Διοικητική οργάνωση, διάρθρωση και στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΕΝΙΚΑ
Άρθρο 1
1.  
  Η συσταθείσα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, με την παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 2947/2001, Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.) διαρθρώνεται σε τομείς ως ακολούθως:.
 1. Τομέας Νοτίου Ελλάδος με έδρα την Αθήνα και
 2. Τομέας Βορείου Ελλάδος με έδρα την Θεσσαλονίκη
2.  
  Στον Τομέα Νοτίου Ελλάδος υπάγονται οι περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδος, Πελοποννήσου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Ιονίου και Δυτικής Ελλάδος
3.  
  Στον Τομέα Βορείου Ελλάδος υπάγονται οι περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Βορείου Αιγαίου και Ηπείρου
4.  
  Ο κάθε Τομέας αποτελείται από τέσσερα Τμήματα, η διοικητική και οργανωτική δομή των οποίων καθορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος
5.  
  Της Ε.Υ.Ε.Π. και των τομέων αυτής προΐσταται Γενικός Επιθεωρητής, μόνιμος υπάλληλος ή υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, με έδρα την Αθήνα και με πενταετή θητεία.
Άρθρο 2 "Τομείς"
1.  
  Προϊστάμενος κάθε Τομέα τοποθετείται μόνιμος υπάλληλος ή υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ο οποίος καλείται Τομεάρχης Επιθεωρητής, είναι πενταετούς θητείας και τελεί υπό την εποπτεία και τις εντολές του Γενικού Επιθεωρητή
2.  
  Αρμοδιότητα κάθε Τομέα είναι η εκπλήρωση των καθηκόντων που σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.1 του Ν. 2947/2001 έχουν ανατεθεί στην Ε.Υ.Ε.Π., εντός της εδαφικής περιοχής, στην οποία ασκεί την εξουσία του.
Άρθρο 3 "Τμήματα Τομέων"
1.  
  Προϊστάμενος κάθε Τμήματος τοποθετείται μόνιμος υπάλληλος ή υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ο οποίος καλείται Υπεύθυνος Τμήματος
2.  
  Αρμοδιότητα του πρώτου Τμήματος κάθε Τομέα της Ε.Υ.Ε.Π. είναι ιδίως ο έλεγχος τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, των περιβαλλοντικών όρων και των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) σε δημόσια έργα, σε χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) καθώς και σε λοιπές δημόσιες υποδομές και τουριστικές εγκαταστάσεις.
3.  
  Αρμοδιότητα του δευτέρου Τμήματος κάθε Τομέα της Ε.Υ.Ε.Π. είναι ιδίως ο έλεγχος τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, των περιβαλλοντικών όρων και των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) σε βιομηχανίες, εξορυκτικές δραστηριότητες, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, υδατοκαλλιέργειες και άλλες δραστηριότητες.
4.  
  Αρμοδιότητα του τρίτου Τμήματος κάθε Τομέα της Ε.Υ.Ε.Π. είναι ιδίως ο έλεγχος κάθε δραστηριότητας που μπορεί να συνεπάγεται καταστροφές του δασικού πλούτου και του περιβάλλοντος εν γένει, καταπατήσεις δημοσίων εκτάσεων, ανέγερση και συντήρηση αυθαιρέτων κατασκευών οπουδήποτε και ιδιαίτερα σε προστατευόμενες περιοχές, επεμβάσεις σε ρέματα, καθώς και επεμβάσεις στον αιγιαλό και στην παραλία.
5.  
  Αρμοδιότητα του τετάρτου Τμήματος κάθε Τομέα της Ε.Υ.Ε.Π. είναι ιδίως η διοίκηση, η οικονομική διαχείριση, η νομική υποστήριξη, η μηχανοργάνωση, ο σχεδιασμός, η τεχνική υποστήριξη καθώς και η οργάνωση και η συντήρηση εργαστηρίων του Τομέα.
6.  
  Τα τμήματα συνεργάζονται κατά την άσκηση τόσο των λοιπών αρμοδιοτήτων της Ε.Υ.Ε.Π. όσο και των αρμοδιοτήτων καθενός από αυτά.
Άρθρο 4
1.  
  Οι θέσεις του προσωπικού της Ε.Υ.Ε.Π είναι εβδομήντα οκτώ και κατανέμονται ως εξής: 1. Μία (1) θέση γενικού επιθεωρητή (άρθρο 9 παρ.8 εδ.β ν.2947/2001). 2.Δύο (2) θέσεις τομεαρχών επιθεωρητών (άρθρο 9 παρ.8 εδ.γ Ν. 2947/2001). 3.Πενήντα (50) θέσεις επιθεωρητών (ειδικού επιστημονικού προσωπικού), όπως ορίζεται στο Π.Δ 50/2001 (ΦΕΚ Α 39), με τις παρακάτω ειδικότητες: δέκα (10) χημικοί μηχανικοί ή χημικοί, οκτώ (8) πολιτικοί μηχανικοί, δέκα (10) μηχανικοί περιβάλλοντος ή περιβαλλοντολόγοι, πέντε (5) αρχιτέκτονες, δύο (2) γεωλόγοι, τρείς (3) μεταλλειολόγοι, δύο (2) βιολόγοι ή δασοπόνοι ή γεωπόνοι, δύο (2) φυσικοί μετεωρολόγοι, δύο (2) μηχανολόγοι ηλεκτρολόγοι, πέντε (5) μηχανικοί παραγωγής και ένας (1) οικονομολόγος. 4.Είκοσι δύο (22) θέσεις τακτικού προσωπικού: α. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ): αα. Κλάδος ΠΕ Διοικητικού: τρείς (3) θέσεις, ββ.Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής: τρείς (3) θέσεις. β. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ): β.α. Κλάδος ΤΕ Διοικητικός: έξι (6) θέσεις, β.β. Κλάδος ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών: τέσσερις (4) θέσεις. γ. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ): αα. Κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων: μία (1) θέση ββ. Κλάδος ΔΕ Τεχνικός: πέντε (5) θέσεις. 5.Θέσεις προσωπικού με έμμισθη εντολή: τρείς (3) δικηγόροι.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Άρθρο 5 "Προσόντα προσωπικού"
1.  
  Στη θέση του Γενικού Επιθεωρητή και των Τομεαρχών Επιθεωρητών διορίζονται κάτοχοι πανεπιστημιακού διπλώματος - κατά προτίμηση κάτοχοι και διπλώματος μεταπτυχιακής εκπαίδευσης ή διδακτορικού τίτλου - οι οποίοι πρέπει να έχουν αντίστοιχη εμπειρία σε θέματα διοίκησης στο Δημόσιο ή σε ιδιωτικά νομικά πρόσωπα και να διαθέτουν επαρκή ενασχόληση με θέματα περιβάλλοντος
2.  
  Ως Υπεύθυνοι Τμημάτων διορίζονται κάτοχοι πανεπιστημιακού διπλώματος, οι οποίοι διαθέτουν αντίστοιχη πενταετή εμπειρία σε θέματα περιβάλλοντος, καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας και γνώση επεξεργασίας κειμένων και πινάκων σε Η/Υ
3.  
  Οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος πρέπει να είναι είτε πτυχιούχοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης πενταετούς φοίτησης ή πτυχιούχοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και κάτοχοι διπλώματος μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και να διαθέτουν τριετή επαγγελματική εμπειρία σε θέματα περιβάλλοντος
4.  
  Οι νομικοί πρέπει να έχουν ειδίκευση ή εμπειρία στην περιβαλλοντική νομοθεσία και τουλάχιστον πενταετή εμπειρία ως δικηγόροι
5.  
  Στη θέση του οικονομολόγου διορίζεται υπάλληλος, κάτοχος πανεπιστημιακού διπλώματος, ο οποίος διαθέτει αντίστοιχη πενταετή εμπειρία σε θέματα περιβάλλοντος
6.  
  Ως υπεύθυνοι μηχανοργάνωσης διορίζονται υπάλληλοι, κάτοχοι πανεπιστημιακού διπλώματος με ειδίκευση στη δημιουργία βάσης δεδομένων, ανάλυσης δεδομένων, υποστήριξης ιστοσελίδων, κλπ
7.  
  Στη θέση του γραμματέα διορίζεται κάτοχος διπλώματος είτε τμήματος Διοίκησης και Οικονομίας ή άλλου αναλόγου τμήματος Ι.Ε.Κ.
8.  
  Το προσωπικό της Τεχνικής Υποστήριξης στελεχώνεται από διπλωματούχους Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος καθώς και από διπλωματούχους Ι.Ε.Κ. Καθήκον τους είναι, μεταξύ των άλλων, η συμμετοχή στους ελέγχους που διενεργεί η Ε.Υ.Ε.Π. καθώς και η συντήρηση των οργάνων μετρήσεων.
Άρθρο 6
1.  
  Κατανομή προσωπικού 1.Το προσωπικό της Ε.Υ.Ε.Π. εκτός του Γενικού Επιθεωρητή και των Τομεαρχών Επιθεωρητών κατανέμεται, αναλυτικά, ως εξής: Α.Ειδικό Επιστημονικό ΓΕΝΙΚΗ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΜΕΑΣ Προσωπικό-Επιθεωρητές ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ Γενικός Επιθεωρητής 1 1 Τομεάρχες Επιθεωρητές 1 1 2 Χημικός Μηχανικός ή Χημικός 13 10 Πολιτικός Μηχανικός 1 4 3 8 Ειδικό Επιστημονικό ΓΕΝΙΚΗ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΜΕΑΣ Προσωπικό-Επιθεωρητές ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ Μηχανικός Περιβάλλοντος ή / Περιβαλλοντολόγος 1 6 3 10 Αρχιτέκτονας 1 3 1 5 Γεωλόγος - 1 1 2 Μεταλλειολόγος - 2 1 3 Βιολόγος /Δασοπόνος /Γεωπόνος - 1 1 2 Φυσικός Μετεωρολόγος - 1 1 2 Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος 1 1 - 2 Μηχανικός παραγωγής - 3 2 5 Οικονομολόγος 1 - - 1 Β΄ κατηγορία Πανεπιστημιακής ΕκπαίδευσηςΔιοικητικός 1 1 1 3 Πληροφορικής 1 1 1 3 Γ΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) Διοικητικός - 3 3 6 Τεχνολογικών Εφαρμογών - 2 2 4 Δ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) Διοικ.Γραμματέων. 1 - - 1 Τεχνικός 1 2 2 5 Ε΄ Θέσεις προσωπικού με έμμισθη εντολή Δικηγόροι 1 1 1 3 ΣΥΝΟΛΟ 12 39 27 78.
Άρθρο 7 "Πλήρωση θέσεων 1.Από τις θέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 του παρόντος, οι 35 θα καλυφθούν με νέες προσλήψεις και οι υπόλοιπες θέσεις καλύπτονται με απόσπαση προσωπικού σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.10 του Ν. 2947/2001."
2.  
  Η πλήρωση των θέσεων του προσωπικού της Ε.Υ.Ε.Π. γίνεται κατά τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύει, ύστερα από δημόσια προκήρυξη, εκτός από τις θέσεις των δικηγόρων, η πρόσληψη των οποίων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα περί δικηγόρων (Ν.Δ 3026/1954 (ΦΕΚ 235Α) όπως μέχρι σήμερα έχει τροποποιηθεί και ισχύει). Στην προκήρυξη προσδιορίζονται οι κατηγορίες των θέσεων και εξειδικεύονται τα κατά νόμο απαιτούμενα γενικά και ειδικά προσόντα, καθώς και τα τυχόν πρόσθετα προσόντα, που πρέπει να συμπληρώνουν οι υποψήφιοι κάθε κατηγορίας για την κατάληψη της θέσεως.
3.  
  Για την κάλυψη των αναγκών της Ε.Υ.Ε.Π. μπορεί να αποσπάται προσωπικό που υπηρετεί με μόνιμη ή με ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σχέση στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός καθορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994, και το οποίο συγκεντρώνει τα απαιτούμενα για κάθε θέση προσόντα. Η απόσπαση γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του οικείου Υπουργού, χωρίς γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου. Η διάρκεια της απόσπασης μπορεί να ορίζεται μέχρι τρία (3) έτη και μπορεί να παρατείνεται μέχρι άλλα τρία (3) έτη, επιφυλασσομένων των διατάξεων του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα, όσον αφορά το μόνιμο προσωπικό.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 8 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ΄Εργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενείας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις 2001/2947 2001
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1954/3026 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1954/3026 1954
Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα. 2001/50 2001