΄Ιδρυση Εργαστηρίου Συστημάτων Βάσεων Γνώσεων και Δεδομένων στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "΄Ιδρυση"
1.  
  Ιδρύεται στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου Εργαστήριο Συστημάτων Βάσεων Γνώσεων και Δεδομένων, το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες της Σχολής στο γνωστικό αντικείμενο των Συστημάτων Βάσεων Γνώσεων και Δεδομένων και των εφαρμογών τους
Άρθρο 2 "Σκοπός Σκοπός του Εργαστηρίου είναι:"
1.  
  Η κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και άλλων Τμημάτων του Ε.Μ.Π., σε θέματα που εμπίπτουν στο γνωστικό του αντικείμενο.
2.  
  Η συνεργασία κάθε μορφής με Ερευνητικά Κέντρα και ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου
3.  
  Η διοργάνωση διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, η πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων, καθώς και η πρόσκληση Ελλήνων και αλλοδαπών αναγνωρισμένων επιστημόνων
4.  
  Η παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/1984 (Α~ 53).
Άρθρο 3 "Προσωπικό"
1.  
  Το Εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, που το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του εργαστηρίου, από μέλη του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.), από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού του Τμήματος καθώς και από μέλη του διοικητικού προσωπικού, που τοποθετούνται στο εργαστήριο με τη διαδικασία των άρθρων 4 παρ. 1 (δ) του Ν. 2083/1992 (Α~ 159) και 13 του Ν. 2817/2000 (Α΄ 78).
Άρθρο 4 "Διοίκηση-Αρμοδιότητες"
1.  
  Το Εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, που ορίζεται ως Διευθυντής, κατά τη διαδικασία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/1992.
2.  
  Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού-μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή στη Γενική Συνέλευση της Σχολής του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του και η μέριμνα για την τήρησή του, η ευθύνη για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, η εισήγηση στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος για τον ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό και η υπογραφή κάθε εγγράφου.
Άρθρο 5 "Εγκατάσταση - Λειτουργία"
1.  
  Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και την ισχύουσα νομοθεσία και σε χώρους που παραχωρούνται σ΄αυτό από το παραπάνω ΄ Ιδρυμα για την εγκατάσταση των οργάνων και του τεχνικού εξοπλισμού του, που είναι αναγκαίος για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των ερευνητικών προγραμμάτων. Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με την επωνυμία του εργαστηρίου.
2.  
  Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου που έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρήση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση
3.  
  Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την γενικότερη λειτουργία του Εργαστηρίου και ιδίως για τη χρήση οργάνων, υλικών και εγκαταστάσεων που ανήκουν σ αυτό και την προστασία τους από βλάβες, καθώς επίσης και για την παραμονή του προσωπικού, των φοιτητών και των επισκεπτών στους χώρους του
4.  
  Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του Εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευνητές, οι οποίοι έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και άδεια από το Διευθυντή για τη χρήση τους. Κινητά όργανα και σκεύη, πλην των αναλώσιμων, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρήση τους, στην κατάσταση που παρελήφθησαν.
5.  
  Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία [άρθρα 18 Ν.1268/1982, 5 του Π.Δ. 407/1980 (Α΄ 112) και 2 παρ. 1 εδ. δ΄ του Ν.1674/1986 (Α΄ 203)].
Άρθρο 6 "΄Εσοδα"
1.  
  Τα έσοδα του Εργαστηρίου προέρχονται από: α. εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων. β. διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών προϊόντων. γ. πιστώσεις που διατίθενται από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1ε του Ν. 2083/1992. δ. ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς και την Ευρωπαϊκή Ένωση, από φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και γενικά από κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό. ε. παροχές που προέρχονται από κληρονομίες, κληροδοσίες, δωρέες και κάθε άλλη δικαιοπραξία από χαριστική αιτία. στ. παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Π.Δ. 159/1984. ζ. κάθε άλλο νόμιμο πόρο.
Άρθρο 7 "Τηρούμενα βιβλία"
1.  
  Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: βαθμολόγιο φοιτητών, βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, φάκελλος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων, αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων, βιβλίο μεταβολών προσωπικού, πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων. Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο, που κρίνεται απαραίτητο.
Άρθρο 8 "΄Εναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 7 παρ. 5 και 50 παρ. 1 του Ν. 1268/1982 Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α΄ 87), όπως η πρώτη διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α΄ 173).
 • Την 61/2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
 • Τη διατάξη του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ του Ν. 2083/ 1992, Εκσυγχρονισμός της Ανωτάτης Εκπαίδευσης (Α΄ 159).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (Α΄ 137), όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των Επαγγελματικών Οργανώσεων των Εμπόρων, Βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις (Α΄ 38),
 • Τη διάταξη του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 Περί δημοσίου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις (Α΄ 247),
 • Τη διάταξη του άρθρου 1 περ. ιι του Π.Δ. 55/1996 Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων (Α΄ 48),
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 81/2002 Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Α΄ 57),
 • Τις διατάξεις της 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών (Β΄ 1485).
 • Τη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, η οποία διατυπώθηκε στην από 17.7.2002 συνεδρίασή της καθώς και τη γνώμη της Συγκλήτου του ιδίου Ιδρύματος (συνεδρίαση 11η/ 18.10.2002).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος προκαλείται από το οικονομικό έτος 2003 και εξής, ετήσια δαπάνη ύψους 15.000 ΕΥΡΩ η οποία για το πρώτο έτος λειτουργίας του εργαστηρίου θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΚΑΕ 4121). Κατά την επόμενη πενταετία η ανωτέρω δαπάνη αναμένεται να εξοικονομηθεί κατά ένα μέρος της από ίδιους πόρους των εργαστηρίων κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος διατάγματος, κατά δε το υπόλοιπο μέρος αυτής, θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον προϋπολογισμό του εν λόγω Πανεπιστημίου, χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς αυτό.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/1100383/1330/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1100383_1330_Α0006 2001
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1674 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1674 1986
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΣ 2000/2817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2817 2000
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/407 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/407 1980
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/159 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/159 1984
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 1996/55 1996
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία