ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/156

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-05-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-05-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-05-15

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Καθορισμός κατευθύνσεων του ενιαίου πτυχίου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Καθορισμός κατευθύνσεων"
1.  
  Στο ενιαίο πτυχίο του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου το οποίο έχει ιδρυθεί με το άρθρο 4 παρ. 2 εδ. β~ του Π.Δ. 83/84 (Α~ 31) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 102/2002 (Α~ 87), καθορίζονται οι παρακάτω κατευθύνσεις.
 1. Κατεύθυνση Μουσικής Σύνθεσης
 2. Κατεύθυνση Μουσικής Εκτέλεσης
 3. Κατεύθυνση Μουσικής Επιστήμης
2.  
  Οι ανωτέρω κατευθύνσεις αναγράφονται στο πτυχίο του Τμήματος
3.  
  Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος ρυθμίζονται τα θέματα: του εξαμήνου έναρξης λειτουργίας των ανωτέρω κατευθύνσεων, ο χρόνος και η διαδικασία υποβολής των σχετικών δηλώσεων προτίμησης των φοιτητών και ο τρόπος επιλογής αυτών, τα προγράμματα σπουδών των κατευθύνσεων αυτών και κάθε άλλο θέμα και λεπτομέρεια που αφορά τη λειτουργία των ανωτέρω κατευθύνσεων και ανήκει, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος αυτού
Άρθρο 2 "Έναρξη Ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α~ 87), όπως η παράγραφος αυτή συμπληρώθηκε με το άρθρο 48 παρ. 1 (ε) του Ν. 1404/1983 «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α~ 173).
 • Του άρθρου 15 παρ. 2 εδ. (θ) του Ν. 2817/00 « Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (Α~ 78).
 • Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α~ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α~ 38).
 • Τη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου (συνεδριάσεις 4η/20.5.2002 και 1η/10.9.2002).
 • Το γεγονός ότι δεν γνωμοδότησε το Συμβούλιο Ανώτατης Παιδείας αν και ζητήθηκε τούτο από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με το έγγραφο 120781/Β1/29.11.2002 και ότι έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του άρθρου 50 παρ. 3 του Ν. 1268/82.
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου.
 • Την 110/2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΣ 2000/2817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2817 2000
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία