ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/17

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-01-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-01-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-01-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 1999/105/Ε.Κ.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 (Άρθρο 1 της οδηγίας 1999/105/Ε.Κ.) Με το Διάταγμα αυτό θεσπίζονται διατάξεις, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 1999/105/Ε.Κ του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1999 (ΕΕ αριθμ. L 11/17 της 15.1.2000), που εφαρμόζονται στην παραγωγή με σκοπό την εμπορία και στην εμπορία του δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού στη χώρα και στις συναλλαγές με τα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 2 (Άρθρο 2 της οδηγίας 1999/105/Ε.Κ.) Για τους σκοπούς του παρόντος, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί ή/και κατατάξεις: α) Δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό: Το πολλαπλασιαστικό υλικό των ειδών δένδρων και των τεχνητών υβριδίων τους, τα οποία είναι σημαντικά για δασοκομικούς σκοπούς στο σύνολο ή μέρος της Κοινότητας και συγκεκριμένα εκείνα που αναφέρονται στο παράρτημα Ι. β) Πολλαπλασιαστικό υλικό σημαίνει τα ακόλουθα: i) μονάδα σπόρου: κώνοι, ταξικαρπίες, καρποί και σπόροι που προορίζονται για την παραγωγή μητρικού υλικού. ii) μέρη φυτών: μοσχεύματα βλαστού, μοσχεύματα φύλλων και μοσχεύματα ριζών, έκφυτα ή έμβρυα για μικροπολλαπλασιασμό, οφθαλμοί, καταβολάδες, ρίζες, εμβόλια, παραφυάδες και άλλα μέρη φυτού που προορίζονται για την παραγωγή μητρικού υλικού. iii) μητρικό υλικό: φυτά που έχουν παραχθεί από μονάδες σπόρου, από μέρη φυτών ή από φυτά με φυσική αναγέννηση. γ) Βασικό υλικό σημαίνει τα ακόλουθα: i) πηγή σπόρου: τα δένδρα στην περιοχή όπου συλλέγονται οι σπόροι. ii) δασοσυστάδα: συγκεκριμένος πληθυσμός δένδρων με επαρκώς ομοιογενή σύνθεση. iii) αγρός σποροπαραγωγής: φυτεία επιλεγμένων κλώνων ή οικογενειών η οποία είναι απομονωμένη ή της οποίας η διαχείριση ασκείται κατά τρόπον ώστε να αποφεύγεται ή να περιορίζεται η επικονίαση από εξωτερικές πηγές, και η οποία εξασφαλίζει τη συχνή, άφθονη και εύκολη συγκομιδή σπόρων. iν) γονικά φυτά οικογένειας: δένδρα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή απογόνων με ελεγχόμενη ή ελεύθερη επικονίαση ενός γνωστού γονικού φυτού που χρησιμοποιείται ως θηλυκό, με τη γύρη ενός γονικού φυτού (αμφιθαλής) ή ορισμένων γνωστών ή άγνωστων γονικών φυτών (ετεροθαλής). ν) κλώνος: ομάδα ατόμων κλώνων (ramets) που προέρχονται από τον ίδιο πρόδρομο (οrtet) με αγενή πολλαπλασιασμό, για παράδειγμα με μοσχεύματα, μικροπολλαπλασιασμό, εμβολιασμό, καταβολάδες ή διαίρεση νi) μείγμα κλώνων: μείγμα γνωστών κλώνων σε καθορισμένες αναλογίες. δ) Αυτόχθων και ιθαγενής: i) αυτόχθων συστάδα ή πηγή σπόρου: η αυτόχθων συστάδα ή πηγή σπόρου ανανεώνεται κανονικά συνεχώς με φυσική αναγέννηση. Η συστάδα ή πηγή σπόρου μπορεί να ανανεώνεται τεχνητά με πολλαπλασιαστικό υλικό που συλλέγεται από την ίδια συστάδα ή πηγή σπόρου ή από γειτονικές αυτόχθονες συστάδες ή πηγές σπόρου ii) ιθαγενής συστάδα ή πηγή σπόρου: η ιθαγενής συστάδα ή πηγή σπόρου είναι μία αυτόχθων συστάδα ή πηγή σπόρου ή μια συστάδα ή πηγή σπόρου που έχει δημιουργηθεί τεχνητά από σπόρο του οποίου η καταγωγή ευρίσκεται στην ίδια περιφέρεια προέλευσης. ε) Καταγωγή: Για την αυτόχθονα συστάδα ή πηγή σπόρου, η καταγωγή είναι ο τόπος στον οποίο φύονται τα δένδρα. Για τη μη αυτόχθονα συστάδα ή πηγή σπόρου, η καταγωγή είναι ο τόπος από τον οποίο είχαν αρχικά εισαχθεί οι σπόροι ή τα φυτά. Η καταγωγή της συστάδας ή της πηγής σπόρου μπορεί να είναι άγνωστη. στ) Προέλευση: Ο τόπος όπου φύονται οι δασοσυστάδες. ζ) Περιφέρεια προέλευσης: Για ένα είδος ή υποείδος, η περιφέρεια προέλευσης είναι η περιοχή ή ομάδα περιοχών στις οποίες επικρατούν επαρκώς ομοιόμορφες οικολογικές συνθήκες και στις οποίες απαντούν δασοσυστάδες ή πηγές σπόρου με παρεμφερή φαινοτυπικά ή γενετικά χαρακτηριστικά, λαμβανομένων υπόψη των υψομετρικών ορίων ανάλογα με την περίπτωση. η) Παραγωγή: Η παραγωγή περιλαμβάνει όλα τα στάδια από τη δημιουργία της μονάδας σπόρου, τη μετατροπή από μονάδα σπόρου σε σπόρο και την καλλιέργεια του μητρικού υλικού από σπόρους και μέρη φυτών. θ) Εμπορία: Η έκθεση προς πώληση, η προσφορά προς πώληση, η πώληση ή η παράδοση σε τρίτο, συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης με σύμβαση παροχής υπηρεσιών. ι) Προμηθευτής: Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ασχολείται επαγγελματικά με την εμπορία ή την εισαγωγή δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού. ια) Επίσημοι φορείς: Η Διεύθυνση Αναδασώσεων και Ορεινής Υδρονομίας του Υπουργείου Γεωργίας, τα Δασαρχεία, οι Δ/νσεις Δασών, το Ινστιτούτο Μεσογειακών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων εδρεύον στην Αθήνα και το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών εδρεύον στη Θεσσαλονίκη. Η αρμόδια αρχή γνωστοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τους αρμόδιους φορείς. ιβ)Το δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό υποδιαιρείται στις εξής κατηγορίες: i) γνωστής πηγής πολλαπλασιαστικό υλικό προερχόμενο από βασικό υλικό το οποίο μπορεί να είναι είτε πηγή σπόρου είτε δασοσυστάδα που βρίσκεται σε μια συγκεκριμένη περιφέρεια προέλευσης και το οποίο πληροί τις απαιτήσεις του Παραρτήματος ΙΙ. ii) επιλεγμένο πολλαπλασιαστικό υλικό προερχόμενο από βασικό υλικό το οποίο συνίσταται σε δασοσυστάδα η οποία ευρίσκεται σε μια συγκεκριμένη περιφέρεια προέλευσης, και το οποίο έχει επιλεγεί με φαινοτυπικά κριτήρια στο επίπεδο του πληθυσμού και πληροί τις απαιτήσεις του παραρτήματος ΙΙΙ. iii) χαρακτηρισμένο πολλαπλασιαστικό υλικό προερχόμενο από βασικό υλικό το οποίο συνίσταται σε αγρό σποροπαραγωγής γονικά φυτά οικογενειών κλώνους ή μίγματα κλώνων, και το οποίο έχει επιλεγεί φαινοτυπικά σε ατομικό επίπεδο και πληροί τις απαιτήσεις του παραρτήματος ΙV. Η διεξαγωγή ή ολοκλήρωση δοκιμών δεν είναι απαραίτητη. iν) δοκιμασμένο πολλαπλασιαστικό υλικό προερχόμενο από βασικό υλικό, το οποίο συνίσταται σε δασοσυστάδες, αγρούς σποροπαραγωγής, γονικά φυτά οικογενειών, κλώνους ή μίγματα κλώνων. Η ανωτερότητα του πολλαπλασιαστικού υλικού πρέπει να έχει αποδειχθεί με συγκριτικές δοκιμές ή με εκτίμηση της ανωτερότητας του πολλαπλασιαστικού υλικού που υπολογίζεται από τη γενετική αξιολόγηση των στοιχείων του βασικού υλικού. Το υλικό πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του παραρτήματος V. Άρθρο 3 (Άρθρο 3 της οδηγίας 1999/105/Ε.Κ.) 1.Τα μέτρα του Δ/τος αυτού δεν εφαρμόζονται στο δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό με τη μορφή μητρικού υλικού ή μερών φυτών το οποίο αποδεδειγμένως δεν προορίζεται για δασοκομικούς σκοπούς. Στις περιπτώσεις αυτές, το υλικό συνοδεύεται από ετικέτα ή άλλο έγγραφο που απαιτείται δυνάμει άλλων διατάξεων οι οποίες ισχύουν για τον προτεινόμενο σκοπό. Ελλείψει τέτοιων διατάξεων, στην περίπτωση που ο προμηθευτής ασχολείται με υλικό που προορίζεται για δασικούς σκοπούς και με υλικό το οποίο αναφέρεται ότι προορίζεται για σκοπούς άλλους πλην των δασικών, το τελευταίο αυτό υλικό συνοδεύεται από ετικέτα ή άλλο έγγραφο στην οποία αναγράφεται για μη δασική χρήση. 2.Οι διατάξεις του Δ/τος αυτού δεν εφαρμόζονται στο δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό που αποδεδειγμένως προορίζεται για εξαγωγή ή επανεξαγωγή σε τρίτες χώρες. Άρθρο 4 (Άρθρο 4 της οδηγίας 1999/105/Ε.Κ.) 1.Για την παραγωγή του δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού που προορίζεται για εμπορία χρησιμοποιείται μόνο εγκεκριμένο βασικό υλικό. 2.Το βασικό υλικό μπορεί να εγκρίνεται μόνο: α) από την Δ/νση Αναδασώσεων και Ορεινής Υδρονομίας του Υπουργείου Γεωργίας εάν πληροί τις απαιτήσεις των παραρτημάτων ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, ή V ανάλογα με την περίπτωση. 1)με αναφορά σε μια μονάδα γνωστή ως η μονάδα έγκρισης. Κάθε μονάδα έγκρισης αναγνωρίζεται με ένα και μόνο αριθμό μητρώου. 3. 1)Η έγκριση ανακαλείται σε περίπτωση που παύουν να πληρούνται οι απαιτήσεις του παρόντος Δ/τος. 2)Μετά την έγκριση, το βασικό υλικό που προορίζεται για την παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού των κατηγοριών επιλεγμένο, χαρακτηρισμένο και δοκιμασμένο, ελέγχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. 4 Για να διατηρηθούν οι φυτικοί γενετικοί πόροι που χρησιμοποιούνται στη δασοκομία επιτρέπεται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας απόκλισης από τις απαιτήσεις της παραγράφου 2α, β και των παραρτημάτων ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV και V εφόσον έχουν προηγουμένως καθοριστεί ειδικές προϋποθέσεις με τη διαδικασία του άρθρου 26 παρ, 3 της οδηγίας 1999/105/Ε.Κ. 5 Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας μπορεί για χρονικό διάστημα μέχρι δέκα (10) ετών να εγκριθεί στο σύνολο ή μέρος του ελληνικού χώρου, βασικό υλικό για την παραγωγή δοκιμασμένου πολλαπλασιαστικού υλικού όταν, από τα προσωρινά, αποτελέσματα της γενετικής αξιολόγησης ή των συγκριτικών δοκιμών που αναφέρονται στο παράρτημα V συνάγεται ότι το βασικό υλικό θα πληροί στο τέλος των δοκιμών τις απαιτήσεις του παρόντος Δ/τος όσον αφορά την έγκριση. Άρθρο 5 (Άρθρο 6 της οδηγίας 1999 /105/Ε.Κ.) 1.Σχετικά με το δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό που προέρχεται από εγκεκριμένο βασικό υλικό, ισχύουν τα εξής: 1)το υλικό των ειδών του παραρτήματος Ι διατίθεται στο εμπόριο μόνον εάν υπάγεται στις κατηγορίες γνωστής πηγής, επιλεγμένο, χαρακτηρισμένο, ή δοκιμασμένο και πληροί τις απαιτήσεις των παραρτημάτων ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, V αντίστοιχα, 2)το υλικό των τεχνητών υβριδίων του παραρτήματος Ι, διατίθεται στο εμπόριο μόνον εάν υπάγεται στις κατηγορίες επιλεγμένο και χαρακτηρισμένο και πληροί τις απαιτήσεις των παραρτημάτων ΙΙΙ, ΙV και V αντίστοιχα, 3)το υλικό των ειδών και των τεχνητών υβριδίων του παραρτήματος Ι, τα οποία έχουν παραχθεί με αγενή πολλαπλασιασμό, διατίθεται στο εμπόριο μόνον εάν έχει ταξινομηθεί στις κατηγορίες επιλεγμένο, χαρακτηρισμένο ή δοκιμασμένο και πληροί τις απαιτήσεις των παραρτημάτων ΙΙΙ, ΙV και V αντίστοιχα. Το πολλαπλασιαστικό υλικό της κατηγορίας επιλεγμένο μπορεί να διατίθεται στο εμπόριο μόνο εάν έχει πολλαπλασιαστεί μαζικά από σπόρους, 4)το υλικό των ειδών και των τεχνητών υβριδίων του παραρτήματος Ι, το οποίο αποτελείται πλήρως ή εν μέρει από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς, διατίθεται στο εμπόριο μόνον εάν έχει ταξινομηθεί στην κατηγορία δοκιμασμένο και πληροί τις απαιτήσεις του παραρτήματος V. 2.Οι κατηγορίες στις οποίες μπορεί να υπάγεται προκειμένου να διατεθεί στην αγορά το πολλαπλασιαστικό υλικό που προέρχεται από τους διαφορετικούς τύπους βασικού υλικού καθορίζονται στον πίνακα του παραρτήματος VΙ. 3.Το δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό των ειδών και των τεχνητών υβριδίων του παραρτήματος Ι διατίθεται στην αγορά μόνον εάν πληροί τις σχετικές απαιτήσεις του παρατήματος VΙΙ. Τα μέρη φυτών και το μητρικό υλικό επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά μόνο εάν πληρούν τις απαιτήσεις των επικρατέστερων διεθνών προτύπων, μετά την έγκρισή τους σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 3 της οδηγίας 1999/105/Ε.Κ. 4.Οι προμηθευτές δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού που είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε μητρώα δυνάμει του Π.Δ. 332/95 (ΦΕΚ Α΄ 178) θεωρούνται εγγεγραμμένοι και για τους σκοπούς του παρόντος, εφόσον πληρούν τις απαιτήσεις αυτού. 5.Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 1, η Δ/νση Αναδασώσεων και Ορεινής Υδρονομίας του Υπουργείου Γεωργίας μπορεί να επιτρέπει στους προμηθευτές να διατεθούν στην αγορά κατάλληλες ποσότητες κατόπιν άδειας της σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία του άρθρου 26 παρ. 3 της οδηγίας 1999/105/Ε.Κ. Οι ποσότητες αυτές αναφέρονται: 1)για δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό που προορίζεται για δοκιμές, επιστημονικούς σκοπούς, εργασίες επιλογής ή τη διατήρηση γενετικού υλικού, και 2)για μονάδες σπόρων που αποδεδειγμένα δεν προορίζονται για δασοκομικούς σκοπούς. 6.Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, όταν το πολλαπλασιαστικό υλικό προέρχεται από βασικό υλικό που δεν πληροί όλες τις απαιτήσεις της αντίστοιχης κατηγορίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1, επιτρέπεται η εμπορία αυτού του υλικού υπό όρους που θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 26 παρ. 3 της οδηγίας 1999/105/Ε.Κ. Άρθρο 6 (Άρθρο 8 της οδηγίας 1999/105/Ε.Κ.) Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας μπορεί να περιορίζεται η έγκριση βασικού υλικού που προορίζεται για την παραγωγή δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού της κατηγορίας γνωστής πηγής. Άρθρο 7 (Άρθρο 9 της οδηγίας 1999/105/Ε.Κ.) Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας: 1.Οριοθετούνται οι περιοχές προέλευσης για το βασικό υλικό που προορίζεται για την παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού των κατηγοριών γνωστής πηγής και επιλεγμένα. 2.Καταρτίζονται και δημοσιεύονται χάρτες στους οποίους οριοθετούνται οι περιοχές προέλευσης. Οι χάρτες αποστέλλονται στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη. Άρθρο 8 (Άρθρο 10 της οδηγίας 1999/105/Ε.Κ.) 1.Καθιερώνεται Εθνικό Μητρώο του βασικού υλικού των διαφόρων ειδών που εγκρίνονται στην επικράτεια. Στο Εθνικό Μητρώο καταχωρούνται πλήρεις λεπτομέρειες για κάθε μονάδα έγκρισης μαζί με τον μοναδικό αριθμό μητρώου της. 2.Η αρμόδια κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας καταρτίζει και τηρεί το Εθνικό Μητρώο με την μορφή Εθνικού Καταλόγου και διατίθεται, εφ΄ όσον ζητηθεί, στην Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη. Ο Εθνικός Κατάλογος έχει κοινή μορφή για κάθε μονάδα έγκρισης. Για τις κατηγορίες γνωστής πηγής και επιλεγμένο, γίνεται συνοπτική περιγραφή βάσει των περιφερειών προέλευσης. Ο κατάλογος περιέχει τα εξής στοιχεία: 1)βοτανική ονομασία, 2)κατηγορία, 3)σκοπός, 4)τύπος βασικού υλικού, 5)αριθμός μητρώου ή ανάλογα με την περίπτωση, συνοπτική παρουσίαση, ή κωδικός ταυτότητας για την περιφέρεια προέλευσης, 6)τοποθεσία: σύντομος τίτλος και κατά περίπτωση, οποιοδήποτε από τα ακόλουθα στοιχεία: i) για την κατηγορία γνωστής πηγής: περιφέρεια προέλευσης και πεδίο γεωγραφικών συντεταγμένων, ii) για την κατηγορία επιλεγμένο: περιφέρεια προέλευσης και γεωγραφική θέση όπως προσδιορίζεται από το γεωγραφικό πλάτος και μήκος ή το πεδίο γεωγραφικών συντεταγμένων, iii) για την κατηγορία χαρακτηρισμένο: η ή οι ακριβείς γεωγραφικές θέσεις όπου διατηρείται το βασικό υλικό, iν) για την κατηγορία δοκιμασμένο: η ή οι ακριβείς γεωγραφικές θέσεις όπου διατηρείται το βασικό υλικό, 7)υψόμετρο ή πεδίο τιμών υψομέτρου 8)περιοχή: η έκταση της ή των πηγών σπόρου, της ή των δασοσυστάδων ή του ή των αγρών σποροπαραγωγής, 9)καταγωγή: αναφέρεται αν το βασικό υλικό είναι αυτόχθον/ιθαγενές, μη αυτόχθον/μη ιθαγενές ή αν η καταγωγή είναι άγνωστη. Για το μη αυτόχθον/μη ιθαγενές βασικό υλικό, πρέπει να δηλώνεται η καταγωγή εφόσον είναι γνωστή, 10)για το υλικό της κατηγορίας δοκιμασμένο πρέπει να αναφέρεται εάν το υλικό αυτό είναι γενετικώς τροποποιημένο. Άρθρο 9 (Άρθρο 12 της οδηγίας 1999/105/Ε.Κ.) Διαδικασία συλλογής και παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού 1.Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προτίθεται να συλλέξει σπόρους ή καρπούς ή να παραγάγει μοσχεύματα, για εμπορία των δασοπονικών ειδών που αναφέρονται στο παράρτημα Ι υποχρεούται να ζητήσει την άδεια συλλογής από την Δ/νση Δασών, ή το Δασαρχείο. Η άδεια εκδίδεται σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία της απόληψης δασικών προϊόντων που περιλαμβάνονται στον πίνακα διατίμησης σύμφωνα με τα άρθρα 160 παρ. 2, 161 και 312 του Ν.Δ. 86/1969 Δασικός Κώδικας (Α΄ 7), και του άρθρου 9 του Ν. 998/1979 περί προστασίας δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας (Α΄ 289). 2.Μετά τη συγκομιδή, το πολλαπλασιαστικό υλικό υπόκειται σε έλεγχο από την αρμόδια δασική υπηρεσία η οποία, εφόσον το υλικό πληροί τις προϋποθέσεις του διατάγματος αυτού, εκδίδει γενικό πιστοποιητικό με μοναδικό αριθμό μητρώου και συντάσσει πιστοποιητικό ταυτότητας σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος VΙΙΙ του Δ/τος. 3.Σε περίπτωση συγκέντρωσης κώνων η αρμόδια δασική αρχή συντάσσει πρωτόκολλο εξέλεγξης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Δασικού Κώδικα και μετά την εκκόκκιση το πιστοποιητικό της προηγούμενης παραγράφου. 4.Σε περίπτωση που προβλέπεται μεταγενέστερος αγενής πολλαπλασιασμός σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγρ. 2, εκδίδεται νέο γενικό πιστοποιητικό. 5.Για τα μείγματα που δημιουργούνται σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 σημεία α), β), γ), ή ε),προσδιορίζονται οι αριθμοί μητρώου των συστατικών του μείγματος. Άρθρο 10 (Άρθρο 13 της οδηγίας 1999/105/Ε.Κ.) 1.Σε όλα τα στάδια της παραγωγής, το πολλαπλασιαστικό υλικό διατηρείται χωριστά, ανάλογα με την συγκεκριμένη μονάδα έγκρισης. Κάθε παρτίδα πολλαπλασιαστικού υλικού αναγνωρίζεται ως εξής: 1)κωδικός και αριθμός του γενικού πιστοποιητικού 2)βοτανική ονομασία 3)κατηγορία 4)σκοπός 5)τύπος του βασικού υλικού 6)αριθμός μητρώου ή κωδικός ταυτότητας της περιφέρειας προέλευσης 7)περιφέρεια προέλευσης - για το πολλαπλασιαστικό υλικό των κατηγοριών γνωστής πηγής και επιλεγμένο ή άλλο πολλαπλασιαστικό υλικό, ανάλογα με την περίπτωση 8)ανάλογα με την περίπτωση, εάν η καταγωγή του υλικού είναι αυτόχθων ή ιθαγενής, μη αυτόχθων ή μη ιθαγενής, ή αν η καταγωγή είναι άγνωστη 9)στην περίπτωση των μονάδων σπόρου, το έτος ωρίμανσης 10)ηλικία και τύπος του μητρικού υλικού φυταρίων ή μοσχευμάτων, ανεξαρτήτως αν προορίζονται για εντομή, μεταφύτευση ή για τοποθέτηση σε εμπορευματοκιβώτια 11)εάν είναι γενετικώς τροποποιημένο 2.Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και του άρθρου 5 παράγραφος 1, σημείο γ) δύναται, με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, να προβλέπεται μεταγενέστερος αγενής πολλαπλασιασμός από μία και μόνο μονάδα έγκρισης στις κατηγορίες επιλεγμένο, χαρακτηρισμένο και δοκιμασμένο. Στις περιπτώσεις αυτές, το υλικό διατηρείται χωριστά και αναγνωρίζεται ως τέτοιο. 3.Με την επιφύλαξή των διατάξεων της παραγράφου 1, δύναται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας να προβλέπεται: 1)σε μία και μόνη περιφέρεια προέλευσης, η ανάμιξη πολλαπλασιαστικού υλικού που προέρχεται από δύο ή περισσότερες μονάδες έγκρισης εντός της κατηγορίας γνωστής πηγής ή της κατηγορίας επιλεγμένο. 2)όταν πραγματοποιείται ανάμιξη πολλαπλασιαστικού υλικού σε μία και μόνο περιφέρεια προέλευσης, από πηγές σπόρου και δασοσυστάδες της κατηγορίας γνωστής πηγής, ότι η νέα συνδυασμένη παρτίδα πιστοποιείται ως πολλαπλασιαστικό υλικό που προέρχεται από πηγή σπόρου. 3)όταν πραγματοποιείται ανάμιξη πολλαπλασιαστικού υλικού που προέρχεται από μη αυτόχθον ή μη ιθαγενές βασικό υλικό με πολλαπλασιαστικό υλικό που προέρχεται από βασικό υλικό άγνωστης καταγωγής, ότι η νέα συνδυασμένη παρτίδα πιστοποιείται ως άγνωστης καταγωγής. 4)όταν πραγματοποιείται ανάμιξη σύμφωνα με τα σημεία α), β) ή γ), ότι ο κωδικός ταυτότητας για την περιφέρεια προέλευσης μπορεί να υποκαθιστά τον αριθμό μητρώου που προβλέπεται στην παράγραφο 1, σημείο στ). 5)η ανάμειξη πολλαπλασιαστικού υλικού που προέρχεται από μία και μόνο μονάδα έγκρισης από διαφορετικά έτη ωρίμανσης. 6)όταν πραγματοποιείται ανάμειξη σύμφωνα με το σημείο ε), ότι πρέπει να καταγράφονται τα έτη ωρίμανσης και οι αναλογίες του υλικού από κάθε έτος. Άρθρο 11 (Άρθρο 14 της οδηγίας 1999/105/Ε.Κ.) 1.Το πολλαπλασιαστικό υλικό μπορεί να διατίθεται στην αγορά μόνον σε παρτίδες που είναι σύμφωνες με το άρθρο 10 και συνοδεύονται από ετικέτα ή άλλο έγγραφο του προμηθευτή (ετικέτα ή έγγραφο του προμηθευτή) στο οποίο, πέραν των πληροφοριών που προβλέπονται στο άρθρο 10, περιέχονται και οι ακόλουθες ενδείξεις: 1)ο ή οι αριθμοί του γενικού πιστοποιητικού που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 9 ή αναφορά στο άλλο έγγραφο που χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5. 2)το όνομα του προμηθευτή. 3)η παρεχόμενη ποσότητα. 4)οι λέξεις προσωρινή έγκριση για το πολλαπλασιαστικό υλικό της κατηγορίας δοκιμασμένο του οποίου το βασικό υλικό έχει εγκριθεί δυνάμει του άρθρου 3 παρ. 5. 5)εάν το υλικό προέρχεται από αγενή πολλαπλασιασμό. 2.Όσον αφορά τους σπόρους, η ετικέτα ή το έγγραφο του προμηθευτή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πρέπει να περιέχει και τις ακόλουθες πληροφορίες οι οποίες αξιολογούνται, στο μέτρο του δυνατού, με διεθνώς αποδεκτές τεχνικές: 1)καθαρότητα: το ποσοστό ανά βάρος καθαρού σπόρου, άλλου σπόρου και αδρανών υλικών του προϊόντος που διατίθεται στην αγορά ως παρτίδα σπόρου. 2)το ποσοστό βλαστικής ικανότητας του καθαρού σπόρου, ή όταν η αξιολόγησή του είναι αδύνατη ή ανέφικτη, το ποσοστό βιωσιμότητας που υπολογίζεται βάσει ειδικής μεθόδου. 3)το βάρος 1000 καθαρών σπόρων. 4)αριθμός σπόρων που βλασταίνουν ανά χιλιόγραμμο του προϊόντος που διατίθεται στην αγορά ως σπόρος ή, όταν η αξιολόγησή του αριθμού αυτού είναι αδύνατη ή ανέφικτη, ο αριθμός βιώσιμων σπόρων ανά χιλιόγραμμο. 3.Για να εξασφαλίζεται η ταχεία διαθεσιμότητα των σπόρων της τρέχουσας εσοδείας, παρά το γεγονός ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η δοκιμή βλάστησης που προβλέπεται στην παράγραφο 2 σημείο β), δύναται να επιτραπεί με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας η εμπορία μέχρι τον πρώτο αγοραστή. Η τήρηση των όρων της παραγράφου 2 σημεία β) και δ), δηλώνεται από τον προμηθευτή το συντομότερο δυνατόν. 4.Για μικρές ποσότητες σπόρων, όπως αυτές καθορίζονται στο παράρτημα ΙΧ, δεν ισχύουν οι απαιτήσεις της παραγράφου 2 σημεία β) και δ). Οι σχετικές ποσότητες και προϋποθέσεις μπορούν να καθορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 26 παρ. 2 της οδηγίας 1999/105/Ε.Κ. 5.Όσον αφορά τα Ροpulus spp., τα μέρη φυτών μπορούν να διατίθενται στο εμπόριο μόνον όταν στην ετικέτα ή το έγγραφο του προμηθευτή αναφέρεται ο αριθμός ταξινόμησης Ε.Κ. σύμφωνα με το παράρτημα VΙΙ, μέρος Γ, παράγραφος 2, σημείο β). 6.Εάν για οποιαδήποτε κατηγορία του δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού χρησιμοποιείται έγχρωμη ετικέτα ή έγχρωμο έγγραφο, το χρώμα της ετικέτας ή του εγγράφου του προμηθευτή πρέπει να είναι κίτρινο για το πολλαπλασιαστικό υλικό γνωστής πηγής, πράσινο για το επιλεγμένο πολλαπλασιαστικό υλικό, ρόδινο για το χαρακτηρισμένο πολλαπλασιαστικό υλικό και κυανό για το δοκιμασμένο πολλαπλασιαστικό υλικό. 7.Στην περίπτωση δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού που προέρχεται από βασικό υλικό που αποτελείται από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς, κάθε επίσημη ή ανεπίσημη ετικέτα ή έγγραφο σχετικό με την παρτίδα πρέπει να αναφέρεται σαφώς στο γεγονός αυτό. Άρθρο 12 (Άρθρο 15 οδηγίας 1999/105/Ε.Κ.) Οι μονάδες σπόρου μπορούν να διατίθενται στο εμπόριο μόνο σε σφραγισμένες συσκευασίες. Το σύστημα σφράγισης είναι τέτοιο, ώστε να αχρηστεύεται όταν ανοίγεται το δέμα. Άρθρο 13 (Άρθρο 16 της οδηγίας 1999/ 105/Ε.Κ.) 1.Η Δ/νση Αναδασώσεων και Ορεινής Υδρονομίας, οι Δ/νσεις Δασών και τα Δασαρχεία διενεργούν επίσημο έλεγχο ώστε να εξασφαλίζεται ότι, το δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό από επιμέρους μονάδες έγκρισης ή παρτίδες παραμένει αναγνωρίσιμο καθ΄ όλη τη διαδικασία από τη συλλογή μέχρι την παράδοση στο τελικό χρήστη. Οι επίσημες επιθεωρήσεις των καταχωρημένων προμηθευτών πρέπει να διενεργούνται τακτικά. 2.Οι επίσημοι φορείς συνεργάζονται σε διοικητικό επίπεδο προκειμένου να λάβουν τις αναγκαίες πληροφορίες για την εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής του Δ/τος αυτού ιδίως όταν το δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό διακινείται από την Ελλάδα σε άλλο κράτος και αντιστρόφως. 3.Οι προμηθευτές παρέχουν στους επίσημους φορείς στοιχεία με λεπτομέρειες όλων των φορτίων που έχουν στην κατοχή τους και διαθέτουν στο εμπόριο. 4 Κατά τη διάρκεια επιτόπιων ελέγχων πραγματογνωμόνων της Επιτροπής, παρέχεται σε αυτούς κάθε βοήθεια για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Άρθρο 14 (Άρθρο 17 της οδηγίας 1999/105/Ε.Κ.) 1.Το πολλαπλασιαστικό υλικό που διατίθεται στην αγορά σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Δ/τος δεν υπόκειται σε εμπορικούς περιορισμούς ως προς τα χαρακτηριστικά του, τις απαιτήσεις εξέτασης και επιθεώρησης, την επισήμανση και την σφράγιση, άλλους από εκείνους που προβλέπονται στο παρόν Δ/γμα. 2.Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, κατόπιν αδείας χορηγουμένης με τη διαδικασία του άρθρου 17 παρ. 2 της οδηγίας 1999/105/Ε.Κ., δύναται να απαγορευθεί στο σύνολο ή σε μέρος της χώρας η εμπορία ορισμένου πολλαπλασιαστικού υλικού στον τελικό χρήστη για σπορά ή φύτευση. 3.Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 σε περίπτωση που εφαρμόζεται το άρθρο 6 όσον αφορά το δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό της κατηγορίας γνωστής πηγής, δύναται να απαγορευθεί η εμπορία του υλικού αυτού στο τελικό χρήστη. Άρθρο 15 (Άρθρο 18 της οδηγίας 1999/105/Ε.Κ.) Για την αντιμετώπιση προσωρινών δυσχερειών εφοδιασμού του τελικού χρήστη με δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του παρόντος Δ/τος, οι οποίες διαπιστώνονται στη χώρα και δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από αποστολές από τα άλλα κράτη επιτρέπεται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας κατόπιν αδείας χορηγούμενης με τη διαδικασία του άρθρου 18 παρ. 1 της οδηγίας 1999/105/Ε.Κ., η εμπορία, για δεδομένη περίοδο, δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού ενός ή περισσοτέρων ειδών το οποίο ικανοποιεί λιγότερο αυστηρές απαιτήσεις. Στην περίπτωση αυτή, οι ετικέτες ή τα έγγραφα του προμηθευτή που απαιτούνται δυνάμει του άρθρου 11 αναφέρουν ότι πρόκειται για πολλαπλασιαστικό υλικό που πληροί λιγότερο αυστηρές απαιτήσεις. Άρθρο 16 (Άρθρο 22 οδηγίας 1999/105/Ε.Κ.) Το δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό πρέπει ανάλογα με την περίπτωση να τηρεί τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 332/95. Άρθρο 17 1.Για την εφαρμογή των διατάξεων του Δ/τος αυτού οι Διευθύνσεις Δασών άνευ Δασαρχείων και τα Δασαρχεία ασκούν: α) τον έλεγχο εμπορίας, β) την ποιότητα, και την πιστοποίηση ως προς τον καθορισμό των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών, και γ) των φυτοϋγειονομικών μέτρων προστασίας σύμφωνα με το Π.Δ. 332/1995 (ΦΕΚ 178/Α/ 29.8.1995), του πολλαπλασιαστικού υλικού. Για το σκοπό αυτό συνεργάζονται με το Ινστιτούτο Μεσογειακών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων εδρεύον στην Αθήνα και Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών εδρεύον στη Θεσσαλονίκη ή άλλο φυτοπαθολογικό ίδρυμα του Υπουργείου Γεωργίας. 2 Συνιστώνται στα Δασαρχεία ή στις Διευθύνσεις Δασών άνευ Δασαρχείων μονάδες επιπέδου Γραφείου με τίτλο Γραφείο ελέγχου εμπορίας και ποιότητας του δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού, και με αρμοδιότητες σχετικές με την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Δ/τος. 3 Συνιστάται στο τμήμα Δασικών Φυτωρίων και Σποροπαραγωγής της Διεύθυνσης Αναδασώσεων και Ορεινής Υδρονομίας του Υπουργείου Γεωργίας Γραφείο Κεντρικής Αποθήκης Δασικών Σπόρων με έδρα την Αμυγδαλέζα Αττικής και περιφέρεια δικαιοδοσίας ολόκληρη τη χώρα και με αρμοδιότητες: α) Συλλογής, παραλαβής, εισαγωγής, εκκόκκισης, ταξινόμησης, αποθήκευσης, συντήρησης και διακίνησης του δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού καθώς και ελέγχου της ποιότητας και πιστοποίησης αυτού. β) Αντιμετώπισης των οικονομικών, λογιστικών και διαχειριστικών θεμάτων. Του Γραφείου προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ2 Δασολογικού και, ελλείψει αυτού, υπάλληλος του κλάδου ΤΕ2 Τεχνολογίας Δασοπονίας. Άρθρο 18 Κατωτέρω παρατίθενται τα παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV V, VΙ, VΙΙ, VΙΙΙ και ΙΧ τα οποία προσαρτώνται στο παρόν Προεδρικό Διάταγμα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού και έχουν ως εξής. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΒΡΙΔΙΩΝ Αbies alba Μill Αbies cephalοnica Lοud Αbies grandis Lindl Αbies pinsapο Βοiss Αcer platanοides L. Αcer pseudοplatanus L. Αlnus glutinοsa Gaertn. Αlnus incana Μοench. Βetula pendula Rοth Βetula pubescens Εhrh. Carpinus betulus L. Castanea satiνa Μill. Cedrus atlantica Carr. Cedrus libani Α.Richard Fagus sylνatica L. Fraxinus angustifοlia Vahl. Fraxinus excelsiοr L. Larix decidua Μill Larix x eurοlepis Ηenry Larix kaempferi Carr Larix sibirica Ledeb Ρicea abies Κarst. Ρicea _sitchensis Carr. Ρinus brutia Τen. Ρinus canariensis C.Smith Ρinus cembra L Ρinus cοntοrta Lοud. Ρinus halepensis Μill. Ρinus leucοdermis Αntοine Ρinus nigra Αrnοld Ρinus pinaster Αit. Ρinus pinea L. Ρinus radiata D.Dοn Ρinus sylνestris L. Ροpulus spp. και τεχνητά υβρίδια μεταξύ των ειδών Ρrunus aνium L. Ρseudοtsuga menziesli Francο Quercus cerris L. Quercus ilex L. Quercus petraea Liebl. Quercus pubescens Willd Quercus rοbur L. Quercus rubra L. Quercus suber L. Rοbinia pseudοacacia L. Τilia cοrdata Μill. Τilia platyphyllοs scοp. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΩΣ ΓΝΩΣΤΗΣ ΠΗΓΗΣ. 1.Το βασικό υλικό είναι μονάδα ή δασοσυστάδα που βρίσκεται σε μια και μόνο περιφέρεια προέλευσης. Η Δ/νση Αναδασώσεων και Ορεινής Υδρονομίας έχει τη διακριτική ευχέρεια να αποφασίζει, για κάθε περίπτωση χωριστά, εάν πρέπει να πραγματοποιηθεί επίσημος έλεγχος εκτός εάν απαιτείται η διεξαγωγή επίσημου ελέγχου που το υλικό προορίζεται για ειδικό δασοκομικό σκοπό. 2.Η πηγή σπόρου ή η δασοσυστάδα πρέπει να ανταποκρίνεται στα ακόλουθα κριτήρια: 1)Περιφέρεια προέλευσης 2)η τοποθεσία 3)το υψόμετρο ή η γεωγραφική συντεταγμένη του ή των σημείων όπου συλλέχθηκε το πολλαπλασιαστικό υλικό 4)εάν είναι αυτόχθον ή μη αυτόχθον ή άγνωστης καταγωγής 5)εάν είναι ιθαγενές ή μη ιθαγενές ή άγνωστης καταγωγής. Στην περίπτωση που το βασικό υλικό είναι μη αυτόχθον ή μη ιθαγενές θα πρέπει να αναφέρεται η καταγωγή εφόσον είναι γνωστή. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΩΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ. Γενικά: Η δασοσυστάδα κρίνεται σε σχέση με το δηλωμένο ειδικό σκοπό για τον οποίο προορίζεται το πολλαπλασιαστικό υλικό και πρέπει να δίνεται σημασία στις απαιτήσεις των σημείων 1 - 10, ανάλογα με τον ειδικό σκοπό. 1.Καταγωγή: Πρέπει να προσδιορίζεται είτε με ιστορικές μαρτυρίες είτε με άλλα μέσα εάν η δασοσυστάδα είναι αυτόχθων/ιθαγενής, μη αυτόχθων/μη ιθαγενής ή άγνωστης καταγωγής και για το μη αυτόχθων/μη ιθαγενές βασικό υλικό πρέπει να αναφέρεται η καταγωγή εφόσον είναι γνωστή. 2.Απομόνωση: Οι δασοσυστάδες πρέπει να βρίσκονται σε επαρκή απόσταση από υποβαθμισμένες συστάδες των ίδιων ειδών ή από συστάδες συγγενικού είδους ή ποικιλίας που μπορεί να διαμορφώσουν υβρίδια με τα εν λόγω είδη. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην απαίτηση αυτή όταν οι δασοσυστάδες που περιβάλλουν αυτόχθονες/ ιθαγενείς δασοσυστάδες είναι μη αυτόχθονες/μη ιθαγενείς ή άγνωστης καταγωγής. 3.Πυκνότητα του πληθυσμού: Οι δασοσυστάδες πρέπει να αποτελούνται από μία ή περισσότερες ομάδες δένδρων ορθά κατανεμημένων και σε επαρκή αριθμό ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποιητική αναμεταξύ τους επικονίαση. Για να αποφευχθούν οι ανεπιθύμητες επιπτώσεις της ενδοδιασταύρωσης οι επιλεγμένες δασοσυστάδες πρέπει να αποτελούνται από επαρκή αριθμό και πυκνότητα δένδρων στη δεδομένη περιοχή. 4.Ηλικία και ανάπτυξη: Οι δασοσυστάδες πρέπει να αποτελούνται από δένδρα των οποίων η ηλικία ή το στάδιο ανάπτυξης επιτρέπουν να εκτιμώνται σαφώς τα κριτήρια επιλογής. 5.Ομοιομορφία: Οι συστάδες πρέπει να παρουσιάζουν κανονικό βαθμό ατομικής απόκλισης των μορφολογικών γνωρισμάτων. Εφόσον είναι αναγκαίο, πρέπει να απομακρύνονται τα μειονεκτούντα δένδρα. 6.Προσαρμοστικότητα: Η προσαρμογή στις οικολογικές συνθήκες που επικρατούν στην περιφέρεια προέλευσης πρέπει να είναι προφανής. 7.Υγεία και ανθεκτικότητα: Τα δένδρα των δασοσυστάδων πρέπει γενικά να μην έχουν προσβληθεί από επιβλαβές οργανισμούς και να είναι ανθεκτικά στις δυσμενείς κλιματικές και τοπικές συνθήκες πλην των βλαβών από τη ρύπανση εκεί όπου φύονται. 8.Όγκος παραγωγής: Για την έγκριση των επιλεγμένων δασοσυστάδων, ο όγκος παραγωγής ξύλου πρέπει κανονικά να υπερβαίνει το μέσο αποδεκτό όριο σε παρεμφερείς οικολογικές συνθήκες και συνθήκες διαχείρισης. 9.Ποιότητα του ξύλου: Η ποιότητα της ξυλείας λαμβάνεται υπόψη και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να αποτελεί ουσιώδες κριτήριο. 10.Μορφολογία ή τρόπος ανάπτυξης: Τα δένδρα των δασοσυστάδων πρέπει να εμφανίζουν ιδιαίτερα καλά μορφολογικά χαρακτηριστικά ιδίως ευθύγραμμο και ομοιόμορφο κυκλικό κορμό, ορθή διακλάδωση, μικρό μέγεθος των κλάδων και ορθό φυσικό κλάδεμα. Επιπλέον η αναλογία των διακλαδωμένων δένδρων και εκείνων που παρουσιάζουν σπειροειδή διεύθυνση πρέπει να είναι χαμηλή. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΩΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΟ 1.Αγροί σποροπαραγωγής 1)Ο τύπος, ο στόχος, ο σχεδιασμός των διασταυρώσεων και η διάταξη στον αγρό, τα συστατικά, η απομόνωση, η τοποθεσία και οποιαδήποτε αλλαγή αυτών εγκρίνονται και καταχωρούνται από την Δ/νση Αναδασώσεων και Ορεινής Υδρονομίας. 2)Οι κλώνοι ή οικογένειες που απαρτίζουν τον σπόρο πρέπει να επιλέγονται για τα εξαιρετικά γνωρίσματά τους και πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη σημασία στις απαιτήσεις των σημείων 4, 6, 7, 8, 9 και 10 του Παραρτήματος ΙΙΙ. 3)Οι κλώνοι ή οι οικογένειες που απαρτίζουν τον σπόρο φυτεύονται ή έχουν φυτευθεί σύμφωνα με το σχέδιο που έχει εγκρίνει η Δ/νση Αναδασώσεων και Ορεινής Υδρονομίας και το οποίο έχει καταρτισθεί κατά τρόπο που να μπορεί να αναγνωρίζεται το κάθε συστατικό. 4)Η αραίωση που διεξάγεται στον αγρό σποροπαραγωγής πρέπει να περιγράφεται μαζί με τα χρησιμοποιούμενα κριτήρια επιλογής για την αραίωση και να καταχωρείται από την Δ/νση Αναδασώσεων και Ορεινής Υδρονομίας. 5)Η διαχείριση των αγρών σποροπαραγωγής και η συγκομιδή των σπόρων πραγματοποιούνται κατά τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται οι επιδιωκόμενοι στόχοι. Στην περίπτωση που ο αγρός σποροπαραγωγής προορίζεται για την παραγωγή τεχνητού υβριδίου, πρέπει να καθορίζεται με δοκιμή επαλήθευσης το ποσοστό των υβριδίων του πολλαπλασιαστικού υλικού. 2.Γονικά φυτά οικογένειας (-ών) 1)Τα γονικά φυτά επιλέγονται για τα εξαιρετικά γνωρίσματά τους και δίνεται ιδιαίτερη σημασία στις απαιτήσεις των σημείων 4, 6, 7, 8, 9, και 10 του Παραρτήματος ΙΙΙ ή επιλέγονται για τη συνδυαστική τους ικανότητα. 2)Ο στόχος, ο σχεδιασμός των διασταυρώσεων και το σύστημα επικονίασης τα συστατικά, η απομόνωση και η τοποθεσία και οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή αυτών πρέπει να εγκρίνονται και να καταχωρούνται από την Δ/νση Αναδασώσεων και Ορεινής Υδρονομίας. 3)Η ταυτότητα ο αριθμός και η αναλογία των γονικών φυτών του μίγματος πρέπει να εγκρίνονται και να καταχωρούνται από την Δ/νση Αναδασώσεων και Ορεινής Υδρονομίας. 4)Στην περίπτωση γονικών φυτών που προορίζονται για την παραγωγή τεχνητού υβριδίου το ποσοστό των υβριδίων του πολλαπλασιαστικού υλικού πρέπει να προσδιορίζεται με δοκιμή επαλήθευσης. 3.Κλώνοι 1)Οι κλώνοι πρέπει να αναγνωρίζονται από χαρακτηριστικά γνωρίσματα που έχουν εγκριθεί από την Δ/νση Αναδασώσεων και Ορεινής Υδρονομίας. 2)Η αξία των κλώνων βασίζεται στην εμπειρία ή αποδεικνύεται με επαρκώς μακροχρόνιο πειραματισμό. 3)Οι πρόδρομοι (οrtets) που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των κλώνων επιλέγονται για τα εξαιρετικά τους γνωρίσματα και πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη σημασία στις απαιτήσεις των σημείων 4, 6, 7, 8, 9 και 10 του Παραρτήματος ΙΙΙ. 4)Η Δ/νση Αναδασώσεων και Ορεινής Υδρονομίας περιορίζει την έγκριση όσον αφορά το μέγιστο αριθμό των ετών ή στο μέγιστο αριθμό των παραγόμενων ατόμων κλώνων (ramets). 4.Μίγματα κλώνων 1)Τα μίγματα κλώνων πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των σημείων 3α), 3β), 3γ). 2)Η ταυτότητα ο αριθμός και η αναλογία των κλώνων που απαρτίζουν το μίγμα η μέθοδος επιλογής και το αρχικό υλικό πρέπει να εγκρίνονται και να καταχωρούνται από την Δ/νση Αναδασώσεων και Ορεινής Υδρονομίας. Κάθε μίγμα πρέπει να περιλαμβάνει επαρκή γενετική ποικιλότητα. 3)Η Δ/νση Αναδασώσεων και Ορεινής Υδρονομίας περιορίζει την έγκριση όσον αφορά το μέγιστο αριθμό των ετών ή στο μέγιστο αριθμό των παραγόμενων ατόμων κλώνων. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΩΣ ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΟ 1.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΟΚΙΜΕΣ 1)Γενικά Το βασικό υλικό πρέπει να ικανοποιεί τις κατάλληλες απαιτήσεις των Παραρτημάτων ΙΙΙ ή ΙV. Οι δοκιμές που διεξάγονται για την έγκριση του βασικού υλικού προετοιμάζονται, σχεδιάζονται, διεξάγονται και τα αποτελέσματά τους ερμηνεύονται σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένες διαδικασίες. Για τις συγκριτικές δοκιμές το ελεγχόμενο πολλαπλασιαστικό υλικό πρέπει να συγκρίνεται με ένα ή κατά προτίμηση με πολλά εγκεκριμένα ή προεπιλεγμένα πρότυπα. 2)Γνωρίσματα που πρέπει να εξετάζονται: i) Οι δοκιμές αποσκοπούν στην αξιολόγηση συγκεκριμένων γνωρισμάτων, τα οποία πρέπει να αναφέρονται για κάθε δοκιμή. ii) Σημασία πρέπει να δίνεται στην προσαρμοστικότητα, την ανάπτυξη, και τους σημαντικούς βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες. Επιπλέον, άλλα γνωρίσματα που θεωρούνται σημαντικά για τον επιδιωκόμενο ειδικό σκοπό πρέπει να αξιολογούνται σε σχέση με τις οικολογικές συνθήκες της περιφέρειας στην οποία διεξάγεται η δοκιμή. 3)Τεκμηρίωση Τα μητρώα πρέπει να περιγράφουν τις τοπικές συνθήκες των δοκιμών, συμπεριλαμβανομένης της τοποθεσίας, του κλίματος, του εδάφους, της προηγούμενης χρήσης, της εγκατάστασης, της διαχείρισης και των ζημιών που οφείλονται σε βιοτικούς/αβιοτικούς παράγοντες, και να διατίθενται στη Δ/νση Αναδασώσεων και Ορεινής Υδρονομίας. Η ηλικία του υλικού και τα αποτελέσματα κατά την αξιολόγηση πρέπει να καταχωρούνται από τη Δ/νση Αναδασώσεων και Ορεινής Υδρονομίας. 4)Προετοιμασία των δοκιμών i) Κάθε δείγμα πολλαπλασιαστικού υλικού φύεται, φυτεύεται και η διαχείρισή του διεκπεραιώνεται με πανομοιότυπο τρόπο στο βαθμό που το επιτρέπουν οι τύποι του φυτικού υλικού. ii) Για κάθε δοκιμή εφαρμόζεται έγκυρος στατιστικός σχεδιασμός με επαρκή αριθμό δένδρων προκειμένου να μπορούν να αξιολογούνται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε εξεταζόμενου συστατικού. 5)Ανάλυση και επικύρωση των αποτελεσμάτων i) Τα δεδομένα από τις δοκιμές πρέπει να αναλύονται με διεθνώς αναγνωρισμένες στατιστικές μεθόδους όπως και τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται για κάθε εξεταζόμενο γνώρισμα ii) Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τη δοκιμή και τα απορρέοντα λεπτομερή αποτελέσματα τίθενται στη διάθεση όλων των ενδιαφερόμενων. iii) Πρέπει επίσης να δηλώνεται η προτεινόμενη περιφέρεια πιθανής προσαρμογής στη χώρα όπου διεξάγεται η δοκιμή όπως και τα χαρακτηριστικά που μπορεί να περιορίσουν τη χρησιμότητά της iν) Εάν κατά τις δοκιμές αποδεικνύεται ότι το πολλαπλασιαστικό υλικό δεν κατέχει τουλάχιστον τα χαρακτηριστικά - του βασικού υλικού ή - ανθεκτικότητας του βασικού υλικού σε επιβλαβείς οργανισμούς οικονομικής σημασίας τότε αυτό το πολλαπλασιαστικό υλικό πρέπει να αποκλείεται. 2.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. α)Τα συστατικά του ακόλουθου βασικού υλικού μπορούν να αξιολογούνται από γενετική άποψη: αγροί σποροπαραγωγής, γονικά φυτά οικογένειας, κλώνοι και μείγματα κλώνων β)Τεκμηρίωση Η ακόλουθη πρόσθετη τεκμηρίωση απαιτείται για την έγκριση του βασικού υλικού: 1)η ταυτότητα, η καταγωγή και η γενεαλογία των αξιολογούμενων συστατικών ii) ο σχεδιασμός των διασταυρώσεων βάσει του οποίου παράχθηκε το πολλαπλασιαστικό υλικό που χρησιμοποιείται στη δοκιμή αξιολόγησης 2)Διαδικασίες της δοκιμής Πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις: i) η γενετική αξία κάθε συστατικού πρέπει να εκτιμάται με δοκιμή αξιολόγησης σε δύο ή περισσότερες θέσεις, από τις οποίες τουλάχιστον η μία πρέπει να είναι αντιπροσωπευτική της προτεινόμενης χρήσης του πολλαπλασιαστικού υλικού ii) η εκτιμώμενη ανωτερότητα του πολλαπλασιαστικού υλικού που πρόκειται να διατεθεί στην αγορά υπολογίζεται με βάση αυτές τις γενετικές αξίες και τον ειδικό σχεδιασμό των διασταυρώσεων iii) οι δοκιμές αξιολόγησης και οι γενετικοί υπολογισμοί πρέπει να εγκρίνονται από τον επίσημο φορέα 3)Ερμηνεία i) η εκτιμώμενη ανωτερότητα του πολλαπλασιαστικού υλικού υπολογίζεται σε σχέση με ένα πληθυσμό αναφοράς για ένα γνώρισμα ή σειρά γνωρισμάτων ii) πρέπει να δηλώνεται εάν η εκτιμώμενη γενετική αξία του πολλαπλασιαστικού υλικού είναι κατώτερη από εκείνη του πληθυσμού αναφοράς για οποιοδήποτε σημαντικό γνώρισμα. 3.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 1)Δειγματοληψία του πολλαπλασιαστικού υλικού i) το δείγμα του πολλαπλασιαστικού υλικού για τη συγκριτική δοκιμή πρέπει να είναι πράγματι αντιπροσωπευτικό του πολλαπλασιαστικού υλικού που προέρχεται από το προς έγκριση βασικό υλικό ii) το πολλαπλασιαστικό υλικό για τη συγκριτική δοκιμή που έχει παραχθεί με εγγενή πολλαπλασιασμό πρέπει: - να έχει συλλεγεί σε χρονιά καλής άνθησης και καλής παραγωγής καρπών/σπόρων είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται η τεχνητή επικονίαση. - να έχει συλλεγεί με μεθόδους που εξασφαλίζουν την αντιπροσωπευτικότητα των δειγμάτων. 2)Πρότυπο υλικό 3)η αποδοτικότητα του πρότυπου υλικού που χρησιμοποιείται για συγκριτικούς σκοπούς στις δοκιμές πρέπει κατά το δυνατό να είναι γνωστό για επαρκώς μακρόχρονη περίοδο στην περιοχή στην οποία πρόκειται να διεξαχθεί η δοκιμή. Το πρότυπο υλικό αντιπροσωπεύει, κατά κανόνα, υλικό που έχει αποδειχθεί χρήσιμο για τη δασοκομία πριν αρχίσει η δοκιμή και σε οικολογικές συνθήκες στις οποίες προτείνεται να πιστοποιηθεί το υλικό. Το πρότυπο υλικό πρέπει να προέρχεται κατά το δυνατό από δασοσυστάδες που επιλέγονται σύμφωνα με τα κριτήρια του παραρτήματος ΙΙΙ ή από βασικό υλικό που έχει επίσημα εγκριθεί για την παραγωγή δοκιμασμένου υλικού. ii) για τις συγκριτικές δοκιμές των τεχνητών υβριδίων, πρέπει κατά το δυνατό να συμπεριλαμβάνονται στο πρότυπο υλικό τα δύο γονικά είδη iii) εφόσον είναι δυνατό, χρησιμοποιούνται πολλά πρότυπα υλικά. ΄Όταν είναι αναγκαίο και αιτιολογημένο, τα πρότυπα υλικά μπορούν να αντικαθίστανται από το πλέον κατάλληλο του ελεγχόμενου υλικού ή από το μέσο όρο των συστατικών της δοκιμής iν) τα ίδια πρότυπα υλικά χρησιμοποιούνται σε όλες τις δοκιμές σε όσο το δυνατόν ευρύτερη κλίμακα τοπικών συνθηκών. 4)Ερμηνεία i) η στατιστικώς σημαντική ανωτερότητα σε σύγκριση με το πρότυπο υλικό πρέπει να αποδεικνύεται για τουλάχιστον ένα σημαντικό γνώρισμα ii) πρέπει να αναφέρεται εάν υπάρχουν γνωρίσματα οικονομικής ή περιβαλλοντικής σημασίας που έχουν σημαντικά κατώτερα αποτελέσματα σε σχέση με το πρότυπο υλικό και οι επιπτώσεις τους πρέπει να αντισταθμίζονται από ευνοϊκά γνωρίσματα. 4.ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΡΙΣΗ Η προκαταρκτική αξιολόγηση των αρχικών δοκιμών αποτελεί τη βάση για την προσωρινή έγκριση. Οι ισχυρισμοί για την ανωτερότητα που βασίζονται σε πρόωρη αξιολόγηση πρέπει να επανεξετάζονται σε μέγιστο δέκα ετών. 5.ΑΡΧΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ Οι δοκιμές στο φυτώριο, στο θερμοκήπιο και στο εργαστήριο μπορούν να γίνονται αποδεκτές από την Δ/νση Ανδασώσεων και Ορεινής Υδρονομίας για τη χορήγηση προσωρινής έγκρισης ή τελικής έγκρισης, εφόσον μπορεί να αποδεικνύεται ότι υπάρχει στενή σχέση μεταξύ των μετρημένων διακριτικών στοιχείων και των γνωρισμάτων που θα αξιολογηθούν κανονικά σε δοκιμές στο επίπεδο του δάσους. Άλλα γνωρίσματα που θα ελέγχονται πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ ΜΕΡΟΣ Α Απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι παρτίδες καρπών και σπόρων για τα είδη που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι 1. Οι παρτίδες καρπών και σπόρων των ειδών που περιλαμβάνονται mο παράρτημα Ι, μπορούν να διατίθενται στην αγορά μόνο εάν η παρτίδα καρπών ή σπόρων εξασφαλίζει ελάχιστο επίπεδο καθαρότητας 99 % για το είδος. 2. Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 1, στην περίπτωση συγγενικών ειδών του παραρτήματος Ι, εκτός των τεχνητών υβριδίων, η καθαρότητα της παρτίδας καρπών ή σπόρων πρέπει να αναφέρεται εάν δεν είναι τουλάχιστον 99 %. ΜΕΡΟΣ Β Απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα μέρη φυτών τον ειδών και των τεχνητών υβριδίων που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι Τα μέρη φυτών των ειδών και των τεχνητών υβριδίων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι, πρέπει να είναι ικανοποιητικής και εμπορεύσιμης ποιότητας. Η ικανοποιητική και εμπορεύσιμη ποιότητα καθορίζεται με αναφορά στα γενικά χαρακτηριστικά, την υγιεινή κατάσταση και το κατάλληλο μέγεθος. Για το Ροpulus spp. είναι δυνατόν να αναφέρεται ότι πληρούνται πρόσθετες απαιτήσεις που προβλέπονται στο Μέρος Γ. ΜΕΡΟΣ Γ Απαιτήσεις όσον αφορά τα εξωτερικά ποιοτικά πρότυπα για το Ροpulus spp. που πολλαπλασιάζεται με μοσχεύματα βλαστού ή παραφυάδες 1. Μοσχεύματα βλαστού α) Τα μοσχεύματα βλαστού δεν θεωρούνται ικανοποιητικής και εμπορεύσιμης ποιότητας όταν: i) το ξύλο τους είναι πλέον των δύο ετών ii) έχουν λιγότερους από δύο καλώς αναπτυγμένους οφθαλμούς iii) είναι προσβεβλημένα από νεκρώσεις ή παρουσιάζουν βλάβες που προκαλούνται από επιβλαβείς οργανισμούς iν) εμφανίζουν σημάδια αποξήρανσης, υπερθέρμανσης, σήψης ή μαρασμού, β) Ελάχιστες διατάξεις για τα μοσχεύματα βλαστού. - ελάχιστο μήκος: 20 cm, - ελάχιστη διάμετρος στο λεπτό άκρο: κατηγορία ΕΕ 1: 8 mm κατηγορία ΕΕ 2: 10 mm. 2. Παραφυάδες α) Οι παραφυάδες δεν θεωρούνται ικανοποιητικής και εμπορεύσιμης ποιότητας όταν: - το ξύλο τους είναι πλέον των τριών ετών, - έχουν λιγότερους από πέντε καλώς αναπτυγμένους οφθαλμούς, - είναι προσβεβλημένα οπό νεκρώσεις ή παρουσιάζουν βλάβες που προκαλούνται από επιβλαβείς οργανισμούς, - παρουσιάζουν σημάδια αποξήρανσης, υπερθέρμανσης, σήψης ή μαρασμού, - παρουσιάζουν τραύματα αλλά από εκείνα που οφείλονται στο κλάδεμα, - έχουν πολλούς βλαστούς, - παρουσιάζουν υπερβολική κύρτωση του βλαστού. β) Κατηγορίες μεγέθους για τις παραφυάδες Κατηγορία Ελάχιστη διάμετρος (mm) Ελάχιστο στη μέση της παραφυάδας ύψος (m) Μη μεσογειακές περιφέρειες Ν1 6 1.5 Ν2 15 3.00 Μεσογειακές περιφέρειες S1 25 3.00 S2 30 4.00 ΜΕΡΟΣ Δ Απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται από το μητρικό υλικό των ειδών και των τεχνητών υβριδίων του παραρτήματος Ι Το μητρικό υλικό πρέπει να είναι ικανοποιητικής εμπορεύσιμης ποιότητας. Η ικανοποιητική εμπορεύσιμη ποιότητα καθορίζεται βάσει των γενικών χαρακτηριστικών, της υγείας, της ζωτικότητας και της φυσιολογικής ποιότητας. ΜΕΡΟΣ Ε Απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί το μητρικό υλικό που προορίζεται για εμπορία προς τον τελικό χρήστη σε περιοχές με μεσογειακό κλίμα 1. Το μητρικό υλικό δεν θεωρείται ότι είναι ικανοποιητικής εμπορεύσιμης ποιότητας εάν παρουσιάζει κάποιο από τα εξής ελαττώματα: α) τραύματα εκτός από τις τομές κλαδέματος ή τα τραύματα που οφείλονται στον τραυματισμό κατά την ανύψωση, β) έλλειψη οφθαλμών με δυνατότητα να σχηματίσουν κυριαρχούντα βλαστό, γ) πολλαπλούς μίσχους, δ) παραμορφωμένο ριζικό σύστημα, ε) σημεία ξήρανσης, υπερθέρμανσης, μούχλας, αποσύνθεσης ή άλλων επικίνδυνων οργανισμών, στ) τα φυτά δεν είναι καλώς ισορροπημένα, 2. Μέγεθος φυτών 3. Μέγεθος εμπορευματοκιβωτίου, εφόσον χρησιμοποιείται ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ Μικρές ποσότητες σπόρων κατά είδος Κωνοφόρα ποσότητες Αbies alba Μill 1200g Αbies cephalοnica Lοud 1800g Αbies grandis Lindl 500g Αbies pinsapο Βοiss 1600g Cedrus atlantica Carr. 2000g Cedrus libani Α.Richard 2000g Larix decidua Μill 170g Larix x eurοlepis Ηenry 160g Larix kaempferi Carr 100g Larix sibirica Ledeb 100g Ρicea abies Κarst. 200g Ρicea _sitchensis Carr. 60g Ρinus brutia Τen. 500g Ρinus canariensis C. Smith 300g Ρinus cembra Linne 7000g Ρinus cοntοrta Lοud. 90g Ρinus halepensis Μill. 500g Ρinus leucοdermis Αntοine 600g Ρinus nigra Αrnοld 500g Κωνοφόρα ποσότητες Ρinus pinaster Αit. 1200g Ρinus pinea L. 10000g Ρinus radiata D.Dοn 800g Ρinus sylνestris L. 200g Ρseudοtsuga menziesli Francο 300g Πλατύφυλλα ποσότητες Αcer platanοides L. 3500g Αcer pseudοplatanus L. 3000g Αlnus glutinοsa Gaertn. 40g Αlnus incana Μοench. 20g Βetula pendula Rοth 50g Βetula pubescens Εhrh. 50g Carpinus betulus L. 2500g Castanea satiνa Μill. 45.000g Fagus sylνatica L. 6000g Fraxinus angustifοlia Vahl. 2000g Fraxinus excelsiοr L. 2000g Ρrunus aνium L. 4500g Quercus spp. 40.000g Rοbinia pseudοacacia L. 500g Τilia cοrdata Μill. 900g Τilia platyphyllοs scοp. 2500g Άρθρο 19 Ποινικές κυρώσεις Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος διατάγματος τιμωρούνται με τις ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 458 του ποινικού κώδικα και επιβάλλεται δήμευση του πολλαπλασιαστικού υλικού. Άρθρο 20 (Άρθρο 28 της οδηγίας 1999/105/Ε.Κ.) Επιτρέπεται να διατεθούν στην αγορά, μέχρι εξαντλήσεώς τους, τα αποθέματα δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού που έχουν σωρευθεί πριν από την 1ην Ιανουαρίου 2003. Άρθρο 21 (Άρθρο 29 της οδηγίας 1999/105/Ε.Κ.) καταργούμενες διατάξεις 1.Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του Διατάγματος αυτού καταργείται το Π.Δ. 135/1987(ΦΕΚ 74/Α/87). 2.Από την έναρξη ισχύος του παρόντος όπου γίνεται αναφορά στο Π.Δ. 135/1987 νοείται, ότι γίνεται αναφορά στις αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος. Άρθρο 22 (άρθρο 28 της οδηγίας 1999/105/Ε.Κ.) Έναρξη ισχύος Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος αρχίζει την 1ην Ιανουαρίου 2003. Στον Υφυπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α. του άρθρου 3 του Ν. 1338/83 (Α΄ 34), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του Ν. 1892/90 (Α΄ 101), β. του άρθρου 4 του Ν. 1338/83 (Α΄ 34), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 4 Ν. 1440/84 (Α΄ 70) και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 7 Ν. 1775/88 (Α΄ 101), 31 Ν. 2076/92 (Α΄ 130), 19 Ν. 2367/95 (Α΄ 261) και 22 Ν. 2789 /2000 (Α΄ 21) και γ. του άρθρου 5 του Ν. 1338/83, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 5 Ν. 1440/84.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/85 (Α΄ 137), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (Α΄ 38).
  • Τις διατάξεις του Π.Δ. 81/2002 (Α΄ 57).
  • Την 399580/30.10.2001 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας Ευάγγελο Αργύρη και Φώτη Χατζημιχάλη (Β΄ 1479).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την 479/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού Γεωργίας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2003-01-27 Δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 1999/105/Ε.Κ.
Τροποποίηση Τύπος
A/2003/14
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/399580 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/399580 2001
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1988/1775 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1775 1988
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΣ 2000/2789 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2789 2000
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία