Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις του στρατιωτικού προσωπικού Λιμενικού Σώματος στο εσωτερικό και μεταθέσεις του στο εξωτερικό.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1 "Έννοια όρων-Αντικειμενικά κριτήρια"
1.  
  Κατά την έννοια του παρόντος:
 1. «Μήνας υπηρεσίας»:
 2. είναι ο συνεχής και για τριάντα ημέρες χρόνος πραγματικής υπηρεσίας.
 3. Ο χρόνος των δέκα πέντε ημερών και άνω λογίζεται ως μήνας.
 4. «Τόπος επιλογής»:
 5. είναι η υπηρεσία που το κάθε στέλεχος Λ.Σ. επιθυμεί να υπηρετήσει.
 6. Εξαιρετικά για τον αναδρομικό υπολογισμό των μορίων θεωρείται ως τόπος επιλογής ο μετά τη δημοσίευση του παρόντος δηλωθείς.
 7. Αλλαγή του τόπου επιλογής επιτρέπεται μόνο, ύστερα από νέα δήλωση του στελέχους ΛΣ, στην περίπτωση γάμου του, απόκτησης ιδιόκτητης κατοικίας σε διαφορετικό τόπο, λύσης του γάμου του ή θανάτου του/της συζύγου ή σε οποιαδήποτε άλλη σοβαρή περίπτωση που αιτιολογεί έκτακτη μετάθεση.
 8. «Μέλη οικογένειας»:
 9. είναι ο/η σύζυγος, τα άγαμα παιδιά μέχρι ηλικίας είκοσι ετών ή μέχρι ηλικίας είκοσι πέντε ετών, εφόσον φοιτούν σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της φοίτησης βεβαιούμενης από την οικεία σχολή, τα ανίκανα για εργασία άγαμα παιδιά, ανεξάρτητα από το όριο ηλικίας, καθώς και κάθε άλλο άτομο μέχρι δευτέρου βαθμού συγγενείας που πάσχει από ανίατη νόσο, ανικανότητα ή αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό και άνω και αποτελεί αποδεδειγμένα προστατευόμενο μέλος της οικογένειας του στελέχους Λ.Σ. Η ανίατη νόσος, η αναπηρία και η ανικανότητα για εργασία βεβαιώνεται με πιστοποιητικό της Νομαρχιακής Υγειονομικής Επιτροπής ή γνωμάτευσης της Ανώτατης Ναυτικής Υγειονομικής Επιτροπής(ΑΝΥΕ), όπου απαιτείται.
 10. Κενές θέσεις είναι εκείνες:
  • που προκύπτουν από τη διαφορά της οργανικής σύνθεσης κάθε υπηρεσίας και του αριθμού των υπηρετούντων σε αυτές, ποσοστιαία επί της πραγματικής συνολικής δύναμης που υπηρετεί στο Λ.Σ.
  • που κενώνονται κατόπιν αίτησης των στελεχών Λ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος, ή λόγω επικείμενης αποστρατείας.
  • που προκύπτουν λόγω συμπλήρωσης συνεχούς τετραετούς παραμονής για τους προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΕΝ ή συνεχούς οκταετούς παραμονής ή και περισσότερο για το λοιπό προσωπικό Λ.Σ. στο τόπο επιλογής οποιασδήποτε κατηγορίας, σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος, τηρουμένης της διαδικασίας του άρθρου 13.
  • που προκύπτουν λόγω έκτακτης μετάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος
2.  
  Ως αντικειμενικά κριτήρια καθορίζονται:
 1. ο χρόνος υπηρεσίας στο ΛΣ,
 2. η οικογενειακή κατάσταση,
 3. ο χρόνος υπηρεσίας στις προβλεπόμενες στο άρθρο 5 του παρόντος υπηρεσίες,
 4. ο τόπος επιλογής
3.  
  Αρμόδιο Συμβούλιο Τοποθετήσεων είναι το αναφερόμενο στο άρθρο 7 παραγρ. 1β).
Άρθρο 2 "Βασική αρχή"
1.  
  Οι Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικοί ΛΣ και Λιμενοφύλακες υπηρετούν σε οργανικές θέσεις του βαθμού τους και της ειδικότητάς τους, και αν αυτό δεν είναι δυνατόν σε θέσεις του αμέσως ανώτερου βαθμού ή του αμέσως κατώτερου, εφόσον το επιθυμεί το στέλεχος, κατόπιν απόφασης του οικείου συμβουλίου μεταθέσεων
Άρθρο 3 "Κριτήρια τοποθετήσεων"
1.  
  Η προτεραιότητα στις τοποθετήσεις των στελεχών Λ.Σ. που αποφοιτούν από τις παραγωγικές σχολές καθορίζεται από τον αριθμό των μορίων που συγκεντρώνει ο κάθε απόφοιτος σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:.
 1. Οικογενειακή κατάσταση, σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος
 2. Λόγοι υγείας των στελεχών Λ.Σ. ή μελών της οικογένειάς των, σύμφωνα με την παραγρ. 1(γ) του άρθρου 1 του παρόντος.
 3. Η ύπαρξη μορίων από προϋπηρεσία στο Λ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 4 παραγρ. 1 του παρόντος.
2.  
  Τοποθετούνται σε Υπηρεσία του Νομού προτίμησής των:
 1. Ο Αξιωματικός Λ.Σ. που αποφοιτά πρώτος από την Σχολή Ναυτικών Δοκίμων.
 2. Οι δύο πρώτοι Κελευστές Λ.Σ. που αποφοιτούν από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.
 3. Οι πέντε πρώτοι Λιμενοφύλακες που αποφοιτούν από τη Σχολή Λιμενοφυλάκων
Άρθρο 4 "Διαδικασία τοποθετήσεων"
1.  
  Οι παραγωγικές Σχολές Λ.Σ. υποχρεούνται, μετά την κατάταξη των Δοκίμων, να έχουν καταγεγραμμένα τα προβλεπόμενα από το άρθρο 3 κριτήρια τοποθετήσεων όλων των Δοκίμων, προκειμένου τα υποβάλλουν στη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ., όταν αυτό διαταχθεί, μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά.
2.  
  Οι Διοικητές των παραγωγικών Σχολών Λ.Σ., υποβάλλουν στη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ., είκοσι ημέρες πριν την αποφοίτηση των Δοκίμων πίνακα, ο οποίος περιλαμβάνει τρεις τόπους επιθυμίας τοποθέτησης, με σειρά προτεραιότητας, για κάθε ένα απόφοιτο, κατόπιν δήλωσής των, λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες κενές θέσεις, που αναγράφονται σε σχετικό πίνακα που έγκαιρα διαβιβάζεται από την αρμόδια Διεύθυνση του Υ.Ε.Ν. και δεν υπάρχει επιθυμία κάλυψης από το προσωπικό που υπηρετεί και έχει τον ελάχιστο χρόνο που απαιτείται, δηλαδή δύο χρόνια για κάλυψη της ανωτέρω θέσης.
3.  
  Δεν λαμβάνονται υπόψη δηλώσεις τόπων επιθυμίας τοποθέτησης που δεν περιλαμβάνονται στον παραπάνω πίνακα που συντάσσεται από τη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.
4.  
  Η Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ. αφού παραλάβει τους σχετικούς πίνακες καταρτίζει πίνακα μορίων για κάθε ένα από τους Δοκίμους, τους οποίους και κοινοποιεί στις παραγωγικές Σχολές Λ.Σ.
5.  
  Τα στελέχη Λ.Σ. που τοποθετούνται σε υπηρεσίες με έδρα στους Νομούς Αττικής, Πειραιά και Νήσων και στις Ολυμπιακές Πόλεις, για κάλυψη αναγκών που έχουν σχέση με την ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων του έτους 2004, μετά την λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων δύναται η Υπηρεσία να τα μεταθέτει, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και τον Πίνακα κενών θέσεων του συγκεκριμένου έτους.
Άρθρο 5 "Κριτήρια μεταθέσεων εσωτερικού"
1.  
  Η προτεραιότητα στις μεταθέσεις στελεχών του ΛΣ για κάλυψη κενής οργανικής θέσης καθορίζεται από τον αριθμό των μορίων που συγκεντρώνει το κάθε στέλεχος για κάθε μήνα από την κατάταξή του στο ΛΣ βάσει αντικειμενικών κριτηρίων ως ακολούθως: Α) Τα έτη υπηρεσίας στο Λ.Σ.: αα) Από το πρώτο μέχρι και το πέμπτο έτος λαμβάνει δέκα μόρια. ββ) Από το έκτο μέχρι και το δέκατο λαμβάνει τριάντα μόρια. γγ) Από το ενδέκατο μέχρι και το δέκατο πέμπτο λαμβάνει εξήντα μόρια. δδ) Από το δέκατο έκτο μέχρι το εικοστό λαμβάνει εκατό μόρια. εε) Από το εικοστό πρώτο μέχρι και το εικοστό πέμπτο λαμβάνει εκατόν πενήντα μόρια. στστ) Από το εικοστό έκτο μέχρι και το τριακοστό λαμβάνει διακόσια πενήντα μόρια. ζζ) Από το τριακοστό πρώτο και άνω λαμβάνει τριακόσια μόρια. Β) Οικογενειακή κατάσταση: Για την οικογενειακή κατάσταση λαμβάνονται εφάπαξ τα παρακάτω μόρια: αα) Έγγαμος χωρίς παιδιά σαράντα οχτώ μόρια. ββ) Έγγαμος ή διαζευγμένος με ένα παιδί ογδόντα τέσσερα μόρια, εάν τελεί σε χηρεία με ένα παιδί ενενήντα έξι μόρια. γγ) Έγγαμος ή διαζευγμένος με δύο παιδιά εκατόν είκοσι μόρια, εάν τελεί σε χηρεία με δύο παιδιά εκατόν σαράντα τέσσερα μόρια. δδ) Έγγαμος ή διαζευγμένος με τρία παιδιά εκατόν εξήντα οκτώ μόρια, εάν τελεί σε χηρεία με τρία παιδιά εκατόν ενενήντα δύο μόρια. εε) Για κάθε επιπλέον παιδί εξήντα μόρια, εάν τελεί σε χηρεία για κάθε επιπλέον παιδί εβδομήντα δύο μόρια. Οι διαζευγμένοι που εμπίπτουν στις παραπάνω περιπτώσεις θα πρέπει να προσκομίσουν δικαστική απόφαση σύμφωνα με την οποία τους έχει ανατεθεί η επιμέλεια των παιδιών. Εάν δεν τους έχει ανατεθεί η επιμέλεια τότε αφαιρούνται τριάντα έξι μόρια από την κατηγορία της οικογενειακής κατάστασης στην οποία υπάγονται. ζζ) Για κάθε προστατευόμενο μέλος μέχρι δεύτερου βαθμού λαμβάνονται δώδεκα επιπλέον μόρια, εφόσον προσκομισθούν σχετικά αποδεικτικά και επίσημα στοιχεία (πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 κ.λ.π.). ηη) Το στέλεχος του Λ.Σ. λαμβάνει εφάπαξ τριάντα έξι επιπλέον μόρια αν κατά την εφαρμογή του παρόντος βεβαιώνεται αρμοδίως ότι ο/η σύζυγός του εργάζεται στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ιδιωτικό τομέα ή είναι ελεύθερος επαγγελματίας και αποδεδειγμένα έχει το αμετάθετο. Αν ο/η σύζυγος εργάζεται στο ιδιωτικό τομέα ή είναι ελεύθερος επαγγελματίας πρέπει αποδεδειγμένα να έχει συνεχή προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους αναγνωρισμένη στον οικείο ασφαλιστικό φορέα, πριν από την ημερομηνία που το στέλεχος Λ.Σ. συμπληρώνει προσόντα για μετάθεση. - Μεταβολές της οικογενειακής κατάστασης που επέρχονται μετά τη λήξη της προθεσμίας της υποβολής αίτησης μετάθεσης λαμβάνονται υπόψη στην νέα περίοδο μεταθέσεων, πλην των περιπτώσεων του άρθρου 11 του παρόντος. Γ) Χρόνος υπηρεσίας και κατάταξη υπηρεσιών σε κατηγορίες: Η Κεντρική υπηρεσία του ΥΕΝ, οι υπαγόμενες σε αυτό υπηρεσίες και μονάδες και οι περιφερειακές υπηρεσίες του κατατάσσονται ως κατωτέρω σε κατηγορίες, ανάλογα με την γεωγραφική τους θέση, τις ειδικές συνθήκες δραστηριότητας και διαβίωσης του υπηρετούντος προσωπικού, το οποίο λαμβάνει για κάθε μήνα υπηρεσίας τα αναφερόμενα στον παρακάτω πίνακα υπολογισμού μόρια κατά περίπτωση: Πρώτη κατηγορία: Λιμενικές Αρχές - Α.Ε.Ν.: ΟΘΩΝΩΝ, ΜΕΓΙΣΤΗΣ, ΨΑΡΩΝ, ΛΕΙΨΩΝ, ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ, ΚΑΣΟΥ, ΔΙΑΦΑΝΙΟΥ, ΝΙΣΥΡΟΥ, ΧΑΛΚΗΣ, ΤΗΛΟΥ, ΣΥΜΗΣ, ΟΙΝΟΥΣΩΝ, ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ, ΕΥΔΗΛΟΥ, ΣΙΓΡΙΟΥ, ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ, ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ, ΓΑΪΟΥ ΠΑΞΩΝ, ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ, ΚΑΡΠΑΘΟΥ, Α.Ε.Ν. ΟΙΝΟΥΣΩΝ, ΔΑΦΝΗΣ. Δεύτερη κατηγορία: Λιμενικές Αρχές: ΛΕΡΟΥ, ΣΑΜΟΥ, ΑΓΙΑΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ, ΚΑΨΑΛΙΟΥ, ΚΑΛΥΜΝΟΥ, ΚΩ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΧΙΟΥ, ΡΟΔΟΥ, ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, ΜΥΡΙΝΑΣ, ΠΑΤΜΟΥ, ΛΕΥΚΙΜΗΣ, ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ, ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ, ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ, ΜΕΣΤΩΝ, ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ, ΠΟΛΥΧΝΙΤΟΥ, ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ, ΜΟΥΔΡΟΥ, ΛΙΝΔΟΥ, ΣΥΒΟΤΩΝ, Τρίτη κατηγορία: Έκτη Περιφερειακή Διοίκηση Λιμενικές Αρχές - Α.Ε.Ν: ΚΑΤΑΠΟΛΑ ΑΜΟΡΓΟΥ, ΚΙΜΩΛΟΥ, ΣΚΥΡΟΥ, ΙΟΥ, ΜΗΘΥΜΝΑΣ, ΣΙΦΝΟΥ, ΣΕΡΙΦΟΥ, ΚΥΘΝΟΥ, ΠΑΡΟΥ, ΘΗΡΑΣ, ΜΥΚΟΝΟΥ, ΝΑΞΟΥ, ΣΥΡΟΥ, ΣΑΓΙΑΔΑΣ, ΜΗΛΟΥ, ΤΗΝΟΥ, ΙΘΑΚΗΣ, ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ, ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ, ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣ, Α.Ε.Ν. ΧΙΟΥ, Α.Ε.Ν. ΡΟΔΟΥ. Τέταρτη κατηγορία: Τρίτη Περιφερειακή Διοίκηση Λιμενικές Αρχές: ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΙΩΝ, ΓΥΘΕΙΟΥ, ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, ΥΔΡΑΣ, ΚΕΑΣ, ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ, ΔΥΡΟΥ, ΦΙΣΚΑΡΔΟΥ, ΠΟΡΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, ΝΥΔΡΙΟΥ, ΣΑΜΗΣ, ΑΛΟΝΗΣΟΥ, ΣΠΕΤΣΩΝ, ΣΚΙΑΘΟΥ, ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΣΚΟΠΕΛΟΥ, ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ, ΓΑΥΡΙΟΥ, ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ, ΑΝΔΡΟΥ. Πέμπτη κατηγορία: Λιμενικές Αρχές - Α.Ε.Ν: ΡΑΦΗΝΑΣ, ΛΑΥΡΙΟΥ, ΑΙΓΙΝΑΣ, ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ, ΚΑΡΥΣΤΟΥ, ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ, ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ, ΚΥΜΗΣ, ΧΑΛΚΙΔΑΣ, ΚΑΒΑΛΑΣ/Α΄Λ/Τ, ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΙΕΡΙΣΣΟΥ, ΠΟΡΟΥ, ΠΡΙΝΟΥ, ΛΑΓΟΥΣ, ΠΑΡΓΑΣ, ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ, ΝΕΩΝ ΣΤΥΡΩΝ, ΧΩΡΑΣ ΣΦΑΚΙΩΝ, ΚΑΛΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ, ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ, ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ, ΑΒΔΗΡΩΝ, ΦΑΝΑΡΙΟΥ, Α.Ε.Ν. ΥΔΡΑΣ, Α.Ε.Ν. ΣΥΡΟΥ. Έκτη κατηγορία: Λιμενικές Αρχές - Α.Ε.Ν.: ΠΕΙΡΑΙΑ, ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, ΠΑΤΡΩΝ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΧΑΝΙΩΝ, ΚΑΒΑΛΑΣ, ΒΟΛΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΥΛΟΥ, ΙΣΘΜΙΑΣ, ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΑΙΔΗΨΟΥ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙΟΥ, ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, ΣΚΑΛΑΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ, ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΣΗΤΕΙΑΣ, ΜΕΘΑΝΩΝ, ΛΑΡΥΜΝΑΣ, ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΩΝ, ΠΕΥΚΙΟΥ, ΝΑΥΠΛΙΟΥ, ΚΥΛΛΗΝΗΣ, ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ, ΑΙΓΙΟΥ, ΙΤΕΑΣ, ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ, ΣΤΥΛΙΔΑΣ, ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ, ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ, ΑΣΤΑΚΟΥ, ΚΥΠΑΡΙΣΙΑΣ, ΚΟΡΩΝΗΣ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΤΡΟΥΣ, ΤΟΛΟΥ, ΕΡΜΙΟΝΗΣ, ΚΟΙΛΑΔΑΣ, ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ, ΚΙΑΤΟΥ, ΛΙΜΝΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ, ΩΡΕΩΝ, ΓΛΥΦΑΣ, ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ, ΣΤΑΥΡΟΥ, ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ, ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ, ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ, ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ, ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ ΣΕΛΙΝΟΥ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ, ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ, ΑΚΡΑΤΑΣ, ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟΥ, Α.Ε.Ν. ΚΥΜΗΣ, Α.Ε.Ν. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, Α.Ε.Ν. ΗΠΕΙΡΟΥ, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ. Έβδομη κατηγορία:.
 1. Η Κεντρική Υπηρεσία του ΥΕΝ και οι υπαγόμενες σε αυτή υπηρεσίες και μονάδες, στην οποία θεωρείται ότι υπηρετεί και το προσωπικό Λ.Σ. που έχει μετατεθεί ή αποσπασθεί στα Γενικά Επιτελεία Ενόπλων Δυνάμεων, στις προβλεπόμενες από ειδικές διατάξεις κρατικές υπηρεσίες ή άλλους δημόσιους φορείς Υπουργείων, στις παραγωγικές σχολές Λ.Σ., στην ΑΕΝ/Ασπροπύργου, Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Ναυτικό Νοσοκομείο Πειραιά, Ναυτοδικείο Πειραιά, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Υπηρεσίες Εξωτερικού του ΥΕΝ και Σχόλη Μετεκπαίδευσης Θαλαμηπόλων.
 2. Η πρώτη, η δεύτερη, η τέταρτη και πέμπτη Περιφερειακή Διοίκηση, οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Κρήτης και Μακεδονίας, η Σχολή Σωστικών - Πυροσβεστικών Μέσων, οι Λιμενικές Αρχές ΜΕΝΙΔΙΟΥ, ΠΑΛΟΥΚΙΟΥ και το προσωπικό Λ.Σ. που υπηρετεί στο Ναυτοδικείο Θεσσαλονίκης.
 3. Το προσωπικό που υπηρετεί σε περιφερειακές υπηρεσίες των Υπουργείων Δημόσιας Τάξης και Εθνικής Άμυνας λαμβάνει τα μόρια της πλησιέστερης Λιμενικής Αρχής.
 4. Ο υπολογισμός των μορίων του στελέχους Λ.Σ. που υπηρετεί ή υπηρέτησε σε μια από τις προαναφερθείσες κατηγορίες υπηρεσιών γίνεται με βάση τον ακόλουθο πίνακα χιλιομετρικής απόστασης της υπηρεσίας που υπηρετεί ή υπηρέτησε κατά μήνα από τον τόπο υπηρεσίας επιλογής του.
 5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΟΡΙΩΝ Α/Α ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΕΝ ΑΠΟ ΤΟΠΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ 1 0 έως 50 07 06 05 04 03 02 01 2 51 έως 150 12 10 08 06 04 03 02 3 151 έως 300 14 12 10 08 06 04 03 4 301 έως 450 16 14 12 10 08 06 05 5 451 έως 600 18 16 14 12 10 08 06 6 601 έως 750 20 18 16 14 12 10 08 7 751 και άνω 24 22 20 18 16 14 12 Ο υπολογισμός της χιλιομετρικής απόστασης γίνεται σύμφωνα με το συντομότερο υπάρχον οδικό ή θαλάσσιο συγκοινωνιακό δίκτυο, λαμβανομένης υποχρεωτικά υπόψη του συντομότερου χερσαίου, εφόσον υφίσταται και θαλάσσιο συγκοινωνιακό δίκτυο.
 6. Η απόσταση βεβαιώνεται με σχετικό έγγραφο από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, τη Λιμενική Αρχή, ή το ΚΤΕΛ.
 7. Το ένα ναυτικό μίλι θεωρείται ότι αντιστοιχεί σε τέσσερα χιλιόμετρα.
 8. Το προσωπικό των εν ενεργεία περιπολικών σκαφών που έχουν διατεθεί στις ανωτέρω κατηγορίες Λιμενικών Αρχών λαμβάνει επιπλέον μόρια από τα προβλεπόμενα στην οικεία κατηγορία ως ακολούθως:.
 9. Σε πλοία κατηγορίας Α ΙΙ, δύο επιπλέον μόρια
 10. Σε πλοία κατηγορίας ΑΙΙΙ, ένα επιπλέον μόριο.
 11. Το προσωπικό των εν ενεργεία περιπολικών σκαφών που έχουν έδρα τις Λιμενικές Αρχές Αλεξανδρούπολης, Σαμοθράκης, Πάτμου, Λέρου, Λήμνου, Μυτιλήνης, Χίου, Σάμου, Ικαρίας, Καλύμνου, Κω, Ρόδου, Καρπάθου, Κέρκυρας, Ηγουμενίτσας καθώς και τους υπαγόμενους σε αυτές Λιμενικούς Σταθμούς λαμβάνει ένα επιπλέον μόριο.
 12. Το προσωπικό όλων των κατηγοριών των περιπολικών σκαφών και για το χρονικό διάστημα που θα μετακινούνται για εκτέλεση Υπηρεσίας σε Λιμενικές Αρχές, θα λαμβάνουν τα μόρια της κατηγορίας της Λιμενικής Αρχής που μετακινούνται, πέραν των μορίων που προβλέπεται για κάθε κατηγορία περιπολικών πλοίων.
 13. Αν η χρονική διάρκεια ακινησίας των περιπολικών σκαφών όλων των κατηγοριών υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτά λαμβάνει μόνο τα μόρια της κατηγορίας της Λιμενικής Αρχής που έχουν έδρα.
 14. Το Ιπτάμενο προσωπικό της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων (Υ.Ε.Μ.), των ελικοπτέρων SUΡΕR ΡUΜΑ και το επιχειρησιακό προσωπικό που υπηρετεί στη μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών (Μ.Υ.Α.) λαμβάνει πέντε (5) επιπλέον μόρια από τα προβλεπόμενα στην οικεία κατηγορία.
 15. Το προσωπικό των Κλιμακίων Ειδικών Αποστολών (Κ.Ε.Α.) που υπηρετεί στις Λιμενικές Αρχές Αλεξανδρούπολης, Σαμοθράκης, Πάτμου, Λέρου, Λήμνου, Μυτιλήνης, Χίου, Σάμου, Ικαρίας, Καλύμνου, Κω, Ρόδου, Καρπάθου, Κέρκυρας, Ηγουμενίτσας λαμβάνει επιπλέον δύο (2) μόρια από τα προβλεπόμενα στην οικεία κατηγορία της Λιμενικής Αρχής.
 16. Το λοιπό προσωπικό ΚΕΑ και το προσωπικό της Επισκευαστικής Βάσης (Ε.Β.) Λ.Σ. λαμβάνει επιπλέον ένα (1) μόριο από τα προβλεπόμενα στην οικεία κατηγορία.
 17. Προκειμένου για ειδικότητες προσωπικού που υπηρετεί στα εν ενεργεία πλωτά, Υ.Ε.Μ., Μ.Υ.Α., Κ.Ε.Α. και Ε.Β., η εφαρμογή των αντικειμενικών κριτηρίων για μεταθέσεις σε κενούμενες θέσεις υπηρεσιών διαφορετικών των προαναφερθέντων εφαρμόζεται, εφόσον το προσωπικό των ειδικοτήτων αυτών επαρκεί για την πλήρωση των προβλεπομένων οργανικών θέσεων στις Υπηρεσίες αυτές.
2.  
  Σε περίπτωση ίδρυσης νέας Λιμενικής Αρχής αυτή κατατάσσεται σε κάποια από τις προαναφερθείσες κατηγορίες, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, με το ίδιο Προεδρικό Διάταγμα ίδρυσής της
3.  
  Σε περίπτωση που στελέχη Λ.Σ. έχουν τον ίδιο αριθμό μορίων, ικανοποιείται κατά σειρά προτεραιότητας ο αρχαιότερος.
4.  
  Για έγγαμα στελέχη του Λ.Σ. η συνυπηρέτηση είναι υποχρεωτική, αν ζητηθεί από αυτούς, έστω και καθ’ υπέρβαση της οργανικής σύνθεσης, εφόσον αυτή καλύπτει τον ανώτερο βαθμό του ενός από τους συζύγους.
5.  
  Στελέχη Λ.Σ. που είναι πολύτεκνοι και στελέχη που έχουν την επιμέλεια παιδιού με ειδικές ανάγκες εξαιρούνται της διαδικασίας μετάθεσης βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, υπηρετούν υποχρεωτικά σε Υπηρεσία της προτίμησής τους και σε θέση ανάλογη των προσόντων τους, μετά σύμφωνη γνώμη του οικείου Συμβουλίου Μεταθέσεων με την επιφύλαξη του άρθρου 11 παραγρ.1β του παρόντος. Ο υπολογισμός των μορίων για τη μετάθεσή τους σε συγκεκριμένη υπηρεσία εφαρμόζεται μόνο αν για την ίδια θέση επιθυμούν να υπηρετήσουν περισσότερα του ενός στελέχη της ίδιας κατηγορίας.
6.  
  Για μετεκπαιδεύσεις, μεταθέσεις και αποσπάσεις στο εξωτερικό δεν λαμβάνονται μόρια, ενώ για μετεκπαιδεύσεις στο εσωτερικό λαμβάνεται ένα μόριο για κάθε μήνα
Άρθρο 6 "Διαπίστωση κριτηρίων"
1.  
  Από την κατάταξη κάθε Αξιωματικού, Υπαξιωματικού Λ.Σ., Λιμενοφύλακα ή οποτεδήποτε ζητηθεί από την Διεύθυνση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος και μέσα σε τακτή προθεσμία μετά την δημοσίευση του παρόντος, υποχρεούται το υπηρετούν προσωπικό Λ.Σ. να υποβάλλει σε αυτή τα απαραίτητα δικαιολογητικά (αποφάσεις δικαστηρίων, βεβαιώσεις οικογενειακής κατάστασης κ.λπ.), καθώς και υπεύθυνη δήλωση (Ν.1599/1986) με αναφορά στα κατά περίπτωση κριτήρια του άρθρου 3 του παρόντος.
2.  
  Εφόσον μεταβληθούν τα στοιχεία του περιεχομένου της παραπάνω δήλωσης υποχρεούται το στέλεχος Λ.Σ. αμέσως με νέα δήλωσή του, επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά, να ενημερώσει σχετικά την ΔΠΛΣ.
3.  
  Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ανακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων σε σχέση με τα ήδη υπάρχοντα στην Υπηρεσία στοιχεία και απαιτείται επιβεβαίωση, καλείται το στέλεχος του Λ.Σ. μέσα σε τακτή προθεσμία δέκα εργάσιμων ημερών να υποβάλλει συμπληρωματικά διευκρινιστικά στοιχεία.
Άρθρο 7 "Αρμόδια Όργανα για τοποθετήσεις και μεταθέσεις. Προσφυγές"
1.  
  Για την πραγματοποίηση τοποθετήσεων, τακτικών ή και έκτακτων μεταθέσεων η λήψη των σχετικών αποφάσεων και έκδοση των αντίστοιχων διαταγών γίνεται ως εξής:
 1. Μεταθέσεις Αρχιπλοιάρχων Αξιωματικών Λ.Σ., αποφασίζονται και διατάσσονται από τον Υ.Ε.Ν. μετά από πρόταση του Αρχηγού Λ.Σ.
 2. Τοποθετήσεις και μεταθέσεις Ανωτέρων, Κατωτέρων Αξιωματικών, Ανθυπασπιστών, Υπαξιωματικών Λ.Σ. και Λιμενοφυλάκων σε οποιαδήποτε θέση αποφασίζονται από το Συμβούλιο Τοποθετήσεων - Μεταθέσεων, το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, η οποία δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και αποτελείται από τους:.
  • Τον εκάστοτε Υπαρχηγό Λ.Σ., που εποπτεύει τον Κλάδο Α΄ Προσωπικού Λ.Σ. Διοικητικής Μέριμνας, μετά ψήφου.
  • Τον Κλαδάρχη Προσωπικού ΛΣ και Διοικητικής Μέριμνας, μετά ψήφου
  • Τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ., μετά ψήφου, ως εισηγητή.
  • Ένα Πλοίαρχο ΛΣ προερχόμενο από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων ΛΣ, μετά ψήφου
  • Εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Προσωπικού Λ.Σ. (Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.), μετά ψήφου.
  • Καθήκοντα Γραμματέα, εκτελεί ο Τμηματάρχης του αρμόδιου Τμήματος της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ., άνευ ψήφου.
 3. Οι διαταγές μεταθέσεων Ανωτέρων και Κατωτέρων Αξιωματικών Λ.Σ. σε θέση Προϊσταμένου Κεντρικής ή Περιφερειακής Υπηρεσίας υπογράφονται από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, ενώ οι λοιπές μεταθέσεις από τον Αρχηγό Λ.Σ.
2.  
  Οι αιτήσεις ακύρωσης, τροποποίησης, αναστολής των τοποθετήσεων και μεταθέσεων των Ανωτέρων, Κατωτέρων Αξιωματικών, Ανθυπασπιστών, Υπαξιωματικών Λ.Σ. και Λιμενοφυλάκων, που αποφασίζει το ανωτέρω Συμβούλιο Μεταθέσεων, εξετάζονται από το Συμβούλιο Εξέτασης των προσφυγών το οποίο συγκροτείται με απόφαση του ΥΕΝ, μη δημοσιευόμενης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και αποτελείται από τους:.
 1. Αρχηγό Λ.Σ., μετά ψήφου.
 2. Τον έτερο Υπαρχηγό Λ.Σ., που δεν μετείχε στο Συμβούλιο Μεταθέσεων, μετά ψήφου.
 3. Ένα Αρχιπλοίαρχο ΛΣ, προερχόμενο από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων ΛΣ μετά ψήφου
 4. Ένα Πλοίαρχο ΛΣ προερχόμενο από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων ΛΣ μετά ψήφου, ως εισηγητή
 5. Εκπρόσωπο της ΠΟΕΠΛΣ, μετά ψήφου.
 6. Καθήκοντα Γραμματέα, εκτελεί ο Εισηγητής του αρμόδιου Τμήματος της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ. άνευ ψήφου.
3.  
  Για κάθε σύσκεψη των παραπάνω Συμβουλίων τηρούνται πρακτικά, υπογραφόμενα από όλους, όπου καταγράφονται οι απόψεις των συμμετεχόντων και ειδικότερα εκείνων που τυχόν διαφωνούν με την πλειοψηφούσα γνώμη, με πλήρη και σαφή αιτιολόγηση. Επικυρωμένο αντίγραφο κάθε πρακτικού επικολλάται σε ειδικά τηρούμενο για το σκοπό αυτό βιβλίο από την Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ., αριθμημένο και υπογεγραμμένο κατά σελίδα από τον Διευθυντή της. Απόσπασμα επικυρωμένου αντιγράφου πρακτικού μεταθέσεων που το αφορά λαμβάνει κάθε στέλεχος Λ.Σ., κατόπιν αίτησής του στην παραπάνω Διεύθυνση.
Άρθρο 8 "Χρόνος υποβολής και εκδίκασης προσφυγών"
1.  
  Οι διαταγές μετάθεσης κοινοποιούνται στα στελέχη του Λ.Σ. με αποδεικτικό το οποίο υποβάλλεται άμεσα στην Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ. Κάθε μετατιθέμενος δικαιούται όπως εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από την επόμενη της επίδοσης να υποβάλλει ιεραρχικά στην παραπάνω Διεύθυνση μια μόνον φορά αναφορά ακύρωσης ή τροποποίησης ή αναστολής της μετάθεσης, που διατάχθηκε, εμπεριστατωμένη και πλήρως αιτιολογημένη.
2.  
  Οι διαταγές τοποθέτησης κοινοποιούνται στα στελέχη του Λ.Σ. μέσω της οικείας παραγωγικής Σχολής. Κάθε τοποθετούμενος δικαιούται όπως εντός ανατρεπτικής προθεσμίας σαράντα οκτώ (48) ωρών από την κοινοποίηση των τοποθετήσεων και μέσω της οικείας Σχολής να υποβάλλει στην Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ. μία μόνο φορά αναφορά ακύρωσης ή τροποποίησης ή αναστολής της τοποθέτησης, που διατάχθηκε εμπεριστατωμένη και πλήρως αιτιολογημένη. Το αρμόδιο Συμβούλιο για την εξέταση των αναφορών αυτών ολοκληρώνει τις εργασίες του εντός 24ώρου από την υποβολή της σχετικής αναφοράς.
3.  
  Το αρμόδιο Συμβούλιο για την εξέταση προσφυγών ακύρωσης ή τροποποίησης ή αναστολής μεταθέσεων συνέρχεται και αποφασίζει το αργότερο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, από την πρωτοκόλληση της σχετικής αναφοράς του προσφεύγοντος
4.  
  Η υποβολή της αναφοράς προσφυγής αναστέλλει την εκτέλεση της μετάθεσης μέχρι να κοινοποιηθεί στον προσφεύγοντα με αποδεικτικό η απάντηση επί του αιτήματός του
5.  
  Η αναστολή μετάθεσης δεν δύναται να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής διαταγής αναστολής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
Άρθρο 9 "Τοποθετήσεις"
1.  
  Τοποθετήσεις των στελεχών Λ.Σ. γίνονται στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Μετά την αποφοίτηση από τις παραγωγικές Σχολές Λ.Σ. (Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων ΛΣ, Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ., Σχολή Λιμενοφυλάκων) και τις ταχύρρυθμες βασικές εκπαιδεύσεις (Τεχνικοί Αξιωματικοί, Ιατροί, Ιερείς, Οικονομικοί Αξιωματικοί). β) Μετά την επαναφορά από την εφεδρεία στην ενέργεια. γ) Μετά την λήξη και έκτιση καταστατικής ποινής. δ) Με την έκδοση Ημερήσιων Διαταγών Διευθυντών, Διοικητών και Λιμεναρχών για κάλυψη θέσεων Τμηματαρχών, Υποδιοικητών και Υπολιμεναρχών, αντίστοιχα, και του λοιπού προσωπικού των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υ.Ε.Ν. ε) Με διαταγή του Αρχηγού Λ.Σ. του Τμηματάρχη του Τμήματος Πληροφοριών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά. στ) Μετά την αποφοίτηση από τις Σχολές Μετεκπαίδευσης του Λ.Σ. (Μονάδα Υποβρυχίων Καταστροφών, Σχολή Ειδικών Αποστολών Λ.Σ, Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών). ζ) Μετά το πέρας εκπαιδευτικής άδειας στο εξωτερικό.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Άρθρο 10 "Διακρίσεις Μεταθέσεων Εσωτερικού"
1.  
  Οι μεταθέσεις διακρίνονται σε: α) Τακτικές οι οποίες γίνονται μια φορά το χρόνο, με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις του άρθρου 11 του παρόντος. β) Έκτακτες οι οποίες διατάσσονται οποτεδήποτε, εφόσον συντρέχει μία από τις περιπτώσεις του άρθρου 12 του παρόντος.
Άρθρο 11 "Τακτικές Μεταθέσεις Οι τακτικές μεταθέσεις γίνονται:"
1.  
 1. Κατόπιν αίτησης του στελέχους Λ.Σ. υποχρεωτικά μετά τη συμπλήρωση:.
  • δύο (2) ετών παραμονής σε υπηρεσία της πρώτης κατηγορίας,
  • τριών (3) ετών παραμονής σε υπηρεσία της δεύτερης, τρίτης και τέταρτης κατηγορίας
  • τεσσάρων (4) ετών παραμονής σε υπηρεσία της πέμπτης και έκτης κατηγορίας,
  • πέντε (5) ετών παραμονής σε υπηρεσία της έβδομης κατηγορίας
 2. Επίσης υπηρετούντες τουλάχιστον δύο (2) χρόνια σε συγκεκριμένη θέση εκτός πρώτης κατηγορίας μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μετάθεσης μόνο για τη θέση του τόπου επιλογής τους.
 3. Η ικανοποίηση του αιτήματος θα γίνεται μόνο στην περίπτωση εκείνη που δεν υπάρχει ενδιαφερόμενος βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, ο οποίος έχει συμπληρώσει τον ανώτατο χρόνο παραμονής ανάλογα με την κατηγορία της υπηρεσίας που υπηρετεί και επιθυμεί να καλύψει την σχετική θέση.
2.  
  Η Υπηρεσία με βάση τον αριθμό των μορίων των αντικειμενικών κριτηρίων που συγκεντρώνει το κάθε στέλεχος Λ.Σ., επεξεργάζεται τις αιτήσεις και καταρτίζει ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ, για εισήγηση στο Συμβούλιο Μεταθέσεων. Δεν μετατίθεται στέλεχος Λ.Σ. από τον τόπο επιλογής του, χωρίς αίτησή του, πριν τη συμπλήρωση συνεχούς οκταετούς παραμονής, εκτός των περιπτώσεων του άρθρου 12 παραγρ. 1 β,δ (αα) και άρθρου 13 παραγρ. 7. Κατ’ εξαίρεση οι υπηρετούντες σε Πλωτά Μέσα, πέραν του προβλεπόμενου ανώτατου χρόνου παραμονής, δύνανται να υποβάλλουν αναφορά μετάθεσης σε υπηρεσία ξηράς, σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος, εφόσον το επιθυμούν, όταν συμπληρώσουν το 45 έτος της ηλικίας τους, η υλοποίηση της οποίας είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία.
Άρθρο 12 "Έκτακτες Μεταθέσεις"
1.  
  Έκτακτες μεταθέσεις είναι δυνατόν να ενεργούνται μετά από απόφαση του αρμόδιου Συμβουλίου στις εξής περιπτώσεις:
 1. Για λόγους υγείας τους στελέχους Λ.Σ. ή μέλους της οικογένειάς του, σύμφωνα με το άρθρο 1 (γ) του παρόντος.
 2. Μόλις εκλείψουν οι λόγοι, υποχρεούται το στέλεχος Λ.Σ. να ενημερώσει σχετικά τη ΔΠΛΣ.
 3. Η αίτηση μετάθεσης για λόγους υγείας υποβάλλεται οποτεδήποτε προκύψει το πρόβλημα και εφόσον συντρέχουν οι λόγοι του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται διαταγή μεταθέσεως και υλοποιείται εντός μηνός από τότε που γνωστοποιήθηκε στη ΔΠΛΣ., ανεξάρτητα της ύπαρξης οργανικής θέσης.
 4. Μετά από διαπίστωση κατόπιν διενέργειας ΕΔΕ σοβαρού πειθαρχικού παραπτώματος ή την άσκηση ποινικής δίωξης για αδικήματα, όπως της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, απιστίας, πλαστογραφίας, δωροδοκίας, παράνομης οπλοφορίας ή και οπλοχρησίας, παράβασης του Νόμου περί ναρκωτικών, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, συκοφαντικής δυσφήμησης, ελευθέρωσης κρατουμένου από πρόθεση, εκβίασης, ληστείας, καταπίεσης, απιστίας σχετική με την υπηρεσία, υπεξαγωγή ή νόθευση εγγράφου, εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλημάτων οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
 5. Ειδικά για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, καθώς και για τα αμιγώς στρατιωτικά εγκλήματα απαιτείται να έχει διαταχθεί κύρια ανάκριση ή να έχει εκδοθεί παραπεμπτικό βούλευμα.
 6. Λόγω δημιουργίας νέας θέσης ή κένωσης οργανικής θέσης σε άλλη υπηρεσία
 7. Λόγω της έκθεσης αξιολόγησης, που συντάχθηκε από Προϊστάμενο υπό τις διαταγές του οποίου ακόμα υπηρετεί, και κρίθηκε ως «παραμένων στον ίδιο βαθμό», η οποία στηρίχθηκε σε δυσμενή στοιχεία και εκθέσεις αξιολόγησης:
  • Εκείνου, κάτω από τις διαταγές του οποίου εξακολουθεί να υπηρετεί και μετά από την κρίση του αυτή.
  • Στην περίπτωση αυτή η έκδοση της απόφασης για τη μετάθεση του δυσμενώς κριθέντα είναι υποχρεωτική.
  • Άλλου αξιολογητή, κάτω από τις διαταγές του οποίου δεν εξακολουθεί να υπηρετεί και μετά από την κρίση του αυτή.
  • Η έκδοση της απόφασης για την μετάθεση του δυσμενώς κριθέντα είναι υποχρεωτική, μόνο στην περίπτωση που ο ίδιος επιθυμεί τη μετάθεσή του από τη συγκεκριμένη Υπηρεσία και ανεξάρτητα από την έκφραση τυχόν γνώμης του νέου αξιολογητή του.
  • Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, η έκδοση της απόφασης για τη μετάθεση του δυσμενώς κριθέντα είναι δυνητική.
  • Ο χρόνος σύγκλησης και έκδοσης της σχετικής απόφασης του αρμοδίου Συμβουλίου Μεταθέσεων συντελείται αμέσως μετά την κύρωση του σχετικού πίνακα του πρωτοβαθμίου συμβουλίου κρίσης ή, στην περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προσφυγής για επανάκριση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, του δευτεροβαθμίου συμβουλίου κρίσης, το οποίο επικύρωσε την απόφαση του πρωτοβαθμίου.
 8. Λόγω αίτησης των ιδίων των ενδιαφερομένων, στην περίπτωση αμοιβαίας μετάθεσης μεταξύ αυτών, για τον τόπο επιλογής τους, εφόσον στη συγκεκριμένη θέση υπηρετούν τουλάχιστον δύο (2) χρόνια
2.  
  Η ικανοποίηση του παραπάνω αιτήματος της παραγρ. 1(ε) γίνεται μόνο στην περίπτωση εκείνη που δεν υπάρχει ενδιαφερόμενος, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, ο οποίος έχει συμπληρώσει τον ανώτατο χρόνο παραμονής ανάλογα με την κατηγορία της υπηρεσίας που υπηρετεί και επιθυμεί να καλύψει τη σχετική θέση.
Άρθρο 13 "Διαδικασία Μεταθέσεων Εσωτερικού"
1.  
  Εντός του μηνός Δεκεμβρίου κάθε έτους δηλώνουν υποχρεωτικά όσοι από το προσωπικό Λ.Σ. συμπληρώνουν κατά το επόμενο έτος τον κατά περίπτωση ανώτατο χρόνο παραμονής ανάλογα με την κατηγορία όπου υπάγεται η υπηρεσία τους, εάν επιθυμούν ή όχι να παραμείνουν στην υπηρεσία που υπηρετούν.
2.  
  Εντός του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους, με απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος, ανακοινώνονται οι πίνακες των μορίων όλου του προσωπικού ΛΣ και περιλαμβάνουν τον βαθμό, τον αριθμό μητρώου, τις υπηρεσίες που υπηρετούν, την ημερομηνία παρουσίασης, τον τόπο επιλογής, καθώς και τις θέσεις που, κατά βαθμό-ειδικότητα, κενώνονται σε κάθε Λιμενική Αρχή ή Υπηρεσία, σύμφωνα με την παρ.1(γγ) του άρθρου 1 και την παρ.1 του άρθρου 11 του παρόντος, για κάλυψη με τις αμέσως επόμενες τακτικές μεταθέσεις.
3.  
  Εντός του μηνός Φεβρουαρίου του ιδίου έτους υποχρεωτικά όσοι από το προσωπικό Λ.Σ. συμπληρώνουν κατά το τρέχον έτος τον προβλεπόμενο κατά περίπτωση χρόνο παραμονής, σύμφωνα με το άρθρο 11 παραγρ. 1 και άρθρο 1 παραγρ. 1(γγ), δηλώνουν τον τόπο επιλογής υποχρεωτικά και δύο εναλλακτικές Υπηρεσίες από τον πίνακα των κενουμένων θέσεων.
4.  
  Η Υπηρεσία με βάση τον αριθμό των μορίων των αντικειμενικών κριτηρίων που συγκεντρώνει ο κάθε ενδιαφερόμενος, επεξεργάζεται τις αιτήσεις και καταρτίζει ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ τους οποίους εισάγει στα αρμόδια Συμβούλια Μεταθέσεων. Τα Συμβούλια Μεταθέσεων εκδίδουν και ανακοινώνουν τις αποφάσεις τους. Οι διαταγές μεταθέσεων συνοδεύονται με υπηρεσιακό έγγραφο στο οποίο αναφέρεται το γνωστικό αντικείμενο σπουδών του στελέχους, οι ξένες γλώσσες που κατέχει, η τυχόν εξειδίκευσή του, οι Υπηρεσίες που έχει υπηρετήσει στο παρελθόν, καθώς και τα καθήκοντα που του είχαν ανατεθεί.
5.  
  Αν σε περίπτωση κατά την οποία μετά το πέρας σύνταξης των πινάκων μεταθέσεων με την προαναφερθείσα διαδικασία εξακολουθούν να παραμένουν κενές θέσεις προς πλήρωση και παράλληλα υπάρχουν στελέχη ΛΣ που πρέπει να μετατεθούν και τα οποία δεν έχουν δηλώσει ως υπηρεσία μετάθεσης κάποια από τις προαναφερθείσες θέσεις, τότε στα στελέχη αυτά αποστέλλεται πίνακας που περιέχει τις προς πλήρωση κενές θέσεις, ώστε να δηλώσουν εκ νέου τρεις από αυτές και να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από το παρόν διαδικασία πλήρωσης. Οι θέσεις που δεν θα καλυφθούν λόγω μη ύπαρξης ενδιαφερομένων, αυτές καλύπτονται υποχρεωτικά, κατά προτεραιότητα, από τον πίνακα των μεταθέσεων, αρχής γενομένης από εκείνες της πρώτης κατηγορίας Λιμενικών Αρχών και Υπηρεσιών, με την σειρά που αναφέρονται στο άρθρο 5 παραγρ. 1 γ του παρόντος από στελέχη Λ.Σ. που συγκεντρώνουν τα λιγότερα μόρια.
6.  
  Οι ανωτέρω πίνακες, κατά μήνα Απρίλιο του ίδιου έτους εισάγονται στο Συμβούλιο Μεταθέσεων, ώστε κατά τον μήνα Μάιο να είναι έτοιμες οι σχετικές Αποφάσεις, οι οποίες εντός του μηνός Ιουνίου υλοποιούνται με την έκδοση αντίστοιχων διαταγών μεταθέσεων και εκτελούνται σταδιακά ανάλογα με το χρόνο συμπλήρωσης του ορίου παραμονής
7.  
  Της ανωτέρω διαδικασίας εξαιρούνται οι μεταθέσεις όλων των Ανωτάτων Αξιωματικών, καθώς και των προϊσταμένων των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών ΥΕΝ, που αποφασίζονται και διατάσσονται από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας μετά από σχετική εισήγηση του Αρχηγού Λ.Σ.
Άρθρο 14 "Μεταθέσεις Εξωτερικού"
1.  
  Στις έδρες των Ναυτιλιακών Ακολούθων μετατίθενται Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικοί Λ.Σ. και Λιμενοφύλακες σε οργανικές θέσεις της κατηγορίας τους σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Κατανομής Οργανικής Σύνθεσης Προσωπικού Λ.Σ., κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τις υπάρχουσες κενές θέσεις.
Άρθρο 15 "Διαδικασία Μεταθέσεων στο Εξωτερικό"
1.  
  Τον Ιανουάριο κάθε έτους εκδίδεται διαταγή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις έδρες των Ναυτιλιακών Ακολούθων, στις οποίες οι υπηρετούντες συμπληρώνουν τον προβλεπόμενο χρόνο από την παρουσίασή τους, προς το προσωπικό Λ.Σ. το οποίο ανάλογα με τον προβλεπόμενο βαθμό επιθυμεί τη μετάθεσή του στο εξωτερικό.
2.  
  Τον Φεβρουάριο κάθε έτους καταρτίζονται πίνακες των ενδιαφερομένων από τη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.
3.  
  Τον Απρίλιο κάθε έτους εκδίδονται οι σχετικές διαταγές από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας λαμβανομένων υπόψη των κριτηρίων των επομένων άρθρων
Άρθρο 16 "Μεταθέσεις στο Εξωτερικό Ανώτερων Αξιωματικών ΛΣ"
1.  
  στο Εξωτερικό Ανώτερων Αξιωματικών Λ.Σ. Ως κριτήρια μετάθεσης Ανώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος (ΛΣ), προερχομένων από την Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων ΛΣ ή από απευθείας κατάταξη Τεχνικών, ως Ναυτιλιακών Ακολούθων και άμεσων βοηθών - αντικαταστατών αυτών καθορίζονται τα εξής.α) Να έχουν επαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσας ή της γλώσσας της χώρας, στην οποία μετατίθενται, που εξακριβώνεται είτε με κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας που πιστοποιεί τουλάχιστον «Καλή γνώση της ξένης γλώσσας» (Επίπεδο Β2), σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του ν. 2740/1999 (Α΄ 186), είτε με τίτλο First Certificate ή ανώτερου επιπέδου αναγνωρισμένου πανεπιστημίου για την αγγλική γλώσσα ή αντίστοιχου για τις άλλες γλώσσες ή με γραπτές επιτυχείς εξετάσεις αντίστοιχου επιπέδου, στις οποίες να έχουν υποβληθεί άπαξ κατά την σταδιοδρομία τους στο Λιμενικό Σώμα. β) Να έχουν κριθεί σύμφωνα με τις εκθέσεις αξιολόγησής τους ως «Εξαίρετοι» ή «Επαρκείς» στον κατεχόμενο βαθμό. γ) Να μην έχουν υπηρετήσει σε έδρα Ναυτιλιακού Ακολούθου, Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπία ή Διεθνή Οργανισμό ή σε Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. δ) Να μην έχουν κριθεί δυσμενώς κατά την τελευταία τακτική ή έκτακτη κρίση τους, να μην τους έχει επιβληθεί καταστατική πειθαρχική ποινή στον βαθμό που φέρουν και να μην έχουν τιμωρηθεί με συνήθη πειθαρχική ποινή μεγαλύτερη του δεκαήμερου περιορισμού ή της πενθήμερης φυλάκισης κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες πριν την μετάθεσή τους. ε) Να μην διώκονται ποινικά για έγκλημα σε βαθμό κακουργήματος και να μην έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα σε ποινή φυλάκισης από δύο μέχρι και έξι μήνες .
Άρθρο 16 "Μεταθέσεις στο Εξωτερικό Ανώτερων Αξιωματικών ΛΣ"
1.  
  Ως κριτήρια μετάθεσης Ανώτερων Αξιωματικών Λ.Σ., προερχομένων από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων ή απευθείας κατάταξης Τεχνικών, ως Ναυτιλιακών Ακολούθων και άμεσων βοηθών - αντικαταστατών αυτών καθορίζονται τα εξής:.
 1. Να έχουν επαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσας ή της γλώσσας της χώρας που μετατίθενται, που εξακριβώνεται με πιστοποιητικό επιπέδου τουλάχιστον FΙRSΤ CΕRΤΙFΙCΑΤΕ αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου ή αντίστοιχου για τις άλλες γλώσσες ή με γραπτές εξετάσεις
 2. Να έχουν κριθεί σύμφωνα με τις εκθέσεις αξιολόγησής τους ως «Εξαίρετοι» ή «Επαρκείς» στον κατεχόμενο βαθμό
 3. Να μην έχουν υπηρετήσει ξανά σε έδρα Ναυτιλιακού Ακολούθου, Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία ή Διεθνή Οργανισμό
 4. Να μην έχουν λάβει εκπαιδευτική άδεια για το εξωτερικό μεγαλύτερη των 12 μηνών
 5. Να μην έχουν κριθεί δυσμενώς κατά την τελευταία τακτική ή έκτακτη κρίση τους, να μην τους έχει επιβληθεί καταστατική πειθαρχική ποινή στο βαθμό που φέρουν και να μην έχουν τιμωρηθεί με συνήθη πειθαρχική ποινή μεγαλύτερη του δεκαημέρου περιορισμού ή της πενθήμερης φυλάκισης κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες πριν την μετάθεσή τους
 6. Να μην διώκονται ποινικά για έγκλημα σε βαθμό κακουργήματος και να μην έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα σε ποινή φυλάκισης από δύο μέχρι και έξι μήνες
2.  
  Αξιωματικοί Λ.Σ. που μετατέθηκαν σε Υπηρεσία εξωτερικού δεν δικαιούνται να λάβουν εκπαιδευτική άδεια για το εξωτερικό.
Άρθρο 17 "Μεταθέσεις στο Εξωτερικό Αξιωματικών, Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών Λ.Σ."
1.  
  Ως κριτήρια μετάθεσης Κατώτερων Αξιωματικών, Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών Λ.Σ., προερχομένων από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ., σε έδρες Ναυτιλιακών Ακολούθων, για γραμματειακή υποστήριξη, καθορίζονται τα εξής:.
 1. Πραγματική Υπηρεσία στο Λιμενικό Σώμα τουλάχιστον δέκα ετών
 2. Να έχουν επαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσας ή της γλώσσας της χώρας που μετατίθενται, που εξακριβώνεται με πιστοποιητικό επιπέδου τουλάχιστον FΙRSΤ CΕRΤΙFΙCΑΤΕ αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου ή αντίστοιχου για τις άλλες γλώσσες ή με γραπτές εξετάσεις
 3. Να έχουν κριθεί σύμφωνα με τις εκθέσεις αξιολόγησής τους ως «Εξαίρετοι» ή «Επαρκείς» στον κατεχόμενο βαθμό
 4. Να μην έχουν υπηρετήσει ξανά σε έδρα Ναυτιλιακού Ακολούθου
 5. Να μην έχουν λάβει εκπαιδευτική άδεια για το εξωτερικό μεγαλύτερη των 12 μηνών
 6. Να μην έχουν κριθεί δυσμενώς κατά την τελευταία τακτική ή έκτακτη κρίση τους, να μην τους έχει επιβληθεί καταστατική πειθαρχική ποινή στο βαθμό που φέρουν και να μην έχουν τιμωρηθεί με συνήθη πειθαρχική ποινή μεγαλύτερη του δεκαημέρου περιορισμού ή της πενθήμερης φυλάκισης κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες πριν την μετάθεσή τους
 7. Να μην διώκονται ποινικά για έγκλημα σε βαθμό κακουργήματος και να μην έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα σε ποινή φυλάκισης από δύο μήνες μέχρι και έξι
2.  
  Στελέχη Λ.Σ. που μετατέθηκαν σε Υπηρεσία εξωτερικού δεν δικαιούνται να λάβουν εκπαιδευτική άδεια για το εξωτερικό.
Άρθρο 18 "Μεταθέσεις στο Εξωτερικό Λιμενοφυλάκων"
1.  
  Ως κριτήρια μετάθεσης Υπαξιωματικών Λ.Σ. και Λιμενοφυλάκων, προερχομένων από τη Σχολή Λιμενοφυλάκων σε έδρες Ναυτιλιακών Ακολούθων, για γραμματειακή υποστήριξη, καθορίζονται τα εξής:.
 1. Πραγματική Υπηρεσία στο Λιμενικό Σώμα τουλάχιστον εννέα ετών
 2. Να έχουν επαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσας ή της γλώσσας της χώρας που μετατίθενται, που εξακριβώνεται με πιστοποιητικό επιπέδου τουλάχιστον FΙRSΤ CΕRΤΙFΙCΑΤΕ αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου ή αντίστοιχου για τις άλλες γλώσσες ή με γραπτές εξετάσεις
 3. Να έχουν κριθεί σύμφωνα με τις εκθέσεις αξιολόγησής τους ως «Εξαίρετοι» ή «Επαρκείς» στον κατεχόμενο βαθμό
 4. Να μην έχουν υπηρετήσει ξανά σε έδρα Ναυτιλιακού Ακολούθου
 5. Να μην έχουν λάβει εκπαιδευτική άδεια για το εξωτερικό μεγαλύτερη των 12 μηνών
 6. Να μην έχουν κριθεί δυσμενώς κατά την τελευταία τακτική ή έκτακτη κρίση τους, να μην τους έχει επιβληθεί καταστατική πειθαρχική ποινή στο βαθμό που φέρουν και να μην έχουν τιμωρηθεί με συνήθη πειθαρχική ποινή μεγαλύτερη του δεκαημέρου περιορισμού ή της πενθήμερης φυλάκισης κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες πριν την μετάθεσή τους
 7. Να μην διώκονται ποινικά για έγκλημα σε βαθμό κακουργήματος και να μην έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα σε ποινή φυλάκισης από δύο μέχρι και έξι μήνες
2.  
  Στελέχη Λ.Σ. που μετατέθηκαν σε Υπηρεσία εξωτερικού δεν δικαιούνται να λάβουν εκπαιδευτική άδεια για το εξωτερικό.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ
Άρθρο 19 "Αποσπάσεις"
1.  
  Αποσπάσεις στρατιωτικού προσωπικού ΛΣ γίνονται στις ακόλουθες μόνο περιπτώσεις:
 1. Για αναπλήρωση κωλυομένου Προϊσταμένου Υπηρεσίας, μέχρι τρεις (3) μήνες
 2. Για αντιμετώπιση εποχιακών αναγκών άλλης Υπηρεσίας μέχρι τρεις (3) μήνες
 3. Για συγκρότηση Ειδικής Ομάδας Επιχειρήσεων ή Έρευνας ή Δίωξης Εγκλημάτων, μέχρι τρεις (3) μήνες
 4. Για σοβαρούς λόγους υγείας του ίδιου ή μέλους της οικογενείας του μετά από αίτησή του και υποβολή σχετικής επίσημης βεβαίωσης Κρατικού Νοσοκομείου
 5. Σε Διεθνείς Οργανισμούς, στις Υπηρεσίες των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία(ΜΕΑ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε ΜΕΑ άλλου Διεθνούς Οργανισμού για απασχόληση με τα θέματα αρμοδιότητος ΥΕΝ, σύμφωνα με την νομοθεσία του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και του Υπουργείου Εξωτερικών, για δύο έτη, εκτός αν υπηρεσιακοί λόγοι επιβάλλουν τη χορήγηση παράτασης μέχρι και ένα έτος
2.  
  Οι αποσπάσεις αποφασίζονται ή διατάσσονται για μεν τους Ανώτατους Αξιωματικούς από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, ύστερα από εισήγηση του Αρχηγού Λ.Σ., για δε το υπόλοιπο, ανεξαρτήτως βαθμού, προσωπικό, από τον Αρχηγό Λ.Σ., μετά από αιτιολογημένη πρόταση της Υπηρεσίας.
3.  
  Παράταση ή ανανέωση απόσπασης των περιπτώσεων α - β - γ - δ, για διάστημα πέραν του τριμήνου επιτρέπονται μόνο κατόπιν σύμφωνης γνώμης των ιδίων των αποσπασμένων και μέχρι χρονικού διαστήματος εννέα (9) μηνών
4.  
  Οι αποσπώμενοι στο εσωτερικό των περιπτώσεων της παραγρ. 1 (α), (β) και (γ) του παρόντος άρθρου λαμβάνουν τα μόρια της Υπηρεσίας στην οποία αποσπώνται και για όσο χρονικό διάστημα διαρκέσει αυτή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Άρθρο 20 "Μετακινήσεις"
1.  
  Οι προσωρινές μετακινήσεις γίνονται για αντιμετώπιση έκτακτων - σοβαρών επειγουσών αναγκών και μπορούν να διαρκούν μόνο μέχρι ένα (1) μήνα το πολύ
2.  
  Οι προσωρινές μετακινήσεις διακρίνονται σε Απλές Μετακινήσεις, όταν αφορούν μεμονωμένα στελέχη, και σε Μετασταθμεύσεις, όταν αφορούν ένα (1) συγκροτημένο οργανικό σύνολο (πλοία, αεροσκάφη, στελέχη), προοριζόμενο για εκτέλεση συγκεκριμένης αποστολής
3.  
  Οι μετακινήσεις, όταν εκτελούνται αυθημερόν εντός της ίδιας περιοχής δικαιοδοσίας στην οποία ανήκουν οι μετακινούμενοι, διατάσσονται από τον Προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής ή της Υπηρεσίας, σε κάθε δε άλλη περίπτωση από τον Αρχηγό ΛΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Άρθρο 21 "Φύλλο πορείας"
1.  
  Το προσωπικό του ΛΣ σε κάθε περίπτωση τοποθέτησης - μετάθεσης, απόσπασης ή μετακίνησης εφοδιάζεται από την Υπηρεσία του με φύλλο πορείας, στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία της σχετικής διαταγής, σκοπός και χρόνος τοποθέτησης, απόσπασης ή μετακίνησης, ο τόπος ή Υπηρεσία μετάβασης και άλλα υπηρεσιακά στοιχεία, σύμφωνα με τον τύπο του φύλλου πορείας
2.  
  Στο φύλλο πορείας των μετατιθεμένων, αναγράφονται επίσης τα ονοματεπώνυμα των μελών οικογενείας που τους ακολουθούν και για τα οποία δικαιούνται οδοιπορικά ή άλλα έξοδα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
3.  
  Τα φύλλα πορείας του μετατιθέμενου, αποσπώμενου ή μετακινούμενου προσωπικού θεωρούνται για την αναχώρηση και την άφιξη ή επάνοδο, από την αρμόδια Υπηρεσία του τόπου αναχώρησης και του τόπου μετάβασης
4.  
  Δεν απαιτείται θεώρηση φύλλου πορείας όταν προσωπικό του ΛΣ μετακινείται αυθημερόν για εκτέλεση υπηρεσίας ή μεταβαίνει στο εξωτερικό όπου δεν υπάρχει έδρα Ναυτιλιακού Ακολούθου
5.  
  Οι μετατιθέμενοι διαγράφονται από την Υπηρεσία από την οποία μετατίθενται την ημερομηνία της παρουσίασής τους στην νέα Υπηρεσία τους. Από την ημερομηνία αυτή θεωρείται ότι εγγράφονται στη δύναμη της νέας Υπηρεσίας.
6.  
  Οι μετατιθέμενοι σε Υπηρεσία του εξωτερικού, διαγράφονται από την παλαιά τους Υπηρεσία την ημερομηνία παρουσίασής τους στη νέα τους Υπηρεσία και εγγράφονται στη νέα τους Υπηρεσία, την ημερομηνία παρουσίασής τους
7.  
  Για την αναχώρηση ή παρουσίαση των μετατιθέμενων, οι ενδιαφερόμενες Υπηρεσίες ενημερώνονται εγγράφως, σύμφωνα με ισχύουσες διατάξεις
Άρθρο 22 "Χρόνοι - Προθεσμίες"
1.  
  Κάθε μετατιθέμενος από μία Υπηρεσία, οφείλει προηγουμένως να έχει παραδώσει με κάθε λεπτομέρεια τα καθήκοντά του στον αντικαταστάτη του, να έχει υπογράψει όλα τα πρωτόκολλα παραδόσεως - παραλαβής, ως και κάθε έγγραφο που απαιτεί κύρωση με την υπογραφή του
2.  
  Οι Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικοί ΛΣ και Λιμενοφύλακες, που μετακινούνται με φύλλο πορείας, είναι υποχρεωμένοι να αναχωρήσουν για τον προορισμό τους στο καθοριζόμενο χρονικό διάστημα και μετά την άφιξη στον τόπο της έδρας της μονάδος προορισμού, να παρουσιασθούν σε εκείνη επίσης εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος. Το συνολικό διάστημα μετακινήσεως καθορίζεται με σχετική πάγια διαταγή και αναλόγως των περιπτώσεων.
3.  
  Εάν για οποιονδήποτε λόγο, όπως έλλειψη συγκοινωνιακών μέσων ή ασθένεια, διακοπεί η κίνηση οποιουδήποτε μετακινουμένου με φύλλο πορείας για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τις καθοριζόμενες προθεσμίες, αυτός έχει την υποχρέωση να κάνει ειδική θεώρηση του φύλλου πορείας του για το γεγονός αυτό και να ενημερώσει σχετικά την Υπηρεσία του
4.  
  Μεταθέσεις δεν διατάσσονται ή αναστέλλονται και σε περίπτωση που χορηγηθεί φύλλο πορείας ο μετατιθέμενος δεν υποχρεούται στην παραλαβή του, στις εξής περιπτώσεις:
 1. Από της προκηρύξεως Γενικών Εκλογών ή δημοψηφίσματος και μέχρι την πέμπτη ημέρα από την ημερομηνία διεξαγωγής της ψηφοφορίας εκτός αν διαφορετικά ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα εκλογική νομοθεσία
 2. Από την 20η Δεκεμβρίου μέχρι την 10η Ιανουαρίου και από την Κυριακή των Βαΐων μέχρι την Κυριακή του Θωμά εκτός αν οι ενδιαφερόμενοι με αίτησή τους επικαλούμενοι σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους επιθυμούν άμεσα την εκτέλεση της εκκρεμούσας μετάθεσης
Άρθρο 23 "Δαπάνες"
1.  
  Οι τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και λοιπές μετακινήσεις προσωπικού Λ.Σ. πραγματοποιούνται με δαπάνες του Δημοσίου.
2.  
  Οδοιπορικά έξοδα δεν καταβάλλονται στην περίπτωση της παραγράφου 1 ε του άρθρου 12 του παρόντος
Άρθρο 24 "Καταργούμενες Διατάξεις"
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις του Π.Δ.404/1998 «Μεταθέσεις - Αποσπάσεις Στρατιωτικού Προσωπικού Λιμενικού Σώματος» (Α΄278).
Άρθρο 25
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 119 του «Κώδικα Προσωπικού Λιμενικού Σώματος», που κυρώθηκε με το Ν.3079/2002 (ΦΕΚ 311 Α).
 • Τη διάταξη του άρθρου 29Α του Ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137Α), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (ΦΕΚ 154Α) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.2469/1997(ΦΕΚ 38Α).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την 133/2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2003-06-12 Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις του στρατιωτικού προσωπικού Λιμενικού Σώματος στο εσωτερικό και μεταθέσεις του στο εξωτερικό.
Τροποποίηση Τύπος
A/2003/145
2005-04-28 Τροποποίηση του π.δ. 190/2003 (Α΄145) «Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις του στρατιωτικού προσωπικού Λιμενικού Σώματος στο εσωτερικό και μεταθέσεις του στο εξωτερικό».
Τροποποίηση Τύπος
στο Εξωτερικό Ανώτερων Αξιωματικών Λ.Σ. Ως κριτήρια μετάθεσης Ανώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος (ΛΣ), προερχομένων από την Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων ΛΣ ή από απευθείας κατάταξη Τεχνικών, ως Ναυτιλιακών Ακολούθων και άμεσων βοηθών - αντικαταστατών αυτών καθορίζονται τα εξής.α) Να έχουν επαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσας ή της γλώσσας της χώρας, στην οποία μετατίθενται, που εξακριβώνεται είτε με κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας που πιστοποιεί τουλάχιστον «Καλή γνώση της ξένης γλώσσας» (Επίπεδο Β2), σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του ν. 2740/1999 (Α΄ 186), είτε με τίτλο First Certificate ή ανώτερου επιπέδου αναγνωρισμένου πανεπιστημίου για την αγγλική γλώσσα ή αντίστοιχου για τις άλλες γλώσσες ή με γραπτές επιτυχείς εξετάσεις αντίστοιχου επιπέδου, στις οποίες να έχουν υποβληθεί άπαξ κατά την σταδιοδρομία τους στο Λιμενικό Σώμα.
β) Να έχουν κριθεί σύμφωνα με τις εκθέσεις αξιολόγησής τους ως «Εξαίρετοι» ή «Επαρκείς» στον κατεχόμενο βαθμό.
γ) Να μην έχουν υπηρετήσει σε έδρα Ναυτιλιακού Ακολούθου, Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπία ή Διεθνή Οργανισμό ή σε Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
δ) Να μην έχουν κριθεί δυσμενώς κατά την τελευταία τακτική ή έκτακτη κρίση τους, να μην τους έχει επιβληθεί καταστατική πειθαρχική ποινή στον βαθμό που φέρουν και να μην έχουν τιμωρηθεί με συνήθη πειθαρχική ποινή μεγαλύτερη του δεκαήμερου περιορισμού ή της πενθήμερης φυλάκισης κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες πριν την μετάθεσή τους.
ε) Να μην διώκονται ποινικά για έγκλημα σε βαθμό κακουργήματος και να μην έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα σε ποινή φυλάκισης από δύο μέχρι και έξι μήνες .
Αντικατάσταση
A/2005/104
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΣ 1999/2740 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2740 1999
Κύρωση του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος. 2002/3079 2002
Μεταθέσεις - Αποσπάσεις Στρατιωτικού Προσωπικού Λιμενικού Σώματος. 1998/404 1998
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση - συμπλήρωση του ΠΔ 190/2003 (ΦΕΚ 145 Α΄/12.6.2003) «Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις του στρατιωτικού προσωπικού Λιμενικού Σώματος στο εσωτερικό και μεταθέσεις του στο εξωτερικό». 2004/108 2004
Ίδρυση Λιμενικού Σταθμού στη Σκάλα Καλλονής Λέσβου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του, κατάταξή του σε κατηγορία σε σχέση με τα κριτήρια μεταθέσεων και μεταβολή των ορίων της τοπικής αρμοδιότητας του Λιμενικού Σταθμού Πολιχνίτου Λέσβου. 2004/190 2004
Ίδρυση Λιμενικού Σταθμού στον Κόκκινο Πύργο Δήμου Τυμπακίου Ηρακλείου Κρήτης, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του, κατάταξή του σε κατηγορία σε σχέση με τα κριτήρια μεταθέσεων και τροποποίηση των ορίων της τοπικής αρμοδιότητας του Κεντρικού Λιμεναρχείου [...]" 2004/236 2004
Ίδρυση Λιμενικού Σταθμού στο Καστρί Δήμου Βιάννου Ηρακλείου Κρήτης, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του, κατάταξή του σε κατηγορία σε σχέση με τα κριτήρια μεταθέσεων και τροποποίηση των ορίων της τοπικής αρμοδιότητας του Λιμενικού Σταθμού Καλών Λιμνιώνων[...]" 2004/237 2004
΄Ιδρυση Λιμενικού Σταθμού στον Άγιο Ιωάννη Μουρεσίου Μαγνησίας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και κατάταξή του σε κατηγορία σε σχέση με τα κριτήρια μεταθέσεων. 2004/238 2004
Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις του στρατιωτικού προσωπικού Λιμενικού Σώματος στο εσωτερικό και μεταθέσεις του στο εξωτερικό. 2005/222 2005
Τροποποίηση του π.δ. 190/2003 (Α΄145) «Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις του στρατιωτικού προσωπικού Λιμενικού Σώματος στο εσωτερικό και μεταθέσεις του στο εξωτερικό». 2005/71 2005
Ίδρυση Λιμενικού Σταθμού στο Στόμιο Λάρισας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του, κατάταξή του σε κατηγορία σε σχέση με τα κριτήρια μεταθέσεων και μεταβολή των ορίων της τοπικής αρμοδιότητας του Λιμενικού Σταθμού Αγιοκάμπου Λάρισας. 2005/88 2005