανημάτωντεχνικών εγκαταστάσεων 58.62.04.02 91.06.62.99.04.02 62.99.04.03 Ενοίκια μεταφορικών μέσων κ.λπ. 58.62.04.03 91.06.62.99.04.03 62.99.05 Ασφάλιστρα 58.62.05 91.06.62.99.05 62.99.05.00 Ασφάλιστρα πυρός 58.62.05.00 91.06.62.99.05.00 62.99.05.01 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων κλπ. 58.62.05.01 91.06.62.99.05.01 δ) Οι λογιστικές εγγραφές χρονικής τακτοποιήσεως προπληρωμένων εξόδων και προεισπραγμένων εσόδων, που γίνονται κάθε μήνα μεταξύ των ενδιάμεσων δευτεροβάθμιων των Ομάδων 6, 7 και 8 και των αντίστοιχων τους του λογ/σμού 58, αντιλογίζονται σταδιακά στους επόμενους μήνες, ανάλογα με τα ποσά εξόδων και εσόδων που κάθε επόμενο μήνα γίνονται δεδουλευμένα, με ταυτόχρονη τακτοποιητική εγγραφή στην Αναλυτική Λογιστική (π.χ. για τα έξοδα: χρέωση αρμόδιων κέντρωνκόστους του 92 με πίστωση οικείων υπολογαριασμών του 91, οι οποίοι τελικά εξισώνονται). ε) Οι λογιστικές εγγραφές χρονικής τακτοποιήσεως για προϋπολογισμένα έξοδα ή έσοδα (δηλ. για πραγματοποιημένα αλλά μη λογιστικοποιημένα ποσά εξόδων και εσόδων) καθώς και για αγορές, που γίνονται κάθε μήνα μεταξύ των ενδιάμεσων δευτεροβάθμιων των Ομάδων 2, 6, 7 και 8 και των αντίστοιχων τους του λογ/σμού 58, αντιλογίζονται σταδιακά στους επόμενους μήνες, ανάλογα με τα ποσά εξόδων και εσόδων που κάθε επόμενο μήνα καταχωρούνται στους οικείους λογαριασμούς εξόδων και εσόδων της Γενικής Λογιστικής, με ταυτόχρονη τακτοποιητική εγγραφή στην Αναλυτική Λογιστική. Χειρισμός Δ: Υπολογισμός στην Αναλυτική Λογιστική του κόστους (λειτουργικού και παραγωγής) και των αναλυτικών αποτελεσμάτων ανά μήνα ή τρίμηνο. 7. Με τη διεκπεραίωση των όσων αναφέρονται στα προηγούμενα (στο χειρισμό Γ) ολοκληρώνεται η χρονική τακτοποίηση των αγορών, των εξόδων και των εσόδων, που έχουν μεταφερθεί από τη Γενική Λογιστική και έχουν καταχωρηθεί στους οικείους λογαριασμούς της Αναλυτικής Λογιστικής και αρχίζουν οι διαδικασίες σχηματισμού του λειτουργικού κόστους (της συγκεκριμένης βραχύχρονης περιόδου), του κόστους παραγωγής και υπολογισμού των μικτών αναλυτικών (κατ είδος) αποτελεσμάτων της βραχύχρονης περιόδου. Όλες οι διαδικασίες αυτές διεκπεραιώνονται σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας των οικείων λογαριασμών, οι οποίοι αναλύονται λεπτομερώς στις παραγράφους 5.3.111 έως 5.3.120. Όπως εκεί επανειλημμένα τονίζεται, όλες οι εγγραφές μεταφοράς ποσών μεταξύ των λογαριασμών 91-98, που απορρέουν από τις παραπάνω διαδικασίες, γίνονται με τη χρησιμοποίηση σχετικών αντίθετων λογαριασμών. Η αναγκαιότητα της χρησιμοποιήσεως αντίθετων λογαριασμών πηγάζει από το ότι: • η πληροφορία για το ακριβές ετήσιο ύψος του λειτουργικού κόστους των λογαριασμών 92.01, 92.02, 92.03 και 92.04, προκειμένου να μεταφερθεί από το λογ/σμό 80.01 μέσω του 80.02 και να καταχωρηθεί στο δημοσιευόμενο πίνακα του λογαριασμού 86 Αποτελέσματα χρήσεως της Γενικής Λογιστικής, λαμβάνεται από τους λογαριασμούς αυτούς. • είναι πολλαπλώς χρήσιμη η πληροφορία για το ετήσιο ύψος των ποσών όλων των λογαριασμών. • υποβοηθείται ο προσδιορισμός ορθών βραχύχρονων αποτελεσμάτων. Χειρισμός Ε: Κατάρτιση του λογ/σμού 80.90 Βραχύχρονος λογ/σμός Γενικής Εκμεταλλεύσεως και Αποτελεσμάτων. 8. Μετά τη διενέργεια των λογιστικών εγγραφών που αναφέρονται στους προηγούμενους χειρισμούς (και αφορούν χρονική τακτοποίηση των αγορών και των εξόδων και εσόδων, κατανομή των δώρων κ.λ.π. του προσωπικού και μεταφορά των εγγραφών αυτών στην Αναλυτική Λογιστική) και αφού ενημερωθούν οι λογαριασμοί που κινήθηκαν, τα υπόλοιπα των πρωτοβαθμίων λογ/σμών των Ομάδων 2, 6, 7 και 8, (λογ/σμοί 81 - 85) αντιπροσωπεύουν τα ποσά που αφορούν την παρούσα βραχύχρονη περίοδο και με ανάλογη εφαρμογή των κανόνων λειτουργίας του ετήσιου Λογ/σμού Γενικής Εκμεταλλεύσεως (δηλ του 80.00). καταρτίζεται (εσωλογιστικά) ο βραχύχρονος Λογ/σμός Γενικής Εκμεταλλεύσεως (λογ. 80.90) Στο διάγραμμα που ακολουθεί περιγράφεται παραστατικά η λειτουργία του λογ/σμού 80.90. Τονίζεται ότι, επειδή τα ποσά της χρονικής τακτοποιήσεως των αγορών, των εξόδων και των εσόδων, που καταχωρούνται στους ενδιάμεσους δευτεροβάθμιους των Ομάδων 2, 6, 7 και 8 (λογ. 81 -85), χρησιμοποιούνται και για τη χρονική τακτοποίηση των λογαριασμών της Αναλυτικής Λογιστικής, πρέπει απαραιτήτως να προηγηθεί η μεταφορά των σχετικών ποσών στην Αναλυτική Λογιστική και μετά να ακολουθήσουν οι χειρισμοί της επόμενης περιπτ. 9 για την κατάρτιση του λογ/σμού 80.90. Αυτή η μεταφορά γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα προηγούμενα στο χειρισμό Γ. 10. Το υπόλοιπο του άνω λογαριασμού 80.90 αντιπροσωπεύει το συνολικό καθαρά αποτέλεσμα εκμεταλλεύσεως της βραχύχρονης Περιόδου (δηλ. ανακεφαλαιωτικά, από της ενάρξεως της χρήσεως μέχρι την ημέρα καταρτίσεώς του). Στη συνέχεια μεταφέρονται στον 80.90 και προστίθενται στο υπόλοιπό του και τα υπόλοιπα των πρωτοβάθμιων λογ/σμών 81-85, με χρεωπίστωση των οικείων ενδιάμεσων δευτεροβάθμιών τους (δηλ. των 81.99, 82.99, 83.99, 84.99 και 85.99 και των τριτοβάθμιών τους 81.99.99, 82.99.99, 83.99.99, 84.99.99 και 85.99.99) και λαμβάνεται το τελικό αποτέλεσμα της βραχύχρονης περιόδου. Μετά την εκτύπωση από τον Η/Υ του 80.90, ακολουθεί ο αντιλογισμός των εγγραφών καταρτισμού του λογ/σμού 80.90, οι οποίες (εγγραφές καταρτισμού του 80.90 και αντιλογιστικές τους) καταχωρούνται στους τριτοβάθμιους που λήγουν σε 99, δηλαδή στους 20.99.99, 21.99.99 κ.λπ. 60.99.99, 61.99.99, 62.99.99, 63.99.99 κ.λ.π. και έτσι δεν δυσχεραίνεται η εφαρμογή του Γ΄ χειρισμού. 11. Συγκεκριμένα ο λογ/σμός 80.90 λειτουργεί ως εξής: α) Ο λογ/σμός 80.90 χρεώνεται κατά την κατάρτισή του, με πίστωση: • των 20.99.99, 21.99.99, 22.99.99 κ.λπ., για τη μεταφορά στη χρέωση του 80.90 των χρεωστικών υπολοίπων των πρωτοβάθμιων 20-26 και 28, • των 60.99.99, 61.99.99, 62.99.99, 63.99.99 κ.λπ., για τη μεταφορά στη χρέωση του 80.90 των χρεωστικών υπολοίπων των πρωτοβάθμιων 60-66 και 68. β) Ο λογ/σμός 80.90 πιστώνεται κατά την κατάρτισή του, με χρέωση: • των 20.99.99, 21.99.99 κ.λπ. για την καταχώριση στην πίστωση του 80.90 των αποθεμάτων του τέλους της βραχύχρονης περιόδου, • των 70.99.99. 71.99.99, 72.99.99 κλπ, για τη μεταφορά στην πίστωση του 80.90 των πιστωτικών υπολοίπων των πρωτοβάθμιων 70 - 76 και 78. (γ) Ο λογ/σμός 80.90 χρεώνεται ή πιστώνεται κατά την κατάρτιση του, με πίστωση ή χρέωση των 81.99.99, 82.99.99 κλπ, για τη μεταφορά στον 80.90 των υπολοίπων (χρεωστικών ή πιστωτικών) των πρωτοβάθμιων 81 - 85, προκειμένου να προσδιορισθεί το τελικό αποτέλεσμα της βραχύχρονης περιόδου. (δ) Ο αντιλογισμός, όλων των πιο πάνω (α - γ) λογιστικών εγγραφών καταρτισμού του λογ/σμού 80.90, γίνεται με τη διενέργεια των γνωστών αντιλογιστικών εγγραφών (δηλαδή, διενεργούνται οι πιο πάνω α - γ· λογιστικές εγγραφές με αντίστροφο τρόπο). Χειρισμός ΣΤ: Κατάρτιση Βραχύχρονου Ισολογισμού 12.Όπως είναι γνωστό, για τη χρονική τακτοποίηση των αγορών, των εξόδων και των εσόδων κατά την κατάρτιση ισολογισμού τέλους χρήσεως, χρησιμοποιούνται οι μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (λογ/σμός 36) και παθητικού (λογ/σμός 56) και οι υπολογαριασμοί τους και έτσι επιτυγχάνεται, αφενός στα αποτελέσματα της κλεισμένης χρήσεως να περιλαμβάνονται μόνο τα έξοδα και έσοδα που αφορούν τη συγκεκριμένη αυτή χρήση, και αφετέρου να γίνεται συγχρόνως και αναμόρφωση των λογαριασμών του ισολογισμού στο πραγματικό υπόλοιπό τους κατά την ημέρα λήξεως της χρήσεως. Και για την κατάρτιση βραχύχρονου ισολογισμού, όπως μηνιαίου ή τριμηνιαίου κλπ, εφαρμόζονται ανάλογα τα εφαρμοζόμενα για την κατάρτιση του ισολογισμού τέλους χρήσεως. Δηλαδή, από τα απομένοντα υπόλοιπα στο λογαριασμό 58 συνθέτονται οι μεταβατικοί λογαριασμοί 58.36 και 58.56, η ανάπτυξη των οποίων είναι ίδια με την ανάπτυξη των αντίστοιχων ετήσιων 36 και 56. Οι ενδιάμεσοι βραχύχρονοι μεταβατικοί λογαριασμοί εμφανίζονται στο βραχύχρονο ισολογισμό, μαζί με τους κανονισμούς μεταβατικούς λογαριασμούς 36 και 56, εφόσον σ αυτούς έχουν καταχωρηθεί ποσά εξόδων ή εσόδων που αφορούν επόμενες χρήσεις. Ο βραχύχρονος ισολογισμός καταρτίζεται με βάση το υπόδειγμα ισολογισμού τέλους χρήσεως της § 4.1.103. 2.2.6.ΟΜΑΔΑ 6η : ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΤ ΕΙΔΟΣ §2.2.600 Περιεχόμενο και εννοιολογικοί προσδιορισμοί 1. Στην ομάδα 6 απεικονίζονται και παρακολουθούνται κατ είδος τα έξοδα που αναφέρονται στην ομαλή δραστηριότητα της χρήσεως, καθώς επίσης και οι ετήσιες επιβαρύνσεις για τη διενέργεια αποσβέσεων και προβλέψεων που ενσωματώνονται στο λειτουργικό κόστος. Οι χρεώσεις των εξόδων στους οικείους λογαριασμούς της Ομάδας 6 γίνονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παραγρ. 1.1.105. 2. Στους λογαριασμούς της ομάδας 6 δεν καταχωρούνται: α) Ποσά που αφορούν επενδύσεις ή τοποθετήσεις. Τα ποσά αυτά καταχωρούνται στους οικείους λογαριασμούς των ομάδων 1 και 3, με εξαίρεση εκείνα που αφορούν τις ιδιοκατασκευές, οπότε με τα σχετικά ποσά χρεώνονται οι οικείοι λογαριασμοί της ομάδας 1. με πίστωση του λογαριασμού 78.00 ιδιοπαραγωγή και βελτιώσεις παγίων. β) Ποσά που αφορούν ζημίες και έξοδα εξαιρετικού χαρακτήρα, τα οποία καταχωρούνται στους οικείους υπολογαριασμούς του 81 έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα. γ) Ποσά που αφορούν ζημίες και έξοδα προηγούμενων χρήσεων, τα οποία καταχωρούνται στους οικείους υπολογαριασμούς του 82 έξοδα και έσοδα προηγούμενων χρήσεων. δ) Ποσά προβλέψεων που δεν αφορούν άμεσα την εκμετάλλευση, τα οποία καταχωρούνται στους οικείους υπολογαριασμούς του 83 προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους. 3. Αν κατά το χρόνο που γίνονται οι εγγραφές καταχωρήσεως των εξόδων δεν είναι γνωστός ο χαρακτήρας ή ο προορισμός τους τα ποσά των εξόδων αυτών είναι δυνατό να καταχωρούνται προσωρινά στους λογαριασμούς της ομάδας 6 και από αυτούς, είτε περιοδικά μέσα στη χρήση, είτε στο τέλος της κατά το κλείσιμο του ισολογισμού, να μεταφέρονται, με αντιλογιστική εγγραφή, στους λογαριασμούς στους οποίους πραγματικά ανήκουν (δηλαδή στους λογαριασμούς του ενεργητικού ή στους λογαριασμούς της ομάδας 8). 4. Ο τρόπος διορθώσεως των λογαριασμών εξόδων της ομάδας 6 που περιγράφεται στην πιο πάνω περίπτωση 3, δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που τα έξοδα αφορούν κατασκευές ή βελτιώσεις πάγιων στοιχείων. Στην περίπτωση αυτή οι διορθωτικές εγγραφές των εξόδων γίνονται με πίστωση του λογαριασμού 78.00 ιδιοπαραγωγή και βελτιώσεις παγίων και χρέωση των οικείων λογαριασμών της ομάδας 1. 5. Σε περιπτώσεις που η Μονάδα Υγείας καταλογίζει σε βάρος τρίτων έξοδα που πραγματοποιούνται για λογαριασμό τους, τα οποία για οποιονδήποτε λόγο έχουν καταχωρηθεί στους οικείους λογαριασμούς της ομάδας 6, τα αντίστοιχα ποσά μπορούν να μεταφέρονται με αντιλογισμό στη χρέωση των οικείων λογαριασμών των τρίτων. § 2.2.601 Περιοδική κατανομή εξόδων μέσα στη χρήση Σε περίπτωση που η Μονάδα Υγείας υπολογίζει βραχύχρονα (π.χ. μηνιαία ή τριμηνιαία) αποτελέσματα ή καταρτίζει περιοδικές συγκρίσιμες καταστάσεις, ή περιοδική κατανομή των εξόδων αντιμετωπίζεται, με παρεμβολή ενδιάμεσων λογαριασμών εξόδων, (60.99, 61.99, 62.99, 63.99, 64.99, 65.99, 66.99 και 68.99) σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην παρ. 2.2.509. § 2.2.602 Τακτοποίηση λογαριασμών εξόδων στο τέλος της χρήσεως 1. Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της ομάδας 6 στο τέλος της χρήσεως μεταφέρονται στη χρέωση του λογαριασμού 80.00 λογαριασμός Γενικής εκμετάλλευσης. Σε περίπτωση που οι λογαριασμοί εξόδων περιλαμβάνουν και προπληρωμένα ποσά εξόδων που αφορούν επόμενες χρήσεις ή σε περίπτωση που οι λογαριασμοί αυτοί δεν περιλαμβάνουν ποσά δουλευμένων εξόδων, επειδή θα πληρωθούν κατά τις επόμενες χρήσεις, πριν από τη μεταφορά των υπολοίπων τους στο λογαριασμό 80.00 γίνονται εγγραφές τακτοποιήσεως, έτσι ώστε τα υπόλοιπα αυτά να απεικονίζουν το ακριβές ύψος όλων των δουλευμένων εξόδων δραστηριότητας της χρήσεως που κλείνει. 2. Οι εγγραφές τακτοποιήσεως της προηγούμενης περιπτώσεως γίνονται με τη βοήθεια μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού (λογαριασμός 36) και παθητικού (λογαριασμός 56), όπως καθορίζεται αντίστοιχα στις παρ. 2.2.307 και 2.2.507. § 2.2.603 Ευχέρεια Αναπτύξεως λογαριασμών εξόδων Κάθε Μονάδα Υγείας έχει τη δυνατότητα να αναπτύσσει τους λογαριασμούς τρίτου βαθμού στους οποίους αναλύονται οι δευτεροβάθμιοι των λογαριασμών 60 - 68 σύμφωνα με τις ανάγκες της. Είναι όμως υποχρεωμένη να χρησιμοποιεί τους τριτοβάθμιους λογαριασμούς που προβλέπονται από το σχέδιο λογαριασμών, όταν οι λογαριασμοί αυτοί παρέχουν τη δυνατότητα λογιστικής παρακολούθησης κάθε πράξης, χωρίς να έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί οποιονδήποτε άλλον, έστω και αν υπάρχουν κενοί κωδικοί αριθμοί. 2.2.604 Λογαριασμός 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Στο λογαριασμό 60 καταχωρούνται όλα τα έξοδα της Μονάδας Υγείας για τις αμοιβές του προσωπικού της, τις εργοδοτικές εισφορές, τις παρεπόμενες παροχές και τα έξοδα του προσωπικού, καθώς και οι αποζημιώσεις απολύσεων, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού όπως και οι αντιστοιχούσες εργοδοτικές επιβαρύνσεις καταβάλλονται απ ευθείας από το Δημόσιο. Η καταβολή αυτή από το Δημόσιο, ισοδυναμεί με επιχορήγηση και ως τοιαύτη πρέπει να αντιμετωπίζεται. Ανάλογος λογιστικός χειρισμός επιβάλλεται και για τις αμοιβές και έξοδα προσωπικού που καταβάλλονται από άλλο Ν.Π.Δ.Δ. (π.χ. Πανεπιστήμιο) [βλ. και §2.2.707]. Στο δεύτερο βαθμό γίνεται συγκέντρωση κατά κατηγορία (μόνιμοι, έκτακτοι, εποχιακοί κ.λ.π.), αφ ενός των ακαθαρίστων αμοιβών και αφ ετέρου των εργοδοτικών εισφορών. Στο τρίτο βαθμό γίνεται ανάλυση των λογαριασμών σύμφωνα με το δημόσιο λογιστικό. Ειδικότερα: 1. Στο λογαριασμό 60.00 καταχωρούνται όλες οι αμοιβές για το έμμισθο τακτικό προσωπικό π.χ. βασικός μισθός, χρονοεπίδομα, άλλα επιδόματα, οδοιπορικά, αμοιβή για νυκτερινή εργασία, αποζημιώσεις κ.λ.π. 2. Στο λογαριασμό 60.01 καταχωρούνται όλες οι αμοιβές για το έμμισθο έκτακτο προσωπικό π.χ. βασικός μισθός, χρονοεπίδομα, άλλα επιδόματα, οδοιπορικά, αμοιβή για νυκτερινή εργασία, αποζημιώσεις, αμοιβές ωρομίσθιου προσωπικού κ.λ.π. 3. Στο λογαριασμό 60.02 καταχωρούνται όλες οι αμοιβές λοιπών υπαλλήλων και εργατών π.χ. βασικός μισθός, χρονοεπίδομα. διάφορα επιδόματα, αποζημιώσεις, αμοιβή για νυκτερινή εργασία κ.λ.π. 4. Στο λογαριασμό 60.20 καταχωρούνται όλες οι εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις του έμμισθου τακτικού προσωπικού π.χ. εισφορές στο ΙΚΑ. εισφορές σε διάφορους Ασφαλιστικούς οργανισμούς. 5. Στο λογαριασμό 60.21 καταχωρούνται όλες οι εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις του έμμισθου έκτακτου προσωπικού π.χ. εισφορές στο ΙΚΑ, εισφορές σε διάφορους ασφαλιστικούς οργανισμούς κ.λ.π. 6. Στο λογαριασμό 60.22 καταχωρούνται όλες οι εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις των λοιπών υπαλλήλων και εργατών π.χ. εισφορές στο ΙΚΑ, εισφορές σε διάφορους ασφαλιστικούς οργανισμούς κ.λ.π. 7. Στο λογαριασμό 60.50 καταχωρούνται όλες οι παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού π.χ. έξοδα νοσηλείας υπαλλήλων, δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων, υποτροφίες, έξοδα κηδείας υπαλλήλων, αποζημιώσεις απολυομένων. 8. Στο λογ/σμό 60.99 καταχωρούνται οι αμοιβές, εισφορές και επιβαρύνσεις που ενώ αφορούν στο συγκεκριμένο μήνα δεν έχουν ακόμη εκκαθαρισθεί. § 2.2.605 Λογαριασμός 61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων 1. Στο λογαριασμό 61 καταχωρούνται όλες οι αμοιβές και τα έξοδα της Μονάδας Υγείας που αφορούν τρίτους (συνεργάτες κ.λ.π. που δεν έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας με τη Μονάδα Υγείας). Στους δευτεροβάθμιους λογαριασμούς παρακολουθούνται οι διάφορες κατηγορίες αμοιβών τρίτων και στους τριτοβάθμιους λογαριασμούς γίνεται ανάλυση με βάση το Δημόσιο Λογιστικό. 2. Στο λογαριασμό 61.00 καταχωρούνται όλα τα έξοδα της Μονάδας Υγείας για αμοιβές και έξοδα που αφορούν ελεύθερους επαγγελματίες π.χ. δικηγόρους, εκπαιδευτικούς, λογιστές, πραγματογνώμονες, μεταφραστές κ.λ.π. 3. Στο λογαριασμό 61.01 καταχωρούνται όλες οι δαπάνες της Μονάδας Υγείας για αμοιβές και έξοδα μη ελευθέρων επαγγελματιών υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου. 4. Στο λογαριασμό 61.91 καταχωρείται το ποσό που, σύμφωνα με το άρθρο 4§ 1 του Ν. 2889/2001, καταβάλλει το Νοσοκομείο στο Πε.Σ.Υ. που υπάγεται, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 1% επί του συνολικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου. 5. Στο λογαριασμό 61.98 καταχωρούνται οι λοιπές προμήθειες, τα έξοδα επεξεργασίας και λοιπές αμοιβές τρίτων. 6. Στο λογ/σμό 61.99 καταχωρούνται οι αμοιβές και τα έξοδα τρίτων που ενώ αφορούν στο συγκεκριμένο μήνα δεν έχουν ακόμα εκκαθαρισθεί. § 2.2.606 Λογαριασμός 62 Παροχές τρίτων 1. Στο λογαριασμό 62 καταχωρούνται όλα τα έξοδα της Μονάδας Υγείας που αφορούν παροχές τρίτων, όπως ηλεκτρικό ρεύμα (κινήσεως και φωτισμού), ύδρευση, τηλεπικοινωνίες, ασφάλιστρα, ενοίκια, επισκευές και συντηρήσεις κ.λ.π. Στους δευτεροβάθμιους λογαριασμούς παρακολουθείται κάθε κατηγορία εξόδου χωριστά και στους τριτοβάθμιους γίνεται ανάλυση σύμφωνα με το Δημόσιο Λογιστικό. 2. Στους λογαριασμούς 62.00, 62.01 και 62.02 καταχωρούνται τα έξοδα της Μονάδας Υγείας για ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο και νερό, που χρησιμοποιούνται σε παραγωγική διαδικασία. 3. Στο λογαριασμό 62.03 καταχωρούνται τα έξοδα της Μονάδας Υγείας για ταχυδρομικά, τηλεγραφικά, τηλεπικοινωνίες, κ.λ.π. 4. Στο λογαριασμό 62.04 καταχωρούνται τα έξοδα της Μονάδας Υγείας για ενοίκια π.χ. κτιρίων, μεταφορικών μέσων κ.λ.π. 5. Στο λογαριασμό 62.05 καταχωρούνται τα έξοδα της Μονάδας Υγείας για ασφάλιστρα. 6. Στο λογαριασμό 62.07 καταχωρούνται τα έξοδα της Μονάδας Υγείας για διάφορες επισκευές και συντηρήσεις π.χ. κτιρίων, αποθηκών, βιβλιοθηκών, μεταφορικών μέσων, επίπλων και σκευών μηχανημάτων κ.λ.π., που διενεργούνται από τρίτους. 7. Στο λογαριασμό 62.98 καταχωρούνται τα έξοδα της Μονάδας Υγείας για λοιπές παροχές τρίτων. 8. Στον λογ/σμό 62.99 καταχωρούνται οι παροχές τρίτων που ενώ αφορούν στον συγκεκριμένο μήνα δεν έχουν ακόμα εκκαθαρισθεί. § 2.2.607 Λογαριασμός 63 Φόροι - τέλη 1. Στους δευτεροβάθμιους λογαριασμούς του 63 καταχωρούνται όλοι οι φόροι - τέλη που βαρύνουν τη Μονάδα Υγείας. 2. Δεν καταχωρούνται οι ακόλουθοι φόροι - τέλη : • Οι φόροι προηγουμένων χρήσεων, οι οποίοι καταχωρούνται στο λογαριασμό 82.00 έξοδα προηγουμένων χρήσεων. • Οι φορολογικές ποινές και τα πρόστιμα που καταχωρούνται στο λογαριασμό 81.00.00 φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις. • Οι δασμοί και γενικά οι φόροι επί των αγορών, οι οποίοι καταχωρούνται στους λογαριασμούς αποθεμάτων της ομάδας 2, όταν αφορούν αγορές αποθεμάτων και στους λογαριασμούς της ομάδας 1 όταν αφορούν αγορές παγίων στοιχείων. • Το χαρτόσημο μισθοδοσίας που καταχωρείται στους οικείους υπολογαριασμούς του 60. • Το χαρτόσημο συμβάσεων, δανείων και χρηματοδοτήσεων που καταχωρείται στο λογαριασμό 65.07 χαρτόσημο συμβάσεων, δανείων και χρηματοδοτήσεων. 3. Στον λογ/σμό 63.99 καταχωρούνται οι φόροι - τέλη που ενώ αφορούν το συγκεκριμένο μήνα δεν έχουν ακόμη εκκαθαριστεί, ή ενώ έχουν εκκαθαριστεί αφορούν περισσότερους μήνες. § 2.2.608 Λογαριασμός 64 Διάφορα έξοδα 1. Στο λογαριασμό 64 και στους δευτεροβάθμιούς του καταχωρούνται τα κατ είδος έξοδα της Μονάδας Υγείας που δεν καταχωρούνται σ οποιοδήποτε άλλο λογαριασμό της ομάδας 6. Στους τριτοβάθμιους λογαριασμούς γίνεται ανάλυση σύμφωνα με το Δημόσιο Λογιστικό. 2. Στο λογαριασμό 64.00 καταχωρούνται όλα τα έξοδα της Μονάδας Υγείας που αφορούν μεταφορές και φορτοεκφορτωτικά. 3. Στο λογαριασμό 64.01 καταχωρούνται όλα τα έξοδα ταξιδιών που αφορούν τη Μονάδα Υγείας π.χ. οδοιπορικά εντός και εκτός έδρας των υπαλλήλων, ημερήσιες αποζημιώσεις για μετακινήσεις στο εσωτερικό, εξωτερικό κ.λ.π. 4. Στο λογαριασμό 64.02 καταχωρούνται όλα τα έξοδα που αφορούν την προβολή και διαφήμιση καθώς και τις δημόσιες σχέσεις της Μονάδας Υγείας. Επίσης τα έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας (διαφόρων επισκεπτών και συνεργατών). 5. Στο λογαριασμό 64.03 καταχωρούνται όλα τα έξοδα που αφορούν εκθέσεις, επιδείξεις, γιορτές κ.λ.π. συναφή έξοδα. 6. Στο λογαριασμό 64.05 καταχωρούνται οι συνδρομές (σε περιοδικά, επαγγελματικές οργανώσεις κ.λ.π.) και στο λογαριασμό 64.07 καταχωρούνται όλα τα έξοδα που αφορούν έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη κ.λ.π. 7. Στο λογαριασμό 64.08 καταχωρούνται τα υλικά άμεσης αναλώσεως, όπως καύσιμα (θερμάνσεως ή κινήσεως αυτοκινήτων), υλικά καθαριότητας (όχι φαρμακευτικού υλικού που χρησιμοποιείται στην παροχή υγειονομικών υπηρεσιών). Τα αποθέματα και οι αγορές φαρμακευτικού υλικού παρακολουθούνται στους αναλυτικούς λογαριασμούς του Λ/24. 8. Στο λογαριασμό 64.09 καταχωρούνται όλα τα έξοδα της Μονάδας Υγείας που αφορούν διάφορες δημοσιεύσεις π.χ. αγγελιών, ισολογισμών, ανακοινώσεων κ.λ.π. 9. Στο λογαριασμό 64.10 καταχωρούνται τα έξοδα που αφορούν αγορά, πώληση και γενικά διαχείριση τίτλων πάγιας επένδυσης. 10. Στο λογαριασμό 64.12 καταχωρείται η ζημία από πώληση τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων. 11. Στο λογαριασμό 64.15 καταχωρούνται κάθε είδους έξοδα της Μονάδας Υγείας που αφορούν έξοδα καλλιτεχνικής δραστηριότητας (για ψυχαγωγία των ασθενών κ.λ.π.). 12. Στο λογαριασμό 64.16 καταχωρούνται οι δαπάνες εκπαιδεύσεως και επιστημονικών εργασιών και ερευνών. 13. Στο λογαριασμό 64.19 καταχωρείται η συμμετοχή της Μονάδας Υγείας στις δαπάνες άλλων Ν.Π.Δ.Δ., δυνάμει διατάξεων νόμου ή αποφάσεων αρμοδίων αρχών. 14. Στο λογαριασμό 64.98 καταχωρούνται τα διάφορα έξοδα της Μονάδας Υγείας που δεν συμπεριλαμβάνονται στις παραπάνω κατηγορίες. 15. Στο λογαριασμό 64.99 καταχωρούνται τα διάφορα έξοδα πού ενώ αφορούν το συγκεκριμένο μήνα δεν έχουν ακόμη εκκαθαρισθεί. § 2.2.609 Λογαριασμός 65 Τόκοι και συναφή έξοδα Στο λογαριασμό 65 καταχωρούνται όλα τα χρηματοοικονομικά έξοδα δηλ. όλα τα έξοδα που αφορούν τόκους δανείων της Μονάδας Υγείας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, καθώς και οι προμήθειες τραπεζών και λοιπά συναφή με τις χρηματοδοτήσεις της Μονάδας Υγείας έξοδα. §2.2.610 Λογαριασμός 66 Αποσβέσεις παγίων στοιχείων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος Στο λογαριασμό 66 καταχωρούνται οι (τακτικές) αποσβέσεις στοιχείων του πάγιου ενεργητικού, που προβλέπονται από τη νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά. Οι δευτεροβάθμιοι λογαριασμοί του 66 χρεώνονται με πίστωση των αντίστοιχων λογαριασμών της ομάδας 1. §2.2.611 Λογαριασμός 68 Προβλέψεις εκμετάλλευσης Στους υπολογαριασμούς του 68 καταχωρούνται οι προβλέψεις που γίνονται από τη Μονάδα Υγείας για κινδύνους εκμεταλλεύσεως, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην παρ. 2.2.405 για το λογαριασμό 44 Προβλέψεις. Επίσης καταχωρούνται στους λογαριασμούς 68.18 και 68.34 οι προβλέψεις για υποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην παράγραφο 2.2.112 περίπτωση 5. § 2.2.612 Λογαριασμός 69 Οργανικά έξοδα κατ είδος Κέντρων Υγείας ή άλλων κέντρων ή κλάδων (Όμιλος λογαριασμών προαιρετικής τηρήσεως) 1. Σχετικά με τον τρόπο αναπτύξεως κάθε πρωτοβαθμίου λογαριασμού (690 - 698) ισχύουν όσα καθορίζονται στην περίπτωση 1 της παραγράφου 2.2.113. 2. Σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των πρωτοβαθμίων λογαριασμών 690 - 698 ισχύουν, αντίστοιχα, όσα καθορίζονται παραπάνω στις παραγράφους 2.2.600 έως και 2.2.611 για τους πρωτοβάθμιους λογαριασμούς 60 - 68. 2.2.7 ΟΜΑΔΑ 7η : ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤ ΕΙΔΟΣ § 2.2.700 Περιεχόμενο και εννοιολογικοί προσδιορισμοί 1. Στην ομάδα 7 απεικονίζονται και παρακολουθούνται κατ είδος τα έσοδα τα οποία αναφέρονται στην ομαλή δραστηριότητα της χρήσεως της Μονάδας Υγείας. Η λογιστικοποίηση των εσόδων στους λογαριασμούς της Ομάδας 7 γίνεται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παραγρ. 1.1.106. 2. Στους λογαριασμούς της ομάδας 7 δεν καταχωρούνται: α) Κονδύλια που δεν συνιστούν έσοδα, όπως η είσπραξη ποσών που η Μονάδα Υγείας δανείζεται ή η επιστροφή σε αυτή ποσών που η ίδια δανείζει σε τρίτους. β) Έκτακτα και ανόργανα έσοδα, καθώς και έκτακτα κέρδη, τα οποία παρακολουθούνται στους οικείους λογαριασμούς της ομάδας 8. 3. Στους λογαριασμούς της ομάδας 7 απεικονίζονται και παρακολουθούνται οι εξής ειδικότερες κατηγορίες εσόδων: α) Τα έσοδα από πωλήσεις εμπορευμάτων και λοιπών αποθεμάτων που προέρχονται από αγορά. β) Τα έσοδα από πώληση προϊόντων που προέρχονται από τυχόν Ιδιοπαραγωγή της Μονάδας Υγείας. γ) Τα έσοδα από παροχή Υγειονομικών υπηρεσιών της Μονάδας Υγείας. δ) Τα έσοδα από επιχορηγήσεις. ε) Τα έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες και δωρεές. στ) Τα έσοδα Κεφαλαίων. ζ) Τα τεκμαρτά έσοδα (από Ιδιοπαραγωγή πάγιων στοιχείων). 4. Οι πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί της ομάδας 7 αναπτύσσονται σε δευτεροβάθμιους, τριτοβάθμιους και αναλυτικότερους υπολογαριασμούς, σύμφωνα με τις ανάγκες της Μονάδας Υγείας, λαμβανομένου υπόψη του προϋπολογισμού των εσόδων αυτού. § 2.2.701 Περιοδική κατανομή εσόδων μέσα στη χρήση Σε περίπτωση που η Μονάδα Υγείας προσδιορίζει βραχύχρονα (π.χ. μηνιαία) αποτελέσματα ή καταρτίζει περιοδικές συγκρίσιμες καταστάσεις, η χρονική εναρμόνιση των εσόδων γίνεται, με την παρεμβολή των ενδιάμεσων λογαριασμών εσόδων (70.99. 71.99. 72.99, 73.99, 74.99, 75.99, 76.99 και 78.99). σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην παρ. 2.2.509. § 2.2.702 Τακτοποίηση λογαριασμών εσόδων στο τέλος της χρήσεως 1. Κατά τη διάρκεια της χρήσεως οι λογαριασμοί της ομάδας 7 πιστώνονται με τα πραγματοποιούμενα οργανικά έσοδα και χρεώνονται μόνο με διορθωτικές εγγραφές (περιλαμβανομένων και των διαγραφών) και εκπτώσεις (ή. επιστροφές). Στο τέλος της χρήσεως τα υπόλοιπα των λογαριασμών της ομάδας 7 μεταφέρονται, στην πίστωση του λογαριασμού 80.00 λογαριασμός Γενικής Εκμεταλλεύσεως. Σε περίπτωση που οι λογαριασμοί εσόδων περιλαμβάνουν και ποσά εσόδων που αφορούν επόμενες χρήσεις, επειδή έχουν προεισπραχθεί, ή σε περίπτωση που οι λογαριασμοί αυτοί δεν περιλαμβάνουν ποσά δουλευμένων εσόδων, επειδή η είσπραξη τους θα πραγματοποιηθεί στις επόμενες χρήσεις, πριν από τη μεταφορά των υπολοίπων τους στο λογαριασμό 80.00 γίνονται εγγραφές τακτοποιήσεως, έτσι ώστε τα υπόλοιπα αυτά να απεικονίζουν το ακριβές ύψος όλων των δουλευμένων εσόδων δραστηριότητας της χρήσεως που κλείνει. 2. Οι εγγραφές τακτοποιήσεως της προηγούμενης περιπτώσεως γίνονται με τη βοήθεια μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού (λογ. 36) και παθητικού (λογ. 56). όπως αντίστοιχα καθορίζεται στις παρ. 2.2.307 και 2.2.507. § 2.2.703 Λογαριασμός 70 Πωλήσεις εμπορευμάτων και λοιπών αποθεμάτων 1. Στους υπολογαριασμούς του πρωτοβάθμιου 70, παρακολουθούνται τα έσοδα από πωλήσεις εμπορευμάτων και λοιπών αποθεμάτων (όπως άχρηστου υλικού κ.λ.π.). 2. Με την αξία των πραγματοποιούμενων πωλήσεων, πιστώνονται οι οικείοι υπολογαριασμοί πωλήσεων του 70, με χρέωση των λογαριασμών απαιτήσεων (λογ. 30) ή των λογαριασμών χρηματικών διαθεσίμων (λογ. 38). 3. Στο λογαριασμό 70.92 πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων και άχρηστου υλικού και στους υπολογαριασμούς του, παρακολουθούνται τα έσοδα από πωλήσεις των ειδών αποθεμάτων των λογαριασμών αυτών (σε όποια έκταση πραγματοποιούνται τέτοιες πωλήσεις) και τα έσοδα από πωλήσεις πάσης φύσεως άχρηστου υλικού καθώς και οι εισπραττόμενες ασφαλιστικές αποζημιώσεις για αποθέματα που καταστράφηκαν ή εκλάπησαν ή απωλέσθησαν. 4. Στο λογαριασμό 70.94 ενδιάμεσος λογ/σμός πωλήσεων πάγιων στοιχείων και στους υπολογαριασμούς του δύνανται να καταχωρούνται οι πωλήσεις διαφόρων πάγιων περιουσιακών στοιχείων (ακινήτων, μηχανημάτων, επίπλων κ.λ.π.), μέχρις ότου γίνει εκκαθάριση του οικείου λογαριασμού και προσδιορισθεί το τελικό αποτέλεσμα, το οποίο μεταφέρεται στον αρμόδιο υπολογαριασμό του πρωτοβάθμιου 81 έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα. Ειδικότερα, οι λογιστικές εγγραφές που προκύπτουν από την πώληση του πάγιου στοιχείου, αντί να καταχωρούνται στο λογαριασμό του πωλούμενου στοιχείου και σ αυτόν να προσδιορίζεται το αποτέλεσμα, παρέχεται η ευχέρεια να καταχωρούνται σε αντίστοιχο υπολογαριασμό του δευτεροβάθμιου 70.94, υπό την προϋπόθεση ότι θα εφαρμόζονται τα ακόλουθα: α) Η αξία κτήσεως του πωλούμενου πάγιου στοιχείου θα μεταφέρεται, από τον οικείο υπολογαριασμό του παγίου σε αντίστοιχο υπολογαριασμό του 70.94, στον οποίο, στη συνέχεια, θα διενεργούνται οι λογιστικές εγγραφές που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.104 περ. 8 (πώληση μη οικοδομημένης εδαφικής εκτάσεως), 2.2.105 περ. 9 (πώληση ακινήτου) και 2.2.106 περ. 12 (πώλησης λοιπών παγίων). β) Ο λογαριασμός 70.94 και οι υπολογαριασμοί του κατά το κλείσιμο της χρήσεως πρέπει να είναι εξισωμένοι. Οι τυχόν περιπτώσεις πωλήσεως παγίων, που δεν έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την ημέρα κλεισίματος της χρήσεως, μεταφέρονται μέσω των μεταβατικών λογαριασμών στην επόμενη χρήση, στην οποία ολοκληρώνεται η εκκαθάριση της πωλήσεως. Δηλαδή, τα υπόλοιπα των περιπτώσεων αυτών μεταφέρονται, τα μεν πιστωτικά στην πίστωση οικείου υπολογαριασμού του δευτεροβάθμιου 56.00 έσοδα επόμενων χρήσεων, τα δε χρεωστικά στη χρέωση οικείου υπολογαριασμού του 36.00 έξοδα επόμενων χρήσεων και επαναφέρονται στους οικείους υπολογαριασμούς του 70.94 ευθύς μετά το άνοιγμα της νέας χρήσεως. § 2.2.704 Λογαριασμός 71 Πωλήσεις προϊόντων Στο λογαριασμό 71, ο οποίος αντιστοιχεί στους λογαριασμούς 21 και 22 των αποθεμάτων της Ομάδας 2, καταχωρούνται και παρακολουθούνται τυχόν πωλήσεις προϊόντων και υποπροϊόντων που προέρχονται από Ιδιοπαραγωγή της Μονάδας Υγείας. Για τη λειτουργία του λογαριασμού αυτού εφαρμόζονται κατ αναλογία όσα αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.703. § 2.2.705 Λογαριασμός 72 Ο λογαριασμός 72 παραμένει κενός και συμπληρώνεται μόνο κατόπιν αποφάσεως του κατά νόμο αρμόδιου οργάνου. § 2.2.706 Λογαριασμός 73 Έσοδα από παροχή υγειονομικών υπηρεσιών 1. Στο λογαριασμό 73 και στους υπολογαριασμούς του παρακολουθούνται τα έσοδα που πραγματοποιεί η Μονάδα Υγείας από τις πάσης φύσεως υγειονομικές υπηρεσίες που παρέχει. 2. Οι δευτεροβάθμιοι λογαριασμοί 73.01 έως 73.07, στους οποίους αναλύεται στο σχέδιο λογαριασμών παρακολουθούνται τα έσοδα από τις παρεχόμενες υγειονομικές υπηρεσίες κατ είδος. 3. Οι δευτεροβάθμιοι λογαριασμοί 73.01 έως 73.07 αναπτύσσονται σε τριτοβάθμιους λογαριασμούς, σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μονάδας υγείας και τις απαιτήσεις του πληροφοριακού της συστήματος. 4. Η κατά προορισμό - π.χ. κατά κλινική - παρακολούθηση των εσόδων της μονάδας Υγείας γίνεται στην Αναλυτική Λογιστική στους λογαριασμούς της οποίας (π.χ. του πρωτοβάθμιου 96 και τους αναλυτικούς του ) μεταφέρονται τα κατ΄ είδος έσοδα. Στους ίδιους λογαριασμούς εσόδων κατά προορισμό της Αναλυτικής Λογιστικής μεταφέρεται και το κόστος αυτών για τον προσδιορισμό του μικτού αποτελέσματος από την παροχή Υγειονομικών Υπηρεσιών. 5. Στο λογ/σμό 73.80 καταχωρούνται τα έσοδα που πραγματοποιεί το Πε.Σ.Υ., τα οποία προέρχονται από τις Νοσοκομειακές μονάδες της περιφέρειάς του και ανέρχονται σε 1% επί του συνολικού προϋπολογισμού των μονάδων αυτών (άρθρο 4 § 1 περ. γ΄ Ν. 2889/2001). 6. Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην § 2.2.702, στο τέλος της χρήσεως το υπόλοιπο του λογαριασμού 73 μεταφέρεται, μετά τη χρονική του τακτοποίηση, στην πίστωση του λογαριασμού Γενικής Εκμεταλλεύσεως (λογ. 80.00). § 2.2.707 Λογαριασμός 74 έσοδα από επιχορηγήσεις 1. Στο λογαριασμό αυτό καταχωρούνται οι επιχορηγήσεις που προέρχονται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Κράτους ή από προϋπολογισμό άλλων φορέων. 2. Οι επιχορηγήσεις που καταχωρούνται στο λογαριασμό 74 οπωσδήποτε δεν χορηγούνται στη Μονάδα Υγείας για την πραγματοποίηση επενδύσεων, αλλά για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, ή για την κάλυψη εξόδων κοινωνικής πρόνοιας, εκπαιδεύσεως και άλλων συναφών σκοπών. Επισημαίνονται εδώ τα εξής : α) Οι Καταστάσεις μισθοδοσίας του προσωπικού των Μονάδων Υγείας καταρτίζονται από το ΚΗΥΚΥ. Το ΚΗΥΚΥ έχει τα βασικά δεδομένα της μισθοδοσίας και ενημερώνεται κατά μήνα για τις μεταβολές από κάθε Μονάδα Υγείας. β) Η εξόφληση των μισθοδοτικών καταστάσεων (προς το προσωπικό μέσω διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ) γίνεται με εντάλματα που εκδίδει κάθε Μονάδα Υγείας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., αφού προηγουμένως εγκριθούν αρμοδίως οι μισθοδοτικές καταστάσεις βάσει των οποίων εκδίδονται τα εντάλματα πληρωμής. γ) Με την ίδια διαδικασία γίνεται και η απόδοση (πληρωμή) των κρατήσεων και εργοδοτικών εισφορών υπέρ τρίτων (Φόρος και χαρτόσημο Μισθωτών υπηρεσιών, κρατήσεις και εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές κ.λ.π.). Από τα ανωτέρω σαφώς συνάγεται ότι το Δημόσιο πληρώνει απ ευθείας τις αμοιβές και τις συναφείς εργοδοτικές εισφορές του προσωπικού κάθε Μονάδας Υγείας. Για την ορθότητα των αποτελεσμάτων, αλλά και της ορθής κοστολογήσεως των παρεχομένων υπηρεσιών, οι αμοιβές και οι συναφείς εργοδοτικές εισφορές πρέπει να καταχωρούνται στα έξοδα κανονικά και να πιστώνεται ισόποσα αντίστοιχος λογαριασμός εσόδου, δηλαδή λογαριασμός επιχορηγήσεως λειτουργικών δαπανών. Η ίδια λογιστική μεθοδολογία πρέπει να ακολουθείται και για τη μισθοδοσία προσωπικού που καταβάλλεται από άλλα ΝΠΔΔ, όπως π.χ. Πανεπιστήμια (αμοιβές Καθηγητών Πανεπιστημιακών κλινικών). 3. Οι επιχορηγήσεις για επενδύσεις καταχωρούνται στον κατάλληλο υπολογαριασμό του πρωτοβάθμιου 43 Επιχορηγήσεις επενδύσεων. 4. Στο λογαριασμό 74.98 (ή ανάπτυξη του οποίου είναι αντίστοιχη της ανάπτυξης του λογ/σμού 74) καταχωρούνται οι επιστραφείσες επιχορηγήσεις που δεν απορροφήθηκαν. Οι επιστραφείσες επιχορηγήσεις είναι από αυτές που είχαν καταχωρηθεί στους υπολογαριασμούς του 74. § 2.2.708 Λογαριασμός 75 Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών και έσοδα από δωρεές 1. Στο λογαριασμό 75 παρακολουθούνται τα έσοδα που πραγματοποιεί η Μονάδα Υγείας από παρεπόμενες ασχολίες, δηλαδή εκείνα που προέρχονται από παρεπόμενες δραστηριότητες της, σε σχέση με το κύριο αντικείμενο της και από δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες. 2. Στο λογαριασμό 75.00 καταχωρούνται τα έσοδα από την εκμίσθωση της ακίνητης περιουσίας, ενώ στο λογαριασμό 75.01 τα έσοδα από εκμίσθωση της κινητής περιουσίας. 3. Στο λογαριασμό 75.05 καταχωρούνται τα έσοδα που πραγματοποιούνται από Ναούς της Μονάδας Υγείας, από επιστημονικές έρευνες ή από την τυχόν επιχειρηματική δραστηριότητα της Μονάδας Υγείας. 4. Στο λογαριασμό 75.10 καταχωρούνται τα έσοδα από δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες χρημάτων ή κινητών πραγμάτων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παραγρ. 2.2.402 περιπτ. 8. 5. Στο λογαριασμό 75.20 καταχωρούνται διάφορα άλλα έσοδα που δεν περιλαμβάνονται στους ανωτέρω λογαριασμούς π.χ. προϊόν εράνων, έσοδα από παραγραφή απαιτήσεων τρίτων, όταν τα έσοδα αυτά δεν αφορούν την κύρια δραστηριότητα της Μονάδας Υγείας. § 2.2.709 Λογαριασμός 76 έσοδα κεφαλαίων Στο λογαριασμό αυτό παρακολουθούνται τα έσοδα από τόκους κεφαλαίων της Μονάδας Υγείας (λ/76.00),οι πρόσοδοι από κινητές αξίες (λ/76.01) και τα κέρδη από πώληση τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων (76.04). §2.2.710 Λογαριασμός 77 …………………… Ο λογαριασμός 77 είναι κενός. Η συμπλήρωση του είναι δυνατή μόνο μετά από απόφαση του κατά νόμο αρμόδιου οργάνου. §2.2.711 Λογαριασμός 78 Ιδιοπαραγωγή παγίων - Τεκμαρτά έσοδα 1. Ο λογαριασμός 78.00 Ιδιοπαραγωγή και βελτιώσεις παγίων πιστώνεται με χρέωση των οικείων λογαριασμών της ομάδας 1, με το κόστος παραγωγής παγίων στοιχείων που κατασκευάζονται ή δημιουργούνται από τη Μονάδα Υγείας με δικά της μέσα και για δική της χρήση, καθώς και με το κόστος βελτιώσεως των παγίων στοιχείων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παραγρ. 2.2.109 περ. 4-5. 2. Οι λογαριασμοί 78.18 Διαφορά αποτιμήσεως τίτλων πάγιας επένδυσης και 78.34 Διαφορά αποτιμήσεως χρεογράφων πιστώνονται με τις θετικές διαφορές που προκύπτουν από την αποτίμηση τίτλων πάγιας επενδύσεως και χρεογράφων στο τέλος της χρήσεως, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην παράγραφο 2.2.112 περίπτωση 5. § 2.2.712 Όμιλος λογαριασμών 79 Οργανικά έσοδα κατ είδος Νοσοκομειακών μονάδων, κέντρων υγείας ή άλλων κέντρων ή κλάδων (όμιλος λογ/σμών προαιρετικής χρήσεως) 1. Σχετικά με τον τρόπο αναπτύξεως κάθε πρωτοβαθμίου λογαριασμού (790 - 798) ισχύουν όσα καθορίζονται στις περιπτ. 1 - 3 της παραγράφου 2.2.113. 2. Σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των πρωτοβάθμιων λογαριασμών 790 -798 ισχύουν αντίστοιχα όσα καθορίζονται παραπάνω στις παραγράφους 2.2.700 έως και 2.2.711 για τους πρωτοβάθμιους λογαριασμούς 70 -78. 2.2.8 ΟΜΑΔΑ 8η : ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ § 2.2.800 Περιεχόμενο λογαριασμών 1. Στην ομάδα 8 περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί προσδιορισμού των αποτελεσμάτων εκμεταλλεύσεως, μικτών και καθαρών, καθώς και οι λογαριασμοί συγκεντρώσεως των μη προσδιοριστικών των μικτών αποτελεσμάτων εξόδων και εσόδων εκμετάλλευσης. Στην ίδια ομάδα περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί συγκεντρώσεως των έκτακτων και ανόργανων αποτελεσμάτων, των εξόδων και εσόδων προηγουμένων χρήσεων, των προβλέψεων για έκτακτους κινδύνους, των εσόδων από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων, καθώς και λογαριασμοί προσδιορισμού και διαθέσεως των αποτελεσμάτων χρήσεως. 2. Η λογιστικοποίηση των έκτακτων και ανόργανων εσόδων, εξόδων, κερδών ή ζημιών στους λογαριασμούς 81-84 γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες των παραγράφων 1.1.105 και 1.1.106. § 2.2.801 Τρόπος αναπτύξεως των λογαριασμών Οι πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί της ομάδας 8 αναπτύσσονται σε δευτεροβάθμιους υποχρεωτικούς λογαριασμούς και αυτοί αναπτύσσονται σε τριτοβάθμιους και αναλυτικότερους υπολογαριασμούς, σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Μονάδας Υγείας με τον περιορισμό να τηρούνται οι υποχρεωτικοί τριτοβάθμιοι λογαριασμοί που προβλέπονται από το Σχέδιο Λογαριασμών. § 2.2.802 Περιοδική κατανομή εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσμάτων μέσα στη χρήση Σε περίπτωση που η Μονάδα Υγείας προσδιορίζει βραχύχρονα (π.χ. μηνιαία ή τριμηνιαία) αποτελέσματα ή καταρτίζει περιοδικές συγκρίσιμες καταστάσεις, η χρονική εναρμόνιση των έκτακτων και ανόργανων αποτελεσμάτων γίνεται με παρεμβολή ενδιάμεσων λογαριασμών (81.99, 82.99, 83.99, 84.99 και 85.99), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παραγρ. 2.2.509. § 2.2.803 Λογαριασμός 80 Γενική Εκμετάλλευση 1. Ο λογαριασμός 80 χρησιμοποιείται μόνο στο τέλος της χρήσεως, οπότε καταρτίζεται υποχρεωτικά η κατάσταση του λογαριασμού γενικής εκμεταλλεύσεως σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρ. 4.1.402. Ο λογαριασμός αυτός, ο οποίος μαζί με το λογαριασμό 86 αποτελέσματα χρήσεως, αποτελεί το αναγκαίο και αναπόσπαστο συμπλήρωμα του ισολογισμού, καταχωρείται στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών αμέσως μετά την καταχώρηση του ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως. 2. Σε αντίθεση με τον ισολογισμό και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, που δημοσιοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά, ο λογαριασμός της γενικής εκμεταλλεύσεως δεν δημοσιοποιείται υποχρεωτικά. 3. Ο λογαριασμός 80.00 λογαριασμός γενικής εκμεταλλεύσεως χρησιμεύει για τον προσδιορισμό των καθαρών τακτικών και οργανικών αποτελεσμάτων τα οποία πραγματοποιούνται, μέσα στη χρήση που κλείνει, από την εκμετάλλευση των διαφόρων δραστηριοτήτων της Μονάδας Υγείας (κύριας, παρεπομένων και δευτερεύουσας σημασίας). 4. Στο λογαριασμό 80.00. στο τέλος της χρήσεως, μεταφέρονται τα αρχικά και τελικά αποθέματα και οι αγορές των λογαριασμών της ομάδας 2, τα έξοδα των λογαριασμών της ομάδας 6, και τα έσοδα των λογαριασμών της ομάδας 7, αφού προηγουμένως οι λογαριασμοί των ομάδων αυτών υποστούν τις αναγκαίες χρονικές τακτοποιήσεις, ώστε τα υπόλοιπα τους να αντιπροσωπεύουν τα δουλευμένα, τακτικά και οργανικά έσοδα και έξοδα της χρήσεως, δηλαδή εκείνα που αφορούν την ομαλή εκμετάλλευση της χρήσεως που κλείνει. Ειδικότερα ο λογαριασμός 80.00 λειτουργεί ως εξής : Ι. ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ: • με την αξία των αρχικών αποθεμάτων, δηλαδή των αποθεμάτων που υπήρχαν στην αρχή της χρήσεως που κλείνει, με πίστωση των οικείων υπολογαριασμών των πρωτοβάθμιων 20 -28. • με την αξία των αγορών εμπορευμάτων, πρώτων και βοηθητικών υλών - υλικών συσκευασίας, αναλώσιμων υλικών, ανταλλακτικών πάγιων στοιχείων και ειδών συσκευασίας που έγιναν μέσα στη χρήση που κλείνει, με πίστωση των οικείων υπολογαριασμών των πρωτοβάθμιων 20, 24, 25, 26 και 28. • με την αξία των δουλευμένων εξόδων κατ είδος, με πίστωση των οικείων λογαριασμών της ομάδας 6, δηλαδή των 60 - 68 οι οποίοι εξισώνονται. • κατά περίπτωση, με τα καθαρά κέρδη εκμεταλλεύσεως της χρήσεως που κλείνει με πίστωση του λογαριασμού 80.01. ΙΙ. ΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ: • με την αξία των δουλευμένων εσόδων κατ είδος, με χρέωση των οικείων λογαριασμών της ομάδας 7, δηλαδή των 70 - 78 οι οποίοι εξισώνονται. • με την αξία των τελικών αποθεμάτων, δηλαδή των αποθεμάτων που προσδιορίζονται έπειτα από απογραφή στο τέλος της χρήσεως που κλείνει, όπως η αξία αυτή προσδιορίζεται με την αποτίμηση της ποσοτικής απογραφής, με χρέωση των οικείων υπολογαριασμών των πρωτοβαθμίων 20 -28. • κατά περίπτωση, με τη καθαρή ζημία εκμεταλλεύσεως της χρήσεως που κλείνει, με χρέωση του λογαριασμού 80.01 5. Ο λογαριασμός 80.01 μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως χρησιμεύει για τον προσδιορισμό των μικτών αποτελεσμάτων (μικτών πλεονασμάτων ή μικτών ελλειμμάτων), τα οποία πραγματοποιούνται, μέσα στη χρήση που κλείνει, από την εκμετάλλευση των διαφόρων δραστηριοτήτων της Μονάδας Υγείας. Στο λογαριασμό 80.01, στο τέλος της χρήσεως, μεταφέρονται τα καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (καθαρά κέρδη ή καθαρές ζημίες), σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην προηγούμενη περίπτωση 4. Έπειτα από τη μεταφορά αυτή, από το λογαριασμό 80.01 μεταφέρονται στο λογαριασμό 80.02 τα μη προσδιοριστικά των μικτών αποτελεσμάτων έξοδα, δηλαδή τα έξοδα των λειτουργιών διοικητικής, ερευνών και αναπτύξεως και Δημοσίων Σχέσεων, τα έξοδα και οι ζημίες τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων και οι χρεωστικοί τόκοι και τα συναφή με αυτούς έξοδα. Από το λογαριασμό (80.01) μεταφέρονται στο λογαριασμό 80.03 τα μη προσδιοριστικά των μικτών αποτελεσμάτων έσοδα, δηλαδή τα διάφορα άλλα έσοδα, τα έσοδα τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων, τα κέρδη από πωλήσεις τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων και οι πιστωτικοί τόκοι και τα συναφή με αυτούς έσοδα. Έπειτα από τις παραπάνω μεταφορές και τις αντίστοιχες χρεωπιστώσεις του, ο λογαριασμός 80.01 με το υπόλοιπο του (χρεωστικό ή πιστωτικό) απεικονίζει το οριστικό ύψος των μικτών αποτελεσμάτων εκμεταλλεύσεως (μικτών πλεονασμάτων ή μικτών ελλειμμάτων). Έξοδα μη προσδιοριστικά των μικτών αποτελεσμάτων είναι εκείνα τα οποία, σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες λειτουργίας της αναλυτικής λογιστικής εκμεταλλεύσεως, τελικά δεν βαρύνουν το κόστος των παραχθέντων προϊόντων ή υπηρεσιών, αλλά τα αποτελέσματα χρήσεως. Τα έξοδα αυτά προκύπτουν από τους οικείους λογαριασμούς της ομάδας 9, και ειδικότερα από τους λογαριασμούς 92.01 έξοδα διοικητικής λειτουργίας, 92.02 έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως και 92.03 έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων, καθώς και από τους οικείους λογαριασμούς εξόδων κατ είδος της ομάδας 6 και ειδικότερα από τους λογαριασμούς 64.10 έξοδα τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων, 64.12 ζημίες από πώληση τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων και 65 χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα, 68.18 Προβλέψεις για υποτίμηση τίτλων πάγιας επένδυσης και 68.34 Προβλέψεις για υποτίμηση χρεογράφων. Στις περιπτώσεις εκείνες που δεν λειτουργεί σύστημα αναλυτικής λογιστικής εκμεταλλεύσεως, τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας, τα έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως και τα έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων προσδιορίζονται εξωλογιστικά με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από τους λογαριασμούς της γενικής λογιστικής της ομάδας 6 και την κατάρτιση σχετικού φύλλου μερισμού. Έσοδα μη προσδιοριστικά των μικτών αποτελεσμάτων είναι εκείνα τα οποία δεν συνυπολογίζονται στα έσοδα που συσχετίζονται με το κόστος των πωληθέντων αγαθών ή υπηρεσιών, προκειμένου να προσδιοριστούν τα μικτά κέρδη ή οι μικτές ζημίες. Τα έσοδα αυτά προκύπτουν από τους οικείους λογαριασμούς εσόδων κατ είδος της ομάδας 7 και ειδικότερα από τους λογαριασμούς 74, 75, 78.18 και 78.34 τα άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως, από το λογαριασμό 76.04 κέρδη από πώληση τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων και από τους λογαριασμούς 76.00 - 76.10 πλην 76.04, οι πιστωτικοί τόκοι, τα συναφή έσοδα και οι πρόσοδοι κινητών αξιών. Ειδικότερα ο λογαριασμός 80.01 λειτουργεί ως εξής : Ι. ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ • κατά περίπτωση, με την καθαρή ζημία εκμεταλλεύσεως της χρήσεως που κλείνει, με πίστωση του λογαριασμού 80.00, ο οποίος εξισώνεται, • με τα μη προσδιοριστικά των μικτών αποτελεσμάτων έσοδα, όπως προσδιορίζονται παραπάνω, με πίστωση των οικείων υπολογαριασμών του 80.03, • κατά περίπτωση, με τα μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως της χρήσεως που κλείνει με πίστωση του λογαριασμού 86.00.00 μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες), εκμεταλλεύσεως. ΙΙ. ΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ • κατά περίπτωση, με τα καθαρά κέρδη εκμεταλλεύσεως της χρήσεως που κλείνει, με χρέωση του λογαριασμού 80.00, ο οποίος εξισώνεται, • με τα μη προσδιοριστικά των μικτών αποτελεσμάτων έξοδα, όπως προσδιορίζονται παραπάνω, με χρέωση των οικείων υπολογαριασμών του 80.02. • κατά περίπτωση με τις μικτές ζημίες εκμεταλλεύσεως της χρήσεως που κλείνει, με χρέωση του λογαριασμού 86.00.00. 6. Ο λογαριασμός 80 02 έξοδα μη προσδιοριστικά των μικτών αποτελεσμάτων χρησιμεύει για τη συγκέντρωση των μη προσδιοριστικών των μικτών αποτελεσμάτων εξόδων, σύμφωνα με όσα παραπάνω καθορίζονται. Τελικά, ο λογαριασμός 80.02 εξισώνεται με τη μεταφορά του υπολοίπου του στους οικείους υπολογαριασμούς του 86 αποτελέσματα χρήσεως και ειδικότερα στους υπολογαριασμούς 86.00.02 έξοδα διοικητικής λειτουργίας. 86.00.03 έξοδα λειτουργίας ερευνών και αναπτύξεως, 86.00.04 έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων, 86.01.07 διαφορές αποτιμήσεως τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων, 86.01.08 έξοδα και ζημίες τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων και 86.01.09 χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα, οι οποίοι είναι αντίστοιχοι των υπολογαριασμών του 80.02 7. Ο λογαριασμός 80.03 έσοδα μη προσδιοριστικά των μικτών αποτελεσμάτων χρησιμεύει για τη συγκέντρωση των μη προσδιοριστικών των μικτών αποτελεσμάτων εσόδων, σύμφωνα με όσα παραπάνω καθορίζονται. Τελικά ο λογαριασμός 80.03 εξισώνεται με τη μεταφορά του υπολοίπου του στους υπολογαριασμούς του πρωτοβάθμιου 86 και ειδικότερα στους υπολογαριασμούς : 86.00.01 άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως, 86.01.00 έσοδα τίτλων πάγιας επένδυσης. 86.01.01 έσοδα χρεογράφων, 86.01.02 κέρδη από πωλήσεις τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων και 86.01.03 πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα, οι οποίοι είναι αντίστοιχοι των υπολογαριασμών του 80.03. 8. Ο λογαριασμός 80.90 Βραχύχρονος Λογαριασμός Γενικής Εκμεταλλεύσεως και Αποτελεσμάτων καταρτίζεται εσωλογιστικά με ανάλογη εφαρμογή των κανόνων λειτουργίας του ετήσιου λογαριασμού γενικής εκμεταλλεύσεως (δηλαδή του Λ/ 80.00) σύμφωνα με όσα εκτίθενται στην παράγραφο 2.2.509 και ειδικότερα στις περιπτώσεις 8-11 αυτής. Η κατάρτισή του είναι προαιρετική. Παραστατικό διάγραμμα της λειτουργίας του Λ/ 80.90 παρέχεται στην παράγραφο 2.2.509 περίπτωση 9. § 2.2.804 Λογαριασμός 81 Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα 1. Στο λογαριασμό 81 καταχωρούνται κατ είδος τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα και έσοδα της χρήσεως, καθώς και τα αποτελέσματα που πραγματοποιούνται από εξαιρετικές και έκτακτες πράξεις και εργασίες. Η ανάλυση του λογαριασμού 81 σε δευτεροβάθμιους και τριτοβάθμιους λογαριασμούς, κυρίως υποχρεωτικούς, περιλαμβάνει τις κυριότερες γνωστές κατηγορίες έκτακτων και ανόργανων εξόδων, εσόδων και αποτελεσμάτων. Η Μονάδα Υγείας έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί και άλλους τριτοβάθμιους λογαριασμούς για την ιδιαίτερη παρακολούθηση των περιπτώσεων που παρουσιάζονται κάθε φορά. 2. Στο λογαριασμό 81.00 έκτακτα και ανόργανα έξοδα καταχωρούνται, κατ είδος, τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα που αφορούν τη χρήση. Στο λογαριασμό αυτό δεν καταχωρούνται έξοδα που αφορούν προηγούμενες χρήσεις. Τα τελευταία αυτά έξοδα καταχωρούνται στο λογαριασμό 82.00 Ειδικά για τα φορολογικά πρόστιμα και τις προσαυξήσεις τους διευκρινίζεται ότι, αν πρόκειται για περιπτώσεις που δεν έχει προηγηθεί η άσκηση προσφυγής στα αρμόδια δικαστήρια, καταχωρούνται στο λογαριασμό 81.00, αλλιώς καταχωρούνται σε κατάλληλους υπολογαριασμούς του πρωτοβάθμιου 33, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.304. περ. 11. Επίσης, για τις συναλλαγματικές διαφορές ορίζεται ότι, στο λογαριασμό 81.00.04, κατά τη διάρκεια της χρήσεως, καταχωρούνται οι χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές από την είσπραξη απαιτήσεων ή εξόφληση υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα και στο τέλος της χρήσεως, κατά το κλείσιμο του ισολογισμού, καταχωρούνται οι χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από την αποτίμηση των απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα, με εξαίρεση τα δάνεια και τις πιστώσεις που λαμβάνονται για τη χρηματοδότηση κτήσεως πάγιων στοιχείων, για τις συναλλαγματικές διαφορές των οποίων προβλέπεται ειδική ρύθμιση στην περίπτωση 14 της παρ. 2.2.110. 3. Στο λογαριασμό 81.01 έκτακτα και ανόργανα έσοδα καταχωρούνται κατ είδος, τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα που αφορούν τη χρήση. Στο λογαριασμό αυτό δεν καταχωρούνται έσοδα που αφορούν προηγούμενες χρήσεις. Τα τελευταία αυτά έσοδα καταχωρούνται στο λογαριασμό 82.01. Ειδικά για τις πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές, που καταχωρούνται στον υπόλογαριασμό 81.01.04, ισχύουν ανάλογα όσα αναφέρονται στην αμέσως προηγούμενη περίπτωση 2. 4. Στους λογαριασμούς 81.02 έκτακτες ζημίες και 81.03 έκτακτα κέρδη καταχωρούνται τα αποτελέσματα - ζημίες ή κέρδη - που προκύπτουν από εξαιρετικές και έκτακτες πράξεις και εργασίες, όπως π.χ. από εκποίηση πάγιων στοιχείων, από μεταβίβαση δικαιωμάτων και λοιπών ασώματων ακινητοποιήσεων, από ανεπίδεκτες εισπράξεως απαιτήσεις ή από λαχνούς ομολογιακών δανείων. 5. Κατά το κλείσιμο του ισολογισμού τα υπόλοιπα των υπολογαριασμών του 81 μεταφέρονται στους αντίστοιχους υπολογαριασμούς του 86.02 έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα, έτσι ώστε ο λογαριασμός 81 να εξισώνεται. § 2.2.805 Λογαριασμός 82 Έξοδα και έσοδα προηγούμενων χρήσεων 1. Στο λογαριασμό 82 καταχωρούνται κατ είδος τα έξοδα και έσοδα που πραγματοποιούνται μέσα στη χρήση, ο χρόνος όμως και τα αίτια δημιουργίας τους ανάγονται σε δραστηριότητες προηγούμενων χρήσεων. Η ανάλυση του λογαριασμού 82 σε δευτεροβάθμιους και τριτοβάθμιους λογαριασμούς, κυρίως υποχρεωτικούς, περιλαμβάνει τις κυριότερες γνωστές κατηγορίες εξόδων και εσόδων προηγούμενων χρήσεων. Η Μονάδα Υγείας έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί και άλλους τριτοβάθμιους λογαριασμούς για την ιδιαίτερη παρακολούθηση των περιπτώσεων που παρουσιάζονται, οπότε περιορίζεται το περιεχόμενο των προαιρετικών τριτοβάθμιων λογαριασμών 82.00.99 και 82.01.99. 2. Στο λογαριασμό 82 00 έξοδα προηγούμενων χρήσεων καταχωρούνται κατ είδος τα έξοδα προηγούμενων χρήσεων, όπως οι φόροι και τα τέλη που επιβάλλονται για φορολογικές υποχρεώσεις που δημιουργούνται από πράξεις ή παραλείψεις προηγούμενων χρήσεων, αλλά η αποδοχή της υποχρεώσεως για πληρωμή τους γίνεται μέσα στη χρήση που τρέχει, χωρίς να προηγηθεί άσκηση προσφυγής στα αρμόδια δικαστήρια. Στον ίδιο λογαριασμό καταχωρούνται φόροι και τέλη που βεβαιώνονταιμετά από οριστικοποίηση αποφάσεων των αρμόδιων δικαστηρίων, καθώς και ποσά εσόδων προηγούμενων χρήσεων που επιστρέφονται στην παρούσα χρήση ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα. 3. Στο λογαριασμό 82.01 έσοδα προηγούμενων χρήσεων καταχωρούνται κατ είδος τα έσοδα προηγούμενων χρήσεων, όπως από επιχορηγήσεις, από έσοδα παροχής Υγειονομικών υπηρεσιών, οι εισπράξεις αποσβεσμένων απαιτήσεων, οι εισπράξεις από επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων και τελών, οι εισπράξεις από έσοδα κοινωνικών πόρων καθώς και οι εισπράξεις από άλλα έσοδα, τα οποία πηγάζουν από δραστηριότητες προηγούμενων χρήσεων. 4. Κατά το κλείσιμο του ισολογισμού τα υπόλοιπα των υπολογαριασμών του 82 μεταφέρονται στους αντίστοιχους υπολογαριασμούς του 86.02 έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα, έτσι ώστε ο λογαριασμός 82 να εξισώνεται. § 2.2.806 Λογαριασμός 83 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 1. Ο λογαριασμός 83 λειτουργεί σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην περίπτωση 5 της παρ. 2.2.405 για το λογαριασμό 44 προβλέψεις. 2. Κατά το κλείσιμο του ισολογισμού τα υπόλοιπα των υπολογαριασμών του 83 μεταφέρονται στον υπολογαριασμό 86.02.10 προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους, έτσι ώστε ο λογαριασμός 83 να εξισώνεται. § 2.2.807 Λογαριασμός 84 Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων 1. Ο λογαριασμός 84 λειτουργεί σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην περίπτωση 5 της παρ. 2.2.405 για το λογαριασμό 44 Προβλέψεις. 2. Κατά το κλείσιμο του ισολογισμού τα υπόλοιπα των υπολογαριασμών του 84 μεταφέρονται στον υπόλογαριασμό 86.02.03 και έτσι ο λογαριασμός 84 πρέπει να εξισώνεται. § 2.2.808 Λογαριασμός 86 Αποτελέσματα Χρήσεως 1. Ο λογαριασμός 86 χρησιμοποιείται μόνο στο τέλος της χρήσεως, οπότε καταρτίζεται υποχρεωτικά η κατάσταση των αποτελεσμάτων χρήσεως, σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρ. 4.1.202. 2. Η κατάσταση του λογαριασμού 86, στην οποία, πέρα από τα στοιχεία τα οποία προκύπτουν από τους αντίστοιχους υπολογαριασμούς του, περιλαμβάνονται και στοιχεία του συνολικού κύκλου εργασιών (πωλήσεων) και του κόστους πωλήσεων δημοσιεύεται μαζί με τον ισολογισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά. 3. Ο λογαριασμός 86 χρησιμεύει για τον προσδιορισμό των συνολικών καθαρών αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) που πραγματοποιούνται από το σύνολο των δραστηριοτήτων της Μονάδας Υγείας μέσα στη χρήση που κλείνει. Στο λογαριασμό 86, στο τέλος της χρήσεως, μεταφέρονται τα μικτά αποτελέσματα δραστηριότητας (κύριας και παρεπόμενης), και τα διάφορα άλλα έσοδα, για να συσχετισθούν με τα έξοδα των λειτουργιών διοικητικής, ερευνών - αναπτύξεως και δημοσίων σχέσεων. Στον ίδιο λογαριασμό μεταφέρονται επίσης τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα (έσοδα - έξοδα)και τα έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα (έσοδα, κέρδη - έξοδα, ζημίες). Από το συσχετισμό των παραπάνω στοιχείων, που γίνεται στο λογαριασμό 86 και ειδικότερα στον υπολογαριασμό 86.99, προκύπτουν τα συνολικά καθαρά αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσεως. 4. Ο υπολογαριασμός 86.99 καθαρά αποτελέσματα χρήσεως χρησιμεύει για τη συγκέντρωση των χρεωστικών και πιστωτικών υπολοίπων των λοιπών υπολογαριασμών του 86, και από το συσχετισμό των υπολοίπων αυτών προκύπτουν τα συνολικά καθαρά αποτελέσματα χρήσεως (καθαρές ζημίες ή καθαρά κέρδη), τα οποία μεταφέρονται στο λογαριασμό 88. 5. Ειδικότερα ο λογαριασμός 86 λειτουργεί ως εξής: Ι. ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ • κατά περίπτωση, με τις μικτές ζημίες εκμεταλλεύσεως της χρήσεως, με πίστωση του λογαριασμού 80.01. • με τα έξοδα των λειτουργιών διοικητικής, ερευνών - αναπτύξεως και δημοσίων σχέσεων, με πίστωση, αντίστοιχα, των λογαριασμών 80.02.00. 80.02.01 και 80.02.02. • με τις διαφορές αποτιμήσεως τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων, με τα έξοδα και τις ζημίες τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων και με τους χρεωστικούς τόκους και τα συναφή με αυτούς έξοδα, με πίστωση, αντίστοιχα των λογαριασμών 80.02.04, 80.02.05 και 80.02.06. • με τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα με πίστωση του λογαριασμού 81.00. • με τις έκτακτες ζημίες, με πίστωση του λογαριασμού 81.02. • με τα έξοδα προηγουμένων χρήσεων, με πίστωση του λογαριασμού 82.00. • με τις προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους με πίστωση του λογαριασμού 83 • με τα καθαρά κέρδη, σε πίστωση του λογαριασμού 88.00 «πλεόνασμα χρήσεως» ΙΙ. ΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ • κατά περίπτωση με τα μικτά κέρδη κύριας και παρεπόμενης δραστηριότητας της χρήσεως που κλείνει, με χρέωση του λογαριασμού 80.01. • με τα διάφορα άλλα έσοδα της εκμεταλλεύσεως, με χρέωση του λογαριασμού 80.03.00. • με τα έσοδα τίτλων πάγιας επένδυσης, με χρέωση του λογαριασμού 80.03.01. • με τα έσοδα χρεογράφων, με χρέωση του λογαριασμού 80.03.02. • με τα κέρδη από πώληση τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων, με χρέωση του λογαριασμού 80.03.03. • με τους πιστωτικούς τόκους και τα συναφή με αυτούς έσοδα, με χρέωση του λογαριασμού 80.03.04. • με τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα, με χρέωση του λογαριασμού 81.01. • με τα έκτακτα κέρδη, με χρέωση του λογαριασμού 81.03. • με τα έσοδα προηγούμενων χρήσεων, με χρέωση του λογαριασμού 82.01 • με τα έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων, με χρέωση του λογαριασμού 84. • με το ενδεχόμενο έλλειμμα, με χρέωση του λογαριασμού 88.01. § 2.2.809 Λογαριασμός 87 «…………………………..» Ο λογαριασμός 87 είναι κενός. Η συμπλήρωση του είναι δυνατή μόνο μετά από απόφαση του κατά νόμο αρμόδιου οργάνου. § 2.2.810 Λογαριασμός 88 « Αποτελέσματα προς διάθεση» 1. Ο λογαριασμός 88 χρησιμοποιείται μόνο στο τέλος της χρήσεως όταν γίνεται διάθεση αποτελεσμάτων, οπότε καταρτίζεται υποχρεωτικά πίνακας διαθέσεως καθαρών αποτελεσμάτων, σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρ 4.1.302. Ο πίνακας του λογαριασμού 88, στον οποίο εμφανίζονται τα στοιχεία των υπολογαριασμών του και ο τρόπος διαθέσεως των κερδών, δημοσιεύεται μαζί με τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά. 2. Ο λογαριασμός 88 χρησιμεύει για τη συγκέντρωση των καθαρών αποτελεσμάτων της χρήσεως, των πλεονασμάτων της προηγούμενης ή προηγουμένων χρήσεων, των ελλειμμάτων της προηγούμενης ή προηγουμένων χρήσεων, των διαφορών φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων και, στην περίπτωση διαθέσεως αποθεμα-τικών, των προς διάθεση τέτοιων αποθεματικών. 3. Ειδικότερα ο λογαριασμός 88 λειτουργεί ως εξής: Ι. ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ • Ο υπολογαριασμός 88.01 με το καθαρό έλλειμμα της χρήσεως, με πίστωση του λογαριασμού 86.99. • Ο υπολογαριασμός 88.03 με το υπόλοιπο ή μέρος του ελλείμματος προηγούμενης χρήσεως που πρόκειται να καλυφθεί από το πλεόνασμα της κλειόμενης χρήσεως, με πίστωση του λογαριασμού 42.01. • Ο υπολογαριασμός 88.04 με το υπόλοιπο ή μέρος των ελλειμμάτων προηγούμενων χρήσεων που πρόκειται να καλυφθεί από το πλεόνασμα της κλειόμενης χρήσεως με πίστωση του λογαριασμού 42.02. • Οι υπολογαριασμοί 88.00, 88.02, 88.06 και 88.07 με τα υπόλοιπα τους, με πίστωση του υπολογαριασμού 88.98 όταν το τελικό υπόλοιπο του λογαριασμού 88 είναι χρεωστικό (έλλειμμα εις νέο), ή του υπολογαριασμού 88.99, όταν το τελικό υπόλοιπο του λογαριασμού 88 είναι πιστωτικό (πλεόνασμα προς διάθεση). • Ο υπολογαριασμός 88.99 με τα προς διάθεση πλεονάσματα, με πίστωση των οικείων υπολογαριασμών αποθεματικών του 41 και του λογαριασμού 42.00 για το υπόλοιπο πλεονασμάτων που μεταφέ-ρονται στην επόμενη χρήση (υπόλοιπο πλεονασμάτων εις νέο). ΙΙ. ΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ • Ο υπολογαριασμός 88.00 με τα καθαρά πλεονάσματα χρήσεως, με χρέωση του λογαριασμού 88.99. • Ο υπολογαριασμός 88.02 με το υπόλοιπο πλεονασμάτων προηγούμενης χρήσεως, με χρέωση του λογαριασμού 42.00. • Ο υπολογαριασμός 88.07 με τα αποθεματικά για τα οποία αποφασίζεται η διάθεση τους για την κάλυψη ελλειμμάτων. • Οι υπολογαριασμοί 88.01, 88.03, 88.04, 88.06 και 88.08 με τα υπόλοιπα τους, με χρέωση του υπολογαριασμού 88.98, όταν το τελικό υπόλοιπο του λογαριασμού 88 είναι χρεωστικό (έλλειμμα εις νέο), ή του υπολογαριασμού 88.99, όταν το τελικό υπόλοιπο του λογαριασμού 88 είναι πιστωτικό (πλεόνασμα προς διάθεση). • Ο υπολογαριασμός 88.98 με τα ελλείμματα εις νέο, με χρέωση του λογαριασμού 42.01 § 2.2.811 Λογαριασμός 89 «Ισολογισμός» 1. Ο λογαριασμός 89 χρησιμοποιείται μόνο στο τέλος της χρήσεως οπότε καταρτίζεται υποχρεωτικά η κατάσταση του ισολογισμού της χρήσεως, σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρ. 4.1.103. 2. Η κατάσταση του ισολογισμού, στην οποία περιλαμβάνονται τουλάχιστο τα στοιχεία που προβλέπονται από το υπόδειγμα της παρ. 4.1.103 όταν συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις, δηλαδή, όταν από τη Μονάδα Υγείας τηρούνται οι σχετικοί λογαριασμοί, δημοσιεύεται μαζί με την κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως και του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά. 3. Ο λογαριασμός 89 χρησιμεύει για το κλείσιμο των λογαριασμών της χρήσεως που αναφέρεται ο ισολογισμός και για το άνοιγμα των λογαριασμών της νέας χρήσεως που ακολουθεί μετά την κατάρτιση του ισολογισμού. 4. Ειδικότερα ο λογαριασμός 89 λειτουργεί ως εξής: α) Στο τέλος της χρήσεως στην οποία αναφέρεται ο ισολογισμός, μετά τη διενέργεια των εγγραφών κλεισίματος του, χρεώνεται ο λογ/σμός 89.01 με τα υπόλοιπα όλων των χρεωστικών λογαριασμών του, με πίστωση καθενός απ αυτούς, που έτσι μηδενίζονται, και πιστώνεται με τα υπόλοιπα όλων των πιστωτικών λογαριασμών του, με χρέωση καθενός απ αυτούς, που επίσης με τον τρόπο αυτό μηδενίζονται. Οι εγγραφές χρεώσεως και πιστώσεως του λογαριασμού 89.01, στο τέλος κάθε χρήσεως, οι οποίες ονομάζονται «εγγραφές κλεισίματος των λογαριασμών του ισολογισμού», γίνονται, είτε αμέσως μετά τη διενέργεια όλων των εγγραφών κλεισίματος του ισολογισμού, είτε τμηματικά για κάθε λογαριασμό που το υπόλοιπο του οριστικοποιείται για την εμφάνιση του στο ισολογισμό. Η τριτοβάθμια ανάλυση του λογαριασμού 89.01, για την καλύτερη συμφωνία των λογαριασμών, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε Μονάδας, μπορεί να αναπτυχθεί ανάλογα με τους πρωτοβάθμιους λογαριασμούς των οποίων τα υπόλοιπα εμφανίζονται στον Ισολογισμό. β) Με την έναρξη της χρήσεως που ακολουθεί μετά την κατάρτιση του ισολογισμού, έπειτα από τη διαδικασία διενέργειας των εγγραφών κλεισίματος του ισολογισμού, που ολοκληρώνεται μέσα στη χρονική περίοδο (προθεσμία) η οποία προβλέπεται από τις διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά, χρεώνεται (ο λογ/σμός 89.00) με τα υπόλοιπα όλων των πιστωτικών λογαριασμών του Ισολογισμού, με πίστωση καθενός από αυτούς, και πιστώνεται με τα υπόλοιπα όλων των χρεωστικών λογαριασμών του, με χρέωση καθενός από αυτούς. Οι εγγραφές χρεώσεως και πιστώσεως του λογαριασμού 89.00, κατά την έναρξη της χρήσεως που ακολουθεί την κατάρτιση του ισολογισμού (κατά τη διάρκεια της προθεσμίας κλεισίματος του ισολογισμού που τρέχει στην επόμενη χρήση), οι οποίες ονομάζονται «εγγραφές ανοίγματος των λογαριασμών του ισολογισμού», γίνονται, είτε αμέσως έπειτα από τη διαδικασία διενέργειας όλων των εγγραφών κλεισίματος του ισολογισμού, είτε τμηματικά για κάθε λογαριασμό που, μετά την οριστικοποίηση του υπολοίπου του για την εμφάνιση του στον ισολογισμό, κλείνει σύμφωνα με όσα καθορίζονται παραπάνω. Η τριτοβάθμια ανάλυση του λογαριασμού 89.00, για την καλύτερη συμφωνία των λογαριασμών, σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Μονάδας Υγείας, μπορεί να αναπτυχθεί ανάλογα με τους πρωτοβάθμιους λογαριασμούς των οποίων τα υπόλοιπα εμφανίζονται στον Ισολογισμό. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.3. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ § 2.3.1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 1. Η αξία των ειδών που αγοράζονται από το εξωτερικό, ανεξάρτητα από τον τρόπο διακανονισμού της συναλλαγματικής τους αξίας υπολογίζεται με βάση την επίσημη τιμή του ξένου νομίσματος (συναλλάγματος) της ημέρας διακανονισμού της αξίας. Η ημέρα αυτή συμπίπτει με την ημερομηνία της σχετικής εκκαθαρίσεως της Τράπεζας που μεσολαβεί για την εισαγωγή και σε περίπτωση προεμβάσματος για το όλο ή μέρος της αξίας, με την ημερομηνία του προεμβάσματος. Ειδικά για εισαγωγές αγαθών από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζώνης ευρώ δεν προκύπτουν συναλλαγματικές διαφορές από 1.1.2001 και μετά. Αντίθετα, αγορές από χώρες Ε.Ε. εκτός ζώνης ευρώ, που η παραλαβή τους προηγείται του τραπεζικού διακανονισμού της αξίας τους, η αξία σε ευρώ υπολογίζεται με βάση την επίσημη τρέχουσα τιμή του ξένου νομίσματος της ημέρας της παραλαβής των αγαθών, και οι συναλλαγματικές διαφορές που θα προκύψουν κατά το μεταγενέστερο τραπεζικό διακανονισμό, μεταφέρονται στους οικείους υπολογαριασμούς του λογαριασμού 81 «Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα». 2. Η αξία των ειδών που πωλούνται ή υπηρεσιών που παρέχονται στο εξωτερικό, ανεξάρτητα από τον τρόπο διακανονισμού της αξίας τους, υπολογίζεται με βάση την επίσημη τιμή της Τράπεζας της Ελλάδος του ξένου νομίσματος (συναλλάγματος) της ημέρας εκδόσεως του παραστατικού (και εξαγωγής των πωλημένων από την αποθήκη, όταν πρόκειται για πωλήσεις ειδών). Ενδεχόμενη διαφορά μεταξύ της αξίας αυτής και της αξίας που προκύπτει με βάση την τιμή του ξένου νομίσματος κατά την ημέρα διακανονισμού ή σε περίπτωση προεμβάσματος για το όλο ή μέρος της αξίας, κατά την ημέρα του προεμβάσματος, καταχωρείται στη χρέωση του λογαριασμού 81.00.04, όταν είναι χρεωστική, ή στην πίστωση του λογαριασμού 81.01.04, όταν είναι πιστωτική. Η πιο πάνω αξία των πωλήσεων υπολογίζεται και λογιστικοποιείται ακόμη και αν δεν πρόκειται να μετατραπεί σε ευρώ το συνάλλαγμα που αποτελεί το αντίτιμο της πώλησης, αλλά να διατεθεί με τη μορφή που αποκτήθηκε για πληρωμές της Μονάδας Υγείας στο εξωτερικό. § 2.3.2 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ 1. Οι λογαριασμοί των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα, καθώς και τα τυχόν διαθέσιμα σε ξένο νόμισμα, κατά το κλείσιμό του ισολογισμού, αποτιμούνται με βάση την επίσημη τιμή του ξένου νομίσματος της ημέρας κλεισίματος του ισολογισμού, η οποία προκύπτει από σχετικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος. Εξαίρεση από τον κανόνα αυτό αποτελούν οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα, που προέρχονται από προεμβάσματα, οι οποίες αποτιμώνται σε ευρώ με την αξία στην οποία έγινε ο οριστικός διακανονισμός τους. 2. Οι απαιτήσεις αποτιμούνται στην τιμή του ξένου νομίσματος της ημέρας κλεισίματος του ισολογισμού. 3. Οι υποχρεώσεις αποτιμούνται στην τιμή του ξένου νομίσματος της ημέρας κλεισίματος του ισολογισμού. 4. Με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων των περιπτώσεων 14 και 20 της παραγράφου 2.2.110, για τις συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν κατά την αποτίμηση των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα της παραπάνω περιπτώσεως 1, ισχύουν τα ακόλουθα: α) Όταν προέρχονται από βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις και είναι χρεωστικές καταχωρούνται στη χρέωση του λογαριασμού 81.00.04 «συναλλαγματικές διάφορες», ενώ αν είναι πιστωτικές καταχωρούνται στην πίστωση του λογαριασμού 81.01.04 «συναλλαγματικές διάφορες». β) Όταν προέρχονται από μακροπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις παρακολουθούνται σε κατηγορίες κατά ξένο νόμισμα ως εξής: • καταχωρούνται σε ιδιαίτερους υπολογαριασμούς του λογαριασμού 44.14 κατά ξένο νόμισμα. • στο τέλος κάθε χρήσεως, τα χρεωστικά υπόλοιπα των παραπάνω ειδικών υπολογαριασμών κατά ξένο νόμισμα, μεταφέρονται στη χρέωση του λογαριασμού 81.00.04, και από τα πιστωτικά υπόλοιπα των υπολογαριασμών αυτών μεταφέρεται στην πίστωση του λογαριασμού 81.01.04 το μέρος εκείνο που αντιστοιχεί στις απαιτήσεις και στις υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα που εισπράχθηκαν ή πληρώθηκαν μέσα στη χρήση. Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν κατά την είσπραξη ή πληρωμή των απαιτήσεων και υποχρεώσεων των παραπάνω περιπτώσεων 1 - 3 καταχωρούνται απευθείας, οι χρεωστικές στη χρέωση του λογαριασμού 81.00.04 και οι πιστωτικές στην πίστωση του λογαριασμού 81.01.04. Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν κατά την αποτίμηση τυχόν διαθεσίμων σε ξένο νόμισμα καταχωρούνται απ ευθείας, οι χρεωστικές στη χρέωση του λογαριασμού 81.00.04 και οι πιστωτικές στην πίστωση του λογαριασμού 81.01.04. 5. Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από δάνεια και πιστώσεις που χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση κτήσεως πάγιων στοιχείων, παρακολουθούνται στο λογαριασμό 16.15, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στις περιπτώσεις 14 και 20 της παραγράφου 2.2.110. § 2.3.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ § 2.3.300 Ακινητοποιήσεις στο Εξωτερικό Οι τυχόν ακινητοποιήσεις της Μονάδας Υγείας που βρίσκονται στο Εξωτερικό απεικονίζονται στους λογαριασμούς με την αξία κτήσεως σε ευρώ κατά την ημέρα της δημιουργίας τους. Με βάση την αξία αυτή υπολογίζονται οι αποσβέσεις. Το αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημιά), που τυχόν προκύπτει από τις διακυμάνσεις της τιμής των ξένων νομισμάτων, διαπιστώνεται οριστικά και καταχωρείται στους οικείους υπολογαριασμούς των 81.02 και 81.03 μόνο κατά την εκποίηση των ακινητοποιήσεων αυτών. § 2.3.301 Χρεόγραφα και άλλοι τίτλοι συμμετοχών και τοποθετήσεων σε ξένο νόμισμα α) Τα κάθε φύσεως χρεόγραφα και τίτλοι σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται σε ευρώ με την τιμή του ξένου νομίσματος της ημέρας κτήσεως τους (αγοράς). β) Η αποτίμηση των χρεογράφων και γενικά των τίτλων σε ξένο νόμισμα γίνεται μαζί με τα χρεόγραφα και τους άλλους τίτλους σε ευρώ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περίπτωση 5 τη παραγράφου 2.2.112. γ) Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων και γενικά των τίτλων σε ξένο νόμισμα προσδιορίζεται με πολλαπλασιασμό της τρέχουσας αξίας τους σε ξένο νόμισμα με την επίσημη τιμή του ξένου νομίσματος έναντι του ευρώ κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού. Η τρέχουσα αξία σε ξένο νόμισμα των χρεογράφων και γενικά των τίτλων αυτών προσδιορίζεται με βάση τη μέση χρηματιστηριακή τιμή τους κατά τον τελευταίο μήνα της χρήσεως. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ ΜΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥΣ 3.2.10 ΟΜΑΔΑ 10η (0): ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ § 3.2.100 Περιεχόμενο και λειτουργία. 1. Στην ομάδα 10 περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί τάξεως με τους οποίους παρέχονται σημαντικές πληροφορίες και χρήσιμα στατιστικά στοιχεία. 2. Οι λογαριασμοί τάξεως είναι λογαριασμοί ειδικής κατηγορίας στους οποίους απεικονίζονται και παρακολουθούνται χρήσιμες πληροφορίες και γεγονότα που δημιουργούν νομικές δεσμεύσεις, χωρίς να επιφέρουν άμεση ποσοτική μεταβολή στα περιουσιακά στοιχεία της Μονάδας Υγείας, η οποία όμως - ποσοτική μεταβολή - είναι δυνατόν να επέλθει στο μέλλον. Διευκρινίζεται ότι η παρακολούθηση της εκτελέσεως του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων της Μονάδας Υγείας στους λογαριασμούς τάξεως δεν επηρεάζει τη λειτουργία των λογαριασμών της γενικής λογιστικής, αλλά μπορεί να συσχετίζεται με τα δεδομένα των τελευταίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3.3.100 κ.ε. 3. Οι λογαριασμοί τάξεως λειτουργούν πάντοτε αμοιβαία, κατά ζεύγη λογαριασμών, σε αυτόνομο λογιστικό κύκλωμα της ομάδος 10, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα συλλειτουργίας τους με τους λογαριασμούς ουσίας της γενικής λογιστικής (λογαριασμοί ομάδων 1-8) και της αναλυτικής λογιστικής εκμεταλλεύσεως (λογαριασμοί ομάδος 9). 4. Με τους λογαριασμούς τάξεως παρακολουθούνται ιδίως: • Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία • Ο προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων της Μονάδας Υγείας, η αναμόρφωση αυτού, η εκτέλεση του και ο απολογισμός εσόδων και εξόδων της Μονάδας Υγείας, μέσα στο πλαίσιο των αρχών του Δημόσιου Λογιστικού. • Εγγυήσεις που λαμβάνονται από τη Μονάδα Υγείας και Εγγυήσεις που παραχωρούνται από τη Μονάδα Υγείας, για εξασφάλιση απαιτήσεων και υποχρεώσεων αυτής, αντίστοιχα. • Αμφοτεροβαρείς και άλλης φύσεως συμβάσεις, κατά το ανεκτέλεστο μέρος αυτών. • Διάφορες πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία. §3.2.101 Λογαριασμός 00 «………………………..» Ο λογαριασμός 00 δεν χρησιμοποιείται § 3.2.102 Λογαριασμός 01 « Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία « 1. Στο λογαριασμό 01, ο οποίος συλλειτουργεί μόνο με το λογαριασμό 05 «δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων» παρακολουθούνται τα διάφορα περιουσιακά στοιχεία τρίτων, τα οποία βρίσκονται στη κατοχή της Μονάδας Υγείας για διαφόρους λόγους, όπως π.χ για φύλαξη, για είσπραξη, σε παρακολούθηση ή σε χρήση. 2. Ο λογαριασμός 01 χρεώνεται με την αξία των περιουσιακών στοιχείων τρίτων (πραγματική η προϋπολογιστική) ή με λογιστικό ισότιμο, κατά την παραλαβή των περιουσιακών αυτών στοιχείων, με πίστωση του λογαριασμού 05 και πιστώνεται όταν τα περιουσιακά στοιχεία επιστρέφονται στο δικαιούχο ή κατά οποιοδήποτε τρόπο παύουν να βρίσκονται στη κατοχή της Μονάδας Υγείας με χρέωση του λογαριασμού 05. Η πίστωση του λογαριασμού 01 γίνεται με την αυτή αξία ή με το αυτό λογιστικό ισότιμο με το οποίο είχε χρεωθεί (ακύρωση εγγραφής χρεώσεως). 3. Στη γνωμάτευση του ΕΣΥΛ 262/2254/1995 διευκρινίζεται ειδικότερα το περιεχόμενο του ζεύγους των λογαριασμών τάξεως 01 και 05. §3.2.103 Λογαριασμός 02 «Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού» Στο λογαριασμό αυτό και στον αντίστοιχο συλλειτουργούντα λογαριασμό 06 «Πιστωτικοί Λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού» παρακολουθείται ο προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων, η εκτέλεση αυτού και ο απολογισμός εσόδων και εξόδων της Μονάδας Υγείας, κατά τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 3.3 του παρόντος. § 3.2.104 Λογαριασμός 03 «Χρεωστικοί Λογαριασμοί Εγγυήσεων, Εμπραγμάτων ασφαλειών και Απαιτήσεων από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις» 1. Στο λογαριασμό 03, ο οποίος συλλειτουργεί μόνο με το λογαριασμό 07 «πιστωτικοί λογαριασμοί Εγγυήσεων, Εμπραγμάτων ασφαλειών και Υποχρεώσεων από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις» παρακολουθούνται οι εγγυήσεις και οι εμπράγματες ασφάλειες που παραχωρούνται από τρίτους στη Μονάδα Υγείας για εξασφάλιση απαιτήσεων της και καλής εκτελέσεως, από τρίτους, συμβάσεων που συνάπτονται με αυτούς [Λογαριασμοί 03.00-03.09]. Στον ίδιο λογαριασμό παρακολουθούνται ακόμα και οι εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που η Μονάδα Υγείας παραχωρεί σε πιστωτές της για εξασφάλιση υποχρεώσεων της και καλής εκτελέσεως από τη Μονάδα Υγείας συμβάσεων που συνάπτονται με τρίτους [Λογαριασμοί 03.10 - 03.19]. 2. Στο λογαριασμό 03 παρακολουθούνται και τα γραμμάτια εισπρακτέα τα οποία δεν βρίσκονται στα χαρτοφυλάκια της Μονάδας Υγείας, επειδή έχουν προεξοφληθεί ή έχουν μεταβιβασθεί με οπισθογράφηση και τα οποία δεν παρακολουθούνται σε ιδιαίτερους λογαριασμούς ουσίας. Η ένταξη των μεταβιβασθέντων και προεξοφλημένων γραμματίων εισπρακτέων στο λογαριασμό 03, αντί στο λογαριασμό 04, γίνεται επειδή από την οπισθογράφηση των γραμματίων αυτών απορρέει νομική ευθύνη της Μονάδας Υγείας [εγγύηση πληρωμής]. 3. Στο λογαριασμό 03 παρακολουθούνται επίσης , σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Μονάδα Υγείας, οι αμφοτεροβαρείς συμβάσεις που αυτή έχει υπογράψει με τρίτους και κατά το μέρος που δεν έχουν εκτελεσθεί. Ο λογαριασμός αναπτύσσεται σε τριτοβάθμιους και αναλυτικότερους λογαριασμούς, σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Μονάδας Υγείας. 4. Ο λογαριασμός 03 χρεώνεται με την αξία των Εγγυήσεων και Εμπραγμάτων ασφαλειών που παραχωρούνται ή λαμβάνονται, καθώς και με την αξία των γραμματίων εισπρακτέων που προεξοφλούνται ή μεταβιβάζονται σε τρίτους, με πίστωση του λογαριασμού 07 και πιστώνεται όταν οι εγγυήσεις και οι εμπράγματες ασφάλειες παύσουν να υπάρχουν ή όταν τα γραμμάτια εισπρακτέα της κατηγορίας αυτής εξοφληθούν από τους αποδέκτες τους ή επιστραφούν στη Μονάδα Υγείας λόγω μη πληρωμής τους. Στις περιπτώσεις που ανακύπτουν δυσχέρειες προσδιορισμού της αξίας των παραπάνω κατηγοριών (π.χ. εγγυήσεων), η Μονάδα Υγείας έχει τη δυνατότητα να διενεργεί τις σχετικές λογιστικές εγγραφές με λογιστικό ισότιμο. 5. Ο λογαριασμός 03 χρεώνεται επίσης με την αξία (πραγματική ή προϋπολογιστική) του ανεκτέλεστου μέρους κάθε αμφοτεροβαρούς συμβάσεως, με πίστωση του λογαριασμού 07, πιστώνεται δε όταν οι συμβάσεις αυτές παύσουν να έχουν ισχύ ή εκτελεστούν κατά μέρος, με χρέωση του λογαριασμού 07. Είναι δυνατή η διενέργεια των λογιστικών εγγραφών της περιπτώσεως αυτής με λογιστικό ισότιμο. §3.2.105 Λογαριασμός 04 «Διάφοροι λογαριασμοί πληροφοριών» (χρεωστικοί) 1. Στο λογαριασμό 04, ο οποίος συλλειτουργεί μόνο με το λογαριασμό 08 «Διάφοροι Λογαριασμοί Πληροφοριών (πιστωτικοί)» παρακολουθούνται διάφορες πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία, σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Μονάδας Υγείας. 2. Ο λογαριασμός 04 αναπτύσσεται σε δευτεροβάθμιους, τριτοβάθμιους και αναλυτικότερους λογαριασμούς σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Μονάδας Υγείας. 3. Ο λογαριασμός 04 χρεώνεται με οποιαδήποτε αξία που η Μονάδα Υγείας κρίνει ότι απεικονίζει στους σχετικούς υπολογαριασμούς τις πληροφορίες ή τα στατιστικά στοιχεία που επιθυμεί να παρακολουθεί (π.χ. λογιστικό ισότιμο, προϋπολογιστικές αξίες ή ποσότητες), με πίστωση του λογαριασμού 08 και πιστώνεται όταν παύσει να υπάρχει το ενδιαφέρον παρακολουθήσεως των πληροφοριών ή των στατιστικών στοιχείων που επιλέγονται για παρακολούθηση, με χρέωση του λογαριασμού 08. §3.2.106 Λογαριασμός 05 «Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων» Για το λογαριασμό 05. ο οποίος συλλειτουργεί μόνο με το λογαριασμό 01, ισχύουν όσα καθορίζονται στη παραγρ. 3.2.102. §3.2.107 Λογαριασμός 06 «Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού» Για το λογαριασμό 06, ο οποίος συλλειτουργεί μόνο με το λογαριασμό 02, ισχύουν όσα καθορίζονται στην παραγρ. 3.2.103. § 3.2.108 Λογαριασμός 07 «Πιστωτικοί Λογαριασμοί Εγγυήσεων, Εμπραγμάτων ασφαλειών και Υποχρεώσεων αμφοτεροβαρών συμβάσεων» Για το λογαριασμό 07. ο οποίος συλλειτουργεί μόνο με το λογαριασμό 03, ισχύουν όσα καθορίζονται στη παραγρ. 3.2.104. § 3.2.109 Λογαριασμός 08 «Διάφοροι Λογαριασμοί Πληροφοριών (πιστωτικοί)» Για το λογαριασμό 08. ο οποίος συλλειτουργεί μόνο με το λογαριασμό 04, ισχύουν όσα καθορίζονται στη παραγ. 3.2.105. § 3.2.110 Όμιλος λογαριασμών 09 «Λογαριασμοί τάξεως άλλων κέντρων ή κλάδων» 1. Σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης κάθε πρωτοβάθμιου λογαριασμού (091-098) ισχύουν όσα καθορίζονται στη περίπτωση 1 της παραγ. 2.2.113. 2. Σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των πρωτοβάθμιων λογαριασμών (091-098) ισχύουν αντίστοιχα όσα καθορίζονται στις παραγ. 3.2.100 έως και 3.2.109 για τους πρωτοβάθμιους λογαριασμούς 01-08. 3. Σε περίπτωση που η Μονάδα Υγείας κάνει χρήση του ομίλου λογαριασμών 09. τα κονδύλια των λογαριασμών του ομίλου αυτού στον ισολογισμό τέλους χρήσεως, συναθροίζονται και εμφανίζονται μαζί με τα αντίστοιχα κονδύλια των λογαριασμών 01-08. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.3 ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3.3.10 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3.3.100 Σύντομη εισαγωγή 1. Η οικονομική διαχείριση των Δημοσίων Μονάδων Υγείας διενεργείται, παρακολουθείται και ελέγχεται με βάση την ισχύουσα για το Δημόσιο Λογιστικό νομοθεσία. Τα οικονομικά μεγέθη της διαχειρίσεως των Δημοσίων Μονάδων Υγείας αποτυπώνονται με την απλογραφική μέθοδο προϋπολογιστικά στον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων και απολογιστικά στον απολογισμό εσόδων και εξόδων. 2. Οι έννοιες των εσόδων και των εξόδων, στον προϋπολογισμό και στον απολογισμό των Δημοσίων Μονάδων Υγείας, ταυτίζονται με τις έννοιες των εισπράξεων και των πληρωμών, αντίστοιχα. 3. Είναι γνωστό ότι η απεικόνιση του προϋπολογισμού, της εκτελέσεως αυτού και του απολογισμού μιας Δημοσίας Μονάδας Υγείας με την απλογραφική λογιστική μέθοδο διαλαμβάνει κινδύνους παραλείψεων και λαθών, ενώ η διπλογραφική λογιστική μέθοδος εξασφαλίζει την αξιοπιστία των αριθμητικών δεδομένων. 4. Η εφαρμογή της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου, μέσα σε ένα σύστημα λογαριασμών τάξεως, εξασφαλίζει ορθότερη, πληρέστερη και περισσότερο αξιόπιστη απεικόνιση του προϋπολογισμού, των μεταβολών του, της εκτελέσεως του και του απολογισμού κάθε Δημόσιας Μονάδας Υγείας. 5. Το ζεύγος των λογαριασμών τάξεως 02 (χρεωστικοί) και 06 (πιστωτικοί) αποτελούν το σύστημα των λογαριασμών του Δημόσιου Λογιστικού, που με την εφαρμογή της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου, εξασφαλίζει αξιοπιστία στην απεικόνιση του προϋπολογισμού, την παρακολούθηση των μεταβολών και της εκτέλεσης αυτού καθώς και του απολογισμού κάθε Δημόσιας Μονάδας Υγείας. 6. Η ανάπτυξη των λογαριασμών του Δημόσιου Λογιστικού σε δεύτερο βαθμό παρατίθενται στην παράγραφο 3.1.10. ενώ το περιεχόμενο και η λειτουργία αυτών μαζί με τις αναγκαίες εννοιολογικές επισημάνσεις παρατίθεται στις παραγράφους 3.3.101 - 3.3.114. 1.1.105 περιπτ. 3-6 και 1.1.107. Στην παράγραφο 3.3.20 παρατίθεται η σε τρίτο και τέταρτο βαθμό ανάπτυξη των λογαριασμών του προϋπολογισμού εξόδων και εσόδων, ενώ στην παράγραφο 3.3.30 παρατίθενται οι βασικές λογιστικές εγγραφές στους λογαριασμούς του Δημόσιου Λογιστικού. 7. Τα υποδείγματα των λογιστικών καταστάσεων του προϋπολογισμού, του απολογισμού και των ισοζυγίων των αναλυτικών καθολικών εσόδων και εξόδων της Μονάδας Υγείας παρατίθενται στην παράγραφο 3.3.40. 8. Τέλος, σε ιδιαίτερο παράρτημα παρατίθενται αναλυτικοί πίνακες συσχετίσεως των κωδικών αριθμών των εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού μιας Δημόσιας Μονάδας Υγείας με τους κωδικούς αριθμούς των λογαριασμών της γενικής λογιστικής (ομάδες 1-8) του παρόντος Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου, στους οποίους εντάσσονται τα έσοδα και τα έξοδα του προϋπολογισμού μιας Δημόσιας Μονάδας Υγείας. § 3.3.101 Εννοιολογικές επισημάνσεις(1) - Κωδικαρίθμηση λογαριασμών Δημόσιου Λογιστικού 1. Προϋπολογισμός είναι η διοικητική πράξη με την οποία προσδιορίζονται τα έσοδα και καθορίζονται τα όρια εξόδων-πιστώσεων της Μονάδας Υγείας για κάθε οικονομικό έτος. Στον προϋπολογισμό περιλαμβάνονται τα προβλεπόμενα έσοδα και έξοδα μεταξύ των οποίων και αυτά που αφορούν την κίνηση κεφαλαίων, εμφανιζομένων με ιδιαίτερους κωδικούς αριθμούς. Σε ιδιαίτερο τμήμα εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού εγγράφονται τα από τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων προερχόμενα ποσά. 2. Ο προϋπολογισμός κάθε Μονάδα Υγείας μαζί με την εισηγητική έκθεση καταρτίζεται και υποβάλλεται ένα τουλάχιστον μήνα, πριν από την έναρξη του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρεται, για έγκριση από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα. 3. Η εκτέλεση του προϋπολογισμού ως προς τα έσοδα, προϋποθέτει τη βεβαίωση αυτών, δηλαδή την κατά την κείμενη νομοθεσία εκκαθάριση της απαιτήσεως, του ποσού αυτής, τον καθορισμό του οφειλέτη και της αιτίας της οφειλής και την είσπραξη των εσόδων. Επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι η τιμολόγηση των παρεχομένων υγειονομικών υπηρεσιών από τις Μονάδες Υγείας ισοδυναμεί με την πράξη της βεβαιώσεως του εσόδου Είναι δυνατόν να εισπραχθούν ποσά εσόδων μεγαλύτερα από τα προϋπολογισθέντα δεδομένου ότι ο προϋπολογισμός των ποσών των εσόδων γίνεται κατ εκτίμηση. 4. Η εκτέλεση του προϋπολογισμού ως προς τα έξοδα, προϋποθέτει πλην της αναγραφής του ποσού των εξόδων στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό και τα εξής: α) Το διοικούν τη Μονάδα Υγείας συλλογικό όργανο, ως κύριος διατάκτης αυτού διαθέτει τις αναγραφόμενες στον προϋπολογισμό πιστώσεις, τις οποίες μπορεί να μεταβιβάζει με επιτροπικά εντάλματα σε άλλα όργανα εγκρίσεως δαπανών (δευτερεύοντες διατάκτες ). β) Την ανάληψη της δαπάνης (υποχρεώσεως ). Η λήψη της απόφασης που θα καταστήσει τη Μονάδα Υγείας οφειλέτη συνιστά το στάδιο της ανάληψης της δαπάνης (ή ορθότερο της ανάληψης της υποχρεώσεως).Η ανάληψη της δαπάνης επιτρέπεται για ποσό που βρίσκεται μέσα στα όρια της διατεθείσης (χορηγηθείσης) πίστωσης. γ) Την έκδοση των ενταλμάτων πληρωμής. Η αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης συνεπάγεται την έκδοση του εντάλματος πληρωμής. δ) Μετά ταύτα ακολουθεί η πληρωμή της δαπάνης, δηλαδή η εξόφληση του εντάλματος πληρωμής, αφού προηγουμένως θεωρηθεί από τον αρμόδιο του ελεγκτικού συνεδρίου, όταν μάλιστα ασκείται προληπτικός έλεγχος. 5. Η ανάπτυξη των λογαριασμών του Δημόσιου Λογιστικού που παρατίθεται στην παράγραφο 3.1.10 έγινε και με βάση τα αναφερόμενα στις περιπτώσεις 3 και 4 ανωτέρω. 6. Η κωδική αρίθμηση σε τελευταία ανάλυση των λογαριασμών του Δημόσιου Λογιστικού ακολούθησε αντίστοιχα την κατ είδος εσόδου ή εξόδου κωδικοαρίθμηση του προϋπολογισμού των Μονάδων Υγείας, όπως αυτή παρατίθεται στην παράγραφο 3.3.20. Το κάθε είδος εσόδου ή εξόδου του προϋπολογισμού Μονάδας Υγείας χαρακτηρίζεται από ένα τετραψήφιο - κωδικό αριθμό. Το πρώτο ψηφίο κάθε αριθμού συμβολίζει την κατηγορία του εσόδου ή του εξόδου, το δεύτερο την ομάδα στην οποία εντάσσεται το έσοδο ή το έξοδο, το τρίτο το είδος του εσόδου ή του εξόδου και το τέταρτο ψηφίο χαρακτηρίζει αυτό τούτο το έσοδο ή το έξοδο. 7. Η σε τέταρτο βαθμό κωδικοαρίθμηση των Λογαριασμών του Δημόσιου Λογιστικού, μέσα στο πλαίσιο των λογαριασμών τάξεως, μπορεί να συμπίπτει με την κωδικοαρίθμηση του Προϋπολογισμού, με την επισήμανση ότι στο βαθμό αυτό η κωδικοαρίθμηση δεν ακολουθεί το εκατονταδικό σύστημα, όπως γίνεται γενικά στο πρώτο, δεύτερο και τρίτο βαθμό, αλλά το δεκαχιλιαδικό. Ενδέχεται όμως να χρειασθεί να υπάρξει ανάλυση των τεταρτοβάθμιων λογαριασμών και σε επόμενο βαθμό (πεμπτοβάθμιο). Ο πεμπτοβάθμιος λογαριασμός μπορεί να ακολουθεί το εκατονταδικό σύστημα κωδικοποίησης. Παράδειγμα: Ο κωδικός αριθμός 0211 ενός προϋπολογισμού εξόδων Δημόσιας Μονάδας Υγείας αναλύεται ως εξής: 0.: Πληρωμές για υπηρεσίες [ Κατηγορία εξόδου ] 2.: Αμοιβές υπαλλήλων, εργατών κ.λπ. [ομάδα εξόδου] 1.: Βασικός μισθός [είδος εξόδου] 1.: Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων 0.2.1.1 Ο αντίστοιχος τριτοβάθμιος λογαριασμός του Δημόσιου Λογιστικού στο Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο (Λογαριασμός τάξεως) θα είναι: 02.: Χρεωστικοί Λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού [α βαθμός] 02.00.: Προϋπολογισμός εξόδων [β βαθμός] 02.00.00.: Αμοιβές υπαλλήλων και εργατών [γ βαθμός] 02.00.00.0211: Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων [δ βαθμός] Ο πέμπτος βαθμός μπορεί να αφορά π.χ. το δευτερεύοντα διατάκτη ή την περιφερειακή μονάδα της Μονάδας Υγείας με την αυτοτελή διαχείριση, δηλαδή μπορεί να έχουμε: 02.00.00.0211.00: Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων Κεντρικής Διοίκησης 02.00.00.0211.01: Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων Υποκατ. Ρόδου 02.00.00.0211.02: Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων Υποκατ. Θεσ/κης κ.ο.κ. Οι δυνατότητες των ηλεκτρονικών υπολογιστών σήμερα επιτρέπουν να υπάρξει συγκέντρωση των εξόδων από τους τεταρτοβάθμιους λογαριασμούς κατ είδος, κατηγορία ή ομάδα του προϋπολογισμού, αν η σε τρίτο βαθμό ανάλυση που παρέχεται με το παρόν δεν καλύπτει τις ανάγκες. Επίσης , η σε πέμπτο βαθμό ανάλυση - όταν μάλιστα οι περιπτώσεις είναι λίγες - μπορεί να αντικατασταθεί από χαρακτηριστικό κωδικό αριθμό στην αιτιολογία της εγγραφής, ώστε το ηλεκτρονικό σύστημα να έχει την δυνατότητα να αναγνώσει και να επεξεργασθεί τις σχετικές πληροφορίες. 8. Η υιοθέτηση της κωδικοαρίθμησης του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου (βλέπε παράγραφο 3.3.20) για την απεικόνιση των εξόδων και των εσόδων του προϋπολογισμού των Μονάδων Υγείας διαφοροποιούν την κωδικοαρίθμηση των λογαριασμών τάξεως στους οποίους παρακολουθείται η εκτέλεση του προϋπολογισμού. Π.χ. στο παράδειγμα της ανωτέρω περιπτώσεως 7 θα έχουμε την ακόλουθη κωδικοαρίθμηση: 02.: Χρεωστικοί Λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού [α βαθμός] 02.00: Προϋπολογισμός εξόδων [β βαθμός ] ……………………………………………………………………… 02.00.60.00.00: Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων [ε βαθμός] [ο γ βαθμός είναι 02.00.60 και ο δ βαθμός 02.00.60.00.] Δηλαδή, έχουμε ένα βαθμό αναπτύξεως περισσότερο. 9. Τα αναφερόμενα στις επόμενες παραγράφους 3.3.102 - 3.3.114 εξακολουθούν να ισχύουν και με την υιοθέτηση της προαναφερόμενης κωδικοαρίθμησης, προσαρμοζόμενων αναλόγως, όπου χρειάζεται, των χρησιμοποιουμένων κωδικών αριθμών για τους τριτοβάθμιους και επόμενους υπολογαριασμούς. Τα ίδια ισχύουν και για την παράγραφο 3.3.30 όπου παρατίθενται οι βασικές λογιστικές εγγραφές στους λογαριασμούς Δημόσιου Λογιστικού. § 3.3.102 Λογαριασμός 02.00 «Προϋπολογισμός εξόδων» 1. Η ανάπτυξη του λογαριασμού σε τρίτο ή και επόμενους βαθμούς γίνεται με βάση την ανάλυση των εξόδων στον προϋπολογισμό της Μονάδας Υγείας. Η κωδικοαρίθμηση του προϋπολογισμού ακολουθείται σε τρίτο ή και επόμενο βαθμό ανάπτυξης του λογαριασμού, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην περίπτωση 7 ή 8 της παραγράφου 3.3.101. 2. Το πλεόνασμα του προϋπολογισμού καταχωρείται στη χρέωση του λογαριασμού 02.05 «πλεόνασμα προϋπολογισμού», ο οποίος δεν αναπτύσσεται περαιτέρω, ενώ το έλλειμμα του προϋπολογισμού καταχωρείται στην πίστωση του λογαριασμού 06.05 «έλλειμμα προϋπολογισμού», ο οποίος επίσης δεν χρειάζεται περαιτέρω ανάπτυξη. 3. Ευθύς μετά την έγκριση του προϋπολογισμού της χρήσεως από το αρμόδιο όργανο διενεργείται λογιστική εγγραφή λογιστικοποιήσεως των δεδομένων του, με την οποία: • στη χρέωση του λογαριασμού 02.00 «προϋπολογισμός εξόδων» και των υπολογαριασμών του καταχωρούνται τα έξοδα του προϋπολογισμού, • στη πίστωση του λογαριασμού 06.00 «προϋπολογισμός εσόδων» και των υπολογαριασμών του καταχωρούνται τα έσοδα του προϋπολογισμού, • το προβλεπόμενο πλεόνασμα καταχωρείται στη χρέωση του λογαριασμού 02.05 «πλεόνασμα προϋπολογισμού», ενώ εάν προβλέπεται έλλειμμα αυτό καταχωρείται στην πίστωση του λογαριασμού 06.05 «έλλειμμα προϋπολογισμού». 4. Οι αυξομειώσεις κονδυλίων αρχικού προϋπολογισμού, λόγω μεταγενέστερων τροποποιήσεων του από το αρμόδιο όργανο, δεν καταχωρούνται στους αναφερόμενους προηγούμενα (αριθ. 3) λογαριασμούς 02.00, 06.00, 02.05 και 06.05, αλλά μόνο στους λογαριασμούς 02.10 και 06.10, με τους οποίους παρακολουθείται η εκτέλεση του προϋπολογισμού, όπως καθορίζεται πιο κάτω στις παραγρ. 3.3.103 και 3.3.111. 5. Οι λογαριασμοί 02.00 και 06.00 και οι υπολογαριασμοί τους καθώς και οι λογαριασμοί 02.05 και 06.05 απεικονίζουν, καθ όλη τη διάρκεια της χρήσεως και μέχρι το κλείσιμο της, τα δεδομένα του αρχικού προϋπολογισμού. 6. Κατά το κλείσιμο της χρήσεως οι πιο πάνω λογαριασμοί 02.00, 06.00, 02.05 και 06.05 εξισώνονται με τη διενέργεια της λογιστικής εγγραφής κλεισίματος που προβλέπεται πιο κάτω στην §3.3.115. §3.3.103 Λογαριασμός 02.10 «Εκτέλεση προϋπολογισμού εξόδων» 1. Η ανάπτυξη του λογαριασμού 02.10 σε τρίτο ή και σε επόμενους βαθμούς είναι ταυτόσημη με αυτήν του λογαριασμού 02.00 «προϋπολογισμός εξόδων», όπως ακριβώς προεκτέθηκε στην παράγραφο 3.3.102. 2. Στους λογαριασμούς 02.10 «εκτέλεση προϋπολογισμού εξόδων» και 06.10 «εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων» παρακολουθείται η εκτέλεση του προϋπολογισμού της χρήσεως. Ειδικά στο λογ/σμό 06.10 προσδιορίζεται και το τελικό αποτέλεσμα από την εκτέλεση του προϋπολογισμού, δηλαδή το πλεόνασμα ή το έλλειμμα του Απολογισμού. 3. Μετά τη διενέργεια της λογιστικής εγγραφής που περιγράφεται στην προηγούμενη παραγρ. 3.3.102 αριθ. 3, διενεργείται στη συνέχεια λογιστική εγγραφή ανοίγματος των λογαριασμών 02.10 και 06.10, με την οποία: • στη χρέωση του λογαριασμού 02.10 και των υπολογαριασμών του καταχωρούνται τα έξοδα του προϋπολογισμού, • στην πίστωση του λογαριασμού 06.10 και των υπολογαριασμών του καταχωρούνται τα έσοδα του προϋπολογισμού, • το προϋπολογιζόμενο έλλειμμα καταχωρείται στην πίστωση του λογ/σμού 06.10.98 «έλλειμμα προϋπολογισμού», ενώ εάν προϋπολογίζεται πλεόνασμα, αυτό καταχωρείται στη χρέωση του λογ/σμού 06.10.99 «πλεόνασμα προϋπολογισμού». 4. Ο λογαριασμός 02.10 και οι υπολογαριασμοί του χρεώνονται με τις αυξήσεις των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων, λόγω μεταγενέστερων αποφάσεων του αρμόδιου οργάνου, με πίστωση είτε του λογ/σμού 06.10.98 «έλλειμμα προϋπολογισμού» είτε, ανάλογα, του λογ/σμού 06.10.99 «πλεόνασμα προϋπολογισμού». 5. Ο λογ/σμός 02.10 και οι υπολογαριασμοί του πιστώνονται με τις μειώσεις κονδυλίων του προϋπολογισμού εξόδων, λόγω μεταγενέστερων τροποποιήσεών του από το αρμόδιο όργανο, με πίστωση ή του λογ/σμού 06.10.98 «έλλειμμα προϋπολογισμού» ή, ανάλογα, του λογ/σμού 06.10.99 «πλεόνασμα προϋπολογισμού». 6. Ο λογαριασμός 02.10 και οι αρμόδιοι υπολογαριασμοί αυτού πιστώνονται με κάθε μεταβίβαση πιστώσεως σε δευτερεύοντα διατάκτη ή άλλη κατά νόμο περιφερειακή Μονάδα Υγείας , σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του πρωτεύοντα διατάκτη και το σχετικό επιτροπικό ένταλμα, με ισόποση χρέωση του λογαριασμού 02.20 «μεταβιβασθείσες πιστώσεις» και των αντίστοιχων αρμοδίων υπολογαριασμών αυτού. Η σε τέταρτο βαθμό ανάλυση του λογαριασμού 02.20 μπορεί να γίνει σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περίπτωση 7 ή 8 της παραγράφου 3.3.101. 7. Ο λογ/σμός 02.10 και οι υπολογαριασμοί του. πιστώνονται με κάθε ανάληψη υποχρεώσεως για δαπάνη, («δέσμευση πιστώσεως»), τηρούμενων των προβλεπομένων από το νόμο διαδικασιών, με ισόποση χρέωση του λογαριασμού 02.21 «Αναληφθείσες υποχρεώσεις (δεσμεύσεις πιστώσεων)» και των αντιστοίχων αρμοδίων υπολογαριασμών αυτού. Η σε πέμπτο βαθμό ανάλυση του λογαριασμού 02.21, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 7 της παραγράφου 3.3.101, μπορεί να αφορά το διατάκτη ή την περιφερειακή διαχείριση που ανέλαβε την υποχρέωση. 8. Ο λογαριασμός 02.10 και οι υπολογαριασμοί αυτού απεικονίζουν, κατά τη διάρκεια της χρήσεως, τα υπόλοιπα των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων που δεν έχουν διατεθεί καθ οιονδήποτε τρόπο. 9. Ο λογαριασμός 02.10 χρεώνεται στο τέλος της χρήσεως με πίστωση των λογαριασμών 02.20, 02.21 και 02.30, για τη μεταφορά των χρεωστικών τους υπολοίπων στο λογ/σμό 02.10 και στους οικείους υπολογαριασμούς του. 10. Μετά τη διενέργεια όλων των προηγούμενων λογιστικών εγγραφών, αν ο λογ/σμός 02.10 είναι εξισωμένος σημαίνει ότι πληρώθηκαν όλα τα έξοδα των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων (όπως τελικά διαμορφώθηκαν με τις τυχόν αυξομειώσεις του προϋπολογισμού εξόδων κατά τη διάρκεια της χρήσεως). Δηλαδή, τα πληρωθέντα έξοδα (ο απολογισμός εξόδων) ισούνται με τον προϋπολογισμό εξόδων, όπως τελικά διαμορφώθηκε με τις τυχόν μεταγενέστερες αναμορφώσεις του (αυξομειώσεις των αρχικών κονδυλίων του). Εάν, όμως, ο λογαριασμός 02.10 δεν είναι εξισωμένος, που είναι το σύνηθες, το χρεωστικό υπόλοιπο που τελικά καταλείπει απεικονίζει τα ποσά τα οποία, από το σύνολο των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων, δεν πληρώθηκαν. Δηλαδή, απεικονίζει τη διαφορά μεταξύ συνόλου πιστώσεων προϋπολογισμού εξόδων (αρχικών και μεταγενέστερων αυξομειώσεων τους) και πληρωθέντων εξόδων (απολογισμού εξόδων). Το χρωστικό αυτό υπόλοιπο μεταφέρεται στη χρέωση του λογαριασμού 06.10 «εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων», στον οποίο προσδιορίζεται το τελικό αποτέλεσμα (πλεόνασμα ή έλλειμμα του Απολογισμού, βλ. ειδικότερες διευκρινίσεις στην περιπτ. 8 της παραγρ. 3.3.311). § 3.3.104 Λογαριασμός 02.20 «Μεταβιβασθείσες πιστώσεις» 1. Η σε τρίτο ή και σε επόμενους βαθμούς ανάπτυξη του λογαριασμού συμπίπτει με την ανάπτυξη του λογαριασμού 02.10. Η ανάπτυξη του λογαριασμού σε υπολογαριασμούς μπορεί να περιορίζεται σε αυτούς για τους οποίους δημιουργείται ανάγκη ανοίγματος. 2. Ο λογαριασμός 02.20 και οι αρμόδιοι υπολογαριασμοί αυτού χρεώνονται με αντίστοιχη και ισόποση πίστωση του λογαριασμού 02.10 «εκτέλεση προϋπολογισμού εξόδων» και των αντίστοιχων υπολογαριασμών του, για κάθε μεταβίβαση πιστώσεως, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περίπτωση 6 της παραγράφου 3.3.103. 3. Ο λογαριασμός 02.20 και οι αρμόδιοι υπολογαριασμοί αυτού πιστώνονται με αντίστοιχη και ισόποση χρέωση του λογαριασμού 02.21 «Αναληφθείσες υποχρεώσεις (δεσμεύσεις πιστώσεων)» και των αντίστοιχων υπολογαριασμών του, για κάθε ανάληψη υποχρεώσεως από το όργανο στο οποίο έχει μεταβιβασθεί η πίστωση. Η προαναφερόμενη λογιστική εγγραφή διενεργείται με βάση σχετικά δικαιολογητικά ή στοιχεία, που αποστέλλει στη Διοίκηση της Κεντρικής Μονάδας Υγείας ο δευτερεύων διατάκτης ή το αρμόδιο όργανο της περιφερειακής Μονάδας Υγείας. 4. Τα χρεωστικά υπόλοιπα των υπολογαριασμών του 02.20 απεικονίζουν τα ποσά από τις μεταβιβασθείσες πιστώσεις που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί. 5. Κατά το κλείσιμο της χρήσεως, το χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού 02.20 και των υπολογαριασμών του μεταφέρεται, με πίστωση τους, στη χρέωση του λογ/σμού 02.21 «αναληφθείσες υποχρεώσεις (δεσμεύσεις πιστώσεων)» και των υπολογαριασμών του. 6. Εάν οι δευτερεύοντες διατάκτες είναι περισσότεροι του ενός η Κεντρική Μονάδα Υγείας επιθυμεί την παρακολούθηση των μεταβιβαζόμενων στον καθένα πιστώσεων, δύναται να δημιουργήσει και να τηρήσει, παράλληλα με το λογαριασμό 02.20, και το ακόλουθο ζεύγος λογαριασμών: 02.91 Δευτερεύοντες διατάκτες (αναπτύσσεται κατά διατάκτη) 02.92 Μεταβιβασθείσες πιστώσεις σε δευτερεύοντες διατάκτες (αναπτύσσεται σύμφωνα με τις πληροφοριακές ανάγκες, όπως π.χ. κατά επιτροπικό ένταλμα) Οι λογαριασμοί 02.91 και 02.92 λειτουργούν μόνο μεταξύ τους, ως εξής: α) Κατά τη μεταβίβαση των πιστώσεων χρεώνεται ο λογ/σμός 02.91 και οι υπολογαριασμοί του, με πίστωση του λογ/σμού 02.92 και των υπολογαριασμών του. β) Κατά τη δέσμευση πιστώσεως χρεώνεται ο λογ/σμός 02.92 και οι υπολογαριασμοί του, με πίστωση του λογ/σμού 02.91 και των υπολογαριασμών του. §3.3.105 Λογαριασμός 02.21 «Αναληφθείσες υποχρεώσεις (δεσμεύσεις πιστώσεων)» 1. Η σε τρίτο ή και σε επόμενους βαθμούς ανάπτυξη του λογαριασμού 02.21 συμπίπτει με την ανάπτυξη του λογαριασμού 02.10.Η ανάπτυξη του λογαριασμού 02.21 σε υπολογαριασμούς μπορεί να περιορίζεται σε αυτούς για τους οποίους δημιουργείται ανάγκη ανοίγματος. Η σε πέμπτο βαθμό ανάπτυξη μπορεί να γίνει σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περίπτωση 7 της παραγράφου 3.3.101. 2. Ο λογαριασμός 02.21 και οι αρμόδιοι υπολογαριασμοί αυτού χρεώνονται με αντίστοιχη και ισόποση πίστωση: (α) του λογαριασμού 02.10 «εκτέλεση προϋπολογισμού εξόδων» και των αντίστοιχων υπολογαριασμών του, για κάθε ανάληψη υποχρεώσεως (δέσμευση πιστώσεως), τηρουμένων των προβλεπομένων από το νόμο διαδικασιών, (β) του λογαριασμού 02.20 «μεταβιβασθείσες πιστώσεις» και των αντίστοιχων υπολογαριασμών του για κάθε ανάληψη υποχρεώσεως από το όργανο στο οποίο έχει μεταβιβασθεί η πίστωση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περίπτωση 3 της παραγράφου 3.3.104. 3. Ο λογαριασμός 02.21 και οι αρμόδιοι υπολογαριασμοί αυτού πιστώνονται με αντίστοιχη και ισόποση χρέωση του λογαριασμού 02.30 «ενταλματοποιηθείσες δαπάνες» και των αντίστοιχων υπολογαριασμών αυτού, για τις δαπάνες που έχουν εκδοθεί τα εντάλματα πληρωμής, αλλά δεν έχουν ακόμη εξοφληθεί γιατί βρίσκονται στο στάδιο της θεωρήσεως τους. Διευκρινίζεται ότι η προαναφερόμενη ενημέρωση των λογαριασμών σε ότι αφορά «μεταβιβασθείσες πιστώσεις» πρέπει να γίνεται με αποστολή δικαιολογητικών ή στοιχείων στη Διοίκηση από το όργανο στο οποίο έχουν μεταβιβασθεί οι πιστώσεις. Η σε πέμπτο βαθμό ανάλυση, κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση 7 της παραγράφου 3.3.101, επιτρέπει την ευχερή παρακολούθηση των πράξεων του οργάνου προς το οποίο έχουν μεταβιβασθεί πιστώσεις. Ο λογαριασμός 02.21 και οι αρμόδιοι υπολογαριασμοί του πιστώνονται, με χρέωση του λογ/σμού 02.29 «προπληρωμές» και των οικείων υπολογαριασμών του, για κάθε εκδιδόμενο ένταλμα προπληρωμής. 4. Τα εκάστοτε χρεωστικά υπόλοιπα των υπολογαριασμών του 02.21 απεικονίζουν τις αναληφθείσες από τη Μονάδα Υγείας υποχρεώσεις πραγματοποιήσεως των αντιστοίχων δαπανών, οι οποίες δεν έχουν ακόμη ενταλματοποιηθεί. 5. Κατά το κλείσιμο της χρήσεως διενεργείται εγγραφή πιστώσεως του λογαριασμού 02.21 και των υπολογαριασμών αυτού, που παρουσιάζουν χρεωστικά υπόλοιπα, με αντίστοιχη και ισόποση χρέωση του λογαριασμού 02.10 «εκτέλεση προϋπολογισμού εξόδων», για τη μεταφορά σ αυτόν και στους υπολογαριασμούς του των μη ενταλματοποιηθέντων ποσών από τις δεσμευθείσες πιστώσεις. 6. Η ανάληψη υποχρεώσεως για πραγματοποίηση δαπάνης μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τη δαπάνη που θα ενταλματοποιηθεί λόγω π.χ. ακυρώσεως παραγγελίας. Το επιπλέον ποσό της δεσμευθείσας πιστώσεως πρέπει να ακυρωθεί. Η ακύρωση πραγματοποιείται με αντίθετη λογιστική εγγραφή από αυτή που έγινε κατά την ανάληψη της υποχρεώσεως. § 3.3.106 Λογαριασμός 02.29 «Προπληρωμές» 1. Οι προπληρωμές πραγματοποιούνται μόνο στις περιπτώσεις και κάτω από τις προϋπόθεσης που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία. Η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής γίνεται επ ονόματι υπολόγου (μόνιμου υπαλλήλου Μονάδας Υγείας ή όπως ορίζει ο νόμος). 2. Η σε τρίτο και επόμενο βαθμό ανάπτυξη του λογαριασμού 02.29 συμπίπτει με την ανάπτυξη του λογαριασμού 02.10.Η ανάπτυξη του λογαριασμού σε υπολογαριασμούς (4ος βαθμός) μπορεί να περιορίζεται σε αυτούς για τους οποίους δημιουργείται ανάγκη ανοίγματος. Η σε πέμπτο βαθμό ανάλυση αυτού πρέπει να αφορά τον υπόλογο, ανεξάρτητα, αν η αιτιολογημένη απόφαση εκδόσεως χρηματικού εντάλματος προπληρωμής είναι του κύριου ή δευτερεύοντος διατάκτη. 3. Ο λογαριασμός 02.29 και οι αρμόδιοι υπολογαριασμοί του χρεώνονται, με αντίστοιχη και ισόποση πίστωση του λογαριασμού 02.21 «αναληφθείσες υποχρεώσεις (δεσμεύσεις πιστώσεων)» και των αντίστοιχων υπολογαριασμών του, με τα εκδιδόμενα εντάλματα προπληρωμής (επ ονόματι υπολόγου επί αποδόσει λογαριασμού). 4. Ο λογαριασμός 02.29 και οι αρμόδιοι υπολογαριασμοί του πιστώνονται, με αντίστοιχη χρέωση του λογαριασμού 02.31 «απολογισμός εξόδων (πραγματοποιηθέντα έξοδα)» και των αντίστοιχων υπολογαριασμών του με τις γενόμενες κατά τη διάρκεια της χρήσεως αποδόσεις λογαριασμού από υπολόγους. 5. Το εκάστοτε χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού 02.29 και των υπολογαριασμών του απεικονίζουν τα ποσά των ενταλμάτων προπληρωμής, για τα οποία δεν έχει ακόμη γίνει απόδοση λογαριασμού από τους υπολόγους. 6. Κατά το κλείσιμο της χρήσεως, τα χρεωστικά υπόλοιπα του λογαριασμού 02.29 και των υπολογαριασμών του, μεταφέρονται στη χρέωση του λογαριασμού 02.31 «απολογισμός εξόδων (πραγματοποιηθέντα έξοδα)» και των αντίστοιχων υπολογαριασμών του. 7. Η παρακολούθηση της αποδόσεως λογαριασμού από κάθε υπόλογο διαχειριστή γίνεται στους υπολογαριασμούς του πρωτοβάθμιου 35 «λογ/σμοι διαχειρίσεως προκαταβολών». Δύναται όμως να γίνεται παράλληλη παρακολούθηση και στους λογαριασμούς του Δημοσίου Λογιστικού, με τη δημιουργία του ακόλουθου ζεύγους λογαριασμών: 02.95 Υπόλογοι ενταλμάτων πληρωμής προς απόδοση (αναπτύσσεται κατά υπόλογο) 02.96 Εντάλματα πληρωμής προς απόδοση (αναπτύσσεται κατά ένταλμα πληρωμής) Οι λογαριασμοί αυτοί λειτουργούν μόνο μεταξύ τους, ως εξής: α) Κατά την έκδοση του εντάλματος προπληρωμής χρεώνεται ο λογ/σμός 02.95 και οι υπολογαριασμοί του με πίστωση του λογ/σμού 02.96 και των υπολογαριασμών του. β) Κατά την απόδοση λογαριασμού από τον υπόλογο ή επιστροφή, απ αυτόν, περισσεύματος χρεώνεται ο λογ/σμός 02.96 και οι υπολογαριασμοί του με πίστωση του λογ/σμού 02.95 και των υπολογαριασμών του. §3.3.107 Λογαριασμός 02.30 «Ενταλματοποιηθείσες δαπάνες» 1. Η ανάπτυξη του λογαριασμού 02.30 σε τρίτο και επόμενο βαθμό μπορεί να είναι αντίστοιχη του λογαριασμού 02.21. Επισημαίνεται ότι ο πέμπτος βαθμός ανάλυσης δύναται να προσδιορίζει το διατάκτη της δαπάνης. Ο λογ/σμός 02.30 και οι υπολογαριασμοί του λειτουργούν σύμφωνα με τους κανόνες των επόμενων περιπτ. 2-5 και σε συνδυασμό με όσα καθορίζονται στις παραγρ. 1.1.105 και 1.1.107. 2. Ο λογαριασμός 02.30 και οι αρμόδιοι υπολογαριασμοί αυτού χρεώνονται με πίστωση του λογαριασμού 02.21 «αναληφθείσες υποχρεώσεις (δεσμεύσεις πιστώσεως)» και των αντίστοιχων υπολογαριασμών του, για τις δαπάνες που αναγνωρίσθηκαν και εκδόθηκαν τα σχετικά εντάλματα πληρωμής, τα οποία βρίσκονται στο στάδιο της θεωρήσεως τους από το προληπτικό έλεγχο. 3. Ο λογαριασμός 02.30 και οι αρμόδιοι υπολογαριασμοί αυτού πιστώνονται με αντίστοιχη και ισόποση χρέωση του λογαριασμού 02.31 «Απολογισμός εξόδων (πραγματοποιηθέντα έξοδα)» και των αντίστοιχων υπολογαριασμών αυτού, για τα εξοφλούμενα εντάλματα πληρωμής από τον ταμία. 4. Τα χρεωστικά υπόλοιπα των υπολογαριασμών του 02.30 «ενταλματοποιηθείσες δαπάνες» απεικονίζουν τις δαπάνες , για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα οικεία εντάλματα πληρωμής, αλλά δεν έχουν εξοφληθεί από τον ταμία. 5. Κατά το κλείσιμο της χρήσεως, τα χρεωστικά υπόλοιπα του λογαριασμού 02.30 και των υπολογαριασμών αυτού, μεταφέρονται στη χρέωση του λογαριασμού 02.10 «Εκτέλεση προϋπολογισμού εξόδων» των αντίστοιχων υπολογαριασμών του. 6. Ο λογ/σμός 02.30 δύναται να μην τηρείται λογιστικά, αλλά η παρακολούθηση της εκδόσεως των ενταλμάτων πληρωμής και η τυχόν ακύρωση μέχρι την πληρωμή τους να γίνεται στο υποσύστημα του Δημοσίου Λογιστικού του cοmputer, χωρίς διενέργεια λογιστικής εγγραφής. Δηλαδή, με την έκδοση του εντάλματος πληρωμής (το οποίο δύναται να εκδίδεται μηχανογραφικά) θα ενημερώνεται με τα στοιχεία του το υποσύστημα του cοmputer και λογιστική εγγραφή θα διενεργείται μόνο με την πληρωμή του. Με το χειρισμό αυτό οι σχετικές πληροφορίες αντλούνται από το cοmputer και αποφεύγεται ένας σημαντικός όγκος λογιστικών χρεωπιστώσεων. Στις περιπτώσεις που δεν θα τηρείται ο λογ/σμός 02.30, τότε με τις πληρωμές (εξοφλήσεις) των ενταλμάτων θα χρεώνεται απευθείας ο λογ/σμός 02.31 «Απολογισμός εξόδων (πραγματοποιηθέντα έξοδα)» με πίστωση του λογ/σμού 02.21 «αναληφθείσες υποχρεώσεις (δεσμεύσεις πιστώσεων)». §3.3.108 Λογαριασμός 02.31 «Απολογισμός εξόδων (πραγματοποιηθέντα έξοδα)» 1. Η ανάπτυξη του λογαριασμού σε τρίτο και τέταρτο βαθμό συμπίπτει με την ανάπτυξη του λογαριασμού 02.21. Επισημαίνεται ότι ο πέμπτος βαθμός ανάλυσης δύναται να προσδιορίζει το διατάκτη της δαπάνης. Για τη λειτουργία του λογ/σμού 02.31 εφαρμόζονται και τα αναφερόμενα στις παραγρ. 1.1.105 και 1.1.107. 2. Ο λογαριασμός 02.31 και οι υπολογαριασμοί αυτού χρεώνονται με πίστωση: (α) του λογαριασμού 02.30 «Ενταλματοποιηθείσες δαπάνες» και των αντίστοιχων υπολογαριασμών του, για τα εξοφλούμενα εντάλματα πληρωμής, (β) του λογαριασμού 02.29 «προπληρωμές» κατά την απόδοση λογαριασμού από τον υπόλογο, καθώς και κατά το κλείσιμο της χρήσεως, για τη μεταφορά του χρεωστικού υπολοίπου του λογ/σμού 02.29 στη χρέωση του λογ/σμού 02.31 και των οικείων υπολογαριασμών του. 3. Τα εκάστοτε χρεωστικά υπόλοιπα του λογαριασμού 02.31 και των υπολογαριασμών του απεικονίζουν τα πληρωμένα έξοδα. Τα υπόλοιπα αυτά όπως διαμορφώνονται στο τέλος της χρήσεως, μετά τη διενέργεια των σχετικών τακτοποιητικών εγγραφών, αποτελούν τον Απολογισμό εξόδων της χρήσεως. 4. Κατά το κλείσιμο της χρήσεως ο λογ/σμός 02.31 εξισώνεται με τη διενέργεια της λογιστικής εγγραφής κλεισίματος που προβλέπεται στην παραγρ. 3.3.115. §3.3.109 Απολογισμός εξόδων Τα πραγματοποιηθέντα έξοδα, όπως απεικονίζονται στο τέλος της χρήσεως στο λογαριασμό 02.31, αποτελούν και τον απολογισμό εξόδων της Μονάδας Υγείας. Σύμφωνα με τις ισχύουσες σήμερα διατάξεις (άρθρο 30 παρ. 2 Ν.Δ. 496/1974, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12, Ν. 369/1976), Ο απολογισμός εσόδων και εξόδων εκάστου έτους απεικονίζει τα αποτελέσματα της εκτελέσεως του προϋπολογισμού του αντίστοιχου έτους, ειδικότερα δε εμφανίζει, κατά στήλες και κατά την τάξη στον προϋπολογισμό: (α) τα αρχικώς προϋπολογισθέντα έσοδα και έξοδα, (β) τις γενόμενες μεταγενεστέρως συμπληρώσεις και τροποποιήσεις αυτών, (γ) τα πραγματοποιηθέντα έσοδα και έξοδα, (δ) τα επί πλέον ή επί έλαττον πραγματοποιηθέντα έσοδα και έξοδα και (ε) το πλεόνασμα ή έλλειμμα.» Υπόδειγμα του πίνακα Απολογισμού εξόδων και εσόδων, καταρτισμένο με βάση την ανωτέρω διάταξη, παρατίθενται πιο κάτω στην παραγρ. 3.3.402. §3.3.110 Λογαριασμός 06.00 «Προϋπολογισμός εσόδων» 1. Η ανάπτυξη του λογαριασμού 06.00 σε τρίτο ή και σε επόμενους βαθμούς γίνεται με βάση την ανάλυση των εσόδων στον προϋπολογισμό της Μονάδας Υγείας. Η κωδικοαρίθμηση του προϋπολογισμού ακολουθείται σε 3ο ή και επόμενο βαθμό ανάπτυξης του λογαριασμού, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην περίπτωση 7 ή 8 της παραγράφου 3.3.101. 2. Για τη λειτουργία του λογαριασμού 06.00 εφαρμόζονται τα όσα καθορίζονται προηγουμένως στην παραγρ. 3.3.102 για τη λειτουργία του λογ/σμού 02.00 «προϋπολογισμός εξόδων», με τον οποίο συλλειτουργεί ο λογ/σμός 06.00. § 3.3.111 Λογαριασμός 06.10 «Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων» 1. Η ανάπτυξη του λογαριασμού 06.10 σε τρίτο ή και σε επόμενους βαθμούς είναι ταυτόσημη με αυτήν του λογαριασμού 06.00 «Προϋπολογισμός εσόδων», όπως εκτίθεται στην παράγραφο 3.3.110. 2. Τα όσα καθορίζονται προηγουμένως στις περιπτώσεις 2, 3, 4 και 5 της παραγρ. 3.3.103, για το λογαριασμό 02.10 «εκτέλεση προϋπολογισμού εξόδων», εφαρμόζονται και για το λογαριασμό 06.10, με τη επιπρόσθετη διευκρίνιση ότι, για τις τυχόν αυξήσεις ή μειώσεις κονδυλίων του προϋπολογισμού εσόδων, λόγω μεταγενέστερων τροποποιήσεων των κονδυλίων εσόδων, διενεργούνται λογιστικές εγγραφές πιστώσεως ή χρεώσεως, αντίστοιχα. του λογαριασμού 06.10 και των αρμόδιων υπολογαριασμών του, είτε με χρέωση του λογ/σμού 06.10.98 «έλλειμμα προϋπολογισμού» ή, ανάλογα του λογ/σμού 06.10.99 «πλεόνασμα προϋπολογισμού», είτε (για τις μειώσεις εσόδων) με πίστωση του λογ/σμού 06.10.98 ή, ανάλογα, του λογ/σμού 06.10.99. 3. Ο λογαριασμός 06.10 και οι αρμόδιοι υπολογαριασμοί αυτού χρεώνονται με τα «βεβαιούμενα» έσοδα, με αντίστοιχη και ισόποση πίστωση του λογαριασμού 06.21 «βεβαιωθέντα έσοδα» και των αρμοδίων υπολογαριασμών αυτού. 4. Στις περιπτώσεις εισπράξεως εσόδων χωρίς προηγούμενη βεβαίωση τους και συνεπώς χωρίς μεσολάβηση του λογαριασμού 06.21 «βεβαιωθέντα έσοδα» χρεώνεται, με τα εισπραττόμενα ποσά εσόδων, ο λογ/σμός 06.10 και οι αρμόδιοι υπολογαριασμοί του και πιστώνεται ο λογαριασμός 06.31 «Απολογισμός εσόδων» και οι αντίστοιχοι υπολογαριασμοί του. 5. Ο λογαριασμός 06.10 και οι υπολογαριασμοί αυτού απεικονίζουν κατά τη διάρκεια της χρήσεως, τα ποσά του προϋπολογισμού εσόδων που έχουν βεβαιωθεί ή και έχουν εισπραχθεί, χωρίς να προηγείται της εισπράξεως βεβαίωση του εσόδου. 6. Κατά το κλείσιμο της χρήσεως πιστώνεται ο λογαριασμός 06.10 και οι αρμόδιοι υπολογαριασμοί του, για τη μεταφορά σ αυτούς του πιστωτικού υπολοίπου του λογαριασμού 06.21 «βεβαιωθέντα έσοδα» και των αντίστοιχων υπολογαριασμών του, οι οποίοι χρεώνονται. 7. Κατά το κλείσιμο της χρήσεως χρεώνεται ο λογ/σμός 06.10 και ο υπολογαριασμός του 06.10.98 ή, ανάλογα, ο 06.10.98, με πίστωση του λογαριασμού 02.10 «εκτέλεση προϋπολογισμού εξόδων» (και των υπολογαριασμών του που εμφανίζουν χρεωστικά υπόλοιπα), για τη μεταφορά εδώ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην περιπτ. 10 της παραγρ. 3.3.103, του τελικού χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού 02.10, το οποίο απεικονίζει τα αχρησιμοποίητα ποσά από τις εγκεκριμένες πιστώσεις του τελικού προϋπολογισμού εξόδων. 8. Κατά το κλείσιμο της χρήσεως και μετά τη διενέργεια και των λογιστικών εγγραφών των προηγούμενων περιπτώσεων 6 και 7, το υπόλοιπο που τελικά προκύπτει στο λογ/σμό 06.10, εάν μεν είναι πιστωτικό απεικονίζει το έλλειμμα του Απολογισμού και μεταφέρεται στην πίστωση του λογαριασμού 06.40 «έλλειμμα Απολογισμού», ενώ εάν είναι χρεωστικό απεικονίζει το πλεόνασμα του Απολογισμού και μεταφέρεται στη χρέωση του λογαριασμού 02.40 «πλεόνασμα Απολογισμού» (βλ. και πιο κάτω στην παραγρ. 3.3.308 τα διαγράμματα λειτουργίας των λογαριασμών 02.10 και 06.10). Διευκρινίζεται ότι το πλεόνασμα ή έλλειμμα του Απολογισμού προκύπτει στο λογ/σμό 06.10 γιατί αυτός, μετά τη διενέργεια των περιλαμβανόμενων στις προηγούμενες περιπτώσεις 2 έως 7 λογιστικών εγγραφών, αφενός ουσιαστικά έχει χρεωθεί με το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων (με τα ποσά του Απολογισμού εσόδων), αφετέρου ουσιαστικά έχει πιστωθεί με ποσά που ισούνται με το σύνολο των πληρωθέντων εξόδων (με τα ποσά του απολογισμού εξόδων). Επισημαίνεται ότι η διαφορά, μεταξύ του τελικού υπολοίπου των λογαριασμών 02.31 «Απολογισμός εξόδων (πραγματοποιημένα έξοδα)» και 06.31 «Απολογισμός εσόδων (πραγματοποιημένα έσοδα)», απεικονίζει το πλεόνασμα ή έλλειμμα του Απολογισμού της χρήσεως, το οποίο πρέπει απαραιτήτως να συμφωνεί απόλυτα με το πιο πάνω τελικό υπόλοιπο του λογ/σμού 06.10 και έτσι υπάρχει μία ασφαλής επαλήθευσή του. § 3.3.112 Λογαριασμός 06.21 «βεβαιωθέντα έσοδα» 1. Η σε τρίτο ή και σε επόμενους βαθμούς ανάπτυξη του λογαριασμού συμπίπτει με την ανάπτυξη του λογαριασμού 06.00 «προϋπολογισμός εσόδων». Η ανάπτυξη του λογαριασμού σε υπολογαριασμούς μπορεί να περιορίζεται σε αυτούς για τους οποίους δημιουργείται ανάγκη ανοίγματος. Επισημαίνεται ότι η τιμολόγηση των παρεχομένων από τη Μονάδα Υγείας Υγειονομικών Υπηρεσιών ισοδυναμεί με βεβαίωση των εσόδων. 2. Ο λογαριασμός 06.21 και οι αρμόδιοι υπολογαριασμοί αυτού πιστώνονται με αντίστοιχη και ισόποση χρέωση του λογαριασμού 06.10 «εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων» και των αντίστοιχων υπολογαριασμών αυτού, για τα κονδύλια των εσόδων που βεβαιώνονται. 3. Ο λογαριασμός 06.21 και οι αρμόδιοι υπολογαριασμοί αυτού χρεώνονται με αντίστοιχη και ισόποση πίστωση του λογαριασμού 06.31 «Απολογισμός εσόδων (εισπραχθέντα έσοδα)» και των αντίστοιχων υπολογαριασμών αυτού, για τα έσοδα που εισπράττονται και για τα οποία είχε προηγηθεί βεβαίωση. 4. Τα πιστωτικά υπόλοιπα των υπολογαριασμών του λογαριασμού 06.21 απεικονίζουν τα έσοδα που έχουν βεβαιωθεί, αλλά δεν έχουν εισπραχθεί. 5. Κατά το κλείσιμο της χρήσεως διενεργείται εγγραφή χρεώσεως του λογαριασμού 06.21 και των υπολογαριασμών αυτού που παρουσιάζουν πιστωτικά υπόλοιπα με αντίστοιχη και ισόποση πίστωση του λογαριασμού 06.10 «εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων». §3.3.113 Λογαριασμός 06.31 «Απολογισμός εσόδων» (εισπραχθέντα έσοδα) 1. Η σε τρίτο ή και σε επόμενους βαθμούς ανάπτυξη του λογαριασμού συμπίπτει με την ανάπτυξη του λογαριασμού 06.00 «προϋπολογισμός εσόδων». 2. Ο λογαριασμός 06.31 και οι αρμόδιοι υπολογαριασμοί αυτού πιστώνονται με αντίστοιχη και ισόποση χρέωση του λογαριασμού 06.21 «βεβαιωθέντα έσοδα» και των αντίστοιχων υπολογαριασμών αυτού, για τα έσοδα που εισπράττονται και για τα οποία έχει προηγηθεί βεβαίωση. Αν για την είσπραξη εσόδων δεν έχει προηγηθεί βεβαίωση, αλλά περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό, τότε στη πίστωση του λογαριασμού 06.31 αντιστοιχεί χρέωση του λογαριασμού 06.10 «εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων». Τέλος, ο λογαριασμός 06.31 πιστώνεται με την είσπραξη εσόδων τα οποία δεν έχουν βεβαιωθεί αλλά ούτε περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό των εσόδων. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να χρεωθεί ο λογαριασμός 06.10 και ο κατάλληλος υπολογαριασμός αυτού, ενώ παράλληλα πρέπει να κινηθεί η διαδικασία αναμορφώσεως του προϋπολογισμού και συνεπώς η διενέργεια των καταλλήλων τροποποιητικών του προϋπολογισμού εγγραφών, για τις οποίες εφαρμόζονται τα καθοριζόμενα στην παραγρ. 3.3.102 αριθμός 4. 3. Τα πιστωτικά υπόλοιπα των υπολογαριασμών του λογαριασμού 06.31 απεικονίζουν τα εισπραχθέντα έσοδα. Τα υπόλοιπα αυτά, όπως διαμορφώνονται στο τέλος της χρήσεως, μετά την διενέργεια των προηγούμενων λογιστικών εγγραφών, αποτελούν τον Απολογισμό εσόδων της χρήσεως. 4. Κατά το κλείσιμο της χρήσεως ο λογ/σμός 06.31 εξισώνεται με τη διενέργεια της λογιστικής εγγραφής κλεισίματος που προβλέπεται στην παραγρ. 3.3.115.§3.3.114 Απολογισμός εσόδων Τα εισπραχθέντα έσοδα, όπως απεικονίζονται στο λογαριασμό 06.31, αποτελούν και τον απολογισμό εσόδων της Μονάδας Υγείας. Για τη διαμόρφωση του πίνακα του απολογισμού των εσόδων αρκεί να καταχωρηθούν στον πίνακα αυτό αναλυτικά τα πιστωτικά υπόλοιπα των υπολογαριασμών του 06.31. Για την κατάρτιση του πίνακα Απολογισμού εξόδων και εσόδων εφαρμόζονται τα περιλαμβανόμενα στην παραγρ. 3.3.109. §3.3.115 Κλείσιμο των λογαριασμών του Δημόσιου Λογιστικού στο τέλος της χρήσεως Μετά τη διενέργεια των λογιστικών εγγραφών κλεισίματος της χρήσεως και του προσδιορισμού του αποτελέσματος (τελικού πλεονάσματος ή ελλείμματος) απομένουν με υπόλοιπα οι λογαριασμοί 02.00, 02.31, 02.05 ή 06.05, 06.00, 06.31 και 02.40 ή 06.40. Είναι πολλαπλώς χρήσιμο να μην εξισώνονται οι υπολογαριασμοί των 02.00, 02.31, 06.00 και 06.31, αλλά να χρησιμοποιούνται οι περιλαμβανόμενοι στο Σχέδιο Λογαριασμών λογαριασμοί 02.00.99, 02.31.99, 06.00.99 και 06.31.99 με τίτλο «αντίθετος λογαριασμός κλεισίματος χρήσεως». Με το χειρισμό αυτό, αφενός αποφεύγεται η απασχόληση του cοmputer για τη διενέργεια πλήθους κινήσεων, αφετέρου τα επιμέρους υπόλοιπα των υπολογαριασμών του προϋπολογισμού καθώς και του Απολογισμού δεν εξισώνονται και έτσι στο μέλλον, με μία απλή πληκτρολόγηση, θα δύναται να λαμβάνονται σχετικές πληροφορίες χωρίς τη χρονοβόρα αναδρομή στα κλασέρ. §3.3.20 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3.1. 1. Όπως σημειώνεται στην παράγραφο 3.1.100 αριθ. 5 το ζεύγος των λογαριασμών 02 (χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού) και 06 (πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού) χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση του προϋπολογισμού και της εκτελέσεως αυτού. 2. Η ανάπτυξη των δευτεροβάθμιων λογαριασμών 02.00 «προϋπολογισμός εξόδων». 02.10 «εκτέλεση προϋπολογισμού εξόδων». 02.20 «μεταβιβασθείσες πιστώσεις», 02.21 «αναληφθείσες υποχρεώσεις (δεσμεύσεις πιστώσεων)», 02.29 «προπληρωμές», 02.30 «ενταλματοποιηθείσες δαπάνες» και 02.31 «απολογισμός εξόδων (πραγματοποιηθέντα έξοδα)», σύμφωνα με όσα εκτίθενται στις οικείες παραγράφους 3.3.102- 3.3.108, συμπίπτει. 3. Η ανάπτυξη των δευτεροβάθμιων λογαριασμών 06.00 «προϋπο-λογισμός εσόδων», 06.10 «εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων», 06.21 «βεβαιωθέντα έσοδα» και 06.31 «απολογισμός εσόδων (εισπραχθέντα έσοδα)», σύμφωνα με όσα εκτίθενται στις οικείες παραγράφους 3.3.110 - 3.3.113. συμπίπτει. 4. Κατόπιν των ανωτέρω η περαιτέρω ανάπτυξη των χρεωστικών υπολογαριασμών του 02, όπως προαναφέρθηκαν στην περίπτωση 2, θα είναι σύμφωνη με την ανάπτυξη των λογαριασμών των ομάδων 1-8, όπως παρατίθενται στο σχέδιο λογαριασμών, προτασσόμενου του κωδικού αριθμού 02.00 ή 02.10 ή 02.20 ή 02.21 ή 02.29 ή 02.30 ή 02.31 του αντίστοιχου κωδικού αριθμού του λογαριασμού στο σχέδιο των λογαριασμών, εφόσον η κωδικοποίηση του σχεδίου των λογαριασμών των ομάδων 1-8 χρησιμοποιείται και για την κωδικαρίθμηση των αντίστοιχων εξόδων (πληρωμών). Παράδειγμα : 14.00 Έπιπλα», θα είναι στους λογαριασμούς τάξεως 02.00.14.00 ή 02.10.14.00 ή 02.20.14.00 ή 02.21.14.00 ή 02.29.14.00 ή 02.30.14.00 ή 02.31.14.00. Άλλο παράδειγμα: 14.09.00 Εποπτικά μέσα διδασκαλίας» θα γίνει στους λογαριασμούς τάξεως 02.00.14.09.00 ή 02.10.14.09.00 ή 02.20.14.09.00 ή 02.21.14.09.00 ή 02.29.14.09.00 ή 02.30.14.09.00 ή 02.31.14.09.00. Τρίτο παράδειγμα 15.13 «Μεταφο-ρικά Μέσα μέσω Π.Δ.Ε.» θα γίνει στους λογαριασμούς τάξεως 02.00.15.13 ή 02.10.15.13 ή 02.20.15.13 ή 02.21.15.13 ή 02.29.15.13 ή 02.30.15.13 ή 02.31.15.13. Τέταρτο παράδειγμα : 64.01.09 «Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων», στους λογαριασμούς τάξεως θα γίνει 02.00.64.01.09 ή 02.10.64.01.09 ή 02.20.64.01.09 ή 02.21.64.01.09 ή 02.29.64.01.09 ή 02.30.64.01.09 ή 02.31.64.01.09. Πέμπτο παράδειγμα: 82.00.06 «Εισφορές Ασφαλιστικών Ταμείων προηγουμένων χρήσεων», στους λογαριασμούς τάξεως θα γίνει 02.00.82.00.06 ή 02.10.82.00.06 ή 02.20.82.00.06 ή 02.21.82.00.06 ή 02.29.82.00.06 ή 02.30.82.00.06 ή 02.31.82.00.06. 5. Με βάση τα αναφερόμενα στην περίπτωση 3 η περαιτέρω ανάπτυξη των πιστωτικών υπολογαριασμών του 06, όπως προαναφέρθηκαν στην περίπτωση 3, θα είναι σύμφωνη με την ανάπτυξη των λογαριασμών των ομάδων 1-8, όπως παρατίθεται στο σχέδιο λογαριασμών, προτασσόμενου του κωδικού αριθμού 06.00 ή 06.10 ή 06.21 ή 06.31 του αντίστοιχου κωδικού αριθμού του λογαριασμού στο σχέδιο των λογαριασμών, εφόσον η κωδικοποίηση του σχεδίου των λογαριασμών των ομάδων 1-8 χρησιμοποιείται και για την κωδικοποίηση των αντίστοιχων εσόδων (εισπράξεων). Παράδειγμα : 18.13.00 «Δάνεια (μακροπρόθεσμα σε Ν.Π.Δ.Δ.)», στους λογαρια-σμούς τάξεως μπορεί να γίνει 06.00.18.13.00 ή 06.10.18.13.00 ή 06.21.18.13.00 ή 06.31.18.13.00. Άλλο παράδειγμα: 43.00.00 «επιχορηγήσεις για απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφών», στους λογαριασμούς τάξεως θα γίνει: 06.00.43.00.00 ή 06.10.43.00.00 ή 06.21.43.00.00 ή 06.31.43.00.00. Τρίτο -παράδειγμα: 55.00.00 «(Ασφαλ. Οργανισμοί) ΙΚΑ», στους λογαριασμούς τάξεως θα γίνει 06.00.55.00.00 ή 06.10.55.00.00 ή 06.21.55.00.00 ή 06.31.55.00.00. Τέταρτο παράδειγμα: 70.92.25 «Πωλήσεις αναλώσιμων υλικών», στους λογαριασμούς τάξεως θα γίνει 06.00.70.92.25 ή 06.10.70.92.25 ή 06.21.70.92.25 ή 06.31.70.92.25. Πέμπτο παράδειγμα: 74.00.01 «Επιχορηγήσεις για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού», στους λογαριασμούς τάξεως θα γίνει 06.00.74.00.01 ή 06.10.74.00.01 ή 06.21.74.00.01 ή 06.31.74.00.01. 6. Σε περίπτωση που η κωδικαρίθμηση των λογαριασμών του Σχεδίου δεν χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της εκτελέσεως του προϋπολογισμού εξόδων και εσόδων της Μονάδας Υγείας, τότε στους λογαριασμούς τάξεως οι κωδικοί αριθμοί 02.00, 02.10, 02.20, 02.21, 02,29, 02.30 και 02.31 όπως και οι κωδικοί 06.00, 06.10, 06.21 και 06.31 θα ακολουθούνται από τον αντίστοιχο τετραψήφιο κωδικό αριθμό του εξόδου ή του εσόδου, με τον οποίο απεικονίζεται στον προϋπολογισμό της Μονάδας Υγείας. 7. Για το λόγο αυτό παρατίθεται σε ιδιαίτερο προσάρτημα το Σχέδιο των Λογαριασμών, με την μορφή εξόδων (πληρωμών) και εσόδων (εισπράξεων), για να υπάρχει και πλήρης συσχέτιση των κωδικών αριθμών του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου με τους αντίστοιχους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού αυτών. § 3.3.30 ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ § 3.3.300 Λογιστική εγγραφή απεικονίσεως προϋπολογισμού εξόδων εσόδων Δημόσιας Μονάδας Υγείας Χρέωση: Λογαριασμός 02.00 «Προϋπολογισμός εξόδων» 02.00.ΧΧ.0211……………… ………………………………... 02.00.ΧΧ.1611……………… ………………………………... 02.00.ΧΧ.4211……………… …………………………………. 02.05 Πλεόνασμα προϋπολογισμού Πίστωση: Λογαριασμός 06.00 «Προϋπολογισμός εσόδων» 06.00.ΧΧ.0111……………….. 06.00.ΧΧ.0112……………….. …………………………………... 06.05 Έλλειμμα προϋπολογισμού [βλ. Παραγρ. 3.3.102 και 3.3.110 περιπτ. 2]. Για τις αυξομειώσεις των κονδυλίων των εξόδων ή εσόδων του προϋπολογισμού, λόγω μεταγενέστερων τροποποιήσεων του, βλ. παραγρ. 3.3.102 περιπτ. 4 και 3.3.11.1 περιπτ. 2. Για τη διενεργούμενη εγγραφή εξισώσεως των λογαριασμών 02.00 και 06.00, κατά το κλείσιμο της χρήσεως, βλ. παραγρ. 3.3.115. §3.3.301 Λογιστική εγγραφή ανοίγματος των λογαριασμών παρακολουθήσεως της εκτελέσεως του προϋπολογισμού Χρέωση: Λογαριασμός 02.10 Εκτέλεση προϋπολογισμού εξόδων 02. 10.ΧΧ. 0211 …………… ………………...... …………… 02.10.ΧΧ. 1611 …………... ………………...... …………… Πίστωση: Λογαριασμός 06.10 Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων 06.10.ΧΧ.0111 ……………… 06.10.ΧΧ.0112 ……………… ………………… ……………… 06.10.98 Έλλειμμα προϋπολογισμού 06.10.99 Πλεόνασμα προϋπολογισμού [βλ. Παραγρ. 3.3.103 περιπτ. 3] § 3.3.302 Λογιστική εγγραφή «Μεταβιβάσεως πιστώσεως» σε δευτερεύοντα διατάκτη ή άλλη κατά νόμο περιφερειακή μονάδα της Κεντρικής Μονάδας Υγείας [Σημείωση: Ο διψήφιος κωδικός αριθμός τετάρτου βαθμού χαρακτηρίζει το διατάκτη ή τη κατά νόμο περιφερειακή μονάδα της Κεντρικής Μονάδας Υγείας] Χρέωση: Λογαριασμός 02.20 Μεταβιβασθείσες πιστώσεις 02.20.ΧΧ.0211.01 …………… 02.20.ΧΧ.1611.02 …………... 02 20.ΧΧ.4211.01 …………… ………………….. …………… …………………… …………… Πίστωση: Λογαριασμός 02.10 Εκτέλεση προϋπολογισμού εξόδων 02.10. ΧΧ.0211 …………… ……………….. …………… 02.10.ΧΧ.1611 …………… ……………….. …………… 02.10.ΧΧ.4211 …………… ……………….. …………… [βλ. Παραγρ. 3.3.103 περιπτ. 6 και παραγρ. 3.3.104 περιπτ. 2] §3.3.303 (α) Λογιστική εγγραφή αναληφθείσης υποχρεώσεως (δεσμεύσεως πιστώσεως) [Κύριος διατάκτης] Χρέωση: Λογαριασμός 02.21 Αναληφθείσες υποχρεώσεις (δεσμεύσεις πιστώσεων) 02.21.ΧΧ.0211.00 ………… 02.21.ΧΧ.1611.00 ………… …………………… ………… Πίστωση: Λογαριασμός 02.10 «Εκτέλεση προϋπολογισμού εξόδων» 02.10.ΧΧ. 0211 …………………. 02.10.ΧΧ. 1611 ………………… …………………. [βλ. Παραγρ. 3.3.103 περιπτ.7 και 3.3.105 περιπτ. 2 (α)]. (β) Λογιστική εγγραφή αναληφθείσης υποχρεώσεως από δευτερεύοντα διατάκτη ή αρμόδια κατά νόμο περιφερειακή μονάδα της Κεντρικής Μονάδας Υγείας Χρέωση: Λογαριασμός 02.21 Αναληφθείσες υποχρεώσεις (δεσμεύσεις πιστώσεων) 02.21.ΧΧ.0211.01 ……… 02.21.ΧΧ.1611.02 ……… 02.21.ΧΧ.4211.01 ……… …………………….. ……… Πίστωση: Λογαριασμός 02.20 Μεταβιβασθείσες πιστώσεις 02.20.ΧΧ.0211.01 ……… 02.20.ΧΧ.1611.02 ……… 02.20.ΧΧ.4211.01 ……… ………………….. ……… [βλ. παραγρ. 3.3.104 περιπτ. 3.] § 3.3.304 Λογιστική εγγραφή ενταλματοποιηθείσης δαπάνης Χρέωση: Λογαριασμός 02.30 Ενταλματοποιηθείσες δαπάνες 02.30.ΧΧ.0211.00 ………… 02.30.ΧΧ.0211.01 ………… 02.30.ΧΧ.1611.02 ………… …………………… ………… Πίστωση: Λογαριασμός 02.21 Αναληφθείσες υποχρεώσεις (δεσμεύσεις πιστώσεων) 02.21.ΧΧ.0211.00 …………… 02.21.ΧΧ.0211.01 …………… 02.21.ΧΧ.1611.02 …………………… …………… [βλ. Παρ. 3.3.105 περιπτ. 3 και 3.3.107 περιπτ. 2 ] § 3.3.305 Λογιστική Εγγραφή πληρωθείσης δαπάνης Χρέωση: Λογαριασμός 02.31 Απολογισμός εξόδων (πραγματοποιηθέντα έξοδα) 02.31.ΧΧ.0211.00 ……… 02.31.ΧΧ.0211.01 ……… 02.31.ΧΧ.1611.02 ……… ……………………….. ……… ……………………….. ……… Πίστωση: Λογαριασμός 02.30 Ενταλματοποιηθείσες δαπάνες» 02.30.ΧΧ.0211.00 ……… 02.30.ΧΧ.0211.01 ……… 02.30.ΧΧ.1611.02 ……… …………………… …….. [βλ. Παραγ. 3.3.107 περιπτ. 3 και 3.3.108 περιπτ. 2] § 3.3.306 Λογιστική εγγραφή Βεβαιώσεως εσόδου Χρέωση: Λογαριασμός 06.10 Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων ………………. ………. 06.10.ΧΧ.1111 ……… 06.10.ΧΧ.1121 ………. ………………. ………. Πίστωση: Λογαριασμός 06.21 Βεβαιωθέντα έσοδα ………………. ………. 06.21.ΧΧ.1111 ……… 06.21.ΧΧ.1121 ……… ………………. ………. [βλ. Παραγ. 3.3.111 περιπτ. 3 και 3.3.112 περιπτ. 2] §3.3.307 Λογιστική εγγραφή εισπράξεως εσόδου Χρέωση: Λογαριασμός 06.21 Βεβαιωθέντα έσοδα ………………. ………. 06.21.ΧΧ.1111 ……… 06.21.ΧΧ.1121 ……… ………………. ………. Πίστωση: Λογαριασμός 06.31 Απολογισμός εσόδων (Εισπραχθέντα έσοδα) ………………. ………. 06.31.ΧΧ.1111 ……… 06.31.ΧΧ.1121 ……… ………………. ………. [βλ. Παρ. 3.3.112 περιπτ. 3 και 3.3.113 περιπτ. 2] § 3.3.308 Διαγράμματα λειτουργίας λογαριασμών Δημοσίου Λογιστικού Στα επόμενα παρατίθενται διαγράμματα λειτουργίας των λογαριασμών του Δημοσίου Λογιστικού, τα οποία βοηθούν στην άνετη και πλήρη κατανόηση του όλου μηχανισμού της λειτουργίας των λογαριασμών του παρόντος κεφαλαίου, με τους οποίους καθιερώνεται η απόλυτα αξιόπιστη διπλογραφική λογιστική μέθοδο για την παρακολούθηση της διαχειρίσεως των εσόδων και εξόδων κάθε Μονάδα Υγείας, δηλαδή της εκτελέσεως του προϋπολογισμού του, προσδιορισμού του τελικού αποτελέσματος (πλεονάσματος ή ελλείμματος) και καταρτίσεως του απολογισμού.4.1.2. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ §4.1.200 Γενικά 1. Η κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως-καταρτίζεται υποχρεωτικά στο τέλος κάθε χρήσεως, σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρ. 4.1.202 2. Όπως καθορίζεται στην περιπτ. 2 της παρ. 4.1.100, η κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, δημοσιεύεται στο τέλος κάθε χρήσεως, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά. 3. Στην κατάρτιση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως περιλαμβάνονται υποχρεωτικά τουλάχιστον τα στοιχεία του υποδείγματος της παρ. 4.1.202, εφόσον τα στοιχεία αυτά υπάρχουν στη Μονάδα Υγείας. Επιτρέπεται μεγαλύτερη ανάλυση των κονδυλίων στα οποία αντιστοιχούν αραβικοί αριθμοί. Η σύμπτυξη κονδυλίων στα οποία αντιστοιχούν αραβικοί αριθμοί επιτρέπεται, εφόσον είναι ασήμαντα και στο προσάρτημα του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως γίνεται ανάλυση των συμπτυγμένων κονδυλίων, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην περιπτ. 24 της παρ. 4.1.501. 4. Όλα τα στοιχεία της καταστάσεως του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως απεικονίζονται σε δύο στήλες, στις αξίες που εμφανίζονται στους οικείους υπολογαριασμούς του 86: (1) κατά το τέλος της χρήσεως στην οποία αναφέρονται τα αποτελέσματα και (2) κατά το τέλος της προηγούμενης χρήσεως. 5. Στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, που καταχωρείται στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών της Μονάδας Υγείας, για κάθε κονδύλι γίνεται συσχέτιση με τον ή τους κωδικούς αριθμούς των αντίστοιχων λογαριασμών του σχεδίου λογαριασμών, όπως φαίνεται στο υπόδειγμα της παρ. 4.1.202. Κατά τη δημοσίευση της καταστάσεως αυτής οι κωδικοί αριθμοί συσχετίσεως είναι δυνατό να παραλείπονται. §4.1.201 Κατηγορίες κονδυλίων 1. Στην κατηγορία Έσοδα από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών περιλαμβάνονται τα ακαθάριστα έσοδα, τα οποία απεικονίζονται στους λογαριασμούς 70, 71 και 73. 2. Στην κατηγορία κόστος αγαθών και υπηρεσιών περιλαμβάνεται η διαφορά μεταξύ των κονδυλίων Έσοδα πωλήσεως αγαθών και υπηρεσιών και Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως. 3. Στην κατηγορία μικτά αποτελέσματα περιλαμβάνονται αυτά, τα οποία προσδιορίζονται μετά από το διαχωρισμό από τα καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως των μη προσδιοριστικών τους εξόδων (λογ.80.02) και εσόδων (λογ. 80.03). 4. Στην κατηγορία άλλα έσοδα περιλαμβάνονται τα έσοδα εκμεταλλεύσεως του υπολογαριασμού 86.00.01. Τα έσοδα αυτά συγκεντρώνονται στους λογαριασμούς 74 και 75. 5. Στις κατηγορίες έξοδα διοικητικής λειτουργίας, έξοδα λειτουργίας ερευνών αναπτύξεως και έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων περιλαμβάνονται τα χρεωστικά υπόλοιπα των υπολογαριασμών 86.00.02, 86.00.03 και 86.00.04, αντίστοιχα. Τα έξοδα των κατηγοριών αυτών συγκεντρώνονται στους λογαριασμούς 92.01, 92.02 και 92:03 της ομάδας 9 της αναλυτικής λογιστικής. Τα έξοδα αυτά, όταν δεν λειτουργεί λογιστικό σύστημα αναλυτικής λογιστικής προσδιορίζονται εξωλογιστικά με βάση τα στοιχεία των λογ/σμων της γενικής λογιστικής. 6. Στην κατηγορία έσοδα τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων περιλαμβάνεται το πιστωτικό υπόλοιπο των υπολογαριασμών 86.01.00 και 86.01.01. Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής συγκεντρώνονται στο λογαριασμό 76.01. 7. Στην κατηγορία κέρδη πωλήσεως τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων περιλαμβάνεται το πιστωτικό υπόλοιπο του υπολογαριασμού 86.01.02. Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής συγκεντρώνονται στο λογαριασμό 76.04. 8. Στην κατηγορία πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα περιλαμβάνεται το πιστωτικό υπόλοιπο του υπολογαριασμού 86.01.03. Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής συγκεντρώνονται στο λογαριασμό 76.00. 9. Στην κατηγορία έξοδα και ζημίες τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων περιλαμβάνεται το χρεωστικό υπόλοιπο του υπολογαριασμού 86.01.08. Τα κονδύλια της κατηγορίας αυτής συγκεντρώνονται στους λογαριασμούς 64.10 και 64.12. Στη δε κατηγορία προβλέψεις υποτιμήσεως τίτλων και χρεογράφων περιλαμβάνονται τα χρεωστικά υπόλοιπα των λογαριασμών 68.18 και 68.34. 10. Στην κατηγορία χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα περιλαμβάνεται το χρεωστικό υπόλοιπο του υπολογαριασμού 86.01.09. Τα κονδύλια της κατηγορίας αυτής συγκεντρώνονται στους υπολογαριασμούς του 65. 11. Τα ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως, τα οποία προκύπτουν από το άθροισμα των αποτελεσμάτων εκμεταλλεύσεως από εργασίες και των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων, απεικονίζονται στους λογαριασμούς 86.00 και 86.01 αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα αυτά της εκμεταλλεύσεως απεικονίζονται και στο λογαριασμό 80 γενική εκμετάλλευση πριν από τη μεταφορά τους στο λογαριασμό 86. 12. Στην κατηγορία έκτακτα και ανόργανα έσοδα περιλαμβάνεται το πιστωτικό υπόλοιπο του υπολογαριασμού 86.02.00. Τα κονδύλια της κατηγορίας αυτής συγκεντρώνονται στο λογαριασμό 81.01. 13. Στην κατηγορία έκτακτα κέρδη περιλαμβάνεται το πιστωτικό υπόλοιπο του υπολογαριασμού 86.02.01. Τα κονδύλια της κατηγορίας αυτής συγκεντρώνονται στο λογαριασμό 81.03. 14. Στην κατηγορία έσοδα προηγούμενων χρήσεων περιλαμβάνεται το πιστωτικό υπόλοιπο του υπολογαριασμού 86.02.02. Τα κονδύλια της κατηγορίας αυτής συγκεντρώνονται στο λογαριασμό 82.01. 15. Στην κατηγορία έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων περιλαμβάνεται το πιστωτικό υπόλοιπο του υπολογαριασμού 86.02.03. Τα κονδύλια της κατηγορίας αυτής συγκεντρώνονται στο λογαριασμό 84. 16. Στην κατηγορία έκτακτα και ανόργανα έξοδα περιλαμβάνεται το χρεωστικό υπόλοιπο του υπολογαριασμού 86.02.07. Τα κονδύλια της κατηγορίας αυτής συγκεντρώνονται στο λογαριασμό 81.00. 17. Στην κατηγορία έκτακτες ζημίες περιλαμβάνεται το χρεωστικό υπόλοιπο του υπολογαριασμού 86.02.08. Τα κονδύλια της κατηγορίας αυτής συγκεντρώνονται στο λογαριασμό 81.02. 18. Στην κατηγορία έξοδα προηγούμενων χρήσεων περιλαμβάνεται το χρεωστικό υπόλοιπο του υπολογαριασμού 86.02.09. Τα κονδύλια της κατηγορίας αυτής συγκεντρώνονται στο λογαριασμό 82.00. 19. Στην κατηγορία προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους περιλαμβάνεται το χρεωστικό υπόλοιπο του υπολογαριασμού 86.02.10. Τα κονδύλια της κατηγορίας αυτής συγκεντρώνονται στο λογαριασμό 83. 20. Από το αλγεβρικό άθροισμα των ολικών αποτελεσμάτων εκμεταλλεύσεως και των έκτακτων αποτελεσμάτων των λογαριασμών της ομάδας 8 προκύπτουν τα συνολικά αποτελέσματα των λογαριασμών της Μονάδας Υγείας, πριν από την αφαίρεση των μη ενσωματωμένων στο λειτουργικό κόστος αποσβέσεων. 21. Στην κατηγορία σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων περιλαμβάνεται τόσο οι αποσβέσεις που ενσωματώνονται στο λειτουργικό κόστος (τακτικές) όσο και εκείνες που δεν ενσωματώνονται (π.χ. πρόσθετες αποσβέσεις κινήτρων επενδύσεων). Οι αποσβέσεις που ενσωματώνονται στο λειτουργικό κόστος συγκεντρώνονται στο λογαριασμό 66 και μεταφέρονται στο λογαριασμό 80 γενική εκμετάλλευση. Οι αποσβέσεις που δεν ενσωματώνονται στο λειτουργικό κόστος συγκεντρώνονται στο λογαριασμό 85 και μεταφέρονται στο λογαριασμό 86.03. 22. Η διαφορά των συνολικών αποτελεσμάτων και των μη ενσωματωμένων στο λειτουργικό κόστος αποσβέσεων απεικονίζει τα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως της Μονάδας Υγείας, πριν από την αφαίρεση του τυχόν φόρου εισοδήματος και των τυχόν μη ενσωματωμένων στο λειτουργικό κόστος λοιπών φόρων. Τα καθαρά αυτά αποτελέσματα απεικονίζονται στον λογαριασμό 86.99. § 4.1.202 Υπόδειγμα καταστάσεως λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως Ακολουθεί υπόδειγμα καταστάσεως λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, στο οποίο απεικονίζονται οι αντίστοιχοι σε κάθε κατηγορία λογαριασμοί στους οποίους συγκεντρώνονται στα κονδύλιά της. 4.1.3 Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ §4.1.300 Γενικά 1. Ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων καταρτίζεται υποχρεωτικά στην περίπτωση που γίνεται διάθεση αποτελεσμάτων, σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρ. 4.1.302. 2. Όπως καθορίζεται στην περιπ. 2 της παρ. 4.1.100, ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων δημοσιεύεται στο τέλος κάθε χρήσεως, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά. 3. Στον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων περιλαμβάνονται υποχρεωτικά τουλάχιστο τα στοιχεία του υποδείγματος της παρ. 4.1.302, εφόσον τα στοιχεία αυτά υπάρχουν στη Μονάδα Υγείας. 4. Όλα τα στοιχεία του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων απεικονίζονται σε δύο στήλες, οι οποίες αντιστοιχούν στη χρήση του ισολογισμού και στην προηγούμενη αυτού χρήση. 5. Στον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, που καταχωρείται στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών της Μονάδας Υγείας, για κάθε κονδύλι γίνεται συσχέτιση με τον ή τους κωδικούς αριθμούς των αντίστοιχων λογαριασμών του σχεδίου λογαριασμών, όπως φαίνεται στο υπόδειγμα της παρ. 4.1.302. Κατά τη δημοσίευση του πίνακα αυτού οι κωδικοί αριθμοί συσχετίσεως είναι δυνατό να παραλείπονται. §4.1.301 Κατηγορίες κονδυλίων 1. Στην κατηγορία καθαρά αποτελέσματα χρήσεως περιλαμβάνονται τα καθαρά αποτελέσματα του λογαριασμού 88.00 πλεόνασμα χρήσεως ή το λογαριασμού 88.01 έλλειμμα χρήσεως, τα οποία μεταφέρονται στους λογαριασμούς αυτούς από το λογαριασμό 86.99. 2. Στην κατηγορία υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων περιλαμβάνονται τα υπόλοιπα των λογαριασμών 42.00 υπόλοιπο πλεονασμάτων εις νέο ή 42.01 υπόλοιπο ελλείμματος εις νέο και το άλλο ή μέρος του υπολοίπου του λογαριασμού 42.02 ελλείμματα προηγουμένων χρήσεων, τα οποία μεταφέρονται από τους λογαριασμούς αυτούς στους λογαριασμούς 88.02, 88.03 και 88.04, αντίστοιχα. 3. Στην κατηγορία διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων περιλαμβάνεται το χρεωστικό ή πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασμού 42.04, το οποίο μεταφέρεται στο λογαριασμό 88.06. 4. Στην κατηγορία αποθεματικά προς διάθεση περιλαμβάνονται τα αποθεματικά ή μέρος τους των υπολογαριασμών του 41, για τα οποία αποφασίζεται η διάθεση τους, για κάλυψη ελλειμμάτων ή άλλο νόμιμο σκοπό, και για το λόγο αυτό μεταφέρονται στο λογαριασμό 88.07. 5. Από το αλγεβρικό άθροισμα των παραπάνω 1 - 4 κατηγοριών αφαιρούνται οι τυχόν φόροι εισοδήματος του λογαριασμού 88.08 και οι λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι του λογαριασμού 88.09. Το υπόλοιπο του λογαριασμού, εάν είναι πλεόνασμα, διατίθεται σύμφωνα με την απόφαση που λαμβάνεται από το αρμόδιο όργανο. § 4.1.302 Υπόδειγμα πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων Ακολουθεί υπόδειγμα πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, στο οποίο απεικονίζονται οι αντίστοιχοι λογαριασμοί, από τους οποίους λαμβάνονται τα σχετικά κονδύλια για την κατάρτιση του πίνακα αυτού, καθώς και οι σχετικοί λογαριασμοί στους οποίους μεταφέρονται τα διάφορα κονδύλια της διαθέσεως. 4.1.4. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ § 4.1.400 Γενικά 1. Η κατάσταση του λογαριασμού γενικής εκμεταλλεύσεως καταρτίζεται υποχρεωτικά στο τέλος κάθε χρήσεως, σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρ. 4.1.402. 2. Η κατάρτιση του λογαριασμού γενικής εκμεταλλεύσεως καταχωρείται στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών αμέσως μετά την καταχώρηση του ισολογισμού, του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως και του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων. Η κατάσταση αυτή δε δημοσιεύεται υποχρεωτικά. 3. Στην κατάρτιση του λογαριασμού γενικής εκμεταλλεύσεως περιλαμβάνονται υποχρεωτικά τουλάχιστο τα στοιχεία του υποδείγματος της παρ. 4.1.402, εφόσον τα στοιχεία υπάρχουν στη Μονάδα Υγείας. 4. Όλα τα στοιχεία της καταστάσεως του λογαριασμού γενικής εκμεταλλεύσεως απεικονίζονται σε δύο στήλες, οι οποίες αντιστοιχούν: (1) στη χρήση του ισολογισμού και (2) στην προηγούμενη αυτού χρήση. 5. Στην κατάσταση του λογαριασμού γενικής εκμεταλλεύσεως, που καταχωρείται στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών της Μονάδας Υγείας, για κάθε κονδύλι πρέπει να γίνει συσχέτιση με τον ή τους κωδικούς αριθμούς των αντίστοιχων λογαριασμών του σχεδίου λογαριασμών, όπως φαίνεται στο υπόδειγμα της παρ. 4.1.402. §4.1.401 Κατηγορίες κονδυλίων 1. Στην κατηγορία αποθέματα ενάρξεως χρήσεως περιλαμβάνονται, κατά πρωτοβάθμιο λογαριασμό ή αναλυτικότερα κατά κατηγορίες δευτεροβάθμιων λογαριασμών, τα αποθέματα τέλους της προηγούμενης του ισολογισμού χρήσεως (αρχικά αποθέματα). 2. Στην κατηγορία αγορές χρήσεως περιλαμβάνονται, κατά πρωτοβάθμιο λογαριασμό ή αναλυτικότερα, οι αγορές αποθεμάτων της χρήσεως του ισολογισμού. 3. Στην κατηγορία αποθέματα τέλους χρήσεως περιλαμβάνονται, κατά πρωτοβάθμιο λογαριασμό ή αναλυτικότερα, τα αποθέματα τέλους της χρήσεως του ισολογισμού (τελικά αποθέματα). 4. Στην κατηγορία οργανικά έξοδα περιλαμβάνονται, κατά πρωτοβάθμιο λογαριασμό ή αναλυτικότερα, τα οργανικά έξοδα κατ είδος των λογαριασμών της ομάδας 6. 5. Το άθροισμα των αγορών χρήσεως, της διαφοράς (+ ή -) των αρχικών και τελικών αποθεμάτων, και των οργανικών εξόδων, απεικονίζει το συνολικό κόστος εσόδων της Μονάδας Υγείας για τη χρήση του ισολογισμού. Η διαφορά του συνολικού κόστους εσόδων και του κόστους ιδιοπαραγωγής και βελτιώσεως πάγιων στοιχείων και τεκμαρτών εσόδων απεικονίζει το κόστος εσόδων εκμεταλλεύσεως και λοιπών δραστηριοτήτων της Μονάδας Υγείας. 6. Στην κατηγορία έσοδα κύριας δραστηριότητας περιλαμβάνονται, κατά πρωτοβάθμιο λογαριασμό ή αναλυτικότερα, τα έσοδα της Μονάδας Υγείας που πραγματοποιούνται από την κύρια δραστηριότητα του. 7. Στην κατηγορία λοιπά οργανικά έσοδα περιλαμβάνονται τα λοιπά οργανικά έσοδα της Μονάδας Υγείας, είτε αυτά προέρχονται από την εκμετάλλευση των κυρίων δραστηριοτήτων της, είτε προέρχονται από παρεπόμενες δραστηριότητες. 8. Από τη συσχέτιση των συνολικών εσόδων του λογαριασμού της γενικής εκμεταλλεύσεως με το κόστος των εσόδων αυτών της παραπάνω περιπτ. 5. προκύπτουν τα καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) της εκμεταλλεύσεως, τα οποία ταυτίζονται με εκείνα των λογαριασμών 86.00 και 86.01. όπως καθορίζονται στην παραγρ. 4.1.201 περ. 11. § 4.1.402 Υπόδειγμα καταστάσεως λογαριασμού γενικής εκμεταλλεύσεως Ακολουθεί υπόδειγμα καταστάσεως του λογαριασμού της γενικής εκμεταλλεύσεως, στο οποίο απεικονίζονται οι αντίστοιχοι σε κάθε κατηγορία λογαριασμοί στους οποίους συγκεντρώνονται τα κονδύλιά της. 4.1.5. ΤΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ §4.1.500 Γενικά 1. Το προσάρτημα του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως είναι απαραίτητο συμπλήρωμα των οικονομικών αυτών καταστάσεων, με το οποίο δίνονται διάφορες πρόσθετες ή επεξηγηματικές πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές έχουν σκοπό να διευκολύνουν όλους τους παράγοντες, προς του οποίους απευθύνονται οι οικονομικές καταστάσεις, στο να κατανοούν το περιεχόμενο τους και να προσδιορίζουν την αληθινή οικονομική κατάσταση και τα ακριβή αποτελέσματα (πλεονάσματα ή ελλείμματα) των Δημόσιων Μονάδων Υγείας. 2. Το προσάρτημα του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως περιέρχεται σε γνώση των τρίτων - δημοσιεύεται ή υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Κράτους - σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τη νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά. § 4.1.501 Περιεχόμενο του προσαρτήματος Στο προσάρτημα πρέπει να περιλαμβάνονται τουλάχιστον οι ακόλουθες πληροφορίες : 1. Οι μέθοδοι που εφαρμόστηκαν για την αποτίμηση των διάφορων στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων και οι μέθοδοι υπολογισμού διορθώσεως αξιών με σχηματισμό προβλέψεων ή διενέργεια αποσβέσεων, καθώς και οι μέθοδοι υπολογισμού αναπροσαρμοσμένων αξιών, σε περίπτωση που ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά επιτρέπουν την αναπροσαρμογή. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που γίνονται παρεκκλίσεις από τις διατάξεις που καθορίζουν τις γενικές αρχές αποτιμήσεως, οι παρεκκλίσεις αυτές αναφέρονται με πλήρη αιτιολόγηση των λόγων που τις επέβαλαν και του μεγέθους των συνεπειών που είχαν στη διαμόρφωση των απαιτήσεων - υποχρεώσεων της περιουσιακής καταστάσεως και των αποτελεσμάτων χρήσεως της Μονάδας Υγείας. 2. Σε περίπτωση που, με βάση ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας, εφαρμόζονται διαφορετικές μέθοδοι αποτιμήσεως από τις γενικά νομοθετημένες, αναφέρεται η μέθοδος που εφαρμόστηκε και τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων για τα οποία οι αξίες διαμορφώθηκαν με τη μέθοδο αυτή. Στην περίπτωση αυτή, οι διαφορές από την εφαρμογή της διαφορετικής μεθόδου αποτιμήσεως από τις γενικά νομοθετημένες καταχωρούνται στους λογαριασμούς διαφορών αναπροσαρμογής του παθητικού (λογ. 41.06 - 41.07), ενώ στο προσάρτημα αναφέρεται και η φορολογική μεταχείριση των διαφορών αυτών. Στην παραπάνω περίπτωση, στο προσάρτημα καταχωρείται ένας πίνακας που δείχνει τις μεταβολές των λογαριασμών διαφορές αναπροσαρμογής, που έγιναν μέσα στη χρήση. 3. Οι αποσβέσεις των πάγιων στοιχείων και οι διαφορές που προκύπτουν κατά την αποτίμηση των συμμετοχών και χρεογράφων, όταν δεν αναφέρονται αναλυτικά στην κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως. 4. Οι τυχόν πρόσθετες αποσβέσεις του πάγιου ενεργητικού, οι οποίες γίνονται για φορολογικούς σκοπούς, με αναφορά των σχετικών διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας. 5. Οι διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων του ισολογισμού, οι λόγοι στους οποίους οφείλονται και η φορολογική τους μεταχείριση. 6. Οι διαφορές από την αποτίμηση των αποθεμάτων και των λοιπών ομοειδών στοιχείων στην τελευταία γνωστή τιμή αγοράς πριν από την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού (διαφορές τιμής κτήσεως και τιμής αγοράς), συνολικά κατά κατηγορίες των περιουσιακών αυτών στοιχείων. 7. Οι συναλλαγματικές διαφορές από απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα και ο λογιστικός χειρισμός τους, δηλαδή εάν εμφανίζονται στον ισολογισμό (λογ. πάγιων στοιχείων), ή εάν μεταφέρονται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως. 8. Πίνακας των κατεχόμενων τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων (είδος, τεμάχια), με την αρχική αξία κτήσεως τους και την αξία αποτιμήσεως τους στο τέλος της χρήσεως. 9. Οι υποχρεώσεις της Μονάδας Υγείας, για τις οποίες η προθεσμία εξοφλήσεως τους είναι μεγαλύτερη από πέντε χρόνια από την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού, κατά κατηγορία λογαριασμών και πιστωτή, και οι υποχρεώσεις που καλύπτονται με εμπράγματες ασφάλειες, με αναφορά της φύσεως και της μορφής τους. 10. Οι υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό της Μονάδας Υγείας, εφόσον η παράθεση τους είναι χρήσιμη για την εκτίμηση της οικονομικής τους καταστάσεως (π.χ. αποζημιώσεις απολύσεως ή εξόδου από την υπηρεσία του προσωπικού ή υποχρεώσεις για εξόφληση ομολογιών υπέρ το άρτιο). Τυχόν τέτοιες υποχρεώσεις για συντάξεις, καθώς και τυχόν άλλες υποχρεώσεις αναφέρονται χωριστά. 11. Ο μέσος αριθμός του προσωπικού που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσεως, αναλυμένος κατά κατηγορίες, και οι αμοιβές -έξοδα προσωπικού με ανάλυση σε μισθούς - ημερομίσθια και κοινωνικές επιβαρύνσεις, με χωριστή αναφορά αυτών που είναι σχετικές με συντάξεις. 12. Η έκταση στην οποία ο υπολογισμός των αποτελεσμάτων χρήσεως επηρεάστηκε από αποτίμηση που έγινε κατά παρέκκλιση από τις νομοθετημένες αρχές αποτιμήσεως, είτε στη χρήση του ισολογισμού, είτε σε προηγούμενη χρήση. 13. Τα ποσά των αμοιβών που καταλογίστηκαν στη χρήση για τα μέλη των οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως για τις υπηρεσίες τους, καθώς και οι δημιουργημένες υποχρεώσεις για συντάξεις προς πρώην μέλη των παραπάνω οργάνων. Τα ποσά αυτά καταχωρούνται συνολικά για κάθε κατηγορία. 14. Τα ποσά των προκαταβολών και των πιστώσεων που τυχόν δόθηκαν σε μέλη των οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως και οφείλονται κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού, με αναφορά του ετήσιου επιτοκίου των πιστώσεων αυτών και των ουσιωδών όρων τους, καθώς και οι υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους με τη μορφή οποιασδήποτε εγγυήσεως. Τα ποσά αυτά καταχωρούνται συνολικά για κάθε κατηγορία. 15. Οι κάθε μορφής εγγυήσεις της Μονάδας Υγείας, οι οποίες δεν εμφανίζονται στο παθητικό του ισολογισμού, κατά κατηγορίες. Σε περίπτωση που οι εγγυήσεις εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως, γίνεται ανάλυση των λογαριασμών αυτών. Οι εμπράγματες ασφάλειες (υποθήκες- προσημειώσεις) αναφέρονται χωριστά. Χωριστά, επίσης, αναφέρονται οι τυχόν εγγυήσεις που δίνονται προς όφελος τρίτων. 16. Οι σημαντικές μεταβολές των πάγιων στοιχείων, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, για κάθε πρωτοβάθμιο λογαριασμό του πάγιου ενεργητικού. 17. Επεξηγηματικές πληροφορίες για τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα και έκτακτα και ανόργανα έξοδα, καθώς και για τα έσοδα και έξοδα προηγούμενων χρήσεων, τα οποία εμφανίζονται στη χρήση του ισολογισμού, όταν επηρεάζουν σημαντικά τα αποτελέσματα της Μονάδας Υγείας. Επίσης, αναλύσεις των ποσών των λογαριασμών 36.01 έσοδα χρήσεως εισπρακτέα και 56.01 έξοδα χρήσεως πληρωτέα, αν τα ποσά αυτά είναι σημαντικά. 18. Τα συνολικά ποσά των κάθε είδους οικονομικών δεσμεύσεων από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις, εγγυήσεις και άλλες συμβάσεις ή από την ισχύουσα νομοθεσία επιβαλλόμενες πιθανές υποχρεώσεις, οι οποίες δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως του ισολογισμού, εφόσον η πληροφορία αυτή είναι χρήσιμη για την εκτίμηση της χρηματοοικονομικής θέσεως της Μονάδας Υγείας. Τυχόν υποχρεώσεις για καταβολές ειδικών μηναίων παροχών όπως π.χ. μηνιαίων βοηθημάτων, καθώς και οι οικονομικές δεσμεύσεις σε συνδεμένες επιχειρήσεις, αναφέρονται χωριστά. 19. Ανάλυση των λογαριασμών του ισολογισμού Β(1) έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως, Β(3) τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου και Γ(Ι)(1) έξοδα ερευνών και αναπτύξεως. Σε περίπτωση που η απόσβεση των εξόδων ερευνών και αναπτύξεως δε γίνεται σύμφωνα με το γενικό κανόνα της πενταετίας, αλλά σύμφωνα με ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας, αναφέρονται οι περιπτώσεις αυτές και οι ειδικές διατάξεις στο προσάρτημα. 20. Ανάλυση του λογαριασμού του ισολογισμού λοιπές προβλέψεις όταν είναι αξιόλογες. 21. Σε περίπτωση παρεκκλίσεως, σε μία χρήση, από την αρχή κατά την οποία δεν επιτρέπεται η μεταβολή από χρήση σε χρήση της καθορισμένης δομής του ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, ή οποία είναι δυνατό να γίνει μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία, αναφέρονται η παρέκκλιση και οι λόγοι που την επέβαλαν, με πλήρη αιτιολόγηση της σκοπιμότητας της παρεκκλίσεως αυτής. 22. Αναλύσεις των συμπτυγμένων στοιχείων των κατηγοριών εκείνων του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς. Όταν η Μονάδα Υγείας κάνει τέτοιες συμπτύξεις, είναι υποχρεωμένη να παρουσιάζει τις αντίστοιχες αναλύσεις. 23. Επεξηγηματικές σημειώσεις, σχετικές με τη συγκρισιμότητα των κονδυλίων της χρήσεως του ισολογισμού και των κονδυλίων της προηγούμενης χρήσεως, όταν τα κονδύλια που απεικονίζονται στον ισολογισμό και στα αποτελέσματα χρήσεως, για διάφορους λόγους, δεν είναι απόλυτα συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της προηγουμένης χρήσεως Επίσης, σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις, όταν γίνεται ανακατάταξη των ποσών των αντίστοιχων λογαριασμών της προηγούμενης χρήσεως για να γίνουν αυτά συγκρίσιμα με τα ποσά της κλειόμενης χρήσεως. 24. Επεξηγηματικές πληροφορίες, σχετικές με τις συνδεμένες επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα καθορίζονται από ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας. 25. Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που θα καθοριστούν με ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας ή που κρίνονται αναγκαίες για να παρουσιάζεται μία πιστή εικόνα της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής καταστάσεως και των αποτελεσμάτων της Μονάδας Υγείας, όταν αυτό δεν επιτυγχάνεται με όσα αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους. ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ 5. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ (Λογιστική του κόστους και των αναλυτικών αποτελεσμάτων) Σκοποί και Συστήματα λειτουργίας της Αναλυτικής Λογιστικής Η Αναλυτική Λογιστική της Εκμεταλλεύσεως επιδιώκει τον λογιστικό προσδιορισμό: του λειτουργικού κόστους, του κόστους των παραγομένων προϊόντων και υπηρεσιών, του κόστους των παραγομένων ενσώματων ή ασώματων ακινητοποιήσεων, καθώς και το λογιστικό προσδιορισμό των αναλυτικών μικτών και καθαρών αποτελεσμάτων σε βραχυχρόνια (μηνιαία κλπ) και ετήσια βάση. Οι λογ/σμοί της Αναλυτικής Λογιστικής Εκμεταλλεύσεως μπορούν να λειτουργούν είτε σε ανεξάρτητο λογιστικό κύκλωμα, που ονομάζεται Σύστημα Αυτονομίας, είτε στο αυτό λογιστικό κύκλωμα με τη Γενική Λογιστική που ονομάζεται Σύστημα της Συλλειτουργίας, υπό τον όρο ότι, στην τελευταία αυτή περίπτωση, θα διασφαλίζεται η πλήρης τήρηση των βασικών αρχών των παραγράφων 1.1.100-1.1.102 του παρόντος Π.Δ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.1 § 5.1. ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ (ΟΜΑΔΑΣ 9) § 5.1.100. Τρόπος αναπτύξεως και κωδικοποιήσεως των λογαριασμών της Αναλυτικής Λογιστικής α) Ο κατάλογος των λογαριασμών της Αναλυτικής Λογιστικής (Ομάδας 9), που παρατίθεται στα επόμενα, έχει καταρτισθεί με βάση τις ειδικές ανάγκες των Δημόσιων και λοιπών Μονάδων Υγείας, ώστε να καλύ-πτονται με επάρκεια όλες οι ανάγκες ενός μεγάλου Δημοσίου Οργανισμού Υγείας. Οι μικρότερες Μονάδες Υγείας καθώς και οι ειδικές δεν θα τη-ρήσουν τους λογαριασμούς που αφορούν δραστηριότητες που δεν θα υπάρχουν σε αυτές. β) Για να διευκολυνθεί η μηχανογραφική οργάνωση, η κωδικοποίηση των λογαριασμών της Γενικής Λογιστικής καθώς και της Αναλυτικής Λογιστικής έχει γίνει κατά τρόπο που να υπάρχει απόλυτη κωδικαριθμική συσχέτιση μεταξύ των συλλειτουργούντων και αντικριζόμενων ή αλληλοτροφοδοτούμενων λογαριασμών. Αυτή η πολλαπλώς χρήσιμη κωδικαριθμική συσχέτιση παρέχει και την ευχέρεια για εύκολο μηχανογραφικό προγραμματισμό ταυτόχρονης -αυτόματης ενημερώσεως των λογαριασμών της Αναλυτικής Λογιστικής με τις αγορές αποθεμάτων της Ομάδας 2, με τα έσοδα της Ομάδας 7, με ορισμένα έξοδα της Ομάδας 6 και με τα έκτακτα κλπ. αποτελέσματα των λογαριασμών 81-85. Αυτή η αυτόματη ενημέρωση των λογαριασμών της Αναλυτικής Λογιστικής πραγματοποιείται χωρίς ιδιαίτερη πληκτρολόγηση και συνεπώς χωρίς να χρειάζεται η αναγραφή των κωδικών των λογαριασμών της Αναλυτικής Λογιστικής στα παραστατικά εγγραφών της γενικής Λογιστικής. Επιπροσθέτως, κάτω από πολλούς λογαριασμούς παρατίθενται και χρήσιμες διευκρινιστικές σημειώσεις.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.2 ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ § 5.2.100 Έννοια των όρων «κόστος», «έξοδο», «δαπάνη», «έσοδο». 1. Κόστος υπό ευρεία έννοια είναι η διάθεση ή επένδυση αγοραστικής δυνάμεως για την απόκτηση υλικών ή αυλών αγαθών και υπηρεσιών, με σκοπό τη χρησιμοποίηση τους για την πραγματοποίηση εσόδων από πωλήσεις ή την κάλυψη κοινωνικών αναγκών. Στην πρώτη περίπτωση υπάγονται οι οικονομικές μονάδες που έχουν ως αντικειμενικό σκοπό τους την πραγματοποίηση κέρδους, όπως είναι οι ιδιωτικές, δημόσιες και μικτής ιδιοκτησίας μονάδες που έχουν ως βασικό κριτήριο της δραστηριότητας τους τη επίτευξη πλεονάσματος εσόδων - εξόδων μέσω των πωλήσεων (ενδεικτικές περιπτώσεις αποτελούν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, η ΔΕΗ και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος). Στη δεύτερη περίπτωση υπάγονται οι οικονομικές μονάδες που αποβλέπουν αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών, όπως π.χ. είναι ένα κρατικό νοσοκομείο ή ένα δημόσιο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή ένας Δήμος. 2. Το κόστος, ανάλογα με το σκοπό για τον οποίο πραγματοποιείται ή το ρυθμό κυκλοφορίας του στην οικονομική μονάδα, διακρίνεται σε κόστος τρέχουσας μορφής και κόστος πάγιας μορφής: α) Κόστος τρέχουσας μορφής είναι το κόστος που δημιουργείται όταν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες που αποκτούνται προορίζονται να μεταπωληθούν, αυτούσια ή έπειτα από κατεργασία, σε βραχύ χρονικό διάστημα, κατά κανόνα όχι μεγαλύτερο από μία διαχειριστική περίοδο, όπως είναι π.χ. οι πρώτες και βοηθητικές ύλες, τα αναλώσιμα υλικά, οι αμοιβές προσωπικού, οι αμοιβές υπηρεσιών τρίτων και το ηλεκτρικό ρεύμα. β) Κόστος πάγιας μορφής είναι το κόστος που σχηματίζεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα αγαθά ή οι υπηρεσίες που αποκτούνται πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, από την οικονομική μονάδα, άμεσα ή έμμεσα, για μακρό χρονικό διάστημα, μεγαλύτερο οπωσδήποτε των δώδεκα μηνών, για πάγια εκμετάλλευση. Στην κατηγορία αυτή του κόστους ανήκει π.χ. το κόστος κτήσεως μηχανημάτων, κτιρίων, γηπέδων, επίπλων. Το κόστος πάγιας μορφής μετατρέπεται κατά κανόνα σε κόστος τρέχουσας μορφής, είτε μέσω των τμηματικών αποσβέσεων, είτε μέσω της διαδικασίας πωλήσεως (όταν πάγια στοιχεία αλλάζουν προορισμό επειδή αποφασίζεται η πώληση τους). Το κόστος τρέχουσας μορφής μετατρέπεται, κατ εξαίρεση, σε κόστος πάγιας μορφής, είτε όταν μεταβάλλεται ο λειτουργικός προορισμός του αντίστοιχου αγαθού (π.χ. από επιχείρηση μεταπωλήσεως αυτοκινήτων αποφασίζεται να χρησιμοποιηθούν για την μετακίνηση του προσωπικού της αυτοκίνητα από εκείνα που προορίζονται για πώληση), είτε όταν το αγαθό αναλώνεται στην παραγωγή άλλου αγαθού, που προορίζεται να χρησιμοποιείται για πάγια εκμετάλλευση (π.χ. τα στοιχεία κόστους των ιδοπαραγόμενων παγίων, όπως είναι τα υλικά, τα ημερομίσθια, το ηλεκτρικό ρεύμα και άλλα, που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των παγίων στοιχείων). 3. Έξοδο είναι το κόστος που βαρύνει τα έσοδα της χρήσεως (εξαφανιζόμενο κόστος). Το κόστος εξαφανίζεται (εκπνέει) όταν πωληθεί το αγαθό στο οποίο είναι ενσωματωμένο ή παρασχεθεί η υπηρεσία στην παραγωγή της οποίας έχει ενσωματωθεί. 4. Δαπάνη είναι η διαδικασία ή η ενέργεια πραγματοποιήσεως του κόστους ή του εξόδου. Δαπανώ σημαίνει ενεργώ ή ακολουθώ τις αναγκαίες διαδικασίες υλοποιήσεως μιας επενδύσεως σε υλικά αγαθά και υπηρεσίες, όπως π.χ. δαπανώ για την αγορά ενός μηχανήματος, μια πρώτης ύλης, ενός κτιρίου ή για τη χρησιμοποίηση υπηρεσιών τρίτων και για τη μίσθωση της εργασίας εργατοϋπαλλήλων. 5. Έσοδο είναι η χρηματική έκφραση της αγοραστικής δυνάμεως που αποκτάται, άμεσα ή έμμεσα, από τη δραστηριότητα της οικονομικής μονάδας και ειδικότερα από την πώληση ή εκμετάλλευση.αγαθών, υπηρεσιών και δικαιωμάτων. Στην έννοια του εσόδου περιλαμβάνονται και τυχόν επιχορηγήσεις και άλλα παρόμοιας φύσεως κονδύλια, που καταβάλλονται στην οικονομική μονάδα για την υποβοήθηση επιτεύξεως των σκοπών της. 6. Οι βασικές ομοιότητες και διαφορές των εννοιών κόστους, εξόδου, δαπάνης, χαρακτηρίζονται και από τα ακόλουθα: α) Το κόστος, ως τη στιγμή που θα εκπνεύσει, αποτελεί στοιχείο του ενεργητικού, ενώ το έξοδο, από τη στιγμή που θα δημιουργηθεί, αποτελεί στοιχείο διαμορφωτικό των αποτελεσμάτων της χρήσεως μέσα στην οποία πραγματοποιείται. β) Το έξοδο, έστω και στιγμιαία, προϋπάρχει σαν κόστος, ενώ δεν ισχύει το αντίστροφο. γ) Το κόστος σαν επένδυση που δημιουργείται, είτε μέσα σε μία χρήση, είτε μέσα σε περισσότερες, μέχρις ότου εκπνεύσει, κατά κανόνα αλλάζει μορφές. Αυτό π.χ. παρατηρείται στην περίπτωση που το κόστος ενός μηχανήματος μετατρέπεται σε κόστος παραγωγής προϊόντων ή υπηρεσιών μέσα στη διάρκεια πολλών χρήσεων (με τη διενέργεια αποσβέσεων) ή στην περίπτωση που το κόστος μιας πρώτης ύλης μετατρέπεται σε κόστος παραγωγής έπειτα από τη βιομηχανοποίηση της. Τελικά, στα παραδείγματα αυτά, το κόστος του έτοιμου προϊόντος εκπνέει με τη μετατροπή του σε έξοδο όταν το προϊόν αυτό πωλείται, είτε στην ίδια, είτε στις επόμενες χρήσεις από εκείνη που παράγεται (και το κόστος του βαρύνει το πραγματοποιούμενο από την πώληση έσοδο). δ) Το έξοδο σχηματίζεται από το κόστος που, μέσα σε μία χρήση, εκπνέει και αποτελεί ένα αυτοτελές μέγεθος που συσχετίζεται με το έσοδο για τον προσδιορισμό του αποτελέσματος, με βάση την ισότητα: ΕΣΟΔΑ Χρήσεως - ΕΞΟΔΑ Χρήσεως = ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Χρήσεως (±) Τα έξοδα της χρήσεως σχηματίζονται από το κόστος κτήσεως ή παραγωγής των πωλημένων, αυξημένο με το κόστος των λειτουργιών διοικήσεως, διαθέσεως, χρηματοοικονομικής και ερευνών - αναπτύξεως, που δεν έχει ενσωματωθεί στο κόστος παραγωγής. ε) Η δαπάνη συνδέεται με το κόστος πάγιας ή τρέχουσας μορφής μόνο σαν ενέργεια ή διαδικασία πραγματοποιήσεως του. Δεν είναι έννοια διαφορετική από τις έννοιες του κόστους και του εξόδου. Αποτελεί απλώς τη μία από τις δύο εξωτερικές όψεις αυτών, δηλαδή τη συγκεκριμένη ενέργεια πραγματοποιήσεως τους (όπως π.χ. απόφαση επενδύσεως ή διακανονισμός αξίας) και τη αριθμητική έκφραση τους (όπως π.χ. η αξία μηχανήματος ευρώ 100 αναλύεται σε τιμολογιακή αξία Ευρώ 70, σε δασμούς και λοιπούς φόρους εισαγωγής ευρώ 20 και σε λοιπά άμεσα έξοδα αγοράς δρχ. 10). § 5.2.101 Έξοδα κοστολογήσιμα (οργανικά και ομαλά έξοδα) - Έξοδα μη κοστολογήσιμα (ανόργανα και ανώμαλα έξοδα) 1. Με κριτήριο το σκοπό στον οποίο αποβλέπει η πραγματοποίηση του κόστους - εξόδου, αυτό διακρίνεται σε οργανικό και ανόργανο, ως εξής: α) Οργανικό κόστος - έξοδο είναι το ομαλό κόστος - έξοδο που αναφέρεται στην ομαλή εκμετάλλευση της χρήσεως και συσχετίζεται με τα οργανικά έσοδα για τον προσδιορισμό του οργανισμού αποτελέσματος εκμεταλλεύσεως της οικονομικής μονάδας. Οργανικά έξοδα είναι εκείνα που αναλώνονται κατά τη διάρκεια της χρήσεως για την (ομαλή) εκμετάλλευση των τακτικών δραστηριοτήτων της οικονομικής μονάδας. β) Ανόργανο κόστος - έξοδο είναι εκείνο που δεν αναφέρεται στην ομαλή εκμετάλλευση της χρήσεως και δεν συσχετίζεται με τα οργανικά έσοδα για τον προσδιορισμό του οργανικού αποτελέσματος εκμεταλλεύσεως. Αυτό το κόστος - έξοδο συνδέεται με τυχαίες και ευκαιριακές πράξεις ή δραστηριότητες. Στην κατηγορία των ανόργανων εξόδων περιλαμβάνονται και τα ανώμαλα ή έκτακτα έξοδα που, αν και έχουν σχέση με τη βασική ή τις δευτερεύουσες δραστηριότητες που αναπτύσσει η οικονομική μονάδα, η πραγματοποίηση τους οφείλεται σε έκτακτα γεγονότα και περιστατικά (περίπτωση ανώμαλου κόστους που περιγράφεται αμέσως κατωτ. αριθ. 2 περ. β΄). Το ανόργανο κόστος - έξοδο δεν ενσωματώνεται στο λειτουργικό κόστος παραγωγής (βλ. πιο κάτω § 5.2.104). 2. Με κριτήριο την ενσωμάτωση ή μη στο λειτουργικό κόστος, το κόστος - έξοδο διακρίνεται σε ομαλό και ανώμαλο, ως εξής: α) Ομαλό κόστος - έξοδο είναι το οργανικό κόστος - έξοδο που ενσωματώνεται στο κόστος των διάφορων λειτουργιών της οικονομικής μονάδας με τη μορφή που προϋπάρχει, δηλαδή τη μορφή του κόστους, επειδή βρίσκεται σε ομαλή σχέση με το έργο που παράγεται από τις λειτουργίες αυτές. Η ενσωμάτωση δηλαδή αυτή εξαρτάται από την ομαλότητα ή μη της σχέσεως που υπάρχει μεταξύ του έργου που παράγεται από μία δραστηριότητα ή λειτουργία και του κόστους της. Δηλαδή, η δαπάνη είναι κοστολογήσιμη και ενσωματώνεται στο λειτουργικό κόστος μόνο εφόσον είναι και ομαλή και οργανική. β) Ανώμαλο κόστος - έξοδο είναι εκείνο που δεν ενσωματώνεται στο λειτουργικό κόστος, επειδή κρίνεται ότι δεν βρίσκεται σε ομαλή σχέση με το έργο που αντίστοιχα παράγεται. Αυτό το κόστος - έξοδο εμφανίζει έντονα τα χαρακτηριστικά της έκτακτης μη οργανικής ζημίας, όπως π.χ. στην περίπτωση υποαπασχολήσεως της οικονομικής μονάδας ή τμημάτων αυτής, το κόστος των σταθερών στοιχείων που αντιστοιχεί στο βαθμό υποαπασχολήσεως. Έτσι, αν το σταθερό κόστος του τμήματος Α, που υποαπασχολείται κατά 50%, είναι 1.000.000 δρχ., το μισό (1/2) του κόστους αυτού, δηλαδή 500.000 δρχ., δεν ενσωματώνεται στο λειτουργικό κόστος, χαρακτηρίζεται ως ανώμαλο έξοδο και μεταφέρεται στους οικείους λογαριασμούς. Στην κατηγορία των ανώμαλων εξόδων εντάσσονται και τα τυχαία, απρόβλεπτα, εξαιρετικά και ακανόνιστα έξοδα, τα οποία πραγματοποιούνται ανεξάρτητα από την ομαλή λειτουργία της οικονομικής μονάδας. Τα έξοδα αυτά χαρακτηρίζονται ως έκτακτα ή ως έκτακτες ζημίες και δεν ενσωματώνονται στο λειτουργικό κόστος, αλλά καταχωρούνται στο λογ/σμό 81 «έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα» και τους υπολογαριασμούς του που μεταφέρονται απευθείας στα αποτελέσματα χρήσεως. Ενδεικτικές περιπτώσεις τέτοιων εξόδων είναι οι ακόλουθες: - Τα πρόστιμα κάθε είδους και οι προσαυξήσεις φόρων - Οι τόκοι υπερημερίας (δανείων, γραμματίων κ.λ.π.) - Οι ποινικές ρήτρες - Οι καταπτώσεις εγγυήσεων - Οι προσαυξήσεις λόγω καθυστερήσεως καταβολής εισφορών και συνεισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς - Η επιβολή εφάπαξ έκτακτων φόρων - Η πληρωμή ημερών απεργίας του προσωπικού - Η καταβολή αποζημιώσεως σε τρίτους για αποκατάσταση ανώμαλων φθορών ή καταστροφών - Η επισκευή μηχανημάτων ή εγκαταστάσεων για αποκατάσταση ανώμαλων φθορών ή καταστροφών - Οι χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές - Οι δωρεές και εισφορές για κοινωφελείς σκοπούς, που θεωρούνται ασυνήθιστα υψηλές σε σχέση με το μέγεθος της οικονομικής μονάδας. - Οι αποζημιώσεις στο προσωπικό, λόγω αποχωρήσεως από την υπηρεσία (συνταξιοδότηση η απόλυση), που δεν καλύπτονται από σχηματισμένες σχετικές προβλέψεις - Οι απώλειες από πυρκαγιές ή μεταφορές που δεν καλύπτονται ασφαλιστικά - Τα ελλείμματα ταμείου - Οι κλοπές και υπεξαιρέσεις - Οι ανεπίδεκτες εισπράξεως απαιτήσεις που δεν καλύπτονται από σχηματισμένες σχετικές προβλέψεις - Οι προβλέψεις που σχηματίζονται για τα παραπάνω έκτακτα έξοδα και έκτακτες ζημίες. § 5.2.102 Κατηγορίες (είδη) κόστους Ο όρος «κόστος» χρησιμοποιείται σε κάθε περίπτωση που επιθυμείται να εκφρασθεί το ύψος των οικονομικών θυσιών που αναλώθηκαν για την επίτευξη συγκεκριμένου σκοπού. Συνεπώς, κάθε φορά που γίνεται λόγος περί κόστους πρέπει να διευκρινίζεται για ποιο είδος κόστους πρόκειται, γιατί ο όρος «κόστος», δίχως ειδικότερο προσδιορισμό είναι αόριστος, δεδομένου ότι, η σύνθεση του κάθε είδους κόστους είναι ανάλογη του σκοπού για τον οποίο αυτό προσδιορίζεται (ο σκοπός για τον οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί το προσδιοριζόμενο κόστος καθορίζει και τη σύνθεση του). Στα επόμενα (§§ 5.2.103 - 5.2.107) αναφέρονται συνοπτικά τα σημαντικότερα είδη κόστους. § 5.2.103 Κόστος πραγματικό (ιστορικό) - Ολικό λειτουργικό κόστος 1. Πραγματικό (ιστορικό) κόστος είναι εκείνο που σχηματίζεται από στοιχεία ομαλά και πραγματικά. Το πραγματικό κόστος κατά κανόνα, αναφέρεται σε προϊόντα ή υπηρεσίες που παράγονται, σε ενσώματα ή ασώματα αγαθά που αγοράζονται ή σε δραστηριότητες και λειτουργίες της οικονομικής μονάδας. Το πραγματικό κόστος παρουσιάζει τα εξής χαρακτηριστικά: α) Είναι απαλλαγμένο από υπολογιστικά έξοδα, όπως π.χ. από τόκους.ιδίων κεφαλαίων, αυτασφάλιστρα και αμοιβές επιχειρηματία. β) Στη διαμόρφωση του δεν συμμετέχουν έξοδα με ανώμαλο χαρακτήρα, όπως έξοδα που αντιστοιχούν σε υποαπασχόληση τμήματος ή λειτουργίας, υπερβολικές φύρες, πρόστιμα καθυστερήσεως πληρωμής φόρων και εισφορών και λοιπά παρόμοια έξοδα (βλ. σχετικά προηγούμενα την § 5.2.101). 2. Οι υποκατηγορίες του πραγματικού κόστους είναι οι ακόλουθες: α) Κόστος αρχικό είναι εκείνο το οποίο σχηματίζεται από τα άμεσα υλικά και την άμεση εργασία που ενσωματώνονται στο προϊόν ή στην υπηρεσία που παράγεται. Τα συστατικά στοιχεία του αρχικού κόστους επισημαίνονται και υπολογίζονται ποσοτικά και κατ αξία εύκολα (και πρέπει πάντοτε να είναι ομαλά και πραγματικά). Το αρχικό (ή πρωταρχικό) κόστος είναι άμεσο, δηλαδή δεν περιλαμβάνει στοιχεία που προκύπτουν ύστερα από κατανομή. Αν όμως η κατανομή των εξόδων στηρίζεται σε άμεσες ποσοτικές μετρήσεις, το αντίστοιχο κόστος θεωρείται άμεσο και συμμετέχει στη διαμόρφωση του αρχικού κόστους, όπως π.χ. το μηνιαίο κόστος του προσωπικού, το οποίο, όταν μερίζεται, με βάση στοιχεία πραγματικής απασχολήσεως, κατά κέντρο κόστους ή κατά προϊόν ή υπηρεσία που παράγεται, μετατρέπεται σε άμεσο κόστος, για το ποσό που βαρύνει το συγκεκριμένο κέντρο ή παραγόμενο προϊόν ή παραγόμενη υπηρεσία. Το αρχικό κόστος, λόγω του ότι είναι άμεσο, χρησιμοποιείται βασικά ως κριτήριο κατανομής του έμμεσου κόστους, αποτελεί τον πυρήνα διαμορφώσεως του πλήρους κόστους παραγωγής και με βάση αυτό ελέγχονται οι φορείς που ευθύνονται για την πραγματοποίησή του. Σχετικά με τα συστατικά στοιχεία του αρχικού κόστους διευκρινίζονται τα εξής: - Άμεσα υλικά, κατά κανόνα, είναι οι πρώτες και βοηθητικές ύλες που ενσωματώνονται στο προϊόν που παράγεται από αυτές, όπως π.χ. το βαμβάκι που αναλώνεται για την παραγωγή του νήματος, το νήμα που αναλώνεται για την παραγωγή του υφάσματος, το ύφασμα και όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται και ενσωματώνονται στο έτοιμο ένδυμα (όπως κουμπιά, κλωστές και φόδρες). - Άμεση εργασία είναι το πραγματικό κόστος του χρόνου εργασίας που διαθέτεται στην παραγωγή του συγκεκριμένου προϊόντος ή της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Ο χρόνος αυτός προσδιορίζεται έπειτα από μετρήσεις και όχι έπειτα από υπολογισμούς ή κατανομές, εκτός αν οι κατανομές γίνονται με βάση στοιχεία πραγματικής απασχολήσεως κατά συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία που παράγεται. β) Κόστος μετατροπής είναι το σύνολο των οργανικών και ομαλών εξόδων που πραγματοποιούνται στο στάδιο μετατροπής ενός υλικού από μία μορφή σε άλλη κατά τη διάρκεια ενός σταδίου ή φάσεως κατεργασίας. Το κόστος μετατροπής περιλαμβάνει όλα τα έξοδα παραγωγής, άμεσα και έμμεσα, εκτός από την αξία των άμεσων υλικών, αναλύεται δηλαδή στις εξής κατηγορίες συστατικών του στοιχείων: - Κόστος άμεσης εργασίας παραγωγής - Κόστος λοιπών άμεσων εξόδων παραγωγής - Κόστος έμμεσων λοιπών στοιχείων παραγωγής (γενικά βιομηχανικά έξοδα) γ) Κόστος παραγωγής είναι εκείνο που πραγματοποιείται για την παραγωγή μιας υπηρεσίας ή ενός ενδιάμεσου ή τελικού προϊόντος ή για την παραγωγή του σε μία ή περισσότερες φάσεις ή στάδια παραγωγής, καθώς και το κόστος κατασκευής τεχνικών έργων πάγιας μορφής, όπως τα τεχνικά έργα Ύδρευσης και Αποχέτευσης. Τα συστατικά στοιχεία του κόστους παραγωγής είναι τα εξής: - Το κόστος των άμεσων υλικών παραγωγής - Το κόστος μετατροπής (κόστος άμεσης εργασίας παραγωγής + λοιπά άμεσα έξοδα παραγωγής + γενικά βιομηχανικά έξοδα) Το κόστος παραγωγής δεν επιβαρύνεται με έξοδα διοικητικής λειτουργίας, λειτουργίας διαθέσεως (που για τα Νοσοκομεία μετονομάζεται σε λειτουργία Δημοσίων Σχέσεων) και λειτουργίας ερευνών και αναπτύξεως, ούτε με χρηματοοικονομικά έξοδα. Δεν επιβαρύνεται επίσης με έξοδα λειτουργίας των αποθηκών έτοιμων προϊόντων, τα οποία επιβαρύνουν το κόστος της λειτουργίας διαθέσεως. Όταν το κόστος παραγωγής επιβαρυνθεί και με τα έξοδα (το κόστος) των λειτουργιών διοικήσεως, διαθέσεως (και για τα Νοσοκομεία «Δημοσίων Σχέσεων»), ερευνών - αναπτύξεως και χρηματοοικονομικής (δηλαδή και με τα έξοδα των λογαριασμών 92.01, 92.02, 92.03 και 92.04), σχηματίζεται το ολικό (πλήρες) κόστος (βλ. αμέσως πιο κάτω υπό θ). δ) Κόστος λειτουργίας διαθέσεως (έξοδα διαθέσεως) είναι τα έξοδα που γίνονται για την προώθηση, προετοιμασία και πραγματοποίηση των πωλήσεων προϊόντων ή υπηρεσιών της οικονομικής μονάδας καθώς και για την είσπραξη του αντιτίμου των πωλήσεων αυτών. Τα έξοδα αυτά, που διαμορφώνουν το λειτουργικό κόστος διαθέσεως, διακρίνονται σε άμεσα ή ειδικά και έμμεσα ή γενικά. Ειδικά για τα Νοσοκομεία, το κόστος λειτουργίας διαθέσεως (λογ/σμός 92.03) μετονομάζεται σε «κόστος λειτουργίας Δημοσίων Σχέσεων» και περιλαμβάνει τα έξοδα λειτουργίας των αντίστοιχων υπηρεσιών, καθώς και τα έξοδα προβολής και ενημερώσεως των ενδιαφερόμενων και γενικά του κοινού για το επιτελούμενο στο Νοσοκομείο έργο. ε) Κόστος εμπορικό είναι εκείνο που προκύπτει, αν στο κόστος παραγωγής ή αγοράς των πωλημένων (προϊόντων ή υπηρεσιών) προστεθούν όλα τα έξοδα (άμεσα και έμμεσα) της λειτουργίας διαθέσεως. στ) Κόστος λειτουργίας διοικήσεως είναι τα έξοδα που γίνονται για τη λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών της οικονομικής μονάδας. Το κόστος αυτό σχηματίζεται από τα κατ είδος στοιχεία των οργανικών εξόδων έπειτα από την κατάταξη τους σύμφωνα με τον προορισμό τους. Το κόστος της διοικητικής λειτουργίας, ύστερα από τον οριστικό σχηματισμό του, χρησιμοποιείται κατά τη διαδικασία διαμορφώσεως των αποτελεσμάτων της γενικής λογιστικής. Το κόστος αυτό μεταφέρεται στο λογαριασμό 86 της Γενικής Λογιστικής και στο λογαριασμό 98 της Αναλυτικής Λογιστικής και στο σύνολο του επιβαρύνει τα μικτά οργανικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως. ζ) Κόστος χρηματοοικονομικής λειτουργίας είναι το κόστος του δανειακού κεφαλαίου της οικονομικής μονάδας και τα έξοδα που γίνονται για τη λειτουργία των χρηματοληπτικών και χρηματοδοτικών υπηρεσιών της (εφόσον υπάρχουν ιδιαίτερες τέτοιες υπηρεσίες στην οικονομική μονάδα). Το χρηματοοικονομικό κόστος, μετά την οριστική διαμόρφωσή του, επιβαρύνει τα αποτελέσματα χρήσεως (Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής, λογ/σμοί 86 και 98, αντίστοιχα). η) Κόστος λειτουργίας ερευνών και αναπτύξεως είναι το κόστος που πραγματοποιείται στη λειτουργία ερευνών και αναπτύξεως. Το κόστος αυτό σχηματίζεται από τα κατ είδος έξοδα και λοιπά στοιχεία κόστους, τα οποία κατατάσσονται κατά προορισμό. Το κόστος λειτουργίας ερευνών και αναπτύξεως κατανέμεται ως εξής: - Επιβαρύνει το κόστος ακινητοποιήσεων όταν η ερευνητική δραστηριότητα οδηγεί στην ανακάλυψη μιας νέας μεθόδου ή ενός νέου προϊόντος, από την εκμετάλλευση των οποίων βασίμως αναμένεται η πραγματοποίηση για πολλά χρόνια πρόσθετων αξιόλογων εσόδων. - Επιβαρύνει κατά το όλο ή μέρος τα μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (όταν δεν συντρέχουν οι προηγούμενες προϋποθέσεις). Το κόστος λειτουργίας ερευνών και αναπτύξεως, μετά τον οριστικό σχηματισμό του, κατά το μέρος που δεν επιβαρύνει το κόστος ακινητοποιήσεων, χρησιμοποιείται στη διαδικασία διαμορφώσεως των αποτελεσμάτων (Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής). θ) Ολικό κόστος εσόδων είναι το συνολικό ποσό εξόδων που βαρύνει τα οργανικά έσοδα μιας περιόδου και διαμορφώνει το αποτέλεσμα εκμεταλλεύσεως (κέρδος ή ζημία) της περιόδου αυτής. Τα συστατικά στοιχεία του ολικού κόστους εσόδων είναι: - Το κόστος κτήσεως (παραγωγής ή αγοράς) των πωλημένων (προϊόντων, εμπορευμάτων και υπηρεσιών) - Το κόστος των λειτουργιών διοικήσεως, διαθέσεως (και για τα Νοσοκομεία «Δημοσίων Σχέσεων»), χρηματοοικονομικής και ερευνών - αναπτύξεως. § 5.2.104 Κόστος παραγωγής υπολογιζόμενο με βάση τις αρχές του άμεσου κόστους - Κόστος λήψεως αποφάσεων και κόστος απογραφής 1. Κόστος παραγωγής είναι το πραγματικό (ιστορικό) κόστος (βλ. προηγ. § 5.2.103), το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο των οργανικών και ομαλών δαπανών που πραγματοποιήθηκαν κυρίως κατά τρόπο άμεσο για τη μετατροπή πρώτων και βοηθητικών υλών σε έτοιμα ή ημιέτοιμα προϊόντα, καθώς και την αξία των πρώτων και βοηθητικών υλών που (κάτω από ομαλές συνθήκες) αναλώθηκαν άμεσα. Δηλαδή, τα συστατικά στοιχεία του κόστους παραγωγής είναι τα εξής: - Το κόστος των άμεσων υλικών παραγωγής (το κόστος κτήσεως των ενσωματούμενων στο παραγόμενο προϊόν πρώτων και βοηθητικών υλών κατά τρόπο άμεσο). - Το κόστος της άμεσης εργασίας παραγωγής - Το κόστος των άμεσων λοιπών εξόδων παραγωγής - Αναλογία των έμμεσων εξόδων παραγωγής (γενικά βιομηχανικά έξοδα). Το συντιθέμενο από τα ανωτέρω στοιχεία κόστος παραγωγής συσχετίζεται με τα εκ των πωλήσεων (προϊόντων ή υπηρεσιών) προκύπτοντα αντίστοιχα έσοδα και προσδιορίζονται τα κατ είδος μικτά αποτελέσματα, τα οποία αποτελούν βασική πληροφορία για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων (σχετιζόμενων με αύξηση της παραγωγής κερδοφόρων ειδών και μείωση της παραγωγής άλλων ζημιογόνων κλπ). Εξυπακούεται ότι, για τη λήψη τέτοιων αποφάσεων, πρέπει να υπάρχει η βεβαιότητα ότι το κόστος παραγωγής συντίθεται από στοιχεία οργανικά και ομαλά (όπως καθορίζεται προηγ. στην § 5.2.101) και ότι είναι σωστό και αξιόπιστο. Η αξιοπιστία του (οργανικού και ομαλού) κόστους ισούται με το ποσοστό συμμετοχής σ αυτό των άμεσων εξόδων του. Δηλαδή, το οργανικό και ομαλό κόστος θα είναι αξιόπιστο εάν αποτελείται κυρίως από άμεσα έξοδα και η επιβάρυνση του με τα ολίγα έμμεσα έξοδα έχει γίνει μετά από προσεκτικά μελετημένους μερισμούς (με τη χρησιμοποίηση των πλέον προσιδιαζόντων κριτηρίων μερισμού κλπ), γι΄ αυτό τα έμμεσα αυτά έξοδα χαρακτηρίζονται ως ημιάμεσα - ημιέμμεσα. Το πιο πάνω κόστος παραγωγής αποτελεί και τη βάση για την αποτίμηση των αποθεμάτων της απογραφής τέλους χρήσεως. 2. Το πιο πάνω κόστος παραγωγής, ως συγκροτούμενο κατά το πλείστον από άμεσα στοιχεία, έχει το σπουδαιότατο πλεονέκτημα της αντικειμενικότητας. Περαιτέρω, το κόστος αυτό, χρησιμοποιούμενο και ως κόστος απογραφής, συμβάλλει αποφασιστικά στην ορθή εφαρμογή της αρχής της συντηρητικότητας. Για τα πλεονεκτήματα του αυτά το κόστος αυτό έχει γίνει γενικά αποδεκτό διεθνώς από τη νομοθεσία και την πράξη και εφαρμόζεται για τον υπολογισμό του κόστους των ιδιοπαραγομένων προϊόντων ή υπηρεσιών καθώς και του (ολικά ή μερικά) ιδιοκατασκευαζόμενου πάγιου εξοπλισμού και γενικά εγκαταστάσεων πάγιας χρησιμοποιήσεως (βλ. και Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο Νο.16). Στη χώρα μας η γενική εφαρμογή του κόστους παραγωγής προβλέπεται από το Ε.Γ.Λ.Σ. (§§ 5.211 αριθ. 5, 5.213 και 5.214) και τις προερχόμενες από την 4η Οδηγία της Ε.Ε. (78/660/ΕΟΚ) νέες διατάξεις του κωδ. Ν. 2190/1920 (άρθρο 43). 3. Όλα τα προηγούμενα (αριθ. 1 και 2) εφαρμόζονται ανάλογα και για τις παρεχόμενες από τα Κρατικά Νοσοκομεία υγειονομικές υπηρεσίες. Υπογραμμίζεται ότι, ο σωστός υπολογισμός του πραγματικού κόστους κάθε παρεχόμενης υπηρεσίας από ένα Κρατικό Νοσοκομείο, αποτελεί την ασφαλέστερη βάση για να γίνει σύγκριση και εκτίμηση του κόστους παραγωγής κάθε παρεχόμενης υπηρεσίας σε σχέση με το βαθμό ωφέλειας των πολιτών από τις ικανοποιούμενες αντίστοιχες ανάγκες τους, ώστε να καθίσταται δυνατόν να λαμβάνονται σωστές αποφάσεις, σχετικά με τις υπηρεσίες των οποίων η παροχή ενδείκνυται να αυξηθεί ή να μειωθεί και ενδεχομένως να διακοπεί και με τους εξοικονομούμενους πόρους να παρασχεθούν άλλες ωφελιμότερες υπηρεσίες. § 5.2.105 Κόστος υποαπασχολήσεως - αδράνειας Τα έξοδα της Ομάδας 6, που αφορούν τη λειτουργία παραγωγής και συγκεντρώνονται στο λογαριασμό 92.00, περιλαμβάνουν συνήθως και ποσά τα οποία, σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες λογισμού του κόστους, δεν είναι κοστολογήσιμα γιατί η ανάλωση τους δεν βρίσκεται σε ομαλή σχέση με το παραχθέν αντίστοιχο έργο (βλ. προηγ. § 5.2.101) και συνεπώς δεν πρέπει να επιβαρύνουν τους ενδιάμεσους και τελικούς φορείς κόστους (παραγόμενα προϊόντα ή υπηρεσίες) (όπως, π.χ., οι αποδοχές του προσωπικού που αντιστοιχούν σε υποαπασχόληση του ή σε ημέρες απεργίας του που του πληρώθηκαν, οι αποσβέσεις πάγιων στοιχείων που ήταν σε αδράνεια, κλπ). Πρόκειται για το γνωστό «κόστος υποαπασχολήσεως - αδράνειας», το οποίο πρέπει, τελικά, να μεταφερθεί στο λογαριασμό 98.99 «αποτελέσματα χρήσεως» και να εμφανισθεί ιδιαιτέρως στη δημοσιευόμενη «κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως» του λογ/σμού 86 (της Γενικής Λογιστικής). Συνεπώς, πρέπει το κόστος αυτό να συγκεντρώνεται σε ιδιαίτερους υπολογαριασμούς του 92.00, από αυτούς να μεταφέρεται στον 98.99 (οπότε και κατά την κατάρτιση του λογ/σμού 80.00 «λογαριασμός Γενικής Εκμεταλλεύσεως» θα αποχωρίζεται από τον 80.01 «μικτά αποτελέσματα» και μέσω του 80.02 θα μεταφέρεται στον 86. Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε ο λογ/σμός 92.00.95 «Έξοδα υποαπασχολήσεως - αδράνειας», ο οποίος αναπτύσσεται σε τεταρτοβάθμιους κατά κέντρο κόστους και καθένας από αυτούς σε πεμπτοβάθμιους κατ είδος εξόδου. § 5.2.106 Κόστος άμεσο και κόστος έμμεσο (άμεσα και έμμεσα έξοδα) 1. Κόστος άμεσο είναι εκείνο που σχηματίζεται από στοιχεία τα οποία επιβαρύνουν ολοκληρωτικά και χωρίς μερισμό το κέντρο (θέση) ή τον φορέα κόστους. (βλ. προηγ. § 5.2.104) Το άμεσο κόστος διαχωρίζεται στις εξής δύο υποκατηγορίες: α) Στο άμεσο μεταβλητό κόστος, που σχηματίζεται μόνο από μεταβλητά (άμεσα) στοιχεία. Ένα στοιχείο κόστους είναι δυνατό να είναι άμεσο ως προς ένα κέντρο κόστους, ενώ ως προς ένα φορέα κόστους είναι δυνατό να είναι έμμεσο. β) Στο άμεσο ολικό ή πλήρες άμεσο κόστος, που περιλαμβάνει το σύνολο των άμεσων στοιχείων του, σταθερών και μεταβλητών. Το ολικό άμεσο κόστος είναι κατάλληλο για τον προσδιορισμό της αποδοτικότητας, π.χ. ενός τμήματος, μιας δραστηριότητας ή ενός κλάδου εκμεταλλεύσεως, δεδομένου ότι το αποτέλεσμα που προκύπτει από τη σύγκριση του κόστους αυτού με τα αντίστοιχα έσοδα (αξία του έργου που παράγεται) χρησιμοποιείται στην κάλυψη του έμμεσου κόστους και στη διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος της οικονομικής μονάδας. Έτσι, προσδιορίζεται το μέτρο συμβολής του τμήματος ή κλάδου στη γενική αποδοτικότητα της εκμεταλλεύσεως. 2. Κόστος έμμεσο είναι εκείνο που πραγματοποιείται ταυτόχρονα για περισσότερους από ένα φορείς ή κέντρα κόστους, είτε επειδή ο διαχωρισμός του, π.χ. κατά φορέα, δεν είναι εύκολος, είτε επειδή δεν κρίνεται οικονομικά ωφέλιμος. Έμμεσο κόστος αποτελούν, π.χ., τα έξοδα λειτουργίας των τεχνικοδιοικητικών υπηρεσιών ενός παραγωγικού συγκροτήματος, το ηλεκτρικό ρεύμα παραγωγής (όταν δεν υπάρχουν ενδιάμεσοι μετρητές), στοιχεία α οποία δεν συνδέονται με ένα προϊόν ή τμήμα, αλλά με το σύνολο των κέντρων ή θέσεων κόστους και με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παράγονται. Το έμμεσο κόστος, κατά κανόνα σταθερό ή ημιμεταβλητό, επιβαρύνει τα κέντρα ή τους φορείς κόστους έπειτα από μερισμό, που γίνεται με την χρησιμοποίηση κατάλληλων, κατά περίπτωση, κριτηρίων. 3. Άμεσα έξοδα είναι εκείνα που αναλώθηκαν (δαπανήθηκαν) απευθείας για ένα συγκεκριμένο κέντρο κόστους και το επιβαρύνουν άμεσα, δίχως προηγούμενο μερισμό. Αντίθετα, έμμεσα έξοδα είναι τα αναλωθέντα (δαπανηθέντα) για περισσότερα κέντρα κόστους (δηλ. τα «κοινά» έξοδα) και η επιβάρυνση καθενός κέντρου κόστους γίνεται μετά από σχετικό μερισμό (αφού επιλεγούν τα πλέον κατάλληλα κριτήρια κλπ). § 5.2.107 Κόστος σταθερό και κόστος μεταβλητό - έξοδα σταθερά και έξοδα μεταβλητά 1. Κόστος σταθερό είναι εκείνο που δεν επηρεάζεται από τις μεταβολές του επιπέδου (όγκου) της παραγωγικής δραστηριότητας της λειτουργικής μονάδας (τμήματος εργοστασίου ή ολόκληρου του εργοστασίου ή υποδιαιρέσεως της οικονομικής μονάδας ή ολόκληρης της οικονομικής μονάδας) στην οποία αναφέρεται. Π.χ. οι αποσβέσεις, τα ασφάλιστρα των παγίων, το ενοίκιο, οι αμοιβές του έμμισθου προσωπικού, τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων και οι τόκοι των δεσμευμένων σε ακινητοποιήσεις κεφαλαίων, αντιπροσωπεύουν ενδεικτικές μορφές σταθερού κόστους. Το σταθερό κόστος μεταβάλλεται μακροχρόνια και βραχυχρόνια, οι μεταβολές, όμως αυτές, κατά κανόνα, είναι ανεξάρτητες από τις μεταβολές του όγκου (επιπέδου) δραστηριότητας. Η ανεξαρτησία μεταξύ ύψους σταθερού κόστους και όγκου δραστηριότητας δεν είναι απόλυτη. Στην περίπτωση π.χ. που ένα τμήμα διακόψει τη λειτουργία του, ένα μέρος από το έμμισθο προσωπικό, η αμοιβή του οποίου χαρακτηρίζεται ως κόστος σταθερό, θα απολυθεί, οπότε και το αντίστοιχο κόστος (σταθερό) θα μεταβληθεί. Το σταθερό κόστος διαχωρίζεται στις εξής δύο υποκατηγορίες: α) Στο βασικό σταθερό κόστος (ή κόστος ετοιμότητας λειτουργίας της οικονομικής μονάδας), το οποίο αποτελείται από στοιχεία που δεν είναι δυνατή η βραχυχρόνια μείωση τους χωρίς ουσιώδη βλάβη του δυναμικού της οικονομικής μονάδας και της ικανότητας της να επιδιώκει την πραγματοποίηση των μακροχρόνων στόχων της. Στην κατηγορία αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται και οι αποσβέσεις των εγκαταστάσεων, οι αμοιβές βασικών στελεχών της μονάδας και τα ασφάλιστρα των πάγιων στοιχείων. β) Στο βραχυχρόνιο σταθερό κόστος ή σταθερό κόστος τρέχουσας μορφής, του οποίου το ύψος προγραμματίζεται για περίοδο συνήθως ενός έτους, στη διάρκεια του οποίου παραμένει αμετάβλητο. Στην κατηγορία αυτή. μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται και: οι αποδοχές του έμμισθου προσωπικού, τα ενοίκια μηχανογραφικών μέσων, το κόστος του ετήσιου προγράμματος διαφημίσεων κλπ. 2. Κόστος μεταβλητό είναι εκείνο που επηρεάζεται από τις μεταβολές του επιπέδου (όγκου) της παραγωγικής δραστηριότητας της λειτουργικής μονάδας. Η αξία των πρώτων και βοηθητικών υλών που αναλώνονται, τα ημερομίσθια, η αξία του ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, υλικών συντηρήσεως, τα κόμιστρα μεταφοράς αγαθών και οι τόκοι του δανειακού κεφαλαίου κινήσεως, αποτελούν μορφές του μεταβλητού κόστους. Το κόστος των στοιχείων αυτών μεταβάλλεται αυξάνεται ή μειώνεται - όταν αυξομειώνεται η παραγωγή και γενικά όταν αυξομειώνεται το επίπεδο δραστηριότητας της λειτουργικής μονάδας στην οποία αναφέρεται. Το μεταβλητό κόστος δεν αυξομειώνεται με τον ίδιο ρυθμό που αυξομειώνεται η απασχόληση. Αυτό αυξομειώνεται, άλλοτε με ρυθμό μεγαλύτερο, άλλοτε με ρυθμό μικρότερο και άλλοτε με ρυθμό ίσο. σε σχέση με την αυξομείωση της απασχολήσεως. Το μεταβλητό κόστος, ανάλογα με το βαθμό αυξομειώσεως του, σε σχέση με τη μεταβολή του επιπέδου απασχολήσεως της λειτουργικής μονάδας, διακρίνεται στις ακόλουθες τρεις υποκατηγορίες: α) Μεταβλητό κόστος «αύξον» είναι εκείνο που μεταβάλλεται με ρυθμό μεγαλύτερο από το ρυθμό μεταβολής της απασχολήσεως. Παράδειγμα «αύξοντος» μεταβλητού κόστους αποτελεί το κόστος ημερομισθίων, το οποίο μεταβάλλεται, π.χ. με αυξήσεις κατά 25% για νυκτερινή απασχόληση, κατά 75% για απασχόληση Κυριακής - ημέρας και 100% για απασχόληση Κυριακής - νύκτας. β) Μεταβλητό κόστος «φθίνον» είναι εκείνο που μεταβάλλεται με ρυθμό μικρότερο από το ρυθμό μεταβολής της απασχολήσεως. Παράδειγμα «φθίνοντος» μεταβλητού κόστους αποτελεί το κόστος κτήσεως υλικών, το οποίο μειώνεται όσο αυξάνει η ποσότητα που αγοράζεται, εξαιτίας των κλιμακωτών εκπτώσεων τζίρου που, κατά κανόνα, ισχύουν στις περιπτώσεις αυτές. γ) Μεταβλητό κόστος αναλογικό είναι εκείνο που μεταβάλλεται με τον ίδιο ρυθμό που μεταβάλλεται η απασχόληση. Παράδειγμα μεταβλητού αναλογικού κόστους αποτελεί η αμοιβή εργασίας με βάση το κομμάτι ή η αμοιβή βιομηχανοποιήσεως (φασόν). §5.2.108 Λειτουργικό κόστος και θέσεις (κέντρα) λειτουργικού κόστους - Φορείς κόστους 1. Λειτουργικό κόστος ή κόστος κατά προορισμό είναι το ομαδοποιημένο κατ είδος κόστος, που πραγματοποιείται για τη λειτουργία των διαφόρων υπηρεσιών (ή δραστηριοτήτων) της οικονομικής μονάδας. Τελικός στόχος των κερδοσκοπικών οικονομικών μονάδων είναι η πραγματοποίηση εσόδων από πωλήσεις αγαθών ή υπηρεσιών, ενώ αντίθετα, τελικός στόχος των οικονομικών μονάδων που αποβλέπουν στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών, στις οποίες κατατάσσονται και τα Κρατικά Νοσοκομεία, είναι η χρησιμοποίηση - καθορισμένων συνήθως - εσόδων για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών με το μικρότερο δυνατό κόστος. Για την επίτευξη του στόχου αυτού η οικονομική μονάδα οργανώνεται ανάλογα και ακολουθεί τις αναγκαίες διαδικασίες (πραγματοποίηση επενδύσεων, αγορές αναλώσιμων αγαθών, παραγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών κλπ), υποβαλλόμενη και στις αντίστοιχες αναγκαίες θυσίες (δαπάνες - έξοδα), οι οποίες καταχωρούνται και παρακολουθούνται, κατ είδος εξόδου, στους λογαριασμούς της Ομάδας 6. Συγκεκριμένα, στους λογαριασμούς της Ομάδας 6 καταχωρούνται και παρακολουθούνται, κατ είδος, τα έξοδα που δαπανούνται κατά τη διάρκεια της χρήσεως για να πραγματοποιηθούν έσοδα από τις τακτικές δραστηριότητες της οικονομικής μονάδας, δηλαδή από τις κύριες, τις δευτερεύουσες και τις παρεπόμενες δραστηριότητες που είναι τακτικές και όχι έκτακτες ή περιπτωσιακές. Προκειμένου ειδικότερα για τα Κρατικά Νοσοκομεία, στους λογαριασμούς της Ομάδας 6 καταχωρούνται, κατ είδος, τα έξοδα που δαπανούνται κατά τη διάρκεια της χρήσεως για την παροχή υγειονομικών υπηρεσιών στους ενδιαφερόμενους. Τα έξοδα της Ομάδας 6 μεταφέρονται στο λογαριασμό 80.00 «λογαριασμός Γενικής εκμεταλλεύσεως» καθώς και (μέσω του 90.06) στο λογαριασμό 92 «κέντρα (θέσεις) κόστους», στους υπολογαριασμούς του οποίου συγκεντρώνεται και προσδιορίζεται το λειτουργικό κόστος (το κόστος λειτουργίας κάθε τμήματος ή υπηρεσίας της οικονομικής μονάδας). Ενώ, αντίθετα, τα έξοδα που τα αίτια δημιουργίας τους ανάγονται σε αντικανονικές ενέργειες ή σε έκτακτα γεγονότα ή αφορούν δραστηριότητα προηγούμενων χρήσεων, καταχωρούνται στους λογαριασμούς 81 «έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα» ή 82 «έξοδα και έσοδα προηγούμενων χρήσεων», οι οποίοι μεταφέρονται απευθείας στο λογαριασμό 86 «αποτελέσματα χρήσεως». Από τα προηγούμενα προκύπτει ότι, οι λογαριασμοί της Ομάδας 6 περιλαμβάνουν τα έξοδα που δαπανήθηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσεως για να λειτουργήσει η οικονομική μονάδα, δηλαδή για να λειτουργήσουν οι υπηρεσίες της, δεδομένου ότι κάθε οικονομική μονάδα είναι διαρθρωμένη σε υπηρεσίες, ανάλογες του αντικειμένου της δραστηριότητας της. 2. Προκειμένου να προσδιοριστεί το κόστος λειτουργίας κάθε υπηρεσίας, για να συσχετισθεί με το αντίστοιχο έργο της και να υπολογισθεί, στη συνέχεια σωστά το κόστος παραγωγής (προϊόντων ή υπηρεσιών), τα έξοδα λειτουργίας των υπηρεσιών της οικονομικής μονάδας, που καταχωρούνται στους λογαριασμούς της Ομάδας 6 κατ΄ είδος εξόδου (για την κατάρτιση του λογαριασμού Γενικής Εκμεταλλεύσεως), πρέπει να καταχωρούνται και κατά υπηρεσία, για τη λειτουργία της οποίας δαπανήθηκαν. Αυτή η κατά υπηρεσία κατάταξη των εξόδων της Ομάδας 6 γίνεται στους υπολογαριασμούς του πρωτοβάθμιου 92 «κέντρα (θέσεις) κόστους», ο οποίος αναλύεται σε υπολογαριασμούς αντίστοιχους (κατά κανόνα) των τμημάτων ή υπηρεσιών της οικονομικής μονάδας, για κάθε μία των οποίων δημιουργείται και σχετική θέση λειτουργικού κόστους. Δηλαδή, κάτω από το λογαριασμό 92 και τους υποχρεωτικούς δευτεροβάθμιους του δημιουργούνται (σε τριτοβάθμιους ή τεταρτοβάθμιους κλπ υπολογαριασμούς) κέντρα λειτουργικού κόστους, αντίστοιχα των τμημάτων ή υπηρεσιών της οικονομικής μονάδας. 2α. Διευκρινίζεται ότι, στις οικονομικές μονάδες παραγωγής προϊόντων ή υπηρεσιών, ο προσδιορισμός και η τιτλοφόρηση των υπηρεσιών του τεχνικοπαραγωγικού κυκλώματος γίνεται κατά κανόνα με βάση τεχνικοπαραγωγικά κριτήρια. Οι καθαρά τεχνικοπαραγωγικές υπηρεσίες εντάσσονται στα κύρια κέντρα κόστους, ενώ εκείνες που ασχολούνται με τη διοίκηση των τεχνικοπαραγωγικών υπηρεσιών εντάσσονται συνήθως στα βοηθητικά κέντρα κόστους. 2β. Για τη ορθή (και δίχως αυθαίρετους μερισμούς κλπ.) επιβάρυνση των κέντρων κόστους με έξοδα κατ είδος, επιβάλλεται, η επιβάρυνση αυτή, να γίνεται κατά τη στιγμή της λογιστικοποιήσεως του εξόδου (και της καταχωρίσεως του στους οικείους λογαριασμούς της Ομάδας 6), η οποία συμπίπτει χρονικά με την πραγματοποίηση (ανάλωση) του εξόδου και συνεπώς υπάρχουν όλα τα στοιχεία και πραγματικά γεγονότα του σκοπού και της αιτίας αναλώσεως του εξόδου και έτσι προσδιορίζεται άμεσα και σωστά η υπηρεσία (το τμήμα κλπ.) για την οποία αναλώθηκε κάθε έξοδο καθώς και το αντίστοιχο κέντρο κόστους με τελικό επίτευγμα την ορθή εφαρμογή των αρχών του άμεσου κόστους (βλ. προηγ. §5.2.104) κατά τον υπολογισμό του λειτουργικού κόστους, που είναι ο πρωταρχικός στόχος (βλ. πιο κάτω §5.2.112). 3. Φορείς κόστους είναι τα παραγόμενα ενσώματα και ασώματα αγαθά και οι παραγόμενες υπηρεσίες. Δηλαδή, το παραχθέν αγαθό ή η παραχθείσα υπηρεσία πρέπει να «φέρει» (να σηκώσει, να φορτωθεί) το αντίστοιχο κόστος παραγωγής. 4. Ενδιάμεσοι και τελικοί φορείς κόστους Τελικός φορέας κόστους είναι το προϊόν ή η υπηρεσία ή το πάγιο στοιχείο που παράγεται και που προορίζεται να διατεθεί η να χρησιμοποιηθεί για πάγια εκμετάλλευση, όπως π.χ. το ύφασμα, το έτοιμο ένδυμα, το ανταλλακτικό, το μηχάνημα, και ειδικά για τα Νοσοκομεία: οι παρεχόμενες υγειονομικές υπηρεσίες. Ενδιάμεσοι φορείς κόστους είναι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που παράγονται σε διάφορες φάσεις ή στάδια κατεργασίας, τα οποία δεν είναι δυνατό να διατεθούν στην κατανάλωση με τη μορφή που παίρνουν στα στάδια αυτά παραγωγής, όπως π.χ. τα μέρη ενός υπό κατασκευή επίπλου ή μιας μηχανής ή τεχνικού έργου. § 5.2.109 Οι πέντε βασικές λειτουργίες και τα αντίστοιχα πρωταρχικά κέντρα κόστους της οικονομικής μονάδας 1. Όλες οι οικονομικές μονάδες, ανεξάρτητα από το αντικείμενο δραστηριότητας τους, υποχρεούνται με τα λειτουργικά τους έξοδα (της Ομάδας 6) να διαμορφώνουν εσωλογιστικά το λειτουργικό κόστος των ακόλουθων πέντε βασικών λειτουργιών, που αντιστοιχούν σε ισάριθμα πρωταρχικά κύρια κέντρα (θέσεις) κόστους, τηρώντας προς τούτο τους ακόλουθους υποχρεωτικούς δευτεροβάθμιους λογαριασμούς: 92.00 Έξοδα λειτουργίας παραγωγής 92.01 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 92.02 Έξοδα λειτουργίας ερευνών και αναπτύξεως §5.2.109 92.03 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως και για τα Κρατικά Νοσοκομεία «έξοδα λειτουργίας Δημοσίων Σχέσεων» 92.04 Έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας Τα πιο πάνω πρωταρχικά κέντρα κόστους δημιουργούνται και οι οικείοι λογαριασμοί τηρούνται μόνο εφόσον στην οικονομική μονάδα υπάρχει και δραστηριοποιείται η αντίστοιχη λειτουργία (π.χ. η εμπορική επιχείρηση δεν υποχρεούται να τηρεί το λογ/σμό 92.00 «Έξοδα λειτουργίας παραγωγής»). Τα πρωταρχικά κέντρα κόστους αυτά αναλύονται σε κύρια και βοηθητικά κέντρα κόστους, αντίστοιχα κατά κανόνα των υπηρεσιών που ανήκουν σε κάθε βασική λειτουργία, στα οποία (κέντρα κόστους) γίνεται λογιστική συγκέντρωση του κόστους λειτουργίας των υπηρεσιών, για τη μέτρηση και έλεγχο της αποτελεσματικότητας τους και την επίρριψη του κόστους τους, στη συνέχεια, στους αρμόδιους φορείς κόστους. 2. Οι πέντε βασικές λειτουργίες (πρωταρχικά κέντρα κόστους) αναλύονται σε υπολειτουργίες, αντίστοιχες των τμημάτων ή υπηρεσιών(1) της οικονομικής μονάδας, για κάθε μία των οποίων δημιουργείται και σχετικό κέντρο κόστους. Στα κέντρα κόστους αυτά συγκεντρώνεται και προσδιορίζεται το κόστος λειτουργίας κάθε υπηρεσίας της οικονομικής μονάδας, με περαιτέρω τελική ανάλυση κατ είδος εξόδου της ομάδας 6, ώστε να υπάρχει άμεση και ασφαλής πληροφόρηση για το μέρος κάθε (είδους) εξόδου της ομάδας 6 το οποίο αναλώθηκε για να λειτουργήσει η υπηρεσία και διαμόρφωσε, τελικά, το κόστος του αντίστοιχου κέντρου κόστους. Στους υπολογαριασμούς κάθε κύριου κέντρου κόστους περιλαμβάνεται και υπολογαριασμός για τη συγκέντρωση του κόστους των βοηθητικών κέντρων κόστους, το οποίο αφορά το συγκεκριμένο κύριο κέντρο κόστους, καθώς και ιδιαίτεροι υπολογαριασμοί για τις αναλώσεις υλικών συντηρήσεως και επισκευών του πάγιου εξοπλισμού. Κέντρο ή θέση κόστους είναι η μικρότερη μονάδα δραστηριότητας (τμήμα ή υπηρεσία) ή περιοχής ευθύνης, για την οποία πραγματοποιείται λογιστική συγκέντρωση του κόστους λειτουργίας της, με σκοπό τη μέτρηση και έλεγχο της αποτελεσματικότητας. Τα κέντρα κόστους διακρίνονται σε κύρια και βοηθητικά. Κύρια κέντρα κόστους (κύρια τμήματα παραγωγής) είναι εκείνα στα οποία παρέχονται υπηρεσίες ή γίνεται επεξεργασία υλικών και παράγονται προϊόντα ή κατασκευάζονται πάγιες εγκαταστάσεις και το κόστος λειτουργίας τους επιβαρύνει τους ενδιάμεσους ή τελικούς φορείς κόστους (υπηρεσίες ή προϊόντα ή πάγιες εγκαταστάσεις), ενώ βοηθητικά κέντρα κόστους (βοηθητικά τμήματα παραγωγής) είναι εκείνα που το κόστος τους κατανέμεται στα κύρια κέντρα κόστους ή και σε άλλα βοηθητικά, γιατί με τις παρεχόμενες σ αυτά υπηρεσίες τους εξασφαλίζουν την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία τους. § 5.2.110 Ένταξη όλων των υπηρεσιών της οικονομικής μονάδας στα πέντε πρωταρχικά κέντρα λειτουργικού κόστους και ανάλυση τους περαιτέρω σε επιμέρους κέντρα κόστους 1. Τα κέντρα κόστους διαρθρώνονται, κατά κανόνα, με βάση τη διοικητική διάρθρωση και το τεχνικοπαραγωγικό κύκλωμα της οικονομικής μονάδας και κυρίως τα στάδια (φάσεις) της παραγωγικής διαδικασίας. Μετά από προσεκτική μελέτη (επιτοπίως κλπ) όλων αυτών καθορίζονται τα κέντρα κόστους που πρέπει να τηρηθούν. Πιο συγκεκριμένα: α) Πρώτα πρέπει να γίνει η ένταξη όλων ανεξαιρέτως των υπηρεσιών της οικονομικής μονάδας (και στην προκειμένη περίπτωση του Κρατικού Νοσοκομείου), ανεξάρτητα του αντικειμένου και του τίτλου τους (διευθύνσεις, κλινικές, μονάδες, τμήματα, γραφεία, συνεργεία, αποθήκες), στις πέντε βασικές λειτουργίες, δηλαδή στα πρωταρχικά κέντρα κόστους των λογαριασμών 92.00, 92.01, 92.02, 92.03 και 92.04. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί, σε ποιο από τα πέντε αυτά βασικά κέντρα κόστους θα ενταχθεί κάθε υπηρεσία. Αντικειμενικό κριτήριο εντάξεως είναι μόνο ο άμεσος σκοπός τον οποίο εξυπηρετεί κάθε υπηρεσία (όπως π.χ. το Λογιστήριο της Αναλυτικής Λογιστικής Εκμεταλλεύσεως με τα στοιχεία του τροφοδοτεί τη Διοίκηση της οικονομικής μονάδας (και του Νοσοκομείου) για τη σωστή ενημέρωσή της και τη λήψη των ενδεικνυόμενων αποφάσεων, συνεπώς ανήκει στη Διοικητική Λειτουργία (λογ. 92.01), στην οποία ανήκει και το Λογιστήριο της Γενικής Λογιστικής, η Υπηρεσία Μηχανογραφήσεως, η Οικονομική Διεύθυνση, η Υπηρεσία Προσωπικού κ.λπ. γιατί όλων αυτών των υπηρεσιών ο άμεσος σκοπός τους είναι η εξυπηρέτηση της Διοικήσεως του Νοσοκομείου. Το οργανόγραμμα διοικητικής διαρθρώσεως της οικονομικής μονάδας προσανατολίζει για την ορθή ένταξη των λειτουργικών υποδιαιρέσεων στις βασικές λειτουργίες). β) Στη συνέχεια γίνεται η ανάλυση των πέντε βασικών λειτουργιών (πρωταρχικών κέντρων κόστους) σε κέντρα κόστους, αντίστοιχα (κατά κανόνα) των τμημάτων ή υπηρεσιών που εντάχθηκαν σε κάθε ένα (και ανάλογα με τις επιθυμητές πληροφορίες). Με εξαιρετικά ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να γίνει η ανάλυση της λειτουργίας παραγωγής (του λογ/σμού 92.00) σε κύρια και βοηθητικά τμήματα παραγωγής (κύρια και βοηθητικά κέντρα κόστους). Αυτή η ανάλυση γίνεται μετά από προσεκτική μελέτη ολόκληρου του τεχνικοπαραγωγικού κυκλώματος. 2. Λογ/σμός 92.00 «Έξοδα λειτουργίας παραγωγής» α) Στο λογαριασμό 92.00 συγκεντρώνεται το κόστος της λειτουργίας των υπηρεσιών ολόκληρου του τεχνικοπαραγωγικού κυκλώματος και ειδικά για τα Νοσοκομεία, το κόστος λειτουργίας όλων των υπηρεσιών του που ασχολούνται με την άμεση παροχή υγειονομικών υπηρεσιών. Το κόστος αυτό περιλαμβάνει, από όλα τα κατ΄ είδος της Ομάδας 6 της Γενικής Λογιστικής, το μέρος του κάθε είδους εξόδου που αφορά τη λειτουργία αυτή, εκτός από τους τόκους και τα συναφή έξοδα (του λογ/σμού 65), που συγκεντρώνονται στο λογαριασμό 92.04, γιατί δεν κοστολογούνται. β) Το κόστος της λειτουργίας παραγωγής (του λογ/σμού 92.00), εκτός από το παραπάνω μέρος των κατ είδος εξόδων της Ομάδας 6, περιλαμβάνει υποχρεωτικά και τις αναλώσεις υλικών που χρησιμοποιούνται για συντηρήσεις και επισκευές των παραγωγικών εγκαταστάσεων ή την κίνηση τους (π.χ. πετρέλαιο), καθώς και τις λοιπές παρόμοιες αναλώσεις που αφορούν τη λειτουργία παραγωγής, οι οποίες καταχωρούνται στη χρέωση ιδιαίτερων υπολογαριασμών των κέντρων κόστους (υπηρεσιών ή τμημάτων) που τις απορροφούν. 3. Λογ/σμός 92.01 «Έξοδα διοικητικής λειτουργίας» Στο λογαριασμό 92.01 συγκεντρώνεται ολόκληρο το κόστος της διοικητικής λειτουργίας. Δηλαδή το κόστος λειτουργίας των διοικητικών υπηρεσιών της οικονομικής μονάδας και ειδικά για τα Νοσοκομεία, το κόστος λειτουργίας των οργάνων Διοικήσεως του Νοσοκομείου και της Γραμματείας τους, της Υπηρεσίας Διοικήσεως, της Νομικής Υπηρεσίας, του Λογιστηρίου, της Μηχανογραφήσεως, της υπηρεσίας Προσωπικού κλπ. Το κόστος αυτό περιλαμβάνει, από όλα τα κατ΄ είδος έξοδα των λογαριασμών της ομάδας 6 της Γενικής Λογιστικής, με εξαίρεση το λογ/σμό 65, το μέρος που αφορά τη λειτουργία αυτή, καθώς και τις αναλώσεις υλικών για επισκευές και συντηρήσεις των χώρων και εγκαταστάσεων των διοικητικών υπηρεσιών. Το συγκεντρωνόμενο στο λογ/σμό 92.01 κόστος μεταφέρεται τελικά στο λογαριασμό 98.99 «αποτελέσματα χρήσεως». 4. Λογ/σμός 92.02 «Έξοδα λειτουργίας ερευνών και αναπτύξεως» α) Έρευνα είναι η προσχεδιασμένη συστηματική αναζήτηση, με την οποία προσδοκάται η κατάκτηση νέων επιστημονικών η τεχνολογικών μεθόδων και γνώσεων. Ανάπτυξη είναι η αξιοποίηση των επιτευγμάτων της έρευνας και γενικώς των γνώσεων, δια της καταρτίσεως συγκεκριμένου σχεδίου ή προγράμματος παραγωγής νέων ή ουσιωδώς βελτιωμένων προϊόντων ή υπηρεσιών ή νέων μεθόδων παραγωγικής διαδικασίας. Ο λογαριασμός 92.02 τηρείται και η αντίστοιχη θέση κόστους δημιουργείται μόνο εάν η οικονομική μονάδα διαθέτει οργανωμένες υπηρεσίες, οι οποίες ασχολούνται συστηματικά και αποκλειστικά με επιστημονικές τεχνολογικές έρευνες. β) Όταν συντρέχουν τα όσα αναφέρθηκαν προηγούμενα, τότε τα έξοδα λειτουργίας των αντίστοιχων υπηρεσιών καθώς και η αξία των αναλισκόμενων υλικών (για πειραματικές μελέτες, δοκιμές κλπ.) συγκεντρώνονται στο λογαριασμό 92.02 και από εκεί κατανέμονται στις εξής δύο κατηγορίες: (α.α) Στο μέρος που αντιστοιχεί σε πραγματική παραγωγή έργου μακροχρόνιας αξιοποιήσεως, γιατί αφορά δημιουργία ή τελειοποίηση νέων μεθόδων παραγωγής προϊόντων ή υπηρεσιών, το οποίο συγκεντρώνεται και διαμορφώνεται στο λογαριασμό 93.96 «κόστος ιδιοπαραγωγής ασώματων ακινητοποιήσεων», με βάσει τα δεδομένα του οποίου χρεώνονται οι οικείοι υπολογαριασμοί του 16.01 «δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας», με πίστωση του λογ/σμού 78 (τεκμαρτά έσοδα) και του υπολογαριασμού του 78.00.16. Τονίζεται με ιδιαίτερη έμφαση ότι, οι πιο πάνω καταχωρήσεις στους οικείους λογαριασμούς των αυλών πάγιων στοιχείων (δηλ. στους υπολογαριασμούς του 16.01 «δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας»), γίνονται μόνο εφόσον βασίμως προσδοκάται η αποδοτική χρησιμοποίηση των αντίστοιχων δικαιωμάτων. Απαγορεύεται η καταχώρηση στους λογαριασμούς αυτούς οποιουδήποτε ποσού όταν δεν υπάρχει βάσιμη προσδοκία παραγωγικής χρησιμοποιήσεως του αντίστοιχου δικαιώματος, από τη στιγμή δε της διακοπής της παραγωγικής χρησιμοποιήσεως του. το αναπόσβεστο υπόλοιπο μεταφέρεται στα αποτελέσματα της χρήσεως. (β.β) Το υπόλοιπο μέρος των εξόδων ερευνών και αναπτύξεως κάθε χρήσεως, δηλαδή εκείνο που δεν αφορά πραγματική παραγωγή έργου μακροχρόνιας αξιοποιήσεως, παραμένει στο λογαριασμό 92.02 και μεταφέρεται στο λογαριασμό 98.99 «αποτελέσματα χρήσεως». 5. Λογ/σμός 92.03 «Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως» και για τα Κρατικά Νοσοκομεία «Έξοδα λειτουργίας Υπηρεσιών Δημοσίων Σχέσεων » Στο λογ/σμό 92.03 συγκεντρώνεται το. κόστος λειτουργίας των υπηρεσιών Δημοσίων Σχέσεων καθώς και τα έξοδα προβολής και ενημερώσεως των πολιτών για το έργο του Νοσοκομείου και τις παρεχόμενες από αυτό υπηρεσίες. Το κόστος αυτό περιλαμβάνει, από τα κατ είδος έξοδα της ομάδας 6 της Γενικής Λογιστικής (με εξαίρεση το λογ/σμό 65), το μέρος (του κάθε είδους εξόδου) που αφορά τη λειτουργία αυτή, καθώς και τις αναλώσεις υλικών που χρησιμοποιούνται για επισκευές και συντηρήσεις των χώρων και εγκαταστάσεων της. 6. Λογ/σμός 92.04 «Έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας» Στο λογαριασμό 92.04.01 μεταφέρονται τα υπόλοιπα του λογ/σμού 65 «τόκοι και συναφή έξοδα». Στο λογ/σμό 92.04.05 μεταφέρονται τα υπόλοιπα των λογαριασμών 64.10 και 64.12 (έξοδα τίτλων πάγιας επενδύσεως και χρεογράφων) καθώς και οι ακάλυπτες προβλέψεις υποτιμήσεως τίτλων πάγιας επενδύσεως και χρεογράφων των λογ/σμών 68.18 και 68.34, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα προηγ. στην §2.2.112 περ. 5. Η απλοποιημένη αυτή λύση προτιμάται λόγω των δυσκολιών που ανακύπτουν για τη διαμόρφωση του πλήρους κόστους της λειτουργίας αυτής. Τα υπόλοιπα των λογ/σμών 92.04.01 και 92.04.05 στο τέλος της κοστολογικής περιόδου μεταφέρονται στη χρέωση των λογ/σμών 98.99 «Αποτελέσματα χρήσεως» και 96.76 «Έσοδα κεφαλαίων», αντίστοιχα. Διευκρινίζεται ότι τα υπόλοιπα των λογαριασμών προβλέψεων 68.18 και 68.34 μεταφέρονται στο λογ/σμό 92.04.05, όταν δεν επαρκεί το υπόλοιπο του λογ/σμού 41.12 «Διαφορά αποτιμήσεως τίτλων στην τρέχουσα αξία τους» για την κάλυψη τους (βλ. § 2.2.112 περ. 5). § 5.2.111 Δημιουργία ενδιάμεσων κέντρων λειτουργικού κόστους στο λογ/σμό 91. Για την αποτελεσματική υποβοήθηση της σωστής επιρρίψεως ορισμένων κατηγοριών εξόδων στις θέσεις (κέντρα) κόστους του πρωτοβάθμιου λογαριασμού 92, καθώς και για την άντληση χρήσιμων πληροφοριών, δημιουργούνται κάτω από το λογαριασμό 91 (με τη χρησιμοποίηση των κενών δευτεροβάθμιων του 91.20 έως 91.99) ενδιάμεσα κέντρα κόστους, στα οποία συγκεντρώνονται και ομαδοποιούνται τα έξοδα εκείνα της Ομάδας 6 που δεν είναι εφικτή η απευθείας σωστή (χωρίς αυθαίρετους μερισμούς) κατανομή τους στις θέσεις (κέντρα) κόστους του πρωτοβάθμιου 92. Κατά διαστήματα και οπωσδήποτε στο τέλος κάθε μήνα, τα ενδιάμεσα κέντρα κόστους επιρρίπτονται στα (κανονικά) κέντρα κόστους του πρωτοβάθμιου 92. Ο λογ/σμός 91 πρέπει απαραιτήτως να είναι εξισωμένος στο τέλος της χρήσεως. Ειδικά για τα Νοσοκομεία κρίθηκε ότι ενδείκνυται η δημιουργία ενδιάμεσων κέντρων λειτουργικού κόστους για τις ακόλουθες περιπτώσεις: 91.20 Έξοδα επιβατικών αυτοκινήτων ΙΧ (με ανάλυση κατά αυτοκίνητο και κατ είδος εξόδου) 91.25 Έξοδα αυτοκινήτων λεωφορείων (μεταφοράς προσωπικού) (με ανάλυση κατά λεωφορείο και κατ είδος εξόδου) 91.30 Έξοδα ασθενοφόρων αυτοκινήτων (με ανάλυση κατά ασθενοφόρο αυτοκ. και κατ είδος εξόδου) Στο σχέδιο λογαριασμών, κάτω από τους πιο πάνω λογαριασμούς, παρατίθενται διευκρινιστικές σημειώσεις για το περιεχόμενο και τη λειτουργία των λογαριασμών (πέραν των κανόνων λειτουργίας τους κλπ που περιλαμβάνονται στην § 5.3.110). § 5.2.112 Εφαρμοστέοι κανόνες για τον υπολογισμό του κόστους με βάση τις αρχές του άμεσου κόστους 1. Προκειμένου να προσδιορισθεί το κόστος λειτουργίας κάθε υπηρεσίας για να συσχετισθεί, στη συνέχεια, με το αντίστοιχο έργο της, τα έξοδα λειτουργίας των υπηρεσιών κάθε οικονομικής μονάδας (και κάθε Νοσοκομείου), που καταχωρούνται στους λογαριασμούς της Ομάδας 6 κατ είδος εξόδου (για την κατάρτιση του λογαριασμού Γενικής Εκμεταλλεύσεως), πρέπει να καταχωρούνται και κατά υπηρεσία, για τη λειτουργία της οποίας δαπανήθηκαν. Αυτή η κατά υπηρεσία κατάταξη των εξόδων της ομάδας 6 γίνεται στους υπολογαριασμούς του πρωτοβάθμιου 92 «κέντρα (θέσεις) κόστους», ο οποίος αναλύεται σε υπολογαριασμούς, αντίστοιχους κατά κανόνα των τμημάτων ή υπηρεσιών του Νοσοκομείου, για κάθε μία των οποίων δημιουργείται και σχετική θέση (κέντρο) λειτουργικού κόστους. 2. Για τη ορθή (και δίχως αυθαίρετους μερισμούς κλπ) επιβάρυνση των κέντρων (θέσεων) κόστους με έξοδα κατ είδος, επιβάλλεται, η επιβάρυνση αυτή, να γίνεται κατά τη στιγμή της λογιστικοποιήσεως του εξόδου (και της καταχωρίσεως του στους οικείους λογαριασμούς της Ομάδας 6), η οποία συμπίπτει χρονικά με την πραγματοποίηση (ανάλωση) του εξόδου και συνεπώς υπάρχουν όλα τα στοιχεία και πραγματικά γεγονότα του σκοπού και της αιτίας αναλώσεως του εξόδου, από τα οποία προκύπτει και η άμεση σχέση της συγκεκριμένης δαπάνης με το κέντρο κόστους που θα επιβαρυνθεί με αυτή. Όταν δεν υπάρχει τέτοια άμεση σχέση, η δαπάνη καταχωρείται, προσωρινά, στο λογ/σμό 91.05 «οργανικά έξοδα κατ είδος προς μερισμό», από τον οποίο μεταφέρεται, το αργότερο στο τέλος του μήνα, στους οικείους λογαριασμούς των κέντρων κόστους του πρωτοβάθμιου 92. Επιβάλλεται η ταυτόχρονη ενημέρωση των λογαριασμών των κατ είδος εξόδων της Ομάδας 6 και των λογαριασμών των κέντρων κόστους του πρωτοβάθμιου 92, γιατί διαφορετικά, εάν δηλαδή τα κατ είδος έξοδα της Ομάδας 6 κατανέμονται εκ των υστέρων στις θέσεις (κέντρα) κόστους, περιοδικά (στο τέλος κάθε μήνα κλπ.), οι κατανομές θα είναι αυθαίρετες και το προσδιοριζόμενο λειτουργικό κόστος θα είναι λανθασμένο και έτσι, με βάση τα λανθασμένα αυτά στοιχεία θα λαμβάνει αποφάσεις η διοίκηση της οικονομικής μονάδας (και του Νοσοκομείου). 3. Οι βασικές αρχές λογισμού του κόστους, που έχουν υιοθετηθεί από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (§ 5.1 επ.) και τις προερχόμενες από την 4η (78/660/ΕΟΚ) Οδηγία της Ε.Ο.Κ. διατάξεις του κωδικ. Ν. 2190/1920 (άρθρα 42α, 42γ, 42δ, 42ε και 43), απαιτούν ο προσδιορισμός του κέντρου κόστους που επιβαρύνεται από κάθε έξοδο της Ομάδας 6, να γίνεται κατά τη λογιστικοποίηση και καταχώρηση του εξόδου στους οικείους λογαριασμούς της Ομάδας 6, γιατί έτσι επιτυγχάνεται ο σωστός υπολογισμός του λειτουργικού κόστους. 4. Τονίζεται ότι ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην επιλογή των κριτηρίων μερισμού των έμμεσων εξόδων, δηλαδή των εξόδων που αφορούν περισσότερα κέντρα κόστους. Για τα έξοδα αυτά πρέπει να καταβάλλεται, με πραγματική επιμονή, κάθε προσπάθεια μετρήσεως της αναλώσεως των φύσει έμμεσων εξόδων και μετατροπής τους έτσι σε άμεσα (π.χ. τοποθέτηση ενδιάμεσων μετρητών αναλώσεως ηλεκτρικού ρεύματος για κάθε δραστηριότητα, κυβισμός των χώρων για το λογισμό των αποσβέσεων, καθιέρωση καρτών απασχολήσεως του προσωπικού κλπ.). Όσα έμμεσα έξοδα απομένουν και πρέπει να μεριστούν, τα κριτήρια μερισμού τους πρέπει να επιλέγονται με ιδιαίτερη προσοχή και έχοντας πάντοτε υπόψη την αρχή ότι: ο βαθμός αξιοπιστίας του κόστους ισούται με το ποσοστό των άμεσων εξόδων που περιλαμβάνονται σ αυτό, ή, αντίστροφα, ο βαθμός αναξιοπιστίας του κόστους ισούται με το ποσοστό έμμεσων εξόδων που περιλαμβάνονται σ αυτό. 5. Σε ανακεφαλαίωση των προηγούμενων τονίζεται με ιδιαίτερη έμφαση η υποχρέωση υπολογισμού του λειτουργικού κόστους και του κόστους των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών με βάση τις αρχές του άμεσου κόστους, δηλαδή του κόστους που σχηματίζεται από στοιχεία, τα οποία επιβαρύνουν το κέντρο (θέση) ή τον φορέα κόστους άμεσα και τον περιορισμό, κατά το δυνατόν, του τμήματος του έμμεσου κόστους που επιβαρύνει τις διάφορες λειτουργίες και τους φορείς (προϊόντα ή υπηρεσίες) ύστερα από μερισμό. Οι βασικές ενέργειες για την ορθή εφαρμογή των αρχών αυτών ξεκινούν από την καταχώρηση κάθε εξόδου στους λογαριασμούς της Ομάδας 6, της Γενικής Λογιστικής και την ταυτόχρονη ενημέρωση των λογαριασμών του λειτουργικού κόστους της Αναλυτικής Λογιστικής γιατί τότε υπάρχουν τα πραγματικά δεδομένα του σκοπού και της αιτίας αναλώσεως του εξόδου και συνεπώς δύναται να εφαρμοσθούν σωστά οι προαναφερθείσες αρχές. § 5.2.113 Κριτήρια κατανομής (μερισμού) των εμμέσων εξόδων στις θέσεις (κέντρα) λειτουργικού κόστους 1. Το λειτουργικό κόστος των υπηρεσιών της Οικονομικής μονάδας (δηλ. των κέντρων κόστους) αποτελείται από στοιχεία κόστους (έξοδα ή υλικά) τα οποία: - είτε πραγματοποιούνται (αναλώνονται) αποκλειστικά για συγκεκριμένη υπηρεσία (κέντρο κόστους), οπότε επιβαρύνουν την υπηρεσία (ή το τμήμα) άμεσα, χωρίς προηγούμενο μερισμό, και καλούνται άμεσα στοιχεία κόστους. - είτε πραγματοποιούνται για περισσότερες υπηρεσίες (κέντρα κόστους), οπότε κατανέμονται στα επιμέρους κέντρα κόστους έπειτα από μερισμό και καλούνται έμμεσα στοιχεία κόστους. Μερισμός είναι η διαδικασία με την οποία το έμμεσο κόστος κατανέμεται, με βάση διάφορα κριτήρια και επιβαρύνει τα διάφορα κέντρα κόστους, για χάρη των οποίων πραγματοποιείται. Κριτήρια μερισμού είναι φυσικές ή χρηματικές μονάδες, που αποκαλούνται και μονάδες έργου. Μονάδες έργου είναι εκείνες που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της δραστηριότητας ή της απασχολήσεως ενός τμήματος, ενός κέντρου κόστους και γενικά μιας λειτουργικής υποδιαιρέσεως της οικονομικής μονάδας. Η μονάδα έργου χρησιμεύει σαν βάση επιρρίψεως των εξόδων του τμήματος ή του κέντρου κόστους σε άλλα τμήματα. Δηλαδή, οι μονάδες έργου αποτελούν τα κριτήρια με βάση τα οποία γίνεται ο μερισμός των εμμέσων εξόδων στα κέντρα κόστους. Οι μονάδες έργου (που αποκαλούνται και κριτήρια μερισμού καθώς και κλείδες μερισμού) εκφράζονται σε φυσικές ή νομισματικές μονάδες, όπως ώρες, χιλιόγραμμα ή δραχμές. 2. Οι τύποι μονάδων έργου που γενικά χρησιμοποιούνται στην πράξη, συνδέονται κατά κανόνα με τους ακόλουθους συντελεστές κόστους ή λειτουργικές διαδικασίες. α) Με την άμεση εργασία παραγωγικής ή άλλης λειτουργίας. Στην περίπτωση αυτή λαμβάνεται υπόψη, είτε ο αριθμός των άμεσων ωρών που πραγματοποιεί, κυρίως το ημερομίσθιο προσωπικό, στη λειτουργική μονάδα, είτε η αμοιβή του. β) Με τη λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού της παραγωγικής ή άλλης λειτουργίας. Στην περίπτωση αυτή λαμβάνονται υπόψη οι ώρες λειτουργίας των μηχανημάτων (π.χ. εκσκαφέως, μπουλντόζας, ηλεκτρονικού υπολογιστή) ή των εγκαταστάσεων (π.χ. του Συνεργείου επισκευών). γ) Με τις πρώτες ύλες που βιομηχανοποιούνται στο κέντρο κόστους. Στην περίπτωση αυτή λαμβάνονται υπόψη οι ποσότητες (βάρος, όγκος, μέτρα τετραγωνικά ή μήκος) των πρώτων υλών που βιομηχανοποιούνται σε ορισμένη χρονική περίοδο. δ) Με το προϊόν (ή την υπηρεσία) που παράγεται στο τμήμα. Στην περίπτωση αυτή λαμβάνονται υπόψη οι μονάδες (βάρος, μήκος, επιφάνεια) του προϊόντος (ή ο χρόνος που αναλώθηκε για την υπηρεσία) που έχει παραχθεί στο τμήμα. Λαμβάνεται υπόψη η ποιοτικά κανονική παραγωγή, ενώ η υπό κατεργασία παραγωγή υπολογίζεται με αναγωγή, ανάλογα με το βαθμό τελειοποιήσεως. ε) Με τις ποσότητες προϊόντων, ή υλικών, που διακινούνται. Στην Περίπτωση αυτή λαμβάνονται υπόψη οι ποσότητες (π.χ. τόνοι ή μέτρα ή τονοχιλιόμετρα) των υλικών, προϊόντων ή άλλων ειδών που παραλαμβάνονται, αποστέλλονται ή διακινούνται. 3. Η χρησιμοποίηση της μονάδας έργου γίνεται αφού προηγουμένως επιλεγεί με προσοχή ο κατάλληλος τύπος, ώστε να είναι σε θέση να αποδώσει τα αποτελέσματα που αναμένονται. Για την επιλογή των μονάδων έργου λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθοι σκοποί στόχοι που επιδιώκονται με τη χρησιμοποίηση τους: α) Ο έλεγχος του κόστους του τμήματος και γενικά της λειτουργικής υποδιαιρέσεως της μονάδας. Ο έλεγχος αυτός επιτυγχάνεται με τη σύγκριση του παραγόμενου από το τμήμα έργου με το κόστος του. Σε περίπτωση αδυναμίας μετρήσεως του έργου είναι αδύνατη η σύγκριση και συνεπώς ο έλεγχος. Σε περίπτωση που έχουν τεθεί πρότυπα κόστους κατά μονάδα έργου, οπότε το πραγματικό κόστος της μονάδας συγκρίνεται με το πρότυπο και προσδιορίζονται και αιτιολογούνται οι αποκλίσεις, ο έλεγχος είναι αποτελεσματικότερος. β) Η επίρριψη του κόστους των βοηθητικών κέντρων στα κύρια κέντρα ή και σε άλλα βοηθητικά κέντρα, με βάση τις μονάδες έργου που εκχωρούνται ή απορροφούνται, όπως π.χ. στην περίπτωση των χειρουργείων του Νοσοκομείου, των οποίων το κόστος λειτουργίας δύναται να κατανεμηθεί στις Κλινικές με βάση τους αρρώστους καθεμιάς που χειρουργήθηκαν, δηλαδή: Κόστος λειτουργίας χειρουργείων Μέσο κόστος μηνός Μαρτίου (από λογ/σμό 92.00.78) εγχειρήσεως = Διενεργηθείσες εγχειρήσεις το μήνα Μάρτιο Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση του συνεργείου επισκευών και συντηρήσεων(2), στο οποίο ως μονάδα έργου χρησιμοποιείται ο αριθμός ωρών απασχολήσεως του προσωπικού του σε κύρια ή και σε άλλα βοηθητικά τμήματα, για τη διενέργεια συντηρήσεων ή επισκευών των πάγιων εγκαταστάσεων τους. Το κόστος ώρας του συνεργείου προσδιορίζεται από τη σχέση: Ολικό κόστος λειτουργίας Ωριαίο κόστος εργα- συνεργείου μηνός .......... σίας Συνεργείου = Πραγματικές ώρες απασχολήσεως μηνός ……… Το κόστος που αναλογεί σε κάθε άλλο τμήμα - κύριο ή βοηθητικό - προσαυξάνεται με την αξία των υλικών που αναλώνονται άμεσα κατά την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης επισκευής ή συντηρήσεως. Τα υλικά αυτά, για λόγους διασφαλίσεως της διαχειριστικής τάξεως και οργανώσεως σωστού συστήματος εσωτερικού ελέγχου, καταχωρούνται απευθείας σε βάρος του άλλου τμήματος, το οποίο (άλλο τμήμα) συνυπογράφει το Δελτίο παραλαβής (εξαγωγής) από την αποθήκη και βεβαιώνει τη χρησιμοποίηση τους για την επισκευή και συντήρηση των εγκαταστάσεων του. Πάντως υπογραμμίζεται ότι, σε όλες τις περιπτώσεις, η επίρριψη του κόστους των βοηθητικών κέντρων στα κύρια κέντρα πρέπει να γίνεται με βάση τα πραγματικά δεδομένα κάθε περιπτώσεως. Δηλαδή, πρέπει να επιλέγεται ο πλέον κατάλληλος τρόπος μετρήσεως της απορροφήσεως του έργου κάθε βοηθητικού κέντρου κόστους από κύρια κέντρα, αποκλειόμενης της συλλήβδην εφαρμογής συντελεστών, όπως π.χ., το κόστος λειτουργίας των εργαστηρίων (των λογαριασμών 92.00.60 - 92.00.71) επιρρίπτεται στις Κλινικές κλπ (στα κύρια κέντρα κόστους των λογαριασμών 92.00.01 - 92.00.54) με βάση την απασχό-ληση (σε χρόνο, ή σε περιπτώσεις) κάθε εργαστηρίου για εργαστηριακές εξετάσεις συγκεκριμένων Κλινικών (υπόψη και η διευκρίνιση κάτω από το λογ/σμό 96.73.60). γ) Ο καταλογισμός τους κόστους στους ενδιάμεσους και τελικούς φορείς (προϊόντα, υπηρεσίες ή και πάγιες εγκαταστάσεις). §5.2.114 Κριτήρια κατανομής και επιρρίψεως του κόστους λειτουργίας των βοηθητικών κέντρων κόστους στα κύρια κέντρα κόστους Τα έξοδα λειτουργίας των βοηθητικών τμημάτων παραγωγής (βοηθητικών κέντρων κόστους) στο τέλος κάθε κοστολογικής περιόδου κατανέμονται στα τμήματα που απορρόφησαν τις υπηρεσίες τους, ανάλογα με την πραγματική ποσότητα του έργου ή των υπηρεσιών που κάθε τμήμα απορρόφησε (με βάση το χρόνο ή, ανάλογα, την ποσότητα κλπ.). §5.2.115 Κριτήρια καταλογισμού του λειτουργικού κόστους στους φορείς κόστους 1. Το κόστος παραγωγής των ενδιάμεσων ή τελικών φορέων κόστους (δηλ. των παραγόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών ή ιδιοκατασκευαζόμενων πάγιων εγκαταστάσεων), αποτελείται από στοιχεία κόστους (έξοδα ή υλικά) τα οποία: - είτε πραγματοποιούνται (αναλώνονται) αποκλειστικά για συγκεκριμένο φορέα (προϊόν ή υπηρεσία ή ιδιοκατασκευαζόμενο πάγιο), οπότε επιβαρύνουν τον φορέα άμεσα, χωρίς προηγούμενο μερισμό, και καλούνται άμεσα στοιχεία κόστους. - είτε πραγματοποιούνται για περισσότερους φορείς, οπότε κατανέμονται στους επιμέρους φορείς κόστους (προϊόντα ή υπηρεσίες ή ιδιοκατασκευαζόμενες πάγιες εγκαταστάσεις) έπειτα από μερισμό και καλούνται έμμεσα στοιχεία κόστους. Καταλογισμός είναι η διαδικασία με την οποία το έμμεσο κόστος κατανέμεται, με βάση διάφορα κριτήρια και επιβαρύνει τους διάφορους φορείς (προϊόντα ή υπηρεσίες), για χάρη των οποίων πραγματοποιείται. Κριτήρια καταλογισμού είναι οι φυσικές ή χρηματικές μονάδες, που αποκαλούνται και μονάδες έργου καθώς και κλείδες καταλογισμού. Μονάδες έργου είναι εκείνες που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της παραγωγής, της δραστηριότητας ή της απασχολήσεως ενός τμήματος, ενός κέντρου κόστους και γενικά μιας λειτουργικής υποδιαιρέσεως της οικονομικής μονάδας. Η μονάδα έργου χρησιμεύει σαν βάση επιρρίψεως ή καταλογισμού των εξόδων του τμήματος ή του κέντρου κόστους στους ενδιάμεσους και τελικούς φορείς κόστους. Δηλαδή, οι μονάδες έργου αποτελούν τα κριτήρια, με βάση τα οποία γίνεται ο μερισμός των έμμεσων εξόδων στα κέντρα κόστους, καθώς και ο καταλογισμός (μετά από σχετικό επιμερισμό) του έμμεσου λειτουργικού κόστους στους φορείς κόστους. Οι μονάδες έργου εκφράζονται σε φυσικές ή νομισματικές μονάδες, όπως ώρες, χιλιόγραμμα ή δραχμές (βλ. ανάλυση τους προηγ. § 5.2.113 αριθ. 2). 2. Ενδεικτικές περιπτώσεις γενικών παραδειγμάτων εφαρμογής καταλογισμού του έμμεσου κόστους των τμημάτων στους φορείς κόστους: Για τον καταλογισμό του έμμεσου κόστους είναι δυνατόν να γίνεται χρήση συνδυασμού των προηγούμενων (§ 5.2.113 αριθ. 2) κριτηρίων, όπως π.χ. ο αριθμός και η αξία των άμεσων ημερομισθίων ή η ποσότητα και η αξία της πρώτης ύλης που βιομηχανοποιείται ή οι μηχανοώρες και η αξία του προϊόντος του παράγεται. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, επειδή η κατανομή του έμμεσου κόστους είναι προσεγγιστική, ο βαθμός αξιοπιστίας του ολικού κόστους εξαρτάται από το ποσοστό με το οποίο συμμετέχει το άμεσο κόστος στο ολικό. Όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό αυτό τόσο ακριβέστερο θεωρείται το ολικό κόστος. Αυτός είναι ο κυριότερος λόγος που επιβάλλει το διαχωρισμό του κόστους σε άμεσο και έμμεσο. Περίπτωση πρώτη: Παραγωγή ποικιλιών του αυτού προϊόντος, όπως π.χ. παραγωγή από το μηχανουργείο διαφόρων τύπων σωλήνων. Στην περίπτωση αυτή, επειδή κάθε ποικιλία διαφέρει από την άποψη της δυσκολίας παραγωγής, γίνεται αναγωγή της πραγματικής κατά ποικιλία παραγωγής σε ισοδύναμες μονάδες με τη χρησιμοποίηση συντελεστών ισοτιμίας ή δυσχερείς. Το άθροισμα των ισοδύναμων μονάδων παραγωγής αντιπροσωπεύει τις παραγόμενες μονάδες έργου, που χρησιμοποιούνται για τον καταλογισμό στους φορείς του έμμεσου κόστους του τμήματος, στο.οποίο οι μονάδες αυτές έχουν παραχθεί. Περίπτωση δεύτερη: Τα προϊόντα που παράγονται είναι ανομοιόμορφα ως προς τα στάδια κατεργασίας από τα οποία περνάνε. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος λειτουργίας της μηχανής ή ομάδας μηχανών του τμήματος χρησιμοποιείται για την κατανομή του έμμεσου κόστους. Έτσι, αν μία κατεργασία προϊόντος χρειάζεται δύο ώρες λειτουργίας της μηχανής ή των μηχανών, επιβαρύνεται με το κόστος δύο μηχανοωρών. Η μηχανοώρα χρησιμοποιείται ως μονάδα έργου όταν ο χειρισμός των μηχανημάτων είναι απλός και η λειτουργία τους είναι αυτόματη. Αν η κατεργασία του προϊόντος από τις μηχανές απαιτεί εξειδικευμένη εργασία και η συμμετοχή του χειριστή στην απόδοση της μηχανής είναι αποφασιστική, ως κατάλληλη μονάδα έργου χρησιμοποιείται η εργατοώρα ή το ωρομίσθιο της άμεσης εργασίας. Περίπτωση τρίτη: Το προϊόν παράγεται με ομοιόμορφη κατεργασία, διαφέρει όμως ως προς το κατά μονάδα μέγεθος. Στην περίπτωση αυτή οι μονάδες έργου αντιπροσωπεύονται από ένα κοινό χαρακτηριστικό των προϊόντων που παράγονται, όπως π.χ. από το βάρος ή το εμβαδόν της συνολικής παραγωγής. Για τον προσδιορισμό των συνολικών μονάδων έργου πολλαπλασιάζεται η πραγματική παραγωγή των ειδών με το κατά μονάδα μέγεθος κάθε είδους και αθροίζονται τα γινόμενα. Περίπτωση τέταρτη: Τα προϊόντα που παράγονται ολοκληρώνονται κατά τη διάρκεια επεξεργασίας της αυτής πρώτης ύλης, διαφέρουν όμως ως προς τη μορφή και την κατά μονάδα αξία (συμπαράγωγα). Στην περίπτωση αυτή οι μονάδες έργου αντιπροσωπεύονται από χρηματικές μονάδες και όχι από φυσικές, όπως γίνεται κατά κανόνα. Για τον προσδιορισμό των συνολικών μονάδων έργου πολλαπλασιάζεται η πραγματική παραγωγή κάθε συμπαράγωγου προϊόντος με την τιμή πωλήσεως κάθε μονάδας και αθροίζονται τα γινόμενα. Το έμμεσο κόστος καταλογίζεται σε κάθε προϊόν με βάση αυτές τις μονάδες έργου. Περίπτωση πέμπτη: Τα προϊόντα που παράγονται είναι ομοιόμορφα και η διαδικασία κατεργασίας τους η αυτή. Στην περίπτωση αυτή οι πραγμένες ποσότητες αποτελούν τις μονάδες έργου με βάση τις οποίες γίνεται ο καταλογισμός του έμμεσου κόστους (συντελεστής επιβαρύνσεως ανά μονάδα προϊόντος). Σε περίπτωση που τα προϊόντα έχουν κατά μονάδα το αυτό περίπου άμεσο κόστος επεξεργασίας, διαφέρουν όμως σημαντικά ως προς την αξία τους επειδή διαφέρει η αξία των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται, για τον καταλογισμό του έμμεσου κόστους χρησιμοποιείται ως μονάδα έργου, αντί της ποσότητας, το άμεσο κόστος παραγωγής. Για το προσδιορισμό των συνολικών μονάδων έργου πολλαπλασιάζεται η πραγματική παραγωγή κάθε συμπαραγωγού προϊόντος με την τιμή πωλήσεως κάθε μονάδας και αθροίζονται τα γινόμενα. Το έμμεσο κόστος καταλογίζεται σε κάθε προϊόν με βάση αυτές τις μονάδες έργου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (ΟΜΑΔΑ 9) § 5.3.100 Ποιοι λογαριασμοί της Ομάδας 9 είναι υποχρεωτικής τηρήσεως Η Ομάδα 9 αναλύεται στους εξής πρωτοβάθμιους λογαριασμούς: 90 Διάμεσοι Αντικριζόμενοι λογαριασμοί 91 Ανακατάταξη εξόδων Ενδιάμεσα κέντρα λειτουργικού κόστους 92 Κέντρα (θέσεις) κόστους 93 Κόστος παραγωγής 94 Αποθέματα 95 Αποκλίσεις από το πρότυπο κόστος 96 Έσοδα Μικτά αναλυτικά αποτελέσματα 97 Διαφορές απογραφών και καταλογισμού 98 Αναλυτικά αποτελέσματα Παρέχεται η ευχέρεια όλοι οι πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί (90-99) της Ομάδας 9 να ενημερώνονται συγκεντρωτικά με οποιοδήποτε τρόπο (π.χ. από τα δεδομένα των ισοζυγίων των αναλυτικών λογαριασμών τους), με την προϋπόθεση ότι η ενημέρωση αυτή θα γίνεται τουλάχιστον κάθε μήνα. Με τη ευχέρεια αυτή δημιουργείται η δυνατότητα οι δευτεροβάθμιοι λογαριασμοί των 90-99 να λειτουργούν σαν πρωτοβάθμιοι και έτσι να ελαττώνονται κατά μία, οι βαθμίδες των λογαριασμών που θα ενημερώνονται (μηχανογραφικά) αναλυτικά και καθημερινά, με τελικό αποτέλεσμα να διευκολύνεται η τήρηση αναλυτικών υπολογαριασμών για την εξασφάλιση περισσότερων πληροφοριών. Από τους πιο πάνω πρωτοβάθμιους λογαριασμούς υποχρεωτικής τηρήσεως είναι οι λογ/σμοί 90, 91, 92, 93, 94, 96 και 98 και από ους δευτεροβάθμιους, τριτοβάθμιους κλπ.; υποχρεωτικοί είναι μόνο οι δευτεροβάθμιοι των πρωτοβάθμιων 92 «κέντρα (θέσεις) κόστους» και 94 «αποθέματα». Οι δευτεροβάθμιοι, τριτοβάθμιοι και λοιποί λογ/σμοί που δεν φέρουν υπογράμμιση, δύνανται να τροποποιούνται και να αναλύονται σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Νοσοκομείου, πρέπει, όμως, για την τήρηση τους να εφαρμόζονται οι κανόνες λειτουργίας κλπ. που περιλαμβάνονται στις επόμενες παραγράφους. Οι πρωτοβάθμιοι 95 και 97 γίνονται υποχρεωτικοί από τη στιγμή που το Νοσοκομείο θα ακολουθήσει διαδικασίες που προβλέπονται και παρακολουθούνται από τους λογ/σμούς αυτούς. § 5.3.101 Η αυτονομία της Αναλυτικής Λογιστικής (Ομάδας 9) και λογιστικές εγγραφές που καταχωρούνται σε αυτή 1. Οι λογαριασμοί του σχεδίου λογαριασμών κατανέμονται στα εξής τρία μέρη: - στη Γενική Λογιστική (Ομάδες 1-8) - στην Αναλυτική Λογιστική εκμεταλλεύσεως (ομάδα 9), - στους Λογαριασμούς Τάξεως (ομάδα 0), - καθένα από τα οποία αποτελεί ιδιαίτερο και ανεξάρτητο λογιστικό κύκλωμα. Ειδικότερα: α) Οι λογαριασμοί της Γενικής Λογιστικής, που αναπτύσσονται στις ομάδες 1-8, λειτουργούν σε ανεξάρτητο λογιστικό κύκλωμα, δηλ. Χρεώνονται και πιστώνονται μόνο μεταξύ τους. β) Η Αναλυτική Λογιστική Εκμεταλλεύσεως λειτουργεί ανεξάρτητα από τη Γενική Λογιστική, σε λογαριασμούς που αναπτύσσονται στην Ομάδα 9, συνδέονται δε και συλλειτουργούν (χρεωπιστώνονται) μόνο μεταξύ τους, στο ανεξάρτητο λογιστικό κύκλωμα της ομάδας αυτής. Η αυτονομία της Αναλυτικής Λογιστικής Εκμεταλλεύσεως εξασφαλίζεται με διάμεσους - αντικριζόμενους λογαριασμούς, οι οποίοι ανοίγονται και λειτουργούν στον πρωτοβάθμιο λογαριασμό 90 της Ομάδας 9 (βλ. επόμενη §). γ) Οι λογαριασμοί Τάξεως, που αναπτύσσονται στη δέκατη (0) ομάδα, λειτουργούν σε ανεξάρτητο λογιστικό κύκλωμα. 2. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, κατά τη διατύπωση των λογιστικών εγγραφών, πρέπει να τηρείται απόλυτα και με ιδιαίτερη προσοχή και σχολαστικότητα η αυτονομία των παραπάνω τριών λογιστικών κυκλωμάτων. 3. Ποιες λογιστικές εγγραφές καταχωρούνται στην Αναλυτική Λογιστική. Κριτήριο για την διάκριση των λογιστικών γεγονότων, (ή λογιστικών πράξεων, κατά την παλαιά ορολογία), σε εκείνα που καταχωρούνται στη Γενική Λογιστική (ομάδες 1-8) και σε εκείνα που καταχωρούνται στην Αναλυτική Λογιστική (ομάδα 9), αποτελεί ο σκοπός και η αποστολή κάθε λογιστικής. Η Γενική Λογιστική (ή χρηματοοικονομική λογιστική) καλύπτει τις ανάγκες της οικονομικής μονάδας προς στα έξω, τις σχέσεις της με τους τρίτους, επομένως σε αυτή καταχωρούνται και παρακολουθούνται τα λογιστικά γεγονότα που προέρχονται από το διαχειριστικό και συναλλακτικό κύκλωμα της, από τις συναλλαγές της με τους τρίτους και το προσωπικό της (γιατί αυτό θεωρείται ότι αποτελείται από τρίτους που μισθώνουν τις υπηρεσίες τους στην οικονομική μονάδα). Ενώ, αντίθετα, η Αναλυτική Λογιστική (ή λογιστική του κόστους και των αναλυτικών αποτελεσμάτων) καλύπτει τις εσωτερικές ανάγκες της οικονομικής μονάδας (προσδιορισμός του κόστους παραγωγής και των αναλυτικών αποτελεσμάτων, λήψη διάφορων πληροφοριών που είναι χρήσιμες στη διοίκηση), συνεπώς σε αυτή καταχωρούνται (μεταφερόμενα από τη Γενική Λογιστική) τα δεδομένα των ομάδων 2, 6, 7 και 8 λογ/σμοί 81-85) της Γενικής Λογιστικής, καθώς και· όλες οι αναλώσεις και εσωτερικές διακινήσεις των αποθεμάτων. § 5.3.102 Για τη μεταφορά στην Αναλυτική Λογιστική- των δεδομένων των Ομάδων 2, 6, 7 και λογ/σμών 81-85 της Γενικής Λογιστικής, χρησιμοποιούνται οι υπολογαριασμοί του πρωτοβάθμιου 90 «διάμεσοι - αντικριζόμενοι λογαριασμοί» 1. Για να εξασφαλισθεί η αυτόνομη λειτουργία της Αναλυτικής Λογιστικής Εκμεταλλεύσεως, χρησιμοποιούνται οι εξής δευτεροβάθμιοι λογαριασμοί του πρωτοβάθμιου 90, οι οποίοι λειτουργούν ως διάμεσοι: 90.01 Αρχικά αποθέματα λογισμένα 90.02 Αγορές λογισμένες 90.06 Οργανικά έξοδα κατ είδος λογισμένα 90.07 Οργανικά έσοδα κατ είδος λογισμένα 90.08 Αποτελέσματα λογισμένα Οι λογαριασμοί αυτοί αποτελούν τη γέφυρα, από την οποία μεταφέρονται και λογιστικοποιούνται στην αναλυτική λογιστική τα δεδομένα: (α) των αρχικών αποθεμάτων και των αγορών της ομάδας 2, (β) των οργανικών εξόδων της ομάδας 6, (γ) των οργανικών εσόδων της ομάδας 7 και (δ) των έκτακτων - ανόργανων κ.λπ. αποτελεσμάτων της ομάδας 8 (των λογαριασμών 81-85), χωρίς κατά τη μεταφορά αυτή να θίγονται ή να κινούνται οι οικείοι λογαριασμοί της Γενικής Λογιστικής. 2. Οι παραπάνω λογαριασμοί καλούνται «διάμεσοι» γιατί παρεμβάλλονται μεταξύ των λογαριασμών των δύο τομέων της λογιστικής (Γενικής και Αναλυτικής) και έτσι επιτυγχάνεται η μεταφορά των δεδομένων της Γενικής Λογιστικής στην Αναλυτική. Οι λογαριασμοί αυτοί καλούνται και «αντικριζόμενοι», γιατί αντικρίζουν απόλυτα τους λογαριασμούς των ομάδων 2, 6, 7 και 8 (λογ/σμούς 81-85) και αντικρίζονται επίσης από αυτούς. Συγκεκριμένα: Αντικριζόμενοι λογαριασμοί Λογαριασμοί Γενικής Αναλυτικής Λογιστικής Λογιστικής που αντικρίζονται 90.01 Αρχικά αποθέματα λογισμένα = Ομάδας 2 90.02 Αγορές λογισμένες = Ομάδας 2 90.06 Οργανικά έξοδα κατ είδος λογ/να = Ομάδας 6 90.07 Οργανικά έσοδα κατ είδος λογ/να = Ομάδας 7 90.08 Αποτελέσματα λογισμένα = Λογαριασμοί 81 - 85 3. Οι πιο πάνω διάμεσοι - αντικριζόμενοι λογ/σμοί (δηλ. οι λογαριασμοί 90.01, 90.02, 90.06, 90.07 και 90.08) αναλύονται σε υπολογαριασμούς, αντίστοιχους εκείνων της Γενικής Λογιστικής που αντικρίζουν (βλ. την ανάλυσή τους στο Σχέδιο Λογαριασμών) και έτσι παρακολουθείται ασφαλώς η μεταφορά, μέσω των λογαριασμών αυτών, των κονδυλίων των ομάδων 2, 6, 7 και 8 της Γενικής Λογιστικής στους οικείους λογαριασμούς της Αναλυτικής Λογιστικής (92-98). Μετά από κάθε τέτοια μεταφορά και στο τέλος κάθε μήνα καθώς και στο τέλος κάθε χρήσεως, το υπόλοιπο καθενός υπολογαριασμού του πρωτοβάθμιου 90 είναι ίσο με το υπόλοιπο του αντίστοιχου λογαριασμού ή υπολογαριασμού της Γενικής Λογιστικής, το οποίο αντικρίζει ή παρακολουθεί, αλλά αντίθετο από εκείνο (δηλ. αν είναι χρεωστικό το υπόλοιπο του λογαριασμού της Γενικής Λογιστικής, το υπόλοιπο του αντίστοιχου υπολογαριασμού του πρωτοβάθμιου 90 θα είναι ίσο μεν, αλλά πιστωτικό). Δηλαδή, οι υπολογαριασμοί του 90 είναι η «ζυγαριά», με την οποία παρακολουθείται η σωστή και ακριβής μεταφορά των δεδομένων των Ομάδων 2, 6, 7 και 8 (λογ/σμοί 81-85) της Γενικής Λογιστικής στην Αναλυτική. Η ανάλυση των υπολογαριασμών του ·πρωτοβάθμιου 90 μέχρι τους αντίστοιχους πρωτοβάθμιους των ομάδων 2, 6, 7 και 8, που παρατίθεται στο Σχέδιο Λογαριασμών δύναται να επεκτείνεται σε μεγαλύτερη ανάλυση,κατά την κρίση και τις ανάγκες κάθε Νοσοκομείου 4. Υπογραμμίζεται ότι οι υπολογαριασμοί του πρωτοβάθμιου 90 χρησιμοποιούνται μόνο για τη μεταφορά στην Αναλυτική Λογιστική των κονδυλίων εξόδων, εσόδων και αγορών που έχουν προηγούμενα καταχωρηθεί στους οικείους λογαριασμούς της Γενικής Λογιστικής, γιατί, όπως αμέσως προηγούμενα τονίστηκε, οι υπολογαριασμοί του90 αποτελούν τη «ζυγαριά» μεταξύ των δύο τομέων της Λογιστικής και το εκάστοτε υπόλοιπο τους μας πληροφορεί, ποιο ποσό, από το υπόλοιπο της στιγμής εκείνης των αντίστοιχων λογαριασμών της Γενικής Λογιστικής, έχει μεταφερθεί στην Αναλυτική. § 5.2.103 Τρόπος λειτουργίας των υπολογαριασμών του 90 Σε συμπλήρωση των όσων αναφέρονται αμέσως προηγούμενα (αριθ. 1-4), παρατίθενται εδώ και οι ακόλουθες ειδικότερες διευκρινίσεις ως προς τη λειτουργία των υπολογαριασμών του 90: α) Ο λογαριασμός 90.01 «αρχικά αποθέματα λογισμένα» και οι υπολογαριασμοί του, πιστώνονται στην αρχή της χρήσεως, με χρέωση των οικείων υπολογαριασμών του πρωτοβάθμιου 94 «αποθέματα», για τη μεταφορά στους υπολογαριασμούς του 94 της αξίας των αποθεμάτων ενάρξεως της χρήσεως, όπως αυτά θα εμφανίζονται στους αντίστοιχους λογαριασμούς αξιών της Ομάδας 2 μετά τη διενέργεια των εγγραφών ανοίγματος των λογαριασμών της Γενικής Λογιστικής για τη νέα χρήση. Με την εγγραφή αυτή ανοίγουν και οι λογαριασμοί της Αναλυτικής Λογιστικής για τη νέα χρήση. β) Ο λογαριασμός 90.02 «αγορές λογισμένες» και οι υπολογαριασμοί του: πιστώνονται, με χρέωση των οικείων υπολογαριασμών του πρωτοβάθμιου 94 «αποθέματα», για την καταχώρηση (μεταφορά) σε αυτούς της αξίας κτήσεως των αγορών αποθεμάτων, όπως η αξία αυτή διαμορφώνεται και καταχωρείται στους οικείους λογαριασμούς της Ομάδας 2 της Γενικής Λογιστικής. Δηλαδή, μεταφέρονται στους υπολογαριασμούς του πρωτοβάθμιου 94 τα δεδομένα των αντίστοιχων υπολογαριασμών αγορών της Ομάδας 2 (για την ενημέρωση των μερίδων αποθήκης βλ. την επόμενη §) χρεώνονται, με πίστωση(1) των οικείων υπολογαριασμών του πρωτοβάθμιου 94, με την αξία των επιστροφών και εκπτώσεων αγορών καθώς και των διορθωτικών εγγραφών, που καταχωρήθηκαν στους αντίστοιχους λογαριασμούς της Ομάδας 2 (και αφορούν ποσά αγορών που έχουν, μεταφερθεί στο λογ/σμό 94 και στους υπολογαριασμούς του). γ) Ο λογαριασμός 90.06 «οργανικά έξοδα κατ΄ είδος λογισμένα» και οι υπολογαριασμοί του λειτουργούν ως εξής: (γα) Πιστώνονται, με χρέωση των αρμόδιων υπολογαριασμών του πρωτοβάθμιου 92 «κέντρα (θέσεις) κόστους», για τη μεταφορά στην Αναλυτική Λογιστική των εξόδων της Ομάδας 6 της Γενικής Λογιστικής και τη διαμόρφωση, στους υπολογαριασμούς του 92, του λειτουργικού κόστους (δηλ. του κόστους λειτουργίας των υπηρεσιών της οικονομικής μονάδας). (γβ) Πιστώνονται (οι υπολογαριασμοί του 90.06), με (προσωρινή) χρέωση του ενδιάμεσου λογαριασμού 91.05 «οργανικά έξοδα κατ΄ είδος προς μερισμό», με τα έξοδα εκείνα της Ομάδας 6 για τα οποία δεν είναι καθορισμένη (για οποιοδήποτε λόγο), κατά τη στιγμή της μεταφοράς τους στην Αναλυτική Λογιστική, το κέντρο ή τα κέντρα κόστους του πρωτοβάθμιου 92 που πρέπει να επιβαρύνουν (μετά τον καθορισμό των κέντρων κόστους, με πίστωση του 91.05, χρεώνονται οι αρμόδιοι υπολογαριασμοί του 92 και ο 91.05 εξισώνεται). (γγ) Πιστώνονται (οι υπολογαριασμοί του 90.06), με χρέωση του πρωτοβάθμιου 91 «Ανακατάταξη εξόδων - Ενδιάμεσα κέντρα λειτουργικού κόστους», για τη διαμόρφωση στους υπολογαριασμούς του 91 ενδιάμεσων κέντρων λειτουργικού κόστους (το διαμορφωμένο κόστος των οποίων, με βάση σχετικά φύλλα μερισμού, μεταφέρεται στα αρμόδια κέντρα κόστους του πρωτοβάθμιου 92, βλ. πιο κάτω την § 5.3.109). (γδ) Χρεώνονται (οι υπολογαριασμοί του 90.06), με πίστωση των οικείων υπολογαριασμών του πρωτοβάθμιου 92 (ή, ανάλογα, του 91.05 ή 91.20-91.40), με τις μειώσεις κονδυλίων εξόδων από διορθωτικές εγγραφές, που καταχωρήθηκαν στους λογαριασμούς της Ομάδας 6 (και αφορούν κονδύλια που έχουν ήδη μεταφερθεί στην Αναλυτική Λογιστική). δ) Ο λογαριασμός 90.07 «οργανικά έσοδα κατ είδος λογισμένα» και οι υπολογαριασμοί του: - χρεώνονται, με πίστωση των αρμόδιων υπολογαριασμών του πρωτοβάθμιου 96 «έσοδα - μικτά αναλυτικά αποτελέσματα», για τη μεταφορά σε αυτούς των εσόδων της Ομάδας 7 της Γενικής Λογιστικής. - πιστώνονται, με χρέωση των οικείων υπολογαριασμών του πρωτοβάθμιου 96, με τις μειώσεις κονδυλίων εσόδων από εκπτώσεις ή από διορθωτικές εγγραφές, που καταχωρήθηκαν στους λογαριασμούς της Ομάδας 7 (και αφορούν κονδύλια που έχουν ήδη μεταφερθεί στην Αναλυτική Λογιστική). ε) Ο λογαριασμός 90.08 «αποτελέσματα λογισμένα» και οι υπολογαριασμοί του: - χρεώνονται, με πίστωση του λογαριασμού 98.99 «αποτελέσματα χρήσεως», για τη μεταφορά σε αυτόν των έκτακτων και ανόργανων εσόδων, εκτάκτων κερδών, εσόδων προηγουμένων χρήσεων κ.λπ. των λογαριασμών 81-85 της Γενικής Λογιστικής πιστώνονται, με χρέωση του λογαριασμού 98.99 «αποτελέσματα χρήσεως», για τη μεταφορά σε αυτόν των έκτακτων και ανόργανων εξόδων, έκτακτων ζημιών, εξόδων προηγούμενων χρήσεων κ.λπ., των λογαριασμών 81-85 της Γενικής Λογιστικής. § 5.3.104 Οι μερίδες αποθήκης τηρούνται κάτω από το λογαριασμό 94 «αποθέματα» - Τρόπος αναπτύξεως και ενημερώσεως των λογαριασμών αξιών της Ομάδας 2 και των αντίστοιχων του πρωτοβάθμιου λογ/σμού 94 1. Οι λογαριασμοί της Ομάδας 2 «Αποθέματα» της Γενικής Λογιστικής τηρούνται μόνο με αξίες. Οι μερίδες αποθήκης κατ είδος, ποσότητα και αξία, τηρούνται κάτω από το λογαριασμό 94 «αποθέματα» της Αναλυτικής Λογιστικής του οποίου αποτελούν αναλυτικό καθολικό. Ο λογαριασμός 94 αναπτύσσεται σε λογαριασμούς αξιών, αντίστοιχους της Ομάδας 2 της Γενικής Λογιστικής, με εξαίρεση τους υποχρεωτικούς υπολογαριασμούς (της Ομάδας 2) «αποθέματα απογραφής» και «αγορές χρήσεως», για τους οποίους δεν τηρούνται αντίστοιχοι λογαριασμοί αξιών στον πρωτοβάθμιο 94, γιατί τα ποσά τους, (μαζί με τις αντίστοιχες ποσότητες), καταχωρούνται σε ιδιαίτερη στήλη των μερίδων αποθήκης. 2. Στους λογαριασμούς αξιών του πρωτοβάθμιου 94 (δηλαδή στους δευτεροβάθμιους και τριτοβάθμιους του 94, με εξαίρεση τους τριτοβάθμιους που λήγουν σε 96 και 97), μεταφέρονται τα ποσά που καταχωρούνται στους αντίστοιχους λογαριασμούς της Ομάδας 2. Η μεταφορά γίνεται με πίστωση (ή χρέωση, για τα μειωτικά της αξίας αγοράς ποσά) των λογαριασμών 90.01 και 90.02, όπως αναλυτικά καθορίζεται προηγ. στην § 5.3.103. Δεδομένου ότι μεταξύ· των λογαριασμών της Ομάδας 2 και των υπολογαριασμών του πρωτοβάθμιου 94 υπάρχει κωδικαριθμική συσχέτιση, η μεταφορά αυτή δύναται να γίνεται αυτόματα από τον Η/Υ. χωρίς ιδιαίτερη πληκτρολόγηση (και χωρίς αναγραφή των κωδικών της αναλυτικής λογιστικής στα παραστατικά λογιστικών εγγραφών της γενικής λογιστικής), αρκεί να έχει κατάλληλα ρυθμιστεί το πρόγραμμα του Η/Υ. Οι μερίδες αποθήκης όλων των λογαριασμών του πρωτοβάθμιου 94 αποτελούν αναλυτικό καθολικό του και ενημερώνονται από τα σχετικά δικαιολογητικά, με βάση το (μηχανογραφικό) ειδικό πρόγραμμα ενημερώσεως της αποθήκης. Επισημαίνεται ότι ο αριθμός των μερίδων αποθήκης που πρέπει να τηρηθούν για κάθε τριτοβάθμιο λογαριασμό του πρωτοβάθμιου 94, καθώς και ο τρόπος τηρήσεως τους, καθορίζεται από τις εκάστοτε διαχειριστικές και πληροφοριακές ανάγκες και τις τυχόν ειδικές διατάξεις. § 5.3.105 Χρόνος και τρόπος μεταφοράς στην Αναλυτική Λογιστική των δεδομένων των Ομάδων 2, 6, 7 και των λογαριασμών 81-85 της Γενικής Λογιστικής 1. Η μεταφορά των δεδομένων των λογαριασμών των Ομάδων 2, 6, 7 και λογ/σμών 81-85 της Γενικής Λογιστικής στους οικείους λογαριασμούς της Αναλυτικής Λογιστικής είναι δυνατό να γίνεται, είτε άμεσα (ταυτόχρονη ενημέρωση των δύο τομέων της Λογιστικής), είτε περιοδικά αλλά σε μηνιαία βάση, υπό τη βασική προϋπόθεση όμως ότι, κατά τη λογιστικοποίηση και καταχώρηση των εξόδων στους οικείους λογαριασμούς της Ομάδας 6, θα γίνεται ταυτόχρονα και ο καθορισμός του κέντρου του λειτουργικού κόστους, το οποίο επιβαρύνει κάθε έξοδο, έτσι ώστε το προσδιοριζόμενο λειτουργικό κόστος, καθώς και το κόστος παραγωγής, να έχουν αξιοπιστία, αφού θα προκύπτουν, όχι από αυθαίρετους μερισμούς των εξόδων, αλλά από άμεσες επιβαρύνσεις των κέντρων κόστους με βάση τα πραγματικά δεδομένα.της αναλώσεως κάθε εξόδου (βλ. προηγ. § 5.2.112). Ειδικότερα: Με κατάλληλη ρύθμιση του μηχανογραφικού προγράμματος εύκολα επιτυγχάνεται, να γίνεται ταυτόχρονα η ενημέρωση των δύο τομέων της Λογιστικής (Γενικής και Αναλυτικής), με το ίδιο παραστατικό (βλ. πιο κάτω αριθ. 2-4). Στην περίπτωση αυτή, τα μεν άμεσα έξοδα καταχωρούνται απευθείας στους οικείους υπολογαριασμούς του λειτουργικού κόστους του πρωτοβάθμιου 92, όπως ειδικότερα εξηγείται στην αμέσως επόμενη περ. 2, τα δε έμμεσα, δηλαδή όσων ο κοστολογικός προορισμός δεν είναι γνωστός κατά τη λογιστικοποίησή τους, καταχωρούνται προσωρινά στο λογαριασμό 91.05 «οργανικά έξοδα κατ είδος προς μερισμό», από τον οποίο, με βάση σχετικό φύλλο μερισμού, μεταφέρονται στους οικείους υπολογαριασμούς του πρωτοβάθμιου 92. Ο τρόπος αυτός της ταυτόχρονης ενημερώσεως πλεονεκτεί ασύγκριτα, έναντι της περιοδικής ενημερώσεως (βλ. επόμενες περ. 2-4). 2. Όπως προαναφέρθηκε, η μέθοδος της ταυτόχρονης ενημερώσεως των δύο τομέων της Λογιστικής (προηγ. υπό α) είναι πλεονεκτικότερη, από όλες τις απόψεις, έναντι της περιοδικής ενημερώσεως, δεδομένου ότι με βάση σχετικό μηχανογραφικό πρόγραμμα, είναι δυνατόν να γίνεται αυτόματα, από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή (χωρίς ιδιαίτερη πληκτρολόγηση), η μεταφορά στα κέντρα λειτουργικού κόστους του πρωτοβάθμιου 92 των ακόλουθων εξόδων, που είναι και τα σημαντικότερα (καθώς και οποιωνδήποτε άλλων, για τα οποία θα συντρέχουν ανάλογες προϋποθέσεις): α) Λογ/σμός 60 «αμοιβές και έξοδα προσωπικού». Κατά τη λογιστικοποίηση της μηνιαίας μισθοδοσίας, τα ποσά αμοιβών και εξόδων που αφορούν κάθε εργαζόμενο θα μεταφέρονται αυτόματα από τον Η/Υ, με πίστωση του 90.06.60, στη χρέωση, των αρμόδιων κέντρων κόστους του πρωτοβάθμιου 92, τα οποία θα είναι κατά κανόνα αντίστοιχα των τμημάτων ή υπηρεσιών του Νοσοκομείου που υπηρετούν οι εργαζόμενοι. Για τις αποδοχές εκείνων που μετακινήθηκαν κατά τη διάρκεια του μήνα, δηλαδή απασχολήθηκαν σε περισσότερα από ένα τμήματα (κέντρα κόστους) γίνεται κατάλληλη ενημέρωση του αρχείου του Η/Υ, μαζί με την ενημέρωση του για τις μισθοδοτικές μεταβολές. β) Λογ/σμός 66 «αποσβέσεις πάγιων στοιχείων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος». Εάν το αρχείο κινήσεως εγγραφών του Η/Υ έχει ενημερωθεί, εκτός από την αξία κτήσεως των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και τους αντίστοιχους συντελεστές τακτικών αποσβέσεων, και με τους κωδικούς των αρμόδιων κέντρων λειτουργικού κόστους του πρωτοβάθμιου 92, που αντιστοιχούν στα τμήματα και τις υπηρεσίες από τις οποίες χρησιμοποιούνται τα πάγια στοιχεία, τότε η ενημέρωση των αρμόδιων λογαριασμών της Γενικής και της Αναλυτικής Λογιστικής γίνεται προγραμματιστικά, από τον Η/Υ. Εξυπακούεται ότι στη Γενική Λογιστική, η λογιστική εγγραφή των αποσβέσεων (χρέωση του λογαριασμού 66 με πίστωση των αντίθετων υπολογαριασμών των «αποσβεσμένων») θα γίνεται σε μηνιαία βάση. γ) Λογ/σμός 65 «τόκοι και συναφή έξοδα» (κατά την καταχώριση των σχετικών ποσών στους υπολογαριασμούς του 65, με πίστωση του 90.06.65, χρεώνονται οι υπολογαριασμοί του 92.04 «κόστος χρηματοοικονομικής λειτουργίας»). δ) Τα ποσά των λογ/σμών: 64.02 «έξοδα προβολής και διαφημίσεως», κατά την καταχώρηση τους στους υπολογαριασμούς του 64.02, με πίστωση του 90.06.64, καταχωρούνται και στη χρέωση των οικείων υπολογαριασμών του 92.03 «κόστος λειτουργίας Δημοσίων Σχέσεων». 3. Επίσης αυτόματα από τον Η/Υ (δίχως πληκτρολόγηση κλπ.) είναι δυνατόν να γίνεται και η ενημέρωση: - των υπολογαριασμών του πρωτοβάθμιου λογ/σμού 94 (εκτός των μερίδων αποθήκης), με την αξία των καταχωρούμενων στους αντίστοιχους υπολογαριασμούς της Ομάδας 2 αγορών, - των υπολογαριασμών εσόδων του πρωτοβάθμιου λογ/σμού 96, με τα καταχωρούμενα στους αντίστοιχους υπολογαριασμούς της Ομάδας 7 ποσά εσόδων. 4. Οι προηγούμενες (αριθ. 2 και 3) περιπτώσεις αυτόματης ενημερώσεως των λογαριασμών της Αναλυτικής Λογιστικής, πραγματοποιούνται από τον Η/Υ αυτόματα, χωρίς πληκτρολόγηση των κωδικών των οικείων λογαριασμών της και συνεπώς και χωρίς να είναι αναγκαία η αναγραφή τους στα σχετικά παραστατικά. Για τις άλλες περιπτώσεις απαιτείται πληκτρολόγηση των κωδικών των λογαριασμών της Αναλυτικής Λογιστικής και αναγραφή στα οικεία παραστατικά των κωδικών των οικείων λογαριασμών της Γενικής Λογιστικής καθώς και της Αναλυτικής Λογιστικής. § 5.3.106 Τα κατ είδος έξοδα της Ομάδας 6 μεταφέρονται και εντάσσονται στα οικεία κέντρα λειτουργικού κόστους του λογαριασμού 92 1. Όπως προηγ. στις οικείες §§ τονίζεται, στους λογαριασμούς της Ομάδας 6 καταχωρούνται και παρακολουθούνται, κατ είδος, τα οργανικά έξοδα της χρήσεως και τέτοια είναι τα λειτουργικά έξοδα της χρήσεως, τα οποία δαπανούνται για τη λειτουργία των υπηρεσιών του Νοσοκομείου προς εκπλήρωση της αποστολής του. Συνεπώς, οι λογαριασμοί της Ομάδας 6 περιλαμβάνουν τα έξοδα που δαπανήθηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσεως για να λειτουργήσει το Νοσοκομείο, δηλαδή για να λειτουργήσουν οι υπηρεσίες του. 2. Οι κατ είδος εξόδου λογαριασμοί της Ομάδας 6 χρεώνονται, κατά τη διάρκεια της χρήσεως, με τα πραγματοποιούμενα λειτουργικά έξοδα και πιστώνονται μόνο με τις τυχόν διορθωτικές εγγραφές, απαγορευμένης της πιστώσεως τους κατά τη διάρκεια της χρήσεως για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Σκοπός της απαγορεύσεως αυτής είναι να συγκεντρωθεί, στους λογαριασμούς της Ομάδας 6, το ακριβές ύψος των κατ είδος λειτουργικών εξόδων της χρήσεως, το οποίο αποτελεί πληροφορία πολλαπλώς χρήσιμη (για συγκριτικές αξιολογήσεις, εξαγωγή διάφορων αριθμοδεικτών κ.λπ.). Στο τέλος της χρήσεως και μετά τη χρονική τακτοποίηση, τα τελικά χρεωστικά υπόλοιπα των λογαριασμών της Ομάδας 6 (που αντιπροσωπεύουν το ακριβές ύψος των κατ είδος εξόδων της χρήσεως) μεταφέρονται στη χρέωση του λογαριασμού 80.00 «λογ/σμός Γενικής Εκμεταλλεύσεως», από τον οποίο αντλούνται πολύ χρήσιμες πληροφορίες. 3. Για να υπολογισθεί σωστό κόστος παραγωγής (προϊόντων ή υπηρεσιών), χωρίς αυθαίρετους μερισμούς εξόδων κλπ, πρέπει απαραιτήτως να προηγηθεί ο σωστός υπολογισμός του κόστους λειτουργίας κάθε υπηρεσίας (Διευθύνσεως ή τμήματος) και να επακολουθήσει ο συσχετισμός του με το έργο που παρήγαγε κάθε μία από αυτές, το οποίο αντιπροσωπεύει τη συμβολή της στα παραχθέντα (προϊόντα ή υπηρεσίες). Συνεπώς, τα έξοδα λειτουργίας των υπηρεσιών του Νοσοκομείου, που για τους προαναφερθέντες λόγους (προηγ. αριθ. 2) καταχωρούνται στους λογαριασμούς της Ομάδας 6 κατ είδος εξόδου, πρέπει να καταχωρούνται και κατά υπηρεσία (Διεύθυνση ή τμήμα) για τη λειτουργία της οποίας δαπανήθηκαν. Αυτή η κατά υπηρεσία κατάταξη των εξόδων της Ομάδας 6 γίνεται στους υπολογαριασμούς του πρωτοβάθμιου 92 «κέντρα (θέσεις) κόστους», εφαρμοζόμενων προς τούτο των κανόνων που αναφέρονται προηγούμενα στην § 5.2.108 αριθ. 2, 2α και 2β. § 5.3.107 Παραστατικό διάγραμμα λειτουργίας των λογαριασμών της Αναλυτικής Λογιστικής Στην επόμενη σελίδα παρατίθεται διάγραμμα, στο οποίο απεικονίζεται παραστατικά η λειτουργία των λογαριασμών της Αναλυτικής Λογιστικής Εκμεταλλεύσεως (Ομάδας 9).§ 5.3.108 Λογαριασμός 90 «διάμεσοι - αντικριζόμενοι λογαριασμοί» Το περιεχόμενο και ο τρόπος λειτουργίας του λογαριασμού 90 και των υπολογαριασμών του, αναπτύσσονται προηγ. στις §§ 5.3.102 και 5.3.103. § 5.3.109 Λογαριασμός 91 «Ανακατάταξη εξόδων - Ενδιάμεσες βοηθητικές θέσεις λειτουργικού κόστους» 1. Ο λογαριασμός 91 λειτουργεί σαν διάμεσος μεταξύ του λογαριασμού 90 και των λοιπών λογαριασμών της Αναλυτικής Λογιστικής. Στο τέλος της χρήσεως, πριν ολοκληρωθεί ο προσδιορισμός των ολικών αναλυτικών αποτελεσμάτων, ο λογαριασμός 91 πρέπει να είναι εξισωμένος. Η ανάπτυξη και το περιεχόμενο των υπολογαριασμών του 91 γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μονάδας υγείας, που προκύπτουν από την κοστολογική της οργάνωση της πληροφοριακές αποκτήσεις της Διοικήσεώς της. 2. Ο λογαριασμός 91 και οι υπολογαριασμοί του εξυπηρετούν τους εξής βασικούς σκοπούς : α) Την κατάταξη των εξόδων ή ορισμένων εξόδων κατά τρόπο διαφορετικό από εκείνο της κατατάξεως τους μέσα στους λογαριασμούς του λειτουργικού κόστους του πρωτοβάθμιου 92 και του κόστους των ενδιάμεσων και τελικών φορέων του λογαριασμού 93. Με την ανακατάταξη αυτή εξυπηρετούνται ειδικές ανάγκες, όπως η δημιουργία ενδιάμεσων κέντρων λειτουργικού κόστους (βλ. εκτενώς επόμενη §), στα οποία συγκεντρώνονται και ομαδοποιούνται ορισμένα έξοδα της Ομάδας 6, για την άντληση χρήσιμων πληροφοριών και για να διευκολυνθεί αποτελεσματικά η σωστή κατανομή και επίρριψή τους στα (κανονικά) κέντρα λειτουργικού κόστους του λογαριασμού 92. β) Την αποτελεσματική διευκόλυνση της ταυτόχρονης ενημερώσεως των λογαριασμών της Ομάδας 6 και των λογαριασμών του λειτουργικού κόστους του πρωτοβάθμιου 92 (βλ. πιο κάτω αριθ. 3, λογ/σμός 91.05). γ) Την εξασφάλιση των προϋποθέσεων λειτουργίας συστήματος προσδιορισμού του κόστους παραγωγής και των αναλυτικών κατ είδος αποτελεσμάτων βραχυχρονίως (μηνιαίως κλπ, βλ. πιο κάτω αριθ. 4, λογ/σμοί 91.02, 91.06, 91.07 και 91.08). 3. Λογ/σμός 91.05 «Οργανικά έξοδα κατ είδος προς μερισμό» Όπως προηγ. στην § 5.3.105 αριθ. 1 υπογραμμίζεται, η μέθοδος της ταυτόχρονης μηχανογραφικής ενημερώσεως των δύο τομέων της Λογιστικής είναι πλεονεκτικότερη από όλες τις απόψεις και πραγματοποιείται χωρίς δυσκολία. Η ταυτόχρονη αυτή ενημέρωση γίνεται επιτακτική για τα έξοδα της Ομάδας 6, δεδομένου ότι είναι αναγκαίο (βλ. προηγ. § 5.2.112 αριθ. 2) η κοστολογική τύχη τους, (δηλ. το κέντρο του λειτουργικού κόστους που πρέπει κάθε έξοδο να επιβαρύνει), να καθορίζεται κατά την καταχώριση τους στους οικείους λογαριασμούς της Ομάδας αυτής. Η μηχανογραφική εφαρμογή του χειρισμού αυτού διευκολύνεται με τη χρησιμοποίηση του λογαριασμού 91.05 - που λειτουργεί σαν διάμεσος - στον οποίο καταχωρούνται προσωρινά (με πίστωση του 90.06) όσα έξοδα δεν είναι δυνατόν (για διάφορους λόγους) να ενταχθούν στα κέντρα κόστους του λογαριασμού 92 κατά τη λογιστικοποίησή τους στη Γενική Λογιστική. Ευθύς ως καθορισθούν τα κέντρα λειτουργικού κόστους που πρέπει να επιβαρυνθούν με τα έξοδα αυτά, γίνεται η μεταφορά τους, από το λογ/σμό 91.05, στη χρέωση των αρμόδιων υπολογαριασμών του πρωτοβάθμιου 92. 4. Λογαριασμοί 91.02, 91.06, 91.07 και 91.08 Οι λογαριασμοί 91.02, 91.06, 91.07 και 91.08 εξυπηρετούν αποκλειστικά τις ανάγκες τις λογιστικής των βραχύχρονων αποτελεσμάτων, γιατί με τη χρησιμοποίηση τους αντιμετωπίζεται ο ετεροχρονισμός ανάμεσα στην περίοδο πραγματοποιήσεως των εξόδων, εσόδων, αποτελεσμάτων και αγορών των ομάδων 2, 6, 7 και 8 και στην περίοδο λογιστικοποιήσεώς τους στη Γενική Λογιστική (π.χ. δώρα εορτών και επίδομα αδείας, τόκοι δανείων, υπηρεσίες Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε. κλπ). Με τη χρησιμοποίηση των λογαριασμών αυτών εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις εφαρμογής συστήματος προσδιορισμού του κόστους παραγωγής και των αναλυτικών κατ είδος αποτελεσμάτων βραχυχρονίως (μηνιαίως), γιατί με χρεωπίστωση των λογαριασμών 91.02, 91.06, 91.07 και 91.08 γίνεται η αναγκαία χρονική τακτοποίηση των αγορών, των εξόδων και των εσόδων μόνο στους οικείους λογαριασμούς της Αναλυτικής Λογιστικής (δηλ. στους υπολογαριασμούς των 92, 94, 96 και 98.99), στους οποίους καταχωρούνται ποσά που δεν έχουν ακόμη καταχωρηθεί στους αρμόδιους λογαριασμούς της Γενικής Λογιστικής (βλ. ανάπτυξη του όλου θέματος κατωτ. στην § 5.3.121. Τα προηγούμενα εφαρμόζονται όταν η χρονική τακτοποίηση των αγορών, των εξόδων και των εσόδων γίνεται μόνο στην Αναλυτική Λογιστική (βλ. § 5.3.121). § 5.3.110 Δημιουργία ενδιάμεσων βοηθητικών κέντρων λειτουργικού κόστους στο Λογαριασμό 91 και κανόνες λειτουργίας τους 1. Όπως προηγ. στην § 5.2.111 υπογραμμίζεται, με τη δημιουργία, κάτω από τον πρωτοβάθμιο λογαριασμό 91, ενδιάμεσων βοηθητικών κέντρων λειτουργικού κόστους επιτυγχάνεται, αφενός η άντληση χρήσιμων πληροφοριών και αφετέρου να γίνεται πιο εύκολη και αποτελεσματικότερη η σωστή επίρριψη ορισμένων κατηγοριών εξόδων στις οικείες θέσεις (κέντρα) λειτουργικού κόστους του λογαριασμού 92, από ότι θα ήταν εάν αυτά συγκεντρώνονταν σε υπολογαριασμούς του λογαριασμού 92.00 «έξοδα (κόστος) λειτουργίας παραγωγής». 2. Για την κάλυψη των σημερινών αναγκών των Κρατικών Νοσοκομείων δημιουργούνται τα ακόλουθα ενδιάμεσα βοηθητικά κέντρα λειτουργικού κόστους: 91.20 Έξοδα επιβατικών αυτοκινήτων ΙΧ 91.25 Έξοδα αυτοκινήτων λεωφορείων (μεταφοράς προσωπικού) 91.30 Έξοδα ασθενοφόρων αυτοκινήτων. Στο Σχέδιο Λογαριασμών Αναλυτικής Λογιστικής (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.1. του παρόντος) παρατίθεται πλήρης ανάπτυξη των πιο πάνω δευτεροβάθμιων, καθώς και ορισμένες διευκρινιστικές σημειώσεις. Στα επόμενα παρατίθενται το περιεχόμενο και οι κανόνες λειτουργίας των λογαριασμών αυτών. 3. Στους λογαριασμούς 91.20, 91.25 και 91.30 και στους υπολογαριασμούς τους συγκεντρώνονται όλα τα έξοδα (συντηρήσεως, επισκευών, κινήσεως, αποσβέσεις, τέλη κυκλοφορίας, αποδοχές οδηγών κ.λπ.) των ιδιόκτητων επιβατικών αυτοκινήτων, λεωφορείων και ασθενοφόρων αυτοκινήτων, μεταφερόμενα (με πίστωση του λογαριασμού 90.06) από τους οικείους λογαριασμούς των κατ είδος εξόδων της Ομάδας 6. Με τη συγκέντρωση αυτή εξασφαλίζεται η πολλαπλώς χρήσιμη πληροφορία για το ύψος των εξόδων λειτουργίας κάθε κατηγορίας αυτοκινήτων, καθώς και κάθε αυτοκινήτου επιβατικού ΙΧ, λεωφορείου και ασθενοφόρου, με περαιτέρω επωφελές αποτέλεσμα τα έξοδα λειτουργίας καθενός να επιρρίπτονται σωστά στα οικεία κέντρα λειτουργικού κόστους του λογαριασμού 92 (με βάση το μεταφορικό έργο καθενός κλπ., βλ. πιο κάτω αριθ. 6). 4. Η πιο πάνω (αριθ. 3) συγκέντρωση των εξόδων λειτουργίας κάθε αυτοκινήτου, στους οικείους υπολογαριασμούς των δευτεροβάθμιων 91.20, 91.25 και 91.30, γίνεται με βάση τους κανόνες των § 5.2.108 αριθ. 2, 2α και 2β και § 5.3.106 αριθ. 3, οι οποίοι είναι υποχρεωτικής εφαρμογής. 5. Διευκρινίζεται ότι, τα καταβαλλόμενα σε τρίτους ενοίκια, για μίσθωση αυτοκινήτων ΙΧ ή λεωφορείων ή ασθενοφόρων ιδιοκτησίας τους, καταχωρούνται σε υπολογαριασμούς του λογαριασμού 62.04 «ενοίκια». 6. Η επίρριψη των εξόδων λειτουργίας κάθε αυτοκινήτου στα οικεία κέντρα λειτουργικού κόστους του λογαριασμού 92 γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια : α) Τα έξοδα των ΙΧ αυτοκινήτων που χρησιμοποιούνται από όργανα διοικήσεως του Νοσοκομείου (Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Διευθυντή κλπ) μεταφέρονται στα οικεία κέντρα λειτουργικού κόστους του λογ/σμού 92.01. β) Τα έξοδα των ΙΧ αυτοκινήτων, που χρησιμοποιούνται για τη διεκπεραίωση διαφόρων εργασιών του Νοσοκομείου, επιβαρύνουν τα κέντρα λειτουργικού κόστους που αφορούν οι εργασίες αυτές με βάση, είτε τα διανυόμενα χιλιόμετρα είτε τις ώρες απασχολήσεως για κάθε εργασία, ανάλογα με το καταλληλότερο για κάθε περίπτωση κριτήριο. γ) Τα έξοδα των ασθενοφόρων αυτοκινήτων κατανέμονται, στα αντίστοιχα κέντρα λειτουργικού κόστους των υπολογαριασμών του 92.00 (π.χ. στις Κλινικές), τα οποία απορροφούν το έργο τους, με βάση τις ώρες απασχολήσεως σε κάθε υπηρεσία ή εργασία καθενός αυτοκινήτου. 7. Η σύμφωνα με τα προηγούμενα επίρριψη του κόστους των ενδιάμεσων βοηθητικών κέντρων λειτουργικού κόστους, στα (κανονικά) κέντρα κόστους του λογαριασμού 92, γίνεται με πίστωση του αντίθετου λογαριασμού 91.99 και των υπολογαριασμών του, όπως υποδεικνύεται στο Σχέδιο Λογαριασμών. Με το χειρισμό αυτό εξισώνεται μεν ο πρωτοβάθμιος λογαριασμός 91, αλλά οι λογαριασμοί 91.20, 91.25 και 91.30 και οι υπολογαριασμοί τους παραμένουν ανέπαφοι και παρέχουν την πολύ χρήσιμη πληροφορία, για την εξέλιξη από μήνα σε μήνα των ποσών τους καθώς και για το συνολικό ετήσιο ύψος τους. § 5.3.111 Λογ/σμός 92 «Κέντρα (θέσεις) κόστους» 1. Κάθε οικονομική μονάδα, ανεξάρτητα από το αντικείμενο της δραστηριότητας της, υποχρεούται, με τα λειτουργικά της έξοδα της Ομάδας 6, να διαμορφώνει εσωλογιστικά το λειτουργικό κόστος όσων από τις ακόλουθες πέντε βασικές λειτουργίες δραστηριοποιούνται σε αυτή: 92.00 Έξοδα λειτουργίας παραγωγής 92.01 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 92.02 Έξοδα λειτουργίας ερευνών και αναπτύξεως 92.03 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως και για τα Νοσοκομεία «Έξοδα Δημοσίων Σχέσεων» 92.04 Έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας Οι πιο πάνω βασικές λειτουργίες αντιστοιχούν σε ισάριθμα πρωταρχικά κέντρα κόστους, αντίστοιχα κατά κανόνα της κατηγορίας των υπηρεσιών (διοικητικών, διοικητικοτεχνικών, τεχνικο-παραγωγικών) που ανήκουν σε κάθε βασική λειτουργία. Στα κέντρα κόστους αυτά γίνεται λογιστική συγκέντρωση του κόστους λειτουργίας των υπηρεσιών, για τη μέτρηση και έλεγχο της αποτελεσματικότητας τους και την επίρριψη του κόστους τους, στη συνέχεια, στους αρμόδιους φορείς κόστους. 2. Ο σχεδιασμός των κέντρων (θέσεων) κόστους και η επιβάρυνση τους με τα έξοδα της Ομάδας 6 γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες που περιλαμβάνονται προηγ. στις §§ 5.2.108 αριθ. 2 2β, 5.2.111 και 5.2.112. Ο ειδικότερος δε σχεδιασμός των θέσεων (κέντρων) λειτουργικού κόστους των Κρατικών Νοσοκομείων έχει γίνει σύμφωνα με τη διάρθρωση των διοικητικών και παραγωγικών υπηρεσιών τους, σε συνδυασμό με το αντικείμενο τους και την κείμενη νομοθεσία. Για τη μεταφορά των κατ είδος εξόδων της Ομάδας 6 στην Αναλυτική Λογιστική και την ένταξη τους στα οικεία κέντρα λειτουργικού κόστους του λογαριασμού 92, εφαρμόζονται οι κανόνες που περιλαμβάνονται προηγ. στις § 5.3.102 αριθ. 1 - 3, § 5.3.105 αριθ. 1 και § 5.3.106 αριθ. 3. 3. Στις επόμενες § 5.3.112-5.3.115 αναπτύσσονται το περιεχόμενο και η λειτουργία των υπολογαριασμών του πρωτοβάθμιου 92, στους οποίους έχουν ενταχθεί τα επιμέρους κέντρα κόστους που έχουν σχεδιασθεί για τα Κρατικά Νοσοκομεία και περιλαμβάνονται στο παρατιθέμενο στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.1 του παρόντος Σχέδιο Λογαριασμών Αναλυτικής Λογιστικής (βλ. και τις εκεί, κάτω από τους οικείους λογαριασμούς, παρατιθέμενες διευκρινιστικές σημειώσεις). § 5.3.112 Λογαριασμός 92.00 «Κόστος λειτουργίας παραγωγής - Κόστος παροχής υγειονομικών υπηρεσιών» 1. Στο λογαριασμό 92.00 και στους υπολογαριασμούς του, οι οποίοι αντιστοιχούν στα κέντρα κόστους του παραγωγικού κυκλώματος, συγκεντρώνεται το κόστος λειτουργίας των υπηρεσιών του Νοσοκομείου που ασχολούνται με την άμεση παροχή υγειονομικών υπηρεσιών. Το κόστος αυτό αποτελείται: α) Από το μέρος του κάθε είδος εξόδου των λογαριασμών της Ομάδας 6, που αναλώθηκε για τη λειτουργία κάθε υπηρεσίας του παραγωγικού κυκλώματος, το οποίο μεταφέρεται, σε πίστωση του λογαριασμού 90.06,στη χρέωση του οικείου κέντρου κόστους (είτε απευθείας είτε μέσω των λογαριασμών 91.05 ή 91.20 - 91.30, βλ. προηγ. § 5.3.109 αριθ. 3 και § 5.3.110). Εξαίρεση αποτελούν οι τόκοι και τα συναφή έξοδα του λογαριασμού 65 που μεταφέρονται απευθείας στη χρέωση του λογαριασμού 92.04 «κόστος χρηματοοικονομικής λειτουργίας», γιατί δεν κοστολογούνται αλλά βαρύνουν τα αποτελέσματα χρήσεως. β) Από τις αναλώσεις υλικών που χρησιμοποιούνται για την παροχή υγειονομικών υπηρεσιών ή για επισκευές και συντηρήσεις των πάγιων εγκαταστάσεων ή την κίνηση τους (π.χ. πετρέλαιο), οι οποίες καταχωρούνται στη χρέωση των αντίστοιχων κέντρων κόστους με πίστωση των υπολογαριασμών και οικείων μερίδων αποθήκης του πρωτοβάθμιου λογαριασμού 94 «αποθέματα». 2. Η διαδικασία και σειρά των χειρισμών, για τον προσδιορισμό του λειτουργικού κόστους κάθε κέντρου (θέσεως) κόστους και του καταλογισμού του στους αντίστοιχους φορείς κόστους, είναι η ακόλουθη: α) Πρώτα γίνεται· η επίρριψη των εξόδων λειτουργίας των ενδιάμεσων βοηθητικών κέντρων λειτουργικού κόστους των λογαριασμών 91.20 - 91.30 στα κέντρα κόστους του λογαριασμού 92. Η επίρριψη αυτή πραγματοποιείται με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται προηγούμενα στην § 5.3.110 αριθ. 6 και 7. β) Ακολουθεί η επίρριψη αναλογίας από τα έξοδα λειτουργίας των βοηθητικών κέντρων κόστους των λογαριασμών 92.00.60 - 92.00.85 στα κύρια κέντρα κόστους του παραγωγικού κυκλώματος του λογ/σμού 92.00. Η επίρριψη αυτή γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα προηγ. στην § 5.2.113 αριθ. 3 περ. β και § 5.2.114, καθώς και στη διευκρίνιση που παρατίθεται κάτω από το λογ/σμό 96.73.60. γ) Το μετά από τα προηγούμενα (α και β) .διαμορφούμενο τελικό λειτουργικό κόστος των κύριων θέσεων (κέντρων) κόστους (δηλαδή Κλινικών και Μονάδων των λογαριασμών 92.00.01 έως 92.00.54),με πίστωση του αντίθετου λογαριασμού 92.99.00, μεταφέρεται και καταλογίζεται στους φορείς κόστους, που είναι οι αντίστοιχοι υπολογαριασμοί εσόδων του πρωτοβάθμιου 96 (βλ. πιο κάτω § 5.3.114). 3. Όπως προκύπτει και από το Σχέδιο Λογαριασμών της Αναλυτικής Λογιστικής (που παρατίθεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.1. του παρόντος), κάθε κέντρο κόστους (κύριο ή βοηθητικό) της λειτουργίας παραγωγής αναλύεται σε υπολογαριασμούς κατ είδος εξόδου, έτσι ώστε να υπάρχει άμεση πληροφόρηση για τα στοιχεία που διαμορφώνουν το κόστος του. Δηλαδή, στην τελευταία βαθμίδα λογαριασμών κάθε κέντρου κόστους τηρούνται υπολογαριασμοί, ως ακολούθως: α) Αντίστοιχοι των λογαριασμών των κατ είδος εξόδων της Ομάδας 6, εκτός από το λογαριασμό 65, οι οποίοι απεικονίζουν το προσδιοριζόμενο με βάση τους κανόνες της § 5.2.112 τμήμα του κάθε είδους εξόδου, που αναλώθηκε για να λειτουργήσει η υπηρεσία που έχει ενταχθεί στο κέντρο κόστους αυτό. β) Αντίστοιχοι των κατ είδος υλικών του λογαριασμού 94, τα οποία αναλώθηκαν για παροχή υγειονομικών υπηρεσιών καθώς και για συντηρήσεις και επισκευές των παγίων εγκαταστάσεων του κέντρου κόστους και, ενδεχομένως, και για την κίνηση τους (π. χ. πετρέλαιο). γ) Αντίστοιχοι των ενδιάμεσων βοηθητικών κέντρων κόστους των λογ/μών 91.20 - 91.30. που απεικονίζουν το τμήμα των εξόδων λειτουργίας τους που επιβαρύνει το παρόν κέντρο κόστους, το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με τους κανόνες της § 5.3.110 αριθ. 6. δ) Αντίστοιχοι των βοηθητικών κέντρων κόστους των λογαριασμών 92.00.60 - 92.00.85, που απεικονίζουν το τμήμα των εξόδων λειτουργίας τους που επιβάρυνε το παρόν κέντρο κόστους (βλ. προηγ. αριθ. 2 περ. β παρούσας §). 4. Για το λογ/σμό 92.00.95 «Έξοδα υποαπασχολήσεως - αδράνειας» βλ. προηγ. § 5.2.105. § 5.3.113 Κέντρα κόστους συντηρήσεως πάγιων εγκαταστάσεων και ιδιοκατασκευής νέων Το κόστος λειτουργίας των υπηρεσιών που απασχολούνται με τη συντήρηση και τις επισκευές των πάγιων εγκαταστάσεων καθώς και με ιδιοκατασκευές νέων, το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με τους κανόνες της προηγούμενης § 5.3.112, συγκεντρώνεται στο λογαριασμό 92.00.75. Από το κόστος που συγκεντρώνεται στο λογαριασμό αυτό, αποχωρίζεται το τμήμα που αναλογεί σε τυχόν ιδιοκατασκευές νέων πάγιων εγκαταστάσεων και μεταφέρεται στη χρέωση των οικείων υπολογαριασμών του πρωτοβάθμιου 93 «κόστος παραγωγής». Το υπόλοιπο κόστος που απομένει αφορά συντηρήσεις και επισκευές πάγιων εγκαταστάσεων ή παροχή υπηρεσιών και κατανέμεται στους οικείους υπολογαριασμούς του πρωτοβάθμιου 92. Η προαναφερθείσα κατανομή του κόστους λειτουργίας του λογαριασμού 92.00.75 γίνεται με βάση τα πραγματικά δεδομένα και την εφαρμογή των κανόνων της § 5.2.113 αριθ. 3 περ. β. §5.3.114. §5.3.115 Κέντρα κόστους λειτουργιών Διοικητικής, Ερευνών - αναπτύξεως, Δημοσίων Σχέσεων και Χρηματοοικονομικής (λογ. 92.01 - 92.04) 1. Οι καθαρά διοικητικές υπηρεσίες του Νοσοκομείου, καθώς και οι υπηρεσίες Δημοσίων Σχέσεων, έχουν ενταχθεί στα ακόλουθα πρωταρχικά κέντρα κόστους: 92.01 Κόστος λειτουργίας διοικητικών υπηρεσιών 92.02 Κόστος λειτουργίας ερευνών και αναπτύξεως 92.03 Κόστος λειτουργίας Δημοσίων Σχέσεων 92.04 Κόστος χρηματοοικονομικής λειτουργίας Οι δευτεροβάθμιοι αυτοί λογαριασμοί αναπτύσσονται σε τριτοβάθμιους κατά Δ/νση ή Τμήμα κ.λπ., που απεικονίζουν τα αντίστοιχα κέντρα κόστους των πιο πάνω βασικών λειτουργιών. Οι κατά Δ/νση ή Τμήμα κ.λ.π. τριτοβάθμιοι λογαριασμοί αναπτύσσονται περαιτέρω σε τεταρτοβάθμιους υπολογαριασμούς κατ είδος εξόδου. Στο σχέδιο λογαριασμών της Αναλυτικής Λογιστικής (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.1 του παρόντος) γίνεται ολοκληρωμένη ανάπτυξη των λογαριασμών 92.01 - 92.04 σε όλες τις βαθμίδες τους. Στα επόμενα παρέχονται οι αναγκαίες ειδικότερες διευκρινίσεις. 2. Στο λογαριασμό 92.01 «Κόστος λειτουργίας διοικητικών υπηρεσιών» και στους υπολογαριασμούς του, συγκεντρώνεται το κόστος λειτουργίας των καθαρά διοικητικών υπηρεσιών του Νοσοκομείου, κατά Δ/νση ή Τμήμα κ.λ.π. στους τριτοβάθμιους λογαριασμούς και κατ είδος εξόδου στους τεταρτοβάθμιους υπολογαριασμούς, έτσι ώστε οι Υπηρεσίες (κάθε Δ/νσης ή Τμήματος κ.λ.π.) να αποτελούν τα κέντρα κόστους της τελευταίας βαθμίδας (βλ. και προηγ. § 5.2.110 αριθ. 3). Οι κατ είδος εξόδου υπολογαριασμοί αυτοί είναι αντίστοιχοι των εξής κατηγοριών εξόδων: • των κατ είδος εξόδου λογαριασμών της Ομάδας 6, με εξαίρεση το λογαριασμό 65, που απεικονίζουν το προσδιοριζόμενο με βάση τους κανόνες της § 5.2.112 τμήμα του κάθε είδους εξόδου, το οποίο αναλώθηκε για να λειτουργήσει η Υπηρεσία που έχει ενταχθεί στο συγκεκριμένο κέντρο κόστους της τελευταίας βαθμίδας. • των κατ είδος υλικών του λογαριασμού 94 «αποθέματα», που αναλώθηκαν για συντηρήσεις και επισκευές των χώρων και εγκαταστάσεων της συγκεκριμένης διοικητικής Υπηρεσίας (και του αντίστοιχου κέντρου κόστους). • Του βοηθητικού κέντρου κόστους του λογαριασμού 92.00.75, που απεικονίζει το τμήμα των εξόδων λειτουργίας του που επιβάρυνε το παρόν κέντρο κόστους και έχει υπολογιστεί με βάση το χρόνο απασχολήσεως τεχνικών σε επισκευές και συντηρήσεις των χώρων και εγκαταστάσεων της παρούσας διοικητικής υπηρεσίας (βλ. σχετικά § 5.2.113 αριθ. 3 περ. β). • των ενδιάμεσων βοηθητικών κέντρων κόστους των λογαριασμών 91.20-91.30, που απεικονίζουν το τμήμα των εξόδων λειτουργίας τους το οποίο επιβαρύνει το παρόν κέντρο κόστους και έχει υπολογισθεί σύμφωνα με τους κανόνες της § 5.3.110 αριθ. 6. Ο λογαριασμός 92.01 μεταφέρεται στο τέλος της κοστολογικής περιόδου στο λογαριασμό 98.99 «αποτελέσματα χρήσεως». 3. Σε περίπτωση που θα χρειασθεί να τηρηθεί ο λογαριασμός 92.02 «κόστος λειτουργίας ερευνών και αναπτύξεως», για το περιεχόμενο και τη λειτουργία του θα εφαρμοσθούν τα περιλαμβανόμενα στην § 5.2.110 αριθ. 4. 4. Στο λογαριασμό 92.03 «Κόστος λειτουργίας Δημοσίων Σχέσεων» και στους υπολογαριασμούς του, συγκεντρώνεται το κόστος λειτουργίας των υπηρεσιών Δημοσίων Σχέσεων καθώς και τα έξοδα προβολής και ενημερώσεως των ενδιαφερόμενων για το έργο του Νοσοκομείου και τις παρεχόμενες από αυτό υπηρεσίες. Για την περαιτέρω ανάπτυξη σε υπολογαριασμούς κατ είδος εξόδου εφαρμόζονται τα προηγ. αριθ. 2 παρούσας §. Το συγκεντρωνόμενο κόστος στο λογαριασμό 92.03 μεταφέρεται, στο τέλος της κοστολογικής περιόδου, στο λογαριασμό 98.99 «αποτελέσματα χρήσεως». 5. Για το λογαριασμό 92.04 «κόστος χρηματοοικονομικής λειτουργίας» εφαρμόζονται τα αναφερόμενα προηγ. στην § 5.2.110 αριθ.6. § 5.3.116 Λογ/σμός 93 «Κόστος παραγωγής 1. Στο λογαριασμό 93 «Κόστος παραγωγής» συγκεντρώνεται και παρακολουθείται το κόστος των παραγομένων προϊόντων στα Πε.Σ.Υ. και στις Νοσοκομειακές Μονάδες- εφ΄ όσον παράγονται προϊόντα- , το κόστος των παραγομένων υπηρεσιών όταν για την παραγωγή τους αναλώνονται υλικά, το κόστος των ιδιοπαραγομένων ενσώματων και ασώματων παγίων στοιχείων καθώς και το κόστος των αναπτυσσόμενων παρεπόμενων δραστηριοτήτων. 2. Στο λογαριασμό 93.21 «Κόστος παραγωγής προϊόντων» συγκεντρώνεται το κόστος των παραγομένων προϊόντων, εφ΄ όσον παράγονται προϊόντα από τις Δημόσιες Μονάδες Υγείας. Ο λογαριασμός 93.21 αναπτύσσεται σε τόσους υπολογαριασμούς όσα είναι τα είδη των προϊόντων που παράγονται. Το κόστος παραγωγής κάθε παραγόμενου προϊόντος αναλύεται τουλάχιστον σε τρία στοιχεία α) τα άμεσα υλικά β) την άμεση εργασία και γ) τις έμμεσες δαπάνες (ή τα ΓΒΕ). Ο λογ/σμός 93.21 και οι αναλυτικοί του λειτουργούν ως εξής: • Χρεώνονται: α) με το κόστος των αναλωνόμενων άμεσων υλικών παραγωγής, με πίστωση του λογαριασμού 94 και των αναλυτικών του(μερίδων αποθήκης). β) με το κόστος της άμεσης εργασίας παραγωγής του προϊόντος με πίστωση του λογ/σμού 92 και του αναλυτικού του 92.99.00 «Κόστος λειτουργίας παραγωγής καταλογισμένο». γ) με αναλογία εμμέσων δαπανών παραγωγής του προϊόντος, με πίστωση επίσης του λογ/σμού 92 και του αναλυτικού του 92.99.00. δ) με το κόστος της αρχικής απογραφής της παραγωγής σε εξέλιξη με πίστωση του λογ/σμού 94.23. • Πιστώνονται: α) κατά τη μεταφορά του κόστους των παραχθέντων ετοίμων προϊόντων στην αποθήκη με χρέωση του λογ/σμού 94.21 «προϊόντα» και των αναλυτικών του. β) Κατά τη μεταφορά του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου στο τέλος της χρήσεως με χρέωση του λογ/σμού 94.23. 3. Στο λογ/σμό 93.73 «Κόστος παραγωγής Υπηρεσιών» συγκεντρώνεται το κόστος των παραγομένων και παρεχομένων υπηρεσιών από τις Μονάδες Υγείας. Ο λογ/σμός 93.73 λειτουργεί μόνο όταν για την παραγωγή των υπηρεσιών αναλώνονται σημαντικής αξίας υλικά, άλλως το κόστος των παραγομένων υπηρεσιών παρακολουθείται στους υπολογαριασμούς του 92.00 Ο λογαριασμός 93.73 αναπτύσσεται σε υπολογαριασμούς αντίστοιχους των παραγομένων και παρεχομένων Υπηρεσιών. Σε περίπτωση που τηρείται ο λογ/σμός 93.73 και οι υπολογαριασμοί του, η λειτουργία του έχει ως εξής: • Χρεώνονται: α) Με το κόστος των άμεσων υλικών που αναλώνονται στην παραγωγή της υπηρεσίας με πίστωση του λογ/σμού 94 και των αναλυτικών του (μερίδων αποθήκης). β) Με το κόστος της Άμεσης εργασίας που πραγματοποιείται για την παραγωγή της υπηρεσίας με πίστωση του λογ/σμού 92 και του αναλυτικού του 92.99.00. γ) Με την αναλογία του έμμεσου κόστους που επιβαρύνει τη συγκεκριμένη υπηρεσία με πίστωση του λογ/σμού 92 και του αναλυτικού του 92.99.00. • Πιστώνονται: Με το κόστος της παρεχόμενης υπηρεσίας με χρέωση του λογ/σμού 96 «Έσοδα - Μικτά Αναλυτικά Αποτελέσματα», και αναλυτικών του δευτεροβάθμιου 96.73 «Έσοδα - Μικτά Αναλυτικά Αποτελέσματα από παροχή Υγειονομικών Υπηρεσιών». 4. Στο λογαριασμό 93.96 «Κόστος ιδιοπαραγόμενων ασώματων παγίων στοιχείων». Συγκεντρώνεται το κόστος των ερευνητικών προγραμμάτων που γίνονται από τις Μονάδες Υγείας όταν για την πραγματοποίησή τους αναλώνονται σημαντικής αξίας υλικά. Εφ΄ όσον δεν συμβαίνει αυτό (ανάλωση υλικών σημαντικής αξίας) τότε το κόστος έρευνας παρακολουθείται στο λογ/σμό 92.02 «Κόστος λειτουργίας Έρευνας και Ανάπτυξης» για τον οποίο ισχύουν όσα αναφέρονται στην παραγρ. 5.2.110 περ. 4. Όταν τηρείται ο λογαριασμός 93.96 η λειτουργία αυτού και των υπολογαριασμών του έχει ως εξής: • ΧΡΕΩΝΟΝΤΑΙ: α) Με το κόστος των αναλωνομένων υλικών στα διάφορα ερευνητικά προγράμματα με πίστωση του λογ/σμού 94 και των αναλυτικών του (μερίδες αποθήκης). β) Με τις αμοιβές και τα έξοδα του προσωπικού που απασχολείται άμεσα στα διάφορα ερευνητικά προγράμματα με πίστωση του λογ/σμού 92 και του τριτοβάθμιου του 92.99.02 γ) Με αναλογία έμμεσων δαπανών που γίνονται και για τα προγράμματα έρευνας με πίστωση επίσης του λογ/σμού 92 και του τριτοβάθμιού του 92.99.02. δ) Με το κόστος του εν εξελίξει προγράμματος στην αρχή της χρήσεως με πίστωση του λ/σμού 94.23 • ΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ: α) Με το κόστος του ερευνητικού προγράμματος που οδήγησε σε παραγωγή ευρεσιτεχνίας με χρέωση αρμοδίου υπολογαριασμού του 96.78 «ιδιοπαραγωγή Παγίων - Τεκμαρτά έσοδα». β) Με το χρεωστικό του υπόλοιπο στο τέλος της χρήσεως, όταν το ερευνητικό πρόγραμμα συνεχίζεται και υπάρχουν βασιμές προοπτικές ότι θα οδηγήσει σε παραγωγή ευρεσιτεχνίας, με χρέωση επίσης του λ/σμού 96.78. «Ιδιοπαραγωγή παγίων - τεκμαρτά έσοδα». γ) Του λογ/σμού 92.02 «Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως» όταν το ερευνητικό πρόγραμμα έχει περατωθεί και δεν οδήγησε σε παραγωγή νέας ευρεσιτεχνίας. Σημείωση: (1) Με το χρεωστικό υπόλοιπο του λογ/σμού 93.96 όπως αυτό διαμορφώνεται στο τέλος της χρήσεως, ή και ενδιάμεσα όταν περατωθεί το ερευνητικό πρόγραμμα που οδήγησε σε παραγωγή ευρεσιτεχνίας, ενεργείται στη Γενική Λογιστική εγγραφή με την οποία χρεώνεται ο λογ/σμός 16.96 «Ιδιοπαραγωγή ασώματων πάγιων στοιχείων» με πίστωση του λογαριασμού 78.00.06 (το ποσό του οποίου με χρέωση του 90.07.78 στην πίστωση του 96.78, ο οποίος εξισώνεται). 5. Στο λογαριασμό 93.97 «Κόστος αναπτύξεως παρεπόμενων δραστηριοτήτων» συγκεντρώνεται το κόστος που πραγματοποιείται για κάθε συγκεκριμένη παρεπόμενη δραστηριότητα που ενδεχομένως αναπτύσσεται στη Μονάδα Υγείας. Τέτοιες παρεπόμενες δραστηριότητες μπορεί να είναι η εκμετάλλευση, αξιοποίηση ή λειτουργία, κινητής ή ακίνητης περιουσίας, Ναοί που ανήκουν στη Μονάδα Υγείας, καθώς και το αντικείμενο Δωρεών, Κληρονομιών ή κληροδοτήσεων. Ο λογαριασμός 93.97 λειτουργεί μόνον όταν στην αναπτυσσόμενη παρεπόμενη δραστηριότητα αναλώνονται αποθέματα (άξια λόγου) άλλως το κόστος της παρακολουθείται από κατάλληλο λογαριασμό του 92.00. Σε περίπτωση που τηρείται ο λογαριασμός 93.97, η λειτουργία του έχει ως εξής: • ΧΡΕΩΝΟΝΤΑΙ : α) Με το κόστος των αναλωνόμενων αποθεμάτων με πίστωση του λογ/σμού 94 και των αναλυτικών του. β) Με το κόστος της άμεσης εργασίας που πραγματοποιείται σε κάθε παρεπόμενη δραστηριότητα με πίστωση του λογ/σμού 92 και του τριτοβάθμιου 92.99.00 γ) Με αναλογία έμμεσων δαπανών που αφορούν και την παρεπόμενη δραστηριότητα, με πίστωση του λογαριασμού 92.99.00 • ΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ: Με το κόστος κάθε παρεπόμενης δραστηριότητας κατά την μεταφορά του στη χρέωση των υπολογαριασμών του 96.75 «Έσοδα - μικτά Αναλυτικά Αποτελέσματα από παρεπόμενες ασχολίες- Δωρεές. Οι εγγραφές μεταφοράς γίνονται στο τέλος του μήνα ή του χρόνου προσδιορισμού των αποτελεσμάτων. 6. Στο λογαριασμό 93.98 «Κόστος ιδιοπαραγωγής ενσώματων παγίων στοιχείων», συγκεντρώνεται και παρακολουθείται το κόστος των ιδιοπαραγόμενων ενσώματων παγίων στοιχείων. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όλα τα πάγια στοιχεία που παρακολουθούνται στους λογαριασμούς της ομάδας ένα (1) 10-14. 7. Με το κόστος που συγκεντρώνεται στο λογαριασμό 93.98, στο τέλος της κοστολογικής περιόδου καθώς και ενδιαμέσως ευθύς μετά την περάτωση της κατασκευής κάθε πάγιας εγκαταστάσεως, χρεώνονται οι οικείοι υπολογαριασμοί του πρωτοβάθμιου 15 «Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές κτήσεως πάγιων στοιχείων», με πίστωση των αντίστοιχων υπολογαριασμών του πρωτοβάθμιου 78 «Ιδιοπαραγωγή παγίων - Τεκμαρτά έσοδα». Στη συνέχεια, το ως άνω κόστος του λογ/σμού 93.98 (με πίστωση του αντίθετου 93.99), μεταφέρονται στη χρέωση των αντίστοιχων υπολογαριασμών του λογ/σμού 96.78 «Ιδιοπαραγωγή παγίων - Τεκμαρτά έσοδα», στην πίστωση των οποίων (με χρέωση του 90.07.78) μεταφέρονται τα αντίστοιχα και ισόποσα υπόλοιπα των ομότιτλων υπολογαριασμών του πρωτοβάθμιου 78. Για τη λειτουργία του λογ/σμού 93.98 βλ. ειδικότερα προηγ. στην § 2.2.109 περιπτ. 4-6. § 5.3.117 Λογ/σμός 94 «Αποθέματα» Το περιεχόμενο και ο τρόπος λειτουργίας του λογ/σμού 94 και των υπολογαριασμών του αναπτύσσεται προηγ. στην § 5.3.104. § 5.3.118 Λογ/σμός 96 «Έσοδα - Μικτά αναλυτικά αποτελέσματα» 1. Τα κατ είδος αναλυτικά αποτελέσματα προσδιορίζονται στο λογ/σμό 96 και στους υπολογαριασμούς του, οι οποίοι παρατίθενται στο Σχέδιο Λογαριασμών της Αναλυτικής Λογιστικής (βλ. Κεφάλαιο 5.1 του παρόντος). Οι υπολογαριασμοί αυτοί του πρωτοβάθμιου 96 είναι αντίστοιχοι των τριτοβάθμιων λογαριασμών στους οποίους αναλύονται οι πρωτοβάθμιοι 70 - 78 της Γενικής Λογιστικής και υπάρχει απόλυτη μεταξύ τους συσχέτιση στην κωδικαρίθμηση και στους τίτλους τους (βλ. και πίνακα § 5.3.114). Διευκρινίζεται ότι εδώ, στους υπολογαριασμούς του πρωτοβάθμιου 96, προσδιορίζονται τα μικτά κατ είδος αναλυτικά αποτελέσματα. Στη συνέχεια, με την εφαρμογή των αναφερόμενων στην § 5.3.122, δύνανται να υπολογίζονται και τα καθαρά αποτελέσματα. 2. Στην πίστωση των υπολογαριασμών του πρωτοβάθμιου 96 μεταφέρονται, με χρέωση (ή πίστωση για τα μειωτικά ποσά) του λογ/σμού 90.07 (βλ. προηγ. §5.3.103 περ. δ), τα ποσά των εσόδων που έχουν καταχωρηθεί στους αντίστοιχους τριτοβάθμιους λογαριασμούς των πρωτοβάθμιων 70 - 78. Όπως προαναφέρθηκε, οι υπολογαριασμοί αυτοί (του 96 και των 70 - 78) έχουν σχεδιασθεί κατάλληλα και υπάρχει απόλυτη συσχέτιση μεταξύ τους, συνεπώς η μεταφορά των εσόδων δύναται να γίνεται αυτόματα από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ), χωρίς ιδιαίτερη πληκτρολόγηση και επομένως και χωρίς αναγραφή των κωδικών της Αναλυτικής Λογιστικής στα παραστατικά των λογιστικών εγγραφών της Γενικής Λογιστικής, αρκεί να έχει γίνει κατάλληλη ρύθμιση στο πρόγραμμα του Η/Υ. Στη χρέωση των υπολογαριασμών του πρωτοβάθμιου 96 μεταφέρονται, από τους αντίστοιχους υπολογαριασμούς του δευτεροβάθμιου 92.00 «Κόστος λειτουργίας παραγωγής - Κόστος παροχής υγειονομικών υπηρεσιών», το κόστος πραγματοποιήσεως των εσόδων που (όπως προαναφέρθηκε) μεταφέρονται στην πίστωση των ίδιων υπολογαριασμών του 96 και προσδιορίζονται, σ αυτούς, τα αναλυτικά μικτά αποτελέσματα τα οποία στη συνέχεια μεταφέρονται στο λογ/σμό 98.99 «Αποτελέσματα Χρήσεως» (βλ. αναλυτική παράθεση όλων των σχετικών χειρισμών στον Πίνακα της § 5.3.114). 3. Τα δεδομένα των δευτεροβάθμιων και τεταρτοβάθμιων υπολογαριασμών, στους οποίους αναλύεται ο πρωτοβάθμιος 73 λόγω των απαιτήσεων του Δημόσιου Λογιστικού, δεν είναι αναγκαίο να μεταφέρονται στην Αναλυτική Λογιστική, γιατί οι υπολογαριασμοί αυτοί είναι πληροφοριακοί. Σε αντίστοιχους τριτοβάθμιους λογαριασμούς του 96 μεταφέρονται μόνο οι αντίστοιχοι τους τριτοβάθμιοι του πρωτοβάθμιου 73, όπως εκτενώς διευκρινίζεται στην § 2.2.706 (οι σχετικοί χειρισμοί απεικονίζονται στον πίνακα της § 5.3.114 και στην επόμενη περιπτ. 4). 4. Ακολουθεί παραστατική απεικόνιση της λειτουργίας των δημιουργούμενων κάτω από το λογ/σμό 96.73 τριτοβάθμιων λογαριασμών, οι οποίοι αντιστοιχούν σε τριτοβάθμιους των 73.01, 73.02, 73.03 και 73.04 καθώς και του 92.00: 96 Έσοδα - Μικτά αναλυτικά αποτελέσματα 96.73 Αποτελέσματα από παροχή υγειονομικών υπηρεσιών 96.73.21 Αποτελέσματα Α Παθολογικής Κλινικής Το προκύπτον υπόλοιπο απεικονίζει το μικτό αποτέλεσμα της Α Παθολογικής Κλινικής και μεταφέρεται στο λογαριασμό 98.99 «Αποτελέσματα Χρήσεως». Δηλαδή: κάτω από το δευτεροβάθμιο λογαριασμό 96.73 δημιουργούνται τριτοβάθμιοι λογαριασμοί κατά μονάδα παροχής υγειονομικών υπηρεσιών (Κλινική κλπ), στην πίστωση των οποίων μεταφέρονται, από τους αντίστοιχους τριτοβάθμιους των 73.01, 73.02, 73.03 και 73.04, τα πραγματοποιούμενα από κάθε μονάδα (Κλινική κλπ) έσοδα, τα οποία έχουν διασπασθεί στους τέσσερις αυτούς τριτοβάθμιους λογαριασμούς λόγω των απαιτήσεως του Προϋπολογισμού (βλ. § 2.2.706). § 5.3.119 Λογ/σμός 97 «Διαφορές απογραφών και καταλογισμού» 1. Τα ελλείμματα ή πλεονάσματα που διαπιστώνονται κατά τις απογραφές αποθεμάτων που διενεργούνται, είτε στο τέλος είτε κατά τη διάρκεια τηχρήσεως, τακτοποιούνται με λογιστικές εγγραφές που διενεργούνται μόνο στην Αναλυτική Λογιστική, με τις οποίες, χρεώνονται ή πιστώνονται οι οικείοι υπολογαριασμοί του πρωτοβάθμιου 97 και πιστώνονται ή χρεώνονται οι αντίστοιχοι υπολογαριασμοί του 94 καθώς και οι κάτω από αυτόν τηρούμενες οικείες μερίδες αποθήκης. 2. Στο λογ/σμό 97.20 «Διαφορές καταλογισμού» δύνανται να καταχωρούνται οι διαφορές που προκύπτουν από τη μη ενσωμάτωση στο κόστος (των υπολογαριασμών του 92) ορισμένων εξόδων που κρίνονται ως μη κοστολογίσιμα. 3. Το υπόλοιπο του λογ/σμού 97 μεταφέρεται στο λογ/σμό 98.99 «Αποτελέσματα Χρήσεως». § 5.3.120 Λογαριασμός 98 «Αναλυτικά αποτελέσματα» 1. Στους υπολογαριασμούς του 98 συγκεντρώνονται τα υπόλοιπα όλων των αποτελεσματικών λογαριασμών, στους οποίους απεικονίζονται τα οργανικά και ανόργανα αποτελέσματα του Νοσοκομείου. Στον υπολογαριασμό 98.99 «αποτελέσματα χρήσεως» προσδιορίζεται το τελικό αποτέλεσμα της χρήσεως, το οποίο ως σύνολο συμφωνεί απόλυτα με το αντίστοιχο του λογαριασμού 86 «αποτελέσματα χρήσεως» της Γενικής Λογιστικής. Συγκεκριμένα, στον υπολογαριασμό 98.99 μεταφέρονται: α) Τα μικτά οργανικά αποτελέσματα, από τους υπολογαριασμούς μικτών αποτελεσμάτων του πρωτοβάθμιου 96. β) Το κόστος των λειτουργιών: διοικητικής, ερευνών - αναπτύξεως, δημοσίων σχέσεων και χρηματο-οικονομικής, καθώς και το κόστος υπο-απασχολήσεως - αδράνειας (όταν υπάρχει), από τους οικείους υπ/σμους του πρωτοβάθμιου 92 «κέντρα (θέσεις) κόστους», το οποίο βαρύνει τα μικτά αποτελέσματα. γ) Οι διαφορές απογραφών και καταλογισμού από τους υπολογαριασμούς του πρωτοβάθμιου 97. δ) Τα έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα των λογαριασμών 81 - 85 της Γενικής Λογιστικής, τα οποία μεταφέρονται (στο λογαριασμό 98.99) μέσω του λογαριασμού 90.08 «αποτελέσματα λογισμένα». 2. Η λειτουργία του λογαριασμού 98.99 απεικονίζεται παραστατικά ως εξής: Το υπόλοιπο του άνω λογαριασμού 98.99 απεικονίζει τα καθαρά αποτελέσματα της χρήσεως (κέρδη ή ζημίες). Το υπόλοιπο αυτό συμφωνεί απόλυτα με το αντίστοιχο του λογαριασμού 86 «Αποτελέσματα χρήσεως» της Γενικής Λογιστικής. § 5.3.121 Υπολογισμός του κόστους και των αποτελεσμάτων βραχυχρονίως 1. Το ιδιαίτερο και ανεξάρτητο λογιστικό κύκλωμα της Αναλυτικής Λογιστικής εξασφαλίζει, από τον όλο σχεδιασμό του, τον ορθό προσδιορισμό του κόστους βραχυχρονίως (μηνιαίως κ.λ.π.) καθώς και τον υπολογισμό αναλυτικών (κατ είδος δραστηριότητας) βραχύχρονων αποτελεσμάτων, των οποίων η έγκαιρη γνώση αποτελεί για τη Διοίκηση πολυτιμότατη πληροφορία. 2. Για τον υπολογισμό του κόστους και των αναλυτικών κατ είδος αποτελεσμάτων βραχυχρονίως (μηνιαίως κ.λ.π.), πέραν των όσων αναπτύχθηκαν στις προηγούμενες παραγράφους, απαιτούνται και οι ακόλουθοι δύο επιπρόσθετοι χειρισμοί: • Χρονική προσαρμογή (τακτοποίηση) των αγορών, των εξόδων και των εσόδων, • Χρησιμοποίηση αντίθετων λογαριασμών για όλες τις μεταφορές, από το λογαριασμό 91 και μετά, δηλαδή χρησιμοποιούνται οι αντίθετοι λογαριασμοί που περιλαμβάνονται στο σχέδιο λογαριασμών (προηγ. Κεφάλαιο 5.1). Η χρονική τακτοποίηση των αγορών, των εξόδων και των εσόδων είναι δυνατόν, κατ επιλογή του Νοσοκομείου, να πραγματοποιηθεί με δύο τρόπους: • είτε να ξεκινά από τη Γενική Λογιστική • είτε να γίνεται μόνο στην Αναλυτική Λογιστική. Στην επόμενη § 5.3.121α διευκρινίζονται οι χειρισμοί αυτοί. § 5.3.121α. Χρονική τακτοποίηση αγορών, εξόδων και εσόδων για τον υπολογισμό του κόστους και των αναλυτικών αποτελεσμάτων βραχυχρονίως 1. Πρώτος τρόπος: Η χρονική τακτοποίηση ξεκινά από τη Γενική Λογιστική Όταν στη Γενική Λογιστική προσδιορίζονται βραχύχρονα συνολικά αποτελέσματα με την κατάρτιση βραχύχρονου λογ/σμού Γενικής Εκμεταλλεύσεως και Αποτελεσμάτων Χρήσεως, γίνεται για το σκοπό αυτό, χρονική προσαρμογή (τακτοποίηση) των αγορών, των εξόδων και των εσόδων (βλ. προηγ.§ 2.2.509). Τα ποσά της χρονικής τακτοποιήσεως αυτής δύνανται να μεταφέρονται στην Αναλυτική Λογιστική και να χρησιμοποιούνται για τη χρονική τακτοποίηση και των λογαριασμών της. Οι χειρισμοί αυτοί, που προτιμούνται από την πράξη, αναπτύσσονται εκτενώς προηγ. στην § 2.2.509. 2. Δεύτερος τρόπος: Η χρονική προσαρμογή (τακτοποίηση) γίνεται μόνο στην Αναλυτική Λογιστική α) Η χρονική προσαρμογή (τακτοποίηση) των αγορών, των εξόδων και των εσόδων δύναται να γίνεται μόνο στην Αναλυτική Λογιστική ή και στην Αναλυτική Λογιστική (εάν δεν είναι επιθυμητό να χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της χρονικής τακτοποιήσεως της Γενικής Λογιστικής). Στην περίπτωση αυτή, οι βασικές ανάγκες της λογιστικής των βραχύχρονων αποτελεσμάτων εξυπηρετούνται από τους λογαριασμούς: 91.02 «Αγορές αποθεμάτων ενσωματωμένες (προϋπολογιστικά)» 91.06 «Οργανικά έξοδα κατ είδος ενσωματωμένα (προϋπολογιστικά)» 91.07 «Οργανικά έσοδα κατ είδος ενσωματωμένα (προϋπολογιστικά)» 91.08 «Αποτελέσματα ενσωματωμένα (προϋπολογιστικά)» Με χρεωπίστωση των λογαριασμών αυτών (και των οικείων υπολογαριασμών τους), γίνεται η χρονική τακτοποίηση: • αγορών που έχουν μεταφερθεί, από την Ομάδα 2, στους υπολογαριασμούς του πρωτοβάθμιου 94, • οργανικών εξόδων που έχουν μεταφερθεί, από την Ομάδα 6, στους υπολογαριασμούς του λειτουργικού κόστους του πρωτοβάθμιου 92. • οργανικών εσόδων που έχουν μεταφερθεί, από την Ομάδα 7, στους οικείους υπολογαριασμούς του πρωτοβάθμιου 96, • εκτάκτων κλπ. αποτελεσμάτων που έχουν μεταφερθεί, από τους λογαριασμούς 81-85, στο λογαριασμό 98.99. β) Η χρονική τακτοποίηση των υπολογαριασμών του λειτουργικού κόστους του 92, στους οποίους έχουν μεταφερθεί τα έξοδα που καταχωρήθηκαν κατά τη διάρκεια της βραχύχρονης περιόδου στους οικείους λογαριασμούς της Ομάδας 6, γίνεται ως εξής: (βα) Με χρέωση ιδιαίτερων υπολογαριασμών του 91.06 και πίστωση των οικείων υπολογαριασμών του 92, αποχωρίζονται (από τους υπολογαριασμούς του 92) και μεταφέρονται στον 91.06 τα «προπληρωμένα» έξοδα, δηλαδή τα ποσά των εξόδων που έχουν προπληρωθεί ή λογιστικοποιηθεί στη Γενική Λογιστική και δεν αφορούν την παρούσα βραχύχρονη περίοδο, αλλά την επόμενη (ή τις επόμενες). Η τακτοποίηση των ποσών αυτών γίνεται κατά τον υπολογισμό των βραχύχρονων αποτελεσμάτων των επόμενων περιόδων, με τη μεταφορά, από τον 91.06 στον 92, των δουλευμένων, κάθε φορά, ποσών. Αν, π.χ., βραχύχρονα αποτελέσματα υπολογίζονται κάθε μήνα - που είναι και το σωστό - και τον τρέχοντα μήνα προπληρώθηκαν ενοίκια έξι μηνών ευρώ (6 Χ 1.500 =) 9.000 ευρώ, στην παρούσα μηνιαία βραχύχρονη περίοδο αντιστοιχούν 1.500 ευρώ, συνεπώς το υπόλοιπο ποσό των 7.500 ευρώ, με πίστωση των οικείων υπολογαριασμών του 92, θα μεταφερθεί στη χρέωση ιδιαίτερου υπολογαριασμού του 91.06, από τον οποίο, σε κάθε μία από τις υπόλοιπες πέντε μηνιαίες βραχύχρονες περιόδους, θα μεταφέρονται 1.500 ευρώ στη χρέωση των οικείων λογαριασμών του 92, με πίστωση του 91.06. Πρακτικότερο, όμως, είναι ο διαχωρισμός να γίνεται από την αρχική εγγραφή της μεταφοράς του ποσού στην Αναλυτική Λογιστική (δηλαδή, στους υπολογαριασμούς του 92 θα καταχωρηθούν 1.500 ευρώ και στον 91.06 ή στον 91.26 «Οργανικά έξοδα κατ είδος επόμενων μηνών» 7.500 ευρώ και έτσι δεν θα υπάρχει κίνδυνος να «ξεχαστεί» η τακτοποίηση). (ββ) Με πίστωση ιδιαίτερων υπολογαριασμών του 91.06 και χρέωση των οικείων υπολογαριασμών του 92, προσθέτονται στις θέσεις (κέντρα) λειτουργικού κόστους του 92 τα δουλευμένα αλλά μη πληρωμένα και μη λογιστικοποιημένα ακόμη στη Γενική Λογιστική έξοδα, δηλαδή ποσά εξόδων τα οποία αναλογούν η αφορούν την κλειόμενη βραχύχρονη περίοδο, αλλά, είτε επειδή δεν έχουν πληρωθεί είτε για άλλους λόγους, δεν έχουν ακόμη λογιστικοποιηθεί στη Γενική Λογιστική και συνεπώς δεν έχουν καταχωρηθεί στους οικείους λογ/σμούς εξόδων της Ομάδας 6, τα δεδομένα των οποίων (με πίστωση του 90.06) έχουν μεταφερθεί και καταχωρηθεί στις οικείες θέσεις κόστους του λογ/σμού 92. Τα συνηθέστερα έξοδα είναι: • δώρα εορτών και επίδομα άδειας του προσωπικού (η τεχνική της κατανομής των ποσών αυτών περιγράφεται στην § 2.2.509 περ.4), • προβλέψεις αποζημιώσεως προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, • αποσβέσεις πάγιων στοιχείων, εκτός και λογιστικοποιοΰνται κάθε μήνα στη Γενική Λογιστική, όπως είναι και το σωστό, • ηλεκτρικό ρεύμα Δ.Ε.Η., • τόκοι δανείων και λογαριασμών χρηματοδοτήσεως τραπεζών, • υπηρεσίες Ο.Τ.Ε., ενοίκια, συναλλαγματικές διαφορές κλπ. Από τα παραπάνω έξοδα και από όσα άλλα υπάρχουν ακόμη, καταχωρούνται (κάθε φορά) στις οικείες θέσεις λειτουργικού κόστους του 92, με πίστωση σχετικών υπολογαριασμών του 91.06, τα ποσά που αναλογούν ή αφορούν την κλειόμενη βραχύχρονη περίοδο. Όταν μεταγενέστερα τα έξοδα αυτά λογιστικοποιηθούν στη Γενική Λογιστική και καταχωρηθούν στους οικείους λογαριασμούς της Ομάδας 6, θα μεταφερθούν στην Αναλυτική Λογιστική με πίστωση του 90.06 και χρέωση - όχι του 92 αλλά - του 91.06, ο οποίος είχε πιστωθεί (με χρέωση των υπολογαριασμών του 92) κατά τον υπολογισμό των βραχύχρονων αποτελεσμάτων των προηγούμενων περιόδων. Οι τυχόν διαφορές που προκύπτουν, εάν είναι σημαντικές και είναι εφικτό, ανακοστολογούνται, ενώ εάν κρίνονται ασήμαντες ή αν η ανακοστολόγηση είναι ανέφικτη (γιατί προσδιορίστηκε το κόστος και τα αποτελέσματα κλπ.) επιρρίπτονται στον επόμενο μήνα. Τονίζεται ότι η χρησιμοποίηση των λογαριασμών 90.06 και 91.06 πρέπει να γίνεται ακριβώς όπως καθορίζεται προηγουμένως. γ) Όσα αναφέρονται προηγούμενα (υπό β), για τη χρονική τακτοποίηση των εξόδων των υπολογαριασμών του 92, εφαρμόζονται ανάλογα και για τη χρονική τακτοποίηση : • των οργανικών εσόδων κατ είδος, που έχουν μεταφερθεί και καταχωρηθεί στους οικείους υπολογαριασμούς του 96, • των έκτακτων κλπ αποτελεσμάτων (των λογ/σμών 81 - 85), που έχουν μεταφερθεί στο λογ/σμό 98.99, • των αγορών, που έχουν μεταφερθεί και καταχωρηθεί στους υπολογαριασμούς του 94. Η χρονική τακτοποίηση των ανωτέρω γίνεται με τη χρησιμοποίηση των λογαριασμών 91.07, 91.08 και 91.02 αντίστοιχα. δ) Με τη διεκπεραίωση όλων των προηγούμενων (υπό α - γ), ολοκληρώνεται η χρονική τακτοποίηση των αγορών, των εξόδων και των εσόδων, που έχουν μεταφερθεί από τη Γενική Λογιστική και έχουν καταχωρηθεί στους οικείους λογαριασμούς της Αναλυτικής Λογιστικής, και αρχίζουν οι διαδικασίες σχηματισμού του λειτουργικού κόστους (της συγκεκριμένης βραχύχρονης περιόδου), του κόστους παραγωγής και υπολογισμού των μικτών αναλυτικών (κατ είδος) αποτελεσμάτων της βραχύχρονης περιόδου. ε) Όλες οι παραπάνω διαδικασίες διεκπεραιώνονται σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας των οικείων λογαριασμών, οι οποίοι αναλύονται λεπτομερώς στις προηγούμενες §§. Όπως εκεί επανειλημμένα τονίζεται, όλες οι εγγραφές μεταφοράς ποσών μεταξύ των λογαριασμών 91-98, που απορρέουν από τις παραπάνω διαδικασίες, γίνονται με τη χρησιμοποίηση σχετικών αντίθετων λογαριασμών. Η αναγκαιότητα της χρησιμοποιήσεως αντίθετων λογαριασμών πηγάζει από το ότι: • η πληροφορία για το ακριβές ετήσιο ύψος του λειτουργικού κόστους των λογαριασμών 92.01, 92.02, 92.03 και 92.04, προκειμένου να μεταφερθεί από το λογ/σμό 80.01 (μέσω του 80.02) και να καταχωρηθεί στο δημοσιευόμενο πίνακα του λογαριασμού 86 «Αποτελέσματα χρήσεως» της Γενικής Λογιστικής, λαμβάνεται από τους λογαριασμούς αυτούς, • είναι πολλαπλώς χρήσιμη η πληροφορία για το ετήσιο ύψος των ποσών όλων των λογαριασμών. • υποβοηθείται ουσιαστικά ο προσδιορισμός ορθών βραχύχρονων αποτελεσμάτων. 3. Παραστατικό διάγραμμα χρονικής τακτοποιήσεως των αγορών, των εξόδων και των εσόδων, για τον υπολογισμό του κόστους παραγωγής και των αποτελεσμάτων βραχυχρονίως μόνο στην Αναλυτική Λογιστική. Στο διάγραμμα που παρατίθεται στην επόμενη σελίδα απεικονίζεται, παραστατικά και εύληπτα, η όλη εργασία που απαιτείται για τον υπολογισμό του κόστους παραγωγής και των κατ είδος αποτελεσμάτων βραχυχρονίως (μηνιαίως κλπ) μόνο στην Αναλυτική Λογιστική (όταν δηλαδή για τη χρονική τακτοποίηση ακολουθείται ο «Δεύτερος Τρόπος» της προηγούμενης περιπτ. 2). § 5.3.122 Επιβαλλόμενοι περαιτέρω λογιστικοί χειρισμοί για τον υπολογισμό του κατ είδος ή κατά κατηγορία συνολικού κόστους και των αντίστοιχων καθαρών αποτελεσμάτων. Μετά τον υπολογισμό των κατ είδος (μηνιαίων ή ετήσιων) μικτών (άμεσων) αποτελεσμάτων στον λογαριασμό 96 και στους υπολογαριασμούς του, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους, δύναται(1) στη συνέχεια να γίνεται υπολογισμός και του συνολικού κόστους και των καθαρών αποτελεσμάτων κατ είδος δραστηριότητας ή κατά κατηγορίες, με τη χρησιμοποίηση των λογαριασμών 98.00, 98.73, 98.75, 98.76, οι οποίοι περιλήφθηκαν στο σχέδιο λογαριασμών της Αναλυτικής Λογιστικής γι αυτό το σκοπό. Οι υπολογισμοί δύνανται να γίνονται, είτε κατ είδος δραστηριότητας (κατά Κλινική κλπ), είτε κατά ομοειδείς κατηγορίες, όπως: καθαρά αποτελέσματα Πανεπιστημιακών Κλινικών (ή Πανεπιστημιακών Παθολογικών, Χειρουργικών κλπ), καθαρά αποτελέσματα Παθολογικών Κλινικών, Χειρουργικών Κλινικών, Καρδιολογικών, Καρδιοχειρουργικών κ.λπ. Ο βασικός χειρισμός που απαιτείται να γίνει είναι η κατανομή του λειτουργικού κόστους των λογαριασμών 92.01 «κόστος λειτουργίας διοικητικών υπηρεσιών», 92.03 «κόστος λειτουργίας δημοσίων σχέσεων» και 92.04 «κόστος χρηματοοικονομικής λειτουργίας» και ενδεχομένως(2) και του ανόργανου κόστους των λογαριασμών 97 και 81-85(3), στους λογαριασμούς: 98.73 «Καθαρά αποτελέσματα από παροχή υγειονομικών υπηρεσιών» (αναπτύσσεται σε τριτοβάθμιους όπως ο λογ/σμός 96.73 ή σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Νοσοκομείου). 98.75 «Καθαρά αποτελέσματα από εκμίσθωση περιουσίας» 98.76 «Καθαρά αποτελέσματα από έσοδα κεφαλαίων» Η κατανομή πρέπει να γίνεται με εφαρμογή των κατάλληλων κριτηρίων, που η επιλογή τους επιβάλλεται να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή(4). Οι περαιτέρω χειρισμοί είναι οι ακόλουθοι: Ο λογαριασμός 98.73 «Καθαρά αποτελέσματα από παροχή υγειονομικών υπηρεσιών» και οι τριτοβάθμιοι του λειτουργούν ως εξής: α) χρεώνονται με πίστωση του λογαριασμού: 98.00 «ενδιάμεσος λογαριασμός υπολογισμού καθαρών αποτελεσμάτων»: • με τα ποσά κόστους που έχουν χρεωθεί στους λογαριασμούς 96.73.01 έως 96.73.54, • με αναλογία λειτουργικού κόστους των λογαριασμών 92.01, 92.03 και 92.04. β) πιστώνονται με χρέωση του λογαριασμού 98.00: • με τα ποσά εσόδων που έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς 96.73.01 έως 96.73.54. Το υπόλοιπο που προκύπτει στο λογαριασμό 98.73 και τους τριτοβάθμιούς του απεικονίζει καθαρό αποτέλεσμα. Τονίζεται όμως με ιδιαίτερη έμφαση ότι το αποτέλεσμα αυτό δεν είναι αξιόπιστο, αλλά είναι ένα ενδεικτικό αποτέλεσμα. Και τούτο γιατί η κατανομή του σημαντικού κόστους των λειτουργιών, Διοικητικής, Δημοσίων Σχέσεων και Χρηματοοικονομικής κ.λπ. (δηλαδή του κόστους των λογαριασμών 92.01,92.03, 92.04, 97 και 81-85), κατ΄ ανάγκη, γίνεται με γενικά κριτήρια που δίνουν ανακριβή αποτελέσματα. Η λειτουργία των λογαριασμών 98.75 και 98.76 είναι ίδια με την ως άνω λειτουργία του λογαριασμού 98.73. § 5.3.123 Κλείσιμο των λογαριασμών της Αναλυτικής Λογιστικής στο τέλος της χρήσεως Στο τέλος της χρήσεως, μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών κλεισίματος του ισολογισμού, από τους λογαριασμούς της Αναλυτικής Λογιστικής απομένουν με υπόλοιπα: • οι υπολογαριασμοί του 90, άλλοι με πιστωτικά υπόλοιπα και άλλοι με χρεωστικά. • οι υπολογαριασμοί του 94 με χρεωστικά υπόλοιπα, οι οποίοι απεικονίζουν την αξία των αποθεμάτων της απογραφής λήξεως, • ο λογαριασμός 98.99 «αποτελέσματα χρήσεως», ο οποίος απεικονίζει το αποτέλεσμα της χρήσεως, • οι λογαριασμοί 98.00, 98.73, 98.75 και 98.76, εφόσον έχουν τηρηθεί. Οι παραπάνω λογαριασμοί εξισώνονται με σχετική λογιστική εγγραφή, με την οποία χρεώνονται οι λογαριασμοί που εμφανίζουν πιστωτικά υπόλοιπα με πίστωση των λογαριασμών που εμφανίζουν χρεωστικά υπόλοιπα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.4 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (Τήρηση της Αναλυτικής Λογιστικής στο αυτό λογιστικό κύκλωμα με τη Γενική Λογιστική αλλά με διατήρηση της αυτονομίας της) § 5.4.1 Σχέδιο Λογαριασμών του Συστήματος της Συλλειτουργίας Οι λογαριασμοί του Σχεδίου Λογαριασμών της Αναλυτικής Λογιστικής Εκμεταλλεύσεως του Συστήματος της Συλλειτουργίας, της λειτουργίας δηλαδή της Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής, στο αυτό λογιστικό κύκλωμα σύμφωνα με την παράγραφο 1.1.100, περ. 5, ορίζονται ως εξής: ΟΜΑΔΑ 2 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 20.90 Κόστος διακινήσεων εμπορευμάτων 20.90.00 Κόστος πωλημένων 20.90.01 Κόστος διακινήσεων μεταξύ αποθηκών - υποκαταστημάτων 20.90.02 Αποκλίσεις από το πρότυπο κόστος αποθεμάτων απογραφών 20.90.03 Κόστος αναλώσεων 20.90.04 Κόστος διαφορών απογραφών (ελλείμματα - πλεονάσματα) 20.90.05 Κόστος απωλεσμένων (καταστροφές, κλοπές, απώλειες) 20.90.06 ............................................... 20.90.97 Κόστος εμπορευμάτων σε τρίτους 21.90 Κόστος διακινήσεων προϊόντων ετοίμων & ημιτελών 21.90.00 Κόστος πωλημένων 21.90.01 Κόστος διακινήσεων μεταξύ αποθηκών - υποκαταστημάτων 21.90.02 Αποκλίσεις από το πρότυπο κόστος αποθεμάτων απογραφής 21.90.03 Κόστος αναλώσεων 21.90.04 Κόστος διαφορών απογραφών (ελλείμματα - πλεονάσματα) 21.90.05 Κόστος απωλεσμένων (καταστροφές, κλοπές, απώλειες) 21.90.06 Κόστος παραγωγής 21.90.97 Κόστος προϊόντων ετοίμων και ημιτελών σε τρίτους 22.90 Κόστος διακινήσεων υποπροϊόντων και υπολλειμμάτων ανάπτυξη αντίστοιχη του λογαριασμού 21.90 23.90 Κόστος παραγωγής και διακινήσεων 23.90.00 ............................................... 23.90.01 ............................................... 23.90.02 Αποκλίσεις από το πρότυπο κόστος αποθεμάτων απογραφής 23.90.03 Κόστος αναλώσεων 23.90.04 ............................................... 23.90.05 ............................................... 23.90.06 Κόστος παραγωγής ανάπτυξη αντίστοιχη του λογαριασμού 93 του συστήματος της αυτονομίας 23.90.97 Κόστος παραγωγής σε εξέλιξη σε τρίτους 24.90 Κόστος διακινήσεων πρώτων υλών - βοηθ. υλών & υλικών συσκευασίας ανάπτυξη αντίστοιχη του λογαριασμού 20.90 25.90 Κόστος διακινήσεων αναλώσιμων υλικών ανάπτυξη αντίστοιχη του λογαριασμού 20.90 26.90 Κόστος διακινήσεων ανταλλακτικών παγίων ανάπτυξη αντίστοιχη του λογαριασμού 20.90 28.90 Κόστος διακινήσεων ειδών συσκευασίας ανάπτυξη αντίστοιχη του λογαριασμού 20.90 ΟΜΑΔΑ 6 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 60.90 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΜΕΡΙΣΜΕΝΕΣ 61.90 Αμοιβές και έξοδα τρίτων ΜΕΡΙΣΜΕΝΕΣ 62.90 Παροχές τρίτων ΜΕΡΙΣΜΕΝΕΣ 63.90 Φόροι - Τέλη ΜΕΡΙΣΜΕΝΑ 64.90 Διάφορα έξοδα ΜΕΡΙΣΜΕΝΑ 65.90 Τόκοι & συναφή έξοδα ΜΕΡΙΣΜΕΝΑ 66.90 Αποσβέσεις παγίων ΜΕΡΙΣΜΕΝΕΣ 68.90 Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως ΜΕΡΙΣΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΑ 7 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 70.90 Κόστος πωληθέντων εμπορευμάτων και λοιπών αποθεμάτων - Μικτά αναλυτικά αποτελέσματα 71.90 Κόστος πωληθέντων προϊόντων - Μικτά αναλυτικά αποτελέσματα 72.90 73.90 Κόστος πωλημένων υπηρεσιών - Μικτά αναλυτικά αποτελέσματα 74.90 Κόστος - Μικτά αποτελέσματα επιχορηγήσεων και διαφόρων εσόδων πωλήσεων 75.90 Κόστος - Μικτά αποτελέσματα παρεπόμενων ασχολιών 76.90 Κόστος - Μικτά αποτελέσματα εσόδων κεφαλαίων 78.90 Κόστος - Μικτά αποτελέσματα ιδιοπαραγωγής παγίων και τεκμαρτών εσόδων ΟΜΑΔΑ 8 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 81.90 Έκτακτα και Ανόργανα αποτελέσματα ΜΕΡΙΣΜΕΝΑ 82.90 Έξοδα και Έσοδα προηγούμενων χρήσεων ΜΕΡΙΣΜΕΝΑ 83.90 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους ΜΕΡΙΣΜΕΝΕΣ 84.90 Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων ΜΕΡΙΣΜΕΝΑ 85.90 Αποσβέσεις παγίων, έκτακτες, ΜΕΡΙΣΜΕΝΕΣ 86.90 Βραχύχρονα αναλυτικά αποτελέσματα 86.90.00 Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (Υπόλοιπα Λ/μων ομάδας 7 ή του 96) 86.90.01 Εξοδα που βαρύνουν τα μικτά αποτελέσματα 86.90.01.00 Εξοδα διοικητικής λειτουργίας (Λ/ 92.01) 86.90.01.01 Εξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως (Λ/ 92.02) 86.90.01.02 Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως (Λ/ 92.03) 86.90.01.03 Εξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας (Λ/ 92.04) 86.90.02 Αποκλίσεις από το πρότυπο κόστος (Λ/ 95) 86.90.02.00 Αρνητικές αποκλίσεις 86.90.02.01 Θετικές αποκλίσεις 86.90.03 Διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού (Λ/97) 86.90.04 Έκτακτα και Ανόργανα αποτελέσματα 86.90.04.00 Έκτακτα και Ανόργανα έξοδα (Λ/ 81.00) 86.90.04.01 Έκτακτα και Ανόργανα έσοδα (Λ/ 81.01) 86.90.04.02 Έκτακτες ζημίες (Λ/ 81.02) 86.90.04.03 Έκτακτα κέρδη (Λ/ 81.03) 86.90.05 Έξοδα και έσοδα προηγούμενων χρήσεων 86.90.05.00 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων (Λ/ 82.00) 86.90.05.01 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων (Λ/ 82.01) 86.90.06 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 86.90.06.00 Προβλέψεις απαξιώσεων & υποτιμήσεων γηπέδων (Λ/ 83.10) 86.90.06.01 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (Λ/ 83.11) 86.90.06.02 Προβλέψεις για εξαιρετικούς κινδύνους και έκτακτα έξοδα (Λ/83.12) 86.90.06.03 Προβλέψεις για έξοδα προηγούμενων χρήσεων (Λ/ 83.13) 86.90.06.04 ................ 86.90.06.98 Λοιπές έκτακτες προβλέψεις (Λ/ 83.98) 86.90.07 Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων 86.90.07.00 Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων (Λ/ 84.00) 86.90.07.01 Έσοδα από χρησιμοποιημένες προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους (Λ/ 84.01) 86.90.08 Μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος αποσβέσεις παγίων (Λ/ 85) ΟΜΑΔΑ 9 Από τους λογαριασμούς της Ομάδας 9 στο Σύστημα της Συλλετουργίας χρησιμοποιούνται (λειτουργούν) μόνο οι πρωτοβάθμιοι: 91 ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΞΟΔΩΝ - ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ 92 ΚΕΝΤΡΑ (ΘΕΣΕΙΣ) ΚΟΣΤΟΥΣ 95 ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΟΣΤΟΣ 96 ΕΣΟΔΑ-ΚΟΣΤΟΣ- ΜΙΚΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 97 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ 99 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ Η ανάπτυξη των παραπάνω λογαριασμών, της ομάδας 9, σε αναλυτικούς (δευτέρου, τρίτου κ.λπ. βαθμού) είναι ίδια με εκείνη του συστήματος της αυτονομίας. Οι λοιποί λογαριασμοί της Ομάδας 9, δηλαδή οι 90, 93, 94 και 98, δεν χρησιμοποιούνται στο σύστημα της συλλειτουργίας. Στη συνέχεια παρατίθενται, για την πληρότητα της παραγράφου, ανάλυση των λογαριασμών 91, 92, 95, 96, 97 και 99. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΩΝ 91 ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΞΟΔΩΝ - ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ 91.00 Ανακατάταξη των εξόδων σε σταθερά και μεταβλητά 91.01 Οργανικά έξοδα κατ΄ είδος προ- ομαδοποιημένα 91.02 Οργανικά έσοδα κατ είδος προ- ομαδοποιημένα 91.05 Οργανικά έξοδα κατ είδος προς μερισμό 91.05.60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 91.05.60.00 91.05.60.01 (Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ/σμού 60) 91.05.61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων 91.05.61.00 91.05.61.01 (Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ/σμού 61) 91.05.62 Παροχές τρίτων 91.05.62.00 91.05.62.01 (Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ/σμού 62) 91.05.63 Φόροι - Τέλη 91.05.63.00 91.05.63.01 (Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ/σμού 63) 91.05.64 Διάφορα έξοδα 91.05.64.00 91.05.64.01 (Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ/σμού 64) 91.05.65 Τόκοι και συναφή έξοδα 91.05.65.00 91.05.65.01 (Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ/σμού 65) 91.05.66 Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 91.05.66.00 91.05.66.01 (Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ/σμού 66) 91.05.68 Προβλέψεις (Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ/σμού 68) 91.05.99 91.06 Οργανικά έξοδα κατ είδος ενσωματωμένα (προϋπολογιστικά) 91.07 Οργανικά έσοδα κατ είδος ενσωματωμένα (προϋπολογιστικά) 91.08 Αποτελέσματα ενσωματωμένα (προϋπολογιστικά) 91.09 Αγορές αποθεμάτων ενσωματωμένες (προϋπολογιστικά) Ενδιάμεσα κέντρα κόστους 91.20 Έξοδα επιβατικών αυτοκίνητων Ι.Χ. 91.20.01 Έξοδα επιβατικού αυτοκινήτου Ι.Χ. Ν° ....... 91.20.01.60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 91.20.01.61 Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων 91.20.01.62 Παροχές τρίτων 91.20.01.63 Φόροι - Τέλη 91.20.01.64 Διάφορα έξοδα 91.20.01.66 Αποσβέσεις παγίων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 91.20.01.68 Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως 91.20.01.94 Αναλώσεις υλικών(1) 91.20.01.94.25 Αναλώσιμα υλικά 91.20.01.94.26 Ανταλλακτικά πάγιων στοιχείων 91.20.02 Έξοδα επιβατικού αυτοκινήτου Ν° ............ (αναπτύσσεται όπως ο λογ/σμός 91.20.01) 91.20.03 Έξοδα επιβατικού αυτοκινήτου Ν° ............ (αναπτύσσεται όπως ο λογ/σμός 91.20.01) 91.20.99 91.25 Έξοδα αυτοκινήτων λεωφορείων (μεταφοράς προσωπικού) 91.25.01 Έξοδα λεωφορείου Ν° .............. (αναπτύσσεται όπως ο λογ/σμός 91.20.01) 91.25.02 Έξοδα λεωφορείου Ν° .............. (αναπτύσσεται όπως ο λογ/σμός 91.20.01) 91.25.03 Έξοδα λεωφορείου Ν° .............. (αναπτύσσεται όπως ο λογ/σμός 91.20.01) ……… 91.25.99 91.30 Έξοδα ασθενοφόρων αυτοκίνητων 91.30.01 Έξοδα ασθενοφόρου αυτοκινήτου Ν° .... (αναπτύσσεται όπως ο λογ/σμός 91.20.01) 91.30.02 Έξοδα ασθενοφόρου αυτοκινήτου Ν° .... (αναπτύσσεται όπως ο λογ/σμός 91.20.01) 91.30.99 …… 91.90 91.99 Λογ/σμός μεταφοράς του κόστους των ενδιάμεσων κέντρων στα κέντρα κόστους του 92 (λογ/ σμός αντίθετος) (1) 91.99.20 Έξοδα επιβατικών αυτοκινήτων καταλογισμένα (λογ. αντίθετος) 91.99.25 Έξοδα αυτοκινήτων λεωφορείων καταλογισμένα (λογ. αντίθετος) 91.99.30 Έξοδα ασθενοφόρων αυτοκινήτων καταλογισμένα (λογ. αντίθετος) 92 ΚΕΝΤΡΑ (ΘΕΣΕΙΣ) ΚΟΣΤΟΥΣ 92.00 Κόστος λειτουργίας παραγωγής - Κόστος παροχής υγειονομικών υπηρεσιών 92.00.01 Κόστος λειτουργίας Κλινικής προσωρινής (24ωρης) νοσηλείας 92.00.01.60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 92.00.01.61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων 92.00.01.62 Παροχές τρίτων 92.00 01.63 Φόροι - Τέλη 92.00.01.64 Διάφορα έξοδα 92.00.01.66 Αποσβέσεις παγίων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 92.00.01.68 Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως 92.00.01.91 Αναλογία κόστους ενδιάμεσων κέντρων κόστους 92.00.01.91.20 Επιβατικών αυτοκινήτων 92.00.01.91.25 Αυτοκινήτων λεωφορείων (μεταφοράς προσωπικού) 92.00.01.91.30 Ασθενοφόρων αυτοκινήτων Διευκρινίσεις: α) Με τη χρησιμοποίηση αντίθετων λογαριασμών για όλες τις μεταφορές των ποσών των πιο πάνω λογ/σμών ενδιάμεσων κέντρων λειτουργικού κόστους στα οικεία κέντρα κόστους του πρωτοβάθμιου λογ/σμού 92 (κατά τον υπολογισμό βραχύχρονων αποτελεσμάτων κλπ), επιτυγχάνεται οι κύριοι λογαριασμοί να παραμένουν ανέπαφοι και να παρέχουν την πολύ χρήσιμη πληροφορία, για την εξέλιξη από μήνα σε μήνα του κόστους τους καθώς και το συνολικό ετήσιο ύψος του. β) Για την αποτελεσματική υποβοήθηση της σωστής επιρρίψεως ορισμένων κατηγοριών εξόδων στα κέντρα κόστους του λογ/σμού 92. καθώς και για την άντληση χρήσιμων πληροφοριών, δημιουργούνται στο λογαριασμό 91 ενδιάμεσα κέντρα κόστους, στα οποία συγκεντρώνονται και ομαδοποιούνται τα έξοδα εκείνα της Ομάδας 6 που δεν είναι δυνατή η απευθείας κατανομή τους στα κέντρα κόστους του λογ/σμού 92. Κατά τον υπολογισμό βραχύχρονων αποτελεσμάτων, τα ενδιάμεσα βοηθητικά κέντρα κόστους επιρρίπτονται στα (κανονικά) κέντρα κόστους του λογ/σμού 92. Ο λογ/σμός 91 πρέπει, απαραιτήτως, στο τέλος του μήνα να είναι εξισωμένος. γ) Τα ενδιάμεσα κέντρα κόστους μπορεί να λειτουργήσουν και στο λογαριασμό 92 με το άνοιγμα αντιστοίχων λογαριασμών όπως του 91 π.χ. 92.20, 92.25, 92.30. Οι λογαριασμοί αυτοί λειτουργούν κατά τον ίδιο τρόπο που περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο (α). 92.00.01.92(1) Αναλογία κόστους άλλων κέντρων κόστους (υπολ/σμών του 92.00) 92.00.01.92.60 Από Μικροβιολογικό Εργαστήριο 92.00.01.92.61 Από Βιοχημικό Εργαστήριο 92.00.01.92.62 Από Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο 92.00.01.92.63 Από Παθολογοανατομικό Εργαστήριο 92.00.01.92.64 Από Κυτταρολογικό Εργαστήριο 92.00.01.92.75 Από Τεχνική Υπηρεσία 92.00.01.92.76 Από Κοινωνική Υπηρεσία 92.00.01.92.77 Από Φαρμακευτική Υπηρεσία 92.00.01.92.78 Από Γενικά Χειρουργεία 92.00.01.92.79 Από Καρδιολογικό Χειρουργείο 92.00.01.92.80 Από Αναισθησιολογική Μονάδα 92.00.01.92.81 Από Εξωτερικά ιατρεία παθολογικού τομέα 92.00.01.92.82 Από Εξωτερικά ιατρεία χειρουργικού τομέα 92.00.01.92.83 Από Εξωτερικά ιατρεία καρδιολογικού τομέα 92.00.01.92.84 Από Υπηρεσία Παραϊατρικών επαγγελμάτων 92.00.01.92.85 Από Υπηρεσία Προμηθειών 92.00.01.94 Αναλώσεις υλικών(2) 94.00.01.94.24 Υλικά παροχής υγειονομικών υπηρεσιών(3) 94.00.01.94.25 Αναλώσιμα υλικά 94.00.01.94.26 Ανταλλακτικά πάγιων στοιχείων 92.00.02 Κόστος λειτουργίας Α Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής (αναπτύσσεται όπως ο λογ/σμός 92.00.01) 92.00.03 Κόστος λειτουργίας Β Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής (αναπτύσσεται όπως ο λογ/σμός 92.00.01) 92.00.05 Κόστος λειτουργίας Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής (αναπτύσσεται όπως ο λογ/σμός 92.00.01) 92.00.06 Κόστος λειτουργίας Πανεπιστημιακής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής (αναπτύσσεται όπως ο λογ/σμός 92.00.01) 92.00.08 Κόστος λειτουργίας Α Πανεπιστημιακή Χειρουργικής Κλινικής (αναπτύσσεται όπως ο λογ/σμός 92.00.01) 92.00.09 Κόστος λειτουργίας Β Πανεπιστημιακής Χειρουργικής Κλινικής (αναπτύσσεται όπως ο λογ/σμός 92.00.01) 92.00.10 Κόστος λειτουργίας Πανεπιστημιακής Νευροχειρουργικής Κλινικής (αναπτύσσεται όπως ο λογ/σμός 92.00.01) 92.00.11 Κόστος λειτουργίας Πανεπιστημιακή Ουρολογικής Κλινικής (αναπτύσσεται όπως ο λογ/σμός 92.00.01) 92.00 12 Κόστος λειτουργίας Πανεπιστημιακής ΩΡΛ Κλινικής (αναπτύσσεται όπως ο λογ/σμός 92.00.01) 92.00.13 Κόστος λειτουργίας Πανεπιστημιακής Ορθοπεδικής Κλινικής (αναπτύσσεται όπως ο λογ/σμός 92.00.01) 92.00.14 Κόστος λειτουργίας Πανεπιστημιακής Γυναικολογικής Κλινικής (αναπτύσσεται όπως ο λογ/σμός 92.00.01) 92.00.15 Κόστος λειτουργίας Πανεπιστημιακής Νευρολογικής Κλινικής (αναπτύσσεται όπως ο λογ/σμός 92.00.01) 92.00.16 Κόστος λειτουργίας Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής (αναπτύσσεται όπως ο λογ/σμός 92.00.01) 92.00.21 Κόστος λειτουργίας Α Παθολογικής Κλινικής (αναπτύσσεται όπως ο λογ/σμός 92.00.01) 92.00.22 Κόστος λειτουργίας Β Παθολογικής Κλινικής (αναπτύσσεται όπως ο λογ/σμός 92.00.01) 92.00.24 Κόστος λειτουργίας Α Καρδιολογικής Κλινικής (αναπτύσσεται όπως ο λογ/σμός 92.00.01) 92.00.25 Κόστος λειτουργίας Β Καρδιολογικής Κλινικής (αναπτύσσεται όπως ο λογ/σμός 92.00.01) 92.00.26 Κόστος λειτουργίας Καρδιοχειρουργικής Κλινικής (αναπτύσσεται όπως ο λογ/σμός 92.00.01) 92.00.28 Κόστος λειτουργίας Α Χειρουργικής Κλινικής (αναπτύσσεται όπως ο λογ/σμός 92.00.01) 92.00.29 Κόστος λειτουργίας Β Χειρουργικής Κλινικής (αναπτύσσεται όπως ο λογ/σμός 92.00.01) 92.00.31 Κόστος λειτουργίας Κλινικής πλαστικής Χειρουργικής (αναπτύσσεται όπως ο λογ/σμός 92.00.01) 92.00.32 Κόστος λειτουργίας Νευροχειρουργικής Κλινικής (αναπτύσσεται όπως ο λογ/σμός 92.00.01) 92.00.33 Κόστος λειτουργίας Ουρολογικής Κλινικής (αναπτύσσεται όπως ο λογ/σμός 92.00.01) 92.00.35 Κόστος λειτουργίας Ορθοπεδικής Κλινικής (αναπτύσσεται όπως ο λογ/σμός 92.00.01) 92.00.37 Κόστος λειτουργίας Γυναικολογικής Κλινικής (αναπτύσσεται όπως ο λογ/σμός 92.00.01) 92.00.38 Κόστος λειτουργίας ΩΡΛ Κλινικής (αναπτύσσεται όπως ο λογ/σμός 92.00.01) 92.00.39 Κόστος λειτουργίας Γαστρεντερολογικής Κλινικής (αναπτύσσεται όπως ο λογ/σμός 92.00.01) 92.00.40 Κόστος, λειτουργίας Νεφρολογικής Κλινικής (αναπτύσσεται όπως ο λογ/σμός 92.00.01) 92.00.41 Κόστος λειτουργίας Ενδοκρινολογικής Κλινικής (αναπτύσσεται όπως ο λογ/σμός 92.00.01) 92.00.42 Κόστος λειτουργίας Οφθαλμολογικής Κλινικής (αναπτύσσεται όπως ο λογ/σμός 92.00.01) 92.00.50 Κόστος λειτουργίας μονάδας εντατικής θεραπείας γενικών παθήσεων (αναπτύσσεται όπως ο λογ/σμός92.00.01) 92.00.51 Κόστος λειτουργίας μονάδας εντατικής θεραπείας εμφραγμάτων (αναπτύσσεται όπως ο λογ/σμός 92.00.01) 92.00.52 Κόστος λειτουργίας μονάδας μεταχειρουργικής εντατικής θεραπείας (αναπτύσσεται όπως ο λογ/σμός 92.00.01) 92.00.53 Κόστος λειτουργίας μονάδας αναιμίας αιμορροφιλίας (αναπτύσσεται όπως ο λογ/σμός 92.00.01) 92.00.54 Κόστος λειτουργίας Γναθοχειρουργικής μονάδας (αναπτύσσεται όπως ο λογ/σμός 92.00.01) 92.00.60 Κόστος λειτουργίας Μικροβιολογικού εργαστηρίου (αναπτύσσεται όπως ο λογ/σμός 92.00.01) 92.00.61 Κόστος λειτουργίας Βιοχημικού εργαστηρίου (αναπτύσσεται όπως ο λογ/σμός 92.00.01) 92.00.62 Κόστος λειτουργίας Ακτινοδιαγνωστικού εργαστηρίου (αναπτύσσεται όπως ο λογ/σμός 92.00.01) 92.00.63 Κόστος λειτουργίας Παθολογοανατομικού εργαστηρίου (αναπτύσσεται όπως ο λογ/σμός 92.00.01) 92.00.64 Κόστος λειτουργίας Κυτταρολογικού εργαστηρίου (αναπτύσσεται όπως ο λογ/σμός 92.00.01) 92.00.65 Κόστος λειτουργίας Αιμολογικού εργαστηρίου (αναπτύσσεται όπως ο λογ/σμός 92.00.01) 92.00.66 Κόστος λειτουργίας εργαστηρίου Φυσικής ιατρικής και Ραδιοϊσοτόπων (αναπτύσσεται όπως ο λογ/σμός 92.00.01) 92.00.67 Κόστος λειτουργίας Ηπατολογικού εργαστηρίου (αναπτύσσεται όπως ο λογ/σμός 92.00.01) 92.00.68 Κόστος λειτουργίας Διαβητολογικού εργαστηρίου (αναπτύσσεται όπως ο λογ/σμός 92.00.01) 92.00.69 Κόστος λειτουργίας Αιμοδυναμικού εργαστηρίου (αναπτύσσεται όπως ο λογ/σμός 92.00.01) 92.00.70 Κόστος λειτουργίας εργαστηρίου ενδοσκοπικής χειρουργικής (αναπτύσσεται όπως ο λογ/σμός 92.00.01) 92.00.71 Κόστος λειτουργίας Κέντρου Αιμοδοσίας (αναπτύσσεται όπως ο λογ/σμός 92.00.01) 92.00.75 Κόστος λειτουργίας Τεχνικής Υπηρεσίας (αναπτύσσεται όπως ο λογ/σμός 92.00.01) 92.00.76 Κόστος λειτουργίας Κοινωνικής Υπηρεσίας (αναπτύσσεται όπως ο λογ/σμός 92.00.01) 92.00.77 Κόστος λειτουργίας Φαρμακευτικής Υπηρεσίας (αναπτύσσεται όπως ο λογ/σμός 92.00.01) 92.00.78 Κόστος λειτουργίας Γενικών Χειρουργείων (αναπτύσσεται όπως ο λογ/σμός 92.00.01) 92.00.79 Κόστος λειτουργίας Καρδιολογικού Χειρουργείου (αναπτύσσεται όπως ο λογ/σμός 92.00.01) 92.00.80 Κόστος λειτουργίας Αναισθησιολογικής μονάδας (αναπτύσσεται όπως ο λογ/σμός 92.00.01) 92.00.81 Κόστος λειτουργίας εξωτερικών ιατρείων(4) Παθολογικού Τομέα (αναπτύσσεται όπως ο λογ/σμός 92.00.01) 92.00.82 Κόστος λειτουργίας εξωτερικών ιατρείων Χειρουργικού Τομέα (αναπτύσσεται όπως ο λογ/σμός 92.00.01) 92.00.83 Κόστος λειτουργίας εξωτερικών ιατρείων Καρδιολογικού Τομέα (αναπτύσσεται όπως ο λογ/σμός 92.00.01) 92.00.84 Κόστος λειτουργίας υπηρεσίας Παραϊατρικών επαγγελμάτων (τεχνολόγων)(5) (αναπτύσσεται όπως ο λογ/σμός 92.00.01) 92.00.85 Κόστος λειτουργίας Υπηρεσίας Προμηθειών (αναπτύσσεται όπως ο λογ/σμός 92.00.01) 92.00.90 Κόστος ακίνητης περιουσίας και λοιπών παρεπομένων ασχολιών (αναπτύσσεται κατ είδος εξόδου) 92.00.95 Κόστος υποαπασχολήσεως - αδράνειας (αναπτύσσεται κατά κέντρο κόστους και στη συνέχεια κατ είδος εξόδου και το υπόλοιπο του μεταφέρεται στο λογ/σμό 97.01.06) 92.00.99 92.01 Κόστος λειτουργίας διοικητικών υπηρεσιών 92.01.01 Διοίκηση και Γραμματεία Διοικήσεως(6) 92.01.01.60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 92.01.01.61 Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων 92.01.01.62 Παροχές τρίτων 92.01.01.63 Φόροι - Τέλη 92.01.01.64 Διάφορα έξοδα 92.01.01.66 Αποσβέσεις παγίων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 92.01.01.68 Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως 92.01.01.91 Αναλογία εξόδων ενδιάμεσων κέντρων λειτουργικού κόστους 92.01.01.91.20 Επιβατικών αυτοκινήτων Ι.Χ 92.01.01.91.25 Αυτοκινήτων λεωφορείων (μεταφοράς προσωπικού) 92.01.01.92 Αναλογία εξόδων άλλων κέντρων κόστους (υπολ/σμών του 92.00) 92.01.01.92.75 Από Τεχνική Υπηρεσία (λ/σμός 92.00.75)(7) 92.01.01.94 Αναλώσεις υλικών(7) 92.01.01.94.25 Αναλώσιμα υλικά 92.01.01.94.26 Ανταλλακτικά πάγιων στοιχείων 92.01.02 Υπηρεσία Προσωπικού (αναπτύσσεται όπως ο λογ/σμός 92.01.01) 92.01.03 Υπηρεσία Γραμματείας (αναπτύσσεται όπως ο λογ/σμός 92.01.01) 92.01.05 Υπηρεσία κινήσεως αρρώστων (αναπτύσσεται όπως ο λογ/σμός 92.01.01) 92.01.10 Υπηρεσία Επιστασίας (αναπτύσσεται όπως ο λογ/σμός 92.01.01) 92.01.11 Υπηρεσία Ιματισμού (αναπτύσσεται όπως ο λογ/σμός 92.01.01) 92.01.12 Υπηρεσία Διατροφής (αναπτύσσεται όπως ο λογ/σμός 92.01.01) 92.01.20 Υπηρεσία Οικονομικού (αναπτύσσεται όπως ο λογ/σμός 92.01.01) 92.01.21 Υπηρεσία Πληροφορικής Οργάνωσης (αναπτύσσεται όπως ο λογ/σμός 92.01.01) ……….. 92.01.29 Λοιπές οικονομικές υπηρεσίες (αναπτύσσεται όπως ο λογ/σμός 92.01.01) ………… 92.01.99 92.02 Κόστος λειτουργίας ερευνών και αναπτύξεως 92.02.01 .............................. 92.03 Κόστος λειτουργίας Δημοσίων Σχέσεων 92.03.01 Υπηρεσία Δημοσίων Σχέσεων και Δημοσιότητας 92.03.02 92.03.99 92.04 Κόστος χρηματοοικονομικής λειτουργίας 92.04.01 Τόκοι και συναφή έξοδα (αναπτύσσεται σε τεταρτοβάθμιους, αντίστοιχους των δευτεροβάθμιων του ομότιτλου λογ/σμού 65) 92.04.05 Έξοδα τίτλων πάγιας επενδύσεως και χρεογράφων (αναπτύσσεται σε ανάλογους λογαριασμούς, στους οποίους μεταφέρονται τα ποσά των λογαριασμών 64.10, 64.12, 68.18 και 68.34) 92.04.99 Ενδιάμεσα κέντρα κόστους 92.20 Κόστος επιβατικών αυτοκίνητων Ι.Χ. 92.25 Κόστος αυτοκινήτων λεωφορείων (μεταφοράς προσωπικού) 92.30 Κόστος ασθενοφόρων αυτοκίνητων …… 92.90 92.98 Κόστος λειτουργικό ενδιάμεσων κέντρων καταλογισμένο 92.98.20 Κόστος επιβατηγών αυτοκινήτων καταλογισμένο 92.98.25 Κόστος αυτοκινήτων - λεωφορείων καταλογισμένο 92.98.30 Κόστος ασθενοφόρων αυτοκινήτων καταλογισμένο 92.99 Κόστος λειτουργικό καταλογισμένο (Λογ/σμός αντίθετος) 92.99.00 Κόστος λειτουργίας παραγωγής - Κόστος υγειονομικών υπηρεσιών καταλογισμένο 92.99.01 Κόστος λειτουργίας διοικητικών υπηρεσιών καταλογισμένο 92.99.02 Κόστος λειτουργίας ερευνών και αναπτύξεως καταλογισμένο 92.99.03 Κόστος λειτουργίας Δημοσίων Σχέσεων καταλογισμένο 92.99.04 Κόστος χρηματοοικονομικής λειτουργίας καταλογισμένο 95 ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΟΣΤΟΣ 95.00 Αποκλίσεις πρώτων υλών - υλικών (Υ) 95.00.00 Αποκλίσεις τιμής πρώτων υλών - υλικών 95.00.01 Αποκλίσεις αποδόσεως πρώτων υλών - υλικών 95.01 Αποκλίσεις άμεσης εργασίας (ΑΕ) 95.01.00 Αποκλίσεις τιμής ΑΕ 95.01.10 Αποκλίσεις αποδόσεως ΑΕ 95.02 Αποκλίσεις Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων (ΓΒΕ) 95.02.00 Αποκλίσεις ΓΒΕ από το βαθμό απασχολήσεως (ΒΑ) 95.02.01 Αποκλίσεις αποτελεσματικότητας ΓΒΕ 95.02.02 Αποκλίσεις προϋπολογισμού ΓΒΕ 96 ΕΣΟΔΑ - ΚΟΣΤΟΣ - ΜΙΚΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ο λογαριασμός, εφ όσον χρησιμοποιείται, αναπτύσσεται όπως στο σύστημα της Αυτονομίας.) 97 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ 97.00 Διαφορές ενσωματώσεως υπολογιστικών εξόδων και αποσβέσεων 97.01 Διαφορές ενσωματώσεως υπολογιστικών εσόδων 97.02 Διαφορές ενσωματώσεως εξόδων - κόστους αποθεμάτων 97.02.00 Διαφορές ενσωμ/σεως εξόδων - κόστους αποθεμάτων (προϋπολογιστικά) 97.02.01 Διαφορές αποτιμήσεως αναλώμενων-πωλούμενων αποθεμάτων 97.02.02 Διαφορές από μη κοστολογούμενα έξοδα 97.02.03 97.02.04 97.02.05 Διαφορές πραγματικών - κοστολογούμενων εξόδων 97.02.06 Διαφορές ενσωματώσεως αξίας αγορών …. 97.03 Διαφορές πραγματοποιημένων - λογισμένων εσόδων 97.04 …. 97.10 Διαφορές καταλογισμού 97.10.00 Διαφορές απογραφών 97.10.01 Υπολειμματικά έξοδα παραγωγικής λειτουργίας 97.10.02 Υπολειμματικά έξοδα διοικητικής λειτουργίας 97.10.03 Υπολειμματικά έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως 97.10.04 Υπολειμματικά έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 97.10.05 97.10.06 Διαφορές από διακύμανση του βαθμού απασχολήσεως …… 97.99 Αντίθετος λογαριασμός μεταφοράς του υπολοίπου του λογ/σμού 97στο λογ/σμό 98.99 Αποτελέσματα Χρήσεως 99 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ Ο λογ/σμός αυτός εφ όσον χρησιμοποιηθεί θα αναλυθεί και θα λειτουργήσει σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Πε.Σ.Υ. και με βάση όσα αναφέρονται στην παράγραφο 5.2.20 του ΕΓΛΣ, Π.Δ. 1123/1980 5.4.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ § 5.4.200 Υποχρεωτικοί λογαριασμοί της Αναλυτικής Λογιστικής Εκμεταλλεύσεως στο σύστημα της Συλλειτουργίας Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής 1. Σε περίπτωση που η Αναλυτική Λογιστική Εκμεταλλεύσεως τηρείται στο αυτό λογιστικό κύκλωμα με τη Γενική Λογιστική - τηρείται δηλαδή με το σύστημα της συλλειτουργίας - το Πε.Σ.Υ. είναι υποχρεωμένη να εφαρμόζει τα οριζόμενα στις παραγρ. 1.1.100 - 1.1.102 του παρόντος Π.Δ. και να αναπτύξει τους λογαριασμούς που, κατά την κρίση της, εξυπηρετούν καλύτερα τις ανάγκες της κάτω από τους ακόλουθους υποχρεωτικούς πρωτοβάθμιους ή δευτεροβάθμιους λογαριασμούς: ΟΜΑΔΑ 2 Λογαριασμός 20.90: Κόστος Διακινήσεων Εμπορευμάτων Λογαριασμός 21.90: Κόστος Διακινήσεων Προϊόντων Ετοίμων και Ημιτελών Λογαριασμός 22.90: Κόστος Διακινήσεων Υποπροϊόντων και Υπολειμμάτων Λογαριασμός 23.90: Κόστος Παραγωγής και Διακινήσεων Λογαριασμός 24.90: Κόστος Διακινήσεων Πρώτων και Βοηθητικών Υλών - Υλικών Συσκευασίας Λογαριασμός 25.90: Κόστος Διακινήσεων Αναλώσιμων Υλικών Λογαριασμός 26.90: Κόστος Διακινήσεων Ανταλλακτικών Παγίων Λογαριασμός 27.90: ..................................... Λογαριασμός 28.90: Κόστος Διακινήσεων Ειδών Συσκευασίας ΟΜΑΔΑ 6 Λογαριασμός 60.90: Αμοιβές και Εξοδα προσωπικού ΜΕΡΙΣΜΕΝΕΣ Λογαριασμός 61.90: Αμοιβές και Εξοδα Τρίτων ΜΕΡΙΣΜΕΝΕΣ Λογαριασμός 62.90: Παροχές Τρίτων ΜΕΡΙΣΜΕΝΕΣ Λογαριασμός 63.90: Φόροι - Τέλη ΜΕΡΙΣΜΕΝΟΙ Λογαριασμός 64.90: Διάφορα Εξοδα ΜΕΡΙΣΜΕΝΑ Λογαριασμός 65.90: Τόκοι και Συναφή Εξοδα ΜΕΡΙΣΜΕΝΟΙ Λογαριασμός 66.90: Αποσβέσεις Παγίων ΜΕΡΙΣΜΕΝΕΣ Λογαριασμός 67.90: .................................... Λογαριασμός 68.90: Προβλέψεις Εκμεταλλεύσεως ΜΕΡΙΣΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΑ 7 Λογαριασμός 70.90: Κόστος Πωληθέντων Εμπορευμάτων και λοιπών αποθεμάτων - Μικτά Αναλυτικά Αποτελέσματα ΜΕΡΙΣΜΕΝΑ Λογαριασμός 71.90: Κόστος Πωληθέντων Προϊόντων - Υποπροϊόντων - Υπολειμμάτων - Μικτά Αναλυτικά Αποτελέσματα ΜΕΡΙΣΜΕΝΑ Λογαριασμός 72.90: …………………………………………. Λογαριασμός 73.90: Κόστος Πωλημένων Υπηρεσιών - Μικτά Αναλυτικά Αποτελέσματα ΜΕΡΙΣΜΕΝΑ Λογαριασμός 74.90: Κόστος - Μικτά Αποτελέσματα Επιχορηγήσεων και διαφόρων Εσόδων Πωλήσεων ΜΕΡΙΣΜΕΝΑ Λογαριασμός 75.90: Κόστος - Μικτά Αποτελέσματα Παρεπόμενων Ασχολιών ΜΕΡΙΣΜΕΝΑ Λογαριασμός 76.90: Κόστος - Μικτά Αποτελέσματα Εσόδων Κεφαλαίων ΜΕΡΙΣΜΕΝΑ Λογαριασμός 78.90: Κόστος - Μικτά Αποτελέσματα Ιδιοπαραγωγής Παγίων και Τεκμαρτών Εσόδων ΜΕΡΙΣΜΕΝΑ. ΟΜΑΔΑ 8 Λογαριασμός 81.90: ΄Εκτακτα και Ανόργανα Αποτελέσματα ΜΕΡΙΣΜΕΝΑ Λογαριασμός 82.90: ΄Εξοδα και Εσοδα Προηγούμενων Χρήσεων ΜΕΡΙΣΜΕΝΑ Λογαριασμός 83.90: Προβλέψεις για Εκτακτους κινδύνους ΜΕΡΙΣΜΕΝΕΣ Λογαριασμός 84.90: ΄Εσοδα από Προβλέψεις Προηγούμενων χρήσεων ΜΕΡΙΣΜΕΝΑ Λογαριασμός 85.90: Αποσβέσεις Παγίων μη ενσωματωμένες στο Λειτουργικό Κόστος ΜΕΡΙΣΜΕΝΕΣ Λογαριασμός 86.90: Βραχύχρονα Αναλυτικά Αποτελέσματα ΜΕΡΙΣΜΕΝΑ ΟΜΑΔΑ 9 Λογαριασμός 91: Ανακατάταξη εξόδων - αγορών και εσόδων Λογαριασμός 92: Κέντρα (Θέσεις) Κόστους Λογαριασμός 95: Αποκλίσεις από το πρότυπο κόστος Λογαριασμός 96: Έσοδα - Κόστος - Μικτά Αναλυτικά Αποτελέσματα Λογαριασμός 97: Διαφορές Ενσωματώσεως και Καταλογισμού 2. Η Μονάδα Υγείας δεν είναι υποχρεωμένη να τηρήσει όλους τους παραπάνω πρωτοβάθμιους ή δευτεροβάθμιους λογαριασμούς. Όταν όμως αποφασίσει να εφαρμόσει το σύστημα της συλλειτουργίας Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής και να ακολουθήσει διαδικασίες που παρακολουθούνται από τους λογαριασμούς του συστήματος αυτού, είναι υποχρεωμένη να χρησιμοποιήσει τον αντίστοιχο ή τους αντίστοιχους λογαριασμούς. Έτσι, όταν η Μονάδα Υγείας αγοράζει και διακινεί αποθέματα οφείλει να παρακολουθεί την διακίνησή τους στην ομάδα 2 και να τηρεί για τον σκοπό αυτό τους προβλεπόμενους από το σχέδιο δευτεροβάθμιους λογαριασμούς (20.90, 21.90 22.90, 23.90, 24.90, 25.90, 26.90 και 28.90). Επίσης αν η Μονάδα Υγείας εφαρμόζει το σύστημα της ταυτόχρονης καταχώρησης των οργανικών εξόδων στους λογαριασμούς της ομάδας 6 και στους λογαριασμούς των κέντρων κόστους, (πρωτοβάθμιος 92) τα έμμεσα έξοδα τα οποία δεν μπορεί να τα κατανείμει στο λειτουργικό κόστος κατά την στιγμή της λογιστικοποίησής τους είναι υποχρεωμένη να τα καταχωρήσει, προσωρινά, στους οικείους υπολογισμούς ανακατάταξης του πρωτοβαθμίου 91 (στον 91.05). 3. Οι πρωτοβάθμιοι και δευτεροβάθμιοι λογαριασμοί της Αναλυτικής Λογιστικής είναι δυνατό να ενημερώνονται συγκεντρωτικά με οποιονδήποτε τρόπο όπως π.χ. από αριθμητικά στοιχεία αναλυτικών καταστάσεων, από ισοζύγια αναλυτικών λογαριασμών κλπ. με την προϋπόθεση ότι η ενημέρωση αυτή γίνεται το αργότερο στο τέλος κάθε μήνα. 4. Τα αποθέματα παρακολουθούνται εξ ολοκλήρου στην ομάδα 2 όπου τηρούνται και οι μερίδες αποθήκης που αποτελούν το αναλυτικό καθολικό του οικείου πρωτοβαθμίου λογαριασμού. Οι μερίδες αποθήκης τηρούνται στο κόστος και ενημερώνονται κατά την εισαγωγή και εξαγωγή ποσοτικά και κατ αξία. 5. Κάθε Μονάδα Υγείας, ανεξάρτητα από το σύστημα Αναλυτικής Λογιστικής που εφαρμόζει, είναι υποχρεωμένη να διαρθρώνει τους υπολογαριασμούς του 92 κατά τρόπο που να εξασφαλίζονται πληροφορίες για την διαμόρφωση του κόστους των βασικών λειτουργιών της με την τήρηση των αρχών λογισμού του κόστους της παραγρ. 5.1.100 καθώς και των ακόλουθων δευτεροβάθμιων λογαριασμών: 92.00: Κόστος Λειτουργίας Παραγωγής 92.01: Κόστος Διοικητικής Λειτουργίας 92.02: Κόστος Λειτουργίας Ερευνών - Αναπτύξεως 92.03: Κόστος Λειτουργίας Δημοσίων Σχέσεων 92.04: Κόστος Χρηματοοικονομικής Λειτουργίας Η συγκέντρωση του κόστους της χρηματοοικονομικής λειτουργίας στον λογαριασμό 92.04 είναι δυνητική. Η Μονάδα Υγείας έχει την δυνατότητα να συγκεντρώσει στον λογαριασμό 92.04 είτε ολόκληρο το κόστος της χρηματοοικονομικής λειτουργίας, με την προϋπόθεση του διαχωρισμού των χρεωστικών τόκων και λοιπών συναφών εξόδων από το λοιπό κόστος της λειτουργίας αυτής, είτε μόνο τους χρεωστικούς τόκους και τα συναφή έξοδα οπότε το λοιπό κόστος της λειτουργίας αυτής συγκεντρώνεται στον λογαριασμό 92.01 μαζί με το κόστος της διοικητικής λειτουργίας. 6. Το κόστος των ενδιάμεσων και τελικών φορέων (προϊόντων ή υπηρεσιών) στο σύστημα της συλλειτουργίας, παρακολουθείται αναλυτικά κατ είδος με τον λογαριασμό 23.90 - σε αντιστοιχία με τις μερίδες αποθήκης προκειμένου για τα αποθέματα - και αναλύεται για κάθε φορέα στα βασικά του στοιχεία που είναι (1) τα άμεσα υλικά, (2) τα άμεσα εργατικά και (3) τα γενικά βιομηχανικά έξοδα, ή (1) τα άμεσα υλικά και (2) τα έξοδα παραγωγής με δυνατότητα ανάλυσής τους σε στοιχεία κατ είδος (έξοδα κατ είδος αντίστοιχα των λογαριασμών της ομάδας 6). 7. Ο περαιτέρω βαθμός αναλύσεως των λογαριασμών της Αναλυτικής Λογιστικής στο σύστημα της συλλειτουργίας, καθορίζεται από τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε Μονάδας Υγείας. § 5.4.201 Λογαριασμός Κόστος Διακινήσεων των αποθεμάτων 20.90, 21.90, 22.90, 23.90, 24.90, 25.90, 26.90, 28.90. 1. Ο λογαριασμός Κόστος Διακινήσεων που ανοίγεται, ως δευτεροβάθμιος, μέσα σε κάθε πρωτοβάθμιο λογαριασμό αποθεμάτων της ομάδας 2, χρησιμοποιείται, στο σύστημα της συλλειτουργίας, για την παρακολούθηση των διακινήσεων των αποθεμάτων εφ όσον αυτές οι διακινήσεις δεν είναι αρχική ή τελική απογραφή ή αγορές. Τέτοιες διακινήσεις που παρακολουθούνται με τους δευτεροβάθμιους λογαριασμούς 20.90, 21.90, 22.90, 23.90, 24.90, 25.90, 26.90 και 28.90 είναι: οι πωλήσεις (στο κόστος), οι αναλώσεις, οι διακινήσεις μεταξύ αποθηκών ή υποκαταστημάτων, οι κλοπές, οι απώλειες, οι διαφορές απογραφών, οι καταστροφές, οι αποκλίσεις από το πρότυπο κόστος, το κόστος παραγωγής και το κόστος των παραχθέντων ετοίμων και ημιτελών προϊόντων, των υποπροϊόντων και υπολειμμάτων, οι μεταφορές από έναν λογαριασμό αποθέματος σε άλλο λογαριασμό κλπ. 2. Στο σύστημα της συλλειτουργίας, της Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής, οι λογαριασμοί των αποθεμάτων από τον πρώτο έως τον τελευταίο βαθμό - που είναι οι μερίδες αποθήκης - τηρούνται στην ΟΜΑΔΑ 2. Οι αναλυτικοί λογαριασμοί αποθηκών συμφωνούν κατά χρέωση και πίστωση, στην διάρκεια της χρήσεως, με τον πρωτοβάθμιο λογαριασμό στον οποίο ανήκουν και με τους τρεις δευτεροβάθμιους στους οποίους αναλύεται κάθε πρωτοβάθμιος. Οι τρεις αυτοί δευτεροβάθμιοι λογαριασμοί είναι οι εξής: 00 ΑΠΟΓΡΑΦΗ 01 ΑΓΟΡΕΣ 90 ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΕΩΝ Προκειμένου π.χ. για τον λογαριασμό 24 Πρώτες και Βοηθητικές Ύλες - Υλικά Συσκευασίας οι κωδικοί των τριών δευτεροβαθμίων θα είναι: 24.00 Απογραφή, 24.01 Αγορές και 24.90 Κόστος Διακινήσεων. 3. Στο τέλος της χρήσεως και πριν από τις ημερολογιακές εγγραφές που γίνονται για την κατάρτιση του λογαριασμού 80.00 Λογαριασμός Γενικής Εκμεταλλεύσεως, όλοι οι λογαριασμοί της Αναλυτικής Λογιστικής, που αναφέρονται στην παράγραφο 5.3.1 εξισώνονται μεταξύ τους. Μετά την εξίσωση αυτή οι πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί της ομάδας 2 εμφανίζουν υπόλοιπο ίσο με την αρχική απογραφή και τις αγορές. Το υπόλοιπο αυτό συμφωνεί με το άθροισμα των υπολοίπων των δύο δευτεροβάθμιων λογαριασμών 00 Απογραφή και 01 Αγορές. 4. Στο τέλος της χρήσεως και μετά τις ημερολογιακές εγγραφές κατάρτισης του λογαριασμού Γενικής Εκμεταλλεύσεως 80.00 το υπόλοιπο κάθε πρωτοβαθμίου λογαριασμού της ομάδας 2 συμφωνεί με το υπόλοιπο του δευτεροβαθμίου λογαριασμού 00 Απογραφή και με το άθροισμα των υπολοίπων των λογαριασμών των αποθηκών οι οποίοι ανήκουν στον συγκεκριμένο πρωτοβάθμιο. § 5.4.202 Λογαριασμοί Οργανικά Εξοδα κατ είδος ΜΕΡΙΣΜΕΝΑ 60.90, 61.90, 62.90, 63.90, 64.90, 65.90, 66.90 και 68.90. 1. Οι ανωτέρω δευτεροβάθμιοι λογαριασμοί 60.90 - 68.90 πιστώνονται κατά τη διάρκεια της χρήσεως, όταν γίνεται η κατανομή (ο μερισμός) των οργανικών εξόδων κατ είδος στις λειτουργίες, με ΧΡΕΩΣΗ των λογαριασμών των κέντρων κόστους (πρωτοβάθμιος 92 και αναλυτικοί του) ή του λογαριασμού 91 και των αναλυτικών του. Η χρεωπίστωση αυτή γίνεται κατά το χρόνο λογιστικοποίησης της δαπάνης οπωσδήποτε όμως στο τέλος κάθε μήνα αναλυτικά ή συγκεντρωτικά για όλες τις πραγματοποιημένες δαπάνες του μηνός. 2. Στο τέλος της χρήσεως κάθε δευτεροβάθμιος λογαριασμός 60.90, 61.90 ... 68.90, εμφανίζει, με το πιστωτικό του υπόλοιπο, το σύνολο της δαπάνης που παρακολουθείται από τον πρωτοβάθμιο στον οποίο ανήκει. Η δαπάνη αυτή είναι καταχωρημένη στην χρέωση όλων των άλλων δευτεροβαθμίων λογαριασμών οι οποίοι δέχονται κατά την διάρκεια της χρήσεως μόνο χρεώσεις. Πριν από τη εγγραφή μεταφοράς των οργανικών εξόδων κατ είδος στον λογαριασμό Γενικής Εκμεταλλεύσεως (80.00) οι λογαριασμοί 60.90, 61.90, ... 68.90, εξισώνονται, μαζί με τους λοιπούς λογαριασμούς της Αναλυτικής Λογιστικής. Μετά από αυτή την εγγραφή κάθε πρωτοβάθμιος λογαριασμός της ομάδας 6 εμφανίζει, με το υπόλοιπό του, το ολικό ποσό της οικείας δαπάνης κατ είδος που πραγματοποιήθηκε στην χρήση. Το εν λόγω υπόλοιπο συμφωνεί με το άθροισμα των υπολοίπων των αναλυτικών λογαριασμών του συγκεκριμένου πρωτοβαθμίου λογαριασμού. 3. Με την ημερολογιακή εγγραφή καταρτίσεως του λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης (80.00) κάθε πρωτοβάθμιος λογαριασμός της ομάδας 6, μαζί με τους αναλυτικούς του, πιστώνεται - οπότε και εξισώνεται - με χρέωση του λογαριασμού 80.00. § 5.4.203 Λογαριασμοί Κόστος Εσόδων - Μικτά Αναλυτικά Αποτελέσματα 70.90, 71.90, 73.90, 74.90, 75.90, 76.90 και 78.90 1. Οι ανωτέρω δευτεροβάθμιοι λογαριασμοί των πρωτοβαθμίων της ομάδας 7 χρησιμοποιούνται για να διευκολύνουν τον προσδιορισμό των μικτών αναλυτικών αποτελεσμάτων εκμεταλλεύσεως της Μονάδας Υγείας. Τα μικτά αναλυτικά αποτελέσματα προσδιορίζονται με λογιστικές εγγραφές στο τέλος κάθε μήνα. Η Μονάδα Υγείας έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιεί, για τον προσδιορισμό των μικτών αναλυτικών αποτελεσμάτων ή των κλαδικών μικτών αναλυτικών αποτελεσμάτων, εναλλακτικά είτε (α) μόνο τους δευτεροβάθμιους λογαριασμούς 70.90 - 78.90 και τους αναλυτικούς λογαριασμούς των πρωτοβαθμίων της ομάδας 7, που λειτουργούν ως λογαριασμοί εκμεταλλεύσεως ή ως λογαριασμοί κέντρων κέρδους, είτε (β) τον πρωτοβάθμιο λογαριασμό 96 και τους αναλυτικούς του. 2. Οταν χρησιμοποιείται ο λογαριασμός 96 και οι αναλυτικοί του για τον προσδιορισμό των μικτών αναλυτικών αποτελεσμάτων, οι λογαριασμοί 70.90 - 78.90 λειτουργούν ως εξής: α. ΧΡΕΩΝΟΝΤΑΙ με τα οργανικά έσοδα κατ είδος τα οποία έχουν καταχωρηθεί την ίδια στιγμή, ή προηγούμενα, στην πίστωση των πρωτοβαθμίων λογαριασμών 70 - 78 και τω αναλυτικών τους, κατά την μεταφορά των οργανικών εσόδων κατ είδος στην ΠΙΣΤΩΣΗ του λογαριασμού 96 και των αναλυτικών του. β. ΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ στο τέλος της χρήσεως, με σκοπό την εξίσωσή τους, με ΧΡΕΩΣΗ των λογαριασμών της Αναλυτικής Λογιστικής που εμφανίζουν αντίθετο υπόλοιπο. Η ημερολογιακή αυτή εγγραφή γίνεται πριν από τις ημερολογιακές εγγραφές κατάρτισης του λογαριασμού Γενικής Εκμεταλλεύσεως (80.00). 3. ΄Οταν τα μικτά αναλυτικά αποτελέσματα προσδιορίζονται στα πλαίσια των υπολογαριασμών των πρωτοβαθμίων της ομάδας 7 οι δευτεροβάθμιοι λογαριασμοί 70.90, 71.90, 73.90, 74.90, 75.90, 76.90 και 78.90 λειτουργούν ως εξής: α. ΧΡΕΩΝΟΝΤΑΙ με το κόστος πραγματοποιήσεως (παραγωγής) του εσόδου με ΠΙΣΤΩΣΗ των λογαριασμών του 92 όταν πρόκειται για παροχή υπηρεσιών το κόστος των οποίων προσδιορίζεται στους υπολογαριασμούς 92.00, καθώς και κατά τη μεταφορά των άμεσων εξόδων πωλήσεων, ή του λογαριασμού 23.90 όταν πρόκειται για κόστος παροχής υπηρεσιών το κόστος των οποίων προσδιορίζεται στον 23, καθώς και όταν πρόκειται για το κόστος παραγωγής ενσωμάτων ή ασώματων παγίων, ή των λογαριασμών 20.90, 21.90, 22.90, 24.90, 25.90, 26.90 ή 28.90 όταν πρόκειται για κόστος πωλούμενων αποθεμάτων. Η εγγραφή αυτή γίνεται το αργότερο στο τέλος κάθε μήνα. β. ΧΡΕΩΝΟΝΤΑΙ επίσης, στο τέλος κάθε μήνα το αργότερο, με το μικτό αποτέλεσμα (κέρδος) με πίστωση του λογαριασμού 86.90 Βραχύχρονα Αναλυτικά Αποτελέσματα. γ. ΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ στο τέλος κάθε μήνα με τη μικτή ζημία με χρέωση του λογαριασμού 86.90 Βραχύχρονα Αναλυτικά Αποτελέσματα δ. πιστώνονται στο τέλος της χρήσης με το χρεωστικό τους υπόλοιπο κατά την εγγραφή εξίσωσης των λογαριασμών της Αναλυτικής Λογιστικής με χρέωση των λογαριασμών της Αναλυτικής Λογιστικής που εμφανίζουν πιστωτικό υπόλοιπο. 4. Το μικτό αποτέλεσμα προσδιορίζεται αναλυτικά στο επίπεδο των λογαριασμών τρίτου, τέταρτου κλπ., βαθμού ανάλυσης οι οποίοι λειτουργούν ως λογαριασμοί εκμεταλλεύσεως ή ως λογαριασμοί κέντρων κέρδους. Η λειτουργία των λογαριασμών αυτών, οι οποίοι αποτελούν το αναλυτικό καθολικό κάθε πρωτοβάθμιου λογαριασμού της ομάδας 7, γίνεται ως εξής: α. ΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ με το έσοδο όταν αυτό λογιστικοποιείται και καταχωρείται στους οικείους πρωτοβάθμιους και δευτεροβάθμιους λογαριασμούς της ομάδας 7. β. ΧΡΕΩΝΟΝΤΑΙ με το κόστος παραγωγής του εσόδου με παράλληλη χρέωση του οικείου πρωτοβάθμιου λογαριασμού της ομάδας 7 και του οικείου δευτεροβάθμιου λογαριασμού της Αναλυτικής Λογιστικής. Π.χ. για τον πρωτοβάθμιο 70 θα χρεωθεί ο δευτεροβάθμιος 70.90 με ΠΙΣΤΩΣΗ των λογαριασμών που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο 3.α. γ. ΧΡΕΩΝΟΝΤΑΙ ή ΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ με το προκύπτον μηνιαίο μικτό αποτέλεσμα, κατά την μεταφορά του στον λογαριασμό 86.90 Βραχύχρονα Αναλυτικά Αποτελέσματα με ΧΡΕΩΣΗ ή ΠΙΣΤΩΣΗ του λογαριασμού αυτού και των αναλυτικών του ανάλογα αν το μικτό αποτέλεσμα είναι θετικό ή αρνητικό. § 5.4.204 Λογαριασμοί 81.90 Έκτακτα και Ανόργανα Αποτελέσματα ΜΕΡΙΣΜΕΝΑ και 82.90 Έξοδα και έσοδα Προηγούμενων Χρήσεων ΜΕΡΙΣΜΕΝΑ, 83.90 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους, ΜΕΡΙΣΜΕΝΕΣ, 84.90 Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων ΜΕΡΙΣΜΕΝΑ και 85.90 Αποσβέσεις παγίων μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος ΜΕΡΙΣΜΕΝΕΣ 1. Οι ανωτέρω δευτεροβάθμιοι λογαριασμοί χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον προσδιορισμό των βραχύχρονων (μηνιαίων) αναλυτικών αποτελεσμάτων. 2. Οι λογαριασμοί 81.90, 82.90, 83.90, 84.90 και 85.90, λειτουργούν κατά την διάρκεια της χρήσεως ως εξής: α. ΧΡΕΩΝΟΝΤΑΙ κατά την μεταφορά, των έκτακτων και ανόργανων θετικών αποτελεσμάτων (κερδών), των εσόδων προηγούμενων χρήσεων και των εσόδων από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων, από τους λογαριασμούς 81, 82 και 84, στον λογαρισμό 86.90 Βραχύχρονα αναλυτικά αποτελέσματα με ΠΙΣΤΩΣΗ του λογαριασμού αυτού. β. ΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ κατά την μεταφορά, των εκτάκτων και ανόργανων αρνητικών αποτελεσμάτων (ζημιών), των εξόδων προηγούμενων χρήσεων και των προβλέψεων για έκτακτους κινδύνους, από τους λογαριασμούς 81, 82 και 83, στον λογαριασμό 86.90 με ΧΡΕΩΣΗ του λογαριασμού αυτού. γ. Οι χρεωπιστώσεις των λογαριασμών αυτών 81.90, 82.90, 83.90, 84.90, 85.90 και 86.90 και των αναλυτικών τους, γίνονται κατά την διάρκεια ή στο τέλος κάθε μήνα. δ. Οι λογαριασμοί 81.90, 82.90, 83.90, 84.90, 85.90 και 86.90 ΧΡΕΩΝΟΝΤΑΙ ή ΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ στο τέλος της χρήσεως και πριν από τις εγγραφές κατάρτισης του λογαριασμού 86 Αποτελέσματα χρήσεως με σκοπό την εξίσωσή τους με ΧΡΕΩΣΗ ή ΠΙΣΤΩΣΗ των λογαριασμών της Αναλυτικής Λογιστικής που εμφανίζουν αντίθετα υπόλοιπα. § 5.4.205 Λογαριασμός 86.90 Βραχύχρονα Αναλυτικά Αποτελέσματα 1. Ο λογαριασμός 86.90 και οι αναλυτικοί του χρησιμοποιούνται κατά την διάρκεια της χρήσεως για το λογιστικό προσδιορισμό, στο τέλος κάθε μήνα, των αναλυτικών αποτελεσμάτων της Μονάδας Υγείας. Η διάρθρωση του λογαριασμού 86.90 δίδεται στην παράγραφο 5.3.1 2. Ο λογαριασμός 86.90 και οι αναλυτικοί του, λειτουργεί ως εξής: α. ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ με το τυχόν αρνητικό μικτό αποτέλεσμα εκμετάλλευσης, που προκύπτει στο τέλος του μήνα, με ΠΙΣΤΩΣΗ των λογαριασμών 96 ή 70.90, 71.90, 73.90, 74.90, 75.90, 76.90 και 78.90. β. ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ με τα έξοδα των λειτουργιών διοικήσεως, διαθέσεως, ερευνών - αναπτύξεως και χρηματοοικονομικής στο τέλος κάθε μήνα με ΠΙΣΤΩΣΗ των λογαριασμών 92.01, 92.02, 92.03 και 92.04 ή των αντιθέτων αυτών 92.99.00- 92.99.04. γ. ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ με τα αρνητικά έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα (ζημίες), τα έξοδα προηγούμενων χρήσεων τις προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους και τις έκτακτες αποσβέσεις με ΠΙΣΤΩΣΗ των λογαριασμών 81.90, 82.90, 83.90 και 85.90. δ. ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ με το τυχόν χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού 95 Αποκλίσεις από το πρότυπο κόστος, με ΠΙΣΤΩΣΗ του λογαριασμού αυτού (95). ε. ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ με το τυχόν χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού 97 Διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού με ΠΙΣΤΩΣΗ του λογαριασμού αυτού (97). στ. ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ με το πιστωτικό του υπόλοιπο, στο τέλος της χρήσεως, με την εγγραφή εξίσωσης των λογαριασμών της Αναλυτικής Λογιστικής με ΠΙΣΤΩΣΗ των λογαριασμών που εμφανίζουν χρεωστικό υπόλοιπο. ζ. ΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ με το θετικό μικτό αποτέλεσμα εκμεταλλεύσεως κάθε μήνα με ΧΡΕΩΣΗ των λογαριασμών 96 ή 70.90, 71.90, 73.90, 74.90, 75.90, 76.90 και 78.90. η. ΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ με τα θετικά έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα (κέρδη) και τα έσοδα προηγούμενων χρήσεων με ΧΡΕΩΣΗ των λογαριασμών 81.90 και 82.90. θ. ΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ με το πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασμού 84. ι. ΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ με το τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασμού 95 Αποκλίσεις από το πρότυπο κόστος με ΧΡΕΩΣΗ του λογαριασμού 95. κ. ΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ με το τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασμού 97 Διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού με ΧΡΕΩΣΗ του λογαριασμού 97. λ. ΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ με το τυχόν χρεωστικό του υπόλοιπο, στο τέλος της χρήσεως, με την εγγραφή εξίσωσης των λογαριασμών της Αναλυτικής Λογιστικής με ΧΡΕΩΣΗ των λογαριασμών που εμφανίζουν πιστωτικό υπόλοιπο. § 5.4.206 Λογαριασμός 91 Ανακατάταξη εξόδων - ενδιάμεσα κέντρα κόστους Α. Περιεχόμενο και ορολογία 1. Ο λογαριασμός 91 με τους αναλυτικούς του λειτουργεί σαν διάμεσος μεταξύ των λοιπών λογαριασμών της Αναλυτικής Λογιστικής. Ο λογαριασμός 91 εξυπηρετεί τους ακόλουθους, ενδεικτικά αναφερόμενους, σκοπούς: 2. Την κατάταξη των εξόδων κατά τρόπο διάφορο από εκείνο της Γενικής Λογιστικής και από εκείνο της κατάταξής τους μέσα στους λογαριασμούς του λειτουργικού κόστους και του κόστους των ενδιάμεσων και τελικών φορέων. 3. Την κατάταξη των εσόδων, ή ορισμένων από αυτά, με τρόπο διάφορο από εκείνο που κατατάσσονται στους οικείους υπολογαριασμούς της ομάδας 7 της Γενικής Λογιστικής και από εκείνο που κατατάσσονται στους οικείους υπολογαριασμούς του πρωτοβαθμίου 96 της Αναλυτικής Λογιστικής. 4. Την παροχή αποτελεσματικής διευκόλυνσης κατά την μεταφορά και καταχώρηση των εξόδων κατ είδος στο λειτουργικό κόστος ή το κόστος των φορέων όταν τα κονδύλια εξόδων που μεταφέρονται δεν έχουν άμεση σχέση με ορισμένο κέντρο ή φορέα κόστους και για τον λόγο αυτό δεν είναι δυνατός ο μερισμός τους στα κέντρα ή στους φορείς κόστους κατά την στιγμή της καταχωρήσεως. Στις περιπτώσεις αυτές χρεώνεται ο λογαριασμός 91.05 Οργανικά έξοδα κατ είδος προς μερισμό με πίστωση του οικείου λογαριασμού της Αναλυτικής Λογιστικής που είναι ενταγμένος στους πρωτοβάθμιους λογαριασμούς της ομάδας 6. Στο τέλος του μήνα, το αργότερο, τα κονδύλια που είναι καταχωρημένα στον λογαριασμό 91.05 μερίζονται στα κέντρα ή τους φορείς κόστους και ο λογαριασμός 91.05 πιστώνεται (και εξισώνεται) με χρέωση του λογαριασμού 92 και των αναλυτικών του. Β. Κανόνες Λειτουργίας (χρεωπίστωσης) του λογαριασμού 1. Ο λογαριασμός 91 και οι αναλυτικοί του ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ, κατά τη διάρκεια του μήνα με ΠΙΣΤΩΣΗ: α. των λογαριασμών 60.90, 61.90, 62.90, 63.90, 64.90, 65.90, 66.90 και 68.90 της Αναλυτικής Λογιστικής που βρίσκονται μέσα στους πρωτοβάθμιους λογαριασμούς της ομάδας 6, της Γενικής Λογιστικής, όταν γίνεται ανακατάταξη των εξόδων κατ είδος ή προσωρινή συγκέντρωσή τους με σκοπό το μερισμό στα κέντρα κόστους. β. των λογαριασμών 70.90, 71.90, 73.90, 74.90, 75.90, 76.90 και 78.90 της Αναλυτικής Λογιστικής που είναι ενταγμένοι στους πρωτοβάθμιους της ομάδας 7 τη Γενικής Λογιστικής ή του λογαριασμού 96 της Αναλυτικής Λογιστικής. 2. Ο λογαριασμός 91 και οι αναλυτικοί του ΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ κατά τη διάρκεια ή στο τέλος του μήνα με ΧΡΕΩΣΗ: α. των λογαριασμών των κέντρων κόστους. β. των λογαριασμών της Αναλυτικής Λογιστικής που είναι ενταγμένοι στους πρωτοβάθμιους λογαριασμούς της ομάδας 7 της Γενικής Λογιστικής. 3. Ο πρωτοβάθμιος λογαριασμός 91 στο τέλος κάθε μήνα είναι εξισωμένος. § 5.4.207 Λογαριασμός 92 Κέντρα (θέσεις) κόστους Α. Περιεχόμενο και ορολογία. Σχετικά με το περιεχόμενο και την ορολογία του λογαριασμού 92 ισχύουν όσα αναφέρονται για το λογαριασμό αυτό στην παράγραφο 5.2.2.110. Β. Κανόνες Λειτουργίας (Χρεωπίστωσης) των δευτεροβάθμιων λογαριασμών του 92. 1. Οι δευτεροβάθμιοι λογαριασμοί 92.00, 92.01, 92.02, 92.03 και 92.04 κ.λ.π. ΧΡΕΩΝΟΝΤΑΙ κατά τη διάρκεια του μήνα με ΠΙΣΤΩΣΗ: α. Των λογαριασμών 60.90, 61.90, 62.90, 63.90, 64.90,.65.90, 66.90 και 68.90 κατά τη μεταφορά των κονδυλίων των οργανικών εξόδων κατ είδος από τη Γενική στην Αναλυτική Λογιστική. β. Των λογαριασμών 91.00, 91.01 και 91.05 με τα κονδύλια των εξόδων τα οποία έχουν προηγούμενα καταχωρηθεί στους λογαριασμούς αυτούς προκειμένου να υποστούν ανακατάταξη ή άλλη επεξεργασία ή μερισμό καθώς και των λογαριασμών 91.20, 91.25 και 91.30 κατά τον μερισμό του κόστους αυτών και την επιβάρυνση των υπολογαριασμών του 92. γ. Των υπολογαριασμών του 92 με την αξία των παροχών ή αντιπαροχών που γίνονται μεταξύ των τμημάτων κύριων ή βοηθητικών . δ. Των λογαριασμών 25.90, 26.90 και 28.90 με την αξία των αναλώσιμων υλικών, των ανταλλακτικών παγίων και των ειδών συσκευασίας που αναλώνονται στις λειτουργίες του οργανισμού. ε. Του λογαριασμού 95 και των αναλυτικών του με τα κονδύλια των θετικών αποκλίσεων αμέσου εργασίας και ΓΒΕ όταν αυτές δεν προσδιορίζονται στον λογαριασμό 23.90. στ. Του λογαριασμού 97.10.01 με τα κονδύλια των πιστωτικών διαφορών των λογαριασμών των τμημάτων και των βοηθητικών υπηρεσιών, οι οποίες διαφορές, κρίνεται ότι δεν είναι σκόπιμο ή δεν είναι δυνατό να μειώσουν το κόστος των φορέων. ζ. Του λογαριασμού 97.10.06 με τα κονδύλια που προκύπτουν κατά την εφαρμογή των αρχών της ορθολογικής επιβαρύνσεως όταν εξ αιτίας της διακύμανσης του βαθμού απασχολήσεως οι διαφορές είναι θετικές (η απασχόληση υπερβαίνει την προγραμματισμένη). η. Του λογαριασμού 99.01 με την αξία των υπηρεσιών που λαμβάνονται από άλλα κέντρα (π.χ εργ/σια, υποκαταστήματα κ.λ.π.) τα οποία τηρούν αυτοτελή Αναλυτική Λογιστική. 2. Οι δευτεροβάθμιοι λογαριασμοί 92.00, 92.01, 92.02, 92.03, 92.04, κ.λ.π. ΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ κατά τη διάρκεια, ή το αργότερο στο τέλος του μήνα, με ΧΡΕΩΣΗ: α. Των αναλυτικών λογαριασμών του 92 κατά την κατανομή του κόστους των βοηθητικών τμημάτων ή κατά την επιβάρυνση των τμημάτων με τα ποσά που προκύπτουν από την αποτίμηση των μεταξύ τους παροχών και αντιπαροχών. β. Του λογαριασμού 23.90 με το κόστος των τμημάτων της παραγωγικής λειτουργίας που καταλογίζεται στους λογαριασμούς κόστους παραγωγής. γ. Του λογαριασμού 95 με τα ποσά των αρνητικών αποκλίσεων του πρότυπου κόστους όταν αυτές δεν προσδιορίζονται στον λογαριασμό 23.90 δ. Του λογαριασμού 73.90 ή του 96 με το κόστος των παραγομένων υπηρεσιών όταν επιλέγεται η διαδικασία, το κόστος αυτό, να μη χρεώνεται προηγούμενα στο λογαριασμό 23.90 εφόσον δεν αναλώνονται υλικά στην παραγωγή των υπηρεσιών αυτών. ε. Των λογαριασμών 70.90, 71.90, 73.90, 74.90, 75.90, 76.90 και 78.90 ή του 96 με τα κονδύλια των άμεσων εξόδων πωλήσεων τα οποία θεωρούνται διαμορφωτικά των μικτών αποτελεσμάτων. στ. Του λογαριασμού 97.10.01 με τα κονδύλια των χρεωστικών διαφορών των λογαριασμών των τμημάτων και των βοηθητικών υπηρεσιών, οι οποίες διαφορές κρίνεται ότι δεν είναι σκόπιμο ή δεν είναι δυνατό να ενσωματωθούν στο κόστος. ζ. Του λογαριασμού 97.10.06 με τα κονδύλια που προκύπτουν κατά την εφαρμογή των αρχών της ορθολογικής επιβάρυνσης, όταν εξ αιτίας της διακυμάνσεως του βαθμού απασχολήσεως οι διαφορές είναι αρνητικές (η απασχόληση υπολείπεται από την προγραμματισμένη) η. Του λογαριασμού 86.90 με το κόστος των λειτουργιών διοικήσεως, διαθέσεως, ερευνών - αναπτύξεως και χρηματοοικονομικής το οποία βαρύνει τα μικτά αποτελέσματα και διαμορφώνει τα καθαρά αποτελέσματα της περιόδου. θ. Του λογαριασμού 99.02 με την αξία των υπηρεσιών που παρέχονται σε άλλα κέντρα (π.χ. εργοστάσια ή υποκαταστήματα) τα οποία τηρούν αυτοτελή Αναλυτική Λογιστική. 3. Στο τέλος κάθε μήνα, έπειτα από τον προσδιορισμό των βραχύχρονων μηνιαίων αποτελεσμάτων, ο λογαριασμός 92 είναι πάντοτε εξισωμένος. § 5.4.208 Λογαριασμός 95 Αποκλίσεις από το πρότυπο κόστος Α. Περιεχόμενο και ορολογία. Ισχύουν όσα αναφέρονται στην παράγραφο 5.2.2.117 για το περιεχόμενο και την ορολογία του λογαριασμού 95. Β. Κανόνες Λειτουργίας (χρεωπίστωση) του λογαριασμού 95. 1. Ο λογαριασμός 95 και οι αναλυτικοί του ΧΡΕΩΝΟΝΤΑΙ με ΠΙΣΤΩΣΗ: α. Των λογαριασμών 20.90, 24.90, 25.90, 26.90 και 28.90 με τις αρνητικές αποκλίσεις τιμής αγοράς των αποθεμάτων όταν η απόκλιση αυτή προσδιορίζεται κατά το χρόνο της αγοράς τους. β. Του λογαριασμού 92 με τις αρνητικές αποκλίσεις στοιχείων κόστους των κέντρων κόστους όταν οι αντίστοιχοι λογαριασμοί χρεώνονται σε τιμές πραγματικού κόστους και πιστώνονται σε τιμές πρότυπου κόστους. γ. Του λογαριασμού 23.90 με τις αρνητικές αποκλίσεις κόστους παραγωγής όταν τα στοιχεία του κόστους παραγωγής (άμεσα υλικά, άμεση εργασία και ΓΒΕ) χρεώνονται στο λογαριασμό αυτό σε τιμές πραγματικού κόστους. δ. Των λογαριασμών 20.90, 21.90, 22.90, 23.90, 24.90, 25.90, 26.90 και 28.90 με τις θετικές αποκλίσεις που ανακοστολογούνται στο τέλος της περιόδου, με τις οποίες μειώνεται το κόστος των αποθεμάτων, τα οποία εμφανίζονται στην απογραφή με το πραγματικό τους κόστος. ε. Του λογαριασμού 86.90 με το πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασμού 95 το οποίο μεταφέρεται στα βραχύχρονα αναλυτικά αποτελέσματα. 2. Ο λογαριασμός 95 ΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ με ΧΡΕΩΣΗ: α. Των λογαριασμών 20.90, 24.90, 25.90, 26.90 και 28.90 με τις θετικές αποκλίσεις τιμής των αποθεμάτων που αγοράζονται όταν ο προσδιορισμός των αποκλίσεων αυτών γίνεται κατά το χρόνο της αγοράς τους. β. Του λογαριασμού 92 με τις θετικές αποκλίσεις στοιχείων κόστους των κέντρων κόστους, όταν οι αντίστοιχοι λογαριασμοί χρεώνονται σε τιμές πραγματικού κόστους και πιστώνονται σε τιμές πρότυπου κόστους. γ. Του λογαριασμού 23.90 με τις θετικές αποκλίσεις του κόστους παραγωγής όταν οι υπολογαριασμοί του 23.90 χρεώνονται με τα στοιχεία κόστους (άμεσα υλικά, άμεση εργασία, ΓΒΕ) σε τιμές πραγματικού κόστους. δ. Των λογαριασμών 20.90, 21.90, 22.90, 23.90, 24.90, 25.90, 26.90 και 28.90 με τις αρνητικές αποκλίσεις, οι οποίες ενσωματώνονται στο κόστος των αποθεμάτων τέλους της περιόδου, και το προσαρμόζουν στο πραγματικό κόστος απογραφής. ε. Του λογαριασμού 86.90 με το χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού 95, το οποίο μεταφέρεται στα βραχύχρονα αναλυτικά αποτελέσματα. § 5.4.209 Λογαριασμός 96 Μικτά Αναλυτικά Αποτελέσματα 1. Ο λογαριασμός 96 χρησιμοποιείται, στο σύστημα της συλλειτουργίας, εναλλακτικά αντί των υπολογαριασμών τρίτου και επόμενου βαθμού ανάλυσης των πρωτοβαθμίων της ΟΜΑΔΑΣ 7 Οργανικά Εσοδα κατ είδος για τον προσδιορισμό των μικτών αναλυτικών αποτελεσμάτων. Η ανάπτυξη του λογαριασμού 96, όταν αυτός χρησιμοποιείται, γίνεται με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες και συνθήκες λειτουργίας κάθε Μονάδας Υγείας. Κατά κανόνα ο λογαριασμός 96 αναλύεται ως εξής: 96 ΕΣΟΔΑ-ΜΙΚΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 96.70 Από πωλήσεις εμπορευμάτων και λοιπών αποθεμάτων 96.70.92 Από πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων και άχρηστου υλικού 96.71 Από πωλήσεις προϊόντων 96.72 96.73 Από παροχή υγειονομικών υπηρεσιών 96.73.01 Από Κλινική προσωρινής (24ωρης) νοσηλείας 96.73.02 Από Α Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική 96.73.03 Από Β Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική 96.73.04 96.73.05 Από Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική 96.73.06 Από Πανεπιστημιακή Καρδιοχειρουργική Κλινική 96.73.07 96.73.08 Από Α Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική 96.73.09 Από Β Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική 96.73.10 Από Πανεπιστημιακή Νευροχειρουργική Κλινική 96.73.11 Από Πανεπιστημιακή Ουρολογική Κλινική 96.73.12 Από Πανεπιστημιακή ΩΡΛ Κλινική 96.73.13 Από Πανεπιστημιακή Ορθοπεδική Κλινική 96.73.14 Από Πανεπιστημιακή Γυναικολογική Κλινική 96.73.15 Από Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική 96.73.16 Από Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική 96.73.21 Από Α Παθολογική Κλινική 96.73.22 Από Β Παθολογική Κλινική 96.73.23 96.73.24 Από Α Καρδιολογική Κλινική 96.73.25 Από Β Καρδιολογική Κλινική 96.73.26 Από Καρδιοχειρουργική Κλινική 96.73.27 96.73.28 Από Α Χειρουργική Κλινική 96.73.29 Από Β Χειρουργική Κλινική 96.73.30 96.73.31 Από Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής 96.73.32 Από Νευροχειρουργική Κλινική 96.73.33 Από Ουρολογική Κλινική 96.73.34 96.73.35 Από Ορθοπεδική Κλινική 96.73.36 96.73.37 Από Γυναικολογική Κλινική 96.73.38 Από ΩΡΛ Κλινική 96.73.39 Από Γαστρεντερολογική Κλινική 96.73.40 Από Νεφρολογική Κλινική 96.73.41 Από Ενδοκρινολογική Κλινική 96.73.42 Από Οφθαλμολογική Κλινική 96.73.50 Από μονάδα εντατικής θεραπείας γενικών παθήσεων 96.73.51 Από μονάδα εντατικής θεραπείας εμφραγμάτων 96.73.52 Από μονάδα μετεχειρουργικής εντατικής θεραπείας 96.73.53 Από μονάδα αναιμίας - αιμορροφιλίας 96.73.54 Από Γναθοχειρουργική μονάδα 96.73.60 Έσοδα εργαστηρίων από εξωτερικούς ασθενείς 96.73.99 Διευκρίνιση: Το πιστωτικό υπόλοιπο του λογ/σμού αυτού (96.73.60) όταν είναι αμελητέο μεταφέρεται στο λογ/σμό 86.90 Αποτελέσματα Χρήσεως, ενώ όταν είναι αξιόλογο συμψηφίζεται με ισόποσο κόστος λειτουργίας (δηλαδή, από τους λογαριασμούς 92.00.60 - 92.00.71, μεταφέρεται στη χρέωση του 96.73.60 κόστος λειτουργίας κάθε εργαστηρίου ισόποσο των εσόδων του και ο 96.73.60 εξισώνεται). 96.74 Από επιχορηγήσεις 96.74.00(8) Από επιχορηγήσεις από Κρατικό Τακτικό Προϋπολογισμό 96.74.01(9) Από επιχορηγήσεις άλλων Φορέων 96.74.98(10) Επιστραφείσες επιχορηγήσεις που δεν απορροφήθηκαν (λογ. αντίθετος) 96.75 Από παρεπόμενες ασχολίες και δωρεές 96.75.00 Από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας 96.75.01 Από εκμίσθωση κινητής περιουσίας 96.75.05 Από Ναούς που ανήκουν στο Νοσοκομείο και έσοδα από έρευνες 96.75.10 Από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες 96.75.20 Λοιπά έσοδα 96.76 Έσοδα κεφαλαίων 96.76.00 Από τόκους κεφαλαίων 96.76.01 Από προσόδους κινητών αξιών και κέρδη από πώληση τίτλων (λογ. 76.01 + 76.04) 96.78 Ιδιοπαραγωγή παγίων - Τεκμαρτά έσοδα (ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ/σμού 78) 96.99 Αντίθετος λογ/σμός μεταφοράς αποτελεσμάτων στο λογ/σμό 98.99 96.99.70 Από πωλήσεις εμπορευμάτων και λοιπών αποθεμάτων 96.99.70.92 Από πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων και άχρηστου υλικού 96.99.73 Από παροχή υγειονομικών υπηρεσιών κ.λπ. Δηλαδή: ο λογ/σμός 96.99 αναπτύσσεται σε τριτοβάθμιους και τεταρτοβάθμιους υπολογαριασμούς, οι οποίοι είναι αντίστοιχοι και ομότιτλοι των πιο πάνω δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων υπολογαριασμών του 96. 2. Ο λογαριασμός 96 και οι αναλυτικοί του λειτουργούν ως εξής: α. ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ με το κόστος πραγματοποιήσεως (παραγωγής) των οργανικών εσόδων κατ είδος, κατά προϊόν ή υπηρεσία, κατά κλάδο, κατά υπεύθυνο ή κατά οποιονδήποτε συνδυασμό επιθυμεί το Πε.Σ.Υ. με ΠΙΣΤΩΣΗ των λογαριασμών 92.00, ή 20.90, 21.90, 22.90, 23.90, 24.90, 25.90, 26.90 και 28.90 σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 5.3.203, υποπαρ. 3.α. β. ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ με το θετικό μικτό αναλυτικό ή κλαδικό αποτέλεσμα με ΠΙΣΤΩΣΗ του λογαριασμού 86.90 Βραχύχρονα Αναλυτικά Αποτελέσματα. γ. ΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ με το οργανικό έσοδο κατ είδος ή κατά κλάδο με χρέωση των δευτεροβάθμιων λογαριασμών 70.90, 71.90, 72.90, 73.90, 74.90, 75.90, 76.90 και 78.90. δ. ΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ με το αρνητικό μικτό αναλυτικό ή κλαδικό αποτέλεσμα με χρέωση του λογαριασμού 86.90. 3. Ο λογαριασμός 96, όταν λειτουργεί, είναι πάντοτε, στο τέλος του μήνα εξισωμένος. § 5.4.210 Λογαριασμός 97 Διάφορες ενσωματώσεως και καταλογισμοί Α. Περιεχόμενο και ορολογία Ισχύουν όσα αναφέρονται στην παράγραφο 5.2.2.119 για το περιεχόμενο και την ορολογία του λογαριασμού. Β. Κανόνες Λειτουργίας (χρεωπίστωσης) του λογαριασμού. 1. Ο υπολογαριασμός 97.02 Διαφορές ενσωματώσεως εξόδων - κόστους αποθεμάτων ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ με ΠΙΣΤΩΣΗ: α. Των λογαριασμών 60.90, 61.90, 62.90, 63.90, 64.90, 65.90, 66.90 και 68.90 με το τμήμα των κατ είδος εξόδων που δεν ενσωματώνονται στο λειτουργικό κόστος ή στο κόστος παραγωγής λόγω χαρακτηρισμού του ως μη κοστολογούμενου. β. Των λογαριασμών 20.90, 21.90, 22.90, 23.90, 24.90, 25.90, 26.90 και 28.90 με τις χρεωστικές διαφορές που δημιουργούνται κατά την αποτίμηση των αποθεμάτων που αναλώνονται ή πωλούνται σε τιμές μικρότερες του πραγματικού κόστους, όταν οι διαφορές αυτές δεν ανακοστολογούνται. γ. Του λογαριασμού 86.90.03 με τα πιστωτικά υπόλοιπα των υπολογαριασμών του 97.02 κατά τη μεταφορά τους στα βραχύχρονα αποτελέσματα. 2. Ο λογαριασμός 97.02 ΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ με ΧΡΕΩΣΗ: α. Των λογαριασμών 20.90, 21.90, 22.90, 23.90, 24.90, 25.90, 26.90 και 28.90 με τις πιστωτικές διαφορές που προκύπτουν κατά την αποτίμηση των αποθεμάτων τα οποία αναλώνονται ή πωλούνται σε μεγαλύτερες τιμές από τις τιμές του πραγματικού κόστους, όταν οι διαφορές αυτές δεν ανακοστολογούνται. β. Του λογαριασμού 86.90.03 με τα χρεωστικά υπόλοιπα των υπολογαριασμών του 97.02 κατά τη μεταφορά τους στα βραχύχρονα αποτελέσματα. 3. Ο υπολογαριασμός 97.10 Διαφορές καταλογισμού ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ με ΠΙΣΤΩΣΗ : α. Του λογαριασμού 92 με τις διαφορές που προκύπτουν κατά τον καταλογισμό του λειτουργικού κόστους των τμημάτων, κύριων και βοηθητικών, είτε μεταξύ τους, είτε στο κόστος παραγωγής, είτε στους τελικούς φορείς. β. Του λογαριασμού 92 ή 23.90, με τις διαφορές που προκύπτουν όταν εφαρμόζεται σύστημα ορθολογικής επιβαρύνσεως και τα διάφορα τμήματα υποαπασχολούνται, οπότε προκύπτουν χρεωστικές διαφορές. γ. Του λογαριασμού 23.90 κατά την απογραφή, όταν διαπιστώνονται ελλείμματα στα αποθέματα που βρίσκονται στην παραγωγική διαδικασία (παραγωγή σε εξέλιξη). δ. Των λογαριασμών 20.90, 21.90, 22.90, 23.90, 24.90, 25.90, 26.90 και 28.90 κατά την απογραφή, με το κόστος των ελλειμμάτων που διαπιστώνονται στα αποθέματα. ε. Του λογαριασμού 86.90.03 με τα πιστωτικά υπόλοιπα των υπολογαριασμών του (του 97.10) κατά τη μεταφορά τους στα αποτελέσματα χρήσεως. 4. Ο υπολογαριασμός 97.10 ΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ με τις πιστωτικές διαφορές που προκύπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις με χρέωση των αντίστοιχων λογαριασμών: α. Του λογαριασμού 92 κατά τον καταλογισμό του λειτουργικού κόστους των τμημάτων, κύριων και βοηθητικών, είτε μεταξύ τους, είτε στο κόστος παραγωγής, είτε στους τελικούς φορείς. β. Του λογαριασμού 92 ή 23.90, όταν εφαρμόζεται σύστημα ορθολογικής επιβαρύνσεως και στα διάφορα τμήματα η πραγματική απασχόληση υπερβαίνει την κανονική οπότε προκύπτουν πιστωτικές διαφορές. γ. Των λογαριασμών 20.90, 21.90, 22.90, 23.90, 24.90, 25.90, 26.90 και 28.90 κατά την απογραφή, όταν διαπιστώνονται πλεονάσματα στα αποθέματα. δ. Του λογαριασμού 86.90.03 με τα χρεωστικά υπόλοιπα των υπολογαριασμών του (του 97.10) κατά τη μεταφορά τους στα αποτελέσματα χρήσεως. § 5.4.211 Λογαριασμός 99 Εσωτερικές διασυνδέσεις Α. Περιεχόμενο και ορολογία Ισχύουν όσα αναφέρονται στην παράγραφο 5.3.210 Α για το περιεχόμενο και τη λειτουργία του λογαριασμού, με την επισήμανση ότι τη θέση του λογαριασμού 93 καταλαμβάνει ο 23.90 και του λογαριασμού 94, οι λογαριασμοί 20.90, 21.90, 22.90, 23.90, 24.90, 25.90, 26.90 και 28.90. Β. Κανόνες Λειτουργίας (χρεωπίστωσης) του λογαριασμού. 1. Ο υπολογαριασμός 99.00 Διασυνδέσεις μέσα στο αυτό κατάστημα ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ στις ακόλουθες περιπτώσεις με ΠΙΣΤΩΣΗ των λογαριασμών : α. Των λογαριασμών 20.90, 21.90, 22.90, 23.90, 24.90, 25.90, 26.90 και 28.90 όταν ο 99.00 λειτουργεί σαν διάμεσος λογαριασμός μεταξύ των παραπάνω λογαριασμών και του 92 ή 23.90 στην περίπτωση εφαρμογής συστήματος αποκεντρωμένης κοστολογήσεως. β. Του λογαριασμού 92, όταν ο 99.00 λειτουργεί σαν διάμεσος λογαριασμός μεταξύ του 92 και 23.90, στην παραπάνω περίπτωση (α). γ. Του λογαριασμού 23.90, όταν ο 99.00 λειτουργεί σαν διάμεσος λογαριασμός μεταξύ των αναλυτικών λογαριασμών του 23.90, κατά τον καταλογισμό του κόστους παραγωγής στους ενδιάμεσους ή τελικούς φορείς κόστους στην περίπτωση παραπάνω περίπτωση (α). 2. Ο υπολογαριασμός 99.00 Διασυνδέσεις μέσα στο αυτό κατάστημα ΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ στις ακόλουθες περιπτώσεις με ΧΡΕΩΣΗ: α. Του λογαριασμού 92 κατά τη λογιστικοποίηση των δεδομένων του ημερολογίου καταλογισμού των διαφόρων στοιχείων κόστους στο κόστος της παραγωγικής λειτουργίας (τμημάτων παραγωγής). β. Του λογαριασμού 23.90 κατά τη λογιστικοποίηση των δεδομένων του ημερολογίου καταλογισμού του λειτουργικού κόστους ή των άμεσων υλικών στους ενδιάμεσους ή τελικούς φορείς κόστους. γ. Των λογαριασμών 21.90 και 22.90 κατά τη λογιστικοποίηση του κόστους των φορέων με βάση τα ανακεφαλαιωτικά δεδομένα του ημερολογίου καταλογισμού του κόστους στους ενδιάμεσους και τελικούς φορείς. 3. Ο υπολογαριασμός 99.01 Χορηγήσεις που λήφθηκαν από άλλα καταστήματα ή υποκαταστήματα ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ στο τέλος της χρήσεως με ΠΙΣΤΩΣΗ των λογαριασμών της Αναλυτικής Λογιστικής οι οποίοι, μετά τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων χρήσεως, παρουσιάζουν χρεωστικά υπόλοιπα. 4. Ο υπολογαριασμός 99.01 Χορηγήσεις που λήφθηκαν από άλλα καταστήματα ή υποκαταστήματα ΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ με ΧΡΕΩΣΗ ανάλογα με την περίπτωση, των λογαριασμών 91, 92, 20.90, 21.90, 22.90, 23.90, 24.90, 25.90, 26.90 και 28.90 του υποκαταστήματος που λαμβάνει τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. 5. Ο υπολογαριασμός 99.02 Χορηγήσεις που δόθηκαν σε άλλα καταστήματα ή υποκαταστήματα ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ στις ακόλουθες περιπτώσεις με ΠΙΣΤΩΣΗ : α. Του λογαριασμού 92, όταν οι χορηγήσεις αφορούν υπηρεσίες ή έργο που παράγεται στα τμήματα, όπως π.χ. συντηρήσεις εγκαταστάσεων, ατμός ή ηλ. ρεύμα. β. Των λογαριασμών , 20.90, 21.90, 22.90, 23.90, 24.90, 25.90, 26.90 και 28.90, όταν οι χορηγήσεις αφορούν αποστολές υλικών αγαθών όπως π.χ. για κατεργασία, συναρμολόγηση ή επισκευή. 6. Ο υπολογαριασμός 99.02 Χορηγήσεις που δόθηκαν σε άλλα καταστήματα ή υποκαταστήματα ΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ στο τέλος της χρήσεως με ΧΡΕΩΣΗ των λογαριασμών της Αναλυτικής Λογιστικής οι οποίοι, έπειτα από τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων χρήσεως παρουσιάζουν πιστωτικά υπόλοιπα. Άρθρο 2 Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Δημοσίων Μονάδων Υγείας 1.Οι διατάξεις του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου του άρθρου 1 αυτού του Προεδρικού Διατάγματος, υπερισχύουν των διατάξεων του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου του άρθρου 1 του Π.Δ. 1123/1980, για όσα θέματα ρυθμίζονται από το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο. 2.Για τα θέματα των Δημοσίων Μονάδων Υγείας, που δεν ρυθμίζονται από το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο του άρθρου 1 του παρόντος Π.Δ., εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου του άρθρου 1 του Π.Δ. 1123/1980, όπως ισχύει. 3.Οι διατάξεις του Π.Δ. 205/1998 Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο ΝΠΔΔ δεν εφαρμόζονται πλέον για τις Δημόσιες Μονάδες Υγείας. Άρθρο 3 Υποχρεωτική εφαρμογή 1.Το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο του άρθρου 1 του παρόντος Π.Δ. όπως συμπληρώνεται με το προηγούμενο άρθρο 2, εφαρμόζεται από όλες τις Μονάδες Υγείας, του Ν. 2889/2001 καθώς και από τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα που έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ν. 1397/1983) ΦΕΚ 143Α) όπως ισχύει και από το λοιπά Νοσηλευτικά Ιδρύματα που επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, ως εξής : 1)Προαιρετικά από της δημοσιεύσεώς του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 2)Υποχρεωτικά από της 1ης Ιανουαρίου 2004, τα ΜΕΡΗ ΠΡΩΤΟ έως και ΤΕΤΑΡΤΟ, που αφορούν τη Γενική Λογιστική και τους λογαριασμούς τάξεως και Δημόσιου Λογιστικού. 3)Το ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ, που αφορά την Αναλυτική Λογιστική Εκμεταλλεύσεως (Ομάδα 9), εφαρμόζεται υποχρεωτικά από της 1ης Ιανουαρίου 2005. 4)Όσα από τα πιο πάνω Νοσηλευτικά Ιδρύματα δεν υποχρεούνται να παρακολουθούν την εκτέλεση του προϋπολογισμού τους με βάση τις διατάξεις περί Δημόσιου Λογιστικού, δύνανται να μην εφαρμόζουν τις διατάξεις του παρόντος Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου που αναφέρονται σε εφαρμογή διατάξεων του Δημόσιου Λογιστικού. 5)Ο εσωλογιστικός προσδιορισμός βραχύχρονων (μηνιαίων) αναλυτικών αποτελεσμάτων είναι υποχρεωτικός από 1ης Ιανουαρίου 2006. 2.Με γνωματεύσεις του Εθνικού Συμβουλίου Λογιστικής παρέχονται ερμηνευτικές οδηγίες σχετικά με το περιεχόμενο και τον τρόπο εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Π.Δ. 3.Σε περίπτωση μη εφαρμογής ή πλημμελούς εφαρμογής από τους υπόχρεους της πιο πάνω παραγράφου 1 του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου που θεσπίζεται με το παρών Π.Δ. από 1ης Ιανουαρίου του 2004 επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο ύψους αντιστοίχου του 2% - 4% επί του ολικού ύψους του ετήσιου προϋπολογισμού της Δημοσίας Μονάδας Υγείας. Το ανωτέρω πρόστιμο επιβάλλεται με αιτιολογημένη απόφαση της αρμοδίας εποπτεύουσας, τις δημόσιες μονάδες υγείας, αρχής αφού ζητηθούν γραπτώς από τους υπόχρεους οι λόγοι για τους οποίους δεν εφαρμόσθηκε ή εφαρμόσθηκε πλημμελώς το παρών Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο. Η γραπτή απάντηση της Δημόσιας Μονάδας Υγείας πρέπει να δίδεται εντός εύλογου χρόνου. Το εν λόγω χρηματικό πρόστιμο βεβαιώνεται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου από την επιβάλλουσα αρχή. Στους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών, Υγείας Πρόνοιας και Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του Προεδρικού αυτού Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις των παραγράφων 2 περ. α, 3 και 4 του άρθρου 49 του Ν. 1041/1980 (ΦΕΚ 75Α), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 παρ. 1 του Ν. 1819/1988 (ΦΕΚ 256Α),
  • Τη διάταξη του άρθρου 29 § 3 εδ. β΄ του Ν. 2519/1997 (165/Α).
  • Τη διάταξη του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154Α) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2Α του Ν. 2469/ 1997 (ΦΕΚ 38/Α).
  • Την από 6.6.2002 γνωμοδότηση (πρακτ. 15/6.6.2002) του Εθνικού Συμβουλίου Λογιστικής.
  • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη για τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
  • Την 9/2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, έπειτα από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Υγείας και Πρόνοιας και Ανάπτυξης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2003-05-21 Προεδρικό Διάταγμα 2003/146
Τροποποίηση Τύπος
A/2003/122
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1980/1041 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1041 1980
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1988/1819 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1819 1988
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις. 1997/2519 1997