Κατάργηση του Οργανισμού Βάμβακος.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ο Οργανισμός Βάμβακος (Ο.Β.) καταργείται δύο (2) μήνες μετά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 2 "Από την κατάργηση του Οργανισμού Βάμβακος οι αρμοδιότητες αυτού που προβλέπονται από τις διατάξεις του π.δ. 258/1988 «Οργάνωση των Υπηρεσιών του Οργανισμού Βάμβακος» (Α 110) μεταφέρονται στο Υπουργείο Γεωργίας και στα εποπτευόμενα από αυτό νομικά πρό [...]"
1.  
  Στο Υπουργείο Γεωργίας μεταφέρονται οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
 1. Στη Δ/νση Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας του Υπουργείου Γεωργίας μεταφέρονται οι αρμοδιότητες:
  • Των περιπτώσεων α, β υποπεριπτ. αα, γ υποπεριπτ. ζζ της παρ. 2 του άρθρου 2.
  • Των υποπεριπτώσεων γγ, δδ και εε της περίπτωσης β της παρ. 2 του άρθρου 4.
  • Των υποπεριπτώσεων αα, ββ, δδ, εε, στστ, ηη, θθ και ιστιστ της περίπτωσης γ της παρ. 2 του άρθρου 4.
  • Των υποπεριπτώσεων αα, ββ, στστ και ζζ της περίπτωσης δ της παρ. 2 του άρθρου 4.
  • Της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 5.
  • Των υποπεριπτώσεων ζζ, ηη, θθ και ιι της περίπτωσης δ της παρ. 2 του άρθρου 5.
  • Της υποπερίπτωσης γγ του άρθρου 7
 2. Στη Δ/νση Συνεργατισμού και Ομαδικών Δραστηριοτήτων μεταφέρονται οι αρμοδιότητες των υποπεριπτώσεων ββ, γγ, δδ και εε της περίπτωσης β της παρ. 2 του άρθρου 2.
 3. Στη Δ/νση Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης μεταφέρονται οι αρμοδιότητες των υποπεριπτώσεων αα, ββ και γγ της περίπτωσης γ της παρ. 2 του άρθρου 2.
 4. Στη Δ/νση Γεωργικών Εφαρμογών μεταφέρονται οι αρμοδιότητες της υποπερίπτωσης δδ της περίπτωσης γ της παρ. 2 του άρθρου 2.
 5. Στη Δ/νση Πληροφορικής μεταφέρονται οι αρμοδιότητες των υποπεριπτώσεων εε, στστ, ηη, θθ, ιι, ιαια, ιβιβ και ιγιγ της περίπτωσης γ της παρ. 2 του άρθρου 2.
 6. Στη Δ/νση Εισροών Φυτικής Παραγωγής μεταφέρονται οι αρμοδιότητες της υποπερίπτωσης ηη της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 3 και των υποπεριπτώσεων ββ έως ιβιβ της περίπτωσης β της παρ. 2 του άρθρου 3.
 7. Στη Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής μεταφέρονται οι αρμοδιότητες των υποπεριπτώσεων αα, γγ, στστ, ηη και θθ της περίπτωσης δ της παρ. 2 του άρθρου 3.
2.  
  Στα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου μεταφέρονται οι αρμοδιότητες της υποπερίπτωσης ζζ της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 3 και της υποπερίπτωσης ζζ της περίπτωσης δ της παρ. 2 του άρθρου 3.
3.  
  Στα Κέντρα Ελέγχου και Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Ελέγχου Λιπασμάτων (Κ.Ε.Π.Π.Υ.Ε.Λ.) μεταφέρονται οι αρμοδιότητες των υποπεριπτώσεων ιστιστ και ιζιζ της περίπτωσης β της παρ. 12 του άρθρου 10 και των υποπεριπτώσεων αα, ββ και γγ της περίπτωσης ι της παρ. 12 του άρθρου 10.
4.  
  Στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) που συστήθηκε με το Ν. 1845/1989 «Ανάπτυξη και αξιοποίηση της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας - Δασοπροστασία και άλλες διατάξεις» (Α 102) μεταφέρονται οι ακόλουθες αρμοδιότητες:.
 1. Των αα, ββ, γγ, δδ, εε, στστ, θθ και ιι της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 3.
 2. Της υποπερίπτωσης αα της περίπτωσης β της παρ. 2 του άρθρου 3.
 3. Της περίπτωσης γ της παρ. 2 του άρθρου 3.
 4. Των υποπεριπτώσεων ββ, δδ και εε της περίπτωσης δ της παρ. 2 του άρθρου 3.
 5. Της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 4.
 6. Των υποπεριπτώσεων αα και ββ της περίπτωσης β της παρ. 2 του άρθρου 4.
 7. Των υποπεριπτώσεων ιαια, ιβιβ και ιειε της περίπτωσης γ της παρ. 2 του άρθρου 4.
 8. Των υποπεριπτώσεων αα και ββ της περίπτωσης β της παρ. 2 του άρθρου 5.
 9. Της περίπτωσης γ της παρ. 2 του άρθρου 5.
 10. Των υποπεριπτώσεων αα, ββ, γγ, δδ, εε, στστ και ιαια της περίπτωσης δ της παρ. 2 του άρθρου 5.
 11. Του άρθρου 7, πλην των αναφερομένων στις υποπεριπτώσεις γγ και ζζ
5.  
  Στον Οργανισμό Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης (Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α.) «ΔΗΜΗΤΡΑ», που συστήθηκε με το Ν. 2520/1997 «Μέτρα για τους νέους αγρότες, σύσταση Οργανισμού Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης και άλλες διατάξεις» (Α 173), μεταφέρονται οι αρμοδιότητες των υποπεριπτώσεων ηη, θθ και ιι της περίπτωσης β της παρ. 2 του άρθρου 2.
6.  
  Στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε. Κ.Ε.Π.Ε.), που συστήθηκε με το Ν. 2637/1998 «Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας και Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης Α.Ε. και άλλες διατάξεις» (Α 200), μεταφέρονται οι αρμοδιότητες της υποπερίπτωσης γγ της περίπτωσης γ της παρ. 2 του άρθρου 4 και των υποπεριπτώσεων γγ, δδ, εε, ηη, θθ, ιι, ιαια, ιβιβ, ιγιγ, ιδιδ και ιειε της περίπτωσης δ της παρ. 2 του άρθρου 4.
Άρθρο 3
1.  
  Με απόφαση του Προέδρου του Οργανισμού Βάμβακος συνιστώνται σ΄ αυτόν μία ή περισσότερες τριμελείς επιτροπές από υπαλλήλους του, οι οποίες έχουν ως έργο την απογραφή της κινητής και ακίνητης περιουσίας του, των εκκρεμών απαιτήσεων και υποχρεώσεων του, καθώς και την καταγραφή κάθε άλλης εκκρεμότητας σχετικής με τις ασκούμενες από τον Οργανισμό Βάμβακος δραστηριότητες, σύμφωνα με τη νομοθεσία που τον διέπει
2.  
  Οι οικονομικές υπηρεσίες του Οργανισμού Βάμβακος προβαίνουν σε πλήρη λογιστική αποτύπωση της οικονομικής κατάστασης του Οργανισμού κατά τους κανόνες του λογιστικού των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου
3.  
  Για τη στελέχωση των επιτροπών και υπηρεσιών των προηγουμένων παραγράφων ισχύουν οι διατάξεις της περίπτωσης ε της παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 2637/1998, που προστέθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 4 του Ν. 2732/1999 «Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας» (Α 154).
4.  
  Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας συνιστάται στο Υπουργείο τριμελής επιτροπή, η οποία συγκροτείται από υπαλλήλους του Υπουργείου υπό την προεδρία Διευθυντή. Έργο της επιτροπής είναι η διερεύνηση και επαλήθευση των απογραφών και καταγραφών του παρόντος άρθρου που θα διενεργηθούν από τον Οργανισμό Βάμβακος, καθώς και η προετοιμασία της μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων. Η επιτροπή πρέπει να έχει ολοκληρώσει το έργο της μέσα σε δύο μήνες από τη σύστασή της και πάντως πριν από την κατά το άρθρο 1 του παρόντος κατάργηση του Οργανισμού.
Άρθρο 4
1.  
  Τα ακίνητα του Οργανισμού Βάμβακος μεταβιβάζονται στο Ελληνικό Δημόσιο. Από τα κινητά περιουσιακά στοιχεία του Οργανισμού Βάμβακος όσα κρίνονται από την Επιτροπή Εκκαθάρισης ως μη αναγκαία, είτε εκποιούνται μέσω του Ο.Δ.Δ.Υ., είτε καταστρέφονται με αντίστοιχα πρωτόκολλα καταστροφής. Τα απομένοντα περιουσιακά στοιχεία περιέρχονται με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας, είτε στο Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Γεωργίας), είτε στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. Κατ’ εξαίρεση με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας και τυχόν συναρμοδίων Υπουργών, μπορεί να μεταβιβάζονται κατά κυριότητα ή χρήση κινητά περιουσιακά στοιχεία του Οργανισμού Βάμβακος ιδιαίτερης καλλιτεχνικής, ιστορικής ή άλλης αξίας σε καθύλη αρμόδιους φορείς (Εθνική Πινακοθήκη κλπ.)με σκοπό την καλύτερη αξιοποίησή τους.
2.  
  Από την κατάργηση του Οργανισμού Βάμβακος, οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις αυτού που απορρέουν από την άσκηση αρμοδιοτήτων, οι οποίες έχουν μεταφερθεί στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., περιέρχονται σ΄ αυτόν αυτοδικαίως. Από την κατάργηση του Οργανισμού Βάμβακος, οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις αυτού που απορρέουν από την άσκηση αρμοδιοτήτων, οι οποίες έχουν μεταφερθεί στον Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΔΗΜΗΤΡΑ» και το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. περιέρχονται σ’ αυτούς αυτοδικαίως. Από την κατάργηση του Οργανισμού Βάμβακος; απαιτήσεις και υποχρεώσεις αυτού κατά ή υπέρ του πρώην προσωπικού του, που έχουν σχέση με την υπηρεσιακή ή μισθολογική του κατάσταση και ανεξάρτητα από το φορέα μετάταξής του, εκχωρούνται στο ή αναλαμβάνονται αυτοδίκαια από το Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Γεωργίας) από το χρόνο κατάργησης. Οι τυχόν κατά το χρόνο κατάργησης εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται αυτοδίκαια κατά την ανωτέρω διάκριση από τον αντίστοιχο φορέα.
3.  
  Ειδικά η υποχρέωση του Οργανισμού Βάμβακος για καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης στους μεταταγέντες υπαλλήλους του, σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων γ, δ και στ της παρ. 8 του άρθρου 7 του Ν. 2703/1999 «Αναπροσαρμογή συντάξεων συνταξιούχων μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., γιατρών Ε.Σ.Υ. και διπλωματικών υπαλλήλων, ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις» (Α 72), αναλαμβάνεται από το χρόνο κατάργησης, ανεξάρτητα από το φορέα μετάταξης, από το Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Γεωργίας).
4.  
  Εφόσον μετά την κατάργηση προκύψουν δικαστικές εκκρεμότητες με διάδικο τον Οργανισμό Βάμβακος, στη θέση του τελευταίου υπεισέρχεται αυτοδίκαια ως διάδικος κατά την ανωτέρω διάκριση ο αντίστοιχος φορέας. Σε κάθε περίπτωση το Υπουργείο Γεωργίας ενημερώνει για τις παραπάνω ρυθμίσεις τα αρμόδια δικαστήρια.
5.  
  Τα αρχεία του Οργανισμού Βάμβακος, όσα δεν έχουν ήδη μεταφερθεί στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., τον Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. «ΔΗΜΗΤΡΑ» «η το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.», μεταφέρονται στο Υπουργείο Γεωργίας. Η περαιτέρω τύχη τους καθορίζεται με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας και του τυχόν συναρμόδιου Υπουργού.
Άρθρο 5
1.  
  Τα υφιστάμενα κατά το χρόνο κατάργησης του Οργανισμού Βάμβακος τυχόν χρηματικά διαθέσιμα μεταφέρονται στον κρατικό προϋπολογισμό
Άρθρο 6
1.  
  Στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Γεωργίας εγγράφονται οι αναγκαίες πιστώσεις για τη διαδικασία κατάργησης, ολοκλήρωσης της απογραφής και μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων του Οργανισμού Βάμβακος
2.  
  Μέχρι την ημερομηνία κατάργησης του Οργανισμού Βάμβακος δαπάνες σχετικές με τη λειτουργία του και την από μέρους του σύμπραξη στη διαδικασία ολοκλήρωσης της απογραφής και προετοιμασίας της μεταβίβασης των περιουσιακών εντάσσονται στον προϋπολογισμό του
Άρθρο 7
1.  
  Από τις ρυθμίσεις του παρόντος διατάγματος εξαιρούνται τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του Οργανισμού Βάμβακος, τα οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 28 του Ν. 2637/1998, που προστέθηκε με την παρ. 17 του άρθρου 24 του Ν. 2945/2001, περιέρχονται στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας κατά την προβλεπόμενη διαδικασία. Στον Υπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Των παρ. 3 και 4 του άρθρου 28 του Ν. 2637/1998 «Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας και Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης Α.Ε. και άλλες διατάξεις» (Α 200), όπως τροποποιήθηκαν με τις παρ. 16 και 17 του άρθρου 4 του Ν. 2732/1999 «Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας» (Α 154) και τις παρ. 16 και 17 του άρθρου 24 του Ν. 2945/2001 «Εθνικό σύστημα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας» (Α 223). β) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α 1370, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «Για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α 38). γ) Του Π.Δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (Α 57).
 • Την 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών» (Β 1485).
 • Την ΔΙΔΚ/Φ1/2/22875/31.10.2001 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημοσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Β 1480).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Οργανισμού Βάμβακος 2 ύψους 9.100.000 ΕΥΡΩ για εφάπαξ αποζημίωση των μεταταγέντων υπαλλήλων του Οργανισμού, η οποία θα καλυφθεί από πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Οργανισμού στον ΚΑΕ 0638, καθώς και ακαθόριστη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Γεωργίας από την τακτοποίηση των υποχρεώσεων του Οργανισμού Βάμβακος (δικαστικές εκκρεμότητες, έξοδα και τέλη μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας κλπ.), η οποία θα καλυφθεί από πιστώσεις που θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Γεωργίας στον ΚΑΕ 0892.
 • Την 56/2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Γεωργίας και των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2003-05-28 Κατάργηση του Οργανισμού Βάμβακος.
Τροποποίηση Τύπος
A/2003/126
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/1100383/1330/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1100383_1330_Α0006 2001
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/ΔΙΔΚ/Φ1/2/22875 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/ΔΙΔΚ_Φ1_2_22875 2001
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1989/1845 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1845 1989
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Μέτρα για τους νέους αγρότες, σύσταση Οργανισμού Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης και άλλες διατάξεις. 1997/2520 1997
Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργ[...]" 1998/2637 1998
Αναπροσαρμογή συντάξεων συνταξιούχων μελών ΔΕ Π των Α.Ε.Ι., Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., γιατρών Ε.Σ.Υ. και διπλωματικών υπαλλήλων, ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις. 1999/2703 1999
Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας. 1999/2732 1999
Εθνικό σύστημα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας. 2001/2945 2001
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία