ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/167

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-06-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-06-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-05-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κανονισμός κατάταξης στο Πυροσβεστικό Σώμα των Δοκίμων Πυροσβεστών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Προσόντα υποψηφίων Δοκίμων Πυροσβεστών"
1.  
  Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να καταταγούν στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως Δόκιμοι Πυροσβέστες, πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα και προϋποθέσεις, που πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής και κατά το διορισμό τους, εκτός του ορίου ηλικίας, που πρέπει να έχει ο υποψήφιος κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης:
 1. Να είναι, άνδρες και γυναίκες, Έλληνες πολίτες ή ομογενείς
 2. Ηλικία μέχρι και 26 ετών.
 3. Ειδικά οι υποψήφιοι για τις Κατηγορίες Α,Β και για τη ΣΤ, μόνον όποιοι κατέχουν πτυχίο Εμπορικού Ναυτικού, μπορούν να συμμετέχουν σε διαγωνισμό για κατάταξη στο Πυροσβεστικό Σώμα εφόσον έχουν ηλικία μέχρι και 30 ετών.
 4. Για τον υπολογισμό της ηλικίας των υποψηφίων, ως ημερομηνία γέννησης λαμβάνεται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης.
 5. Για όσους έχουν την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη κατά τις διατάξεις του Ν. 1951/1991, το όριο ηλικίας για συμμετοχή στο διαγωνισμό αυξάνεται όσο και η προϋπηρεσία τους ως εθελοντές, όχι όμως πέραν των τριάντα (30) ετών για όσους έχουν απολυτήριο τίτλο Λυκείου και το τριακοστό δεύτερο (32ο ) για τους πτυχιούχους Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. Ως προϋπηρεσία νοείται ένα πλήρες έτος.
 6. Για τους υποψήφιους της Κατηγορίας Δ το όριο ηλικίας αυξάνεται αναλογικά για κάθε πλήρες έτος προϋπηρεσίας, όχι όμως πέραν των τριάντα (30) ετών.
 7. Για όσους έχουν προσληφθεί και υπηρετήσει ευδόκιμα για μια αντιπυρική περίοδο τουλάχιστον δύο (2) μηνών, ως εποχικοί υπάλληλοι για τη δασοπυρόσβεση, στη Δασική Υπηρεσία ή το Πυροσβεστικό Σώμα, αυξάνεται τόσα έτη, όσα και οι ως άνω αντιπυρικές περίοδοι πρόσληψής τους, όχι όμως πέραν του τριακοστού (30ου) έτους.
 8. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ως ικανοί κατηγορίας Ι 1 ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, όχι όμως για λόγους υγείας και οι γυναίκες, να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας
 9. Να έχουν ανάστημα χωρίς υποδήματα, οι άνδρες τουλάχιστον 1,70 μ. και οι γυναίκες τουλάχιστον 1,65 μ. και στηθική περίμετρο οι άνδρες 0,85 μ.
 10. Να έχουν σωματική ικανότητα, σύμφωνα με τα ισχύοντα για την κατάταξη σε παραγωγικές σχολές του Στρατεύματος
 11. Να έχουν υπακοή στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην πατρίδα και να μην πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους
 12. Να μην έχουν καταδικαστεί για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης κακουργήματος ή των εγκλημάτων ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολής του πολιτεύματος, προδοσίας της χώρας, προσβολής κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, εμπρησμού κοινού ή σε δάσος, παραχάραξης, κιβδηλείας, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανώμοτης κατάθεσης, απιστίας περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός προερχόμενης από αμέλεια, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, συκοφαντικής δυσφήμησης, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, επαιτείας, αλητείας, δωροδοκίας, καταπίεσης, ναρκωτικών, ζωοκλοπής, ζωοκτονίας, λαθρεμπορίας ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο τελεσθέντος, για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών.
 13. Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν παραπεμφθεί σε δίκη δια βουλεύματος, μπορούν να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά κατάταξης, αλλά δεν κατατάσσονται στο Σώμα αν μέχρι το χρόνο έκδοσης της απόφασης κατάταξης δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητο αθωωτικό βούλευμα ή απόφαση.
 14. Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε ποινικό σωφρονισμό για τα παραπάνω εγκλήματα.
 15. Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρησή τους
 16. Να μην τελούν υπό απαγόρευση η δικαστική συμπαράσταση
2.  
  Ο αριθμός αυτών που κατατάσσονται στο Πυροσβεστικό Σώμα καλύπτεται από τις ακόλουθες κατηγορίες και καθορίζεται από την απόφαση προκήρυξης του διαγωνισμού, με τον περιορισμό ότι το ποσοστό της Κατηγορίας Δ δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 40% των κατατασσόμενων: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α Από τους υποψήφιους που έχουν πτυχίο Ανώτατης Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β Από τους υποψήφιους που έχουν πτυχίο Τ.Ε.Ι. Τμημάτων Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής, Οχημάτων, Δασοπονίας, Τεχνολογίας Πετρελαίου, Λογιστικής, Νοσηλευτικής, Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Πληροφορικής. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ Από τους υποψήφιους που έχουν απολυτήριο οποιουδήποτε παλαιού και νέου τύπου Λυκείου. Από τις θέσεις που προκηρύσσονται για την κατηγορία αυτή, το 30% καλύπτεται από τους απόφοιτους παλαιού τύπου Τεχνικών Επαγγελματικών και Πολυκλαδικών Λυκείων και του Β΄ τύπου των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων και το υπόλοιπο 70% από τους απόφοιτους παλαιού τύπου Γενικού Λυκείου και νέου τύπου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Ελληνικού Λυκείου. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ Από τους υποψηφίους που είναι κάτοχοι τελικού τίτλου σπουδών (απολυτηρίου ή πτυχίου ειδικότητας) οποιουδήποτε τύπου Λυκείου και επαγγελματικής άδειας οδηγού αυτοκινήτου κατηγορίας Γ΄ και άνω, η έκδοση ή επέκταση της οποίας να πραγματοποιήθηκε πριν την προκήρυξη του διαγωνισμού. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε Από τους υποψήφιους:.
 1. που είναι κάτοχοι τελικού τίτλου σπουδών Β΄ κύκλου Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.) του Ηλεκτρονικού τομέα ή αντίστοιχου τομέα ή κλάδου των πρώην Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων (Τ.Ε.Λ.) και Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων (Ε.Π.Λ.) αντίστοιχα ή απόφοιτους Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ειδικοτήτων Ηλεκτρονικών.
 2. που είναι κάτοχοι πτυχίου Β΄ κύκλου Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.) ειδικότητας Μηχανών και συστημάτων Αυτοκινήτου ή Αμαξωμάτων ή Ηλεκτρονικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτων ή ειδικότητας μηχανών αυτοκινήτου ή αμαξωμάτων ή ηλεκτρικού συστήματος αυτοκινήτου των πρώην Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων (Τ.Ε.Λ.) ή του τμήματος Ειδίκευσης Κλάδου 13 (Μηχανικός Αυτοκινήτων) των Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων (Ε.Π.Λ.) ή είναι πτυχιούχοι ειδικότητας μηχανών αυτοκινήτου ή αμαξωμάτων ή ηλεκτρικού συστήματος αυτοκινήτου Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και έχουν πρακτική εμπειρία σε συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων σε ειδικότητα αντίστοιχη του πτυχίου τους.
 3. Η εμπειρία αυτή να αποδεικνύεται από βεβαίωση του εργοδότη, στην οποία θα αναφέρεται ο χρόνος απασχόλησης και η ειδικότητα του υποψήφιου, θεωρημένη για το περιεχόμενό της από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας και προσκόμιση τουλάχιστον τριακοσίων (300) ενσήμων που αντιστοιχούν σε ασφαλιστέα εργασία και έχει παρασχεθεί μετά την απόκτηση του απαιτούμενου πτυχίου ή βεβαίωση Τ.Ε.Β.Ε. για αντίστοιχες ημέρες ασφάλισης, για το εν λόγω διάστημα και τις συγκεκριμένες ειδικότητες.
 4. Με την απόφαση της προκήρυξης καθορίζονται οι θέσεις ανά ειδικότητα της κατηγορίας αυτής.
 5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤ Από υποψήφιους που είναι κάτοχοι τελικού τίτλου σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο εκτός του πτυχίου ειδικότητας των πρώην Τ.Ε.Λ. και Ε.Π.Λ.) οποιουδήποτε τύπου Λυκείου ή Επαγγελματικής Ναυτικής Σχολής του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και έχουν ετήσια θαλάσσια προϋπηρεσία στο Εμπορικό Ναυτικό ή στο Πολεμικό Ναυτικό σε ειδικότητα καταστρώματος ή Μηχανής καθώς και πτυχιούχους της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού.
 6. Η απόδειξη της θαλάσσιας προϋπηρεσίας γίνεται με προσκόμιση πιστοποιητικού της Υπηρεσίας Ναυτικών Μητρώων του Υ.Ε.Ν., και για τους υπηρετήσαντες στο Πολεμικό Ναυτικό από το Στρατολογικό Γραφείο.
 7. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ζ Από υποψήφιους που είναι κάτοχοι τελικού τίτλου σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο) οποιουδήποτε τύπου Λυκείου και είναι μουσικοί μπάντας πιστοποιουμένων των μουσικών τους γνώσεων με βεβαίωση Ωδείου προτασσομένων των υποψηφίων που έχουν δίπλωμα, έναντι αυτών που έχουν πτυχίο.
 8. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι τελικού τίτλου σπουδών οποιουδήποτε τύπου Λυκείου (απολυτήριο ή πτυχίο) και έχουν επί πλέον Πτυχίο Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) κατεύθυνσης Δασοπροστασίας.
3.  
  Είναι δυνατόν κατά τους διαγωνισμούς για την κατάταξη Δοκίμων Πυροσβεστών, να μην προκηρύσσεται αριθμός για όλες τις ανωτέρω κατηγορίες ή ειδικότητες υποψηφίων, αλλά μόνο για εκείνες που είναι απαραίτητες για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών με εξαίρεση την κατηγορία Δ, όπου η προκήρυξη του ελάχιστου ποσοστού, που αναφέρεται στην προηγούμενη παραγρ., είναι υποχρεωτική. Προκήρυξη θέσεων για την Κατηγορία Ε γίνεται για τις πόλεις όπου εδρεύουν Πυροσβεστικά Συνεργεία, για την Κατηγορία ΣΤ για τις πόλεις όπου υπάρχουν Λιμενικοί Πυροσβεστικοί Σταθμοί και για την Κατηγορία Ζ μόνον για την πόλη της Αθήνας. Οι θέσεις για την Κατηγορία Ζ προσδιορίζονται από την προκήρυξη κατά όργανα, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. Σε διαγωνισμό για κατάταξη στις Ειδικές Μονάδες Αντιμετώπισης Καταστροφών, οι υποψήφιοι εκτός των ανωτέρω προσόντων πρέπει να έχουν υπηρετήσει τη στρατιωτική τους θητεία στις Ειδικές Δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων. Στη συνολική βαθμολογία των υποψηφίων με τα ακόλουθα προσόντα προστίθενται επιπλέον, οκτώ (8) μονάδες σε όσους έχουν υπηρετήσει στις Ειδικές Δυνάμεις ως Έφεδροι Αξιωματικοί ή είναι κάτοχοι πτυχίου υποβρύχιου καταστροφέα, επτά (7) μονάδες στους κατόχους πτυχίου Σχολής Καταδρομών, έξι (6) μονάδες στους πτυχιούχους των Σχολών Τεχνικής Αναρριχήσεως ή Κυβερνήτη Ταχυπλόων Σκαφών, πέντε (5) μονάδες στους πτυχιούχους των Σχολείων Ελεύθερης Πτώσης ή Κ.Ε.Ο.Α.Χ. (Λόχος Χιονοδρόμων), τρεις (3) μονάδες στους Υπαξιωματικούς. Υποψήφιοι που έχουν περισσότερα του ενός προσόντα πριμοδοτούνται γι’ αυτό που έχει την υψηλότερη πριμοδότηση. Σε περίπτωση μη κάλυψης των προκηρυσσομένων θέσεων από υποψηφίους των Ειδικών Δυνάμεων, αυτές καλύπτονται από υποψήφιους χωρίς το προσόν αυτό αλλά που επιτυγχάνουν στις προβλεπόμενες για τους υποψήφιους των Ε.Μ.Α.Κ. αθλητικές δοκιμασίες.
4.  
  Για κάθε μια από τις Κατηγορίες, για τις οποίες προκηρύσσεται διαγωνισμός, συντάσσονται από την οικεία Επιτροπή Κατάταξης πίνακες υποψηφίων κατά πόλεις, αντίστοιχοι των κατηγοριών αυτών. Από τους πίνακες αυτούς κατατάσσονται κατά σειρά επιτυχίας, μέχρι να συμπληρωθούν οι θέσεις που καθορίζονται στην απόφαση προκήρυξης του διαγωνισμού.
Άρθρο 2 "Διαγωνισμός για την κάλυψη θέσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών"
1.  
  Για την αντιμετώπιση των υπηρεσιακών αναγκών σε προσωπικό των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος προκηρύσσεται πανελλήνιος διαγωνισμός για την κάλυψη συγκεκριμένων θέσεων των Υπηρεσιών αυτού κατά πόλη. 2.Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να είναι υποψήφιοι για τις Υπηρεσίες ενός μόνο Νομού και για μια κατηγορία ή ειδικότητα. Η σειρά αναγραφής των Υπηρεσιών προτίμησης στην αίτηση συμμετοχής επέχει θέση προτεραιότητας επιλογής πρόσληψης. Πριν από την προκήρυξη του διαγωνισμού ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ορίζει με γνώμονα τις υπηρεσιακές ανάγκες, πόσες από το σύνολο των κενών οργανικών θέσεων Πυροσβεστών Γενικών Υπηρεσιών κατά Κατηγορία θα καλυφθούν και σε ποιες Υπηρεσίες κατά πόλη. Στην απόφαση αυτή δεν συμπεριλαμβάνονται οι οργανικές θέσεις των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, στις οποίες οι θέσεις αυτές μπορούν να καλυφθούν από πυροσβεστικούς υπαλλήλους που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος, την έχουν δηλώσει ως πόλη συμφερόντων τους και επιθυμούν να υπηρετήσουν σ’ αυτές. Για τις Ειδικές Μονάδες Αντιμετώπισης Καταστροφών οι προκηρυσσόμενες θέσεις είναι διακεκριμένες των άλλων Υπηρεσιών της ίδιας πόλης, και ως κενές θεωρούνται οι θέσεις των Υπηρεσιών αυτών που δεν μπορούν να καλυφθούν από Πυροσβεστικούς Υπαλλήλους, που έχουν ηλικία μικρότερη των 35 ετών και τα προσόντα, που προβλέπονται από την προηγούμενη παράγραφο, για τους υποψήφιους αυτών.
3.  
  Οι κατατασσόμενοι με τον προβλεπόμενο από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος διαγωνισμό υπηρετούν στις Υπηρεσίες στις οποίες διορίσθηκαν και δεν μετατίθενται από αυτές παρά μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπεται για αυτούς από τον κανονισμό μεταθέσεων του Πυροσβεστικού προσωπικού. Προκειμένου για όσους κατατάσσονται από τις Κατηγορίες Ε΄, ΣΤ΄ και Ζ΄ αυτοί υπηρετούν υποχρεωτικά σε Υπηρεσίες, που έχουν ως αποστολή το αντικείμενο της ειδικότητάς τους.
Άρθρο 3 "Προκήρυξη διαγωνισμού - δικαιολογητικά υποψηφίων"
1.  
  Ο διαγωνισμός για την κατάταξη ιδιωτών, ως Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Υπηρεσιών, προκηρύσσεται με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος. Στην απόφαση αυτή αναγράφονται τα απαιτούμενα προσόντα και δικαιολογητικά των υποψηφίων, ο τόπος κατάθεσής τους, καθορίζεται ο τόπος, η ημερομηνία και ο τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού, οι θέσεις που θα καλυφθούν κατά πόλη και Κατηγορία ή ειδικότητα, οι ισχύουσες ευεργετικές διατάξεις και το ποσοστό των θέσεων που καταλαμβάνουν οι εμπίπτοντες σε αυτές, καθώς και κάθε άλλη σχετική με αυτόν αναγκαία λεπτομέρεια. Η απόφαση ανακοινώνεται στα καταστήματα όλων των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και περίληψή της δημοσιεύεται υποχρεωτικά σε δύο τουλάχιστον εφημερίδες της πρωτεύουσας. Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να απέχει τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευση της προκήρυξης.
2.  
  Οι ιδιώτες που επιθυμούν να καταταγούν στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως Δόκιμοι Πυροσβέστες, υποβάλλουν, μέσα στις προθεσμίες και στις έδρες των Περιφερειακών Διοικήσεων Πυροσβεστικών υπηρεσιών ή πόλεις ανεξάρτητων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, που ορίζονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού, τα εξής δικαιολογητικά:
 1. Αίτηση, σύμφωνα με το καθορισμένο από το Πυροσβεστικό Σώμα υπόδειγμα
 2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, ότι έχουν τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα από την προκήρυξη του διαγωνισμού προσόντα και ότι τα αναφερόμενα στην αίτησή τους στοιχεία είναι αληθή.
 3. Στην ίδια δήλωση αναφέρουν αν υπάγονται στις προβλεπόμενες για το Πυροσβεστικό Σώμα ευεργετικές διατάξεις και για τους υποψήφιους άνδρες ότι έχουν υπηρετήσει τη στρατιωτική τους θητεία στο Στράτευμα ως Ικανοί Κατηγορίας Ι 1.
 4. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται από την απόφαση προκήρυξης του διαγωνισμού
3.  
  Σε κάθε έδρα Περιφερειακής Διοίκησης, συγκροτείται με απόφαση του οικείου Διοικητή, τριμελής Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών από Αξιωματικούς του Σώματος, εκτός από τις Υπηρεσίες των Περιφερειακών Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων στις οποίες ο οικείος Διοικητής ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, δέχεται τις αιτήσεις και λοιπά δικαιολογητικά των υποψηφίων και:
 1. Ελέγχει την ακρίβεια και την πληρότητα της σύνταξης αυτών και την εμπρόθεσμη υποβολή τους
 2. Μετρά το ανάστημα και τη στηθική περίμετρο των υποψηφίων
 3. Επιστρέφει εγγράφως τα δικαιολογητικά στους υποψηφίους που δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα
 4. Υποβάλλει τα δικαιολογητικά των υποψηφίων στις οικείες Επιτροπές Κατάταξης
Άρθρο 4 "Επιτροπές Κατάταξης - Τρόπος βαθμολόγησης των υποψηφίων"
1.  
  Για τη βαθμολόγηση των προσόντων των υποψηφίων, τον επανέλεγχο των δικαιολογητικών τους και τη σύνταξη των προβλεπόμενων στο άρθρο 6 του παρόντος διατάγματος πινάκων, συγκροτούνται με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος αυτοτελείς τριμελείς Επιτροπές Κατάταξης, από Ανώτερους Αξιωματικούς Γενικών Υπηρεσιών του Σώματος, μία για την κατηγορία Γ΄, μία για την Κατηγορία Δ΄ και μία για όλες τις λοιπές Κατηγορίες. Στην ίδια απόφαση ορίζονται για κάθε Επιτροπή ισάριθμα αναπληρωματικά ομοιόβαθμα μέλη και ένας Κατώτερος Αξιωματικός για την γραμματειακή υποστήριξη. Πρόεδρος κάθε Επιτροπής είναι ο ανώτερος και μεταξύ ομοιοβάθμων ο αρχαιότερος εκ των Αξιωματικών της. Το έργο των Επιτροπών αυτών, στις περιπτώσεις που απαιτείται, βοηθούν Πυροσβεστικοί Υπάλληλοι, που ορίζονται με διαταγή του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, ύστερα από πρόταση του Προέδρου τους.
2.  
  Για την κατάταξη των υποψηφίων σε σειρά επιτυχίας κατά κατηγορία και πόλη η οικεία Επιτροπή Κατάταξης ενεργεί ως εξής: α Η κατάταξη σε σειρά επιτυχίας των υποψηφίων των κατηγοριών Α και Β γίνεται χωριστά κατά Κατηγορία με βάση το βαθμό του πτυχίου τους, στον οποίο προστίθεται μια (1) μονάδα για όσους έχουν δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών τουλάχιστον ενός έτους. Η συνολική βαθμολογία του υποψηφίου πολλαπλασιάζεται επί το συντελεστή εκατό (100). Η βαθμολογία εξάγεται μέχρι χιλιοστού της μονάδας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται στη σειρά βαθμολογίας ο υποψήφιος που έχει μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας προηγείται εκείνος που είναι έγγαμος με τα περισσότερα παιδιά και σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας προηγείται ο έχων τη μεγαλύτερη ηλικία. Σε περίπτωση και πάλι ισοβαθμίας γίνεται κλήρωση από την οικεία Επιτροπή Κατάταξης παρουσία των ισοβαθμούντων υποψηφίων.
 1. Η κατάταξη σε σειρά επιτυχίας των υποψηφίων των κατηγοριών Γ, ΣΤ και Ζ γίνεται χωριστά κατά Κατηγορία με βάση το γενικό βαθμό του τελικού τίτλου σπουδών, που απαιτείται για κάθε μία από τις Κατηγορίες αυτές.
 2. Η συνολική βαθμολογία κάθε υποψήφιου πολλαπλασιάζεται επί το συντελεστή εκατό (100).Ειδικά για την Κατηγορία ΣΤ΄ υποψήφιοι που είναι κάτοχοι πτυχίων Ανωτέρων Σχολών του Εμπορικού Ναυτικού που είναι ισότιμες με Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, προηγούνται στους πίνακες επιτυχόντων, όλων των άλλων υποψηφίων που είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 3. Η βαθμολογία εξάγεται μέχρι χιλιοστού της μονάδας.
 4. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται στη σειρά επιτυχίας ο υποψήφιος που έχει μεγαλύτερο γενικό βαθμό στον τελικό τίτλο σπουδών.
 5. Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας προηγείται εκείνος που είναι έγγαμος με τα περισσότερα παιδιά και σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας προηγείται ο έχων τη μεγαλύτερη ηλικία.
 6. Σε περίπτωση και πάλι ισοβαθμίας γίνεται κλήρωση από την οικεία Επιτροπή Κατάταξης παρουσία των ισοβαθμούντων υποψηφίων.
 7. Η κατάταξη σε σειρά επιτυχίας των υποψηφίων της κατηγορίας Δ γίνεται με βάση το γενικό βαθμό του βασικού τελικού τίτλου σπουδών.
 8. Στη βαθμολογία αυτή προστίθενται δύο (2) μονάδες για όσους έχουν Ε ή Δ κατηγορίας επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου και τρεις (3) μονάδες για κάθε πλήρες εξάμηνο προϋπηρεσίας που έχει ο υποψήφιος σε οχήματα για τα οποία απαιτείται άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας και άνω.
 9. Η συνολική βαθμολογία για κάθε υποψήφιο πολλαπλασιάζεται επί το συντελεστή εκατό (100).
 10. Η βαθμολογία εξάγεται μέχρι χιλιοστού της μονάδας.
 11. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται στη σειρά επιτυχίας ο υποψήφιος που έχει περισσότερη προϋπηρεσία.
 12. Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας προηγείται αυτός που έχει τη μεγαλύτερη άδεια οδήγησης.
 13. Αν και πάλι υπάρξει ισοβαθμία προηγείται εκείνος που είναι έγγαμος με τα περισσότερα παιδιά και σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας ο έχων τη μεγαλύτερη ηλικία.
 14. Σε περίπτωση και πάλι ισοβαθμίας γίνεται κλήρωση από την οικεία Επιτροπή Κατάταξης παρουσία των ισοβαθμούντων υποψηφίων.
 15. Η κατάταξη σε σειρά επιτυχίας των υποψηφίων της Κατηγορίας Ε γίνεται χωριστά κατά ειδικότητα με βάση το γενικό βαθμό του τελικού τίτλου σπουδών του Λυκείου ή του πτυχίου της Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής.
 16. Η συνολική βαθμολογία για κάθε υποψήφιο πολλαπλασιάζεται επί το συντελεστή εκατό (100).
 17. Η βαθμολογία εξάγεται μέχρι χιλιοστού της μονάδας.
 18. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται σε σειρά επιτυχίας ο υποψήφιος που κατέχει τελικό τίτλο σπουδών Λυκείου από αυτόν που κατέχει πτυχίο Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής.
 19. Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας προηγείται εκείνος που έχει περισσότερη προϋπηρεσία και σε περίπτωση και νέας ισοβαθμίας προηγείται εκείνος που είναι έγγαμος με τα περισσότερα παιδιά.
 20. Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας προηγείται ο έχων τη μεγαλύτερη ηλικία.
 21. Αν προκύψει και νέα ισοβαθμία γίνεται κλήρωση από την οικεία Επιτροπή Κατάταξης παρουσία των ισοβαθμούντων υποψηφίων.
3.  
  Στους υποψηφίους όλων των κατηγοριών, πλην των υποψηφίων για τις ΕΜΑΚ, που έχουν υπηρετήσει τη στρατιωτική τους θητεία στις Ένοπλες Δυνάμεις, ως Έφεδροι Αξιωματικοί ή στις Ειδικές Δυνάμεις, προστίθεται στη βαθμολογία τους επιπλέον μια (1) μονάδα για κάθε ένα από τα ως άνω προσόντα. Μια (1) μονάδα προστίθεται στους υποψήφιους όλων των κατηγοριών που κατέχουν πτυχίο ΡRΟFΙCΙΕΝCΥ για την Αγγλική γλώσσα ή αντίστοιχα πτυχία για τη Γαλλική και Γερμανική γλώσσα, για τα οποία χορηγείται επάρκεια προσόντων διδασκαλίας από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Επίσης μια (1) μονάδα προστίθεται και στους πτυχιούχους Α.Ε.Ι. των τμημάτων φιλολογίας της ημεδαπής και αλλοδαπής των ανωτέρω γλωσσών. Για τους κατέχοντες πτυχία δύο η περισσοτέρων γλωσσών, λαμβάνονται υπόψη και βαθμολογούνται όλα. Μια (1) μονάδα προστίθεται στους υποψηφίους που εμπίπτουν σε μια (1) ή περισσότερες από τις κατηγορίες που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 53/1989 (Α΄26). Στη συνολική βαθμολογία όσων έχουν προσληφθεί και υπηρετήσει ευδόκιμα για μια (1) αντιπυρική περίοδο τουλάχιστον δύο (2) μηνών, ως εποχικοί υπάλληλοι για τη δασοπυρόσβεση, στη Δασική Υπηρεσία ή το Πυροσβεστικό Σώμα, προστίθεται για κάθε μια (1) αντιπυρική περίοδο, μια (1) μονάδα για τους εργάτες πυρόσβεσης - διάσωσης, αερομεταφερόμενων πεζοπόρων τμημάτων και τους πυροφύλακες και τρεις (3) μονάδες για τους οδηγούς.
4.  
  Στους υποψηφίους σε διαγωνισμό που προκηρύσσεται για πόλη της νησιωτικής Ελλάδας προστίθενται στη λοιπή βαθμολογία τους και οκτώ (8) μονάδες, εφόσον είναι επί ένα (1) έτος μόνιμοι κάτοικοι Ο.Τ.Α. του νησιού στο οποίο ανήκει η εν λόγω πόλη και προκειμένου για την Κρήτη, του οικείου νομού. Στους υποψηφίους σε διαγωνισμό που προκηρύσσεται για πόλη της λοιπής χώρας προστίθενται στη λοιπή βαθμολογία τους και πέντε (5) μονάδες, με τις ίδιες προϋποθέσεις. Η μόνιμη κατοικία αποδεικνύεται με βεβαίωση του οικείου Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 5 του Ν. 2647/1998 (Α΄237).
5.  
  Η προϋπηρεσία των υποψηφίων, προκειμένου να βαθμολογηθεί, πρέπει να βεβαιώνεται από το Ταμείο Συντάξεως Αυτοκινητιστών, για όσους είναι ασφαλισμένοι σε αυτό και για όσους είναι ασφαλισμένοι στο Ι.Κ.Α., με βεβαίωση της αρμόδιας κατά τόπο Επιθεώρησης Εργασίας, που πιστοποιείται το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο υποψήφιος εργάστηκε ως επαγγελματίας οδηγός με άδεια Γ΄ κατηγορίας και άνω και παράλληλη προσκομιδή αντιγράφου του βιβλιαρίου του Ι.Κ.Α. για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Στις περιπτώσεις προϋπηρεσιών που βεβαιώνονται με προσκόμιση βιβλιαρίου ενσήμων του Ι.Κ.Α. 150 ένσημα λογίζονται ως πλήρης εξάμηνη προϋπηρεσία.
Άρθρο 5
1.  
  Στους διαγωνισμούς για κατάταξη δοκίμων πυροσβεστών προκηρύσσονται και θέσεις αθλητών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 παρ. 11 του Ν. 2725/1999 (Α΄ 121).
Άρθρο 6 "Πίνακες επιτυχόντων - Εξετάσεις"
1.  
  Μετά το τέλος των διαδικασιών του άρθρου 4 του παρόντος διατάγματος, οι Επιτροπές Κατάταξης συντάσσουν πίνακες επιτυχόντων των υποψηφίων με σειρά επιτυχίας κατά κατηγορία και πόλη, στους οποίους φαίνονται αναλυτικά οι βαθμολογίες και το σύνολο των μορίων τους. Οι πίνακες αυτοί υπογράφονται από τα μέλη της οικείας Επιτροπής Κατάταξης και υποβάλλονται με μέριμνα του Προέδρου της μαζί με τα δικαιολογητικά των υποψηφίων στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Προσωπικού του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος. Παράλληλα τοιχοκολλούνται στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για την οποία διενεργήθηκε ο διαγωνισμός και κάθε υποψήφιος που αναγράφεται στον πίνακα επιτυχόντων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την τοιχοκόλληση, επιτρέπεται να υποβάλλει αίτηση διόρθωσης στην Τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία για τα στοιχεία εκείνα του πίνακα τα οποία δεν του έχουν υπολογισθεί ορθά. Οι αιτήσεις υποβάλλονται υπηρεσιακά στον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου προβαίνει στην εξέταση βασιμότητας αυτών και αν απαιτείται ενεργεί τις διορθωτικές πράξεις γνωστοποιώντας στον ενδιαφερόμενο και θιγόμενο την απόφασή του.
2.  
  Από τους ανωτέρω πίνακες επιτυχόντων αριθμός υποψηφίων ίσος με τον αριθμό των προκηρυχθεισών θέσεων καλείται από το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Προσωπικού του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος για να υποβληθεί σε αθλητικές δοκιμασίες, προκειμένου να εξακριβωθούν οι σωματικές δυνατότητες και η αντοχή τους. Οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται στην Αθήνα, από τριμελείς Επιτροπές Εξέτασης Αθλητικών Δοκιμασιών μία για κάθε αγώνισμα. «Οι Επιτροπές αυτές συγκροτούνται με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος και αποτελούνται από ένα (1) Αξιωματικό Γενικών Υπηρεσιών του Σώματος και δύο (2) καθηγητές Σωματικής Αγωγής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή πυροσβεστικούς υπαλλήλους πτυχιούχους Τ.Ε.Φ.Α.Α. Ως γραμματέας κάθε Επιτροπής ορίζεται με την ίδια απόφαση κατάλληλος βαθμοφόρος του Σώματος. Για τον έλεγχο της αθλητικής τους επίδοσης οι υποψήφιοι υποβάλλονται στα εξής αγωνίσματα:.
 1. Άλμα σε μήκος τουλάχιστον 4 μ. για άνδρες και γυναίκες υποψήφιους (τρεις προσπάθειες) και 4,5 μέτρα για τους υποψήφιους των ΕΜΑΚ (τρεις προσπάθειες).
 2. Δρόμος 1.000 μέτρων σε χρόνο 4΄ για άνδρες και γυναίκες υποψηφίους (μια προσπάθεια) και για τους υποψήφιους των ΕΜΑΚ σε χρόνο 3΄ και 30΄΄ (μια προσπάθεια).
 3. Ανάβαση-Κατάβαση από άνδρες και γυναίκες υποψηφίους σε ολκωτή πυροσβεστική κλίμακα ύψους εννέα (9) μέτρων τοποθετημένη σε πυροσβεστικό πύργο ασκήσεων σε χρόνο το αργότερο 3΄
 4. Βάδισμα χωρίς υποδήματα και με τρεις (3) υποχρεωτικές στάσεις σε δοκό μήκους δέκα (10) μέτρων και πλάτους οκτώ (8) εκατοστών, η οποία απέχει από το έδαφος ένα (1) μέτρο (μια προσπάθεια)
 5. Έλξεις σε μονόζυγο έξι (6) για άνδρες και γυναίκες υποψήφιους και οκτώ (8) για τους υποψήφιους των ΕΜΑΚ.
 6. Οι υποψήφιοι θα αναρτώνται στο μονόζυγο από το πρόσθιο μέρος αυτού έχοντας το εξωτερικό μέρος της παλάμης στραμμένο προς το πρόσωπό τους.
 7. Μετά την πρώτη έλξη, οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έρχονται σε επαφή με το έδαφος μέχρι το τέλος της προσπάθειας ενώ σε κάθε έλξη πρέπει η κάτω γνάθος αυτών να ξεπερνάει το ύψος του μονόζυγου.
 8. Μεταφορά ανά χέρι αλτήρα με λαβή, βάρους είκοσι πέντε (25) κιλών έκαστος για άνδρες και γυναίκες υποψηφίους, σε απόσταση ογδόντα (80) μέτρων χωρίς διακοπή των κινήσεων και χωρίς επαφή των βαρών με το έδαφος σε χρόνο 50΄΄ (μια προσπάθεια) και για τους υποψηφίους των ΕΜΑΚ μεταφορά ανά χέρι αλτήρα με λαβή βάρους τριάντα (30) κιλών έκαστος σε απόσταση ογδόντα (80) μέτρων χωρίς διακοπή των κινήσεων σε χρόνο 40΄΄ (μια προσπάθεια).
 9. Υποψήφιοι που δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε μια από τις παραπάνω δοκιμασίες, κρίνονται ως μη ικανοί και αποκλείονται των περαιτέρω εξετάσεων και διαδικασιών με πρακτικό της οικείας Επιτροπής Εξέτασης Αθλητικών Δοκιμασιών, που τοιχοκολλάται στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος και κοινοποιείται στους ενδιαφερομένους και στο αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Προσωπικού αυτού.
 10. Εάν κατά το χρόνο της εξέτασης υποψήφιου στις αθλητικές δοκιμασίες παρουσιαστεί κώλυμα εξέτασής του, η οικεία Επιτροπή Εξέτασης Αθλητικών Δοκιμασιών δύναται να αναβάλει για μια μόνο φορά την εξέταση σε άλλο χρόνο, όχι όμως πέραν του καθοριζομένου για τη διενέργεια αυτών των εξετάσεων χρόνο.
3.  
  Οι υποψήφιοι που κλήθηκαν να υποβληθούν σε αθλητικές δοκιμασίες, παραλαμβάνουν δελτίο υγειονομικής εξέτασης, στο οποίο επικολλάται φωτογραφία του υποψηφίου, προκειμένου να μεταβούν σε κρατικό νοσοκομείο και υποβληθούν στις υγειονομικές εξετάσεις που αναφέρονται σε αυτό, στην οικεία στήλη του οποίου, ο αρμόδιος ιατρός γνωματεύει τα αποτελέσματα, θέτοντας την υπογραφή και τη σφραγίδα του, από δε τη γραμματεία του νοσοκομείου θεωρείται το γνήσιο της υπογραφής των γνωματευόντων ιατρών. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται μέχρι την ορισθείσα για το σκοπό αυτό ημερομηνία, και οι υποψήφιοι προσκομίζουν το δελτίο υγειονομικής εξέτασης στην Επιτροπή Αναρρωτικών Αδειών του Πυροσβεστικού Σώματος νομού Αττικής, η οποία αποφαίνεται για την καταλληλότητα ή μη των υποψηφίων σύμφωνα με τα ισχύοντα για την κατάταξη στις Παραγωγικές Σχολές του Στρατεύματος. Η Επιτροπή δύναται να παραγγέλνει την επανεξέταση κάποιου υποψηφίου, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο ή προκύπτουν αμφιβολίες. Όσοι σε οποιοδήποτε στάδιο κριθούν, με απόφαση της ανωτέρω Υγειονομικής Επιτροπής, που τοιχοκολλείται στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος και κοινοποιείται στους ενδιαφερομένους υποψηφίους και στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Προσωπικού αυτού, υγειονομικά ακατάλληλοι, αποκλείονται των περαιτέρω διαδικασιών.
4.  
  Για την κάλυψη των θέσεων των αποτυχόντων στις αθλητικές δοκιμασίες και στις υγειονομικές εξετάσεις, για τις οποίες δεν προβλέπεται δεύτερος βαθμός επανεξέτασής τους, καλούνται μέχρι να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός από τους πίνακες επιτυχόντων κατά σειρά ισάριθμοι υποψήφιοι, οι οποίοι υποβάλλονται σε αυτές
5.  
  Η διαδικασία των προηγούμενων παρ. 2-4 του άρθρου αυτού εφαρμόζεται και στην περίπτωση που αποφασίζεται νέα κατάταξη από τους ήδη ισχύοντες πίνακες επιτυχόντων.
6.  
  Υποψήφιοι επιτυχόντες στις αθλητικές δοκιμασίες και υγειονομικές εξετάσεις καλούνται από το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Προσωπικού του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος για να υποβληθούν σε ψυχοτεχνικές δοκιμασίες (ΤΕSΤS) προσωπικότητας (Μ.Μ.Ρ.Ι.) προκειμένου να εξακριβωθούν οι ψυχικές τους ικανότητες. Με την εξέταση αυτή ερευνάται κατά το χρόνο της δοκιμασίας κυρίως η κρίση, η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα, η δομή της προσωπικότητας, η σκέψη και η αντίληψη. Οι ψυχοτεχνικές δοκιμασίες διενεργούνται επί ποινή αποκλεισμού από τριμελή επιτροπή που συγκροτείται με διαταγή του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος και αποτελείται από έναν (1) Ανώτερο Αξιωματικό και δύο (2) Ψυχιάτρους, που δύναται να προέρχονται από Υγειονομικούς Αξιωματικούς του Σώματος ή της Ελληνικής Αστυνομίας ή από Κρατικό Νοσοκομείο ή από τις Ένοπλες Δυνάμεις. Η επιτροπής με πράξη της, κρίνει τους υποψήφιους ικανούς ή μη. Για τους μη ικανού δεν επιτρέπεται ενδικοφανής προσφυγή.
7.  
  Οι υποψήφιοι πριν τις αθλητικές, ψυχοτεχνικές δοκιμασίες και υγειονομικές εξετάσεις, υποβάλλονται εκ νέου σε αναστημομέτρηση από τριμελή επιτροπή Αξιωματικών που συγκροτείται με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος
Άρθρο 7 "Κύρωση, Ισχύς Πινάκων - Κατάταξη - Ορκωμοσία"
1.  
  Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων και διαδικασιών του προηγούμενου άρθρου, με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, κυρώνει τους πίνακες επιτυχόντων. Έκαστος των πινάκων επιτυχόντων ισχύει για ένα (1) έτος από τη δημοσίευσή του. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, που δημοσιεύεται στην ως άνω Εφημερίδα, δύναται να καταργηθεί ή παραταθεί μέχρι ένα (1) έτος η ισχύς των πινάκων επιτυχόντων.
2.  
  Μετά τη δημοσίευση των κυρωθέντων πινάκων επιτυχόντων, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, κατατάσσει στο Πυροσβεστικό Σώμα ονομαστικά και σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας τους κατά κατηγορία και πόλη τον απαιτούμενο αριθμό επιτυχόντων
3.  
  Αν σε μια πόλη ο αριθμός των επιτυχόντων είναι μικρότερος των προκηρυχθεισών θέσεων, καλούνται για συμπλήρωση των θέσεων αυτών ισάριθμοι επιτυχόντες της ίδιας κατηγορίας από την πλησιέστερη πόλη, εφόσον το επιθυμούν και αν πάλι δεν καλυφθεί ο αριθμός των θέσεων λόγω απροθυμίας των κληθέντων, καλείται από επιτυχόντες της ίδιας πόλης ανάλογος αριθμός μέχρι εξαντλήσεως του σχετικού πίνακα επιτυχόντων. Αν και πάλι δεν καλυφθεί ο αριθμός, συνεχίζεται η ίδια διαδικασία από την αμέσως πλησιέστερη προς την πόλη για την οποία διενεργήθηκε ο διαγωνισμός και ούτω καθ’ εξής μέχρι να συμπληρωθούν όλες οι θέσεις.
4.  
  Για τον υπολογισμό του αριθμού των επιτυχόντων που καλούνται για κατάταξη και ο οποίος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των κενών οργανικών θέσεων πυροσβεστικού προσωπικού που προκηρύχθηκαν, λαμβάνονται υπόψη, για μεν τους Εθελοντές Πενταετούς Υποχρέωσης (Ε.Π.Υ.), το σύνολο των θέσεων που προκηρύσσονται στο Πυροσβεστικό Σώμα, για δε τους εθελοντές πυροσβέστες, ο συνολικός αριθμός των θέσεων κάθε πόλης, ρυθμιζομένων των ειδικοτέρων λεπτομερειών με την απόφαση προκήρυξης του διαγωνισμού. Εάν το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες ευεργετικές διατάξεις ποσοστό δεν καλυφθεί, ο αριθμός που υπολείπεται συμπληρώνεται από υποψήφιους που δεν εμπίπτουν σε αυτές. Κατά τον καθορισμό του αριθμού που αντιστοιχεί σε κάθε μια από τις ευεργετικές διατάξεις, δεν λαμβάνονται υπόψη τα κλασματικά υπόλοιπα.
5.  
  Οι κατατασσόμενοι καλούνται να παρουσιασθούν στην Πυροσβεστική Ακαδημία, όπου δίδουν τον όρκο του Δημοσίου Υπαλλήλου ενώπιον του Διοικητή αυτής και στη συνέχεια αρχίζουν την προβλεπόμενη εκπαίδευσή τους. Όσοι δεν παρουσιασθούν την ημερομηνία που ορίζεται για κατάταξη, θεωρούνται αυτοδίκαια ότι παραιτούνται του δικαιώματος κατάταξής τους στο Πυροσβεστικό Σώμα, εκτός αν η μη έγκαιρη προσέλευσή τους οφείλεται αποδεδειγμένα σε λόγους ανωτέρας βίας. Το δικαιολογημένο η αδικαιολόγητο της καθυστέρησης κρίνεται από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος. Καθυστέρηση για λόγους ανώτερης βίας δεν μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία προς κατάταξη.
6.  
  Οι θέσεις εκείνων που δεν προσήλθαν για κατάταξη ή που παραιτούνται κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους καθώς και εκείνων που αποβάλλονται από την Πυροσβεστική Ακαδημία, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 9, αυτού του άρθρου, συμπληρώνονται με πρόσκληση ισάριθμων υποψηφίων κατά σειρά επιτυχίας από τους οικείους πίνακες.
7.  
  Οι κατατασσόμενοι πριν την ορκωμοσία τους είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
 1. Την αστυνομική τους ταυτότητα
 2. Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α από το οποίο να προκύπτει ρητά ότι υπηρέτησε στις Ένοπλες Δυνάμεις, ως ικανός Ι 1
 3. Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν διώκονται
 4. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου
 5. Αντίγραφα τίτλων σπουδών
 6. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που πιστοποιεί τα προσόντα των υποψηφίων με βάση τα οποία έγινε η κατάταξή τους στους πίνακες επιτυχόντων.
 7. Τα υπό στοιχεία (β), (γ) και (δ) δικαιολογητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί μέσα στο τελευταίο τρίμηνο πριν την ημερομηνία κατάταξης.
8.  
  Τα αρμόδιο Τμήμα Διεύθυνσης Προσωπικού του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος ελέγχει υποχρεωτικά με έγγραφό του προς τις εκδούσες Αρχές, την εγκυρότητα των δικαιολογητικών, στα οποία στηρίχθηκε η βαθμολογία των κατατασσόμενων. Όσων τα δικαιολογητικά αποδεικνύονται ότι δεν είναι έγκυρα, θεωρούνται αποτυχόντες και εκτός των ποινικών ευθυνών τους διαγράφονται από τους κυρωθέντες πίνακες επιτυχόντων και ανακαλείται η πράξη κατάταξής τους.
9.  
  Δόκιμοι Πυροσβέστες, οι οποίοι εισήλθαν στην Πυροσβεστική Ακαδημία με ψευδή, νοθευμένα ή ανακριβή δικαιολογητικά, εκτός από τις τυχόν ποινικές ευθύνες που έχουν, αποβάλλονται οποτεδήποτε από αυτήν, με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Επίσης οι Δόκιμοι Πυροσβέστες κατά τη διάρκεια φοίτησής τους στην Πυροσβεστική Ακαδημία αποβάλλονται οποτεδήποτε από αυτήν, με απόφαση Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού αυτής, αν απολέσουν κάποιο από τα προς κατάταξη προσόντα, εκτός του ορίου ηλικίας ή διαπιστωθεί έλλειψη αυτού ή για πειθαρχικούς λόγους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.
10.  
  Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που δεν κατατάχθηκαν, διατηρούνται στο Αρχείο του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος για όσο διάστημα έχουν ισχύ οι κυρωμένοι πίνακες και μετά καταστρέφονται, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την εκκαθάριση των Αρχείων, εκτός αν υπάρχει εκκρεμής σχετική δίκη οπότε διατηρούνται μέχρι τη δημοσίευση αμετάκλητης απόφασης
Άρθρο 8 "Τελικές - Καταργούμενες Διατάξεις"
1.  
  Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος, εκτός εκείνων που αναφέρονται στα προσόντα εφαρμόζονται αναλόγως και για τις κατατάξεις άλλων κατηγοριών προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος, με τη διαφορά ότι, όταν οι κατατασσόμενοι είναι αξιωματικοί, αντί Υπουργικής Απόφασης για το διορισμό τους εκδίδεται Προεδρικό Διάταγμα. Για την κατάταξη Ανθυποπυραγών Πλοηγών Κυβερνητών και Μηχανικών εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος που αναφέρονται στην κατάταξη οδηγών Δοκίμων Πυροσβεστών, εξαιρέσει εκείνων που αναφέρονται στα προσόντα αντί όμως της βαθμολογίας του απολυτηρίου Λυκείου λαμβάνεται υπόψη για την τοποθέτησή τους κατά σειρά επιτυχίας ο βαθμός του πτυχίου της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού από την οποία έχουν αποφοιτήσει και αντί της κατηγορίας της άδειας οδήγησης λαμβάνεται υπόψη και βαθμολογείται η κατηγορία του διπλώματος.
2.  
  Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού, που αφορούν τις αθλητικές δοκιμασίες δεν εφαρμόζονται μόνο για τους υποψήφιους για κατάταξη Υγειονομικούς Αξιωματικούς
3.  
  Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος θεωρείται ως ενιαία πόλη ο Νομός Αττικής εκτός της πόλης του Λαυρίου, των Μεγάρων και της νήσου Αίγινας. Επίσης θεωρούνται ότι ευρίσκονται στην ίδια πόλη η Π.Υ. Κω με την Π.Υ. Κ/Α Κω, η Π.Υ. Καλαμάτας με την Π.Υ. / Π.Α. Καλαμάτας, η Π.Υ. Λεχαινών με την Π.Υ./Π.Α. Ανδραβίδας και η Π.Υ. Ρόδου με την Π.Υ./Κ.Α. Ρόδου. Ως πόλη έδρα των υπολοίπων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αεροδρομίων θεωρείται το ίδιο το Αεροδρόμιο.
4.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος καταργείται το Κεφάλαιο Α΄ του Π.Δ. 170/1996 (Α΄ 131) όπως αυτό τροποποιήθηκε, αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Της παραγράφου 1, εδάφιο στ και η, του άρθρου 11 του Ν. 1481/84 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 1590/1986. β. Της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 1590/1986 «Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 49). γ. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 α του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38). δ. Του Π.Δ. 137/1986 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 151). ε. Του Π.Δ. 108/1994 «Περιορισμός αρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 182). στ. Του άρθρου 28 παρ. 1 του Ν. 2800
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την 145 /2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2003-06-05 Κανονισμός κατάταξης στο Πυροσβεστικό Σώμα των Δοκίμων Πυροσβεστών.
Τροποποίηση Τύπος
A/2003/138
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
ΝΟΜΟΣ 1991/1951 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1951 1991
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1998/2647 1998
Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις. 1999/2725 1999
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/137 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/137 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/53 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/53 1989
Περιορισμός αρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1994/108 1994
Κανονισμός κατάταξης δοκίμων Πυροσβεστών και μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος. 1996/170 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποιήσεις του Κανονισμού κατάταξης στο Πυροσβεστικό Σώμα των Δοκίμων Πυροσβεστών. 2003/313 2003
Τροποποίηση και αντικατάσταση διατάξεων του Κεφαλαίου Β του π.δ. 170/1996 «Κανονισμός μεταθέσεων» (Α΄ 131). 2005/86 2005