ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/154

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-05-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-05-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-05-14

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Επιτρέπεται ο διορισμός ή η πρόσληψη πολιτών των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας στους κατωτέρω Κλάδους και Ειδικότητες: ΠΕ5 Οικονομικών ΠΕ6 Μηχανικών Αεροναυπηγών ΠΕ7 Πολιτικών Μηχανικών ΠΕ8 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΠΕ9 Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΠΕ10 Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΠΕ11 Ιατρών Υγειονολόγων ΠΕ12 Πληροφορικής ΠΕ 15 Επιθεωρητών ΤΕ5 Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΕ6 Πληροφορικής ΤΕ7 Διοικητικός Λογιστικός ΤΕ 14 Επιθεωρητών ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανικών Συντήρησης Αεροσκαφών ΔΕ4 Διοικητικός Λογιστικός ΔΕ5 Παροχής Πληροφοριών Μεταφραστών ΔΕ6 Δακτυλογράφων Στενογράφων ΔΕ7 Τεχνικός ΔΕ9 Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΔΕ10 Τυπογραφίας ΔΕ11 Τηλεφωνητών ΔΕ12 Κηπουρικής - Ανθοκομίας ΔΕ13 Βιβλιοθηκαρίων ΥΕ1 Βοηθητικού Προσωπικού ΥΕ2 Προσωπικό Καθαριότητας ΥΕ3 Εργατών ΥΕ4 Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων ΕΣΙΔ Χειριστές - Αεροπλάνων / Ελικοπτέρων ΕΣΙΔ Ιπτάμενοι μηχανικοί αεροσκαφών ΕΣΙΔ Ιατρών
Άρθρο 2
1.  
  Δεν επιτρέπεται ο διορισμός ή η πρόσληψη πολιτών των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας στους κατωτέρω Κλάδους και Ειδικότητες: ΠΕ1 Αερολιμενικών ΠΕ2 Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας ΠΕ3 Τηλεπικοινωνιακών ΠΕ4 Ηλεκτρονικών ΤΕ3 Τηλεπικοινωνιακών ΤΕ4 Ηλεκτρονικών
Άρθρο 3
1.  
  Οι πολίτες των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι διορίζονται ή προσλαμβάνονται στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας δεν δύνανται να καταλαμβάνουν, ύστερα από προαγωγική εξέλιξη, θέσεις προϊσταμένων Τμημάτων, Διευθύνσεων, Γενικών Διευθύνσεων ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικών μονάδων
Άρθρο 4
1.  
  Ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Της παρ. 2 του άρθ. 1 του Ν. 2431/96 (Α 175 ) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση». β. Του Ν.Δ. 714/70 «Περί Ιδρύσεως Δ/νσεως Εναέριων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών και Οργανώσεως της Υ.Π.Α.»(Α 238) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.1340/83 ( Α 35). γ. Του Π.Δ. 56/89 «Οργανισμός της ΥΠΑ του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών» ( Α 28) όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 439/89 (Α 190), 35/93 (Α 13) και 80/96 (Α 62). δ. Του 29α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137) όπως αυτό προστέθηκε με το 27 του Ν. 2081/92 (Α 154) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2α του αρθ. 1 του Ν. 2469/97 (Α 38). ε. Του Ν. 2683/99 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις» (Α 19 ), όπως τροποποιήθηκε με τους Νόμους 2738/99 (Α 180) και 2839/00 (Α 196). στ. Την ΔΙΔΚ/Φ.1/2/22875/31.10.2001 (ΦΕΚ 1480/Β΄ 2001) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους υφυπουργούς Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης».
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την Δ15/21.1.2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/22875 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_22875 2001
ΝΟΜΟΣ 1983/1340 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1340 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση 1996/2431 1996
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΣ 1999/2683 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2683 1999
Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις. 1999/2738 1999
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/714 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/714 1970
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/439 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/439 1989
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/56 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/56 1989
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία