Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέσεις εποπτευομένων από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ανωνύμων Εταιρειών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Θέσεις στις οποίες επιτρέπεται ο διορισμός ή πρόσληψη πολιτών των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καθορίζουμε κατά φορέα, κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα τις θέσεις προσωπικού ΝΠΔΔ και Ανωνύμων Εταιρειών, που εποπτεύονται από το Υ.Ε.Ν., στις οποίε [...]"
1.  
  ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Κατηγορία - Κλάδος ΠΕ Διοικητικός - Οικονομικός ΠΕ Αναλογιστών ΠΕ Μηχανικών ΠΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων ΠΕ Πληροφορικής ΤΕ Διοικητικός - Λογιστικός ΤΕ Τεχνολογικών - Εφαρμογών ΤΕ Πληροφορικής ΔΕ Διοικητικός - Λογιστικός ΔΕ Προσωπικού Η/Υ ΔΕ Δακτυλογράφων - Στενογράφων - Χειριστών ΤΕLΕΧ ΔΕ Τηλεφωνητών ΔΕ Τεχνικός ΥΕ Επιμελητών ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας ΥΕ Χειριστών Κοπτικών Μηχανημάτων
2.  
  ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΔικηγόροιΓ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΓΕΝΕ) ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Κατηγορία - Κλάδος ΠΕ Διοικητικός - Οικονομικός ΔΕ Διοικητικός - Λογιστικός ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού ΙΙ. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΥΕΝ.
3.  
  ΘΕΣΗ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΔικηγόροςΒ. ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΝΑΤ).
 1. ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Κατηγορία - Κλάδος Ειδικότητα ΠΕ Διοικητικός - Οικονομικός ΠΕ Μηχανικών Πολιτικών Μηχανικών Μηχανολόγου ή ΗλεκτρολόγουΤΕ Διοικητικός-Λογιστικός ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών Πολιτικών Δομικών Έργων ΜηχανολογίαςΤΕ Πληροφορικής Πληροφορικής ΔΕ Διοικητικός - Λογιστικός ΔΕ Δακτυλογράφων Δακτυλογράφων Ελληνικής ΔΕ Τεχνικός Δομικών Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων Σχεδίασης Έργων Πολιτικών Μηχ/κών και Αρχιτεκτόνων ΜηχανοτεχνιτώνΗλεκτρολόγων Οδηγών Οχημάτων Χειριστών Μηχανημάτων (Γερανών-Ανυψ/κών Μηχ/των) ΔΕ Προσωπικού Η/Υ Χειριστών Η/Υ ΔΕ Κηπουρών Κηπουρικής Ανθοκομίας ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας ΥΕ Εργατών
 2. ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ειδικότητας Εργάτη Οικοδομικών Έργων
 3. ΘΕΣΗ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ Δικηγόρος
4.  
  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε. ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Κατηγορία - Κλάδος ΔΕ Διοικητικός Λογιστικός ΔΕ Ανθοκομίας Κηπουρικής ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας.
5.  
  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε.
 1. ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Κατηγορία - Κλάδος Ειδικότητα ΠΕ Διοικητικός - Οικονομικός ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών- Πολιτικών Μηχανικών Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων ή ΗλεκτρολόγωνΠΕ Αρχιτεκτόνων ΤΕ Διοικητικός-Λογιστικός ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών Πολιτικών Δομικών Έργων ΜηχανολογίαςΗλεκτρολογίαςΤΕ Πληροφορικής Πληροφορικής ΔΕ Διοικητικός - Λογιστικός ΔΕ ΔακτυλογράφωνΣτενογράφων Δακτυλογράφων Ελληνικής ΔΕ Τεχνικός Δομικών Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων Δομικών Κτιριακών Έργων Σχεδίασης Έργων Πολιτικών Μηχ/κών και Αρχιτεκτόνων ΜηχανοτεχνιτώνΗλεκτρολόγων Ηλεκτρικών Μηχανών και Ηλεκτρικού Μέρους Ανυψωτικών Μηχ/των Οδηγών Οχημάτων Χειριστών Μηχανημάτων (Γερανών-Ανυψ/κών Μηχ/των) ΥδραυλικώνΤεχνίτη ναυπηγικής Δομικού κατασκευής εργασιών οπλισμένου και άοπλου σκυροδέματος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ Χειριστών Η/Υ ΔΕ Κηπουρών Κηπουρικής Ανθοκομίας ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας ΥΕ Εργατών
 2. ΘΕΣΗ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ Δικηγόρος
6.  
  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Κατηγορία - Κλάδος Ειδικότητα ΠΕ Μηχανικών Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ Διοικητικός Λογιστικός ΔΕ Διοικητικός Λογιστικός ΔΕ Δακτυλογράφων Δακτυλογράφων Ελληνικής ΔΕ Τεχνικός Δομικών Κτιριακών Έργων Χειριστών Μηχανημάτων Ηλεκτρολόγων Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων ΔΕ Κηπουρών Κηπουρικής Ανθοκομίας ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας.
7.  
  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Κατηγορία - Κλάδος Ειδικότητα ΠΕ Μηχανικών Πολιτικών Μηχανικών ΔΕ Διοικητικός Λογιστικός ΔΕ Ανθοκομίας - Κηπουρικής Ανθοκηπουρών ΔΕ Τεχνικός Ηλεκτροτεχνιτών Δομικών Κτιριακών Έργων ΥΕ Επιμελητών ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας.
8.  
  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε. ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Κατηγορία - Κλάδος ΔΕ Διοικητικός Λογιστικός.
9.  
  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.
 1. ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Κατηγορία - Κλάδος Ειδικότητα ΠΕ Διοικητικός - Οικονομικός ΠΕ Μηχανικών Πολιτικών Μηχανικών Μηχανολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών Πολιτικών Δομικών Έργων ΜηχανολογίαςΤΕ Πληροφορικής Πληροφορικής ΔΕ Διοικητικός - Λογιστικός ΔΕ Δακτυλογράφων Δακτυλογράφων Ελληνικής ΔΕ Τεχνικός Δομικών Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων Δομικών Κτιριακών Έργων Σχεδίασης Έργων Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Χειριστών Μηχανημάτων (Γερανών-Ανυψ/κών Μηχ/των) ΜηχανοτεχνιτώνΗλεκτρολόγων Ηλεκτρικών Μηχανών και Ηλεκτρικού Μέρους Ανυψωτικών Μηχ/των Ηλεκτρολόγων Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Οδηγών Οχημάτων ΥδραυλικώνΞυλουργών Συγκολλήσεων και Μεταλλικών Κατασκευών ΟικοδόμωνΔΕ Κηπουρών Κηπουρικής Ανθοκομίας ΔΕ προσωπικού Η/Υ ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας ΥΕ Εργατών
 2. ΘΕΣΗ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ Δικηγόρος
10.  
  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ Α.Ε. ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Κατηγορία - Κλάδος ΠΕ Διοικητικού / Οικονομικού ΠΕ Μηχανικοί ΤΕ Διοικητικού / Λογιστικού ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ΔΕ Διοικητικού / Λογιστικού / Γραμματέων ΔΕ Τεχνικών ΔΕ Οδηγών ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Πάσης φύσεως προσωπικό για κάλυψη εποχιακών αναγκών των ανωτέρω φορέων.
Άρθρο 2
1.  
  Οι πολίτες των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να καταλαμβάνουν θέσεις Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, Διευθύνσεων και Τμημάτων ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικών μονάδων διοικητικού ή προσωπικού των ανωτέρω φορέων, καθώς και της οργανικής μονάδας αρμόδιας επί θεμάτων Πολιτικού Σχεδιασμού Εκτάκτου Ανάγκης, όπου αυτή υφίσταται. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 2431/1996 «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση» (Α~ 175). β) Του άρθρου 29 Α~ του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α~ 137), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων κ.λπ.» (Α~154) και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του α~ εδαφίου της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α~ 38). γ) Του τρίτου μέρους του Ν. 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές - Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρίες και άλλες διατάξεις» (Α~ 145). δ) Του Π.Δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (Α~ 57).
 • Τη ΔΙΔΚ/Φ.1/2/22875/31.10.2001 κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς ΕΣ.Δ.Δ.Α» (Β~ 1480).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ/τος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Τη 16/21.1.2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εμπορικής Ναυτιλίας και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/22875 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_22875 2001
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση 1996/2431 1996
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές - Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις. 2001/2932 2001
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία