ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/188

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-06-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-06-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-05-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αναδιάρθρωση των θέσεων προσωπικού του Λιμενικού Ταμείου Λέσβου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ι. 1. Οι υφιστάμενες θέσεις του μόνιμου προσωπικού του Λιμενικού Ταμείου Λέσβου αναδιαρθρώνονται, κατά κατηγορία και κλάδο, ως εξής: α) Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Κλάδος ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, θέση μία (1). β) Κατηγορία Δευτερο [...]"
2.  
    Για το διορισμό στον εισαγωγικό βαθμό όλων των ανωτέρω κατηγοριών απαιτούνται τα τυπικά προσόντα που ορίζονται στο Π.Δ. 50/2001 (Α΄ 39). ΙΙ. Προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου: Το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου περιλαμβάνει μία (1) θέση του Κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών (προσωρινός Ν. 1476/84), η οποία καταργείται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο κένωσή της. ΙΙΙ. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 20 του Ν. 2503/1997 Διοίκηση, οργάνωση στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις (Α΄ 107). β) Του Π.Δ. 323/73 Περί Οργανισμού του Λιμενικού Ταμείου Λέσβου (Α΄ 254) γ) Της 3555.29/9/88/13.7.1988 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εμπορικής Ναυτιλίας Προσαρμογή των Κλάδων προσωπικού των Λιμενικών Ταμείων στο Π.Δ. 194/1988 (Β΄ 591). δ) Του Π.Δ. 50/2001 Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα (Α΄ 39). ε) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (Α΄ 137) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38). στ) Του Π.Δ. 81/2002 Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Α΄ 57).
  • Την 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών (Β΄ 1485).
  • Την ΔΙΔΚ/Φ1/2/22875/31.10.2001 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Β΄ 1480).
  • Την 72/2002 Πράξη της Λιμενικής Επιτροπής του Λιμενικού Ταμείου Λέσβου.
  • Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται πρόσθετη ετήσια δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του Λιμενικού Ταμείου Λέσβου ύψους 2.166,04 ΕΥΡΩ, από τη μεταφορά μιας (01) θέσης ΔΕ Κατηγορίας σε Κλάδο της Κατηγορίας ΠΕ, που θα καλυφθεί από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται κατ έτος στους Κ.Α.Ε. 0211, 0259 και 0551.
  • Την 23/2003 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2003-06-12 Αναδιάρθρωση των θέσεων προσωπικού του Λιμενικού Ταμείου Λέσβου.
Τροποποίηση Τύπος
A/2003/144
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1988/3555.29/9/88 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/3555_29_9_88 1988
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/1100383/1330/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1100383_1330_Α0006 2001
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/ΔΙΔΚ/Φ1/2/22875 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/ΔΙΔΚ_Φ1_2_22875 2001
ΝΟΜΟΣ 1984/1476 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1476 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/323 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/323 1973
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/194 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/194 1988
Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα. 2001/50 2001
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Σύσταση κλάδου ΠΕ Περιβαλλοντολόγων και ανακατανομή των υφισταμένων θέσεων προσωπικού στο Λιμενικό Ταμείο Λέσβου. 2007/111 2007