Οργανισμός της Γραμματείας της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Με τις διατάξεις του παρόντος ρυθμίζεται η οργάνωση και η διάρθρωση της Γραμματείας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, τα προσόντα οι αρμοδιότητες και ο τρόπος πρόσληψης του προσωπικού της, ο αριθμός θέσεων του προσωπικού καθώς και η κατανομή του σε κλάδους και ειδικότητες
Άρθρο 2 "Διάρθρωση της Γραμματείας της Επιτροπής Ανταγωνισμού"
1.  
  Η Γραμματεία της Επιτροπής Ανταγωνισμού αποτελεί Γενική Διεύθυνση, η οποία συγκροτείται από Διευθύνσεις, Τμήματα και Γραφεία
2.  
  Στη Γενική Διεύθυνση υπάγονται τρεις (3) Διευθύνσεις, ένα (1) αυτοτελές Τμήμα και ένα (1) αυτοτελές Γραφείο ως εξής:
 1. Διεύθυνση Ελέγχου Συμπράξεων και Καταχρηστικών Πρακτικών,
 2. Διεύθυνση Ελέγχου Συγκεντρώσεων,
 3. Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης,
 4. Αυτοτελές Τμήμα Κοινοτικών και Διεθνών Σχέσεων και Σχέσεων με Ρυθμιστικές Αρχές,
 5. Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υποστήριξης
3.  
  Στις Διευθύνσεις υπάγονται έξι (6) τμήματα, ως εξής:
 1. Στη Διεύθυνση Ελέγχου Συμπράξεων και Καταχρηστικών Πρακτικών υπάγονται:
  • Το Α΄ Τμήμα Ελέγχου Συμπράξεων και Καταχρηστικών Πρακτικών
  • Το Β΄ Τμήμα Ελέγχου Συμπράξεων και Καταχρηστικών Πρακτικών
 2. Στην Διεύθυνση Ελέγχου Συγκεντρώσεων υπάγονται:
  • Το Α΄ Τμήμα Ελέγχου Συγκεντρώσεων
  • Το Β΄ Τμήμα Ελέγχου Συγκεντρώσεων
 3. Στη Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης υπάγονται:
  • Το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
  • Το Τμήμα Οικονομικής Υποστήριξης
Άρθρο 3 "Αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή της Γραμματείας"
1.  
  Ο Γενικός Διευθυντής είναι αρμόδιος για τον συντονισμό και την εποπτεία της ομαλής λειτουργίας των Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Γραμματείας της Επιτροπής. Στο πλαίσιο των καθηκόντων του ο Γενικός Διευθυντής:.
 1. Μεριμνά για την τήρηση του προγραμματισμού καθώς και την υλοποίηση των στόχων και των κατευθύνσεων που έχουν τεθεί στη Γραμματεία από τον Πρόεδρο.
 2. Προς τον σκοπό αυτό ο Γενικός Διευθυντής παρακολουθεί τις εργασίες των Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων, συντονίζει και ελέγχει τη δραστηριότητά τους.
 3. Κατανέμει τις εργασίες μεταξύ των Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων που υπάγονται σε αυτόν
 4. Μεριμνά για τη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων και του προϋπολογισμού της Επιτροπής Ανταγωνισμού καθώς και για τις εκθέσεις και έγγραφα που υποβάλλονται στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΟΟΣΑ ή άλλων Οργανισμών ή οργανώσεων, στις οποίες συμμετέχει η Επιτροπή
 5. Ασκεί τις αρμοδιότητες του Προέδρου που του ανατίθενται από αυτόν
2.  
  Εκπροσωπεί κατ εξουσιοδότηση του Προέδρου την Επιτροπή στα κοινοτικά και διεθνή όργανα καθώς και σε εκδηλώσεις, επιτροπές, ομάδες εργασίας που οργανώνονται από αυτά ή άλλες εθνικές αρχές προστασίας του ανταγωνισμού
3.  
  Παρίσταται κατά τις συζητήσεις υποθέσεων ενώπιον της Επιτροπής, εφόσον η παρουσία του κριθεί σκόπιμη από τον Πρόεδρο
Άρθρο 4 "Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ελέγχου Συμπράξεων και Καταχρηστικών Πρακτικών"
1.  
  Η Διεύθυνση Ελέγχου Συμπράξεων και Καταχρηστικών Πρακτικών έχει ως κύρια αρμοδιότητα τον έλεγχο των επιχειρηματικών πρακτικών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 1 και 2 ν. 703/77 και των άρθρων 81 και 82 ΕΚ και χωρίζεται σε δύο τμήματα, το πρώτο από τα οποία είναι αρμόδιο για επιχειρηματικές πρακτικές που αναπτύσσονται στους κλάδους της βιομηχανίας και του εμπορίου ενώ το δεύτερο για τις ίδιες πρακτικές στον κλάδο των υπηρεσιών.
2.  
  Στις αρμοδιότητες του κάθε ενός από τα τμήματα της προηγούμενης παραγράφου, στον κλάδο που του έχει ανατεθεί, ανήκουν κυρίως:
 1. Η διενέργεια αυτεπάγγελτων ερευνών για την διαπίστωση τυχόν παραβάσεων και η σύνταξη εισηγήσεων προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού για τη λήψη σχετικών αποφάσεων
 2. Ο έλεγχος καταγγελιών για παράβαση της ισχύουσας ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, γνωστοποιήσεων, αιτήσεων για χορήγηση απαλλαγής ή αρνητικής πιστοποίησης ή για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων, η διενέργεια σχετικών ερευνών και η σύνταξη των εισηγήσεων προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού
 3. Η σύνταξη εισηγήσεων για ομαδικές απαλλαγές από την απαγόρευση του άρθρου 1 παρ. 1 ν. 703/77 ή τον προσδιορισμό κατηγοριών και ειδών συμπράξεων που δεν εμπίπτουν στις απαγορευτικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας ή εξαιρούνται από την εφαρμογή του νόμου κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 5 και 8α ν. 703/77.
 4. Η παρακολούθηση της εφαρμογής των αποφάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού και των αποφάσεων των δικαστηρίων που εκδίδονται μετά από προσφυγή κατά απόφασης της Επιτροπής, και η βεβαίωση των προστίμων σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης
 5. Η τήρηση του προσωρινού και του οριστικού Μητρώου Συμπράξεων
 6. Η παροχή συνδρομής στα εντεταλμένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όργανα για την διενέργεια ελέγχων σε επιχειρήσεις που έχουν έδρα ή ασκούν δραστηριότητα στην Ελλάδα
 7. Η σύνταξη εισηγήσεων προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού για τη διατύπωση γνωμοδοτήσεων κατ άρθρο 8ε παρ. 1 ν. 703/77.
 8. Η συμμετοχή στη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων που υποβάλλει η Επιτροπή Ανταγωνισμού στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, στον Υπουργό Ανάπτυξης και στον Πρόεδρο της Βουλής κατ άρθρο 13γ παρ. 1 ν. 703/77.
 9. Η συμμετοχή στη σύνταξη των ετήσιων εκθέσεων για την εφαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας ανταγωνισμού που υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον ΟΟΣΑ ή σε άλλους Οργανισμούς ή οργανώσεις, στις οποίες συμμετέχει η Επιτροπή
Άρθρο 5 "Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ελέγχου Συγκεντρώσεων"
1.  
  Η Διεύθυνση Ελέγχου Συγκεντρώσεων έχει ως κύρια αρμοδιότητα τον έλεγχο των συγκεντρώσεων επιχειρήσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 4-4στ ν. 703/77 και εκείνων που παραπέμπονται στην Επιτροπή Ανταγωνισμού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΟΚ) 4064/89 του Συμβουλίου. Η Διεύθυνση Ελέγχου Συγκεντρώσεων χωρίζεται σε δύο τμήματα, το πρώτο από τα οποία είναι αρμόδιο για συγκεντρώσεις επιχειρήσεων που αφορούν τους κλάδους της βιομηχανίας και του εμπορίου ενώ το δεύτερο για συγκεντρώσεις στον κλάδο των υπηρεσιών.
2.  
  Στις αρμοδιότητες του κάθε ενός από τα τμήματα της προηγούμενης παραγράφου, στον κλάδο που του έχει ανατεθεί, ανήκουν κυρίως:
 1. Ο αυτεπάγγελτος ή μετά από γνωστοποίηση ή καταγγελία έλεγχος των συγκεντρώσεων επιχειρήσεων και η σύνταξη σχετικών εισηγήσεων προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού
 2. Η παρακολούθηση της εφαρμογής των αποφάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού και των αποφάσεων των δικαστηρίων που εκδίδονται μετά από προσφυγή κατά απόφασης της Επιτροπής και η βεβαίωση των προστίμων σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης
 3. Η τήρηση του προσωρινού και του οριστικού Μητρώου Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων
 4. Η παροχή συνδρομής στα εντεταλμένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όργανα για την διενέργεια ελέγχων σχετικών με συγκεντρώσεις σε επιχειρήσεις που έχουν έδρα ή ασκούν δραστηριότητα στην Ελλάδα
 5. Η σύνταξη εισηγήσεων προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού για τη διατύπωση σχετικών με συγκεντρώσεις γνωμοδοτήσεων κατ άρθρο 8ε παρ. 1 ν. 703/77.
 6. Η συμμετοχή στην σύνταξη της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων που υποβάλλει η Επιτροπή Ανταγωνισμού στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, στον Υπουργό Ανάπτυξης και στον Πρόεδρο της Βουλής κατ άρθρο 13γ παρ. 1 ν. 703/77.
 7. Η συμμετοχή στη σύνταξη των ετήσιων εκθέσεων για την εφαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας ανταγωνισμού που υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον ΟΟΣΑ ή σε άλλους Οργανισμούς ή οργανώσεις, στις οποίες συμμετέχει η Επιτροπή
Άρθρο 6
1.  
  Οι Διευθύνσεις των άρθρων 4 και 5 του παρόντος συνεργάζονται με το Αυτοτελές Τμήμα Κοινοτικών και Διεθνών Σχέσεων και Σχέσεων με Ρυθμιστικές Αρχές. Στο πλαίσιο αυτό προετοιμάζουν, από κοινού με το Τμήμα αυτό, τη συμμετοχή της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε διεθνείς συνεργασίες και εκπροσωπούν την Επιτροπή, αυτοτελώς ή από κοινού με το Τμήμα, σε σχετικές συνεδριάσεις, εκδηλώσεις, επιτροπές και ομάδες εργασίας.
Άρθρο 7 "Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης"
1.  
  Η Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης είναι αρμόδια για θέματα που ανάγονται στη διοικητική και οικονομική λειτουργία της Επιτροπής Ανταγωνισμού και οι αρμοδιότητές της κατανέμονται σε δυο τμήματα, το πρώτο από τα οποία είναι αρμόδιο για τα διοικητικά και το δεύτερο για τα οικονομικά θέματα
2.  
  Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης ανήκουν κυρίως:
 1. Η γραμματειακή υποστήριξη των συνεδριάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού και η τήρηση των πρακτικών καθώς και η γραμματειακή υποστήριξη και η διεκπεραίωση της αλληλογραφίας των Διευθύνσεων, των Τμημάτων, Γραφείων καθώς και του Προέδρου της Επιτροπής και του Γενικού Διευθυντή της Γραμματείας
 2. Η κοινοποίηση και επίδοση κλήσεων προς συζήτηση, αποφάσεων και γνωμοδοτήσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού
 3. Η μέριμνα για τη δημοσίευση των αποφάσεων, γνωμοδοτήσεων και εκθέσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την παραλαβή και τήρηση πλήρους σειράς ΦΕΚ
 4. Η οργάνωση και τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου πρωτοτύπων και εξερχόμενων εγγράφων καθώς και η αρχειοθέτηση, ταξινόμηση και φύλαξη του αρχειακού υλικού
 5. Η βεβαίωση της ακρίβειας αντιγράφων, φωτοαντιγράφων, εγγράφων και δικαιολογητικών και η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής
 6. Ο χειρισμός των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της Γραμματείας και η σύνταξη των σχετικών εισηγήσεων που αφορούν θέματα των υπαλλήλων προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Γραμματείας
 7. Η μέριμνα για την κατάρτιση προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού της Γραμματείας
 8. Η μέριμνα της μηχανοργάνωσης και της οργάνωσης και λειτουργίας βιβλιοθήκης της Επιτροπής
 9. Η παρακολούθηση και συλλογή ειδήσεων και δημοσιευμάτων σχετικών με την Επιτροπή Ανταγωνισμού και με το πεδίο των αρμοδιοτήτων της
 10. Η μέριμνα για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων της Επιτροπής
 11. Η επιμέλεια της οργάνωσης εκδηλώσεων
3.  
  Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Οικονομικής Υποστήριξης ανήκουν κυρίως:
 1. η κατάρτιση του ετήσιου ισολογισμού και απολογισμού,
 2. η λογιστική παρακολούθηση των συναλλαγών της Επιτροπής, η τήρηση των πάσης φύσεως λογιστικών βιβλίων,
 3. η παρακολούθηση και η συμφωνία του τραπεζικού λογαριασμού της Επιτροπής καθώς και η λογιστική τακτοποίηση των σχετικών εγγραφών,
 4. η τήρηση και παρακολούθηση των λογαριασμών και η μέριμνα απόδοσης στο Δημόσιο και στους τρίτους των υπέρ αυτών κρατήσεων καθώς και η έκδοση γραμματίων εισπράξεως και η εκτέλεση εντολών πληρωμής,
 5. η εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων της Επιτροπής και η απόδοση στους ασφαλιστικούς οργανισμούς των οφειλομένων εισφορών και κρατήσεων από πάσης φύσεως καταβαλλόμενες αποδοχές,
 6. η κατάρτιση, τροποποίηση και εκτέλεση του προϋπολογισμού της Γραμματείας,
 7. η εκκαθάριση των αποδοχών, λοιπών αποζημιώσεων και εξόδων μετακίνησης του Προέδρου, του Προσωπικού της Γραμματείας και των Μελών της Επιτροπής,
 8. η διαχείριση κάθε δαπάνης καθώς και η μέριμνα για την είσπραξη κάθε εσόδου,
 9. η εκτίμηση και καταγραφή των πάσης φύσεως αναγκών της Γραμματείας και της Επιτροπής σε έπιπλα, μηχανικό εξοπλισμό, γραφική ύλη και πάσης φύσεως υλικών,
 10. η εκτέλεση των πάσης φύσεως προμηθειών,
 11. η διαχείριση του υλικού (παραλαβή, καταχώρηση, αποθήκευση, διανομή)
Άρθρο 8
1.  
  Αυτοτελές Τμήμα Κοινοτικών και Διεθνών Σχέσεων και Σχέσεων με Ρυθμιστικές Αρχές Το Αυτοτελές Τμήμα Κοινοτικών και Διεθνών Σχέσεων και Σχέσεων με Ρυθμιστικές Αρχές υπάγεται στον Γενικό Διευθυντή. Στις αρμοδιότητές του Τμήματος αυτού ανήκουν κυρίως: α) Η προετοιμασία, από κοινού με την εκάστοτε καθ ύλην αρμόδια Διεύθυνση, της συμμετοχής της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε διεθνείς συνεργασίες, όπως ιδίως της συμμετοχής σε όργανα που προβλέπονται από την κοινοτική ή τη διεθνή νομοθεσία ή σε όργανα διεθνών δικτύων εθνικών Αρχών προστασίας του ανταγωνισμού, καθώς και η εκπροσώπηση της Επιτροπής, αυτοτελώς ή από κοινού με την εκάστοτε καθ ύλην αρμόδια Διεύθυνση, σε σχετικές συνεδριάσεις, εκδηλώσεις, επιτροπές και ομάδες εργασίας. Στο Τμήμα ανήκει, επίσης, η ευθύνη συντονισμού των διεθνών συνεργασιών της Επιτροπής και της επικοινωνίας με τους συνεργαζόμενους φορείς. β) Η συγκέντρωση, ταξινόμηση και επεξεργασία της κοινοτικής, της διεθνούς και αλλοδαπής νομοθεσίας και νομολογίας σε θέματα προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού και η σχετική ενημέρωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και των Διευθύνσεων και Γραφείων της Γραμματείας. γ) Ο συντονισμός της συνεργασίας με τις ανεξάρτητες διοικητικές και ειδικότερα με τις ρυθμιστικές αρχές.
Άρθρο 9 "Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υποστήριξης"
1.  
  Το Γραφείο Νομικής Υποστήριξης υπάγεται στον Πρόεδρο της Επιτροπής. Στην αρμοδιότητά του ανήκουν κυρίως: α) η παροχή νομικής συνδρομής στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και στις Διευθύνσεις και τα Τμήματα της Γραμματείας για ζητήματα που αφορούν την Επιτροπή, β) η υποστήριξη σε συνεργασία με τις καθ ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις των αποφάσεων της Επιτροπής ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων.
Άρθρο 10
1.  
  Σε περίπτωση υπηρεσιακής ανάγκης με απόφαση του Γενικού Διευθυντή είναι δυνατόν το προσωπικό να μετακινείται σε διαφορετική Διεύθυνση, Τμήμα ή Γραφείο
2.  
  Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή μπορούν να συγκροτούνται ομάδες εργασίας από υπηρετούντες σε διαφορετικές Διευθύνσεις, Τμήματα ή Γραφεία για την αντιμετώπιση και επεξεργασία συγκεκριμένων θεμάτων
Άρθρο 11
1.  
  Αριθμός θέσεων προσωπικού και κατανομή τους σε κατηγορίες και κλάδους Στη Γραμματεία της Επιτροπής Ανταγωνισμού συνιστώνται ογδόντα (80) θέσεις προσωπικού ως εξής: Α) Μία (1) θέση Γενικού Διευθυντή με τριετή θητεία, Β) Τρεις (3) θέσεις Διευθυντή με τριετή θητεία, Γ) Σαράντα έξι (46) θέσεις μόνιμου προσωπικού που κατανέμονται σε κατηγορίες και κλάδους ως εξής: 32 θέσεις του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού / Οικονομικού 1 θέση του Κλάδου ΠΕ Πληροφορικής 3 θέσεις του Κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού 1 θέση του Κλάδου ΤΕ Πληροφορικής 6 θέσεις του Κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 2 θέσεις του Κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού και 1 θέση ΠΕ Βιβλιοθηκονόμου Δ) Τριάντα (30) θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που κατανέμονται ως εξής: 28 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, νομικών και οικονομολόγων. 2 θέσεις Νομικού συμβούλου με έμμισθη εντολή.
Άρθρο 12 "Τρόπος επιλογής και πρόσληψης Γενικού Διευθυντή και Διευθυντών"
1.  
  Η επιλογή του Γενικού Διευθυντή γίνεται μετά από δημόσια ανακοίνωση σε δυο (2) ημερήσιες εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας σε φύλλα που εκάστοτε απέχουν πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες μεταξύ τους. Με τη δημόσια ανακοίνωση η Επιτροπή Ανταγωνισμού καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση για επιλογή, μέσα σε προθεσμία που ειδικώς ορίζεται στη δημόσια ανακοίνωση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από πέντε (5) ημέρες από τη χρονικώς τελευταία δημοσίευση. Στη δημόσια ανακοίνωση προσδιορίζονται ο κλάδος ή οι κλάδοι και η ειδικότητα, τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων καθώς και τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνυποβληθούν. Ο υποψήφιος που επιλέγεται από την Επιτροπή Ανταγωνισμού διορίζεται για τριετή θητεία με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Σε περίπτωση που η θέση πληρούται με απόσπαση ή μετάταξη, η απόσπαση ή μετάταξη πραγματοποιείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού κατά παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
2.  
  Η επιλογή των Προϊσταμένων Διευθύνσεων γίνεται μετά από δημόσια ανακοίνωση σε δυο (2) ημερήσιες εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας σε φύλλα που εκάστοτε απέχουν πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες μεταξύ τους. Με τη δημόσια ανακοίνωση η Επιτροπή Ανταγωνισμού καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση για επιλογή, μέσα σε προθεσμία που ειδικώς ορίζεται στη δημόσια ανακοίνωση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από πέντε (5) ημέρες από τη χρονικώς τελευταία δημοσίευση. Στη δημόσια ανακοίνωση προσδιορίζονται ο κλάδος ή οι κλάδοι και η ειδικότητα, τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων καθώς και τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνυποβληθούν. Οι υποψήφιοι που επιλέγονται από την Επιτροπή Ανταγωνισμού διορίζονται για τριετή θητεία με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Σε περίπτωση που οι θέσεις πληρούνται με απόσπαση ή μετάταξη, η απόσπαση ή μετάταξη πραγματοποιείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού κατά παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
3.  
  Μετά τη λήξη της θητείας του Προϊσταμένου Διεύθυνσης, ο υπάλληλος επανέρχεται στη θέση που κατείχε πριν την επιλογή του
Άρθρο 13 "Προσόντα διορισμού"
1.  
  Τα προσόντα διορισμού για τις θέσεις που περιγράφονται στο
Άρθρο 14 "Προϊστάμενοι - Τρόπος και κριτήρια επιλογής"
1.  
  Στη Γενική Διεύθυνση προΐσταται Γενικός Διευθυντής με τριετή θητεία, ο οποίος επιλέγεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του παρόντος
2.  
  Στις Διευθύνσεις προΐστανται Διευθυντές με τριετή θητεία, οι οποίοι επιλέγονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του παρόντος
3.  
  Στα Τμήματα των Διευθύνσεων των άρθρων 4 και 5 του παρόντος προΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού/Οικονομικού ή του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, οι οποίοι επιλέγονται με απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου για τριετή θητεία
4.  
  Στα Τμήματα της Διεύθυνσης Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης προΐστανται υπάλληλοι των Κλάδων ΠΕ Διοικητικού/Οικονομικού ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Διοικητικού/Λογιστικού ή ΤΕ Πληροφορικής, οι οποίοι επιλέγονται με απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου για τριετή θητεία
5.  
  Στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Σχέσεων με Ρυθμιστικές Αρχές προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού/Οικονομικού ή του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, ο οποίος επιλέγεται με απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου για τριετή θητεία
6.  
  Στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης προΐσταται δικηγόρος, ο οποίος επιλέγεται με απόφαση της Ολομέλειας της Επιτροπής, για τριετή θητεία
7.  
  Για τις θέσεις προϊσταμένων των Τμημάτων της Γραμματείας των παρ. 3, 4 και 5 και του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης της παρ. 6 του παρόντος επιλέγονται κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε έτη υπηρεσίας. Για τις θέσεις προϊσταμένων των Τμημάτων της Γραμματείας της παρ. 4 του παρόντος από τους Κλάδους ΤΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Διοικητικού/Λογιστικού επιλέγονται κάτοχοι τίτλου σπουδών που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον οκτώ έτη υπηρεσίας. Για την επιλογή αυτή λαμβάνονται υπόψη η επιστημονική κατάρτιση, η γνώση ξένων γλωσσών, η δραστηριότητα στην υπηρεσία, η επαγγελματική ευσυνειδησία, η παραγωγικότητα, οι διοικητικές ικανότητες, η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, η ικανότητα για συνεργασία και ομαδική εργασία και η συμπεριφορά του υπαλλήλου.
8.  
  Για όσα θέματα αφορούν τρόπο επιλογής Προϊσταμένων και δεν ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του Υ.Κ. Ν. 2683/1999.
Άρθρο 15
1.  
  Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέσεις της Γραμματείας της Επιτροπής Ανταγωνισμού Επιτρέπεται ο διορισμός ή η πρόσληψη πολιτών άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλες τις θέσεις του προσωπικού της Γραμματείας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, όπως καθορίζονται στο Άρθρο 11 του παρόντος, εκτός από τις θέσεις του Γενικού Διευθυντή και των Προϊσταμένων Διευθύνσεων
Άρθρο 16
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
Άρθρο Άρθρο11 "του παρόντος ορίζονται ως εξής:"
1.  
  Για τη θέση του Γενικού Διευθυντή απαιτείται:
 1. πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών νομικής ή οικονομικών επιστημών ή διοίκησης επιχειρήσεων,
 2. μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών νομικής ή οικονομικών επιστημών ή διοίκησης επιχειρήσεων,
 3. επαγγελματική εμπειρία στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα τουλάχιστον 8 ετών από την απόκτηση διδακτορικού τίτλου ή τουλάχιστον 10 ετών από την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών επιπέδου magister,
 4. καλή γνώση στα θέματα προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού (σε κοινοτικό και ελληνικό επίπεδο) και
 5. άριστη γνώση τουλάχιστον της Αγγλικής γλώσσας
2.  
  Για τη θέση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης απαιτείται:
 1. πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών νομικής ή οικονομικών επιστημών ή διοίκησης επιχειρήσεων ή πολιτικών επιστημών,
 2. νομικής, οικονομικών επιστημών, διοίκησης επιχειρήσεων ή πολιτικών επιστημών καθώς και
 3. επαγγελματική εμπειρία στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα τουλάχιστον 8 ετών από την απόκτηση του πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών ή τουλάχιστον 6 ετών από την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και
 4. άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 5. 3) Για τις θέσεις του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού/Οικονομικού απαιτείται:.
4.  
  Για τις λοιπές θέσεις των άρθρου 11 του παρόντος απαιτούνται τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 50/2001, όπως ισχύει.
5.  
  Για τις θέσεις των δικηγόρων απαιτείται:
 1. άδεια ασκήσεως δικηγορικού επαγγέλματος,
 2. επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 8 ετών στο δίκαιο του ανταγωνισμού ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ΑΕΙ ή ισότιμος τίτλος σχολής της αλλοδαπής στο δίκαιο του ανταγωνισμού και επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών και
 3. άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
6.  
  Τα ανωτέρω απαιτούμενα προσόντα αποδεικνύονται κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 50/2001.
 • Τις διατάξεις του Ν. 703/1977 «Περί ελέγχου μονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελευθέρου ανταγωνισμού» (ΦΕΚ 278 Α), όπως τροποποιήθηκαν και αντικαταστάθηκαν με το Ν. 2296/1995 (ΦΕΚ 43 Α), το Ν. 2323/95 (ΦΕΚ 145 Α), το Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α), το Ν. 2837/2000 (ΦΕΚ 198 Α), το Ν. 2941/2001 (ΦΕΚ 201 Α) και το Ν. 3105/2003 (ΦΕΚ 29 Α).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137 Α), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α).
 • Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 2431/1996 «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση» (ΦΕΚ 175 Α).
 • Το Π.Δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 57 Α).
 • Τη ΔΙΔΚ/Φ.1/2/22875/31.10.2001 απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Β΄ 1480).
 • Την 1100383/1330/Α006 (ΦΕΚ Β/1485/2001) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών».
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του Διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την 151/2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης και των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2003-06-09 Οργανισμός της Γραμματείας της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
Τροποποίηση Τύπος
A/2003/140
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/22875 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_22875 2001
ΝΟΜΟΣ 1977/703 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/703 1977
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τροποποίηση του Ν. 703/1977 «περί ελέγχου μονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού». 1995/2296 1995
Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις. 1995/2323 1995
Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση 1996/2431 1996
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΣ 1999/2683 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2683 1999
Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις. 1999/2741 1999
ΝΟΜΟΣ 2000/2837 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2837 2000
Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών, αδειοδότησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ρύθμιση θεμάτων της Α.Ε. «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις. 2001/2941 2001
Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις. 2003/3105 2003
Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα. 2001/50 2001
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Οργανισμός της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Επιτροπής Ανταγωνισμού. 2006/31 2006