Οργάνωση και λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) και ένταξη του Ανεξάρτητου Ερευνητικού Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης (ΙΘΑΒΙΚ) και των Ινστιτούτων του Εθνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΚΘΕ), σ αυτό.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
αποφασίζουμε: ~Αρθρο 1 Σύσταση, Ενοποίηση και Ενταξη 1.Το ιδρυθέν με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 3 του Ν. 2919/2001 νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ. ΘΕ.) είναι ερευνητικός φορέας του Δημοσίου Τομέα, εποπτεύεται από την Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 1514/85 και του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος και έχει έδρα στην κοινότητα Αναβύσσου Αττικής. Για τις σχέσεις με το εξωτερικό, η επωνυμία είναι Ηellenic Centre fοr Μarine Research. 2.Το Ανεξάρτητο Ερευνητικό Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης (ΙΘΑΒΙΚ), που ιδρύθηκε με το Π.Δ. 331/1987 (ΦΕΚ Α~152) και το Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΚΘΕ), που οργανώθηκε με το Π.Δ. 343/1986 (ΦΕΚ Α~151) από τη δημοσίευση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος ενοποιούνται και εντάσσονται στο Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ). ~Οπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται το ΕΚΘΕ ή το ΙΘΑΒΙΚ νοείται εφεξής το ΕΛΚΕΘΕ. ~Αρθρο 2 Σκοπός1.Σκοπός του ΕΛΚΕΘΕ είναι η διεξαγωγή επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, η πειραματική ανάπτυξη και επίδειξη, η διάδοση και εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας, ιδιαίτερα στους τομείς της μελέτης και προστασίας της υδρόσφαιρας, των οργανισμών της, των ορίων της με την ατμόσφαιρα, την ακτή και τον βυθό, των φυσικών, χημικών, βιολογικών και γεωλογικών συνθηκών που επικρατούν και διέπουν τα παραπάνω συστήματα, με (α) παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών, (β) υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων που αφορούν την κοινωνία, την οικονομία, τον πολιτισμό, (γ) οικονομική τους εκμετάλλευση είτε από το ΕΛΚΕΘΕ ή και τους εργαζόμενους σ αυτό ή και από τρίτους. 2.Για την επίτευξη των πιο πάνω σκοπών το ΕΛΚΕΘΕ: 1)Σχεδιάζει και εκτελεί ερευνητικά και τεχνολογικά προγράμματα και έργα, εκπονεί μελέτες. 2)Προωθεί την ανάπτυξη σχέσεων και συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς, ΑΕΙ, συναφή ερευνητικά ιδρύματα, της ημεδαπής ή αλλοδαπής και οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο κρίνεται αναγκαίο. 3)Ειδικεύει επιστήμονες στους παραπάνω τομείς με την οργάνωση και τη χρηματοδότηση ερευνητικών δραστηριοτήτων, μεταπτυχιακών δραστηριοτήτων, υποτροφιών, δημοσιεύσεων, εκδόσεων και συνεδρίων. 4)Συμβάλλει στην εκπαίδευση, κατάρτιση, ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση του κοινού με εκδόσεις, διοργάνωση διαλέξεων, εκθέσεων και επιδεικτικών έργων. 5)Παρέχει επιστημονικές και τεχνολογικές πληροφορίες και τεκμηρίωση στους τομείς της αρμοδιότητάς του, διαθέτοντας την κατάλληλη ηλεκτρονική διασύνδεση και υποδομή. 6)Παράγει προϊόντα και παρέχει υπηρεσίες σχετικά με τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα, μόνο του, ή με τη σύσταση θυγατρικών εταιρειών ή σε συνεργασία με τρίτους, όπως επιχειρήσεις, χρηματοδοτικούς οργανισμούς, επιστημονικά και τεχνολογικά πάρκα κτλ. 7)Αντιπροσωπεύει τη χώρα σε διεθνείς οργανισμούς που έχουν συναφείς με το ΕΛΚΕΘΕ δραστηριότητες. 8)Αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα συναφή με τους σκοπούς του. ~Αρθρο 3 Οργανα διοίκησης Το ΕΛΚΕΘΕ έχει τα εξής όργανα διοίκησης: 1)Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.). 2)Τον Διευθυντή. ~Αρθρο 4 Διοικητικό Συμβούλιο 1.Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του ΕΛΚΕΘΕ αποτελείται από: 1)Τον Διευθυντή του, ως πρόεδρο. 2)Τους Διευθυντές των Ινστιτούτων του. 3)Εναν εκπρόσωπο των ερευνητών του κέντρου, με τον αναπληρωτή του. 4)Εναν εκπρόσωπο των τεχνικών και διοικητικών υπαλλήλων του κέντρου, με τον αναπληρωτή του. 2.Ο διορισμός των μελών του Δ.Σ. γίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Εάν δεν εκλεγούν εκπρόσωποι των εργαζομένων, το Δ.Σ. συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα με τα υπόλοιπα μέλη του. Οι εκπρόσωποι αυτοί είναι ανακλητοί και αντικαθίστανται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μετά από πρόταση του σώματος που τους εκλέγει. Η ειδικότερη διαδικασία εκλογής και ανάκλησης των εκπροσώπων αυτών καθορίζεται στον εσωτερικό κανονισμό του ΕΛΚΕΘΕ. Το Δ.Σ. εκλέγει από τους διευθυντές των ινστιτούτων, με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του, έναν αντιπρόεδρο. 3.Το Δ.Σ. αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τη διοίκηση του ΕΛΚΕΘΕ και ιδίως: 1)Εγκρίνει ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του Κέντρου το ερευνητικό, τεχνολογικό και αναπτυξιακό πρόγραμμα αυτού και τον αντίστοιχο ετήσιο προϋπολογισμό συνολικά και την κατανομή του στις οργανωτικές μονάδες (Ινστιτούτα, υπηρεσίες κλπ.). Συντονίζει τις ερευνητικές δραστηριότητες των ινστιτούτων. 2)Εγκρίνει ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του Κέντρου τον απολογισμό και τον ισολογισμό αυτού. 3)Εκτελεί τις αποφάσεις των επιτροπών πρόσληψης, προαγωγής και κρίσης των ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημόνων. 4)Καταρτίζει τον κατάλογο επιστημόνων για τις επιτροπές κρίσης ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημόνων του άρθρου 16, παρ.3 του Ν.1514/85. 5)Ασκεί πειθαρχική εξουσία στο προσωπικό του ΕΛΚΕΘΕ. 6)Εκτελεί τις δαπάνες του Κέντρου στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του. 7)Θέτει σε λειτουργία παραρτήματα, γραφεία, σταθμούς ή άλλες μονάδες. 8)Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα σχετική με τη διοίκηση του ΕΛΚΕΘΕ, η οποία δεν ανατίθεται σε άλλο όργανο. Το Δ.Σ. μπορεί να μεταβιβάζει στον Διευθυντή του ΕΛΚΕΘΕ αρμοδιότητές του εκτός από εκείνες που προβλέπονται στις περιπτώσεις α, β, και ε της παραγράφου αυτής. ~Αρθρο 5 Διευθυντής του ΕΛΚΕΘΕ 1.Συνιστάται θέση Διευθυντή του ΕΛΚΕΘΕ. Ο Διευθυντής του ΕΛΚΕΘΕ διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 9 παρ.5 του ν. 1514/85 και πρέπει να έχει τα προσόντα που προβλέπονται στο άρθρο 1 παρ.7 του ν.2919/2001. Ο Διευθυντής του ΕΛΚΕΘΕ διορίζεται με πενταετή θητεία. 2.Ο Διευθυντής του ΕΛΚΕΘΕ έχει τις εξής αρμοδιότητες: 1)Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. του Κέντρου και εκτελεί τις αποφάσεις του. Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή έλλειψης αυτού οι αρμοδιότητές του ασκούνται από τον αντιπρόεδρο του Δ.Σ. 2)Προΐσταται όλων των τεχνικών, διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών του ΕΛΚΕΘΕ, καθώς και όλων των Σταθμών και Γραφείων, αυτού. 3)Εκπροσωπεί το ΕΛΚΕΘΕ στα δικαστήρια και στις εξώδικες σχέσεις του. 4)Εισηγείται στο Δ.Σ. το ερευνητικό τεχνολογικό και αναπτυξιακό πρόγραμμα του Κέντρου και τον αντίστοιχο ετήσιο προϋπολογισμό με βάση τις επιμέρους προτάσεις των Ινστιτούτων αυτού. 5)Εισηγείται στο Δ.Σ. τον απολογισμό και ισολογισμό του ΕΛΚΕΘΕ. 6)Τοποθετεί το προσωπικό στις οργανωτικές μονάδες του κέντρου. 7)Ασκεί όσες αρμοδιότητες του αναθέτει το Δ.Σ. 3.Ο Διευθυντής του ΕΛΚΕΘΕ υπηρετεί με πλήρη απασχόληση. Συγχρόνως μπορεί να ασκεί ερευνητικά καθήκοντα με μερική απασχόληση μόνο στο ίδιο ερευνητικό κέντρο ή αν είναι μέλος ΔΕΠ Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, να διδάσκει ένα εξαμηνιαίο μάθημα. ~Αρθρο 6 ΔιάρθρωσηΤο ΕΛΚΕΘΕ αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα, Υπηρεσίες, Σταθμούς και Γραφεία: Α. Ινστιτούτα: 1) Ωκεανογραφίας 2) Υδατοκαλλιεργειών 3) Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων 4) Εσωτερικών Υδάτων 5) Θαλάσσιας Βιολογίας και Γενετικής Οι εγκαταστάσεις των Ινστιτούτων βρίσκονται στην Αττική και την Κρήτη και μπορεί να επεκτείνονται οπουδήποτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Β. Υπηρεσίες: 1) Διεύθυνση Υποστήριξης Ερευνών και Τεκμηρίωσης 2) Διεύθυνση Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Προώθησης Προϊόντων και Υπηρεσιών 3) Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 4) Ναυτική Υπηρεσία Γ. Σταθμοί και Γραφεία 1) Υδροβιολογικός Σταθμός Ρόδου 2) Ενυδρείο Ηρακλείου 3) Ενυδρείο Αττικής 4) Μεσογειακός Θαλάσσιος Σταθμός Χανίων 5) Γραφεία Θεσσαλονίκης, Καλαμάτας, Λέσβου, Πρέβεζας, Αχαΐας και Αγρινίου Δ. Γραφείο Νομικού Συμβούλου Τα Ινστιτούτα, οι σταθμοί και τα γραφεία αποτελούν υπηρεσιακές μονάδες του ΕΛΚΕΘΕ και έχουν λειτουργική αυτοτέλεια για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ερευνητικών, επιστημονικών και τεχνολογικών αναγκών που καλύπτουν. ~Αρθρο 7 Επιστημονικά Αντικείμενα των Ινστιτούτων 1.Το Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας έχει ως επιστημονικό αντικείμενο την καταγραφή, τη μελέτη και την έρευνα των φυσικών, χημικών, βιολογικών και γεωλογικών συνθηκών που επικρατούν στο θαλάσσιο οικοσύστημα και στα φυσικά του όρια με την ατμόσφαιρα, το βυθό και την ακτή. Το Ινστιτούτο διεξάγει έρευνα και προσφέρει υπηρεσίες μεταξύ άλλων: στους τομείς βιογεωχημείας, γεωλογίας, παράκτιου περιβάλλοντος, επιχειρησιακής ωκεανογραφίας, ωκεανογραφίας ανοικτών θαλασσών, θαλάσσιας τεχνολογίας και θαλάσσιας μετεωρολογίας, μέτρησης και πρόγνωσης της κατάστασης των θαλασσών, καθώς και στον τομέα της θαλάσσιας τεχνολογίας. 2.Το Ινστιτούτο Υδατοκαλλιεργειών έχει ως επιστημονικό αντικείμενο την εκτέλεση πρωτότυπης έρευνας, την ανάπτυξη και τη μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας και την επιμόρφωση νέου ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα των υδατοκαλλιεργειών και συναφών περιοχών, ιδίως δε στην κατανόηση της βιολογίας, φυσιολογίας, παθολογίας, ηθολογίας, μεταβολισμού και γενετικής των εκτρεφόμενων ή δυνάμενων να εκτραφούν υδρόβιων οργανισμών, τη βελτίωση της παραγωγής και ποιότητάς τους, στην αλληλεπίδραση υδατοκαλλιεργειών και περιβάλλοντος, στη βελτίωση των γεννητόρων, στη σύνθεση και τεχνολογία παρασκευής ιχθυοτροφών και επιλογή και καλλιέργεια νέων ειδών, στην ανάπτυξη συστημάτων παραγωγής και μεθοδολογιών διαχείρισης για όλα τα στάδια ανάπτυξης των εκτρεφόμενων οργανισμών, τον έλεγχο και ενίσχυση της φυσικής παραγωγικότητας των υδατικών συστημάτων, καθώς και τις μεθοδολογίες διαχείρισης ενυδρείων. 3.Το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων έχει ως αντικείμενο την εκτίμηση των υδροβιολογικών πόρων, την εκπόνηση διαχειριστικών υποδειγμάτων για τα αλιευτικά αποθέματα, την τεχνολογική ανάπτυξη των αλιευτικών εργαλείων και την βελτίωση της ποιότητας και της επεξεργασίας των αλιευμάτων. Ειδικότερα, σκοπός του Ινστιτούτου είναι να συμβάλει, με έρευνα, μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας και επιμόρφωση καθώς και με την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών, στην αειφόρο διαχείριση του αλιευτικού πλούτου, στην ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων εμπλουτισμού και προστασίας των ιχθυοπληθυσμών, στην οργάνωση και υλοποίηση συστημάτων ολιστικής διαχείρισης των αλιευτικών πόρων και της ανθρωπογενούς δράσης κυρίως στην παράκτια ζώνη και τέλος στη βελτίωση της ποιότητας του αλιεύματος και των προϊόντων μεταποίησής του. 4.Το Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων έχει ως επιστημονικό αντικείμενο την περιβαλλοντική έρευνα που αφορά στην προστασία και διαχείριση των λεκανών απορροής και των οικοσυστημάτων τους. Ειδικότερα, σκοπός του Ινστιτούτου είναι να συμβάλει στην παραγωγή γνώσης, στην επίλυση προβλημάτων και στις μελέτες για τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των υδατικών πόρων και των οικοσυστημάτων τους, την προστασία, διατήρηση και ανάδειξη βιοτόπων, ενδημικών ειδών και βιολογικών πόρων, την εκτίμηση και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και της οικολογικής ποιότητας, τη διαχείριση του νερού σε νησιωτικές, παράκτιες και ηπειρωτικές περιοχές, την ανάπτυξη στρατηγικών και την αξιοποίηση των υδατικών και βιολογικών πόρων, την αποκατάσταση ρυπασμένων περιοχών, τον περιορισμό και αποτροπή της ρύπανσης, τα φαινόμενα υφαλμύρωσης, ερημοποίησης και πλημμυρών, την επαναχρησιμοποίηση και πολλαπλή χρήση των νερών, τις κλιματικές μεταβολές και τη βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων. 5.Το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας και Γενετικής έχει ως επιστημονικό αντικείμενο την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη που αναφέρεται κυρίως στη βιοποικιλότητα, τη δομή και τη δυναμική οικοσυστήματος, τη διαχείριση οικοσυστημάτων, τη γενετική των θαλασσίων οργανισμών, την αναζήτηση νέων ή βελτιωμένων προϊόντων και οργανισμών, καθώς και την πιστοποίηση της γνησιότητας και προέλευσης των οργανισμών και προϊόντων τους. ~Αρθρο 8 Προϊστάμενοι των Ινστιτούτων 1.Προϊστάμενος του κάθε Ινστιτούτου είναι ο διευθυντής αυτού, ο οποίος διορίζεται με πενταετή θητεία. Σε κάθε Ινστιτούτο του ΕΛΚΕΘΕ συστήνεται αντίστοιχα μια θέση διευθυντή, πενταετούς θητείας. Ως διευθυντής διορίζεται επιστήμονας που έχει τα προσόντα ερευνητή Α βαθμίδας, με ειδίκευση σε επιστημονικό ερευνητικό αντικείμενο της επιστημονικής περιοχής του Ινστιτούτου και επαρκή διοικητική πείρα, ο οποίος δεν έχει συμπληρώσει κατά την ημέρα του διορισμού του το 63ο έτος της ηλικίας του. Κατά τα λοιπά έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του Ν.1514/85, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 1 παρ.11 του Ν. 2919/2001 και ιδίως οι σχετικές με την επιλογή, τη θητεία, τον ορισμό των αποδοχών τους και την ένταξή τους, μετά τη λήξη της θητείας τους. 2.Ο διευθυντής έχει ιδίως την ευθύνη για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία του Ινστιτούτου, την κατάρτιση και εισήγηση στο Δ.Σ. του ΕΛΚΕΘΕ του ερευνητικού και τεχνολογικού αναπτυξιακού προγράμματος και την κατάρτιση σχεδίου για τα κονδύλια του ετήσιου προϋπολογισμού του ΕΛΚΕΘΕ που αναφέρονται στις δραστηριότητες του Ινστιτούτου και ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται στον εσωτερικό κανονισμό του ΕΛΚΕΘΕ ή του ανατίθεται με απόφαση του Δ.Σ. του Κέντρου. 3.Τον διευθυντή του Ινστιτούτου απόντα, ελλείποντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ερευνητής Α (ή Β εφόσον δεν υπηρετεί στο Ινστιτούτο ερευνητής Α) που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛΚΕΘΕ. ~Αρθρο 9 Επιστημονικά Γνωμοδοτικά Συμβούλια των Ινστιτούτων (ΕΓΣ) 1.Στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του ο διευθυντής κάθε Ινστιτούτου επικουρείται από επιστημονικό γνωμοδοτικό συμβούλιο (ΕΓΣ) που λειτουργεί σε κάθε Ινστιτούτο του ΕΛΚΕΘΕ. 2.Το κάθε ΕΓΣ αποτελείται από τρία έως πέντε μέλη, τα οποία είναι ερευνητές του Ινστιτούτου βαθμίδας Α ή Β που εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από το σύνολο των ερευνητών του Ινστιτούτου. Αν δεν υπάρχουν αρκετοί ερευνητές βαθμίδας Α ή Β μπορούν να εκλεγούν και ερευνητές βαθμίδας Γ. Ο αριθμός των μελών του ΕΓΣ, η διαδικασία εκλογής τους, ο τρόπος λειτουργίας του ΕΓΣ, οι ειδικότερες αρμοδιότητές του και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, καθορίζονται με τον εσωτερικό κανονισμό του ΕΛΚΕΘΕ. ~Αρθρο 10 Σταθμοί - Γραφεία 1.Ο Υδροβιολογικός Σταθμός Ρόδου διαχειρίζεται και λειτουργεί το Ενυδρείο και το Μουσείο, που βρίσκονται στην πόλη της Ρόδου. Λαμβάνει επίσης μέτρα για την προβολή τους, την ανάπτυξη δημοσίων σχέσεων και ερευνητικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων. 2.Το Ενυδρείο Ηρακλείου διαχειρίζεται και λειτουργεί το Ενυδρείο και το Μουσείο που βρίσκονται στις Γούρνες Ηρακλείου. 3.Το Ενυδρείο Αττικής διαχειρίζεται και λειτουργεί τις ενυδρειακές εγκαταστάσεις του ΕΛΚΕΘΕ στην Αττική. 4.ΟΜεσογειακός Θαλάσσιος Σταθμός Χανίων, οργανώνει δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο. 5.Ο Υδροβιολογικός Σταθμός Ρόδου, το Ενυδρείο Ηρακλείου, το Ενυδρείο Αττικής και ο Μεσογειακός Θαλάσσιος Σταθμός Χανίων και τα Γραφεία Θεσσαλονίκης, Καλαμάτας, Λέσβου, Πρέβεζας, Αχαίας και Αγρινίου στελεχώνονται από έναν προϊστάμενο και το προσωπικό που κρίνεται απαραίτητο για τη λειτουργία τους και διατίθεται με απόφαση του Διευθυντή του Κέντρου. Λεπτομέρειες για τη λειτουργία των Σταθμών και Γραφείων καθορίζονται με τον εσωτερικό κανονισμό. Τα έσοδα που προκύπτουν από τη λειτουργία των Σταθμών και των ενυδρείων κατατίθενται στον Ειδικό Λογαριασμό του ΕΛΚΕΘΕ, σύμφωνα με αποφάσεις του Δ.Σ. Κατά τα λοιπά θα ισχύουν τα προβλεπόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό του Κέντρου. Τα Γραφεία Θεσσαλονίκης, Καλαμάτας,Λέσβου, Πρέβεζας, Αχαΐας και Αγρινίου, αποτελούν τις ερευνητικές και τεχνολογικές μονάδες εξυπηρέτησης των στόχων του Κέντρου στις Περιφέρειες. ~Αρθρο 11 Διεύθυνση Υποστήριξης Ερευνών και Τεκμηρίωσης 1.Η Διεύθυνση Υποστήριξης Ερευνών και Τεκμηρίωσης αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα: 1)Τμήμα Βιβλιοθήκης, Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης. 2)Τμήμα Υπολογιστικού Κέντρου. 3)Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. 4)Τμήμα Εκδόσεων. 2.Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ερευνών και Τεκμηρίωσης, κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων ως εξής: 1)Το Τμήμα Προγραμμάτων και Αποτίμησης Ερευνών, ασκεί τις εξής αρμοδιότητες: Παρέχει κάθε απαιτούμενη διοικητική υποστήριξη στους διευθυντές των ινστιτούτων, στα ΕΓΣ των ινστιτούτων του Κέντρου προκειμένου να καταρτίσουν το ερευνητικό πρόγραμμα του ΕΛΚΕΘΕ και των ινστιτούτων του, να παρακολουθήσουν την εκτέλεση και την αποτίμηση των αποτελεσμάτων των ερευνητικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων των ινστιτούτων του ΕΛΚΕΘΕ. Συντονίζει την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών ή την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων από το ΕΛΚΕΘΕ για λογαριασμό δημοσίων υπηρεσιών, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ιδιωτών, ύστερα από σχετική αίτησή τους. 2)Το Τμήμα Βιβλιοθήκης, Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης ασκεί τις εξής δραστηριότητες: Μεριμνά για τη συγκέντρωση επιστημονικών και τεχνολογικών στοιχείων και πληροφοριών στους επιστημονικούς τομείς που καλύπτουν οι δραστηριότητες του ΕΛΚΕΘΕ. Συλλέγει στατιστικά και λοιπά συγκριτικά δεδομένα αναγκαία για τη σχεδίαση και παρακολούθηση των ερευνητικών προγραμμάτων. Συγκεντρώνει τα αναγκαία στοιχεία και πληροφορίες για διαρκή ενημέρωση του αρχείου των επιστημόνων, καθώς επίσης και για επιστημονικά όργανα και ερευνητικά προγράμματα. Ταξινομεί και τεκμηριώνει τα στοιχεία που συγκεντρώνει κατά επιστημονικούς κλάδους και δραστηριότητες του ΕΛΚΕΘΕ. Μεριμνά για την παρουσίαση του τεκμηριωμένου υλικού και τη στατιστική απεικόνιση του εκτελουμένου έργου του ΕΛΚΕΘΕ κατά κλάδους της δραστηριότητάς του. Τηρεί και ενημερώνει τα πάσης φύσης αρχεία. Μεριμνά για την έκδοση ειδικών εντύπων και ενημερωτικών φυλλαδίων για τις δραστηριότητες του ΕΛΚΕΘΕ. Μεριμνά γαι την οργάνωση και λειτουργία της βιβλιοθήκης του Κέντρου. Συμμετέχει στη διαδικασία ανάπτυξης του Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος και στο Δίκτυο Ειδικών Επιστημονικών Βιβλιοθηκών και πάσης φύσεως ερευνητικών κέντρων, αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και συνεργάζεται με το Κέντρο Τεκμηρίωσης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, ιδιαίτερα σε θέματα ενημέρωσης βιβλιογραφικών αρχείων και χορήγησης φωτοαντιγράφων επιστημονικής και τεχνολογικής βιβλιογραφίας σε ενδιαφερόμενους πολίτες. Μεριμνά για την έκδοση ειδικών εντύπων και ενημερωτικών φυλλαδίων για τις δραστηριότητες του κέντρου. 3)Το Τμήμα Υπολογιστικού Κέντρου, ασκεί τις εξής αρμοδιότητες: Μεριμνά για τη συντήρηση και λειτουργία του υπολογιστικού συστήματος και των περιφερειακών του μονάδων. Παρέχει κάθε απαιτούμενη βοήθεια στα ινστιτούτα και το απαραίτητο λογισμικό για τα ερευνητικά προγράμματα του ΕΛΚΕΘΕ. Μεριμνά για τη δημιουργία, ενημέρωση και λειτουργία βάσεων και τραπεζών στοιχείων. Μεριμνά για τη μηχανοργάνωση της διεύθυνσης διοικητικού ιδιαίτερα σε θέματα μισθοδοσίας, οικονομικών και αυτοματισμού γραφείου. 4)Το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, ασκεί τις εξής αρμοδιότητες: Μεριμνά για τη λειτουργία και συντήρηση των εργαστηρίων (ηλεκτρονικού, ηλεκτρολογικού, μηχανουργείου κλπ.), τη συντήρηση του επιστημονικού και τεχνολογικού εξοπλισμού που βρίσκεται στο κέντρο ή τα πλωτά του μέσα, καθώς και τη συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων. 5)Το Τμήμα Εκδόσεων, ασκεί τις εξής αρμοδιότητες: Μεριμνά για την έκδοση και διάθεση με κάθε πρόσφορο τρόπο των άρθρων, μονογραφιών, συγγραμμάτων κλπ. του προσωπικού του ΕΛΚΕΘΕ ή και εξωτερικών συνεργατών σε συμβατική ή και ηλεκτρονική μορφή. ~Αρθρο 12 Διεύθυνση Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Προώθησης Προϊόντων και Υπηρεσιών1.Η Διεύθυνση Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Προώθησης Προϊόντων και Υπηρεσιών αποτελείται από τα εξής τμήματα: 1)Τμήμα Προώθησης Προϊόντων και Υπηρεσιών. 2)Τμήμα Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και Ηλεκτρονικών Εφαρμογών. 2.Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Προώθησης Προϊόντων και Υπηρεσιών κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων ως εξής: 1)Το Τμήμα Προώθησης Προϊόντων και Υπηρεσιών μεριμνά για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των ερευνητικών προγραμμάτων και έργων που εκτελούνται στα ινστιτούτα του ΕΛΚΕΘΕ και την ανάπτυξη τεχνολογικών εφαρμογών και για την ενδεχόμενη οικονομική εκμετάλλευσή τους. Διαμεσολαβεί ανάμεσα στο ΕΛΚΕΘΕ ή και το ερευνητικό και τεχνικό προσωπικό του αφενός και επιχειρήσεις αφ ετέρου για την προώθηση και αξιοποίηση της γνώσης. Είναι αρμόδιο για την συντήρηση και την ανάπτυξη του ψηφιακού τόπου του Κέντρου και των σχετικών εφαρμογών αξιοποίησής του, την ανάπτυξη πολυμέσων εφαρμογών (νideο, CD, DVD, web εφαρμογές), την αναζήτηση επενδυτών για τη χρηματοδότηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων έντασης γνώσης, τη σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων, την προώθηση εφευρέσεων για κατοχύρωση κτλ. Επίσης παρέχει διοικητική και τεχνική υποστήριξη στις πρωτοποριακές δραστηριότητες που αναπτύσσονται στα πλαίσια των ερευνητικών προγραμμάτων του ΕΛΚΕΘΕ. 2)Το Τμήμα Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και Ηλεκτρονικών Εφαρμογών μεριμνά για την ανάπτυξη και συντήρηση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GΙS), ηλεκτρονικών χαρτών, ολοκληρωμένων πληροφορικών συστημάτων διαχείρισης και για την ανάπτυξη και συντήρηση των βάσεων δεδομένων του Κέντρου. ~Αρθρο 13 Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 1.Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα: 1)Τμήμα Προσωπικού. 2)Τμήμα Οικονομικού. 5)Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού 6)Τμήμα Γραμματείας. 2.Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων ως εξής: 1)Το Τμήμα Προσωπικού, ασκεί τις εξής αρμοδιότητες: Χειρίζεται όλα τα θέματα πρόσληψης και υπηρεσιακής κατάστασης του κάθε φύσης προσωπικού του ΕΛΚΕΘΕ και των ινστιτούτων του. Μεριμνά για τη συγκρότηση των κάθε φύσης ομάδων εργασίας, συμβουλίων και λοιπών επιτροπών του ΕΛΚΕΘΕ. Φροντίζει για την κατάρτιση των αποφάσεων μετακινήσεων εκτός έδρας και στο εξωτερικό του προσωπικού του κέντρου για την εξυπηρέτηση των αναγκών του ΕΛΚΕΘΕ. Μεριμνά για την κατάρτιση και προώθηση αποφάσεων μετάκλησης ειδικών από το εξωτερικό. Μελετά τις μεθόδους εργασίας και απλούστευσης των διαδικασιών. 2)Το Τμήμα Οικονομικού, ασκεί τις εξής αρμοδιότητες: Καταρτίζει και παρακολουθεί την ορθή εκτέλεση του τακτικού προϋπολογισμού του ΕΛΚΕΘΕ. Μεριμνά για την εκκαθάριση των αποδοχών και άλλων αποζημιώσεων του προσωπικού και των συνεργατών, που βαρύνουν τις πιστώσεις του τακτικού του προϋπολογισμού. Μεριμνά για τη σύσταση ειδικών λογαριασμών εξυπηρέτησης των ερευνητικών προγραμμάτων. Φροντίζει για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δημοσίων Επενδύσεων που αναφέρονται σε κατασκευές έργων και παρακολουθεί την ορθή εκτέλεσή τους. Τηρεί αρχείο δαπανών κατά ερευνητικό πρόγραμμα. Μεριμνά για την κατάρτιση των ετήσιων απολογισμών εσόδων και εξόδων, καθώς και των ετήσιων ισολογισμών και τηρεί όλα τα απαραίτητα λογιστικά βιβλία. Φροντίζει για την προμήθεια και διαχείριση των κάθε φύσης υλικών και εφοδίων που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του κέντρου. 3)Το Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού ασκεί τις εξής αρμοδιότητες: Μεριμνά για το σχεδιασμό και εκτέλεση του κεντρικού προγράμματος προμηθειών του ΕΛΚΕΘΕ (εκτός εκείνων τις οποίες πραγματοποιούν οι Διευθυντές των Ινστιτούτων μετά από εξουσιοδότηση του Δ.Σ. του Κέντρου) και τη λειτουργία αποθήκης υλικού. 4)Το Τμήμα Γραμματείας, ασκεί τις εξής αρμοδιότητες: Μεριμνά για τη διεκπεραίωση της εξερχόμενης αλληλογραφίας. Τηρεί κοινό και εμπιστευτικό πρωτόκολλο. Μεριμνά για την τήρηση του κεντρικού αρχείου του ΕΛΚΕΘΕ, για την προώθηση της εισερχόμενης αλληλογραφίας στα ινστιτούτα, καθώς και για κάθε θέμα που από τη φύση του σχετίζεται με το αντικείμενο της γραμματείας. Επίσης μεριμνά για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου, του φωτοτυπικού μηχανήματος αναπαραγωγής εγγράφων, των συσκευών τηλεομοιοτυπίας του κέντρου, καθώς και για την κίνηση κλητήρων και αυτοκινήτων. ~Αρθρο 14 Ναυτική Υπηρεσία Η Ναυτική Υπηρεσία, αποτελείται απο τα ακόλουθα τμήματα: 1)Τμήμα Κίνησης Σκαφών. 2)Τμήμα Κίνησης Βαθυσκαφών και Υποβρυχίων Δραστηριοτήτων. 3)Τμήμα Οικονομικής Υποστήριξης. 4)Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. 2.Οι αρμοδιότητες της Ναυτικής Υπηρεσίας, κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων ως εξής: 1)Το Τμήμα Κίνησης Σκαφών, ασκεί τις εξής αρμοδιότητες: ~Εχει την ευθύνη για τον προγραμματισμό κίνησης των σκαφών, σύμφωνα με τις ανάγκες των ερευνητικών προγραμμάτων. Φροντίζει για τις σχέσεις του ΕΛΚΕΘΕ με τις υπηρεσίες των λιμένων, κρατά επαφή με τα λιμεναρχεία για διευκολύνσεις και γενικά ο,τιδήποτε έχει σχέση με την κίνηση των σκαφών. Φροντίζει για τις σχέσεις του ΕΛΚΕΘΕ με τις υπηρεσίες του ΥΕΝ, του ΓΕΝ και της ΕΜΥ. Τηρεί αρχείο και πρωτόκολλο της υπηρεσίας και γενικά είναι αρμόδιο για τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας της υπηρεσίας. 2)Το Τμήμα Κίνησης Βαθυσκαφών και Υποβρυχίων Δραστηριοτήτων ασκεί τις εξής αρμοδιότητες: Εχει την ευθύνη για τη σωστή τεχνική και ασφαλή λειτουργία των βαθυσκαφών. Μεριμνά για τυχόν επισκευές και συντηρήσεις. Συνεργάζεται με τα πλωτά ερευνητικά σκάφη του ΕΛΚΕΘΕ ή άλλων ερευνητικών κέντρων βάσει του εγκεκριμένου από το Δ.Σ. κανονισμού λειτουργίας βαθυσκαφών. Το τμήμα αυτό στελεχώνεται κατ αποκλειστικότητα από επαγγελματίες αυτοδύτες, οι οποίοι εντάσσονται και λειτουργούν στο τμήμα, σύμφωνα με ειδικό κανονισμό λειτουργίας. 3)Το Τμήμα Οικονομικής Υποστήριξης, ασκεί τις εξής αρμοδιότητες: Εχει την ευθύνη για τον εφοδιασμό των σκαφών με τρόφιμα, υλικά και οτιδήποτε άλλο απαραίτητο για την καλή τους λειτουργία. Είναι αρμόδιο για οικονομικά θέματα που αφορούν τη λειτουργία σκαφών όπως μισθοί πληρωμάτων, ασφαλιστικές κρατήσεις κλπ. Καταρτίζει σχετικούς πίνακες μισθοδοσίας και τους προωθεί στο τμήμα οικονομικού της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών για τελική έγκριση. 4)Το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, ασκεί τις εξής αρμοδιότητες: ~Εχει την ευθύνη για την τεχνική λειτουργία των πλωτών μέσων. Μεριμνά για τις επισκευές, ανταλλακτικά και συντήρηση των σκαφών και αλιευτικών εργαλείων. Φροντίζει για τον εφοδιασμό των σκαφών σε καύσιμα και λιπαντικά. ~Αρθρο 15 Γραφείο Νομικού Συμβούλου Το Γραφείο Νομικού Συμβούλου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: Παραλαμβάνει όλα τα δικόγραφα που επιδίδονται στο ΕΛΚΕΘΕ, διαχειρίζεται τις δικαστικές υποθέσεις αυτού, στο πλαίσιο των αποφάσεων του Δ.Σ., ελέγχει και υπογράφει τα πρωτότυπα όλων των δικαιοπραξιών του ΕΛΚΕΘΕ, γνωμοδοτεί σε νομικά ερωτήματα που του τίθενται από το Δ.Σ. και από το Διευθυντή του ΕΛΚΕΘΕ, διεκπεραιώνει και αντιμετωπίζει τις υποθέσεις του ΕΛΚΕΘΕ με σκοπό την προστασία των συμφερόντων αυτού. ~Αρθρο 16 Πόροι - Απαλλαγές 1.Οι πόροι του ΕΛΚΕΘΕ προέρχονται από: 1)Κρατικές επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης για την κάλυψη των εξόδων της λειτουργίας του συμπεριλαμβανομένης της μισθοδοσίας. 2)Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης ή άλλων υπουργείων για την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων, έργων, μελετών, την προμήθεια εξοπλισμού και τη δημιουργία υποδομών. 3)Εισπράξεις από την εκμετάλλευση της περιουσίας του ΕΛΚΕΘΕ, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι εισπράξεις από εκδόσεις, καθώς και από παραχώρηση της χρήσης εξοπλισμού, αδειών εκμετάλλευσης τεχνογνωσίας και ερευνητικών αποτελεσμάτων. 4)~Εσοδα από αξιοποίηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και από συμμετοχή σε επιχειρήσεις έντασης γνώσης και εκμετάλλευσης τεχνογνωσίας, από δωρεές ή άλλες παροχές τρίτων και από σύναψη δανείων. 5)~Εσοδα από την εκτέλεση ερευνητικών έργων για λογαριασμό του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Ευρωπαϊκής Ενωσης και διεθνών οργανισμών, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ιδιωτών, την πώληση τεχνολογικών προϊόντων, την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών καθώς και από κάθε άλλη δραστηριότητα σχετική με τους σκοπούς του Κέντρου. 2.Το ΕΛΚΕΘΕ απαλλάσσεται από την καταβολή δασμών, φόρων και τελών οποιασδήποτε φύσης για τα εισαγόμενα από αυτό ερευνητικά όργανα, εξαρτήματά τους ή άλλα υλικά εξοπλισμού που είναι αναγκαία για την εκπλήρωση του προορισμού του (άρθρο 23 παρ.4 του Ν.1514/85). 3.Τα Ινστιτούτα αποτελούν διακεκριμένα κέντρα κόστους και εσόδων του ΕΛΚΕΘΕ κατά την τήρηση των λογιστικών βιβλίων. ~Αρθρο 17 Τακτικό Προσωπικό 1.Το τακτικό προσωπικό του ΕΛΚΕΘΕ διακρίνεται σε: 1)Ερευνητικό Προσωπικό. 2)Τεχνικό (επιστημονικό και μη) προσωπικό με τις εξής διακρίσεις: 1)Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες. 2)Κλάδος ΠΕ Ειδικών Τεχνικών Επιστημόνων. 3)Κλάδος ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών. 4) Κλάδος ΔΕ Τεχνικός. 3)Διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό με τους εξής κλάδους: 1)Κλάδος ΠΕ Διοικητικός - Οικονομικός. 2)Κλάδος ΤΕ Διοικητικός - Λογιστικός. 3)Κλάδος ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων. 4)Κλάδος ΔΕ Διοικητικών γραμματέων. 5) Κλάδος ΔΕ Τηλεφωνητών.. 6) Κλάδος ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας. 7) Κλάδος ΥΕ Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων. 8) Κλάδος ΥΕ Εργατών. 2.Το προσωπικό που υπηρετεί σε θέσεις της προηγούμενης παραγράφου είναι μόνιμο, με εξαίρεση το ερευνητικό προσωπικό των βαθμίδων Δ~ και Γ~ που υπηρετούν με θητεία (άρθρο 17 του Ν.1514/85). ~Αρθρο 18 Ερευνητικό Προσωπικό 1.Το ερευνητικό προσωπικό περιλαμβάνει πενήντα (50) θέσεις κοινές για τις βαθμίδες Α, Β, Γ και Δ. 2.Προσόντα διορισμού ή προαγωγής κατά βαθμίδα, ορίζονται τα εξής, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 12 του Ν.2919/2001: 1)Στη βαθμίδα Δ απαιτούνται γνώσεις και αποδεδειγμένη ικανότητα για υπεύθυνη εκτέλεση μιας φάσης ή ενός τμήματος έργου έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης που προκύπτουν από προσκομιζόμενα στοιχεία. 2)Στη βαθμίδα Γ: Πέρα από τα παραπάνω προσόντα, απαιτείται ο ερευνητής να έχει τεκμηριωμένη ικανότητα να σχεδιάζει και να εκτελεί έργα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να κατανέμει τμήματα ή φάσεις του έργου σε άλλους ερευνητές και να τους καθοδηγεί ή να τους επιβλέπει. Επίσης απαιτείται να έχει κάνει πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένα ή και να έχει διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 3)Στη βαθμίδα Β: Πέρα από τα παραπάνω προσόντα, απαιτείται ο ερευνητής να έχει τεκμηριωμένη ικανότητα να οργανώνει και να διευθύνει προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να συντονίζει και να κατευθύνει την έρευνα στα επιμέρους έργα του προγράμματος έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης και να αναζητεί και προσελκύει οικονομικούς πόρους από εξωτερικές πηγές για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του ινστιτούτου ή του κέντρου και να προωθεί πρωτοποριακές ιδέες στην επιστήμη και την τεχνολογία. Επίσης απαιτείται να έχει πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά και τεχνικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους και να έχει προσφέρει στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας και των εφαρμογών τους συμβολή αναγνωρισμένη από άλλους ερευνητές. 4)Στη βαθμίδα Α: Πέρα από τα παραπάνω προσόντα, απαιτείται ο ερευνητής να έχει αποδεδειγμένη ικανότητα να αναπτύσσει την έρευνα και τις εφαρμογές της σε νέους τομείς να συντονίζει δραστηριότητες σε ευρύτερα πεδία έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης να συμβάλλει στη χάραξη ερευνητικής και τεχνολογικής πολιτικής και την ανάπτυξη ερευνητικών οργανισμών με την προσέλκυση εξωτερικών χρηματοδοτήσεων, να έχει αναγνωρισθεί διεθνώς για την συμβολή του σε επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς της ειδικότητας του, να έχει συμβάλει στη διάδοση και εφαρμογή της παραγόμενης από την έρευνα γνώσης, να έχει πλούσιο συγγραφικό έργο σε μονογραφίες ή δημοσιεύσεις σε περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους ή και σημαντικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας. ~Αρθρο 19 Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες 1.Οι θέσεις των Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων ανέρχονται σε τριάντα πέντε (35), οι οποίες είναι κοινές για τις βαθμίδες Α, Β, Γ και Δ. 2.Οι Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες πρέπει να έχουν διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή μεταπτυχιακή εξειδίκευση σε ειδικό επιστημονικό τομέα σε ερευνητικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής και πείρα στο σχεδιασμό ή εφαρμογή επιστημονικών και τεχνολογικών προγραμμάτων και έργων (άρθρο 4 παρ.2 του Ν. 2919/2001). 3.Οι Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες επιλέγονται, προσλαμβάνονται και εξελίσσονται όπως και οι ερευνητές, κατ εφαρμογή των σχετικών για τους ερευνητές διατάξεων. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μπορεί να ορίζονται και ειδικότερα προσόντα που απαιτούνται για την πρόσληψη και την εξέλιξη των Ε.Λ.Ε. από βαθμίδα σε ανώτερη βαθμίδα. ~Αρθρο 20 Κλάδος ΠΕ Ειδικών Τεχνικών Επιστημόνων 1.Ο κλάδος ΠΕΕιδικών Τεχνικών Επιστημόνων, περιλαμβάνει τριάντα (30) θέσεις. 2.Ο αριθμός των θέσεων κατά ειδικότητα ορίζεται με την προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων. 3.Προσόντα διορισμού στις θέσεις του κλάδου αυτού ορίζονται το πτυχίο ΑΕΙ και ειδικές γνώσεις και πείρα σε θέματα υποδομής και υποστήριξης της έρευνας και τεχνολογίας. ~Αρθρο 21 Κλάδος ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών 1.Ο κλάδος ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών, περιλαμβάνει είκοσι οκτώ (28) θέσεις. 2.Ο αριθμός των θέσεων κατά ειδικότητα, ορίζεται με την προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων. 3.Προσόντα διορισμού στις θέσεις του κλάδου αυτού, ορίζονται: α) ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμων τίτλων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής β) γνώσεις και πείρα σε θέματα υποδομής και υποστήριξης της έρευνας και τεχνολογίας. ~Αρθρο 22 Κλάδος ΔΕ Τεχνικός 1.Ο κλάδος ΔΕ Τεχνικός, περιλαμβάνει είκοσι μία (21) θέσεις. 2.Ο αριθμός των θέσεων κατά ειδικότητα, ορίζεται με την προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων. 3.Προσόντα διορισμού είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α). ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ~Αρθρο 23 Κλάδος ΠΕ Διοικητικός - Οικονομικός 1.Ο κλάδος ΠΕ Διοικητικός - Οικονομικός, περιλαμβάνει δέκα (10) θέσεις. 2.Προσόντα διορισμού στις θέσεις του κλάδου αυτού, είναι τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του Π.Δ. 50/2001 και πολύ καλή γνώση μιας από τις γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερμανική ή ιταλική αρμόδια διαπιστούμενης. ~Αρθρο 24 Κλάδος ΤΕ Διοικητικός - Λογιστικός 1.Ο κλάδος ΤΕ Διοικητικός - Λογιστικός, περιλαμβάνει πέντε (5) θέσεις. 2.Προσόντα διορισμού στις θέσεις του κλάδου αυτού, είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του Π.Δ. 50/2001 καθώς και πολύ καλή γνώση μιας από τις γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερμανική ή ιταλική, αρμόδια διαπιστούμενης. ~Αρθρο 25 Κλάδος ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων 1.Ο κλάδος ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων, περιλαμβάνει δύο (2) θέσεις. ~Αρθρο 26 Κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 1.Ο κλάδος Διοικητικών Γραμματέων περιλαμβάνει δέκα (10) θέσεις . 2.Προσόντα διορισμού είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του Π.Δ. 50/01 και πολύ καλή γνώση μιάς από τις γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερμανική ή ιταλική, αρμόδια διαπιστούμενης. ~Αρθρο 27 Κλάδος ΔΕ Τηλεφωνητών 1.Ο κλάδος ΔΕ Τηλεφωνητών, περιλαμβάνει δύο (2) θέσεις. 2.Προσόντα διορισμού στις θέσεις του κλάδου αυτού είναι τα προβλεπόμενα στο άρθρο 23 του Π.Δ. 50/01. Πέρα από τα παραπάνω προσόντα απαιτείται και πολύ καλή γνώση μιας από τις γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερμανική ή ιταλική, αρμόδια διαπιστούμενης. ~Αρθρο 28 Βοηθητικό Προσωπικό Στην κατηγορία ΥΕ, περιλαμβάνονται: - τρεις (3) θέσεις κλάδου ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας - τέσσερεις (4) θέσεις κλάδου ΥΕ Φυλάκων Νυκτοφυλάκων - δέκα (10) θέσεις κλάδου ΥΕ Εργατών Στους κλάδους υποχρεωτικής εκπαίδευσης ως προσόν διορισμού ορίζεται ο απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (άρθρο 25 Π.Δ. 50/01). ~Αρθρο 29 Διατάξεις που διέπουν το τακτικό προσωπικό 1.Στα θέματα που αφορούν την επιλογή, τις αποδοχές και την πλήρωση θέσεων του ερευνητικού προσωπικού και των ειδικών λειτουργικών επιστημόνων εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 16, 17, 18 και 19 του Ν. 1514/85. 2.Το λοιπό τακτικό προσωπικό διέπεται για όλα τα θέματα της υπηρεσιακής του κατάστασης από τη νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά για τους τακτικούς υπαλλήλους του δημοσίου και των ΝΠΔΔ. ~Αρθρο 30 Προϊστάμενοι1.Οι Προϊστάμενοι των διευθύνσεων και των τμημάτων του ΕΛΚΕΘΕ επιλέγονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για το δημόσιο και τα ΝΠΔΔ. 2.Των διευθύνσεων του ΕΛΚΕΘΕ μπορούν να προίστανται υπάλληλοι των εξής κλάδων: 1)Της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ερευνών και Τεκμηρίωσης, προίσταται ερευνητής ή ειδικός λειτουργικός επιστήμονας ή υπάλληλος του κλάδου ΠΕ ειδικών Τεχνικών Επιστημόνων. 2)Της Διεύθυνσης Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Προώθησης Προϊόντων και Υπηρεσιών, προίσταται ερευνητής ή ειδικός λειτουργικός επιστήμονας ή υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Ειδικών Τεχνικών Επιστημόνων. 3)Της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών προίσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΠΕ Ειδικών Τεχνικών Επιστημόνων. 3.Των Τμημάτων των διευθύνσεων του ΕΛΚΕΘΕ, προίστανται υπάλληλοι των εξής κλάδων: 1)Των Τμημάτων Προγραμμάτων και Αποτίμησης Ερευνών, Βιβλιοθήκης, Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης, Υπολογιστικού Κέντρου, Τεχνικής Υποστήριξης, Εκδόσεων, Προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και ηλεκτρονικών εφαρμογών, προίσταται ειδικός λειτουργικός επιστήμονας ή υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ ειδικών τεχνικών επιστημόνων και σε περίπτωση έλλειψης του προσωπικού αυτού, υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Εφαρμογών ή ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων. 2)Των Τμημάτων Προσωπικού, Οικονομικού, Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού και Γραμματείας της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών προίστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ διοικητικού - οικονομικού και σε περίπτωση έλλειψης υπαλλήλων του κλάδου αυτού, οι υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ διοικητικού - λογιστικού. 4.1)Κατ εξαίρεση Προϊστάμενος της Ναυτικής Υπηρεσίας, που η στελέχωσή της γίνεται μόνο με προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 168 του Ν.Δ. 420/70, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 29 του Ν.1514/85, ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΚΕΘΕ Πλοίαρχος Α Εμπορικού Ναυτικού ή απόστρατος αξιωματικός Πολεμικού Ναυτικού με βαθμό τουλάχιστον αντιπλοιάρχου. 2)Των Τμημάτων Κίνησης Σκαφών, κίνησης Βαθυσκαφών και υποβρυχίων δραστηριοτήτων, Οικονομικής Υποστήριξης και Τεχνικής Υποστήριξης της Ναυτικής Υπηρεσίας προίσταται υπάλληλος της υπηρεσίας αυτής που ορίζεται από το Δ.Σ. του ΕΛΚΕΘΕ. 3)Τον Προϊστάμενο της Ναυτικής Υπηρεσίας, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει μηχανικός Α ή πλοίαρχος Β του εμπορικού ναυτικού που ορίζεται από το Δ.Σ. του ΕΛΚΕΘΕ. ~Αρθρο 31 Σχέσεις ΕΛΚΕΘΕ με λοιπά Ερευνητικά Κέντρα και ΑΕΙ 1.Οι ερευνητές του ΕΛΚΕΘΕ μπορούν να υπηρετούν στα ΑΕΙ ως ειδικοί επιστήμονες ή επισκέπτες καθηγητές της μεταπτυχιακής σχολής με ετήσια σύμβαση μερικής απασχόλησης και αντίστοιχης αμοιβής, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ.2 του Ν.1268/1982 (ΦΕΚ Α 87) και το άρθρο 25 παρ.1α του Ν. 1514/85. Για την παραπάνω απασχόληση απαιτείται έγκριση του Δ.Σ. του ΕΛΚΕΘΕ και δεν μπορεί αυτή να υπερβαίνει τις δύο (2) ημέρες την εβδομάδα. Οι υπόλοιπες λεπτομέρειες της διαδικασίας έγκρισης απασχόλησης των ερευνητών στα ΑΕΙ και οι υποχρεώσεις τους στο ΕΛΚΕΘΕ στην αντίστοιχη περίοδο, καθορίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΕΛΚΕΘΕ. 2.Ινστιτούτα διαφορετικών κέντρων και αυτοτελή ινστιτούτα μπορούν να προτείνουν κοινά ερευνητικά έργα ή προγράμματα στα πλαίσια και με τις διαδικασίες προγραμματισμού του ΕΛΚΕΘΕ. ~Αρθρο 32 ΥποτροφίεςΚάθε έτος, κατά μήνα Μάρτιο το Δ.Σ. του ΕΛΚΕΘΕ, εισηγείται στον Υπουργό Ανάπτυξης, τη χορήγηση υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές σε βάρος του προϋπολογισμού του ΕΛΚΕΘΕ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 25 παρ.1α και 3 παρ.6 του Ν.1514/85. ~Αρθρο 33 ΔιάλυσηΣε περίπτωση διάλυσης του κέντρου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.1514/85. ~Αρθρο 34 Μεταβατικές διατάξεις 1.Ο κατά τη δημοσίευση του παρόντος προεδρικού διατάγματος υπηρετών Διευθυντής του ΕΚΘΕ ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ως Διευθυντής του ΕΛΚΕΘΕ και μέχρι τη συμπλήρωση της διανυόμενης θητείας του. Οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος προεδρικού διατάγματος Διευθυντές των Ινστιτούτων ορίζονται, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ως Διευθυντές των Ινστιτούτων του ΕΛΚΕΘΕ και μέχρι τη συμπλήρωση της διανυόμενης θητείας τους. Οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος προεδρικού διατάγματος υπηρετούντες εκπρόσωποι των ερευνητών και των τεχνικών και διοικητικών υπαλλήλων του ΕΚΘΕ και οι αναπληρωτές τους που έχουν ορισθεί ως μέλη του Δ.Σ. αυτού, συνεχίζουν να είναι μέλη του Δ.Σ. ΕΛΚΕΘΕ και μέχρι τη συμπλήρωση της διανυόμενης θητείας τους. 2.1)Το κάθε φύσης ερευνητικό, τεχνικό (επιστημονικό και μή), ναυτιλιακό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό που υπηρετεί, κατά τη δημοσίευση του παρόντος προεδρικού διατάγματος στα ενοποιούμενα ΕΚΘΕ και ΙΘΑΒΙΚ, αποτελεί προσωπικό του ΕΛΚΕΘΕ. Το προσωπικό που υπηρετεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου στο ΕΚΘΕ και στο ΙΘΑΒΙΚ, κατά τη δημοσίευση του παρόντος προεδρικού διατάγματος, μεταφέρεται και συνεχίζει, μέχρι την καθοιονδήποτε τρόπο έξοδό του, να προσφέρει τις υπηρεσίες του στις αντίστοιχες μονάδες του ΕΛΚΕΘΕ, με το ίδιο καθεστώς εργασιακής σχέσης που είχε και διατηρεί τις αποδοχές του και το καθεστώς ασφάλισης και συνταξιοδότησής του. Τα εργασιακά δικαιώματα του μεταφερόμενου προσωπικού του ΕΚΘΕ και του ΙΘΑΒΙΚ στα αντίστοιχα Ινστιτούτα του ΕΛΚΕΘΕ διατηρούνται και οι εξ αυτών των δικαιωμάτων οικονομικές υποχρεώσεις κληρονομούνται από το ΕΛΚΕΘΕ, που ευθύνεται απέναντί τους για όλο το χρόνο εργασίας τους από της αρχικής προσλήψεως από το ΕΚΘΕ ή το ΙΘΑΒΙΚ μέχρι την έξοδό τους από το ΕΛΚΕΘΕ. 2)Μόνιμο και Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό του ΕΚΘΕ που δεν επιθυμεί την ένταξή του στο ΕΛΚΕΘΕ, μπορεί να ζητήσει, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος προεδρικού διατάγματος, τη μετάταξή του στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στα εποπτευόμενα από αυτό ερευνητικά κέντρα, στις Περιφέρειες, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, καθώς και σε ΟΤΑ α και β βαθμίδας με βάση τις ανάγκες τους τις οποίες ανακοινώνει το Υπ.Ε.Δ.Δ.Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΚΕΘΕ καθορίζει τον ανώτατο αριθμό των υπαλλήλων κατά κλάδο, κατηγορία και ειδικότητα που μπορεί να μεταταγούν με βάση τις ανάγκες της υπηρεσίας και τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί. Οι μετατάξεις γίνονται σε κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχων κλάδων ή ειδικοτήτων με αυτές που κατέχουν οι υπάλληλοι ή σε κενές θέσεις κλάδων για τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι έχουν τα τυπικά προσόντα. Η μετάταξη γίνεται με απόφαση των οικείων Υπουργών μετά από γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων. Σε περίπτωση υποβολής περισσοτέρων αιτήσεων για την ίδια θέση προηγείται ο έχων τις καλύτερες εκθέσεις αξιολόγησης και σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια της παρ.3 του άρθρου71 του Υ.Κ. (Ν. 2683/99). 3.~Ολα τα περιουσιακά στοιχεία, κινητά και ακίνητα, ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα, αποθεματικά κλπ. του ΕΚΘΕ και του ΙΘΑΒΙΚ περιέρχονται στο ΕΛΚΕΘΕ, και συνεχίζουν να εξυπηρετούν τις μονάδες που λειτουργούν χωρίς την κατάρτιση άλλης πράξης ή μεταβίβασης, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 23 του Ν. 1514/85 και το παρόν αποτελεί τίτλο μεταγραφής, η οποία γίνεται ατελώς. Ειδικότερα, ταμιακά υπόλοιπα και καταθέσεις του ΕΚΘΕ και του ΙΘΑΒΙΚ περιέρχονται στον Ειδικό Λογαριασμό του ΕΛΚΕΘΕ. Υπογραφείσες συμβάσεις, εκτελούμενα προγράμματα και έργα και ο Προϋπολογισμός του τρέχοντος έτους συνεχίζουν να εκτελούνται, καθώς και οι τυχόν εκκρεμείς δίκες να διεξάγονται, στο όνομα του ΕΚΘΕ και του ΙΘΑΒΙΚ, το δε ΕΛΚΕΘΕ αναλαμβάνει αυτοδικαίως και χωρίς οποιαδήποτε άλλη διατύπωση τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που θα προκύψουν από τις ενέργειες αυτές. 4.Εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος προεδρικού διατάγματος καταρτίζεται με προεδρικό διάταγμα ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του ΕΛΚΕΘΕ, με τον οποίο καθορίζονται και οι ειδικότερες αρμοδιότητές των οργάνων και τα καθήκοντα του κάθε φύσης προσωπικού αυτού ως και κάθε λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία του ΕΛΚΕΘΕ. Μέχρι την έκδοση του ανωτέρω Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΕΛΚΕΘΕ, εφαρμόζεται αναλόγως ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του ΕΚΘΕ (υ.α.4907/ΦΟΡ/256/95 ΦΕΚ Β΄ 220/95). ~Αρθρο 35 Καταργούμενες διατάξεις Καταργούνται οι διατάξεις του Π.Δ. 331/1987 και του Π.Δ. 343/1986 πλην των άρθρων 40, 41 και 45 αυτού. Στον Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 10 παρ. 3 του Ν. 2919/2001 Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ Α~ 128). β) Του άρθρου 25 παρ. 1 και 2, του Ν.1514/1985 Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας ( ΦΕΚ Α~13). γ) Του άρθρου 20 του Ν. 2503/97 Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της περιφέρειας (ΦΕΚ Α~ 107) και του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν.1735/87 Προσλήψεις στο Δημόσιο Τομέα (ΦΕΚ Α~ 195). δ) Του άρθρου 29Α του Ν.1558/85 (ΦΕΚ Α~ 137) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α~ 154), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α 38). ε) Του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου δαπανών του Κράτους (ΦΕΚ Α~ 247). στ) Του Π.Δ. 27/96 Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης (ΦΕΚ Α~ 19).
  • Την ΔΙΔΚ/Φ.1/2/22875/31.10.2001 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στους υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ Β~ 1480).
  • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή του παρόντος δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Ερευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.
  • Τις 119/2002 και 82/2003 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/22875 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_22875 2001
ΝΟΜΟΣ 1985/1514 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1514 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις. 2001/2919 2001
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία