ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/18

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-01-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-01-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-01-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση Ναυτικού Οχυρού (Ν.Ο) περιοχής Άκρας Δρεπάνου της νήσου Κρήτης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Τροποποιούμε το Π.Δ 361/1984 «Χαρακτηρισμός ως Ναυτικών Οχυρών (Ν.Ο.) περιοχών στους Αυλιώτες Κερκύρας και Άκρα Δρέπανο Κρήτης. Τροποποίηση των ορίων του Ναυτικού Οχυρού (Ν.Ο.) Αγ. Μαρίνας Λοιμικού» (Α~ 122). κατά το μέρος που αφορά τον καθορισμό των ορίων της περιοχής του Ναυτικού Οχυρού Άκρας Δρεπάνου της νήσου Κρήτης, όπως εμφανίζεται στο μετά του παρόντος συνδημοσιευόμενο σχεδιάγραμμα, ως εξής:.
  • Το άρθρο 1 του ΑΝ 376/36 «Περί μέτρων ασφαλείας οχυρών θέσεων» (ΦΕΚ 546Α~) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.
  • Το άρθρο 17 παράγραφος 1 περ. ι~ του Νόμου 2292/95 «Περί Οργάνωσης Λειτουργίας, Διοίκησης και Ελέγχου Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ Α~ 35).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α παρ. 2 εδ. 1 του Ν. 1558/1985 (Α~ 137), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α~ 154) και αντικαταστήθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α~ 38).
  • Την γνώμη του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου (πρακτικό 27/20.7.2000 όπως συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με το 12/5.4.2001).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την 606/2002, γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2003-01-28 Τροποποίηση Ναυτικού Οχυρού (Ν.Ο) περιοχής Άκρας Δρεπάνου της νήσου Κρήτης.
Τροποποίηση Τύπος
A/2003/15
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1995/2292 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1936/376 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1936/376 1936
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/361 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/361 1984
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία