ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/150

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-05-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-05-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-05-15

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση Π.Δ. 16/2001 «Ιδρυση και Οργανισμός Σχολής Υποβρυχίων Καταστροφών» (Α΄ 13) και Π.Δ. 15/2001 «Περί Οργανισμού Αρχηγείου Στόλου (Ο/ΣΑΣ) (Α΄ 13).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ο Τμηματάρχης Προσωπικού είναι Αξιωματικός Π.Ν., κάτοχος Πτυχίου Υ/ΚΤ και ο άμεσος βοηθός του Υποδιοικητή ΣΥΚ σε θέματα προσωπικού.
 1. Στο άρθρο 6 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 1ι:«
2.  
  Είναι υπεύθυνος για τη χορήγηση αδειών, απουσιών, για την έκδοση προγραμμάτων εργασιών / κινήσεων καθώς και για τη διεξαγωγή της εσωτερικής υπηρεσίας
 1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 11, μετά την λέξη «κείμενα» προστίθενται οι λέξεις «και σχέδια μαθημάτων»
 2. Οι παράγραφοι 2 και 6 του άρθρου 12 αντικαθίστανται με τις ακόλουθες :«
3.  
  Μεριμνά για την τήρηση των διαταγών εσωτερικής υπηρεσίας
4.  
  Συντάσσει τον εβδομαδιαίο και ημερήσιο πίνακα υπηρεσίας και τον υποβάλλει στον Υποδιοικητή ΣΥΚ
5.  
  Επιβλέπει την τήρηση, ενημέρωση και ορθή χρήση των βιβλίων και αρχείων του οπλονομείου και του γραφείου γενικής επιστασίας»
 1. Τα άρθρα 8 έως 24 αναριθμούνται σε άρθρα 9 έως 25
 2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 αντικαθίσταται με την ακόλουθη :«
6.  
  Οι εκπαιδευτές φάσεων πριν να αναλάβουν καθήκοντα πρέπει να παρακολουθήσουν επιτυχώς το Σχολείο Εκπαιδευτών ΣΥΚ» Επίσης επιβλέπει για την ακριβή διδασκαλία των διαφόρων αντικειμένων εκπαίδευσης παρευρισκόμενος στις παραδόσεις μαθημάτων και διαμορφώνει πλήρη και σαφή γνώμη για την απόδοση κάθε εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου».
 1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 14, μετά τα αρχικά «ΕΠΥ» προστίθενται οι λέξεις «Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠΟΠ)»
 2. Διαγράφεται η παράγραφος 2β του άρθρου 15 και η παράγραφος 2γ γίνεται 2β
 3. Στην παράγραφο 1δ του άρθρου 17 οι λέξεις «Αξιωματικό Εκπαιδεύσεως» αντικαθίστανται με την λέξεις «Τμηματάρχη Εκπαίδευσης»
 4. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 18 προστίθεται η ακόλουθη υποπαράγραφος η :
 5. «η Εκπαιδευτών ΣΥΚ».
 6. Η τελευταία υποπαράγραφος ζ αναριθμείται σε θ.
 7. Όπου στο άρθρο 22 αναγράφονται οι λέξεις «Αξιωματικός Εκπαίδευσης» αντικαθίστανται με τις λέξεις «Τμηματάρχης Εκπαίδευσης»
 8. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 23 προστίθεται η ακόλουθη υποπαράγραφος ε :«
 9. Απουσιάζει δύο (2) εργάσιμες ημέρες από κάθε φάση εκπαίδευσης ή Σχολείο»
 10. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του αυτού άρθρου 23 τροποποιείται ως εξής :
 11. Εάν και πάλι αποτύχει, διακόπτεται η περαιτέρω εκπαίδευσή του και απομακρύνεται από τη Σχολή, με σχετικό σήμα ΔΥΚ, το οποίο κοινοποιείται προς ΓΕΝ ή ΔΝΕ, εφόσον αφορά σε Αξιωματικούς ή Υπαξιωματικούς, ΕΠΥ, ΕΠΟΠ και προσωπικό στρατευμένο θητείας αντίστοιχα. 9 Προστίθεται το ακόλουθο νέο άρθρο 26, ενώ το υπάρχον άρθρο 25 αναριθμείται ως άρθρο 27 « 27 Σχολείων 1 Αλλοδαποί Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί μπορούν, μετά από αίτηση της χώρας τους και έγκριση του ΓΕΝ, να παρακολουθούν τα Σχολεία της ΔΥΚ, σαν Παρατηρητές. 2 Οι Παρατηρητές των Σχολείων δεν συμμετέχουν στις εξετάσεις, δεν λαμβάνουν Πτυχίο ή Πιστοποιητικό και δεν αποκτούν, σε καμία περίπτωση, τα δικαιώματα αυτών που απεφοίτησαν επιτυχώς. 3 Στους Παρατηρητές δίνεται Βεβαίωση Παρακολούθησης του Θεωρητικού Τμήματος του Σχολείου .
7.  
  Προτείνει την τροποποίηση αντικειμένων του προγράμματος στο Διευθυντή Σπουδών»
 1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 13 αντικαθίστανται με τις ακόλουθες :«
1ι.  
  Τροποποιεί το ωρολόγιο πρόγραμμα εκπαίδευσης ύστερα από εισήγηση του Επιτηρητή του Σχολείου»
 1. Προστίθεται το ακόλουθο νέο άρθρο 8 :
 2. «Άρθρο 8 Τμηματάρχης Προσωπικού
Άρθρο 2 "Το άρθρο 2 του Π.Δ. 15/2001 «Περί Οργανισμού Σχολών Αρχηγείου Στόλου (Ο/ΣΑΣ)» (Α΄ 13), τροποποιείται ως ακολούθως : α) Στην παράγραφο 1γ διαγράφεται η τελευταία λέξη «Αντιτορπιλλικών». β. Στις παραγράφους 1 ε και 1 στ οι λέξεις «Πλοίων Αποβάσεως» αντ [...]"
1θ.  
  Η Σχολή Υποβρυχίων Καταστροφών (ΣΥΚ), δια του Διοικητή Υποβρυχίων Καταστροφών»
 1. Στην παράγραφο 2α, μετά το συντετμημένο τίτλο (ΣΕΝΤ) προστίθεται «Σχολή Υποβρυχίων Καταστροφών (ΣΥΚ)»
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Π. Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής ΄Αμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Π. Διατάγματος.
 • Τα άρθρα 1 παράγραφος 1 περίπτωση β), 1 παράγραφος 2, 3 και 6 παράγραφος 1 του ΑΝ 428/1937 «Περί της εν τω Ναυτικώ Εκπαιδεύσεως» (Α΄ 15).
 • Την εισήγηση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού από 24.2.2003.
 • Τα άρθρα 1 και 6 του Ν. 2936/2001 «Επαγγελματίες Οπλίτες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 166).
 • Την παράγραφο 4ε του άρθρου 14 και την παράγραφο 1ι του άρθρου 17 του Ν. 2292/95 «Οργάνωση και Λειτουργία του Υπουργείου Εθνικής ΄Αμυνας» (Α΄ 35).
 • Το άρθρο 29 Α του Ν. 1558/1985 (Α΄ 137), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 2α του Ν. 2469/1997 (Α΄38).
 • Την γνώμη του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου (Πρακτικό 2 από 23.1.2003).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τη Δ 134/18.4.2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας, αποφασίζουμε :
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1995/2292 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Επαγγελματίες Οπλίτες και άλλες διατάξεις. 2001/2936 2001
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1937/428 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1937/428 1937
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία