ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/151

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-05-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-05-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-05-15

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

΄Οργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Αρμόδια όργανα"
1.  
  Αρμόδιοι για τη λήψη αποφάσεων, κατά τις διατάξεις του ν. 1418/1984 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και των προεδρικών διαταγμάτων που εκδίδονται σε εκτέλεση αυτού για τα έργα, που εκτελούνται από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ) είναι το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Δ/νων Σύμβουλος ή το Συμβούλιο Δ/νσης ή τα εξουσιοδοτημένα όργανα σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες οργανωτικές διατάξεις της ΕΑΒ και όπως ειδικότερα ορίζεται στα επόμενα άρθρα.
Άρθρο 2 "Ορισμοί-Διευθύνουσα Υπηρεσία- Προϊσταμένη Αρχή"
1.  
  Τα αρμόδια όργανα στα οποία αναφέρεται το προηγούμενο άρθρο είναι ειδικότερα: α) «Διευθύνουσα Υπηρεσία» ή «Επιβλέπουσα Υπηρεσία» είναι η αρμόδια διεύθυνση ή υπηρεσία της ΕΑΒ σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες οργανωτικές διατάξεις της ΕΑΒ. β) «Προϊσταμένη Αρχή» ή «Εποπτεύουσα Αρχή» είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΒ ή ο Δ/νων Σύμβουλος ή το Συμβούλιο Δ/νσης ή οποιοδήποτε άλλο όργανο αποφασίσει το Δ.Σ.,ανάλογα με το ύψος της προϋπολογιζόμενης δαπάνης του έργου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες οργανωτικές διατάξεις της ΕΑΒ.
Άρθρο 3 "Τεχνικό Συμβούλιο"
1.  
  Το Τεχνικό Συμβούλιο της ΕΑΒ συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΒ και αποτελείται από:
 1. Ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΒ, τεχνικό, διπλωματούχο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή απόφοιτο Τεχνικών Στρατιωτικών Σχολών (Α.Ε.Ι.) ή έναν τεχνικό υπάλληλο της ΕΑΒ, διπλωματούχο Α.Ε.Ι. με δεκαπενταετή τουλάχιστον προϋπηρεσία, ως Πρόεδρο, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του.
 2. Δύο τεχνικούς υπαλλήλους της ΕΑΒ, διπλωματούχους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με πενταετή τουλάχιστον προϋπηρεσία, ως μέλη που ορίζονται με τον Αναπληρωτές τους
 3. Έναν Μόνιμο Αξιωματικό της Πολεμικής Αεροπορίας εν ενεργεία που είναι τεχνικός διπλωματούχος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή απόφοιτος Τεχνικών Στρατιωτικών Σχολών (Α.Ε.Ι.), ως μέλος, που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης.
 4. Ένα δικηγόρο της Νομικής Υπηρεσίας της ΕΑΒ, ως μέλος, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του
2.  
  Καθήκοντα Γραμματέα του Συμβουλίου ασκεί υπάλληλος της ΕΑΒ
3.  
  Τα θέματα εισηγείται στο Τεχνικό Συμβούλιο ο Διευθυντής Συντήρησης Εγκαταστάσεων ή ο αρμόδιος κατά περίπτωση Δ/ντής, οι οποίοι μετέχουν στη συζήτηση χωρίς ψήφο, εφόσον δεν είναι μέλη του Συμβουλίου
4.  
  Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις οποιονδήποτε υπάλληλο ή ιδιώτη για παροχή πληροφορίας ή γνώμης σχετικά με τα θέματα που συζητούνται στο Συμβούλιο
5.  
  Το Τεχνικό Συμβούλιο είναι σε απαρτία όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του και τρία από τα μέλη του
6.  
  Οι αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
7.  
  Το Τεχνικό Συμβούλιο παρέχει την γνώμη του για θέματα που ορίζει ο Νόμος 1418/1984, όπως κάθε φορά ισχύει, και τα εκτελεστικά αυτού Διατάγματα καθώς επίσης και για κάθε θέμα που παραπέμπει σ΄αυτό η Προϊσταμένη Αρχή
8.  
  Η θητεία του Τεχνικού Συμβουλίου είναι διετής
Άρθρο 4 "Συγκρότηση ΕπιτροπώνΕπιτροπή Διαγωνισμού ΠροεπιλογήςΕισήγησης για Ανάθεση και Παρακολούθηση ΄Εργων"
1.  
  Οι Επιτροπές που προβλέπονται από τον ν. 1418/1984, τα προεδρικά διατάγματα και τις κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του συγκροτούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΒ ή του Δ/ντα Συμβούλου ή του Συμβουλίου Δ/νσης ή των αρμοδίων εξουσιοδοτημένων οργάνων σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες οργανωτικές διατάξεις της ΕΑΒ και όπως ειδικότερα ορίζεται στις επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου.
2.  
  Η Επιτροπή Διαγωνισμού αποτελείται από τρία έως πέντε υπηρεσιακά μέλη, κατά πλειοψηφία τεχνικούς,που ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Δ/ντα Συμβούλου ή του Συμβουλίου Δ/νσης ή των αρμοδίως εξουσιοδοτημένων οργάνων σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες οργανωτικές διατάξεις της ΕΑΒ. Ένα από τα μέλη ορίζεται ως Πρόεδρος.Τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού μπορεί να ορίζονται για τη διενέργεια ενός ή περισσοτέρων διαγωνισμών.
3.  
  Με την απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού τής παραγράφου 2 του παρόντος, μπορεί να ορίζεται ότι η Επιτροπή αυτή ασκεί και τα καθήκοντα της Επιτροπής Προεπιλογής
4.  
  Η Επιτροπή Διαγωνισμού της ως άνω παραγράφου 2 ασκεί και τα καθήκοντα της Επιτροπής Εισήγησης για Ανάθεση ανεξαρτήτως προϋπολογισμού του έργου
5.  
  Ο χαρακτηρισμός του έργου ως σημαντικού και η συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης ΄Εργου που προβλέπεται από το άρθρο 6 παρ. 4 του ν. 1418/84 γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΒ. Η Επιτροπή αυτή αποτελείται από 3-5 υπηρεσιακά μέλη, κατά πλειοψηφία τεχνικούς.
6.  
  Όπου στο παρόν άρθρο αναφέρονται υπηρεσιακά μέλη, ως τοιαύτα νοούνται και μόνιμοι αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας εν ενεργεία που είναι τεχνικοί διπλωματούχοι Α.Ε.Ι. ή απόφοιτοι Τεχνικών Στρατιωτικών Σχολών (Α.Ε.Ι.).
Άρθρο 5 "Χρόνος ισχύος των Προσφορών"
1.  
  Ο χρόνος ισχύος των προσφορών που προβλέπεται στα εδάφια 1 και 2 της παρ. 2 του άρθρου 23 του π.δ. 609/1985 μπορεί με τη διακήρυξη να ορίζεται σε 90 και 150 ημέρες αντίστοιχα.
Άρθρο 6 "Υπογραφή σύμβασης- Συμβατικά Τεύχη"
1.  
  Σε περίπτωση έργων που χαρακτηρίζονται κατεπείγοντα από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΒ ή τα εξουσιοδοτημένα όργανα ανάλογα με το ύψος της δαπάνης του έργου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες οργανωτικές διατάξεις της ΕΑΒ, είναι δυνατόν με τη διακήρυξη να ορίζεται ότι ο Ανάδοχος μπορεί να καλείται για την υπογραφή της σύμβασης σε προθεσμία μικρότερη από 15 ημέρες, που προβλέπεται στην παραγρ. 2 του άρθρου 26 του π.δ. 609/1985.
2.  
  Τα συμβατικά τεύχη και σχέδια που περιλαμβάνονται στη διακήρυξη αλληλοσυμπληρώνονται ώστε να εξασφαλίζεται η ποιοτικά αρτιότερη και πληρέστερη εκτέλεση του έργου
Άρθρο 7 "Ποινικές ρήτρες"
1.  
  Το ύψος των ποινικών ρητρών μπορεί με τη διακήρυξη να ορίζεται μέχρι και το διπλάσιο από αυτό που προβλέπεται στις παρ. 9, 10 και 11 του άρθρου 36 του π.δ. 609/1985.
Άρθρο 8 "Διεθνείς Διαγωνισμοί"
1.  
  Η διακήρυξη και διεξαγωγή διεθνών διαγωνισμών για έργα που αφορά το παρόν διάταγμα εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΒ
Άρθρο 9 "Παρεκκλίσεις -Πρότυπα Συμβατικά Τεύχη"
1.  
  ΄Οπου επιτρέπονται παρεκκλίσεις από τις κείμενες διατάξεις για τη μελέτη και κατασκευή έργων της ΕΑΒ, οι παρεκκλίσεις αυτές εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου
2.  
  Πρότυπα συμβατικά τεύχη που δεν καλύπτονται από αντίστοιχα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ΄Εργων, εγκρίνονται με κοινή απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ΄Εργων και του Υπουργού Οικονομικών
3.  
  Μέχρις ότου εγκριθούν νέα πρότυπα συμβατικά τεύχη της παραγράφου 2 ανωτέρω, ισχύουν τα εγκεκριμένα από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΒ τεύχη
Άρθρο 10 "Αιτήσεις Θεραπείας"
1.  
  Στις αιτήσεις θεραπείας του αναδόχου, που ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 1418/1984,αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου.
2.  
  Οι αιτήσεις αυτές απευθύνονται στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΒ και επιδίδονται στην Διευθύνουσα Υπηρεσία, χωρίς να απαιτείται κοινοποίηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ΄Εργων. Οι αιτήσεις αυτές κοινοποιούνται και στην υπηρεσία που έχει εκδόσει την προσβαλλόμενη πράξη.
Άρθρο 11 "Τελικές διατάξεις"
1.  
  Τα θέματα που δεν ρυθμίζονται ειδικά με τις διατάξεις του παρόντος, διέπονται από το ν. 1418/1984, όπως ισχύει και τα προεδρικά διατάγματα και τις κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του.
Άρθρο 12 "΄Εναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 19 και της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Α΄ 23).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 1947/1991 «Απλούστευση φορολογικών διαδικασιών και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄ 70).
 • Τις διατάξεις του ν. 43/1975 (Α΄ 93) όπως ισχύει.
 • Τις διατάξεις του π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (Α΄ 57).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά ΄Οργανα» (Α΄ 137),όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/92 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2 εδ. α΄ του άρθρου 1 του ν. 2469/97 (Α΄ 38).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ούτε του προϋπολογισμού της ΕΑΒ.
 • Την 79/2003 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση της Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ΄Εργων και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1975/43 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1975/43 1975
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1991/1947 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1947 1991
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/609 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/609 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία