Ρύθμιση θεμάτων των Λιμενικών Πυροσβεστικών Σταθμών και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Διοίκηση Λιμενικών Πυροσβεστικών Σταθμών"
1.  
  Από 1-1-2005 η διοίκηση των Λιμενικών Πυροσβεστικών Σταθμών του Πυροσβεστικού Σώματος ανατίθεται στους Αξιωματικούς Ειδικών Υπηρεσιών του κλάδου Πλοηγών - Κυβερνητών
2.  
  Οι Διοικητές των Λιμενικών Σταθμών έχουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους από την ημερομηνία της προηγούμενης παραγράφου, όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα για το Πυροσβεστικό Σώμα νομοθεσία και για τους Αξιωματικούς Γενικών Υπηρεσιών αντίστοιχων βαθμών και με τα ίδια καθήκοντα, πλην της διενέργειας διοικητικών εξετάσεων
3.  
  Οι Αξιωματικοί Ειδικών Υπηρεσιών Πλοηγοί - Κυβερνήτες με την πρόσληψή τους στο Πυροσβεστικό Σώμα εκπαιδεύονται στην Πυροσβεστική Ακαδημία επί ένα (1) έτος στα καθήκοντά τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον οικείο κανονισμό
4.  
  Όσοι Αξιωματικοί Πλοηγοί-Κυβερνήτες έχουν προσληφθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος, προκειμένου να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στα καθήκοντα που προβλέπονται από τις παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού, εκπαιδεύονται στους Λιμενικούς Σταθμούς, που υπηρετούν, επί εξάμηνο, σύμφωνα με πρόγραμμα που συντάσσει η Πυροσβεστική Ακαδημία.
5.  
  Όσοι Αξιωματικοί Πλοηγοί - Κυβερνήτες προσληφθούν στο πρώτο διαγωνισμό που θα διενεργηθεί μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος εκπαιδεύονται στους Λιμενικούς Σταθμούς που προσλαμβάνονται επί ένα δίμηνο στα καθήκοντά τους
Άρθρο 2 "Τροποποίηση και Συμπλήρωση του Κανονισμού Πυροσβεστικής Ακαδημίας"
1.  
  Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 122/2001 (Α΄ 112) προστίθεται εδάφιο ως εξής: Ο αριθμός των θέσεων που προκηρύσσονται δεν επιτρέπεται να αυξηθεί
2.  
  Στην παρ. 2 του άρθρου 1 του Π.Δ. 122/2001 μετά τη φράση «Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν . . » προστίθενται οι λέξεις «απόφοιτοι Λυκείου».
3.  
  Οι παρ. 1 και 3 του άρθρου 16 του Π.Δ. 122/2001 αντικαθίστανται ως εξής: 1 Η εκπαίδευση στη Σχολή Αρχιπυροσβεστών διαρκεί εννιά (9) μήνες Με σκοπό την πρακτική τους εκπαίδευση, οι δόκιμοι μπορεί να διατίθενται σε Σταθμούς και Υπηρεσίες του Νομού Αττικής για εκτέλεση μάχιμης υπηρεσίας σε περίπτωση που υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν Για τη διάθεσή τους αυτή κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης δε δικαιούνται εκτός έδρας ή άλλη αποζημίωση εκτός και αν εξέρχονται του Νομού Αττικής».« 3 Κατά την εκπαίδευση οι σπουδαστές διδάσκονται, με βαθμό, εφαρμοσμένα στην πρακτική θέματα από την Πυροσβεστική Τέχνη, Προληπτική Πυροπροστασία, Ποινικό Δίκαιο, Ποινική Δικονομία-Ανακριτική, Πυροσβεστική Νομοθεσία και Αρχές Πληροφορικής Η διδακτέα ύλη καθορίζεται από την Πυροσβεστική Ακαδημία Με σκοπό την απόκτηση φυσικής κατάστασης και αντοχής οι σπουδαστές καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες αθλούνται και γυμνάζονται καθώς και εκπαιδεύονται σε πρακτικές πυροσβεστικές ασκήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αναλυτικό πρόγραμμα .
4.  
  Όπου στις διατάξεις του Π.Δ. 122/2001 αναφέρεται η λέξη «θεωρητική» ή «πρακτική» απαλείφεται και εφεξής νοείται μόνον η λέξη «εκπαίδευση».
5.  
  Δόκιμος Αρχιπυροσβέστης που κατά τις πτυχιακές εξετάσεις βαθμολογείται με μηδέν (0) σε μάθημα επειδή παραβίασε τις προβλεπόμενες από το άρθρο 88 παρ. 1 του Π.Δ. 174/1983 (Α΄ 68) υποχρεώσεις, πέραν των άλλων συνεπειών, αποπέμπεται υποχρεωτικά από τη Σχολή με απόφαση του Αρχηγού.
6.  
  Αποτυχόντες Δόκιμοι Αρχιπυροσβέστες, σύμφωνα με τα ορισμένα στο άρθρο 136 του Π.Δ. 174/1983 (Α΄ 68), δεν επαναλαμβάνουν τη φοίτηση σε άλλη εκπαιδευτική σειρά . Αυτοί δικαιούνται να συμμετάσχουν εκ νέου σε διαγωνισμό για την ίδια Σχολή, αν επιθυμούν τη φοίτηση τους σε αυτή.
7.  
  Δόκιμοι Αρχιπυροσβέστες που δεν επιτυγχάνουν στις πτυχιακές εξετάσεις και επανεξετάζονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, εντάσσονται, εφόσον επιτύχουν κατά την επανεξέτασή τους, στο τέλος της σειράς αρχαιότητας της τάξης τους
8.  
  Δόκιμος όλων των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας που εξέρχεται αυτών, στις περιπτώσεις που, από τον κανονισμό της Πυροσβεστικής Ακαδημίας δεν επιτρέπεται η επαναφοίτησή του, υποχρεούται στην καταβολή προς το Δημόσιο δαπάνης, που αντιστοιχεί στο 1/3 του συνόλου των αποδοχών που έλαβε στο χρονικό διάστημα φοίτησής του. Η απόφαση καταλογισμού εκδίδεται από τον Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος. Ο Δόκιμος που εξέρχεται από Σχολή, πλην των περιπτώσεων που από τον Κανονισμό επιτρέπεται, δεν έχει δικαίωμα επαναφοίτησης σε αυτή.
9.  
  Μετά το άρθρο 100 του Π.Δ. 194/1983 (Α΄ 68) προστίθεται άρθρο 100 Α ως εξής: Άρθρο 100 Α 1 Δόκιμες Ανθυποπυραγοί και Αρχιπυροσβέστριες που κατά τη διάρκεια φοίτησης απουσιάζουν, λόγω κύησης, σε εκπαιδευτικό έτος της Σχολής Ανθυποπυραγών ή κατά τη διάρκεια φοίτησης στη Σχολή Αρχιπυροσβεστών, περισσότερο του 1/4, εξέρχονται της αντίστοιχης Σχολής και επαναλαμβάνουν τη φοίτησή τους αμέσως στο ίδιο μετά το κώλυμα εκπαιδευτικό έτος ή Σχολή, και ακολουθούν στην επετηρίδα τους σπουδαστές του έτους αυτού ή της Σχολής. 2 Ειδικά οι Δόκιμες της Σχολής Αρχιπυροσβεστών, που εξέρχονται για το λόγο της προηγούμενης παραγράφου, φέρουν μέχρι την επαναφοίτησή τους στη Σχολή αυτή το βαθμό που έφεραν πριν την αρχική εισαγωγή τους Οι Δόκιμες Ανθυποπυραγοί που κατετάγησαν στην οικεία Σχολή, βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 365/1990 (Α΄ 144), όπως αντικαταστάθηκαν με εκείνες του άρθρου 1 του Π.Δ. 203/1995 (Α΄ 109), εξερχόμενες για τον ίδιο λόγο και μέχρι την επαναφοίτησή τους στην ίδια Σχολή, φέρουν το βαθμό του Πυροσβέστη .
Άρθρο 3 "Σύσταση Επιτροπής Οικονομικής Επιθεώρησης Αρμοδιότητες"
1.  
  Συνιστάται στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος μόνιμη Επιτροπή με τίτλο «Επιτροπή Οικονομικής Επιθεώρησης Πυροσβεστικού Σώματος» (Ε.Ο.Ε.Π.Σ.) που έχει τις προβλεπόμενες από το άρθρο αυτό αρμοδιότητες.
2.  
  Η οικονομική επιθεώρηση περιλαμβάνει τον έλεγχο των Προμηθειών των Διαχειρίσεων και των Υπολόγων των Υπηρεσιών του Σώματος
3.  
  Με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος συγκροτείται η ανωτέρω Επιτροπή, η θητεία των μελών της είναι ετήσια και αποτελείται από:
 1. Τον Πρόεδρο και
 2. Δύο μέλη καθώς και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη.
 3. Στη θέση του Προέδρου, που είναι ανώτερος Αξιωματικός Γενικών Υπηρεσιών και του ενός μέλους, ορίζονται πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. οικονομικής σχολής ή Αξιωματικοί Γενικών Υπηρεσιών με ένα (1) έτος τουλάχιστον προϋπηρεσία στη Διεύθυνση Οικονομικού του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος ή στη Διαχείριση Χρηματικού.
 4. Το άλλο μέλος της Επιτροπής είναι Αξιωματικός από τη Διεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος.
4.  
  Η Επιτροπή Οικονομικής Επιθεώρησης Πυροσβεστικού Σώματος διενεργεί ελέγχους με σκοπό την νομιμότητα των προμηθειών, το λογιστικό έλεγχο των Διαχειρίσεων και των Υπολόγων των Υπηρεσιών του Σώματος . Ειδικότερα ο λογιστικός έλεγχος των Διαχειρίσεων και των Υπολόγων περιλαμβάνει:.
 1. Την καταμέτρηση και διαπίστωση των διαθεσίμων υπολοίπων καθενός περιουσιακού στοιχείου που διαχειρίζονται οι υπόλογοι με αντιπαραβολή προς τα εξαγόμενα αντίστοιχα, από τα λογιστικά βιβλία ή άλλα στοιχεία, υπόλοιπα
 2. Τη βεβαίωση ότι τα δικαιούμενα πρόσωπα λαμβάνουν από το Δημόσιο τις χορηγούμενες αποδοχές ή άλλες παροχές σε χρήμα και είδη
 3. Τον έλεγχο των εγγραφών στα βιβλία και των υποστηριζόντων αυτές δικαιολογητικών, τη διαπίστωση της ομαλής και κανονικής διεξαγωγής της υπηρεσίας, της ενημέρωσης των βιβλίων, της τακτικής υποβολής των δικαιολογητικών δαπανών για εκκαθάριση, της υποβολής των λογαριασμών υλικού για έλεγχο , της νόμιμης και κανονικής διάθεσης και διαχείρισης του χρήματος, του υλικού, των εφοδίων και άλλων μέσων υποστήριξης, της συμμόρφωσης με το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης καθώς και την εξακρίβωση της κανονικής και εμπρόθεσμης απόδοσης λογαριασμού από τους υπολόγους
 4. Τον έλεγχο της νομιμότητας των διαδικασιών προμηθειών υλικών και εφοδίων των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του Σώματος καθώς και τη σκοπιμότητα αυτών
5.  
  Στην έννοια της Οικονομικής Επιθεώρησης περιλαμβάνεται και η διατύπωση προτάσεων για την αποκατάσταση ανωμαλιών και ουσιωδών παρατηρήσεων, σε θέματα που έχουν οικονομικές επιπτώσεις αναφορικά με τον τρόπο προμηθειών, την ποιότητα, κατάσταση και γενικά την καλή χρήση οποιουδήποτε υλικού και μέσου του Πυροσβεστικού Σώματος
6.  
  Η Οικονομική Επιθεώρηση, που διενεργείται από την Επιτροπή της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, κατά τον τρόπο και τη διαδικασία που προβλέπονται από το άρθρο αυτό, διατάσσεται από τον Αρχηγό ή άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο. Ο έλεγχος κατά τις επιθεωρήσεις αυτές είναι λεπτομερής και επεκτείνεται σε όλες τις οικονομικές και λογιστικές πράξεις των Υπολόγων για εξακρίβωση της νομιμότητας και της ακρίβειας των εγγραφών. Οι ελεγχόμενες εγγραφές από την τελευταία επιθεώρηση υπογραμμίζονται με ερυθρά μελάνη, τα δε υποστηρίζοντα αυτές δικαιολογητικά μονογράφονται από την Επιτροπή Οικονομικής Επιθεώρησης. Μετά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης θεωρούνται από την Επιτροπή όλα τα ελεχθέντα Βιβλία και συντάσσεται στο Ημερολόγιο Ταμείου, προκειμένου για Διαχείριση Χρηματικού και στο Βιβλίο Υλικού, προκειμένου για Διαχείριση Υλικού, πράξη περιληπτική, η οποία περιλαμβάνει τη χρονολογία της επιθεώρησης και τις διαπιστωθείσες μη νόμιμες πράξεις ή παραλείψεις. 7.Οι οικονομικές επιθεωρήσεις ενεργούνται αυτεπάγγελτα ή μετά από συγκεκριμένη καταγγελία ή σε περίπτωση που υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες, ότι Διαχείριση ή Υπόλογος Υπηρεσίας δεν ενεργεί σύμφωνα με τα ισχύοντα στην κείμενη νομοθεσία και τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διαταγές. Ο έλεγχος αυτός μπορεί να επεκταθεί κατά την κρίση της Επιτροπής στη διαπίστωση της εύρυθμης και νόμιμης λειτουργίας της Διαχείρισης και του Υπόλογου της Υπηρεσίας. Οι επιθεωρήσεις μπορεί να διαταχθούν και να αφορούν ειδικά επιμέρους θέματα ή ορισμένες χρονικά διαχειριστικές περιόδους.
8.  
  Ο Διοικητής της Υπηρεσίας καθώς και τα λοιπά όργανα, όπως Επιτροπές Προμηθειών και Παραλαβών, Διαχειριστής Υλικού, Υπόλογος Διαχειριστής που ελέγχονται από την Επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου αυτού υποχρεούνται να διευκολύνουν τον έλεγχο, παρέχοντας κάθε πληροφορία ή έγγραφο που ζητηθεί. Η Επιτροπή κατά την αποστολή της προβαίνει σε κάθε είδους έρευνα και άλλη αναγκαία ανακριτική πράξη, όπως κατάσχεση κ.α., σύμφωνα με τα ισχύοντα από τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Στο τέλος της Επιθεώρησης η Επιτροπή αμέσως συντάσσει σχετική έκθεση και μαζί με όλα τα λοιπά αποδεικτικά έγγραφα στοιχεία υποβάλλει στο διατάξαντα την επιθεώρηση.
Άρθρο 4 "Άλλες ρυθμίσεις"
2.  
  Η προβλεπόμενη από την παρ. 1 του άρθρου 105 του Π.Δ. 210/92 (Α΄ 9) άδεια κύησης ορίζεται σε δεκατέσσερις (14) μήνες. Τα νοσήματα που απαιτούν περιοδική νοσηλεία και για τα οποία προβλέπεται η άδεια της παρ. 2 του άρθρου 50 του Ν. 2683/1999 (Α΄ 19) αναφέρονται στις διατάξεις της υπ’ αριθ Φ. 400/39/5521 Σχ. από 19-2-1998 απόφασης Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Υγείας και Πρόνοιας (Β΄ 235) όπως κάθε φορά ισχύει .
3.  
  Στην παρ. 1 του άρθρου 6 του Π.Δ. 16/1998 (Α΄ 27) η φράση «Αστυνομική Αναθεωρητική Υγειονομική Επιτροπή (Α.Θ.Υ.Ε.)» αντικαθίσταται με τη φράση «Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Πυροσβεστικού Σώματος (Α.Υ.Ε.Π.Σ.)».
4.  
  Το εδάφιο (α) της παρ. 1 του άρθρου 27 του Π.Δ. 210/92 (Α΄ 99), (Άρθρο 24 του Π.Δ. 8/1991) αντικαθίσταται ως εξής: Αξιωματικός Υπηρεσίας φυλακής ορίζεται Ανθυποπυραγός ή Υποπυραγός Γενικών Υπηρεσιών και σε περίπτωση κωλύματος ή ελλείψεως τούτων ο αρχαιότερος Πυρονόμος ή Υπαξιωματικός της φυλακής, που εκτελεί τα καθήκοντα του σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει, το παρόν Διάταγμα και τις υφιστάμενες ειδικές διαταγές
5.  
  Στο τέλος του άρθρου 5 του Π.Δ. 439/1974 (Α΄ 168) προστίθεται παρ. 7 ως εξής: 7 Στη συνολική βαθμολογία των υποψηφίων προστίθεται για κάθε έτος προϋπηρεσίας σε Πυροσβεστικό Συνεργείο εκατό (100) μόρια
6.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 14 του Π.Δ 426/91 (Α΄ 155), που κωδικοποιήθηκε ως παρ. 2 του άρθρου 143 του Π.Δ. 210/92 (Α΄ 99) αντικαθίσταται ως εξής: 2 Το ύψος της χορηγούμενης σε κάθε Υπηρεσία Προκαταβολής καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και στηρίζεται σε ισόποσες αποδείξεις των οικείων Διαχειριστών Παγίας Προκαταβολής, οι οποίες αντικαθίστανται με όμοιες των νέων Διαχειριστών σε περίπτωση μετακίνησης των προκατόχων τους Τα διαθέσιμα χρήματα της Μερικής Παγίας Προκαταβολής κατατίθενται υποχρεωτικά σε Τράπεζα ή άλλο Πιστωτικό Ίδρυμα, ή ελλείψει αυτών, σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και στο όνομα της οικείας Υπηρεσίας Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης ορίζεται, μετά από πρόταση του οικείου Διοικητή και έγκριση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, ως Υπόλογος Διαχειριστής Παγίας Προκαταβολής, κατώτερος Αξιωματικός ή Πυρονόμος ή Αρχιπυροσβέστης Παραγωγικής Σχολής
7.  
  Η παρ. 3 του άρθρου 21 του Π.Δ. 426/91 (Α΄ 155), που κωδικοποιήθηκε ως παρ. 3 του άρθρου 150 του Π.Δ. 210/92 (Α΄99), αντικαθίσταται ως εξής: 3 Καθήκοντα διαχειριστή σε αυθύπαρκτες Διαχειρίσεις Υλικού ανατίθενται, με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, σε κατώτερους Αξιωματικούς, Πυρονόμους και Αρχιπυροσβέστες Παραγωγικής Σχολής Ομοίως καθήκοντα διαχειριστή σε μερική Διαχείριση Υλικού ανατίθενται, με απόφαση του Διοικητή της οικείας Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, σε κατώτερους Αξιωματικούς, Πυρονόμους και Αρχιπυροσβέστες Παραγωγικής Σχολής
8.  
  Η παρ. 6 του άρθρου 21 του Π.Δ. 170/1996 (Α΄ 131), που προστέθηκε με το άρθρο 1 παρ. 9 του Π.Δ. 33/1997 (Α΄ 35), αντικαθίσταται ως εξής: 6 Οι μετακινήσεις πυροσβεστικών υπαλλήλων μέχρι και το βαθμό του Πυρονόμου προς τις Ε.Μ.Α.Κ. επιτρέπεται, εφόσον η ηλικία τους είναι μέχρι και τριάντα πέντε (35) ετών, προηγουμένων υποχρεωτικά αυτών που έχουν υπηρετήσει τη στρατιωτική τους θητεία σε Ειδικές Δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων και είναι κάτοχοι πτυχίου υποβρύχιου καταστροφέα ή αλεξιπτωτιστή, άλλως αυτών που έχουν υπηρετήσει μόνον σε Ειδικές Δυνάμεις Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται μετακίνηση πυροσβεστικού υπαλλήλου μέχρι και το βαθμό του Πυρονόμου, που είναι άνω των τριάντα πέντε (35) ετών χωρίς τις ως άνω προϋποθέσεις, εφόσον πρόκειται να τοποθετηθεί ως Προϊστάμενος Κίνησης .
Άρθρο 5 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 11 παρ. 1 περιπτώσεις (β) και (γ), και παρ. 7 του Ν. 1481/84 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 1590/1986. β. Του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 1590/1986 «Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 49). γ. Του άρθρου 28 του Ν. 2800/2000 (Α΄ 41). δ. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 α του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38). ε. Του Π.Δ. 137/1986 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 51). στ. Του Π.Δ. 108/1994 «Περιορισμός αρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 82). ζ. Του Π.Δ. 81/2002 «Συγχώνευση Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών»(Α΄ 57).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την 130 /2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2003-06-05 Ρύθμιση θεμάτων των Λιμενικών Πυροσβεστικών Σταθμών και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/2003/138
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΣ 1999/2683 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2683 1999
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/439 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/439 1974
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1983/174 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/174 1983
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1983/194 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/194 1983
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/137 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/137 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1990/365 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/365 1990
Οικονοµική χαι Λογιστική Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώµατος και άλλες διατάξεις. 1991/426 1991
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/8 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/8 1991
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1992/210 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/210 1992
Περιορισμός αρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1994/108 1994
Ρύθμιση θεμάτων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις. 1995/203 1995
Κανονισμός κατάταξης δοκίμων Πυροσβεστών και μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος. 1996/170 1996
Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις διατάξεων του Κεφ. Β του π.δ. 170/1996 «Κανονισμός κατάταξης δοκίμων πυροσβεστών και μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α 131). 1997/33 1997
Σύνθεση Συμβουλίων Κρίσεων και Ανακριτικών του Πυροσβεστικού Προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες ρυθμίσεις. 1998/16 1998
Εισαγωγή στη Σχολή Δοκίμων Αρχιπυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 170/1996 «Κανονισμός κατάταξης δοκίμων πυροσβεστών και μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α΄ 131). 2001/122 2001
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002