Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Νεολαίας και Μέσων Επικοινωνίας» στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση"
1.  
  Ιδρύεται στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου εργαστήριο με τίτλο «Εργαστήριο Νεολαίας και Μέσων Επικοινωνίας», το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο χώρο των ψηφιακών οπτικοακουστικών εφαρμογών και της διαπολιτισμικής επικοινωνίας και εστιάζει την ευαίσθητη ηλικία της νεολαίας ως πεδίο έρευνας και παραγωγής καινοτομίας
Άρθρο 2 "Σκοπός Το εργαστήριο έχει ως σκοπό:"
1.  
  Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου καθώς και άλλων Τμημάτων του Ιδρύματος, σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας των εργαστηρίων όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος και ειδικότερα:
 1. Σε γενικά και ειδικά θέματα των Τηλεματικών Εφαρμογών με προτεραιότητα στα εξής πεδία:
 2. ι) ανάπτυξη μεθόδων οπτικοακουστικής και ψηφιακής παιδείας για τις διαφορετικές κοινωνικές ομάδες που καθορίζουν την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία της νεολαίας, ιι) σύνδεση της διδασκαλίας με την ψηφιακή παραγωγή και τη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου κατάλληλου για την εκπαίδευση και ψυχαγωγία της νεολαίας, ιιι) χρήση των σύγχρονων μεθόδων επικοινωνίας και εκπαίδευσης (τηλεδιάσκεψη, εξ αποστάσεως και μέσω δικτύου διδασκαλία) για την παρακολούθηση της σύγχρονης έρευνας στον τομέα ψηφιακής παραγωγής και νεολαία, ιν) δημιουργία καινοτόμων και υποδειγματικών προϊόντων και οδηγών καλής πρακτικής για την οπτικοακουστική ή ψηφιακή παιδεία και ν) μελέτη και έρευνα της σύγκλησης των μέσων επικοινωνίας και της χρήσης της στην ανάπτυξη του κοινωνικού διαλόγου προς όφελος της νεολαίας
 3. Τη δημιουργία δικτύων επικοινωνίας παγκόσμιας εμβέλειας μεταξύ των διαφορετικών πληθυσμιακών, κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων που παρεμβαίνουν στο σχεδιασμό του ψηφιακού μέλλοντος της νεολαίας καθώς και τη δημιουργία εργαλείων που υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία και τη διάδραση μεταξύ των ομάδων αυτών
 4. Την κάλυψη αναγκών διευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων διδασκαλίας και έρευνας στα οποία συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και καλύπτουν το θέμα Νεολαία και Ψηφιακή Τεχνολογία
 5. Την παραγωγή διδακτικού υλικού για τις ανάγκες του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας με την επιλογή, μετάφραση ή τη συγγραφή και έκδοση διδακτικών κειμένων σε ηλεκτρονικά υπόβαθρα για τις ανάγκες του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος
 6. Τη διεξαγωγή έρευνας σε θέματα συναφή με τα διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του εργαστηρίου
 7. Την ανάπτυξη και το συντονισμό νέων ερευνητικών προγραμμάτων για τη μεθοδολογική, θεωρητική, επιστημονική και τεχνική ανάπτυξη των σχετικών με τη φύση του Εργαστηρίου πεδίων, ιδιαίτερα στα πλαίσια των διεθνών και των Διαπανεπιστημιακών Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 8. Την καλλιέργεια μεθοδολογίας για την διεπιστημονική προσέγγιση των θεμάτων οπτικοακουστικής παιδείας και ψηφιακής τεχνολογίας και τη συνεργασία στον τομέα της έρευνας με διδάσκοντες του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας ή άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου ή άλλων Πανεπιστημιακών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής
 9. Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και έρευνας για μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες στο πλαίσιο των γνωστικών αντικειμένων του εργαστηρίου, όπως και των συγγενών γνωστικών αντικειμένων άλλων Τμημάτων και Διατμηματικών κύκλων σπουδών
 10. Τη δημιουργία ευνοϊκών προϋποθέσεων για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών στα ερευνητικά προγράμματα του εργαστηρίου
 11. Το συντονισμό ή τη συμμετοχή σε Διαπανεπιστημιακά Προγράμματα Εrasmus - Sοcrates (ΟΜS, ΤS, ΙΡ, CDΙ, CDΑ) για τη διαμόρφωση διευρωπαϊκών δικτύων εκπαίδευσης και έρευνας
 12. Την οργάνωση ή τη συνδιοργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων, κύκλων μαθημάτων συνεχιζόμενης ειδικής εκπαίδευσης (δια βίου εκπαίδευση και εξ αποστάσεως εκπαίδευση) την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων, τη μετάκληση διεθνώς αναγνωρισμένων προσωπικοτήτων και επιστημόνων, κ.λ.π. για την προώθηση των στόχων και την καθιέρωση του εργαστηρίου όπως και για τη γενικότερη εμπέδωση του εκπαιδευτικού έργου του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
 13. Τη συνεργασία και την υποστήριξη του εκτελουμένου έργου από συναφείς δημόσιες υπηρεσίες, δήμους, κοινότητες και λοιπούς κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς και κοινωφελή ιδρύματα με γνώμονα τη συμβολή του εργαστηρίου στη μελέτη και διερεύνηση προβλημάτων για τη μακροχρόνια ανάπτυξη της χώρας στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 14. Τη μεταδιδακτορική ειδίκευση Ελλήνων και ξένων επιστημόνων σε θέματα του ερευνητικού και γνωστικού πεδίου του εργαστηρίου
 15. Τη δημιουργία εξειδικευμένου οπτικοακουστικού αρχείου και τράπεζας δεδομένων και την αξιοποίηση για τους ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς
 16. Τη σύνδεση και τη συνεργασία με όλα τα εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή κέντρα ερευνών και τα ακαδημαϊκά ιδρύματα συλλογής και διανομής πληροφοριών για θέματα πολιτισμού και εκπαίδευσης από απόσταση
 17. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/1984 (Α΄ 53).
Άρθρο 3 "Προσωπικό"
1.  
  Το εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου αντικείμενα του εργαστηρίου, από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού και του διοικητικού προσωπικού που τοποθετούνται στο εργαστήριο με τη διαδικασία των άρθρων 4 παρ. 1(δ) του Ν. 2083/1992 και 13 παρ. 3β του Ν. 2817/2000 (Α΄ 78) αντίστοιχα.
Άρθρο 4 "Διοίκηση - Αρμοδιότητες"
1.  
  Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου που ορίζεται με τη διαδικασία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/1992.
2.  
  Ο διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού-μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος του ετησίου προγράμματος λειτουργίας του εργαστηρίου και η μέριμνα για την τήρηση του, η μέριμνα για την στελέχωσή, την οικονομική διαχείριση και την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, η εισήγηση στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος για τον ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό και η υπογραφή κάθε εγγράφου.
Άρθρο 5 "Εγκατάσταση - Λειτουργία"
1.  
  Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπιστημίου Αιγαίου και σε χώρους που παραχωρούνται σε αυτό για την εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των ερευνητικών προγραμμάτων. Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.
2.  
  Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας που γίνεται στο εργαστήριο, στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει αποφασισθεί και καθορίζει, την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση
3.  
  Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών που ανήκουν σε αυτό, την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους χώρους, καθώς και στην προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες
4.  
  Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το διευθυντή αυτού. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5.  
  Με εισήγηση του Διευθυντή, στα αρμόδια όργανα του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρα 18 του Ν. 1268/1982 και 5 του Π.Δ. 407/ 1980 (Α΄ 112) και 2 παρ. 1 εδαφ. δ΄ του Ν. 1674/1986 (Α΄ 203).
Άρθρο 6 "Έσοδα"
1.  
  Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από: α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων. β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών προϊόντων. γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Π.Δ. 159/1984. δ. Τις πιστώσεις που διατίθενται στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1ε του Ν. 2083/1992. ε. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και στ. Τις κληρονομίες, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου για τους σκοπούς του οικείου εργαστηρίου.
Άρθρο 7 "Τηρούμενα βιβλία"
1.  
  Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: Βαθμολόγιο φοιτητών, βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων, αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων, βιβλίο μεταβολών προσωπικού, πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων
2.  
  Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από τις ειδικές διατάξεις
Άρθρο 8 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 7 παρ. 5 και 50 παρ. 1 του Ν. 1268/1982 Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α΄ 87), όπως η πρώτη διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α΄ 173).
 • Την 92/2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
 • Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 εδαφ. γ του Ν. 2083/1992, Εκσυγχρονισμός της Ανωτάτης Εκπαίδευσης (Α΄ 159).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (Α΄ 137) όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των Επαγγελματικών Οργανώσεων των Εμπόρων, Βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις (Α΄ 38).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις (Α΄ 247).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 περιπτ. ΙΙ του Π.Δ. 55/1996 Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων (Α΄ 48).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 81/2002 Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Α΄ 57).
 • Τις διατάξεις της 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών (Β΄ 1485).
 • Τις γνώμες της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Συνεδρίαση 16/26.6.2002) και τη γνώμη της Συγκλήτου του ιδίου Ιδρύματος (συνεδρίαση 51/12.7.2002).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 2.935 ΕΥΡΩ η οποία κατά το έτος 2003 περιορίζεται στο ποσό των 2.500 ΕΥΡΩ και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΚΑΕ 4121). Κατά την επόμενη πενταετία η ανωτέρω δαπάνη αναμένεται να εξοικονομηθεί κατά ένα μέρος από ιδίους πόρους του εργαστηρίου κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος διατάγματος κατά το δε υπόλοιπο μέρος αυτής, θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου, χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς αυτό.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/1100383/1330/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1100383_1330_Α0006 2001
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1674 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1674 1986
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΣ 2000/2817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2817 2000
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/407 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/407 1980
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/159 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/159 1984
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 1996/55 1996
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία