ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/16

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-01-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-01-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-01-14

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π. Δ/τος 81/1990 «Ίδρυση κλινικών στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού» (ΦΕΚ 40/Α΄).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Στο Προεδρικό Διάταγμα 81/1990 (ΦΕΚ 40/Α΄) γίνονται οι παρακάτω τροποποιήσεις:"
1.  
  Στο τέλος του άρθρου 1 προστίθενται τα ακόλουθα:«
2.  
  Στη Γ΄ Χειρουργική Κλινική και κατά γνωστικό αντικείμενο αυτής, περιλαμβάνονται οι ακόλουθες Μονάδες: «Σε κάθε μονάδα των ανωτέρω Κλινικών ορίζεται Επιστημονικώς Υπεύθυνος που είναι μέλος ΔΕΠ με αποδεδειγμένη επιστημονική γνώση του αντικειμένου καθώς και με εξειδίκευση και μακρόχρονη εμπειρία σ’ αυτό»
 1. Αγγειοδυναμικό Εργαστήριο
  • Μονάδα Ενδοαγγειακής Χειρουργικής
  • Μονάδα Έρευνας και Αντιμετώπισης Παθήσεων Οισοφάγου - Στομάχου.
  • Μονάδα Χειρουργικής Ογκολογίας. ν. Μονάδα Ενδοσκοπικής - Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής.
  • Μονάδα χειρουργικής ήπατος - χοληφόρων - παγκρέατος.
  • Β. Γνωστικό αντικείμενο Αγγειακής Χειρουργικής.
3.  
  Στην Δ΄ Χειρουργική Κλινική και κατά γνωστικό αντικείμενο αυτής περιλαμβάνονται οι ακόλουθες Μονάδες: Α. Γνωστικό αντικείμενο Γενικής Χειρουργικής.
 1. Μονάδα Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων
  • Μονάδα Χειρουργικής Ανωτέρου Πεπτικού Συστήματος (Οισοφάγου - Στομάχου). ιιι.
  • Μονάδα Χειρουργικής Ήπατος Χοληφόρων Παγκρέατος.
  • Μονάδα Χειρουργικής Ογκολογίας. ν. Μονάδα Χειρουργικής Ενδοσκοπικής - Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής.
  • Μονάδα Χειρουργικής Ορθοπρωκτικού σωλήνα.
  • Β. Γνωστικό αντικείμενο Αγγειακής Χειρουργικής.
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
2.  
  Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος
 • Τις διατάξεις των άρθρων 7 παρ. 5 και 50 παρ. 1 και του Ν. 1268/1982 «Για τη Δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 87) όπως η πρώτη διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/ 1983 «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 173). 2.Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ του Ν. 2083/ 1992, «Εκσυγχρονισμός της Ανωτάτης Εκπαίδευσης» (Α΄159).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α΄137) όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των Επαγγελματικών Οργανώσεων των Εμπόρων, Βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 περ. ιι του Π.Δ. 55/1996 «Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων» (Α΄ 48).
 • Τη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Συνεδριάσεις: 3/4-5-2001, 5/22-4-2002).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την 547/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 1996/55 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία