Τροποποίηση των διατάξεων του Π.Δ 515/85 «Κύρωση του Οργανισμού της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών» (ΦΕΚ 187/7.11.85, τ.Α΄).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το άρθρο 1, αντικαθίσταται ως εξής: ΑΠΟΣΤΟΛΗ (ΣΚΟΠΟΣ) Αποστολή της Σχολής είναι: α. Να παρέχει στο Στρατό Ξηράς Μονίμους Υπαξιωματικούς. β. Να προπαρασκευάζει ηθικά και Στρατιωτικά τους Σπουδαστές της Σχολής ως μελλοντικούς Υπαξιωματικούς. γ. Να διευρύνει και επεκτείνει τις γενικές γνώσεις τους, παρέχοντας την απαιτούμενη ακαδημαϊκή εκπαίδευση, ανώτερης βαθμίδος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. δ. Να παρέχει στους Τεχνικούς Σπουδαστές, ανώτερη τεχνική κατάρτιση και πρακτική εξάσκηση, ανεξάρτητα από την κατανομή τους σε Όπλα και Σώματα.
Άρθρο 2
1.  
  Η υποπαράγραφος γ, της παραγράφου 2, του άρθρου 14, αντικαθίσταται ως εξής: Του αναλυτικού προγράμματος εκπαιδεύσεως για την επίτευξη του τεθέντος εκπαιδευτικού σκοπού
Άρθρο 3
1.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 14 αντικαθίσταται ως εξής: Υποβάλλει στο ΓΕΣ: α. Με τη λήξη του 1ου κύκλου εκπαιδεύσεως: (1) Πίνακα αποτελεσμάτων των προαγωγικών εξετάσεων. (2) Πίνακα αριθμητικής κατανομής Τεχνικών Σπουδαστών στα Όπλα και Σώματα. (3) Πίνακα κατανομής των Τεχνικών Σπουδαστών Όπλων και Σωμάτων στις καθορισθείσες από το ΓΕΣ ειδικότητες. β. Με τη λήξη του 2ου κύκλου εκπαιδεύσεως: (1). Πίνακα σειράς επιτυχίας Σπουδαστών κατά κατηγορίες: (α). Όπλων: Διοικητικοί - Τεχνικοί (β). Σωμάτων: Διοικητικοί - Τεχνικοί (2) Πίνακα αριθμητικής κατανομής Διοικητικών Σπουδαστών στα Όπλα και Σώματα 1 μήνα πριν την έναρξη των πτυχιακών εξετάσεων.
Άρθρο 4 "Η παράγραφος 1, του άρθρου 33, αντικαθίσταται ως εξής:"
1.  
  Καθήκοντα Υπαξιωματικών βαθμοφόρων ανατίθενται στους Σπουδαστές της τελευταίας τάξης κατά σειρά αρχαιότητας με την Ημερήσια Διαταγή της Σχολής, όπως παρακάτω:
 1. Ένας Αρχηγός της Σχολής Αρχιλοχίας
 2. Ένας Επιλοχίας κατά Διοικητικό Λόχο
 3. Ένας Λοχίας κατά Διμοιρία, ο οποίος εκτελεί καθήκοντα βοηθού Διμοιρίτου
 4. Ένας Δεκανέας κατά Ομάδα, ο οποίος εκτελεί καθήκοντα Ομαδάρχου
 5. Όταν συγκροτούνται τμήματα (Λόχοι - Διμοιρίες - Ομάδες) ανάλογα με το φύλλο (άρρεν - θήλυ) ή την κατηγορία (Διοικητικοί - Τεχνικοί) των Σπουδαστών, καθήκοντα βαθμοφόρων στα τμήματα εκτελούν οι αρχαιότεροι αυτών
Άρθρο 5 "Η παράγραφος 1, του άρθρου 38, αντικαθίσταται ως εξής:"
1.  
  Καθήκοντα Αρχηγού Σπουδαστών ανατίθενται με την Ημερησία Διαταγή της Σχολής στον αρχαιότερο από τους Επιλοχίες Σπουδαστές-στριες, στον οποίο απονέμεται τιμητικά ο βαθμός του Αρχιλοχία, μετά τις προαγωγικές εξετάσεις από την Ι τάξη στη ΙΙ τάξη και είναι τα παρακάτω:
Άρθρο 6 "Η παράγραφος 2 του άρθρου 38 αντικαθίσταται ως εξής:"
2.  
  Στον Αρχηγό Αρχιλοχία Σπουδαστών οφείλουν όλοι οι Σπουδαστές απόλυτο σεβασμό
Άρθρο 7 "Η παράγραφος 3 του άρθρου 38 αντικαθίσταται ως εξής:"
3.  
  Τον Αρχηγό Αρχιλοχία, όταν απουσιάζει, τον αντικαθιστά ο αρχαιότερος από τους Επιλοχίες
Άρθρο 8 "Το άρθρο 60, αντικαθίσταται ως εξής: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ"
1.  
  Η εισαγωγή Σπουδαστών στη ΣΜΥ γίνεται με το ισχύον κάθε φορά σύστημα γενικών εξετάσεων, που διενεργείται κάθε χρόνο από το ΥΠΕΠΘ. Ως προς τα ζητήματα των περιπτώσεων που αναφέρονται στις υποπαραγράφους γ έως και στ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, θα έχει εφαρμογή η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί εισαγωγής σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
2.  
  Με προκήρυξη που εκδίδεται κατ έτος από το ΓΕΕΘΑ, καθορίζονται τα παρακάτω:
 1. Ο αριθμός Σπουδαστών
 2. Η αριθμητική κατανομή των εισακτέων στη Σχολή σε Όπλα (Διοικητικοί - Τεχνικοί) και Σώματα (Διοικητικοί - Τεχνικοί)
 3. Δικαίωμα συμμετοχής
 4. Προσόντα υποψηφίων
 5. Δικαιολογητικά συμμετοχής
 6. Συμπληρωματικά δικαιολογητικά για τους υποψήφιους ειδικών κατηγοριών
3.  
  Σε περίπτωση που ο αριθμός των προκηρυχθεισών θέσεων δε συμπληρωθεί, τότε είναι δυνατόν με απόφαση του ΥΕΘΑ, μετά από πρόταση του Αρχηγού ΓΕΣ, να προκηρυχθεί συμπληρωματικός διαγωνισμός για την κάλυψη των κενών θέσεων, με προκήρυξη που εκδίδεται από το ΓΕΣ σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 2109/92.
Άρθρο 9
1.  
  Τα άρθρα 61, 62, 63, 64 και 65 καταργούνται
Άρθρο 10
1.  
  Το άρθρο 66, αντικαθίσταται ως εξής: ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Η Σχολή ανακοινώνει με καταστάσεις, τους μη γενόμενους δεκτούς να συμμετάσχουν στις προκαταρκτικές εξετάσεις, το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων και τους αποτυγχάνοντες σ αυτές, σε ειδικές θέσεις που καθορίζονται στην κατ έτος εκδιδόμενη προκήρυξη των εξετάσεων
Άρθρο 11 "Το άρθρο 67, αντικαθίσταται ως εξής: ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ"
1.  
  Για τον έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων η Σχολή συγκροτεί επιτροπή η οποία ελέγχει αυτά σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στον οργανισμό, την προκήρυξη του διαγωνισμού και άλλες σχετικές με το θέμα διαταγές και υποβάλλει στη Σχολή:
 1. Αρχική ονομαστική κατάσταση υποψηφίων που δεν γίνονται δεκτοί
 2. Ονομαστική κατάσταση όσων έχουν ελλείψεις με τα δικαιολογητικά και τελική κατάσταση υποψηφίων που γίνονται δεκτοί (μετά την συμπλήρωση των ελλείψεων)
2.  
  Η Σχολή υποβάλλει στο ΓΕΕΘΑ και ΓΕΣ πλήρεις ονομαστικές καταστάσεις (με στρατολογικά στοιχεία) των γενόμενων δεκτών υποψηφίων
3.  
  Η ενημέρωση των υποψηφίων επί των αποτελεσμάτων ελέγχου των δικαιολογητικών γίνεται από τη Σχολή, τα κατά τόπους Στρατολογικά Γραφεία και Γραφεία Ενημερώσεως Κοινού (Αθηνών - Θεσσαλονίκης), στα οποία η Σχολή αποστέλλει τις καταστάσεις «Δεκτών Υποψηφίων»
Άρθρο 12 "Το άρθρο 68, αντικαθίσταται ως εξής: ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ"
1.  
  Οι Προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ), υπόκεινται σε ενιαίο επιλογικό σύστημα των Στρατιωτικών Σχολών, είναι υποχρεωτικές για όλους τους υποψήφιους και γίνονται σε ημερομηνίες και χώρους που καθορίζονται από το ΓΕΕΘΑ μετά από πρόταση της Σχολής και οπωσδήποτε μετά το πέρας των γενικών εξετάσεων
2.  
  Περιλαμβάνουν υγειονομικές εξετάσεις, ψυχοτεχνικές δοκιμασίες και αθλητικές δοκιμασίες
3.  
  Οι δοκιμασίες για κάθε μία από τις παραπάνω εξετάσεις, είναι ενιαίες και ισχύουν για όλες τις Στρατιωτικές Σχολές, εκτός ορισμένων εξαιρέσεων που καθορίζονται στην εγκύκλιο των εξετάσεων
4.  
  Είναι υποχρεωτικές και για τους υποψηφίους που είχαν περάσει κατά τα προηγούμενα έτη
5.  
  Θεωρείται «αποκλειστικός» ο υποψήφιος που δήλωσε μόνον τη ΣΜΥ και «κοινός» εκείνος που δήλωσε και άλλες Στρατιωτικές Σχολές
6.  
  Η ΣΜΥ εξετάζει στις προκαταρκτικές εξετάσεις που διεξάγονται από αυτήν, τους «αποκλειστικούς» υποψηφίους και εκείνους που δήλωσαν τη Σχολή σαν πρώτη προτίμηση
7.  
  Το δελτίο ταυτότητας υποψηφίου του ΥΠΕΠΘ, δίνεται στους υποψήφιους της Σχολής από τα Λύκεια που αποφοιτούν
8.  
  Υποψήφιοι που δεν έχουν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή βεβαίωση αστυνομικής αρχής με σφραγισμένη φωτογραφία και στην οποία να φαίνεται ότι κατέθεσαν δικαιολογητικά για την έκδοση δελτίων ταυτότητας, καθώς και δελτίου υποψηφίου του ΥΠΕΠΘ, δε γίνονται δεκτοί. Η επίδειξη και των δύο δελτίων ταυτότητος (υποψηφίου-αστυνομική) είναι υποχρεωτική κατά τις εξετάσεις και την είσοδο στους χώρους που διεξάγονται αυτές.
9.  
  Οι υποψήφιοι που αποτυγχάνουν ή δεν παρουσιάζονται ή διακόπτουν σε οποιοδήποτε στάδιο των ΠΚΕ, δε συνεχίζουν και θεωρούνται από το ΥΠΕΠΘ σαν να μην είχαν δηλώσει τη Σχολή ή τις Σχολές από τις οποίες αποκλείστηκαν
10.  
  Τα Πρακτικά που συντάσσονται από τις διάφορες επιτροπές των ΠΚΕ, υποβάλλονται στους αρμόδιους φορείς τηρουμένων των σχετικών διατάξεων
11.  
  Σε περίπτωση που υποψήφιος δεν παρουσιασθεί έγκαιρα για σοβαρούς λόγους υγείας και μόνον, πρέπει να προσκομίσει σχετικά δικαιολογητικά από κρατικό νοσοκομείο. Οι επιτροπές των διαφόρων δοκιμασιών μπορούν να εξετάσουν αυτούς τους υποψήφιους σε άλλη ημερομηνία και οπωσδήποτε σε προγραμματισμένη ημερομηνία από το Πρόγραμμα των ΠΚΕ, που εξετάζονται άλλοι υποψήφιοι στην ίδια δοκιμασία και εντός των χρονικών ορίων των ΠΚΕ. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που υποψήφιος παρουσιάσει πρόβλημα υγείας κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των ΠΚΕ.
12.  
  Η Σχολή μετά το πέρας των ΠΚΕ υποβάλλει στο ΥΠΕΠΘ κατάσταση επιτυχόντων σ αυτές, συμπεριλαμβάνοντας όλους τους επιτυχόντες υποψηφίους που δήλωσαν τη ΣΜΥ σε οποιαδήποτε σειρά προτιμήσεως (είτε εξετάσθησαν από τη ΣΜΥ είτε από άλλες Στρατιωτικές Σχολές)
Άρθρο 13 "Το άρθρο 69, αντικαθίσταται ως εξής: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ"
1.  
  Η υγειονομική εξέταση των υποψηφίων γίνεται σύμφωνα με το ΠΔ 426/84 (ΦΕΚ 150/84 τ.΄Α) , σε Στρατιωτικά Νοσοκομεία και σύμφωνα με το πρόγραμμα των ΠΚΕ της Σχολής.
2.  
  Τα αποτελέσματα των εξετάσεων διαβιβάζονται από το νοσοκομείο στην ΑΣΥΕ, στην οποία παρουσιάζεται ο υποψήφιος την ίδια ή την επόμενη ημέρα
3.  
  Η ΑΣΥΕ κοινοποιεί άμεσα στους υποψήφιους τις γνωματεύσεις της και διαβιβάζει αυτές παράλληλα στη ΣΜΥ, εντός της αυτής ημέρας, για να καταστεί δυνατή η συνέχιση των λοιπών δοκιμασιών
Άρθρο 14 "Το άρθρο 70, αντικαθίσταται ως εξής: ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ"
1.  
  Οι υποψήφιοι που κρίνονται ικανοί από την ΑΣΥΕ παρουσιάζονται στη ΣΜΥ ή οπουδήποτε αλλού καθορίζεται από την προκήρυξη του διαγωνισμού, για να υποβληθούν σε αθλητική δοκιμασία
2.  
  Τα αγωνίσματα της αθλητικής δοκιμασίας και τα κατώτερα όρια επιδόσεως κατά αγώνισμα, καθορίζονται από την κατ’ έτος εκδιδόμενη διαταγή προκηρύξεως του διαγωνισμού
3.  
  Η αθλητική δοκιμασία γίνεται από επιτροπή Αξκών της ΣΜΥ
4.  
  Μετά το πέρας της δοκιμασίας κάθε ημέρας, ο Πρόεδρος της επιτροπής υποβάλει τ αποτελέσματα με πρακτικό στη Σχολή, η οποία με τη σειρά της, κοινοποιεί τους αποτυχόντες στην Κεντρική Πύλη αυτής
Άρθρο 15 "Το άρθρο 71, αντικαθίσταται ως εξής: ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΨΥΧΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ)"
1.  
  Γίνεται από επιτροπή που συγκροτείται από το ΓΕΣ
2.  
  Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε γραπτή και προφορική δοκιμασία για τη διαπίστωση της ψυχικής υγείας (ΤΕΣΤ προσωπικότητας)
3.  
  Τα αποτελέσματα κοινοποιούνται, όπως και στο προηγούμενο άρθρο αναφέρεται
Άρθρο 16 "Το άρθρο 72, αντικαθίσταται ως εξής: ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΓΕΝΙΚΑ"
1.  
  Γραπτές εξετάσεις στη Σχολή για εισαγωγή Σπουδαστών σ αυτήν, γίνεται μόνο σε περίπτωση συμπληρωματικού διαγωνισμού όπως αναφέρεται στο άρθρο 60 παράγραφος 3 του παρόντος οργανισμού και σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 2109/92.
2.  
  Προσόντα υποψηφίων όπως στο άρθρο 60 παράγραφος 2
3.  
  Προκαταρκτικές εξετάσεις σε περίπτωση συμπληρωματικού διαγωνισμού γίνονται, όπως θα καθορίζονται στην προκήρυξη του ΓΕΣ
4.  
  Μαθήματα γραπτών εξετάσεων, ύλη και συντελεστές αυτών θα καθορίζονται αναλυτικά στην προκήρυξη διαγωνισμού
5.  
  Δικαίωμα συμμετοχής στις γραπτές εξετάσεις έχουν όσοι κριθούν ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονομική, αθλητική και ψυχοτεχνική δοκιμασία)
6.  
  Τα θέματα που εξετάζονται, συντάσσονται από το ΓΕΣ, το οποίο καθορίζει και τη διαδικασία αποστολής και διαφυλάξεως του απορρήτου αυτών
Άρθρο 17 "Το άρθρο 73, αντικαθίσταται ως εξής: ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ"
1.  
  Η προκήρυξη του συμπληρωματικού διαγωνισμού εισαγωγής Σπουδαστών στη ΣΜΥ, καθορίζει την ημερομηνία και διάρκεια διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων σε κάθε μάθημα
2.  
  Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του ΥΠΕΠΘ και εφόσον αποφασισθεί η προκήρυξη συμπληρωματικού διαγωνισμού για κάλυψη των κενών θέσεων, αυτός ενεργείται το ταχύτερο δυνατόν, προκειμένου στη συνέχεια μέχρι αρχές Δεκεμβρίου του ιδίου έτους να έχουν παρουσιασθεί στη Σχολή οι επιτυχόντες του συμπληρωματικού διαγωνισμού
Άρθρο 18 "Το άρθρο 74, αντικαθίσταται ως εξής: ΕΠΟΠΤΕΙΑ - ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ"
1.  
  Η ακριβής ώρα ενάρξεως των γραπτών εισαγωγικών εξετάσεων καθορίζεται από τη ΣΜΥ
2.  
  Την εποπτεία της διεξαγωγής των εξετάσεων αυτών έχει το ΓΕΣ, εκτός αν καθορισθεί διαφορετικά από την προκήρυξη
3.  
  Για τη διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων, συγκροτούνται οι παρακάτω επιτροπές:
 1. Επιτροπή Επιβλέψεως (Συγκροτείται από τη Σχολή) Η επιτροπή αυτή είναι τριμελής και βοηθείται από:
 2. (1) Αριθμό ανώτερων Αξιωματικών, ανάλογα με τον αριθμό των συγκροτημάτων αιθουσών, στις οποίες διενεργούνται οι εξετάσεις, ως εποπτών συγκροτημάτων.
 3. (2) Αριθμό κατώτερων Αξιωματικών ως επιτηρητών, στις αίθουσες εξετάσεων.
 4. Επιτροπές βαθμολογίας (Συγκροτούνται από το ΓΕΣ) Είναι τριμελείς και είναι τόσες, όσα είναι τα μαθήματα των γραπτών εξετάσεων
 5. Τριμελής επιτροπή αποκαλύψεως γραπτών (Συγκροτείται από το ΓΕΣ)
4.  
  Τα καθήκοντα των ανωτέρω επιτροπών καθορίζονται με διαταγές του ΓΕΣ
Άρθρο 19 "Το άρθρο 75, αντικαθίσταται ως εξής: ΚΛΗΡΩΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ"
1.  
  Η κλήρωση των θεμάτων γίνεται σε χώρο, που καθορίζεται από τη Σχολή, την καθορισμένη από το πρόγραμμα των εξετάσεων ημέρα και ώρα
2.  
  Στην κλήρωση παρευρίσκονται:
 1. Ο Διοικητής και οι Αξιωματικοί του Επιτελείου της Σχολής
 2. Αντιπρόσωπος(οι) του ΓΕΣ
 3. Τα μέλη της επιτροπής επιβλέψεως
 4. Ένας τουλάχιστον επιτηρητής και ένας υποψήφιος από κάθε συγκρότημα αιθουσών, που διεξάγονται εξετάσεις
 5. Βοηθητικό προσωπικό για την παραγωγή των θεμάτων σε τόσο αριθμό, όσες οι αίθουσες εξετάσεων ή εφόσον απαιτείται όσος ο αριθμός των υποψηφίων
3.  
  Διαδικασία Κληρώσεως:
 1. Καλείται με κλήρο ένας υποψήφιος, για τον έλεγχο του απαραβίαστου του φακέλου, που περιέχει τα θέματα
 2. Αποσφραγίζεται ο φάκελος που περιέχει τα θέματα. (Έχουν προετοιμασθεί τόσοι κλήροι, όσα είναι τα θέματα σε κάθε μάθημα).
 3. Καλείται δεύτερος υποψήφιος, πάλι με κλήρο και επιλέγει έναν από τους φακέλους, που περιέχουν τα θέματα των εξετάσεων
 4. Το περιεχόμενο του φακέλου δεν κοινοποιείται, αναπαράγεται σε τόσα αντίτυπα, όσες είναι οι αίθουσες ή οι υποψήφιοι.
 5. Κάθε αντίτυπο ή αντίτυπα τοποθετείται σε φάκελο, που σφραγίζεται.
 6. Ταυτόχρονα καθορίζεται η ακριβής ώρα κοινοποιήσεως των θεμάτων, σε όλα τα συγκροτήματα αιθουσών.
 7. Κάθε αξιωματικός επιτηρητής, που παρακολούθησε την κλήρωση, ως εκπρόσωπος συγκροτήματος αιθουσών, παραλαμβάνει τόσους φακέλους, όσες είναι οι αίθουσες εξετάσεων του αντίστοιχου συγκροτήματος και τους παραδίδει στον επόπτη του
 8. Ο επόπτης συγκροτήματος παραδίδει τους φακέλους που περιέχουν τα θέματα σ όλους τους επιτηρητές των αιθουσών του συγκροτήματός του ταυτόχρονα, την ώρα που έχει προκαθορισθεί από τη Σχολή
 9. Ακολουθεί το άνοιγμα των φακέλων στις αίθουσες από τους επιτηρητές και αρχίζει η υπαγόρευση ή η διανομή των θεμάτων στους υποψηφίους
Άρθρο 20 "Το άρθρο 76, αντικαθίσταται ως εξής: ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ"
1.  
  Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο αριθμός των υποψηφίων είναι μεγάλος, η Σχολή μεριμνά για την εξασφάλιση χώρων εξετάσεων (Γυμνάσια ή Λύκεια κτλ) και αναφέρει στον προϊστάμενο Σχηματισμό τον αριθμό Ανωτέρων και Κατωτέρων Αξκών, που απαιτούνται για την ενίσχυση της Επιτροπής Επιβλέψεως, όπως ορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο, επί πλέον απ αυτούς που διαθέτει η Σχολή
2.  
  Ως βοηθοί επιτηρητών είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν οι Μόνιμοι Υπαξιωματικοί, που υπηρετούν στη Σχολή
Άρθρο 21 "Το άρθρο 77, αντικαθίσταται ως εξής: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ"
1.  
  Απαγορεύεται στους υποψηφίους:
 1. Να συνεννοούνται μεταξύ τους ή να συμβουλεύονται κείμενα ή σημειώσεις, κατά τη γραπτή εξέταση
 2. Να δίνουν σε άλλους υποψηφίους στοιχεία ή διευκολύνσεις για αντιγραφή ή να αντιγράφουν από αυτούς
 3. Να γράφουν όνομα άλλου υποψήφιου στο γραπτό τους
 4. Να γράφουν στην κόλλα τους διάφορα ενδεικτικά σημεία, που μπορούν να θεωρηθούν ως ενδείξεις για την αναγνώριση της ταυτότητας του υποψηφίου
 5. Να έχουν μαζί τους κείμενα, έντυπα ή σημειώσεις, οιασδήποτε μορφής
 6. Να απομακρύνονται από την αίθουσα, κατά τη διάρκεια της εξετάσεως, εκτός από την περίπτωση ανώτερης βίας, η οποία θα εκτιμάται από τον επιτηρητή.
 7. Στην περίπτωση αυτή λαμβάνονται μέτρα, να μη δοθεί στον υποψήφιο η ευκαιρία, να συμβουλευθεί κάποιο βοήθημα.
2.  
  Οι παραβάτες των ανωτέρω διατάσσονται να παραδώσουν άμεσα το γραπτό τους. Επάνω στην κόλλα σημειώνεται η παράβαση του υποψηφίου, υπογράφει ο επιτηρητής, προτείνει το μηδενισμό του και αναφέρει το περιστατικό αμέσως στη Σχολή.
3.  
  Η απόφαση μηδενισμού γραπτού υποψηφίου, στην περίπτωση που δε συμμορφώθηκε με τις απαγορεύσεις των προηγούμενων παραγράφων, λαμβάνεται από τη Σχολή
4.  
  Οι υποψήφιοι πρέπει να παρουσιάζονται μπροστά στις αίθουσες εξετάσεων την καθορισμένη ώρα. Κάθε υποψήφιος που θα φθάσει στην αίθουσα, ενώ έχει αρχίσει η υπαγόρευση του θέματος ή έχει μοιρασθεί αντίγραφο αυτού στους υποψηφίους, αποκλείεται από την εξέταση στο μάθημα αυτό και βαθμολογείται με μηδέν.
Άρθρο 22
1.  
  Το άρθρο 78, αντικαθίσταται ως εξής: ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Θεωρείται αποτυχών ο υποψήφιος που: α. Δε συγκεντρώσει το μισό τουλάχιστον της συνολικής προβλεπόμενης μέγιστης βαθμολογίας όπως καθορίζεται και για τους υποψηφίους που διαγωνίζονται για να εισαχθούν στη ΣΜΥ στην ΕΔΥΕΘΑ προκήρυξης των εξετάσεων. β. Μηδενίστηκε από τη Σχολή για παράβαση που αναφέρεται στο άρθρο 77. Σ αυτήν την περίπτωση, αποκλείεται από τις εξετάσεις των επομένων μαθημάτων.
Άρθρο 23 "Το άρθρο 79, αντικαθίσταται ως εξής: ΣΥΝΤΑΞΗ - ΚΥΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ - ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ-ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ"
1.  
  Μετά το πέρας της βαθμολογίας των γραπτών των υποψηφίων από τις αντίστοιχες επιτροπές βαθμολογίας, τα γραπτά με καλυμμένα τα στοιχεία των υποψηφίων, παραδίδονται με πρακτικό στα μέλη της επιτροπής αποκαλύψεως που έχει συγκροτηθεί από το ΓΕΣ
2.  
  Η επιτροπή αποκαλύψεως ενεργώντας σύμφωνα με όσα ορίζει η σχετική επί του θέματος διαταγή του ΓΕΣ, προβαίνει στην αποκάλυψη των γραπτών, συντάσσοντας τα προβλεπόμενα πρακτικά
3.  
  Με βάση τη βαθμολογία που πέτυχε κάθε υποψήφιος και η οποία κατά μάθημα αναγράφεται στα πρακτικά της επιτροπής αποκαλύψεως, το ΓΕΣ/ΔΕΚΠ συντάσσει τους πίνακες επιτυχόντων, επιλαχόντων (Γενικής Σειράς Ειδικής Κατηγορίας) και ο Δντής ΔΙΔΕ/ΓΕΣ επικυρώνει τους πίνακες αυτούς
Άρθρο 24 "Το άρθρο 80, αντικαθίσταται ως εξής: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ"
1.  
  Είναι δυνατή η υποβολή ενστάσεως από υποψήφιο κατά του κύρους των εξετάσεων, σε περίπτωση παραβιάσεως διατάξεων διενέργειας του διαγωνισμού, εφόσον:
 1. Υποβλήθηκε μέσα σε 24 ώρες το βραδύτερο, από τότε που υπέπεσε στην αντίληψη του διαγωνιζόμενου η παράβαση
 2. Θίγονται ατομικά νόμιμα συμφέροντα του υποψηφίου
 3. Αναφέρεται σε παράβαση των διατάξεων του παρόντος Οργανισμού
2.  
  Η ένσταση υποβάλλεται γραπτώς στην επιτροπή επιβλέψεως και δι αυτής υποχρεωτικά στη Διοίκηση της Σχολής και κρίνεται από το Διευθυντή ΔΙΔΕ του Γενικού Επιτελείου Στρατού, κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητού της Σχολής, ο οποίος λαμβάνει υπόψη και την έκθεση της επιτροπής επιβλέψεως
3.  
  Υποβολή αιτήσεως αναθεωρήσεως γραπτού απαγορεύεται
Άρθρο 25 "Το άρθρο 81, αντικαθίσταται ως εξής: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ"
1.  
  Η πρόσκληση των εισακτέων υποψηφίων που πέτυχαν με οποιοδήποτε σύστημα εξετάσεων, γίνεται με εγκύκλιο διαταγή προσκλήσεως που εκδίδεται από ΓΕΣ/ΔΕΚΠ. Η ημερομηνία κατάταξης των επιτυχόντων κοινοποιείται από τα μέσα μαζικής ενημερώσεως μερίμνη ΓΕΣ/7ο ΕΓ. Η Σχολή ειδοποιεί με ατομικές προσκλήσεις κατατάξεως μόνο τους επιλαχόντες, για συμπλήρωση τυχόν κενών θέσεων, αποστέλλοντας αυτές στη διεύθυνση διαμονής του υποψηφίου, που δήλωσε στα δικαιολογητικά συμμετοχής του στις εξετάσεις, μη υποχρεούμενη να επιβεβαιώσει τη λήψη ή όχι της προσκλήσεως από τον καλούμενο.
2.  
  Σε περίπτωση που αριθμός εκ των επιτυχόντων που προσκλήθηκαν δεν παρουσιάσθηκε εντός δέκα (10) ημερών από την καθορισθείσα ημερομηνία κατατάξεως, η Σχολή συμπληρώνει τον αριθμό αυτόν από τους πίνακες επιλαχόντων (κατά κατηγορία και φθίνουσα σειρά επιτυχίας). Το ίδιο ισχύει και για τη συμπλήρωση κενών θέσεων που δημιουργήθηκαν λόγω αποχωρήσεως Σπουδαστών Ιης τάξεως για οποιοδήποτε λόγο. Οι προαναφερθείσες διαδικασίες ισχύουν μόνο μέχρι τη συμπλήρωση τριάντα (30) ημερών από της ημερομηνίας αρχικής κατατάξεως των πρώτων νεοεισερχομένων Σπουδαστών.
3.  
  Σπουδαστές που έχουν καταταγεί στο Στρατό πριν από την εισαγωγή τους στη Σχολή, χάνουν την προηγούμενη ιδιότητά τους από την ημέρα που παρουσιάζονται σ αυτήν
4.  
  Σε περίπτωση που υποψήφιος δεν μπορεί να παρουσιασθεί στη Σχολή εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία, που οφείλει να καταταγεί, οφείλει να ειδοποιήσει έγγραφα και τηλεφωνικά αυτήν, για το λόγο που επέβαλλε τη μη παρουσίασή του και μαζί να υποβάλει σχετικά δικαιολογητικά. Αν δεν ενημερώσει σχετικά τη Σχολή, μετά παρέλευση 10 ημερών από την καθοριζόμενη ημέρα κατατάξεως θεωρείται πως δεν παρουσιάσθηκε, δεν γίνεται δεκτός και καλείται αντίστοιχος από τον πίνακα επιλαχόντων.
5.  
  Αν επιτυχών Σπουδαστής κατά την ημερομηνία που οφείλει να καταταγεί στη Σχολή ασθενεί, τότε υποβάλλει τα προβλεπόμενα στην εγκύκλιο δικαιολογητικά, αναφέροντας ταυτόχρονα τους λόγους αδυναμίας παρουσιάσεώς του και τον ακριβή τόπο νοσηλείας του. Η Σχολή εγγράφει τούτον, εφόσον πληρεί τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και ενεργεί για τη διακομιδή του στο πλησιέστερο Στρατιωτικό Νοσοκομείο για νοσηλεία. Σε περίπτωση που η νοσηλεία του διαρκέσει πέραν του τριμήνου η Σχολή ενεργεί όπως στο άρθρο 106 προβλέπεται».
Άρθρο 26 "Το άρθρο 83, αντικαθίσταται ως εξής: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ"
1.  
  Η διάρκεια εκπαιδεύσεως των Σπουδαστών είναι 2 εκπαιδευτικά έτη και κατανέμεται σε 2 κύκλους
2.  
  Κάθε Κύκλος περιλαμβάνει 2 Στάδια (εξάμηνα), όπως παρακάτω:
 1. Α΄ Κύκλος Εκπαιδεύσεως (1ο έτος) (1). 1ο Στάδιο (α).
 2. Αρχίζει περί το μήνα Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο με την κατάταξη των Σπουδαστών της 1ης Τάξης που πέτυχαν στις εισαγωγικές εξετάσεις. (β).
 3. Τελειώνει το δεύτερο 15ήμερο του Φεβρουαρίου του επομένου έτους. (2). 2ο Στάδιο (α).
 4. Αρχίζει με το πέρας του 1ου Σταδίου. (β).
 5. Τελειώνει το μήνα Ιούλιο, οπότε ολοκληρώνεται ο Α΄ κύκλος.
 6. Μεταξύ του Α΄ και Β΄ κύκλου εκπαιδεύσεως μεσολαβεί ένας (1) μήνας, που διατίθεται για θερινή άδεια των Σπουδαστών
 7. Β΄ Κύκλος Εκπαιδεύσεως (2ο έτος) (1). 1ο Στάδιο (α).
 8. Αρχίζει το μήνα Αύγουστο ή Σεπτέμβριο κάθε έτους. (β).
 9. Τελειώνει το πρώτο 15ήμερο του Ιανουαρίου του επομένου έτους (2). 2ο Στάδιο (α).
 10. Αρχίζει με το τέλος του πρώτου Σταδίου. (β).
 11. Τελειώνει το δεύτερο 15ήμερο του Ιουνίου.
3.  
  Η εκπαίδευση και για τους δύο κύκλους (Α΄ και Β΄) γίνεται στη ΣΜΥ για όλες τις κατηγορίες Σπουδαστών, πλην των Τεχνικών Σπουδαστών, των οποίων η τεχνική εκπαίδευση, είναι δυνατόν να συμπληρώνεται σε εγγύς Μονάδες και εργοστάσια του Τεχνικού Σώματος, σύμφωνα με διαταγές του ΓΕΣ και το γενικό πρόγραμμα της Σχολής
4.  
  Ο ακριβής χρόνος ενάρξεως και λήξεως κάθε Σταδίου και κατ΄ επέκταση κύκλου εκπαιδεύσεως, καθορίζεται από το γενικό πρόγραμμα εκπαιδεύσεως, που συντάσσει η Σχολή και εγκρίνει το ΓΕΣ
Άρθρο 27 "Η παράγραφος 10, του άρθρου 91, αντικαθίσταται ως εξής:"
10.  
  Οι κανονικές γραπτές εξετάσεις διεξάγονται για όλους τους Σπουδαστές πριν από το τέλος του Α΄ και Β΄ κύκλου εκπαιδεύσεως για το 1ο και 2ο έτος αντίστοιχα
Άρθρο 28 "Η παράγραφος 1, του άρθρου 92, αντικαθίσταται ως εξής:"
1.  
  Η εξέταση των Σπουδαστών στα μαθήματα ασκήσεως πυκνής τάξεως, λογχομαχίας, σωματική αγωγή, αθλοπαιδιές και διέλευση στίβου εμποδίων γίνεται από επιτροπή που ορίζει η Σχολή, σε χρόνο που καθορίζεται από το γενικό πρόγραμμα εκπαιδεύσεως
Άρθρο 29 "Το άρθρο 93, αντικαθίσταται ως εξής: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ"
1.  
  Η βαθμολογική κλίμακα όλων των εξετάσεων προφορικών και γραπτών είναι από 0-20
2.  
  Η βαθμολογία, για κάθε ένα από τα δύο (2) έτη, υπολογίζεται, όπως παρακάτω:
 1. Α΄ κύκλος (1ο έτος) Εκπαιδεύσεως:
 2. (1).
 3. Προφορική βαθμολογία, που είναι μέσος όρος των προφορικών βαθμολογιών 1ου και 2ου σταδίου και αντιστοιχεί στο 50% της βαθμολογίας του 1ου έτους. (2).
 4. Βαθμολογία των κανονικών γραπτών εξετάσεων, που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο 50% της βαθμολογίας του 1ου έτους.
 5. Β΄ κύκλος (2ο έτος) Εκπαιδεύσεως (1).
 6. Προφορική βαθμολογία του 1ου και 2ου σταδίου, που αντιστοιχεί στο 50% της βαθμολογίας του 2ου έτους. (2).
 7. Βαθμολογία των κανονικών γραπτών εξετάσεων, που αντιστοιχεί στο 50% της βαθμολογίας του 2ου έτους.
3.  
  Η προφορική βαθμολογία, είναι ο μέσος όρων των προφορικών εξετάσεων και πρόχειρων γραπτών εξετάσεων
4.  
  Ως βαθμολογία στα μαθήματα πρακτικών εφαρμογών (Ασκήσεις Πυκνής Τάξεως, Λογχομαχίας, Σωματικής Αγωγής, Αθλοπαιδιών, Στίβου Εμποδίων) για κάθε έτος, λαμβάνεται ο μέσος όρος της βαθμολογίας:
 1. Του εκπαιδευτή, που στηρίζεται στην προσωπική του αντίληψη για την επίδοση του κάθε Σπουδαστή σε κάθε μάθημα, σε ποσοστό 25%
 2. Της Επιτροπής, που προβλέπεται από το άρθρο 92 του παρόντος Οργανισμού, σε ποσοστό 75%
5.  
  Η σειρά επιτυχίας αποτελεί και αυτή αρχαιότητα των Σπουδαστών
6.  
  Η σειρά αποφοιτήσεως εξάγεται από το μέσο όρο των βαθμολογιών 1ου και 2ου έτους, χωριστά για Όπλα - Σώματα και αντίστοιχα για Διοικητικούς - Τεχνικούς
Άρθρο 30 "Οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 6, και 9 του άρθρου 96, αντικαθίσταται ως εξής:"
1.  
  Οι Σπουδαστές της 1ης Τάξεως μετά από επιτυχή φοίτηση κατά τη διάρκεια του Α΄ κύκλου εκπαιδεύσεως, προάγονται στη ΙΙα τάξη το 2ο 15νθήμερο του μηνός Ιουλίου όταν συγκεντρώσουν βαθμολογία σε όλα τα μαθήματα 10 και άνω
2.  
  Οι Σπουδαστές της ΙΙας τάξης ονομάζονται Λοχίες μετά από επιτυχή φοίτησή τους κατά το Β΄ Κύκλο Εκπαιδεύσεως, όταν συγκεντρώσουν βαθμολογία σε όλα τα μαθήματα 10 και άνω
3.  
  Το πτυχίο της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών, ισοδυναμεί με πτυχίο ανώτερης βαθμίδας της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον είχαν αποκτήσει πριν την εισαγωγή τους απολυτήριο Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου και εισήλθαν στη Σχολή κατόπιν εξετάσεων» (Ν. 2913/2001).
4.  
  Επανεξέταση Σπουδαστών:
 1. Επανεξετάζονται οι Σπουδαστές όταν ο μέσος όρος όλων των μαθημάτων είναι 10 και άνω και σε 1 ή περισσότερα μαθήματα προαγωγής έχουν βαθμολογία κάτω του 10
 2. Η επανεξέταση θα γίνεται όπως παρακάτω:
 3. (1).
 4. Οι Σπουδαστές Ιης Τάξης επανεξετάζονται το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου.
 5. Ο ακριβής αριθμός ημερών χορήγησης θερινής αδείας και η ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων θα καθορίζονται με διαταγή της Σχολής. (2).
 6. Οι Σπουδαστές ΙΙας Τάξης επανεξετάζονται εντός 5 ημερών από την κοινοποίηση της βαθμολογίας.
5.  
  Σπουδαστής Ιης και ΙΙας Τάξης απορρίπτεται όταν:
 1. Στο σύνολο όλων των μαθημάτων δεν συγκεντρώσει μέσο όρο βαθμολογίας 10 και άνω
 2. Μετά την επανεξέταση δεν πετύχει την προβλεπόμενη για προαγωγή βαθμολογία 10 σε κάθε μάθημα
6.  
  Οι Σπουδαστές που παραμένουν στην ίδια τάξη, για οποιοδήποτε λόγο, τάσσονται κατά σειρά αρχαιότητας τελευταίοι στην τάξη. Μεταξύ τους διατηρούν την αρχαιότητα, την οποία είχαν κατά το προηγούμενο έτος.
Άρθρο 31
1.  
  Η παράγραφος 4, του άρθρου 97, αντικαθίσταται ως εξής: Η σειρά αποφοιτήσεως των Σπουδαστών καθορίζεται από τη ΣΜΥ σύμφωνα με τη γενική σειρά επιτυχίας
Άρθρο 32 "Το άρθρο 98, αντικαθίσταται ως εξής: ΚΑΤΑΝΟΜΗ"
1.  
  Οι Σπουδαστές εισέρχονται στη Σχολή σε Όπλα (Διοικητικοί - Τεχνικοί) και Σώματα (Διοικητικοί - Τεχνικοί) και κατά τη διάρκεια της φοιτήσεώς τους κατανέμονται, όπως παρακάτω:
 1. Στο τέλος του Α΄ κύκλου εκπαίδευσης κατανέμονται οι Τεχνικοί Σπουδαστές των Όπλων και Σωμάτων σε Όπλα και Σώματα.
 2. Μετά την κατανομή αυτή, ακολουθεί η κατανομή αυτών σε ειδικότητες, σε χρόνο που καθορίζεται από το γενικό πρόγραμμα εκπαιδεύσεως.
 3. Στο τέλος του Β΄ κύκλου εκπαίδευσης οι Διοικητικοί Σπουδαστές των Όπλων και Σωμάτων, στα αντίστοιχα Όπλα και Σώματα, σε χρόνο που καθορίζεται από το γενικό πρόγραμμα εκπαιδεύσεως
2.  
  Η διαδικασία που ακολουθείται για την κατανομή, περιγράφεται παρακάτω:
 1. Το ΓΕΣ/ΔΟΡ καθορίζει τον αριθμό που πρέπει να κατανεμηθεί στις παραπάνω κατηγορίες και το ΓΕΣ/ΔΕΚΠ κοινοποιεί τα μέτρα επιλογής στη Σχολή που είναι έξη (6) δηλαδή 7άδα έως και 12άδα και την κατανομή των θέσεων σε κάθε επιλογική ομάδα
 2. Η κατανομή βασίζεται στη σειρά αρχαιότητας που έχει εντός της επιλογικής ομάδας και την προτίμηση του Σπουδαστού
 3. Με την Ημερήσια Διαταγή της Σχολής, συγκροτείται επιτροπή με πρόεδρο το Διευθυντή Σπουδών και μέλη τον Διευθυντή του 3ουΕΓ, τους Διοικητές των Ταγμάτων και τους Σπουδαστές Επιλοχίες όλων των Λόχων, η οποία:
 4. (1).
 5. Συγκεντρώνει τους Σπουδαστές σε κατάλληλη αίθουσα και κοινοποιεί τη σειρά επιτυχίας τους. (2).
 6. Τοποθετεί μετά από έλεγχο, μέσα σε κληρωτίδα τα επιλογικά μέτρα, δηλαδή τους αριθμούς 7,8,9,10,11 και 12. (3).
 7. Καθορίζει με κλήρωση από το σύνολο των Σπουδαστών, αυτόν που θα προβεί στην κλήρωση του επιλογικού μέτρου. (4).
 8. Κοινοποιεί την επιλογική ομάδα, στην οποία ανήκει ο κάθε Σπουδαστής, βάση της σειράς επιτυχίας και του επιλογικού μέτρου που κληρώθηκε. (5).
 9. Κατανέμει τους Σπουδαστές στις θέσεις, όπως παρακάτω:
 10. (α).
 11. Καλεί τον πρώτο κατά σειρά επιτυχίας της πρώτης επιλογικής ομάδας, ο οποίος δηλώνει με υπεύθυνη δήλωση τη θέση της προτιμήσεώς του και καλύπτεται αυτή που δήλωσε. (β).
 12. Ο δεύτερος της πρώτης επιλογικής ομάδας προσκαλούμενος στη συνέχεια και αφού γνωρίζει ότι καλύφθηκε μία θέση, δηλώνει τη θέση προτιμήσεώς του από τις υπόλοιπες και καλύπτει τη δεύτερη από αυτές. (γ).
 13. Ο τρίτος κ.λ.π. με όμοιο τρόπο καλύπτει τις υπόλοιπες θέσεις της επιλογικής ομάδας. (δ).
 14. Το ίδιο εφαρμόζεται για όλες τις επιλογικές ομάδες. (6).
 15. Συντάσσει πρακτικό κατανομής, το οποίο αφού θεωρηθεί από το Διοικητή της Σχολής, υποβάλλεται στο ΓΕΣ για κύρωση από τον Δντή ΔΙΔΕ/ΓΕΣ».
Άρθρο 33 "Το άρθρο 99, αντικαθίσταται ως εξής: ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ"
1.  
  Όταν τελειώσουν οι εξετάσεις Α΄ κύκλου (1ο έτος) εκπαιδεύσεως η Διεύθυνση Σπουδών εκτελεί τα παρακάτω:
 1. Καταχωρεί τη βαθμολογία στα τηρούμενα βαθμολόγια όλων των μαθημάτων και εξάγει το σύνολο των μορίων που πέτυχε κάθε Σπουδαστής
 2. Καθορίζει από τη σειρά επιτυχίας την αρχαιότητα τους στην τάξη
 3. Συντάσσει τους προβλεπόμενους πίνακες αποτελεσμάτων Ιης τάξεως κατά σειρά επιτυχίας και τους υποβάλλει στο ΓΕΣ/ΔΙΔΕ για κύρωση και προαγωγή των επιτυχόντων Σπουδαστών Ιης τάξεως στη ΙΙα τάξη
2.  
  Όταν τελειώσουν οι εξετάσεις του Β΄ κύκλου εκπαιδεύσεως, η Διεύθυνση Σπουδών εκτελεί τα παρακάτω:
 1. Καταχωρεί τη βαθμολογία στα τηρούμενα βαθμολόγια όλων των μαθημάτων και εξάγει το σύνολο των μορίων που πέτυχε κάθε Σπουδαστής
 2. Με βάση το σύνολο των μορίων Α΄ και Β΄ κύκλου εκπαιδεύσεως, εξάγει τη γενική σειρά αποφοιτήσεως των Σπουδαστών, χωριστά για Όπλα (Διοικητικοί - Τεχνικοί) και Σώματα (Διοικητικοί - Τεχνικοί)
 3. Συντάσσει τους προβλεπόμενους πίνακες αποτελεσμάτων ΙΙας τάξεως κατά σειρά επιτυχίας και τους υποβάλλει στο ΓΕΣ/ΔΙΔΕ για κύρωση
 4. Οι πίνακες κυρώνονται από το Διευθυντή της ΔΙΔΕ του ΓΕΣ και με βάση αυτούς εκδίδεται από το 1ο ΕΓ/ΓΕΣ απόφαση ονομασίας αυτών σε Λοχίες
3.  
  Οι Σπουδαστές που κρίθηκαν επανεξεταστέοι:
 1. Της Ιης τάξεως, επανεξετάζονται όπως καθορίζεται στο άρθρο 96 και από αυτούς όσοι:
 2. (1) Επιτύχουν προάγονται στη ΙΙα τάξη.
 3. (2) Αποτύχουν παραμένουν στην ίδια τάξη.
 4. Της ΙΙης τάξεως επανεξετάζονται σε πέντε (5) ημέρες από τότε που θα εξαχθούν τα αποτελέσματα του Β΄ κύκλου και όσοι:
 5. (1) Επιτύχουν ονομάζονται Μόνιμοι Λοχίες.
 6. (2) Αποτύχουν παραμένουν στην ίδια τάξη, πλην αυτών που αποτυγχάνουν για δεύτερη φορά και οι οποίοι αποβάλλονται από τη Σχολή.
 7. Για τους επιτυχόντες μετά την επανεξέταση Σπουδαστές Ιης και ΙΙης τάξεως υποβάλλονται συμπληρωματικοί πίνακες
Άρθρο 34 "Στο άρθρο 106 η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής: ΔΙΑΓΡΑΦΗ - ΑΠΟΛΥΣΗ - ΑΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΗ"
1.  
  Σπουδαστής
 1. Διαγράφεται από τη Σχολή:
 2. (1) Με την Ημερησία Διαταγή της Σχολής κατόπιν διαταγής του ΓΕΣ, αν υποβάλει παραίτηση μέχρι την ημέρα της ορκωμοσίας του.
 3. Στην περίπτωση αυτή χρειάζεται υπεύθυνη δήλωση του ίδιου και συγκατάθεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα ή του ασκούντος τη γονική μέριμνα κατόπιν δικαστικής απόφασης, εφόσον είναι ανήλικος.
 4. (2) Με διαταγή του ΓΕΣ, αν υποβάλλει παραίτηση μετά την ορκωμοσία του σε οποιοδήποτε στάδιο της φοίτησής του πριν την ονομασία του σε υπαξιωματικό.
 5. Απολύεται από τη Σχολή με διαταγή του ΓΕΣ λόγω σωματικής ανικανότητας ή ακαταλληλότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Διατάγματος περί εξετάσεως της σωματικής ανικανότητας των Σπουδαστών των Στρατιωτικών Σχολών, που ισχύει και κατόπιν γνωμοδότησης της ΑΣΥΕ.
 6. Σε περίπτωση που επιτυχών υποψήφιος είναι ασθενής, οφείλει να παρουσιασθεί στη Σχολή την καθοριζόμενη ημερομηνία.
 7. Θα εγγραφεί και θα αποσταλεί στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο για θεραπεία, εφόσον η ασθένειά του προβλέπεται να αποκατασταθεί πλήρως σε χρόνο μικρότερο από 3 μήνες.
 8. Αν η αποκατάσταση της υγείας που προβλέπεται να διαρκέσει περισσότερο από 3 μήνες, κρίνεται ακατάλληλος για τη ΣΜΥ.
 9. Παραπέμπεται στην ΑΣΥΕ, η οποία γνωμοδοτεί για τη διαγραφή του Σπουδαστή από τη Σχολή.
Άρθρο 35
1.  
  Στη θέση του καταργηθέντος άρθρου 107 του Π.Δ/τος 515/85 με την παρ. ζ του άρθρ. 42 του Ν.2109/92 τίθεται νέο άρθρο 107, που έχει ως εξής: ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η διαδικασία συγκροτήσεων και συγκλήσεως των ανακριτικών συμβουλίων, τα της παραπομπής συνεδριάσεως διαδικασίας ενώπιόν τους και τα της διασκέψεώς τους, οι περιπτώσεις ακυρώσεως των γνωμοδοτήσεών τους, η άσκηση προσφυγής κατά αποφάσεών τους καθώς και τα των εξαιρέσεων και κωλυμάτων των μελών τους ρυθμίζονται με το υπ’ αριθ. Π.Δ 269/93 (ΦΕΚ 115/9.7.93 τ.Α΄) «Ανακριτικά Συμβούλια Στρατιωτικού Προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων».
Άρθρο 36 "Στο άρθρο 109 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:"
7.  
  Όταν διαγράφεται λόγω παραίτησης, η Σχολή επιδίδει στο διαγραφόμενο Σπουδαστή αντίγραφο της διαταγής διαγραφής, τον διαγράφει από τη δύναμή της και αποστέλλει στο Στρατολογικό Γραφείο, από το οποίο παρακολουθείται πλήρες Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου, για τη στρατολογική του τακτοποίηση
Άρθρο 37
1.  
  Το εδάφιο 2 της υποπαραγράφου γ της παραγράφου 1 του άρθρου 127 αντικαθίσταται ως εξής: (2). Οι βαθμοφόροι Σπουδαστές της ΙΙας τάξεως φέρουν και στα δύο μανίκια όλων των στολών τα παρακάτω διακριτικά: (α). Οι Δεκανείς. 1 σιρίτι πλάτους 0,010μ. από μεταξένια ταινία χρώματος κίτρινου, σε σχήμα γωνίας 1200 με μήκος 0,065μ. κάθε μία και είναι ραμμένο σε κομμάτι υφάσματος αναλόγων διαστάσεων του ιδίου χρώματος με το χιτώνιο της στολής. (β). Οι Λοχίες. 2 σιρίτια ίδια με το σιρίτι των Δεκανέων. (γ). Οι Επιλοχίες. 3 σιρίτια ίδια με το σιρίτι των Δεκανέων. (δ). Ο Αρχιλοχίας. 4 σιρίτια ίδια με το σιρίτι των Δεκανέων. (ε). Στη γωνία των διακριτικών των παραπάνω βαθμών τοποθετείται το έμβλημα του Στρατού (φλογοφόρος).».
Άρθρο 38
1.  
  Τελικές Διατάξεις Όπου στον Οργανισμό το εκπαιδευόμενο προσωπικό αναφέρεται ως «Μαθητής» να αντικατασταθεί με τη λέξη «Σπουδαστής»
Άρθρο 39 "Έναρξη Ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τη διατάξη του άρθρου 13 του Ν.Δ. 2579/53 (ΦΕΚ 251/31 Αυγ/10 Σεπ 1953 τ.Α΄).
 • Τη 167/Σ 24η/16 Ιουλ 2002 Γνωμοδότηση του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου.
 • Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του Ν. 3036/2002 (ΦΕΚ 171/23.7.2002 τ.Α΄).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1911/90 (ΦΕΚ 166/11.12.90, τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ. 6 του Ν. 2913/2001 και τις διατάξεις του Ν. 1351/1983 (56/Α).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2109/92 (ΦΕΚ 205/29.12.92 τ.Α΄).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 4 εδάφιο ε΄ και του άρθρου 17 παρ. 1, εδάφιο ι΄ του Ν. 2292/95 «Οργάνωση και Λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 35/15.2.95, τ.Α΄).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τη Δ 38/03.2.2003 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1351 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1351 1983
ΝΟΜΟΣ 1990/1911 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1911 1990
Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδεύσεως, στρατολογίας, καταστάσεων του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1992/2109 1992
Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1995/2292 1995
Ρύθμιση θεμάτων Μετοχικών Ταμείων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις 2001/2913 2001
Τροποποίηση διατάξεων στρατολογικής νομοθεσίας, ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων ορισμένων κατηγοριών στρατευσίμων, ανυποτάκτων και οπλιτών, θέματα επαγγελματιών οπλιτών και άλλες διατάξεις. 2002/3036 2002
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1953/2579 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1953/2579 1953
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/426 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/426 1984
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/515 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/515 1985
Ανακριτικά Συμβούλια Στρατιωτικού Προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων. 1993/269 1993
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία