ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/191

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-06-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-06-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-06-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ -ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Άρθρο 1 Αποστολή του Υπουργείου Πολιτισμού Αποστολή του Υπουργείου Πολιτισμού είναι η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας από τους αρχαιοτάτους χρόνους μέχρι σήμερα και η υποστήριξη της ανάπτυξης του σύγχρονου πολιτισμού. Άρθρο 2 Βασική διάρθρωση του Υπουργείου Πολιτισμού 1.Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού διακρίνονται ως ακολούθως: Α. Κεντρική Υπηρεσία Β. Περιφερειακές Υπηρεσίες Γ. Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες 2.Η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού διαρθρώνεται ως εξής: 1)Γραφείο Υπουργού 2)Γραφείο Γενικού Γραμματέα 3)Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς 4)Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων 5)Γενική Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού 6)Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης 3.Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού είναι οι εξής: 1)Εφορείες Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων 2)Εφορείες Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 3)Εφορείες Νεωτέρων Μνημείων 4)Υπηρεσίες Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων 5)Υπηρεσία Τεχνικών Έργων 4.Οι Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού είναι οι εξής: 1)Εφορεία Αρχαιοπωλείων και Ιδιωτικών Αρχαιολογικών Συλλογών 2)Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων 3)Εφορείες Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας 4)Αρχαιολογικά Ινστιτούτα 5)Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 6)Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο 7)Νομισματικό Μουσείο 8)Επιγραφικό Μουσείο 9)Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης 10)Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού 11)Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου 12)Μουσείο Ασιατικής Τέχνης 5.Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου λειτουργούν κατά τις κείμενες διατάξεις α) Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους, β) Γραφείο Παρέδρου Ελεγκτικού Συνεδρίου, γ) Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου και δ) Υπηρεσία Στατιστικής. 6.Στον Υπουργό υπάγονται απευθείας: α) η Διεύθυνση Παλλαϊκής Άμυνας - Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης και β) το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων. 7.Στον Γενικό Γραμματέα υπάγεται απευθείας: α) η Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως (Υ.Σ.Μ.Α.), β) η Διεύθυνση Επιθεώρησης και γ) το Γραφείο Πληροφόρησης Κοινού. ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Α΄ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Διάρθρωση Κεντρικής Υπηρεσίας Άρθρο 3 Γραφείο Υπουργού - Γραφείο Γενικού Γραμματέα Το Γραφείο Υπουργού και το Γραφείο Γενικού Γραμματέα, που συγκροτούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, συγκεντρώνουν τα αναγκαία στοιχεία προς ενημέρωση του Υπουργού και του Γενικού Γραμματέα, εισηγούνται προς αυτούς, επιμελούνται της αλληλογραφίας τους και οργανώνουν την επικοινωνία τους με τις Υπηρεσίες του Υπουργείου, τα άλλα Υπουργεία και γενικότερα τη Διοίκηση, καθώς και με το κοινό. Άρθρο 4 Υπηρεσιακές μονάδες απευθείας υπαγόμενες στον Υπουργό 1.Η Διεύθυνση Παλλαϊκής Άμυνας - Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης διέπεται ως προς τη διάρθρωση και τις αρμοδιότητές της από τις προβλεπόμενες γι αυτήν ειδικές διατάξεις. 2.Το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων είναι αρμόδιο για τη φιλοξενία αντιπροσωπειών και επίσημων επισκεπτών στα πλαίσια των διεθνών πολιτιστικών σχέσεων, για θέματα πληροφόρησης και ενημέρωσης της ελληνικής και διεθνούς κοινής γνώμης, για θέματα εθιμοτυπίας, για τις σχέσεις του Υπουργείου Πολιτισμού με τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, καθώς και για την οργάνωση κάθε σχετικής εκδήλωσης. Άρθρο 5 Υπηρεσιακές μονάδες απευθείας υπαγόμενες στον Γενικό Γραμματέα 1.Η Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως (Υ.Σ.Μ.Α.), λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 97/1999 (ΦΕΚ 104 Α/ 26.5.1999). 2.Η Διεύθυνση Επιθεώρησης συγκροτείται από τα παρακάτω τμήματα: 1)Τμήμα Ελέγχου και Επιθεώρησης, το οποίο είναι αρμόδιο για τη διενέργεια επιθεωρήσεων των Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού σχετικά με θέματα που αφορούν την ορθή εκτέλεση καθηκόντων, λογιστικά, οικονομικά, διοικητικά και λειτουργικά θέματα, καθώς και θέματα απόδοσης του προσωπικού. Είναι επίσης αρμόδιο για τη διενέργεια ελέγχων και ερευνών, για διοικητικά και οικονομικά θέματα, των εποπτευομένων από το Υπουργείο Πολιτισμού δημοσίων υπηρεσιών, νομικών προσώπων και οργανισμών, την υποβολή των σχετικών εκθέσεων και πορισμάτων, την κατάρτιση του προγράμματος επιθεωρήσεων και την υποβολή του προς έγκριση, καθώς και την μέριμνα για την έκδοση εντολών διενέργειας των εγκεκριμένων επιθεωρήσεων. 2)Τμήμα Διοικητικών Εξετάσεων, το οποίο είναι αρμόδιο για τη διενέργεια ενόρκων διοικητικών εξετάσεων, επί υποβαλλομένων αναφορών και καταγγελιών, σε διοικητικά ή οικονομικά θέματα των Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και των εποπτευομένων από αυτό Δημοσίων Υπηρεσιών, νομικών προσώπων και οργανισμών, καθώς και τη διαβίβαση των πορισματικών εκθέσεων στην Υπηρεσία από την οποία εκδόθηκε η σχετική εντολή. 3)Τμήμα Γραμματείας, το οποίο είναι αρμόδιο για την τήρηση αρχείου και ευρετηρίου εκθέσεων, επιθεωρήσεων, ελέγχου και ερευνών, καθώς και των πορισματικών εκθέσεων των διοικητικών εξετάσεων και κάθε άλλου στοιχείου, για την παρακολούθηση του επιθεωρησιακού και ανακριτικού έργου της Διεύθυνσης. 3.Το Γραφείο Πληροφόρησης του Κοινού είναι αρμόδιο για την πληροφόρηση των πολιτών ως προς τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες των Υπηρεσιακών Μονάδων του Υπουργείου Πολιτισμού και για τη χορήγηση κάθε είδους πληροφοριακού υλικού (έντυπης ή ηλεκτρονικής μορφής). Άρθρο 6 Αρμοδιότητες και Βασική Δομή των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων 1.Κάθε Γενική Διεύθυνση είναι αρμόδια για το συντονισμό και την εποπτεία των Διευθύνσεων, Κεντρικών, Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών, οι οποίες υπάγονται σε αυτήν. Σε κάθε Γενική Διεύθυνση προΐσταται Γενικός Διευθυντής, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της. Σε κάθε Γενική Διεύθυνση λειτουργεί Γραφείο Γενικού Διευθυντή, το οποίο είναι αρμόδιο για την γραμματειακή υποστήριξη του Γενικού Διευθυντή. 2.Κάθε Διεύθυνση είναι αρμόδια για το συντονισμό και την εποπτεία των Τμημάτων που υπάγονται σε αυτή, σε σχέση με την άσκηση των αρμοδιοτήτων, οι οποίες ορίζονται στο παρόν, καθώς και για κάθε συναφή προς το αντικείμενό τους αρμοδιότητα, που δεν αναφέρεται ρητώς. Στην αρμοδιότητα της κάθε Κεντρικής Διεύθυνσης υπάγονται επίσης η εναρμόνιση του έργου και των δραστηριοτήτων των αντιστοίχων Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών, οι οποίες υπάγονται στις αντίστοιχες Γενικές Διευθύνσεις, με σκοπό την ενιαία αντιμετώπιση των σχετικών θεμάτων, καθώς και η προετοιμασία και εισήγηση των θεμάτων, στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων και στο Συμβούλιο Μουσείων. 3.Τα Τμήματα των Διευθύνσεων ασκούν τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στο παρόν καθώς και κάθε συναφή προς το αντικείμενό τους αρμοδιότητα, η οποία δεν αναφέρεται ρητώς. Στην αρμοδιότητα κάθε Τμήματος υπάγεται επίσης η προετοιμασία των θεμάτων, προκειμένου ο αντίστοιχος Διευθυντής να διαμορφώσει την εισήγησή του προς το αρμόδιο Κεντρικό Συμβούλιο και το Συμβούλιο Μουσείων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Άρθρο 7 Διάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: 1) Κεντρική Υπηρεσία: α) Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων β) Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων γ) Διεύθυνση Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων δ) Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ε) Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων στ) Διεύθυνση Απαλλοτριώσεων και Ακίνητης Περιουσίας ζ) Διεύθυνση Νεώτερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς η) Κέντρο Λίθου θ) Γραμματεία Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου. 2) Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού του Τμήματος Β, Κεφάλαια Α και Β του παρόντος (άρθρα 43 -60). Άρθρο 8 Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Η Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων συγκροτείται από τα παρακάτω Τμήματα: 1) Τμήμα Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Αρχαιογνωστικής Έρευνας, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται τα θέματα που αφορούν: α) στη διατήρηση, προστασία, ανάδειξη, οργάνωση, διαμόρφωση και διαχείριση των αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και ιστορικών τόπων, οι οποίοι έχουν κηρυχθεί διότι αποτέλεσαν τον τόπο εξαίρετων μυθικών γεγονότων ή γεγονότων που έλαβαν χώρα μέχρι το τέλος του 4ου αιώνα μ.Χ., στην προστασία του άμεσου φυσικού ή μη περιβάλλοντός τους, στον έλεγχο παντός έργου που επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία, στην επιστημονική μελέτη των συναφών ζητημάτων, στην κήρυξη, οριοθέτηση και αναοριοθέτηση αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών κατά τα ανωτέρω τόπων, μνημείων, στον καθορισμό ζωνών προστασίας, καθώς και στην προώθηση προς τα αρμόδια όργανα και Υπηρεσίες των απαλλοτριώσεων και καταβολών αποζημιώσεων για την στέρηση χρήσης ακίνητης περιουσίας για αρχαιολογικούς λόγους. β) στις σωστικές αρχαιολογικές ανασκαφές ή εργασίες, στην παρακολούθησή τους έως την τελική δημοσίευση των σχετικών αποτελεσμάτων και στη λήψη μέτρων προστασίας και τακτοποίησης των ανασκαφικών ευρημάτων. γ) στην αρχαιολογική μελέτη και παρακολούθηση των τεχνικών έργων και των έργων συντήρησης επί μνημείων ή πλησίον μνημείων και πολιτιστικών αγαθών, καθώς και στη διατύπωση γνώμης για την έγκριση μελετών και την εκτέλεση των έργων αυτών. δ) στην επιστημονική μελέτη και παρακολούθηση κινητών και ακινήτων αρχαιολογικών ευρημάτων που έρχονται στο φως λόγω της εκτέλεσης δημόσιων ή ιδιωτικών έργων. ε) στην εκπόνηση και παρακολούθηση της εφαρμογής προγραμμάτων προστασίας, ανάδειξης, διαμόρφωσης, αποκατάστασης και συντήρησης των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων. στ) στην παραχώρηση αρχαιολογικών χώρων και μνημείων για την πραγματοποίηση καλλιτεχνικών και λοιπών πολιτιστικών εκδηλώσεων και στη χορήγηση σχετικών αδειών, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 3028/2002. 2) Τμήμα Ελληνικών και Ξένων Επιστημονικών Ιδρυμάτων, Οργανισμών και Διεθνών Θεμάτων, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται θέματα που αφορούν: α) στις ανασκαφές ή στις επιφανειακές ή άλλης μορφής αρχαιολογικές έρευνες των επιστημονικών, ερευνητικών ή εκπαιδευτικών οργανισμών της ημεδαπής με εξειδίκευση στον τομέα της αρχαιολογικής ή παλαιοντολογικής έρευνας ή ξένων αρχαιολογικών αποστολών ή σχολών, που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα, καθώς και στις συστηματικές ανασκαφές και λοιπές αρχαιολογικές έρευνες, η διεύθυνση των οποίων έχει ανατεθεί σε στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού, σύμφωνα με το άρθρο 36 του Ν. 3028/2002. β) στην ίδρυση Ελληνικών Αρχαιολογικών Σχολών ή Ινστιτούτων σε χώρες του εξωτερικού και στην παρακολούθησή τους, καθώς και στην οργάνωση προσωρινών αρχαιολογικών αποστολών στον ευρύτερο χώρο παρουσίας του Ελληνισμού στο εξωτερικό. γ) σε ζητήματα διεθνών αρχαιολογικών θεμάτων, ιδίως δε σε θέματα διακρατικών και μορφωτικών προγραμμάτων, προγραμματικών και επιστημονικών συμφωνιών και ανταλλαγών επιστημονικών αποστολών, διεθνών οργανισμών και θεσμών, προβολής στο Διαδίκτυο αρχαιολογικών θεμάτων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου. δ) στη συνεργασία με το αντίστοιχο Τμήμα της Διεύθυνσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων για τα ανωτέρω θέματα. ε) στην παρακολούθηση των προγραμματικών συμβάσεων σε συνεργασία με το αντίστοιχο τμήμα της Διεύθυνσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων για συναφή θέματα. 3) Τμήμα Γραμματειακής και Οικονομικής Υποστήριξης, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται: α) η γραμματειακή υποστήριξη. β) η διαχείριση και η διεκπεραίωση των οικονομικών υποχρεώσεων και θεμάτων της Διεύθυνσης. γ) η τήρηση του αρχείου και του πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης. δ) θέματα του εκτάκτου προσωπικού της Διεύθυνσης. Άρθρο 9 Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων Η Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων συγκροτείται από τα παρακάτω Τμήματα: 1) Τμήμα Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Αρχαιογνωστικής Έρευνας, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται οι αρμοδιότητες του αντίστοιχου Τμήματος της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων σε σχέση με τα βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία, καθώς και τα νεώτερα θρησκευτικά μνημεία της περιόδου από το τέλος του 4ου αιώνα μ.Χ. και έως το 1830. 2) Τμήμα Ελληνικών και Ξένων Επιστημονικών Ιδρυμάτων, Οργανισμών και Διεθνών Θεμάτων, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται θέματα ανάλογα με τις αρμοδιότητες του αντίστοιχου τμήματος της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων που αφορούν στα βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία, καθώς και στα νεώτερα θρησκευτικά μνημεία. 3) Τμήμα Γραμματειακής και Οικονομικής Υποστήριξης, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται οι αρμοδιότητες του αντίστοιχου Τμήματος της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Άρθρο 10 Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Τη Διεύθυνση Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων απαρτίζουν τα παρακάτω Τμήματα: 1) Τμήμα Δημοσίων Αρχαιολογικών Μουσείων και Συλλογών, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται θέματα που αφορούν: α) στην ίδρυση, λειτουργία και επέκταση Δημοσίων Αρχαιολογικών Μουσείων και Συλλογών. β) στην επιστημονική μελέτη και έρευνα, στην καταγραφή, αποθήκευση, έκθεση και επανέκθεση αρχαίων των μουσείων αυτών. γ) στον ευπρεπισμό και στη λειτουργία των μουσείων αυτών. δ) στην έκδοση αδειών μεταφοράς αρχαίων για μη εκθεσιακούς σκοπούς. ε) στην αξιολόγηση από αρχαιολογικής άποψης των μελετών εργασιών συντήρησης κινητών μνημείων και στην έγκριση για την εφαρμογή τους. στ) στην κατασκευή, παραγωγή, διάθεση και εξαγωγή απομιμημάτων αρχαίων. ζ) στη χορήγηση αδειών μελέτης και δημοσίευσης κινητών αρχαίων. η) στην αμοιβή ατόμων που υποδεικνύουν ή παραδίδουν στο Δημόσιο αρχαία, καθώς και θ) στην παραγωγή ή έγκριση παραγωγής σχετικού εντύπου και ηλεκτρονικού υλικού, σχετικά με εκθέσεις που διοργανώνονται σε αυτά. 2) Τμήμα μη Δημοσίων Αρχαιολογικών Μουσείων και Συλλογών, Αρχαιοπωλείων και Δίωξης Αρχαιοκαπηλείας, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται θέματα που αφορούν: α) στην ίδρυση και επέκταση Ιδιωτικών Αρχαιολογικών Μουσείων. β) στην ανταλλαγή αρχαίων. γ) στην τήρηση διαρκούς αρχείου κατόχων ιδιωτικών αρχαιολογικών συλλογών και κατόχων αρχαίων. δ) στον έλεγχο και την επιστημονική εποπτεία των Εκκλησιαστικών Μουσείων. ε) στα τέλη εισόδου σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, στη χορήγηση άδειας ελεύθερης επισκέψεως στους αρχαιολογικούς χώρους και στα μουσεία, στα τέλη και τις άδειες φωτογραφήσεως και κινηματογραφήσεως και εν γένει απεικονίσεως αρχαίων σε συμβατικά ή ηλεκτρονικά μέσα. στ) στη χορήγηση αδειών εκμεταλλεύσεως εικόνων και κειμένων στο διαδίκτυο και λοιπά ηλεκτρονικά μέσα. ζ) στη χορήγηση αδειών για την άσκηση εμπορίας αρχαίων, εποπτείας και ελέγχου αρχαιοπωλείων. η) στη δίωξη αρχαιοκαπηλίας και παρανόμων ανασκαφών, σε συνεργασία με τις τελωνειακές και διωκτικές αρχές, καθώς και θ) στην εισαγωγή και εξαγωγή αρχαίων και τήρηση διαρκούς αρχείου αρχαιοπωλών. 3) Τμήμα Εκθέσεων και Μουσειολογικής Έρευνας, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται θέματα που αφορούν: α) στον σχεδιασμό, στην οργάνωση και παρουσίαση αρχαιολογικών εκθέσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και στο δανεισμό αρχαίων για εκθεσιακούς και παιδαγωγικούς σκοπούς. β) στην προώθηση της μουσειολογικής έρευνας, στις συνεργασίες, στις ανταλλαγές και στις εντάξεις Μουσείων στα διεθνή δίκτυα Μουσείων, στη συμμετοχή σε διεθνή και ευρωπαϊκά προγράμματα μέσω της Ειδικής Επιτροπής Τεκμηρίωσης της Διεθνούς Επιτροπής Μουσείων, και στη συμβολή διεθνούς προβολής των Μουσείων μέσω των νέων τεχνολογιών και ιδίως μέσω του διαδικτύου. 4) Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται θέματα που αφορούν: α) στον σχεδιασμό, στην οργάνωση και παρουσίαση αρχαιολογικών εκπαιδευτικών εκθέσεων, προγραμμάτων, δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων σε ειδικούς χώρους, σε μουσεία, σε αρχαιολογικούς χώρους, σε σχολικούς χώρους, με σκοπό την ενίσχυση του κοινωνικού και παιδευτικού ρόλου των μουσείων και στην ενημέρωση του κοινού σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά. β) στην επιμόρφωση και παροχή τεχνογνωσίας των αρχαιολόγων της Υπηρεσίας ως επιμορφωτών μουσειοπαιδαγωγών και στην εξειδικευμένη επιστημονική υποστήριξη των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών ως προς την οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων. γ) στην εκπόνηση ερευνητικού πρωτότυπου έργου σε μουσειοπαιδαγωγικά ζητήματα, στη δημοσίευση μελετών, εργασιών και προγραμμάτων σχετικών με την μουσειοπαιδαγωγική, και στην παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού. 5) Τμήμα Γραμματειακής και Οικονομικής Υποστήριξης, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται οι αρμοδιότητες του αντίστοιχου Τμήματος της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Άρθρο 11 Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων Τη Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων απαρτίζουν τα παρακάτω Τμήματα: 1) Τμήμα Αρχείου Μνημείων, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται θέματα που αφορούν: α) στη συλλογή και αρχειακή φύλαξη για επιστημονική μελέτη κάθε στοιχείου, που αφορά σε όλα τα κινητά και ακίνητα μνημεία. β) στη τήρηση διαρκούς καταλόγου αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων και μνημείων, στην ενημέρωση των Υπηρεσιών του Δημοσίου και των άλλων ενδιαφερομένων, στη δημοσίευση του καταλόγου αυτού, καθώς και του πορίσματος επιθεώρησης της κατάστασής των, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3028/2002. γ) στην ηλεκτρονική καταχώρηση και ψηφιοποίηση του αρχείου των μνημείων. δ) στον συντονισμό της ηλεκτρονικής καταγραφής, τεκμηρίωσης, διαχείρισης και ψηφιοποίησης, καθώς και ε) στην επιστημονική μελέτη όλων των συναφών με τα ανωτέρω θεμάτων. 2) Τμήμα Αρχείου Υπηρεσιών των Αρχαιοτήτων, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται θέματα που αφορούν: α) στην τήρηση του αρχείου των Υπηρεσιών των Αρχαιοτήτων από της συστάσεώς τους μέχρι σήμερα. β) στην τακτοποίηση των φακέλων και στη σύνταξη γενικού ευρετηρίου. γ) στη μέριμνα για την εκκαθάριση, μικροφωτογράφηση και παροχή αντιγράφων του αρχείου. δ) στη λήψη κάθε πρόσφορου μέσου για τη συντήρηση των διατηρητέων εγγράφων και στην επιστημονική εκμετάλλευση του αρχείου. 3) Τμήμα Δημοσιευμάτων, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται θέματα που αφορούν: α) στις επιστημονικές εκδόσεις από την επιστημονική εκμετάλλευση του ιστορικού αρχείου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και του Εθνικού Αρχείου Μνημείων. β) στις εκδόσεις με σκοπό την ενημέρωση των Υπηρεσιών του ΥΠΠΟ και του κοινού σε θέματα Εθνικού Αρχείου Μνημείων, πολιτιστικής διαχείρισης και δικαίου των αρχαιοτήτων, και της πολιτιστικής κληρονομιάς εν γένει. γ) στην κωδικοποίηση της αρχαιολογικής και της συναφούς προς αυτήν νομοθεσίας, της σχετικής νομολογίας, των εγκυκλίων και στη δημοσίευση ενημερωμένων εκδόσεων όλων των ανωτέρω. δ) στην τήρηση σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχείου Μνημείων του Διαρκούς Καταλόγου Μνημείων (κινητών και ακινήτων) και στη δημοσίευσή του με συμβατικό και ηλεκτρονικό τρόπο. 4) Τμήμα Γραμματειακής και Οικονομικής Υποστήριξης, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται οι αρμοδιότητες του αντίστοιχου Τμήματος της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Άρθρο 12 Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων Τη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων απαρτίζουν τα παρακάτω Τμήματα: 1) Τμήμα Συντήρησης Προϊστορικών, Κλασικών, Ελληνιστικών και Ρωμαϊκών Αρχαιοτήτων, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται θέματα, που αφορούν στην εκπόνηση, έγκριση και εκτέλεση μελετών συντήρησης, πρόληψης, καθαρισμού, αποκατάστασης και αισθητικής παρουσίας μνημείων που δημιουργήθηκαν από τους αρχαιότατους χρόνους έως τη Ρωμαϊκή περίοδο. 2) Τμήμα Συντήρησης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται αρμοδιότητες αντίστοιχες με εκείνες του Τμήματος Συντήρησης Προϊστορικών, Κλασικών, Ελληνιστικών και Ρωμαϊκών Αρχαιοτήτων σχετικά με μνημεία, που δημιουργήθηκαν από τους παλαιοχριστιανικούς έως τους μεταβυζαντινούς χρόνους. 3) Τμήμα Συντήρησης Νεωτέρων και Συγχρόνων Μνημείων, καθώς και αντικειμένων Λαϊκού Πολιτισμού, με αρμοδιότητες αντίστοιχες με εκείνες του Τμήματος Συντήρησης Προϊστορικών, Κλασικών, Ελληνιστικών και Ρωμαϊκών Αρχαιοτήτων σχετικά με μνημεία και πολιτιστικά αγαθά, που δημιουργήθηκαν από τους μεταβυζαντινούς χρόνους έως σήμερα. 4) Τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται η χημικοφυσικοβιολογική έρευνα, θέματα δειγματοληψιών, η αναζήτηση και η εφαρμογή μεθόδων και υλικών συντήρησης αρχαιοτήτων. 5) Τμήμα Γραμματειακής και Οικονομικής Υποστήριξης, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται οι αρμοδιότητες του αντίστοιχου Τμήματος της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Άρθρο 13 Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Απαλλοτριώσεων και Ακίνητης Περιουσίας Τη Διεύθυνση Απαλλοτριώσεων και Ακίνητης Περιουσίας απαρτίζουν τα παρακάτω Τμήματα: 1) Τμήμα Κτηματολογίου και Διαχείρισης Ακινήτων, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται θέματα σχετικά με τη διαχείριση των κτημάτων, των αρχαιολογικών χώρων και των αστικών ακινήτων, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητας των Υπηρεσιών των Αρχαιοτήτων, καθώς και η κτηματογράφηση των προαναφερόμενων ακινήτων και η συγκρότηση αρχείου απαλλοτριωμένων κτημάτων. 2) Τμήμα Απαλλοτριώσεων, Απόκτησης Ακινήτων και Αποζημιώσεων, το οποίο είναι αρμόδιο για τις διαδικασίες των αγορών και απαλλοτριώσεων ακινήτων για αρχαιολογικούς σκοπούς και για την προστασία των νεωτέρων μνημείων και των ιστορικών τόπων, και της καταβολής του αντίστοιχου τιμήματος ή των αποζημιώσεων εξαιτίας της στέρησης χρήσης ακινήτων. 3) Τμήμα Γραμματειακής και Οικονομικής Υποστήριξης, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται οι αρμοδιότητες του αντίστοιχου Τμήματος της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Άρθρο 14 Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Νεώτερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς Τη Διεύθυνση Νεώτερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς απαρτίζουν τα παρακάτω Τμήματα: 1) Τμήμα Παραδοσιακού και Σύγχρονου Λαϊκού Πολιτισμού, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται η αποτύπωση, καταγραφή και τεκμηρίωση των άυλων πολιτιστικών αγαθών του νεώτερου πολιτισμού με τη χρήση κάθε πρόσφορου μέσου, η ενίσχυση της έρευνας και των εκδόσεων σχετικά με τον παραδοσιακό και σύγχρονο λαϊκό πολιτισμό, καθώς και η συγκρότηση εξειδικευμένων αρχείων, η ενίσχυση, ο έλεγχος και η εποπτεία των φορέων που ασχολούνται με τη δημοτική και παραδοσιακή μουσική και τη λαϊκή παράδοση στο χορό, η καταγραφή και προστασία των παραδοσιακών επαγγελμάτων και της χειροτεχνίας της προβιομηχανικής και βιομηχανικής περιόδου, η οργάνωση εκδηλώσεων και η προβολή του παραδοσιακού και του σύγχρονου λαϊκού πολιτισμού με κάθε πρόσφορο μέσο και, τέλος, η συνεργασία στο σχεδιασμό διακρατικών μορφωτικών προγραμμάτων. 2) Τμήμα Τεκμηρίωσης και Προστασίας Κινητών Πολιτιστικών Αγαθών, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται η προστασία, η καταγραφή και η αρχειοθέτηση των υλικών μαρτυριών που έχουν ιστορική, καλλιτεχνική ή επιστημονική σημασία, καθώς και των τεκμηρίων του προβιομηχανικού, βιομηχανικού και τεχνικού πολιτισμού, η έκδοση αδειών εξαγωγής νεωτέρων μνημείων και πολιτιστικών αγαθών κατά το άρθρο 34 του Ν. 3028/2002, η καταγραφή και εποπτεία δημόσιων και ιδιωτικών συλλογών, συλλεκτών νεωτέρων μνημείων, η έκδοση καταλόγων και δημοσιευμάτων, η προβολή των νεωτέρων κινητών πολιτιστικών αγαθών με κάθε πρόσφορο μέσο, η εποπτεία των εμπόρων νεωτέρων μνημείων, καθώς και η χορήγηση αδειών μεταφοράς, εξαγωγής, ανταλλαγής και δανεισμού νεωτέρων πολιτιστικών αγαθών, η τήρηση καταλόγου εμπόρων νεωτέρων μνημείων, και, τέλος, η συνεργασία στο σχεδιασμό διακρατικών μορφωτικών προγραμμάτων. Όπου απαιτείται, το Τμήμα αυτό συνεργάζεται με τα Τμήματα Κινητών Πολιτιστικών Αγαθών των Εφορειών Νεωτέρων Μνημείων και των Υπηρεσιών Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων. 3) Τμήμα Διαπολιτισμικών Θεμάτων, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται η με κάθε πρόσφορο μέσο αποτύπωση, καταγραφή και τεκμηρίωση των πολιτισμικών χαρακτηριστικών διαφόρων κοινωνικών ομάδων, όπως των Ελλήνων τσιγγάνων, των προσφύγων, των μεταναστών, των παλιννοστούντων ή άλλων ομάδων με ιδιαίτερα θρησκευτικά, γλωσσικά ή εθνοτικά χαρακτηριστικά, που διαβιώνουν στην Ελληνική Επικράτεια, η εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων διαπολιτισμικού χαρακτήρα και η ενίσχυση προγραμμάτων που αποσκοπούν στην ομαλή ένταξη των παραπάνω ομάδων στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία, η πραγματοποίηση και η ενίσχυση εκδόσεων, η οργάνωση και ενίσχυση εκδηλώσεων και εκθέσεων, καθώς και η με κάθε πρόσφορο μέσο προβολή των πολιτισμικών στοιχείων των παραπάνω κοινωνικών ομάδων, σε συνεργασία με πολιτιστικούς και επιστημονικούς φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού. 4) Τμήμα Μουσείων Νεώτερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται θέματα που αφορούν: α) στην ενίσχυση, εποπτεία και έλεγχο των Μουσείων και των Συλλογών της Νεώτερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς σε όλη την επικράτεια. β) στη χορήγηση έγκρισης για την ίδρυση Μουσείων Νεώτερου Πολιτισμού. γ) στην παροχή επιστημονικής και τεχνικής βοήθειας και στη μέριμνα για την επιμόρφωση του προσωπικού των παραπάνω Μουσείων. δ) στη μέριμνα για τη συντήρηση των εκθεμάτων σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Συντήρησης. ε) στην οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και άλλων πολιτιστικών δραστηριοτήτων και στην έκδοση εκπαιδευτικού υλικού και άλλων σχετικών εντύπων. στ) στον έλεγχο και στην εποπτεία του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, του Μουσείου Ελληνικών Μουσικών Οργάνων Φ. Ανωγειανάκη, του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας - Θράκης και του Μουσείου Ζυγομαλά. ζ) στη χορήγηση αδειών κατασκευής, παραγωγής, πώλησης, διάθεσης και εξαγωγής απομιμημάτων νεώτερων πολιτιστικών αγαθών. η) στη χορήγηση αδειών μελέτης νεώτερων κινητών πολιτιστικών αγαθών, καθώς και θ) στη συνεργασία για τον σχεδιασμό διακρατικών μορφωτικών προγραμμάτων. 5) Τμήμα Γραμματειακής και Οικονομικής Υποστήριξης, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται οι αρμοδιότητες του αντίστοιχου Τμήματος της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Άρθρο 15 Αρμοδιότητες του Κέντρου Λίθου Το Κέντρο Λίθου λειτουργεί σε επίπεδο τμήματος, το οποίο είναι αρμόδιο για την έρευνα του τρόπου συντήρησης του λίθου των μνημείων, των αρχαιολογικών χώρων και γλυπτών, τη μελέτη της φύσεως, των ιδιοτήτων και των αιτιών φθοράς των λίθων, την ανεύρεση μεθοδολογίας συντήρησης και της επίδρασής τους στις ιδιότητες των λίθων, τις εργαστηριακές και πιλοτικές εφαρμογές συντήρησης, τον περιοδικό έλεγχο των εφαρμογών σε μνημεία, σε αρχαιολογικούς χώρους και γλυπτά, την έρευνα για την συντήρηση προστατευτικών και διακοσμητικών στρωμάτων που σώζονται στις επιφάνειες μνημείων και γλυπτών, την έρευνα για τη συντήρηση κατασκευών από άψητο ή ατελώς ψημένο πηλό, τις εργαστηριακές και πιλοτικές εφαρμογές, καθώς και τον περιοδικό έλεγχο των σχετικών εφαρμογών. Άρθρο 16 Γραμματεία του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου Η Γραμματεία του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (Κ.Α.Σ.) λειτουργεί σε επίπεδο τμήματος. Η οργάνωση και λειτουργία της καθορίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 52, παρ. 5 του Ν. 3028/2002. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Άρθρο 17 Βασική διάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων Η Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: 1) Κεντρική Υπηρεσία: α) Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων β) Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων γ) Διεύθυνση Αναστήλωσης Νεωτέρων και Συγχρόνων Μνημείων δ) Διεύθυνση Τοπογραφήσεων, Φωτογραμμετρίας και Κτηματολογίου ε) Διεύθυνση Μελετών Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων στ) Διεύθυνση Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων ζ) Διεύθυνση Τεχνικών Ερευνών Αναστήλωσης η) Διεύθυνση Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς θ) Γραμματεία Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων 2) Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού του Τμήματος Β΄, Κεφάλαιο Γ του παρόντος (άρθρα 61 - 65). Άρθρο 18 Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων Η Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων συγκροτείται από τα παρακάτω Τμήματα: 1) Τμήμα Μελετών Μνημείων Προϊστορικών Χρόνων, το οποίο είναι αρμόδιο για τα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους της προϊστορικής περιόδου και ειδικότερα για κάθε θέμα που αφορά στις τεχνικές μελέτες στερέωσης, αναστήλωσης, αποκατάστασης, διαμόρφωσης και ανάδειξης των μνημείων, της αρχιτεκτονικής διερεύνησης και τεκμηρίωσης αυτών. 2) Τμήμα Μελετών Κλασικών και Ελληνιστικών Μνημείων, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται αρμοδιότητες αντίστοιχες με εκείνες του Τμήματος Μελετών Μνημείων Προϊστορικών Χρόνων, σε σχέση με τα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους της κλασικής και ελληνιστικής περιόδου. 3) Τμήμα Μελετών Μνημείων Ρωμαϊκής Περιόδου, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται αρμοδιότητες αντίστοιχες με εκείνες του Τμήματος Μελετών Μνημείων Προϊστορικών Χρόνων, σε σχέση με τα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους της ρωμαϊκής περιόδου. 4) Τμήμα Έργων, το οποίο είναι αρμόδιο για κάθε θέμα σχετικά με την εκτέλεση και την επίβλεψη των τεχνικών έργων στερέωσης, αποκατάστασης, αναστήλωσης και ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και μνημειακών συνόλων, καθώς και διαμόρφωσης των αρχαιολογικών χώρων και του περιβάλλοντος των μνημείων χώρου. 5) Τμήμα Γραμματειακής και Οικονομικής Υποστήριξης, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται οι αρμοδιότητες του αντίστοιχου Τμήματος της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Άρθρο 19 Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων Η Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων συγκροτείται από τα παρακάτω Τμήματα: 1) Τμήμα Μελετών Βυζαντινών Μνημείων, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται οι αρμοδιότητες του αντίστοιχου Τμήματος της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων σε σχέση με τα παλαιοχριστιανικά και τα βυζαντινά μνημεία. 2) Τμήμα Μελετών Μεταβυζαντινών Μνημείων, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται οι αρμοδιότητες του αντίστοιχου Τμήματος της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων σε σχέση με τα μεταβυζαντινά μνημεία και τα νεώτερα θρησκευτικά μνημεία. 3) Τμήμα Έργων, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται οι αρμοδιότητες του αντίστοιχου Τμήματος της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων σε σχέση με τα παλαιοχριστιανικά, τα βυζαντινά, τα μεταβυζαντινά και τα νεώτερα θρησκευτικά μνημεία. 4) Τμήμα Γραμματειακής και Οικονομικής Υποστήριξης στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται οι αρμοδιότητες του αντίστοιχου Τμήματος της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Άρθρο 20 Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Νεωτέρων και Συγχρόνων Μνημείων Η Διεύθυνση Αναστήλωσης Νεωτέρων και Συγχρόνων Μνημείων συγκροτείται από τα παρακάτω Τμήματα, στα οποία υπάγονται οι αρμοδιότητες των αντίστοιχων Τμημάτων της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων, σε σχέση με τα νεώτερα και σύγχρονα μνημεία: 1) Τμήμα Μελετών Νεωτέρων Μνημείων, το οποίο είναι αρμόδιο για θέματα σχετικά με χαρακτηρισμένα ή χαρακτηριζόμενα από το Υπουργείο Πολιτισμού διατηρητέα νεώτερα Μνημεία, τα οποία δεν εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων. 2) Τμήμα Μελετών Νεωτέρων και Συγχρόνων Κτιρίων, το οποίο είναι αρμόδιο για μη χαρακτηρισμένα από το Υπουργείο Πολιτισμού ακίνητα μεταγενέστερα του 1830, τα οποία επισκευάζονται είτε για την εξυπηρέτηση αναγκών του Υπουργείου Πολιτισμού είτε για οποιαδήποτε πολιτιστική χρήση, και τα οποία δεν εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Μελετών Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων. 3) Τμήμα Στατικών και Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών, το οποίο είναι αρμόδιο σχετικά με τις στατικές και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες ανέγερσης, επέκτασης, διαρρύθμισης και επισκευής των κτιρίων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των παραπάνω Τμημάτων της Διεύθυνσης αυτής. 4) Τμήμα Έργων, το οποίο είναι αρμόδιο για κάθε θέμα σχετικά με την εκτέλεση και την επίβλεψη των έργων στερέωσης, αποκατάστασης, αναστήλωσης και ανάδειξης νεωτέρων μνημείων, καθώς και για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος των νεωτέρων μνημείων. 5) Τμήμα Γραμματειακής και Οικονομικής Υποστήριξης στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται οι αρμοδιότητες του αντίστοιχου Τμήματος της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Άρθρο 21 Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τοπογραφήσεων, Φωτογραμμετρίας και Κτηματολογίου Η Διεύθυνση Τοπογραφήσεων, Φωτογραμμετρίας και Κτηματολογίου συγκροτείται από τα παρακάτω Τμήματα: 1) Τμήμα Τοπογραφήσεων, το οποίο είναι αρμόδιο για την εγκατάσταση και παρακολούθηση μικρομετρικών δικτύων, την εκπόνηση τοπογραφικών μελετών και εργασιών σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία, ζώνες προστασίας και γενικότερα σε κάθε χώρο, που υπάγεται στο πεδίο αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού. 2) Τμήμα Φωτογραμμετρίας και Φωτογραμμετρικών Αρχείων, το οποίο είναι αρμόδιο για την αποτύπωση με χρήση φωτογραμμετρικών ή άλλων τεχνικών μεθόδων αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων και μνημείων, ζωνών προστασίας και γενικότερα κάθε χώρου που υπάγεται στο πεδίο αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού, καθώς και των κινητών αρχαίων ή άλλων πολιτιστικών αντικειμένων και κειμηλίων. 3) Τμήμα Κτηματολογίου, το οποίο είναι αρμόδιο για τη σύνταξη, την οργάνωση και την τήρηση του κτηματολογίου των ακινήτων του Υπουργείου Πολιτισμού σε εθνική κλίμακα, σε περιοχές αρμοδιότητας αυτού, καθώς επίσης για οποιοδήποτε θέμα αφορά στη σύνδεση του κτηματολογίου του Υπουργείου Πολιτισμού με άλλα αρχεία. 4) Τμήμα Αποτύπωσης και Διασκοπήσεων, το οποίο είναι αρμόδιο για κάθε θέμα σχετικά με τον εντοπισμό και την αποτύπωση των αρχαίων, που βρίσκονται κάτω από το έδαφος και από το νερό, με χρήση οποιασδήποτε πρόσφορης μεθόδου, καθώς και για κάθε θέμα, που αφορά στις σχετικές με το αντικείμενο αυτό μελέτες. 5) Τμήμα Γραμματειακής και Οικονομικής Υποστήριξης, το οποίο έχει τις αρμοδιότητες του αντίστοιχου Τμήματος της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Άρθρο 22 Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Μελετών Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων Η Διεύθυνση Μελετών Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων συγκροτείται από τα παρακάτω Τμήματα και Γραφεία: 1) Τμήμα Αρχιτεκτονικών Μελετών, το οποίο είναι αρμόδιο για κάθε θέμα σχετικά με τις αρχιτεκτονικές μελέτες ανέγερσης, επέκτασης, διαρρύθμισης και επισκευής των Μουσείων και των Πολιτιστικών Κτιρίων του Υπουργείου Πολιτισμού, καθώς και του περιβάλλοντος χώρου των κτιρίων αυτών, των αρχαιολογικών αποθηκών, των φυλακίων, των χώρων υγιεινής και των λοιπών βοηθητικών κτιρίων, που εξυπηρετούν τους αρχαιολογικούς χώρους. Επίσης είναι αρμόδιο για την αρχιτεκτονική μελέτη κάθε νέας κατασκευής μέσα σε αρχαιολογικούς χώρους, καθώς και για οποιαδήποτε νέα κατασκευή που δεν υπάγεται στις αρμοδιότητες άλλων Διευθύνσεων. Είναι, επίσης, αρμόδιο για θέματα μελετών που αφορούν Μουσεία ή Πολιτιστικά Κτίρια που ανήκουν στο Δημόσιο, σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή σε άλλους φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού ή είναι προγραμματικά συμβεβλημένοι με αυτό, μετά από σχετική εντολή του Υπουργού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 45 του Ν. 3028/2002. 2) Τμήμα Στατικών Μελετών, το οποίο είναι αρμόδιο για κάθε θέμα σχετικά με τις στατικές μελέτες ανέγερσης, επέκτασης, διαρρύθμισης και επισκευής των κτιρίων που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητας του Τμήματος Αρχιτεκτονικών Μελετών. 3) Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών, το οποίο είναι αρμόδιο για κάθε θέμα σχετικά με τις ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες ανέγερσης, επέκτασης, διαρρύθμισης και επισκευής των κτιρίων που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητας του Τμήματος Αρχιτεκτονικών Μελετών. 4) Τμήμα Μελέτης Εσωτερικών Χώρων, το οποίο είναι αρμόδιο για κάθε θέμα σχετικά με τις μελέτες εσωτερικών χώρων και επιπλώσεων των χώρων των κτιρίων που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητας του Τμήματος Αρχιτεκτονικών Μελετών. 5) Τμήμα Κοστολόγησης και Οικονομικών Μελετών, το οποίο είναι αρμόδιο για κάθε θέμα σχετικά με τις οικονομικές μελέτες και τις μελέτες κοστολόγησης ανέγερσης, επέκτασης, διαρρύθμισης, διασκευής και επισκευής των κτιρίων που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητας του Τμήματος Αρχιτεκτονικών Μελετών. 6) Τμήμα Γραμματειακής και Οικονομικής Υποστήριξης, το οποίο έχει τις αρμοδιότητες του αντίστοιχου Τμήματος της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. 7) Γραφείο Ατόμων με Αναπηρίες, το οποίο είναι αρμόδιο για τα θέματα της προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρίες σε κτίρια που στεγάζουν Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού. Συνεργάζεται, επίσης, με τις αρμόδιες Διευθύνσεις για την εξασφάλιση της πρόσβασης Ατόμων με Αναπηρίες σε τόπους ιστορικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και Μουσεία. Άρθρο 23 Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων Η Διεύθυνση Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων συγκροτείται από τα παρακάτω Τμήματα και Γραφεία: 1) Τμήμα Προγραμματισμού και Δημοπράτησης Έργων, το οποίο είναι αρμόδιο για τον προγραμματισμό και τη δημοπράτηση των έργων ανέγερσης, επέκτασης, διαρρύθμισης, επισκευής και διαμόρφωσης εσωτερικών χώρων των Μουσείων και των κτιρίων που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητας του Τμήματος Αρχιτεκτονικών Μελετών της Διεύθυνσης Μελετών Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων. 2) Τμήμα Εκτέλεσης και Επίβλεψης Έργων, το οποίο είναι αρμόδιο για την εκτέλεση και την επίβλεψη των έργων που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητας του Τμήματος Προγραμματισμού και Δημοπράτησης Έργων. 3) Τμήμα Παραλαβής, Συντήρησης και Προμηθειών Έργων, το οποίο είναι αρμόδιο για την παραλαβή, τη συντήρηση, προμήθεια και παροχή υπηρεσιών των έργων της Διεύθυνσης που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητας του Τμήματος Προγραμματισμού και Δημοπράτησης Έργων. 4) Τμήμα Γραμματειακής και Οικονομικής Υποστήριξης, το οποίο έχει τις αρμοδιότητες του αντίστοιχου Τμήματος της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. 5) Τμήμα Οργάνωσης Θεμάτων Ασφαλείας, το οποίο είναι αρμόδιο για θέματα εφαρμογής από τεχνολογικής πλευράς διαδικασιών ασφάλειας και επιτήρησης μνημείων, αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, πολιτιστικών κτιρίων, αρχαιολογικών αποθηκών, φυλακίων και βοηθητικών κτιρίων που εξυπηρετούν τους αρχαιολογικούς χώρους και λοιπών κτιρίων του Υπουργείου Πολιτισμού. 6) Γραφείο Μέριμνας Κτιρίων, το οποίο είναι αρμόδιο για όλα τα θέματα σχετικά με την λειτουργία, συντήρηση και διαχείριση των κτιρίων που στεγάζουν Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού. Άρθρο 24 Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικών Ερευνών Αναστήλωσης Η Διεύθυνση Τεχνικών Ερευνών Αναστήλωσης συγκροτείται από τα παρακάτω Τμήματα: α) Τμήμα Δομικών Ερευνών, το οποίο είναι αρμόδιο για θέματα που ανάγονται στην πραγματοποίηση κάθε είδους ερευνητικών εργασιών και πιλοτικών εφαρμογών για τη βέλτιστη εκτίμηση των φυσικοχημικών και μηχανικών χαρακτηριστικών των δομικών υλικών και συστημάτων του φέροντος οργανισμού των κατασκευών, την αναζήτηση και βελτιστοποίηση υλικών και τεχνικών επισκευής και ενίσχυσης, καθώς και τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας και ανθεκτικότητας των επεμβάσεων. β) Τμήμα Παθολογίας, Ανάλυσης και Διάγνωσης, το οποίο είναι αρμόδιο για θέματα που ανάγονται στην πραγματοποίηση επιστημονικής έρευνας και πιλοτικών εφαρμογών για το σχεδιασμό και βελτιστοποίηση συστημάτων και μεθόδων ενόργανης παρακολούθησης της συμπεριφοράς των κατασκευών, τη διερεύνηση με μη καταστροφικές ή ημικαταστροφικές μεθόδους των αφανών παραμέτρων που την επηρεάζουν, την υπολογιστική προσομοίωση, καθώς και ανάλυση της μηχανικής συμπεριφοράς του φέροντος οργανισμού των μνημείων σε στατικές και δυναμικές καταπονήσεις. γ) Τμήμα τεκμηρίωσης και περιοδικής παρακολούθησης επεμβάσεων, το οποίο είναι αρμόδιο για θέματα κωδικοποίησης και οργάνωσης βιβλιοθήκης, δημιουργίας αρχείου δομικών υλικών και κατασκευαστικών τεχνικών των μνημείων και ηλεκτρονικής βάσεως δεδομένων κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση και παραλαβή των έργων, με σκοπό την τεκμηριωμένη αποτίμηση της αποτελεσματικότητας και ανθεκτικότητας στο χρόνο των υλικών και τεχνικών επισκευής και η μέριμνα για την έγκαιρη λήψη των αναγκαίων μέτρων. δ) Τμήμα τεχνικών προδιαγραφών, προτύπων και ποιότητας, το οποίο είναι αρμόδιο για θέματα σύνταξης τεχνικών οδηγιών - προδιαγραφών και την προώθηση της προτυποποίησής τους, για την εξασφάλιση της ποιότητας των στερεωτικών επεμβάσεων, με βάση τις πρακτικές συστάσεις που θα προέρχονται από τα ανωτέρω τρία τμήματα και τη διεθνή εμπειρία, στον έλεγχο της ποιότητας κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, και στη δημιουργία βάσης δεδομένων για τη συνεχή ενημέρωση με στοιχεία παρεμφερών οδηγιών, προδιαγραφών και προτύπων που εφαρμόζονται διεθνώς. ε) Τμήμα Γραμματειακής και Οικονομικής Υποστήριξης, το οποίο έχει τις αρμοδιότητες του αντίστοιχου Τμήματος της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Άρθρο 25 Διάρθρωση και Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς Η Διεύθυνση Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς συγκροτείται από τα παρακάτω τμήματα: α) Τμήμα Προστασίας Νεωτέρων Μνημείων, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται τα θέματα που αφορούν στην κήρυξη, προστασία, ανάδειξη, διαμόρφωση, διαχείριση, καταγραφή και αρχειοθέτηση νεωτέρων μνημείων, παλαιοτέρων των εκάστοτε τελευταίων 100 ετών και ιστορικών τόπων, πλην εκείνων της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 8 του παρόντος, στην έκδοση καταλόγων και δημοσιευμάτων, στην προβολή νεωτέρων πολιτιστικών αγαθών με κάθε πρόσφορο μέσο και στη συνεργασία στο σχεδιασμό διακρατικών συμφωνιών. β) Τμήμα Προστασίας Μνημείων Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής, με αρμοδιότητες αντίστοιχες του προαναφερόμενου τμήματος, όσον αφορά στα νεώτερα μνημεία των εκάστοτε τελευταίων 100 ετών. γ) Τμήμα Προστασίας Μνημείων Τεχνικού Πολιτισμού, με αρμοδιότητες αντίστοιχες του α΄ τμήματος που έχουν σχέση με μνημεία Βιομηχανικής Αρχιτεκτονικής και τεχνικού πολιτισμού. δ) Τμήμα Γραμματειακής και Οικονομικής Υποστήριξης, το οποίο έχει τις αρμοδιότητες του αντίστοιχου Τμήματος της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Άρθρο 26 Γραμματεία Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων Η Γραμματεία του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ) λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος. Η οργάνωση και λειτουργία της καθορίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 52, παρ. 2 του Ν. 3028/2002. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Άρθρο 27 Βασική Διάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού Η Γενική Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: 1) Διεύθυνση Γραμμάτων 2) Διεύθυνση Θεάτρου και Χορού 3) Διεύθυνση Μουσικής 4) Διεύθυνση Εικαστικών Τεχνών 5) Διεύθυνση Κινηματογράφου και οπτικοακουστικών μέσων 6) Διεύθυνση Πολιτιστικών Δράσεων Άρθρο 28 Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Γραμμάτων Η Διεύθυνση Γραμμάτων συγκροτείται από τα παρακάτω Τμήματα: 1) Τμήμα Προστασίας και Ανάπτυξης των Ελληνικών Γραμμάτων, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται η μελέτη και η μέριμνα για την ανάπτυξη των ελληνικών γραμμάτων, της λογοτεχνικής δημιουργίας και παραγωγής, η ενίσχυση της έκδοσης έργων, η μέριμνα υπέρ των δημιουργών αυτών, συμπεριλαμβανομένων και των συγγραφέων έργων αναφερομένων στον πολιτισμό της αρχαίας, μεσαιωνικής ή νεώτερης Ελλάδας, η μελέτη συναφών με το βιβλίο θεμάτων και η λήψη μέτρων για την διάδοση του βιβλίου στην Ελλάδα, η ενίσχυση της μετάφρασης και της έκδοσης στην ελληνική έργων ευρύτερου θεωρητικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος της διεθνούς βιβλιογραφίας και γενικότερα η ενίσχυση της έκδοσης έργων, πρωτοτύπων ή μεταφρασμένων που εξυπηρετούν πολιτιστικούς σκοπούς, καθώς και η υλοποίηση των μορφωτικών προγραμμάτων στον τομέα των ελληνικών γραμμάτων. 2) Τμήμα Εποπτείας, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται η εποπτεία και η ενίσχυση σωματείων και ενώσεων λογοτεχνών της χώρας, του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου και άλλων συναφών φορέων του Βιβλίου και των Γραμμάτων γενικότερα, η προμήθεια βιβλίων και η προώθησή τους σε εκπαιδευτικούς και μορφωτικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού, η ενίσχυση περιοδικών συγγραμμάτων που αναφέρονται στη λογοτεχνία, τη φιλολογία, την ιστορία, την τέχνη γενικά ή άλλων περιοδικών που εξυπηρετούν την πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, καθώς και ο προγραμματισμός και η εκτέλεση κοινών πολιτιστικών προγραμμάτων σε συνεργασία με τους παραπάνω φορείς. 3) Τμήμα Προβολής της Ελληνικής Γραμματείας, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται η ενίσχυση λογοτεχνικών φορέων και επαγγελματικών ενώσεων, εκδοτών, βιβλιοπωλών κλπ για την οργάνωση εκθέσεων βιβλίου στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η μέριμνα για την ελληνική συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις βιβλίου στο εξωτερικό, η υλοποίηση προγραμμάτων για την διάδοση των νεοελληνικών σπουδών σε ξένα πανεπιστήμια και ιδρύματα, η ενίσχυση της μετάφρασης και έκδοσης έργων της νεοελληνικής λογοτεχνίας σε ξένες γλώσσες και γενικότερα η προβολή σε διακρατικό και διεθνές επίπεδο των Ελληνικών Γραμμάτων. 4) Τμήμα Συνεδρίων, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται η μελέτη, η οργάνωση, η εποπτεία και η ενίσχυση εθνικών και διεθνών συνεδρίων, που προάγουν τις επιστήμες, τις καλές τέχνες και εν γένει τον πολιτισμό, η προβολή, η ενημέρωση, η αποτύπωση, και η αξιολόγηση της συνεδριακής κίνησης της χώρας με σκοπό την ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισμού, καθώς και η υλοποίηση μορφωτικών προγραμμάτων στον τομέα των συνεδρίων. Άρθρο 29 Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Θεάτρου και Χορού Η Διεύθυνση Θεάτρου και Χορού συγκροτείται από τα παρακάτω Τμήματα: 1) Τμήμα Θεάτρου, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται η μελέτη και η μέριμνα για την ενίσχυση, ανάπτυξη και διάδοση του θεάτρου, της θεατρικής συγγραφής και του θεατρικού μεταφραστικού έργου, η ενίσχυση και εποπτεία των σχετικών πολιτιστικών εκδηλώσεων, η εποπτεία, ο έλεγχος και η μέριμνα για την ενίσχυση των Κρατικών Θεάτρων, του Θεατρικού Μουσείου και λοιπών Μουσείων και Συλλόγων θεατρικού περιεχομένου, των ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ή άλλων περιφερειακών θεάτρων και γενικά θεατρικών ομάδων ή άλλων φορέων που ασχολούνται με την ανάπτυξη και διάδοση της θεατρικής τέχνης, η μέριμνα για τη θεατρική στέγη, καθώς και η υλοποίηση των μορφωτικών προγραμμάτων στον τομέα του Θεάτρου. 2) Τμήμα Χορού, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται η μελέτη και η μέριμνα για την ενίσχυση, ανάπτυξη και διάδοση του Χορού, η υποστήριξη και η μέριμνα για την ενίσχυση των σχετικών πολιτιστικών εκδηλώσεων, η μέριμνα για την ενίσχυση φορέων που ασχολούνται με την ανάπτυξη και τη διάδοση της χορευτικής τέχνης, η εποπτεία, ο έλεγχος και η μέριμνα ενίσχυση της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης ή άλλων συναφών φορέων Χορού, καθώς και η υλοποίηση των μορφωτικών προγραμμάτων στον τομέα του Χορού. 3) Τμήμα Εκπαίδευσης Θεάτρου και Χορού, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται η μελέτη και η μέριμνα για την εκπαίδευση στους τομείς του Θεάτρου και του Χορού, για την επιμόρφωση και μετεκπαίδευση των σπουδαστών ή διακρινομένων στους τομείς αυτούς, η εποπτεία, παρακολούθηση, επιθεώρηση και η μέριμνα για την ενίσχυση των σχολών θεάτρου και χορού, η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των Σχολών Δραματικής Τέχνης και των Σχολών Χορού. Άρθρο 30 Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Μουσικής Η Διεύθυνση Μουσικής συγκροτείται από τα παρακάτω Τμήματα: 1) Τμήμα Έντεχνης Μουσικής και Λυρικής Τέχνης, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται η μελέτη και η λήψη μέτρων για την ενίσχυση, ανάπτυξη και διάδοση της έντεχνης μουσικής, της λυρικής τέχνης και της ελληνικής μουσικής δημιουργίας, η δημιουργία αρχείου Ελλήνων δημιουργών, μουσικής βιβλιοθήκης και μουσικών εκδόσεων, η εποπτεία, ο έλεγχος και η μέριμνα για την ενίσχυση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, της Ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, των Ειδικών Ταμείων Οργάνωσης Συναυλιών των Κρατικών Ορχηστρών Αθηνών και Θεσσαλονίκης, της Κρατικής Ορχήστρας Ελληνικής Μουσικής, της Ορχήστρας των Χρωμάτων, της Ορχήστρας Φίλων της Μουσικής Η Καμεράτα και λοιπών συναφών φορέων, η ενίσχυση σχετικών πολιτιστικών εκδηλώσεων, η υλοποίηση των μορφωτικών προγραμμάτων στον τομέα της Έντεχνης Μουσικής και της Λυρικής Τέχνης, καθώς και σε κάθε άλλο θέμα συναφές με το αντικείμενο του Τμήματος. 2) Τμήμα Βυζαντινής Μουσικής, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται η μελέτη και η μέριμνα για την ενίσχυση, ανάπτυξη και διάδοση της Βυζαντινής, ιδίως της Εκκλησιαστικής, Μουσικής, για τη δημιουργία αρχείου του σωζόμενου γραπτού και ηχητικού υλικού, καθώς και για την πραγματοποίηση, προώθηση και μέριμνα για την ενίσχυση σχετικών εκδόσεων, δισκογραφήσεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων με θέματα από την μουσική παράδοση. 3) Τμήμα Μουσικής Εκπαίδευσης, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται η μελέτη και η μέριμνα για την εκπαίδευση στον τομέα της Μουσικής, για την επιμόρφωση και μετεκπαίδευση των σπουδαστών ή διακρινόμενων στον τομέα αυτό, η εποπτεία, παρακολούθηση, επιθεώρηση και η μέριμνα για την ενίσχυση των δημοτικών ή ιδιωτικών μουσικών εκπαιδευτηρίων και η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τέτοιων εκπαιδευτηρίων. Άρθρο 31 Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εικαστικών Τεχνών Η Διεύθυνση Εικαστικών Τεχνών συγκροτείται από τα παρακάτω Τμήματα: 1) Τμήμα Εικαστικής Δημιουργίας, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται: α) Η μελέτη και η μέριμνα για την ενίσχυση και ανάπτυξη των εικαστικών τεχνών, για τη διαφύλαξη και προστασία των δημιουργημάτων των Ελλήνων Καλλιτεχνών, για τη δημιουργία αρχείου Ελλήνων δημιουργών και τεκμηρίωσης του έργου τους, για θέματα χορηγιών και διακίνησης έργων τέχνης, για τη φιλοτέχνηση και την τοποθέτηση εικαστικών έργων σε δημόσιους χώρους και δημόσια κτίρια. β) Η μέριμνα για την προώθηση θεμάτων σχετικών με την εκπαίδευση και κατάρτιση στον τομέα των εικαστικών τεχνών. γ) Η μελέτη και η μέριμνα για τη δημιουργία μνημείων και για την προσαρμογή τους στο φυσικό και ιστορικό περιβάλλον, για την ανέγερση μνημείων, ηρώων, ανδριάντων και άλλων σχετικών γλυπτικών συνθέσεων, καθώς και για τη συντήρηση αυτών. δ) Ο έλεγχος και η εποπτεία του Προπαρασκευαστικού και Επαγγελματικού Σχολείου Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου και του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος καθώς και λοιπών συναφών φορέων. 2) Τμήμα Προώθησης της Σύγχρονης Τέχνης, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται η μελέτη και η μέριμνα για την διάδοση και προβολή των εικαστικών τεχνών, η μέριμνα για την ενίσχυση των σχετικών φορέων, ο σχεδιασμός και η πραγματοποίηση εκθέσεων και λοιπών εικαστικών εκδηλώσεων και η έκδοση των σχετικών καταλόγων, καθώς και η υλοποίηση των μορφωτικών προγραμμάτων στον Τομέα των Εικαστικών Τεχνών. 3) Τμήμα Μουσείων Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης, Πινακοθηκών και Συλλογών, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται η έγκριση ίδρυσης νέων μουσείων, η μέριμνα για την ενίσχυση, τη λειτουργία, τον έλεγχο και την εποπτεία του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, της Εθνικής Πινακοθήκης και Μουσείου Αλ. Σούτζου, των Πινακοθηκών της Ελλάδας και κάθε άλλου εικαστικού φορέα που έχει το χαρακτήρα Πινακοθήκης, Μουσείου ή Συλλογής, η διαχείριση, αξιοποίηση και προβολή των έργων τέχνης που αποκτώνται με κάθε τρόπο, η τήρηση αρχείου των έργων αυτών, καθώς και η επιμόρφωση του προσωπικού των Μουσείων και η συνεργασία στο σχεδιασμό διακρατικών μορφωτικών προγραμμάτων. 4) Τμήμα Φωτογραφίας, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται: α) Η μελέτη και η μέριμνα για την ενίσχυση, ανάπτυξη, διάδοση και προβολή του φωτογραφικού μέσου, ως μέσου έκφρασης με πολιτιστική και καλλιτεχνική αξία, του έργου των Ελλήνων καλλιτεχνών φωτογράφων και της παραγωγής αυτού, ο σχεδιασμός και η πραγματοποίηση εκθέσεων και άλλων σχετικών εκδηλώσεων, η μέριμνα για την καθιέρωση κινήτρων ανάπτυξης της καλλιτεχνικής φωτογραφίας μέσω διαγωνισμών, βραβεύσεων, αγοράς έργων και κάθε άλλου πρόσφορου μέσου, η δημιουργία αρχείου των Ελλήνων Φωτογράφων δημιουργών, Μουσείων, βιβλιοθηκών και εκθεσιακών χώρων, η υποστήριξη εκδόσεων που παρουσιάζουν το έργο των Ελλήνων καλλιτεχνών φωτογράφων στο εσωτερικό και το εξωτερικό, καθώς και η υποστήριξη μεταφράσεων και εκδόσεων σημαντικών έργων σχετικών με τη φωτογραφία. β) Ο έλεγχος και η εποπτεία του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, καθώς και λοιπών φορέων, που ασχολούνται κυρίως με την καλλιτεχνική φωτογραφία. Άρθρο 32 Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Κινηματογράφου και Οπτικοακουστικών Μέσων Η Διεύθυνση Κινηματογράφου και Οπτικοακουστικών Μέσων συγκροτείται από τα παρακάτω Τμήματα: 1) Τμήμα Οπτικοακουστικών Μέσων και Κινηματογραφικής Τέχνης, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται η παρακολούθηση, μελέτη και λήψη μέτρων για την προώθηση και ανάπτυξη του Ελληνικού Κινηματογράφου, η εκπόνηση στατιστικών και άλλου είδους μελετών για την κινηματογραφία, η εποπτεία και η μέριμνα για την ενίσχυση του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου και του Εθνικού Κινηματογραφικού Αρχείου, των Κινηματογραφικών Λεσχών και της Ομοσπονδίας αυτών, της Ταινιοθήκης της Ελλάδας και των ανά τη χώρα ταινιοθηκών καθώς και η μέριμνα για τη φύλαξη, συντήρηση και ανάπτυξη της Ταινιοθήκης του Υπουργείου Πολιτισμού, η εποπτεία, ο έλεγχος και η μέριμνα για την ενίσχυση του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και γενικότερα των Φεστιβάλ Κινηματογράφου, η απονομή κρατικών βραβείων ποιότητας και διακρίσεων ποιότητας σε ελληνικές κινηματογραφικές ταινίες, η χορήγηση βεβαιώσεων επαγγελματικής ιδιότητας, καθώς και η χορήγηση βεβαίωσης για ατελή εισαγωγή κινηματογραφικών ειδών. 2) Τμήμα Προβολής Κινηματογραφικών Ταινιών, Εποπτείας και Ενίσχυσης Κινηματογραφικών Αιθουσών, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται η μέριμνα για την κατάταξη των κινηματογραφικών ταινιών σε κατηγορίες, η μέριμνα για τον κανονισμό λειτουργίας των αιθουσών κινηματογράφου και την αναγνώριση των αιθουσών τέχνης, τον χαρακτηρισμό κινηματογραφικών ταινιών ως Ελληνικών, το κινηματογραφικό ενέχυρο, η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 του Ν. 1866/99, η οργάνωση, λειτουργία και ενίσχυση του Δικτύου των Δημοτικών Κινηματογράφων, η ανάθεση παραγωγής, η ενίσχυση και η διακίνηση κινηματογραφικών ταινιών πολιτιστικού περιεχομένου, η μέριμνα για την επιστροφή του φόρου στους παραγωγούς, αιθουσάρχες και στα γραφεία διανομής κινηματογραφικών ταινιών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, η μέριμνα για την ενίσχυση Οργανισμών, Σωματείων, Συλλόγων, Αστικών Εταιρειών και λοιπών νομικών προσώπων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης. 3) Τμήμα Κινηματογραφικής Εκπαίδευσης, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται η μελέτη και η μέριμνα για την εκπαίδευση στον τομέα του Κινηματογράφου, για την επιμόρφωση και μετεκπαίδευση των σπουδαστών ή διακρινομένων ατόμων στον τομέα αυτό, η εποπτεία, παρακολούθηση, επιθεώρηση και η μέριμνα για την ενίσχυση των δημοτικών ή ιδιωτικών κινηματογραφικών εκπαιδευτηρίων και η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τους. Άρθρο 33 Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Πολιτιστικών Δράσεων Η Διεύθυνση Πολιτιστικών Δράσεων συγκροτείται από τα παρακάτω τμήματα: 1) Τμήμα Φεστιβάλ και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται: α) Η μελέτη, η οργάνωση, η εποπτεία και η ενίσχυση Φεστιβάλ και άλλων συναφών πολιτιστικών εκδηλώσεων ποικίλου περιεχομένου. β) Η μελέτη, η εισήγηση και οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων διεθνούς ή πανελληνίου χαρακτήρα. γ) Η εισήγηση, κατάρτιση και παρακολούθηση Προγραμματικών Συμβάσεων με Ο.Τ.Α., Ν.Π.Ι.Δ. και Ν.Π.Δ.Δ. που έχουν ως αντικείμενο την οργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων ποικίλου περιεχομένου και μόνιμου χαρακτήρα στην Ελληνική Επικράτεια και εντάσσονται στο Δίκτυο Πολιτιστικής Οργάνωσης και Διαχείρισης. δ) Η μέριμνα για την επιχορήγηση Ο.Τ.Α., οργανισμών, σωματείων, συλλόγων, εταιρειών και λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. συναφών με το αντικείμενο του Τμήματος. ε) Η συγκέντρωση, διαχείριση και συντήρηση των υλικών για τη διεξαγωγή των εκδηλώσεων. στ) Η μέριμνα για τη δημιουργία αρχείου των Φεστιβάλ. ζ) Η υλοποίηση μορφωτικών προγραμμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος. 2) Τμήμα Πολιτιστικών Κέντρων, Ο.Τ.Α., Σωματείων και Ιδρυμάτων, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται: α) Η εποπτεία και ο έλεγχος των πολιτιστικών κέντρων της χώρας, η δια παντός μέσου ενίσχυση της ίδρυσης του εξοπλισμού και της υπ αυτών αναπτυσσόμενης δραστηριότητας. β) Η εποπτεία, ο έλεγχος και η ενίσχυση των σωματείων, οργανισμών, συλλόγων, εταιρειών και ιδρυμάτων για την εν γένει δραστηριότητά τους, πλην εκείνων που υπάγονται θεματικά στις καθ ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις. γ) Η μέριμνα για την επιχορήγηση Ο.Τ.Α., συλλόγων, σωματείων, οργανισμών, εταιρειών, ιδρυμάτων και λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. συναφών με το αντικείμενο του Τμήματος. δ) Η μέριμνα για τη δημιουργία αρχείου των υφισταμένων πολιτιστικών κέντρων, ιδρυμάτων, σωματείων, οργανισμών, συλλόγων, εταιρειών κ.λ.π. 3) Τμήμα Επικράτειας Πολιτισμού, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η καταγραφή (συμβατική και ψηφιακή) των φορέων που μετέχουν στα δίκτυα της Επικράτειας Πολιτισμού, η καταγραφή των προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτει το Υπουργείο Πολιτισμού, τόσο στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς, όσο και στον τομέα της πολιτιστικής ανάπτυξης, η διαμόρφωση, τροφοδότηση και λειτουργία σχετικής βάσης δεδομένων και η υποστήριξη της ενιαίας επικοινωνιακής προβολής των δικτύων της Επικράτειας Πολιτισμού. Στην αρμοδιότητα του τμήματος αυτού υπάγεται, επίσης, και η καταγραφή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των νομικών τους προσώπων για όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με το Υπουργείο Πολιτισμού και τους εποπτευόμενους από αυτό ή προγραμματικά συμβεβλημένους μ αυτό φορείς και ιδίως με προγραμματικές συμβάσεις και αιτήματα χρηματοδότησης φορέων ή εκδηλώσεων της Επικράτειας Πολιτισμού. Τα καθ΄ ύλην αρμόδια Τμήματα των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού, καθώς και η Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων είναι αρμόδιες για τον συντονισμό και τη γραμματειακή εξυπηρέτηση των δικτύων της Επικράτειας Πολιτισμού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Άρθρο 34 Βασική διάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: 1) Διεύθυνση Διοικητικού 2) Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων 3) Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 4) Διεύθυνση Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 5) Διεύθυνση Οργάνωσης, Εκπαίδευσης και Απλούστευσης Διαδικασιών 6) Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων 7) Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης 8) Τμήμα Γενικής Μέριμνας και Κίνησης Αυτοκινήτων Άρθρο 35 Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικού Η Διεύθυνση Διοικητικού συγκροτείται από τα παρακάτω Τμήματα: 1) Τμήμα Διοίκησης Μονίμου Προσωπικού, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται: α) Ο χειρισμός όλων των θεμάτων της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού των Γραφείων της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, του μόνιμου προσωπικού, του προσωπικού με έμμισθη εντολή, καθώς και του προσωπικού με θητεία του Υπουργείου. β) Η μέριμνα για τη συγκρότηση και σύνθεση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων, των Τοπικών Συμβουλίων Μνημείων, του Τεχνικού Συμβουλίου και του Συμβουλίου Μουσείων. γ) Η μέριμνα για την συγκρότηση και σύνθεση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων του Υπουργείου Πολιτισμού και των εποπτευομένων απ΄ αυτό Δημοσίων Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. δ) Η μέριμνα για την συγκρότηση και σύνθεση των συλλογικών οργάνων διοίκησης νομικών προσώπων που ελέγχονται και εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού, όπως του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, του Οργανισμού Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης, του Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών ΄Εργων, του Οργανισμού Προβολής του Ελληνικού Πολιτισμού, του Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων κ.ά. ε) Η μέριμνα για τη συγκρότηση και σύνθεση Ομάδων Εργασίας και Επιτροπών. στ) Ο έλεγχος για την τήρηση του ωραρίου εργασίας όλων των υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου. ζ) Η μέριμνα για τη φύλαξη των κτιρίων και χώρων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου. 2) Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται τα θέματα της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, εκτός του ωρομισθίου προσωπικού. 3) Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού Εποπτευομένων Φορέων, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται: α) τα θέματα της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού των Δημοσίων Υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ., που εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού, και δε διαθέτουν δική τους υπηρεσιακή μονάδα, αρμόδια για τα θέματα αυτά, και β) η μέριμνα για τη συγκρότηση και σύνθεση των συλλογικών οργάνων των εποπτευομένων από το Υπουργείο Δημοσίων Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων, εκτός των υπαγομένων στην αρμοδιότητα του Α΄ Τμήματος, καθώς και των Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού. 4) Τμήμα Γραμματείας, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται η τήρηση του γενικού πρωτοκόλλου και ευρετηρίου του Υπουργείου, η παραλαβή, πρωτοκόλληση, διακίνηση και διεκπεραίωση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας, κοινής και εμπιστευτικής, του Υπουργείου, των τηλεγραφημάτων και τηλετυπικών σημάτων, η βεβαίωση της ακρίβειας των αντιγράφων των εγγράφων, καθώς και η βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του προσωπικού και των πολιτών. 5) Τμήμα Μητρώου και Αρχείου, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται η τήρηση και ενημέρωση των προσωπικών μητρώων και των ατομικών φακέλων των υπαλλήλων, για τους οποίους είναι αρμόδια τα Τμήματα Διοίκησης Μονίμου Προσωπικού, Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου και Προσωπικού Εποπτευομένων Φορέων, καθώς και η τήρηση του αρχείου αλληλογραφίας της Διεύθυνσης Διοικητικού. Άρθρο 36 Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων Η Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων συγκροτείται από τα παρακάτω Τμήματα: 1) Τμήμα Αποδοχών και Τακτικού Προϋπολογισμού, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται: α) Η συγκέντρωση, επεξεργασία και ανάλυση των Προγραμμάτων που προτείνονται από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου και τα οποία εντάσσονται στις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού. β) Η κατάρτιση του Τακτικού Προϋπολογισμού και η υποβολή του στο αρμόδιο Υπουργείο για έγκριση. γ) Η κατανομή των πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού και η εκτέλεση αυτού. δ) Η εκκαθάριση των αποδοχών του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού, καθώς και των εποπτευομένων Δημοσίων Υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ. που εντάσσονται στο Διατραπεζικό Σύστημα ¨ΔΙΑΣ¨. ε) Η εκκαθάριση αποδοχών των υπαλλήλων των Γραφείων Υπουργού, Υφυπουργών, Γενικών Γραμματέων και Ειδικών Γραμματέων. στ) Η εκκαθάριση των προσθέτων αμοιβών και αποζημιώσεων των υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και των ιδιωτών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες στο Υπουργείο Πολιτισμού. ζ) Η διαδικασία αποστολής υπαλλήλων και ιδιωτών στο εξωτερικό, η εκκαθάριση των δαπανών αυτών, καθώς και η εκκαθάριση των δαπανών των μετακινουμένων στο εσωτερικό υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου και ιδιωτών για εκτέλεση υπηρεσίας. η) Η εκκαθάριση των ενοικίων των καταστημάτων των Κεντρικών, Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου, καθώς και η διαδικασία μισθώσεως οικημάτων για τη στέγαση των Υπηρεσιών αυτού και κατανομής των χώρων. θ) Η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής σε βάρος των οικείων πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού. ι) Η μεταβίβαση πιστώσεων με επιτροπικά εντάλματα στις Νομαρχίες που εδρεύουν οι Ειδικές και οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού. 2) Τμήμα Προμηθειών και Εκκαθάρισης Δαπανών, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται: α) Ο έλεγχος των δικαιολογητικών των δαπανών που προκαλούνται από τις Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού και η προώθησή τους στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου για την πληρωμή των δικαιούχων. β) Ο έλεγχος των δικαιολογητικών των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής (ΧΕΠ) για δαπάνες της Κεντρικής Υπηρεσίας και η προώθησή τους στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου. γ) Η κατάρτιση του ετησίου προγράμματος προμηθειών όλων των Υπηρεσιών του Υπουργείου και η εκτέλεση του μέρους που αφορά στην λειτουργία της Κεντρικής Υπηρεσίας. δ) Η μέριμνα για την συντήρηση και επισκευή του κεφαλαιουχικού εξοπλισμού της Κεντρικής Υπηρεσίας (Η/Υ, γραφομηχανές κ.λ.π.) και η τήρηση σχετικού αρχείου. ε) Η μέριμνα για την αντιμετώπιση θεμάτων τηλεπικοινωνίας, φωτισμού και ύδρευσης όλων των Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού. στ) Η διαχείριση του αναλώσιμου και μη υλικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού. ζ) Η σύσταση ειδικών διαχειρίσεων σε Διευθύνσεις του Υπουργείου, κατόπιν αιτιολογημένων προτάσεών τους, για υλικά που προορίζονται για ειδικές χρήσεις, και ιδίως για πίνακες και βιβλία. η) Η μέριμνα για προμήθεια και έγκριση κυκλοφορίας οχημάτων, καθώς και η τήρηση σχετικού μητρώου για όλες τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού. θ) Η αποδοχή δωρεών για λογαριασμό του Υπουργείου. ι) Η διενέργεια προμηθειών και ανάθεση εργασιών για λειτουργικούς σκοπούς, οι δαπάνες των οποίων βαρύνουν τον Τακτικό Προϋπολογισμό και τον Προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας. ια) Η επιχορήγηση νομικών προσώπων από πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού. 3) Τμήμα Δημοσίων Επενδύσεων και Οικονομικής Εποπτείας Νομικών Προσώπων, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται: α) Η εκτέλεση του Προϋπολογισμού του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.). β) Ο ορισμός υπολόγων - διαχειριστών των έργων Συλλογικών Αποφάσεων του προγράμματος. γ) Ο προέλεγχος των υποβαλλομένων, από τις Υπηρεσίες που εδρεύουν στο Νομό Αττικής, δικαιολογητικών δαπανών του Π.Δ.Ε. και η διαβίβασή τους στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου. δ) Η παρακολούθηση της απορρόφησης των πιστώσεων του Π.Δ.Ε. ε) Η ενημέρωση λογαριασμών κίνησης Έργων και λογαριασμών Υπολόγων - Διαχειριστών όλων των Υπηρεσιών του Υπουργείου που χρηματοδοτούνται από το Π.Δ.Ε., με παράλληλη καταχώρηση των ΕΧΤRΑΙΤS Τραπέζης Ελλάδος. στ) Ο ορισμός Υπολόγων - Διαχειριστών για πιστώσεις του ΤΔΠΕΑΕ. ζ) Η εισήγηση για την έγκριση ή μη των υποβαλλομένων προϋπολογισμών των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο. η) Η εισήγηση για την έγκριση ή μη Απολογισμών - Ισολογισμών των εποπτευομένων Νομικών Προσώπων. θ) ΟΙ επιχορηγήσεις νομικών προσώπων από πιστώσεις του Π.Δ.Ε.. 4) Τμήμα Ειδικού Λογαριασμού, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται η μέριμνα για την πίστωση του Ειδικού Λογαριασμού, η έκδοση των αποφάσεων χρηματοδοτήσεων Υπηρεσιών του Υπουργείου και επιχορηγήσεων κάθε είδους φορέων, καθώς και η διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων σε υπολόγους διαχειριστές του Υπουργείου που διαχειρίζονται πιστώσεις του Ειδικού Λογαριασμού, κατόπιν σχετικής εντολής του Υπουργού Πολιτισμού. Άρθρο 37 Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης συγκροτείται από τα παρακάτω Τμήματα: 1) Τμήμα Προγραμματισμού, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται η συγκέντρωση, επεξεργασία και ανάλυση των προτεινομένων από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Προγραμμάτων που εντάσσονται στις πιστώσεις του ΠΔΕ, εκτός των κοινοτικών προγραμμάτων, η κατάρτιση του ΠΔΕ, η κατανομή των πιστώσεων του ΠΔΕ στους φορείς εκτέλεσης έργων, η κατάρτιση του ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Υπουργείου Πολιτισμού, καθώς και η μέριμνα για την έκδοση από την Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων αποφάσεων χρηματοδοτήσεων και επιχορηγήσεων σε βάρος των πιστώσεων του Ειδικού Λογαριασμού. 2) Τμήμα Μελετών, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται η συγκέντρωση, επεξεργασία, ανάλυση και αξιολόγηση των αναγκαίων στοιχείων για τη διαμόρφωση της πολιτικής του Υπουργείου Πολιτισμού και τον προσδιορισμό, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, των ειδικότερων στόχων και επιδιώξεων αυτού, καθώς και η έρευνα για τη δυνατότητα συνεργασίας των Υπηρεσιών του Υπουργείου με ιδιώτες ή εξειδικευμένο προσωπικό και λοιπούς φορείς για την ανάθεση και εκτέλεση υπ΄ αυτών μελετών και δραστηριοτήτων σχετικών με το έργο τους. 3) Τμήμα Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται η μαζική ενημέρωση πληροφοριακών συστημάτων σε ό,τι αφορά στην έκδοση στατιστικών στοιχείων κάθε είδους, στην παρακολούθηση του προγράμματος δράσης του Υπουργείου Πολιτισμού, καθώς και στην μισθοδοσία του προσωπικού αυτού. Άρθρο 38 Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Η Διεύθυνση Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών συγκροτείται από τα παρακάτω Τμήματα: 1) Τμήμα Ανάπτυξης και Συντήρησης Εφαρμογών, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται η ανάλυση, η μελέτη, ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός, η βελτίωση, η επέκταση και η συντήρηση των πληροφορικών συστημάτων, η προδιαγραφή, αξιολόγηση και επιλογή των προγραμμάτων εφαρμογών, καθώς και ο έλεγχος συμβατότητας του λογισμικού των συστημάτων πληροφορικής και η τεκμηρίωσή τους. 2) Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται η προδιαγραφή, αξιολόγηση και επιλογή του εξοπλισμού των συστημάτων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, η εγκατάσταση και συντήρηση του εξοπλισμού των συστημάτων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, η παροχή τεχνικής υποστήριξης στις Υπηρεσίες του Υπουργείου και στις Δημόσιες Υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα που εποπτεύονται από το Υπουργείο, σχετικά με θέματα που αφορούν στο αντικείμενο του Τμήματος, καθώς και η τεκμηρίωση του εξοπλισμού των συστημάτων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. 3) Τμήμα Διαδικτύου, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται η μελέτη, ο σχεδιασμός δικτύων για την μεταφορά δεδομένων, ήχου και εικόνας, η εγκατάσταση και η συντήρηση αυτών, η επιλογή, αξιολόγηση και εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού για την διασύνδεση των Υπηρεσιών του Υπουργείου, καθώς και του τηλεπικοινωνιακού υλικού του δικτύου, όπως επίσης και η δημιουργία της ιστοσελίδας του Υπουργείου Πολιτισμού και η εν γένει διαχείριση του ηλεκτρονικού κόμβου αυτού. Άρθρο 39 Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οργάνωσης, Εκπαίδευσης και Ποιότητας Υπηρεσιών Η Διεύθυνση Οργάνωσης, Εκπαίδευσης και Ποιότητας Υπηρεσιών συγκροτείται από τα παρακάτω Τμήματα: 1) Τμήμα Οργάνωσης, Ποιότητας Υπηρεσιών και Νομοθετικού Συντονισμού, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται: α) Η μελέτη και εισήγηση συστημάτων και μεθόδων οργάνωσης και διοίκησης, για την ορθολογική και εκσυγχρονισμένη οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών του Υπουργείου, με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητάς τους. β) Η μελέτη, υπόδειξη και παρακολούθηση εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση γραφειοκρατικών τύπων και διαδικασιών και την κατάργηση περιττών διατυπώσεων, σε συνεργασία με τις καθ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες. γ) Η μέριμνα για την ανάπτυξη και εφαρμογή από τις κατ΄ αντικείμενο αρμόδιες Υπηρεσίες σύγχρονων τεχνικών μεθόδων, ιδίως μέτρησης εργασίας, επιχειρησιακής έρευνας, ανάλυσης κόστους - ωφέλειας, εργονομίας για την αύξηση της παραγωγικότητας. δ) Η νομοτεχνική επεξεργασία των νομοθετικών κειμένων, προεδρικών διαταγμάτων και αποφάσεων κανονιστικού περιεχομένου, καθώς και η μέριμνα για την υπογραφή και δημοσίευση των κειμένων αυτών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ε) Η ταξινόμηση και τήρηση αρχείου φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και η ενημέρωση των Υπηρεσιών του Υπουργείου για τα εκάστοτε δημοσιευόμενα νομοθετικά κείμενα, καθώς και η μέριμνα για την παρακολούθηση της νομοθεσίας και νομολογίας. 2) Τμήμα Προτύπων και Πιστοποίησης, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται: α) Η μέριμνα για την ανάλυση, την τεκμηρίωση, τον καθορισμό προδιαγραφών και προτύπων ποιότητας και ελέγχου του έργου που παράγεται από Υπηρεσιακές μονάδες του Υπουργείου, με σκοπό τη λήψη πιστοποίησης εκ μέρους τρίτων αρμοδίων φορέων. β) Ο καθορισμός συστήματος δεικτών μέτρησης της ποιότητας των δραστηριοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού. 3) Τμήμα Εκπαίδευσης, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται: α) Η μέριμνα για την υποχρεωτική συμμετοχή των δοκίμων υπαλλήλων του Υπουργείου και των εποπτευομένων και ελεγχομένων από αυτό Δημοσίων Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου στην παρακολούθηση των προγραμμάτων εισαγωγικής εκπαίδευσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης. β) Η μέριμνα για την οργάνωση και εκτέλεση προγραμμάτων επιμόρφωσης γενικού ή ειδικού ενδιαφέροντος για τους ανωτέρω υπαλλήλους, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης. γ) Η μέριμνα για την οργάνωση και εκτέλεση προγραμμάτων εξειδίκευσης των υπαλλήλων σε αντικείμενα της Υπηρεσίας. Άρθρο 40 Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων Η Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων συγκροτείται από τα παρακάτω Τμήματα: 1) Τμήμα Διακρατικών Σχέσεων, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται η μέριμνα για την ελληνική παρουσία και συμμετοχή της χώρας σε γεγονότα που αφορούν στο σύγχρονο πολιτισμό στο εξωτερικό, για τη συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού με τις ξένες διπλωματικές αρχές και τα ξένα Πολιτιστικά Ιδρύματα στην Ελλάδα, για την ίδρυση ή εξέλιξη Εδρών και Τμημάτων Ελληνικών Σπουδών σε ξένα Πανεπιστήμια, καθώς και για την κατάρτιση Συμβάσεων εκτελεστικών Προγραμμάτων Διμερούς Πολιτιστικής Συνεργασίας της Ελλάδας με ξένες χώρες και για την παρακολούθηση της εφαρμογής των Προγραμμάτων αυτών. 2) Τμήμα Διεθνών Οργανισμών, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται η μέριμνα για τη συμμετοχή και εκπροσώπηση του Υπουργείου Πολιτισμού στις διαδικασίες κατάρτισης προγραμμάτων πολιτιστικής πολιτικής και συνεργασίας στο πλαίσιο των οργάνων Διεθνών Οργανισμών, και ιδίως των οργάνων του Συμβουλίου της Ευρώπης, της UΝΕSCΟ και της Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας, στις διαδικασίες συγκρότησης δικτύων συνεργασίας μεταξύ των χωρών-μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, της Ελληνικής Επιτροπής Σπουδών ΝΑ Ευρώπης, των Διεθνών Μη Κυβερνητικών Οργανισμών, στη διαδικασία σχεδιασμού και επεξεργασίας κειμένων Διεθνών Συμβάσεων και λοιπών διεθνών κειμένων καθώς και στις δραστηριότητες του θεσμού Παγκόσμια Πολιτιστική Πρωτεύουσα. 3) Τμήμα Απόδημου Ελληνισμού, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η μέριμνα για τη διατήρηση της πολιτισμικής ταυτότητας των Αποδήμων Ελλήνων και για την προώθηση δραστηριοτήτων της σύγχρονης ελληνικής πολιτισμικής παραγωγής στον χώρο του Αποδήμου Ελληνισμού. 4) Τμήμα Επικοινωνίας και Πληροφόρησης, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η παρακολούθηση της πολιτισμικής ζωής της χώρας, η συγκέντρωση στοιχείων για την διεθνή προβολή του σύγχρονου πολιτισμού στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτιστικής πολιτικής, η παροχή πληροφοριών και πολιτιστικού υλικού σε ιδιώτες και σε φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα στον διεθνή χώρο, η μέριμνα για την συγκέντρωση σχετικού πληροφοριακού υλικού προς αξιοποίηση στο διαδίκτυο, καθώς και η επιμέλεια έκδοσης εντύπων ενημέρωσης ξένων παραγόντων στο εσωτερικό και εξωτερικό της χώρας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, εποπτευόμενους από αυτό φορείς, που εδρεύουν στο εξωτερικό, Υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών, ελληνικές διπλωματικές αρχές και Γραφεία Τύπου, στο εξωτερικό. Άρθρο 41 Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Η Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκροτείται από τα παρακάτω Τμήματα: 1) Τμήμα Σχέσεων με τα Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται η μέριμνα για τη συμμετοχή και εκπροσώπηση του Υπουργείου Πολιτισμού στις διαδικασίες που αφορούν στα πολιτιστικά θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των οργάνων της, στις δραστηριότητες του θεσμού Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, στα προγράμματα εθνικής, διασυνοριακής και διαπεριφερειακής συνεργασίας, στο σχεδιασμό για την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη μέριμνα για την επιμόρφωση - μετεκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού, στην παρακολούθηση της προόδου όλων γενικά των έργων υποδομής που αφορούν πολιτιστικές δράσεις και είναι ενταγμένα σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2) Τμήμα Σχέσεων με τις Προεδρεύουσες Χώρες, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται η μέριμνα για τη συμμετοχή και εκπροσώπηση του Υπουργείου Πολιτισμού στις διακρατικές επιτροπές και συμβούλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τη διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων και προτάσεων, καθώς και η μέριμνα, σε συνεργασία με άλλες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, για την διοργάνωση ή συμμετοχή σε διεθνείς συναντήσεις σχετικές με θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού και ιδίως η υποστήριξη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 3) Τμήμα Μελετών και Τεκμηρίωσης, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται η μέριμνα για την τήρηση Αρχείου Τευχών της Επίσημης Εφημερίδας Ε.Ε. και λοιπών Εντύπων και Εκδόσεων Ε.Ε., που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού, καθώς και η πληροφόρηση φορέων και πολιτών επί θεμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 42 Τμήμα Γενικής Μέριμνας και Κίνησης Αυτοκινήτων Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Γενικής Μέριμνας και Κίνησης Αυτοκινήτων υπάγονται: α) Η επιμέλεια της καθαριότητας, της ευταξίας και της ευπρέπειας των κτιρίων και των χώρων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου. β) Η μέριμνα για τη συντήρηση, φύλαξη και κίνηση των οχημάτων που ανήκουν ή έχουν διατεθεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου, καθώς και η προμήθεια καυσίμων γι αυτά. ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Β΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Άρθρο 43 1.Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης και ορίζονται ως ακολούθως: 1)Εφορείες Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, οι οποίες ανέρχονται σε τριάντα εννέα (39). 2)Εφορείες Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, οι οποίες ανέρχονται σε είκοσι οκτώ (28). 2.Οι Εφορείες Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων είναι οι εξής: 1)Α΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων με έδρα την Αθήνα, στην αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτουν η Ακρόπολη, η Αρχαία και Ρωμαϊκή Αγορά, η Βιβλιοθήκη του Αδριανού, οι λόφοι του Φιλοπάππου, της Πνύκας και του Αστεροσκοπείου, ο χώρος επί του οποίου ανεγείρεται το Μουσείο Ακροπόλεως, όπως αυτό ορίζεται από τις αντίστοιχες οικοδομικές γραμμές των οδών Διον. Αρεοπαγίτου, Μητσαίων, Χατζηχρήστου και Μακρυγιάννη, καθώς και τη ζώνη που περικλείεται από τις οδούς Διον. Αρεοπαγίτου, Γαριβάλδη, Μουσών, Παναιτωλίου, Αρακύνθου, Μιρτσιέφσκι, Βουτιέ, Γκίκα Ανταίου, Απολλωνίου, Ακταίου, Ακάμαντος, Αποστόλου Παύλου, κήπου Θησείου, Αδριανού, Άρεως, Πανδρόσου, Αιόλου, Αδριανού, Λυσικράτους και Βύρωνος. 2)Β΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων με έδρα την Αθήνα, στην αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει η περιοχή της Περιφερείας Αττικής, πλην των περιοχών αρμοδιότητος των Εφορειών Α΄, Γ΄ και ΚΣΤ΄. 3)Γ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων με έδρα την Αθήνα, στην αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει ο Δήμος Αθηναίων, πλην της ανωτέρω αναφερόμενης περιοχής αρμοδιότητος της Α΄ Εφορείας, καθώς και οι περιοχές των Δήμων της Δυτικής Αττικής, Ασπροπύργου, Μάνδρας, Μαγούλας, Οινόης, Βιλίων, Ερυθρών, Νέας Περάμου, Μεγάρων και Ελευσίνας. 4)Δ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων με έδρα το Ναύπλιο και αρμοδιότητα που εκτείνεται στο Νομό Αργολίδος. 5)Ε΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων με έδρα την Σπάρτη και αρμοδιότητα που εκτείνεται στο Νομό Λακωνίας. 6)ΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων με έδρα την Πάτρα και αρμοδιότητα που εκτείνεται στο Νομό Αχαΐας. 7)Ζ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων με έδρα την Ολυμπία και αρμοδιότητα που εκτείνεται στο Νομό Ηλείας. 8)Η΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων με έδρα την Κέρκυρα και αρμοδιότητα που εκτείνεται στο Νομό Κέρκυρας. 9)Θ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων με έδρα τη Θήβα και αρμοδιότητα που εκτείνεται στο Νομό Βοιωτίας. 10)Ι΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων με έδρα τους Δελφούς και αρμοδιότητα που εκτείνεται στο Νομό Φωκίδος. 11)ΙΑ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων με έδρα τη Χαλκίδα και αρμοδιότητα που εκτείνεται στο Νομό Ευβοίας. 12)ΙΒ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων με έδρα τα Ιωάννινα και αρμοδιότητα που εκτείνεται στο Νομό Ιωαννίνων. 13)ΙΓ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων με έδρα το Βόλο και αρμοδιότητα που εκτείνεται στο Νομό Μαγνησίας. 14)ΙΔ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων με έδρα τη Λαμία και αρμοδιότητα που εκτείνεται στους Νομούς Φθιώτιδος και Ευρυτανίας. 15)ΙΕ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων με έδρα τη Λάρισα και αρμοδιότητα που εκτείνεται στο Νομό Λαρίσης. 16)ΙΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων με έδρα τη Θεσσαλονίκη και αρμοδιότητα που εκτείνεται στους Νομούς Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής και Κιλκίς. 17)ΙΖ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων με έδρα την Έδεσσα και αρμοδιότητα που εκτείνεται στους Νομούς Πέλλης και Ημαθίας 18)ΙΗ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων με έδρα την Καβάλα και αρμοδιότητα που εκτείνεται στους Νομούς Καβάλας και Δράμας. 19)ΙΘ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων με έδρα την Κομοτηνή και αρμοδιότητα που εκτείνεται στους Νομούς Ροδόπης και Έβρου. 20)Κ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων με έδρα τη Μυτιλήνη και αρμοδιότητα που εκτείνεται στους Νομούς Λέσβου και Χίου. 21)ΚΑ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων με έδρα την Αθήνα και αρμοδιότητα που εκτείνεται στους Νομούς Κυκλάδων και Σάμου. 22)ΚΒ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων με έδρα τη Ρόδο και αρμοδιότητα που εκτείνεται στο Νομό Δωδεκανήσου. 23)ΚΓ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων με έδρα το Ηράκλειο και αρμοδιότητα που εκτείνεται στο Νομό Ηρακλείου. 24)ΚΔ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και αρμοδιότητα που εκτείνεται στο Νομό Λασιθίου. 25)ΚΕ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων με έδρα τα Χανιά και αρμοδιότητα που εκτείνεται στους Νομούς Χανίων και Ρεθύμνης. 26)ΚΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων με έδρα τον Πειραιά στην αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει η περιοχή του Νομού Πειραιώς καθώς και οι περιοχές των Δήμων Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Ταύρου, Καλλιθέας, Μοσχάτου, Παλαιού Φαλήρου, Αλίμου, Ελληνικού, Γλυφάδας, Βούλας, Βάρης, Βάρκιζας και Βουλιαγμένης. 27)ΚΖ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων με έδρα την Κατερίνη και αρμοδιότητα που εκτείνεται στο Νομό Πιερίας. 28)ΚΗ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων με έδρα τις Σέρρες και αρμοδιότητα που εκτείνεται στο Νομό Σερρών. 29)ΚΘ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων με έδρα τη Φλώρινα και αρμοδιότητα που εκτείνεται στους Νομούς Φλώρινας και Καστοριάς. 30)Λ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων με έδρα την Αιανή και αρμοδιότητα που εκτείνεται στους Νομούς Κοζάνης και Γρεβενών. 31)ΛΑ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων με έδρα τη Ξάνθη και αρμοδιότητα που εκτείνεται στο Νομό Ξάνθης. 32)ΛΒ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων με έδρα την Ηγουμενίτσα και αρμοδιότητα που εκτείνεται στο Νομό Θεσπρωτίας. 33)ΛΓ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων με έδρα την Πρέβεζα και αρμοδιότητα που εκτείνεται στους Νομούς Πρεβέζης και Άρτης. 34)ΛΔ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων με έδρα την Καρδίτσα και αρμοδιότητα που εκτείνεται στους Νομούς Καρδίτσης και Τρικάλων. 35)ΛΕ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων με έδρα το Αργοστόλι και αρμοδιότητα που εκτείνεται στους Νομούς Κεφαλληνίας και Ζακύνθου. 36)ΛΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων με έδρα το Μεσολόγγι και αρμοδιότητα που εκτείνεται στους Νομούς Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος. 37)ΛΖ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων με έδρα την Κόρινθο και αρμοδιότητα που εκτείνεται στο Νομό Κορινθίας. 38)ΛΗ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων με έδρα την Καλαμάτα και αρμοδιότητα που εκτείνεται στο Νομό Μεσσηνίας. 39)ΛΘ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων με έδρα την Τρίπολη και αρμοδιότητα που εκτείνεται στο Νομό Αρκαδίας. 3.Στους Νομούς όπου δεν εδρεύει Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων λειτουργεί Γραφείο Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, που υπάγεται στις αρμόδιες για τους Νομούς αυτούς Εφορείες Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Στους Νομούς Κυκλάδων και Δωδεκανήσου και ειδικότερα στις νήσους Σύρο, Άνδρο, Θήρα, Μήλο, Νάξο, Πάρο και Κω, Κάλυμνο, Κάρπαθο λειτουργούν Γραφεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων που υπάγονται στις αρμόδιες για τους νομούς αυτούς Εφορείες Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. 4.Οι Εφορείες Βυζαντινών Αρχαιοτήτων είναι οι εξής: 1)1η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων με έδρα την Αθήνα, και αρμοδιότητα που εκτείνεται στην Περιφέρεια Αττικής. 2)2η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων με έδρα την Αθήνα και αρμοδιότητα που εκτείνεται στο Νομό Κυκλάδων. 3)3η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων με έδρα τη Χίο και αρμοδιότητα που εκτείνεται στο Νομό Χίου. 4)4η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων με έδρα τη Ρόδο και αρμοδιότητα που εκτείνεται στο Νομό Δωδεκανήσου. 5)5η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων με έδρα την Σπάρτη και αρμοδιότητα που εκτείνεται στο Νομό Λακωνίας. 6)6η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων με έδρα την Πάτρα και αρμοδιότητα που εκτείνεται στους Νομούς Αχαΐας και Ηλείας. 7)7η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων με έδρα τη Λάρισα και αρμοδιότητα που εκτείνεται στους Νομούς Λαρίσης και Μαγνησίας. 8)8η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων με έδρα τα Ιωάννινα και αρμοδιότητα που εκτείνεται στους Νομούς Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας. 9)9η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων με έδρα τη Θεσσαλονίκη και αρμοδιότητα που εκτείνεται στους Νομούς Θεσσαλονίκης, Κιλκίς και Πιερίας. 10)10η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων με έδρα τον Πολύγυρο και αρμοδιότητα που εκτείνεται στο Νομό Χαλκιδικής και το Άγιο Όρος. 11)11η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων με έδρα τη Βέροια και αρμοδιότητα που εκτείνεται στους Νομούς Ημαθίας και Πέλλης. 12)12η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων με έδρα την Καβάλα και αρμοδιότητα που εκτείνεται στους Νομούς Καβάλας, Σερρών και Δράμας. 13)13η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων με έδρα το Ηράκλειο και αρμοδιότητα που εκτείνεται στους Νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου. 14)14η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων με έδρα τη Μυτιλήνη και αρμοδιότητα που εκτείνεται στο Νομό Λέσβου. 15)15η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων με έδρα την Αλεξανδρούπολη και αρμοδιότητα που εκτείνεται στους Νομούς Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης 16)16η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων με έδρα την Καστοριά και αρμοδιότητα που εκτείνεται στους Νομούς Καστοριάς και Φλώρινας. 17)17η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων με έδρα τα Γρεβενά και αρμοδιότητα που εκτείνεται στους Νομούς Κοζάνης και Γρεβενών. 18)18η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων με έδρα την Άρτα και αρμοδιότητα που εκτείνεται στους Νομούς Άρτης και Πρεβέζης. 19)19η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων με έδρα τα Τρίκαλα και αρμοδιότητα που εκτείνεται στους Νομούς Τρικάλων και Καρδίτσης. 20)20η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων με έδρα τη Ζάκυνθο και αρμοδιότητα που εκτείνεται στους Νομούς Ζακύνθου και Κεφαλονιάς. 21)21η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων με έδρα την Κέρκυρα και αρμοδιότητα που εκτείνεται στο Νομό Κέρκυρας. 22)22η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων με έδρα τη Ναύπακτο και αρμοδιότητα που εκτείνεται στους Νομούς Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος. 23)23η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων με έδρα τη Χαλκίδα και αρμοδιότητα που εκτείνεται στους Νομούς Βοιωτίας και Ευβοίας. 24)24η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων με έδρα τη Λαμία και αρμοδιότητα που εκτείνεται στους Νομούς Φθιώτιδος, Ευρυτανίας και Φωκίδος. 25)25η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων με έδρα την αρχαία Κόρινθο και αρμοδιότητα που εκτείνεται στους Νομούς Κορινθίας, Αρκαδίας και Αργολίδος. 26)26η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων με έδρα την Καλαμάτα και αρμοδιότητα που εκτείνεται στο Νομό Μεσσηνίας. 27)27η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων με έδρα το Βαθύ και αρμοδιότητα που εκτείνεται στο Νομό Σάμου. 28)28η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων με έδρα το Ρέθυμνο και αρμοδιότητα που εκτείνεται στους Νομούς Ρεθύμνης και Χανίων. 5.Στους Νομούς όπου δεν εδρεύει Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, λειτουργεί Γραφείο Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, το οποίο υπάγεται στις αρμόδιες για τους Νομούς αυτούς Εφορείες Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Στους Νομούς Κυκλάδων και Δωδεκανήσου και ειδικότερα στις νήσους Σύρο, Άνδρο, Θήρα, Μήλο, Νάξο, Πάρο και Κω, Κάλυμνο, Κάρπαθο ιδρύονται γραφεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων που υπάγονται στις αρμόδιες για τους νομούς αυτούς Εφορείες Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. 6.Η 10η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, ειδικά στην περιοχή του Αγίου Όρους, έχει στην ευθύνη της και τις αρχαιότητες της προχριστιανικής περιόδου. Άρθρο 44 Διάρθρωση και Αρμοδιότητες των Εφορειών Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων 1.Η αρμοδιότητα των Εφορειών Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ανάγεται σε όλα τα θέματα σχετικά με τη διατήρηση, προστασία και τη φύλαξη των αρχαιοτήτων, την επιστημονική έρευνα, την αποκάλυψη, τη διατήρηση, τη συντήρηση, την ανάδειξη των αρχαιοτήτων, και την έκθεσή τους στα Μουσεία, τη μελέτη, τον προγραμματισμό, τη διαχείριση και την εκτέλεση οιουδήποτε αρχαιολογικού έργου συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης, αναστήλωσης, ανάδειξης και διαμόρφωσης των μνημείων και αρχαιολογικών χώρων, καθώς και του φυσικού ή μη περιβάλλοντός τους, την εκτέλεση όλων των ανωτέρω έργων με αυτεπιστασία και απολογιστικά, την επιστημονική μελέτη και δημοσίευση των αρχαιοτήτων, τη διαχείριση των μνημείων των αρχαιολογικών χώρων, των Μουσείων και των Συλλογών, στον χώρο ευθύνης τους, που ανήκουν στο κράτος, καθώς και με την εν γένει μέριμνα εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας των αρχαιοτήτων. 2.Το προσωπικό των Εφορειών μετέχει στο περιγραφόμενο στην παρ. 1 έργο, καθώς και στη διεξαγωγή συστηματικών και σωστικών ανασκαφών ή άλλων αρχαιολογικών έργων και ερευνών, στη μελέτη και διοργάνωση των μονίμων και περιοδικών εκθέσεων, στη διαμόρφωση ανάπτυξης και λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων, στην οργάνωση, προβολή και λειτουργία των μουσείων, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και ανεξάρτητα από την κατανομή τους στα επιμέρους τμήματα. 3.Σε κάθε εφορεία συγκροτείται και λειτουργεί επιστημονική ολομέλεια στην οποία μετέχουν οι αρχαιολόγοι, μηχανικοί και συντηρητές ΠΕ και ΤΕ, που υπηρετούν σε αυτήν υπό την προεδρία του Προϊσταμένου. Στην επιστημονική ολομέλεια συζητείται το πρόγραμμα δράσης και η πορεία εφαρμογής του. Η επιστημονική ολομέλεια συνέρχεται τουλάχιστον τρεις φορές το χρόνο. 4.Στην αρμοδιότητα των Τμημάτων των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς υπάγεται επίσης η προετοιμασία της εισήγησης από τον αντίστοιχο Διευθυντή των σχετικών θεμάτων στο αρμόδιο Τοπικό Συμβούλιο. 5.Οι Εφορείες Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων συγκροτούνται από τα παρακάτω Τμήματα: 1) Τμήμα Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Αρχαιογνωστικής Έρευνας, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται θέματα σχετικά με τη διατήρηση και διαχείριση αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, τον προγραμματισμό και τη διενέργεια ανασκαφών και οιασδήποτε μορφής αρχαιολογικής έρευνας, τον προγραμματισμό και την εκτέλεση έργων για την προστασία, συντήρηση, αναστήλωση, ευπρεπισμό και διαμόρφωση των Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων, την προστασία του φυσικού τοπίου που τα περιβάλλει, την εξέταση αιτημάτων εκτέλεσης έργων που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τους αρχαιολογικούς Χώρους και τα Μνημεία, την αρχαιολογική μελέτη και αξιολόγηση των τεχνικών έργων επί μνημείων ή πλησίον μνημείων και των έργων συντήρησης επί μνημείων, αρχαίων αντικειμένων και έργων τέχνης και την επιστημονική μελέτη παντός σχετικού με τα παραπάνω αναφερόμενα θέματα, την εποπτεία των ερευνών των επιστημονικών, ερευνητικών και εκπαιδευτικών οργανισμών της ημεδαπής και των Ξένων Αποστολών και Σχολών, που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα. 2) Τμήμα Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται θέματα σχετικά με την εκπόνηση και εφαρμογή μουσειολογικών και μουσειογραφικών μελετών, την έκθεση των αρχαιολογικών αντικειμένων στα Μουσεία και Συλλογές αρμοδιότητας της κάθε Εφορείας, καθώς και τη διαχείριση και εν γένει τάξη και ευπρέπεια των εν λόγω μουσείων και την επιστημονική μελέτη των συναφών ζητημάτων, τη χορήγηση άδειας μελέτης αρχαίων αντικειμένων εντός των Μουσείων και των Συλλογών, τη δίωξη της αρχαιοκαπηλίας και της παράνομης διακίνησης αρχαίων, την άδεια εξαγωγής μη προστατευομένων από τη νομοθεσία αντικειμένων, τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την παρουσίαση αρχαιολογικών, περιοδικών ή μονίμων, εκθέσεων, σε συνεργασία με την Κεντρική Υπηρεσία, τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την παρουσίαση αρχαιολογικών περιοδικών εκθέσεων, προγραμμάτων, δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων σε ειδικούς χώρους, σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και σε σχολικούς χώρους, με σκοπό την ενίσχυση του κοινωνικού ή παιδευτικού ρόλου των μουσείων και την ενημέρωση του κοινού σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς, και την εφαρμογή των σχετικών εγκυκλίων και οδηγιών, καθώς και τη χορήγηση αδειών ελευθέρας εισόδου στους αρχαιολογικούς χώρους και τα Μουσεία. 3) Τμήμα Τεκμηρίωσης, Καταγραφής και Δημοσίευσης Αρχαίων, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται θέματα σχετικά με την τήρηση αρχείου όλων των ανασκαφών και των αρχαιολογικών ερευνών άλλης μορφής, την καταγραφή και ηλεκτρονική καταχώρηση κινητών και ακινήτων αρχαιολογικών ευρημάτων και την κατάρτιση αρχείου φωτογραφιών, σχεδίων, χαρτών, κηρύξεων και αρχείου κατόχων αρχαίων και αρχαιοπωλείων, καθώς και με την οργάνωση και λειτουργία της βιβλιοθήκης. 4) Τμήμα Συντήρησης, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται θέματα συντήρησης των πάσης φύσεως αρχαιοτήτων, σε συνεργασία με το κατά περίπτωση αρμόδιο τμήμα, υποστήριξης μονίμων και περιοδικών εκθέσεων, συντήρησης, αποκατάστασης και αισθητικής παρουσίας των μνημείων και πολιτιστικών αγαθών. 5) Τμήμα Αρχαιολογικών Έργων και Συντήρησης Κτιριακών Εγκαταστάσεων, το οποίο είναι αρμόδιο για τεχνικά θέματα που αφορούν στην δι αυτεπιστασίας μελέτη και εκτέλεση έργων, αποτύπωσης και τοπογράφησης, στερέωσης, αποκατάστασης, αναστήλωσης μνημείων, διαμόρφωσης και ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Αρχαιογνωστικής Έρευνας, με βάση την απαιτούμενη αρχαιολογική τεκμηρίωση και αξιολόγηση εκ μέρους του ανωτέρω τμήματος, καθώς και στην τεχνική υποστήριξη της οργάνωσης μονίμων και περιοδικών εκθέσεων, οι οποίες οργανώνονται από το Τμήμα Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων. Επίσης είναι αρμόδιο για τη συντήρηση και λειτουργία των πάσης φύσεως διοικητικών, μουσειακών και αποθηκευτικών εγκαταστάσεων της Εφορείας. 6) Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται η διοικητική εν γένει μέριμνα και υποστήριξη, ιδίως σε θέματα προσωπικού, η ηλεκτρονική και γραμματειακή υποστήριξη, η διαχείριση και η διεκπεραίωση των πάσης φύσεως οικονομικών θεμάτων της Εφορείας, η τήρηση του αρχείου και του πρωτοκόλλου αυτής, καθώς και η μέριμνα για την συντήρηση, φύλαξη και κίνηση των κρατικών οχημάτων. 6.Στις Εφορείες Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων λειτουργεί Γραφείο Φύλαξης - Πληροφόρησης, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται η έκδοση και ο έλεγχος των υπηρεσιών φύλαξης των Μουσείων, αποθηκών αρχαίων, αρχαιολογικών χώρων και εν γένει αρχαιολογικών εγκαταστάσεων, η καθαριότητα και ο ευπρεπισμός των χώρων αυτών, η τήρηση και εποπτεία της φύλαξης κατά τις ημέρες των εξαιρέσιμων και αργιών, η σύνταξη των σχετικών καταστάσεων για την αποζημίωση των προσφερομένων υπηρεσιών κατά τις ημέρες αυτές, καθώς και η ευταξία των Μουσείων και αρχαιολογικών χώρων κατά τις ώρες λειτουργίας τους. Άρθρο 45 Διάρθρωση και Αρμοδιότητες των Εφορειών Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 1.Η αρμοδιότητα των Εφορειών Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ανάγεται σε όλα τα θέματα σχετικά με την διατήρηση, προστασία και φύλαξη των αρχαιοτήτων, την επιστημονική έρευνα, την αποκάλυψη, τη συντήρηση, τη φύλαξη, την προστασία, την ανάδειξη αρχαιοτήτων και νεώτερων θρησκευτικών μνημείων, και την έκθεσή τους στα Μουσεία, τον προγραμματισμό, τη διαχείριση, τη μελέτη και την εκτέλεση οιουδήποτε αρχαιολογικού έργου, τη συντήρηση, επισκευή, αποκατάσταση, αναστήλωση, ανάδειξη και διαμόρφωση των μνημείων και των αρχαιολογικών χώρων, καθώς και του φυσικού ή μη περιβάλλοντός τους, την εκτέλεση όλων των ανωτέρω έργων με αυτεπιστασία και απολογιστικά, την επιστημονική μελέτη και δημοσίευση των αρχαιοτήτων, τη διαχείριση των μνημείων, των αρχαιολογικών χώρων, των Μουσείων και των Συλλογών, στον χώρο ευθύνης τους, που ανήκουν στο κράτος, την προετοιμασία και την εισήγηση όλων των αρχαιολογικών θεμάτων στα αρμόδια Τοπικά Συμβούλια Μνημείων και την εν γένει μέριμνα εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας των αρχαιοτήτων. 2.Οι παράγραφοι 2, 3 και 6 του άρθρου 44 εφαρμόζονται και στις Εφορείες Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. 3.Στην αρμοδιότητα των Τμημάτων των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς υπάγεται επίσης η προετοιμασία της εισήγησης από τον αντίστοιχο Διευθυντή των σχετικών θεμάτων στο αρμόδιο Τοπικό Συμβούλιο. 4.Οι Εφορείες Βυζαντινών Αρχαιοτήτων συγκροτούνται από τα παρακάτω Τμήματα, με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες των Τμημάτων των Εφορειών Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων: 1) Τμήμα Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Αρχαιογνωστικής Έρευνας. 2) Τμήμα Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων. 3) Τμήμα Τεκμηρίωσης, Καταγραφής και Δημοσίευσης Αρχαίων. 4) Τμήμα Συντήρησης. 5) Τμήμα Αρχαιολογικών Έργων και Συντήρησης Κτιριακών Εγκαταστάσεων. 6) Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β~ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Άρθρο 46 Οι Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, για τις οποίες εφαρμόζονται επίσης οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 44 του παρόντος, λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης και ορίζονται ακολούθως ως εξής: 1) Η Εφορεία Αρχαιοπωλείων και Ιδιωτικών Αρχαιολογικών Συλλογών 2) Η Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων. 3) Οι Εφορείες Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας, οι οποίες ανέρχονται σε δύο (2) και είναι οι εξής: α) Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας Νότιας Ελλάδος β) Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας Βόρειας Ελλάδος 4) Τα Αρχαιολογικά Ινστιτούτα, τα οποία ανέρχονται σε έξι (6), και τα οποία είναι τα εξής: α) Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Μακεδονικών και Θρακικών Σπουδών β) Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Θεσσαλικών Σπουδών γ) Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Πελοποννησιακών Σπουδών δ) Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Ηπειρωτικών Σπουδών ε) Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Κρητολογικών Σπουδών στ) Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αιγαιακών Σπουδών 5) Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 6) Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο 7) Το Νομισματικό Μουσείο 8) Το Επιγραφικό Μουσείο 9) Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης 10) Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού 11) Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου 12) Το Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Άρθρο 47 Διάρθρωση και αρμοδιότητες Εφορείας Αρχαιοπωλείων και Ιδιωτικών Αρχαιολογικών Συλλογών 1.Η Εφορεία Αρχαιοπωλείων και Ιδιωτικών Αρχαιολογικών Συλλογών εδρεύει στην Αθήνα και είναι αρμόδια για την εποπτεία και τον έλεγχο των αρχαιοπωλείων και των ιδιωτικών συλλογών αρχαίων αντικειμένων σε όλη την Ελληνική Επικράτεια. 2.Η Εφορεία Αρχαιοπωλείων και Ιδιωτικών Αρχαιολογικών Συλλογών συγκροτείται από τα παρακάτω Τμήματα: 1)Τμήμα Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται η καταγραφή, η εποπτεία και ο έλεγχος των αντικειμένων που χρονολογούνται από την προϊστορική εποχή ως την ύστερη αρχαιότητα, τα οποία βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές, σε ιδιώτες κατόχους ή διακινούνται από τα αρχαιοπωλεία. 2)Τμήμα Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται η καταγραφή, η εποπτεία και ο έλεγχος των βυζαντινών και μεταβυζαντινών εικόνων, των εκκλησιαστικών αντικειμένων και των αντικειμένων μικροτεχνίας από την παλαιοχριστιανική εποχή έως το 1830. 3)Τμήμα Αρχείου Αναζήτησης και Ανάκτησης Αρχαίων, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται η τήρηση του φωτογραφικού αρχείου της Εφορείας, του αρχείου αρχαιοπωλών, συλλεκτών και ιδιωτών κατόχων, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3028/2002, ειδικού αρχείου αρχαιοκαπηλίας, το οποίο τροφοδοτείται από όλες τις Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, σύμφωνα επίσης με τις διατάξεις του Ν. 3028/2002, η παρακολούθηση της αγοράς αρχαίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό και η εισήγηση των απαιτούμενων ενεργειών για την αναζήτηση και ανάκτηση εξαχθέντων αρχαίων, καθώς και η ενημέρωση των Κεντρικών, Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών για τις τρέχουσες τιμές των αρχαιοτήτων στη διεθνή και ελληνική αγορά. 4)Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται η διεκπεραίωση των διοικητικών θεμάτων, ιδίως θεμάτων προσωπικού, της αλληλογραφίας και εσωτερικής λειτουργίας, η διεκπεραίωση των οικονομικών υποθέσεων, η τήρηση των στατιστικών δεδομένων, η τήρηση του αρχείου και του πρωτοκόλλου καθώς και η κίνηση και συντήρηση των κρατικών οχημάτων. Άρθρο 48 Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων 1.Η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων εδρεύει στην Αθήνα και η αρμοδιότητά της εκτείνεται σε όλη την Επικράτεια για την ενάλια, λιμναία και ποτάμια αρχαιολογική και πολιτιστική εν γένει κληρονομιά, καθώς και για κάθε έργο και δραστηριότητα που επηρεάζει την ως άνω κληρονομιά. 2.Η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων συγκροτείται από τα παρακάτω Τμήματα: 1)Τμήμα Εναλίων Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Ερευνών, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται ο προγραμματισμός, η τεχνική οργάνωση και η πραγματοποίηση υποβρυχίων αρχαιολογικών ανασκαφών ή εν γένει ερευνών, για τον εντοπισμό, την εξερεύνηση, τη διάσωση και την ανέλκυση των εναλίων αρχαίων, η οργάνωση και λήψη μέτρων για την προστασία και διασφάλιση των ευρισκομένων στους βυθούς αρχαίων, καθώς και η εποπτεία και ο έλεγχος των διεξαγόμενων από ημεδαπούς και αλλοδαπούς οργανισμούς ή ιδιώτες, πάσης φύσεως υποβρύχιων ερευνών και δραστηριοτήτων. 2)Τμήμα Τεκμηρίωσης, Δημοσίευσης και Αρχείου, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται θέματα σχετικά με την καταγραφή των αρχαίων ιδίως πόλεων, κτισμάτων και ναυαγίων, που βρίσκονται στο βυθό, καθώς και των αρχαίων κινητών ευρημάτων που ανελκύονται από αυτόν, την κατάρτιση σχετικού αρχείου φωτογραφιών, διαφανειών, κινηματογραφικών ταινιών, άλλου οπτικοακουστικού υλικού, σχεδίων χαρτών, κηρύξεων κατόχων αρχαίων, καθώς και θέματα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία βιβλιοθήκης και τυχόν εκδοτική δραστηριότητα. 3)Τμήμα Αρχαιολογικών Έργων και Συντήρησης Κτιριακών Εγκαταστάσεων, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η υποστήριξη της οργάνωσης μονίμων και περιοδικών εκθέσεων, οι αποτυπώσεις και τοπογραφικές μελέτες και η επίβλεψη εκτέλεσης μελετών λιμενικών έργων, καθώς και η συντήρηση και λειτουργία των πάσης φύσεως διοικητικών, μουσειακών και αποθηκευτικών εγκαταστάσεων της Εφορείας. 4)Τμήμα Συντήρησης, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται ο καθαρισμός και η συντήρηση των εναλίων μνημείων, καθώς και η βελτίωση των μεθόδων και τρόπων συντήρησής τους. 5)Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται η διεκπεραίωση των διοικητικών θεμάτων, ιδίως θεμάτων προσωπικού, της αλληλογραφίας και εσωτερικής λειτουργίας, η διεκπεραίωση των οικονομικών υποθέσεων, η τήρηση των στατιστικών δεδομένων, η τήρηση του αρχείου και του πρωτοκόλλου καθώς και η κίνηση και συντήρηση των κρατικών οχημάτων της. 3.Στο Νομό Θεσσαλονίκης και την Περιφέρεια Κρήτης, λειτουργούν Γραφεία Εναλίων Αρχαιοτήτων με έδρα τη Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο, αντίστοιχα, που υπάγονται στην Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων. Άρθρο 49 Διάρθρωση και αρμοδιότητες των Εφορειών Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας 1.Οι Εφορείες Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας είναι αρμόδιες για τα σπήλαια και τα παλαιοντολογικά κατάλοιπα, για τα οποία υπάρχουν ενδείξεις ότι συνδέονται με την ανθρώπινη ύπαρξη, ήτοι τον εντοπισμό, έρευνα, ανασκαφή, μελέτη καθώς την προστασία αυτών και των πάσης φύσεως ευρημάτων που προέρχονται από αυτά. Είναι, επίσης, αρμόδιες για τον συντονισμό της παλαιοανθρωπολογικής - παλαιοντολογικής έρευνας και για την προβολή του σπηλαιολογικού πλούτου της χώρας. 2.Η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας Νότιας Ελλάδος έχει έδρα την Αθήνα και είναι αρμόδια για τους νομούς των Περιφερειών Αττικής, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων. 3.Η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας Βόρειας Ελλάδος έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και είναι αρμόδια για τους νομούς των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Θεσσαλίας, Ηπείρου και Βορείου Αιγαίου. 3.Οι Εφορείες Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας συγκροτούνται από τα ακόλουθα Τμήματα: 1) Τμήμα Προϊστορικών και Ιστορικών Αρχαιοτήτων, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται θέματα προγραμματισμού, τεχνικής οργάνωσης και πραγματοποίησης σπηλαιολογικών ανασκαφικών ερευνών προϊστορικών θέσεων (παλαιολιθικών έως εποχής Χαλκού) και ιστορικών θέσεων, προστασίας σπηλαίων, μελέτης και ανάδειξης των ευρημάτων σε ειδικά σπηλαιολογικά μουσεία ή σε αίθουσες των περιφερειακών μουσείων, η οργάνωση εργαστηρίου λιθοτεχνίας για την μελέτη και ταξινόμηση λίθινων εργαλείων από ανασκαφές και επιφανειακές έρευνες, ο ευπρεπισμός, η διαμόρφωση του χώρου των σπηλαίων και του περιβάλλοντος φυσικού τοπίου, η διατήρηση και προστασία αυτών, η επίβλεψη των διενεργουμένων ανασκαφών, η διενέργεια αυτοψιών για τον εντοπισμό σπηλαίων, η καταγραφή και η ηλεκτρονική καταχώρηση εγκοίλων, θέσεων και ευρημάτων, και η τήρηση αρχείου φωτογραφιών, σχεδίων, χαρτών, κηρύξεων, βιβλιογραφικής ενημέρωσης και η λειτουργία βιβλιοθήκης. 2) Τμήμα Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται ο εντοπισμός, η εξερεύνηση και η αξιολόγηση σπηλαίων, καθώς και η επίβλεψη υλοποίησης μελετών ανάδειξης αυτών, οι γεωλογικές έρευνες και μελέτες από πλευράς γεωμορφολογίας, υδρογεωλογίας, παλαιοπεριβάλλοντος, ιζηματολογίας, πετρολογίας και γεωχημείας των σπηλαίων, η λειτουργία Γεωλογικού Εργαστηρίου, η δημιουργία Τράπεζας Πετρωμάτων, η οργάνωση έρευνας σε παλαιοντολογικές θέσεις, καθώς και η μελέτη παλαιοντολογικών ευρημάτων, σπηλαίων και ανοικτών θέσεων. 3) Τμήμα Αποτυπώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωτεχνικών Εφαρμογών, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται η αποτύπωση και τοπογραφική μελέτη των σπηλαίων και παλαιοντολογικών θέσεων, οι γεωτεχνικές μελέτες, στερεώσεις, διαμορφώσεις και αξιοποίηση των σπηλαίων και του περιβάλλοντος χώρου. 4) Τμήμα Συντήρησης, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται η συντήρηση των σπηλαίων, των εντός αυτών ευρισκομένων αρχαίων, καθώς και των εξ αυτών προερχομένων αρχαίων. 5) Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται η διεκπεραίωση των διοικητικών θεμάτων, ιδίως θεμάτων προσωπικού, της αλληλογραφίας και εσωτερικής λειτουργίας, η διεκπεραίωση των οικονομικών υποθέσεων, η τήρηση των στατιστικών δεδομένων, η τήρηση του αρχείου και του πρωτοκόλλου, καθώς και η κίνηση και συντήρηση των κρατικών οχημάτων τους. Άρθρο 50 Συγκρότηση, διάρθρωση και αρμοδιότητες Αρχαιολογικών Ινστιτούτων 1.Τα Αρχαιολογικά Ινστιτούτα συγκροτούνται με το παρόν διάταγμα, λειτουργούν και αυτά σε επίπεδο Διεύθυνσης, ως εξής: 1)Το Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Μακεδονικών και Θρακικών Σπουδών με έδρα τη Θεσσαλονίκη και χωρική αρμοδιότητα τις περιοχές Μακεδονίας και Θράκης. 2)Το Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Θεσσαλικών Σπουδών με έδρα το Βόλο και χωρική αρμοδιότητα τη Θεσσαλία και Βόρειες Σποράδες. 3)Το Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Πελοποννησιακών Σπουδών με έδρα την Τρίπολη και χωρική αρμοδιότητα την Πελοπόννησο. 4)Το Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Ηπειρωτικών Σπουδών με έδρα τα Ιωάννινα και χωρική αρμοδιότητα την Ήπειρο, τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια Νησιά. 5)Το Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Κρητολογικών Σπουδών με έδρα το Ηράκλειο και χωρική αρμοδιότητα την Κρήτη. 6)Το Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αιγαιακών Σπουδών με έδρα τη Ρόδο και χωρική αρμοδιότητα την περιοχή του Αιγαίου. 2.Τα Αρχαιολογικά Ινστιτούτα λειτουργούν σε άμεση και διαρκή συνεργασία με τις αρμόδιες Κεντρικές, Περιφερειακές και λοιπές Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες, και η δραστηριότητά τους αφορά στη μελέτη και δημοσίευση υλικού περαιωθεισών ή μη ανασκαφών, για τη δημοσίευση του οποίου δεν υπάρχει δήλωση ενδιαφέροντος κατά τις διατάξεις του Ν. 3028/2002. 3.Τα Αρχαιολογικά Ινστιτούτα συγκροτούνται από τα παρακάτω Τμήματα: 1) Τμήμα Έρευνας, στο οποίο υπάγονται η μελέτη και δημοσίευση του υλικού παλαιών ανασκαφών, η οργάνωση προγραμμάτων για τη δημιουργία cοrpοra των μνημείων, η συνεργασία με επιστημονικά ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδαπής, με σκοπό την ανάληψη επιστημονικών - ερευνητικών προγραμμάτων για μελέτη και δημοσίευση διαφόρων θεμάτων, η επιδίωξη ευρωπαϊκών προγραμμάτων έρευνας, η οργάνωση και λειτουργία βιβλιοθήκης. 2) Τμήμα Υποστήριξης της Έρευνας, στο οποίο υπάγονται η συντήρηση και αποκατάσταση ευρημάτων παλαιών ανασκαφών, καθώς και η αποτύπωση και φωτογράφηση και σχεδίαση αυτών και των προερχομένων από αυτές ευρημάτων. 3) Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται η διεκπεραίωση των διοικητικών θεμάτων, ιδίως θεμάτων προσωπικού, της αλληλογραφίας και εσωτερικής λειτουργίας, η διεκπεραίωση των οικονομικών υποθέσεων, η τήρηση των στατιστικών δεδομένων, καθώς και η τήρηση του αρχείου και του πρωτοκόλλου. Άρθρο 51 Διάρθρωση και αρμοδιότητες του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου 1.Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο έχει έδρα την Αθήνα. Οι αρμοδιότητές του ανάγονται σε θέματα σχετικά με την απόκτηση, αποδοχή, φύλαξη, συντήρηση, καταγραφή, τεκμηρίωση, έρευνα, μελέτη, δημοσίευση και κυρίως έκθεση και προβολή στο κοινό αντικειμένων από τους απωτάτους χρόνους της προϊστορικής έως την υστερορωμαϊκή περίοδο. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, ως Εθνικό Μουσείο, μπορεί να εμπλουτίζει τις Συλλογές του με την αποδοχή δωρεών εκ μέρους φυσικών προσώπων, φορέων ή ιδρυμάτων, με προϊόντα κατασχέσεων, με αγορές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Επίσης με αρχαία αντικείμενα από όλη την Επικράτεια, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, Κεντρικές και Περιφερειακές, του Υπουργείου Πολιτισμού, καθώς και με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο. Οι μόνιμες και περιοδικές εκθέσεις του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου συγκροτούνται κατά προτίμηση συνθετικά και όχι κατά συλλογή. 2.Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο συγκροτείται από τα παρακάτω Τμήματα: 1) Συλλογή Έργων Γλυπτικής, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγονται όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τη μελέτη, καταγραφή, προστασία, διάσωση, ανάδειξη, δημοσίευση και προβολή των έργων γλυπτικής από την αρχαϊκή περίοδο έως την ύστερη αρχαιότητα, που φυλάσσονται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. 2) Συλλογή Αγγείων και Μικροτεχνίας, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγονται όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τη μελέτη, καταγραφή, προστασία, διάσωση, ανάδειξη, δημοσίευση και προβολή των αγγείων, ειδωλίων, κοσμημάτων, σφραγιδόλιθων, ελεφάντινων ιστορικής περιόδου και υάλινων σκευών. 3) Συλλογή Έργων Μεταλλοτεχνίας, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγονται όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τη μελέτη, καταγραφή, προστασία, διάσωση, ανάδειξη, δημοσίευση και προβολή των εκ χαλκού, σιδήρου και μολύβδου έργων μεταλλοτεχνίας. 4) Συλλογή Προϊστορικών, Αιγυπτιακών και Ανατολικών Αρχαιοτήτων, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγονται όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τη μελέτη, καταγραφή, προστασία, διάσωση, ανάδειξη, δημοσίευση και προβολή των προϊστορικών, αιγυπτιακών και ανατολικών αρχαιοτήτων ανεξαρτήτως υλικού. 5) Τμήμα Χημικών και Φυσικών Ερευνών, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η έρευνα για τις μεθόδους και τα υλικά συντήρησης και των αποτελεσμάτων τους επί των αρχαίων και η αρχαιομετρική έρευνα. 6) Τμήμα Συντήρησης, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται τα εργαστήρια συντήρησης αγγείων, μετάλλων, γλυπτών, εκμαγείων, οργανικών υλών, χαρτιού και αρνητικών φωτογραφιών. 7) Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται θέματα που αφορούν σε τεχνικά έργα και στη συντήρηση των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων του κτηρίου του Μουσείου και των εξωτερικών χώρων του, σε συνεργασία με τις αρμόδιες κατά περίπτωση Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων, καθώς και στην τεχνική υποστήριξη των μόνιμων και περιοδικών εκθέσεων του Μουσείου. 8) Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Τεκμηρίωσης και Δημοσιευμάτων, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται θέματα που αφορούν στην προβολή του Μουσείου, στις δημόσιες και διεθνείς του σχέσεις, στη μουσειογραφική μελέτη και διοργάνωση περιοδικών εκθέσεων, στη διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, στις πάσης φύσεως εκδόσεις, στη διαχείριση του φωτογραφικού αρχείου και της βιβλιοθήκης. 9) Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται η διεκπεραίωση των διοικητικών θεμάτων, ιδίως θεμάτων προσωπικού, της αλληλογραφίας και εσωτερικής λειτουργίας, η διεκπεραίωση των οικονομικών υποθέσεων, η τήρηση των στατιστικών δεδομένων, η τήρηση του αρχείου και του πρωτοκόλλου, καθώς και η κίνηση και συντήρηση των κρατικών οχημάτων του. 3.Η παράγραφος 6 του άρθρου 44 εφαρμόζεται και για το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Άρθρο 52 Διάρθρωση και αρμοδιότητες του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου 1.Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο έχει έδρα την Αθήνα. Οι αρμοδιότητές του ανάγονται σε θέματα σχετικά με την απόκτηση, αποδοχή, φύλαξη, συντήρηση, καταγραφή, τεκμηρίωση, έρευνα, μελέτη, δημοσίευση και κυρίως έκθεση και προβολή στο κοινό αντικειμένων της παλαιοχριστιανικής, βυζαντινής, μεσαιωνικής εν γένει και μεταβυζαντινής περιόδου, καθώς και της νεώτερης εποχής αποκλειστικά σε θέματα θρησκευτικής τέχνης. Ως Εθνικό Μουσείο, το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο μπορεί να εμπλουτίζει τις συλλογές του με την αποδοχή δωρεών εκ μέρους φυσικών προσώπων, φορέων ή ιδρυμάτων, με προϊόντα κατασχέσεων, με αγορές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Επίσης με αντικείμενα από όλη την Επικράτεια, σε συνεργασία τις αρμόδιες Υπηρεσίες, Κεντρικές και Περιφερειακές, του Υπουργείου Πολιτισμού, καθώς και με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο. Οι μόνιμες και περιοδικές εκθέσεις του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου συγκροτούνται κατά προτίμηση συνθετικά και όχι κατά συλλογή. 2.Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο συγκροτείται από τα παρακάτω Τμήματα: 1)Τμήμα Αρχαιολογικής Συλλογής Εικόνων, Τοιχογραφιών, Ψηφιδωτών, Αντιγράφων, Χειρογράφων, Ανθιβόλων, Χαρακτικών, Σχεδίων, Παλαιτύπων και Συλλογής Λοβέρδου, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται η διαφύλαξη, προστασία, διατήρηση, έκθεση, ανάδειξη, προβολή και μελέτη εικόνων, τοιχογραφιών, ψηφιδωτών, αντιγράφων, χειρογράφων, ανθιβόλων, χαρακτικών, σχεδίων, παλαιτύπων, και άλλων συλλογών, η διοργάνωση εκθέσεων σχετικής θεματικής, αυτοτελώς ή σε συνδιοργάνωση με μουσεία της Επικράτειας και τις αρμόδιες Εφορείες, καθώς και με μουσεία του εξωτερικού ή με φορείς που διασφαλίζουν την υψηλού επιπέδου παρουσίαση των αντικειμένων σε ασφαλείς συνθήκες. 2)Τμήμα Αρχαιολογικής Συλλογής Γλυπτικής, Ξυλογλυπτικής, Κεραμικής, στο οποίο υπάγονται αρμοδιότητες αντίστοιχες με εκείνες του Τμήματος αρχαιολογικής συλλογής εικόνων, τοιχογραφιών, ψηφιδωτών, αντιγράφων, χειρογράφων, ανθιβόλων, χαρακτικών, σχεδίων και παλαιτύπων, σε σχέση με τα έργα γλυπτικής, ξυλογλυπτικής και κεραμικής. 3)Τμήμα Συλλογής Μικροτεχνίας, Νομισμάτων, Υφασμάτων και Μουσαμάδων, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται αρμοδιότητες αντίστοιχες με εκείνες του Τμήματος αρχαιολογικής συλλογής εικόνων, τοιχογραφιών, ψηφιδωτών, αντιγράφων, χειρογράφων, ανθιβόλων, χαρακτικών, σχεδίων και παλαιτύπων σχετικά με τα έργα μικροτεχνίας, νομισμάτων και υφασμάτων. 4)Τμήμα Μουσειογραφικών Μελετών και Καλλιτεχνικού Σχεδιασμού Εκθέσεων, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται ο καλλιτεχνικός σχεδιασμός και η εκπόνηση και εφαρμογή μουσειογραφικής μελέτης στις μόνιμες και περιοδικές εκθέσεις του Μουσείου, σε συνεργασία κατά περίπτωση με άλλα τμήματα του Μουσείου. 5)Τμήμα Συντήρησης, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται τα εργαστήρια συντήρησης (εικόνας, τοιχογραφίας, γλυπτικής, ξυλογλυπτικής, κεραμικής και μικροτεχνίας, χαρτιού, υφάσματος και μουσαμά), η επιστημονική τεκμηρίωση όλων των εργασιών, η έρευνα για τις μεθόδους και τα υλικά συντήρησης, η συγκρότηση ερευνητικών ομάδων, εξειδικευμένης βιβλιοθήκης και γενικά η συγκρότησή του ως Κέντρου Έρευνας, Συντήρησης και Τεκμηρίωσης. 6)Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Τεκμηρίωσης και Δημοσιευμάτων, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται οι αρμοδιότητες του αντιστοίχου Τμήματος του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων του ως άνω υπό στοιχείο (δ) τμήματος. 7)Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η συντήρηση και επιμέλεια των εγκαταστάσεων και χώρων του Μουσείου, καθώς και η διαχείριση όλων των ηλεκτρονικών, ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών συστημάτων του Μουσείου. 8)Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται οι αρμοδιότητες του αντίστοιχου Τμήματος του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. 3.Η παράγραφος 6 του άρθρου 44 εφαρμόζεται και για το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Άρθρο 53 Διάρθρωση και αρμοδιότητες του Νομισματικού Μουσείου 1.Το Νομισματικό Μουσείο έχει έδρα την Αθήνα. Οι αρμοδιότητές του ανάγονται σε θέματα σχετικά με την απόκτηση, αποδοχή, φύλαξη, συντήρηση, καταγραφή, τεκμηρίωση, έρευνα, μελέτη, δημοσίευση και κυρίως έκθεση και προβολή στο κοινό των νομισμάτων (αρχαίων, βυζαντινών, μεσαιωνικών και νεώτερων, ελληνορωμαϊκών και ξένων), καθώς και των μεταλλίων, σταθμίων, συμβόλων, σφραγίδων, σφραγιδολίθων και άλλων νομισματόμορφων αντικειμένων. Το Νομισματικό Μουσείο μπορεί να εμπλουτίζει τις συλλογές του με την αποδοχή δωρεών εκ μέρους φυσικών προσώπων, φορέων ή ιδρυμάτων, με προϊόντα κατασχέσεων, με αγορές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Επίσης με αντικείμενα από όλη την Επικράτεια, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, Κεντρικές και Περιφερειακές, του Υπουργείου Πολιτισμού, καθώς και με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο. Το Νομισματικό Μουσείο λειτουργεί επίσης ως συμβουλευτικό κέντρο για παροχή βοήθειας στις λοιπές Υπηρεσίες Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και σε άλλους φορείς, σχετικά με θέματα μελέτης, συντήρησης, προστασίας, ανάδειξης, έκθεσης και δημοσίευσης νομισμάτων, μεταλλίων, σταθμίων και λοιπών νομισματόμορφων αντικειμένων. Καταρτίζει για το σκοπό αυτό εξειδικευμένη επιστημονική βιβλιοθήκη, καθώς και αρχεία εκμαγείων και φωτογραφιών. Οι μόνιμες και περιοδικές εκθέσεις του Νομισματικού Μουσείου συγκροτούνται κατά προτίμηση συνθετικά και όχι κατά συλλογή. 2.Το Νομισματικό Μουσείο συγκροτείται από τα παρακάτω Τμήματα: 1)Τμήμα Αρχαίων Νομισμάτων, Σταθμίων και Μικροτεχνίας, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται η μελέτη, η καταγραφή, η προστασία, η διάσωση, η ανάδειξη, η δημοσίευση και η προβολή των νομισμάτων του αρχαίου κόσμου γενικότερα, της μικροτεχνίας, καθώς και των σταθμίων διαχρονικά. 2)Τμήμα Βυζαντινών και Μεσαιωνικών Νομισμάτων και Σφραγίδων, στο οποίο υπάγονται αρμοδιότητες αντίστοιχες με εκείνες του Τμήματος Αρχαίων Νομισμάτων, Σταθμίων και Μικροτεχνίας, σε σχέση με τα βυζαντινά νομίσματα και τα νομίσματα του μεσαιωνικού κόσμου γενικότερα, καθώς και τις σφραγίδες και τα μολυβδόβουλλα διαχρονικά. 3)Τμήμα Νεωτέρων Νομισμάτων και Μεταλλίων, στο οποίο υπάγονται αρμοδιότητες αντίστοιχες με εκείνες του Τμήματος Αρχαίων Νομισμάτων, Σταθμίων και Μικροτεχνίας, σε σχέση με τα νεώτερα νομίσματα και χαρτονομίσματα, καθώς και τα μετάλλια διαχρονικά. 4)Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Τεκμηρίωσης και Δημοσιευμάτων, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται οι αρμοδιότητες του αντίστοιχου Τμήματος του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και θέματα που άπτονται του Ιστορικού Αρχείου Εγγράφων. 5)Τμήμα Συντήρησης και αποκατάστασης νομισμάτων, μολυβδόβουλλων κ.λ.π., στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται τα εργαστήρια συντήρησης μεταλλικών αντικειμένων (νομισμάτων, σφραγίδων, μολυβδοβούλλων, μεταλλίων κ.λ.π.) κατασκευής εκμαγείων, συντήρησης χάρτου κ.λ.π. 6)Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η συντήρηση και επιμέλεια των εγκαταστάσεων και χώρων του Μουσείου. 7)Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται οι αρμοδιότητες του αντίστοιχου Τμήματος του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. 3.Η παράγραφος 6 του άρθρου 44 εφαρμόζεται και για το Νομισματικό Μουσείο. Άρθρο 54 Διάρθρωση και αρμοδιότητες του Επιγραφικού Μουσείου 1.Το Επιγραφικό Μουσείο έχει έδρα την Αθήνα. Οι αρμοδιότητές του ανάγονται σε θέματα σχετικά με την απόκτηση, αποδοχή, φύλαξη, συντήρηση, καταγραφή, τεκμηρίωση, έρευνα, μελέτη, δημοσίευση και κυρίως έκθεση και προβολή στο κοινό των επιγραφικών συλλογών του. Το Επιγραφικό Μουσείο μπορεί να εμπλουτίζει τις συλλογές του με την αποδοχή δωρεών εκ μέρους φυσικών προσώπων, φορέων ή ιδρυμάτων, με προϊόντα κατασχέσεων, με αγορές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Επίσης με αντικείμενα από όλη την Επικράτεια, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, Κεντρικές και Περιφερειακές, του Υπουργείου Πολιτισμού, καθώς και με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο. Το Επιγραφικό Μουσείο λειτουργεί και ως συμβουλευτικό κέντρο για παροχή βοήθειας στις λοιπές Υπηρεσίες Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και σε άλλους φορείς, σχετικά με θέματα μελέτης, συντήρησης, προστασίας, ανάδειξης, έκθεσης και δημοσίευσης επιγραφών, καταρτίζοντας για το σκοπό αυτό εξειδικευμένη επιστημονική βιβλιοθήκη, καθώς και αρχεία απογράφων, εκτύπων και φωτογραφιών. Στο Επιγραφικό Μουσείο λειτουργεί Κέντρο Επιγραφικών Μελετών, που έχει ως αποστολή και σκοπό την καλλιέργεια και ενθάρρυνση των επιγραφικών μελετών στην Ελλάδα. 2.Το Επιγραφικό Μουσείο συγκροτείται από τα παρακάτω Τμήματα: 1)Τμήμα Μουσειακών Συλλογών, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται η έκθεση και επανέκθεση των επιγραφών, καθώς και κάθε θέμα που είναι συναφές με τις επιγραφές, όπως είναι η χορήγηση πάσης φύσεως αδειών μελέτης, φωτογράφησης και κινηματογράφησης, καθώς και η εξυπηρέτηση των μελετητών. 2)Τμήμα Έρευνας Επιγραφών και Τεκμηρίωσης, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται η επιστημονική έρευνα, η καταγραφή των επιγραφών που απαρτίζουν τις συλλογές του Μουσείου, η δημιουργία φωτογραφικού αρχείου επιγραφών, αρχείου απογράφων και εκτύπων, καθώς και η κατάρτιση και ο εμπλουτισμός εξειδικευμένης βιβλιοθήκης. 3)Τμήμα Συντήρησης, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται η διαρκής συντήρηση και αισθητική αποκατάσταση των ενεπίγραφων μνημείων, που αποτελούν τις συλλογές του Μουσείου, καθώς και η συντήρηση επιγραφών άλλων Μουσείων, μετά από σχετική εντολή, ο εξοπλισμός του εργαστηρίου με όργανα και υλικά, η εισήγηση νέων μεθόδων και τρόπων συντήρησης, ο συντονισμός από τεχνικής πλευράς της φωτογράφησης των επιγραφών και της λήψης εκμαγείων και εκτύπων, η τήρηση σχετικών δελτίων συντήρησης για όλες τις εργασίες συντήρησης και η φωτογραφική ή με άλλους πρόσφορους τρόπους τεκμηρίωση των εργασιών συντήρησης που πραγματοποιεί. 4)Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Δημοσιευμάτων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται θέματα που αφορούν στην προβολή του Μουσείου, στη διοργάνωση περιοδικών εκθέσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων και γενικά στην εκδοτική δραστηριότητα του Μουσείου. 5)Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η συντήρηση και επιμέλεια των εγκαταστάσεων και χώρων του Μουσείου. 6)Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται οι αρμοδιότητες του αντίστοιχου Τμήματος του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. 3.Η παράγραφος 6 του άρθρου 44 εφαρμόζεται και για το Επιγραφικό Μουσείο. Άρθρο 55 Διάρθρωση και αρμοδιότητες του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης 1.Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης έχει έδρα την Θεσσαλονίκη. Οι αρμοδιότητές του ανάγονται σε θέματα σχετικά με την απόκτηση, αποδοχή, φύλαξη, συντήρηση, καταγραφή, τεκμηρίωση, έρευνα, μελέτη, δημοσίευση και κυρίως έκθεση και προβολή στο κοινό αρχαίων αντικειμένων που χρονολογούνται από τους απώτατους χρόνους της προϊστορικής έως την υστερορωμαϊκή περίοδο. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης μπορεί να εμπλουτίζει τις συλλογές του με την αποδοχή δωρεών εκ μέρους φυσικών προσώπων, φορέων ή ιδρυμάτων, με προϊόντα κατασχέσεων, με αγορές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Επίσης με αντικείμενα από όλη την Επικράτεια, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, Κεντρικές και Περιφερειακές, του Υπουργείου Πολιτισμού, καθώς και με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο. Οι μόνιμες και περιοδικές εκθέσεις του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης συγκροτούνται κατά προτίμηση συνθετικά και όχι κατά συλλογή. 2.Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης συγκροτείται από τα παρακάτω Τμήματα: 1)Τμήμα Συλλογής Κεραμικής, Τοιχογραφιών και Ψηφιδωτών, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται η διαφύλαξη, η προστασία, η διατήρηση, η έκθεση, η ανάδειξη, η προβολή και η μελέτη έργων και αντικειμένων του Μουσείου που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες και χρονολογούνται από την προϊστορική έως την υστερορωμαϊκή περίοδο. 2)Τμήμα Συλλογής Μεταλλοτεχνίας, στο οποίο υπάγονται αρμοδιότητες αντίστοιχες με εκείνες του Τμήματος Συλλογής Κεραμικής, Τοιχογραφιών και Ψηφιδωτών, σε σχέση με έργα και αντικείμενα του Μουσείου που ανήκουν στη Μεταλλοτεχνία και χρονολογούνται από την προϊστορική έως την υστερορωμαϊκή περίοδο. 3)Τμήμα Συλλογής Λιθίνων και Μικροτεχνίας, στο οποίο υπάγονται αρμοδιότητες αντίστοιχες με εκείνες του Τμήματος Συλλογής Μεταλλοτεχνίας, σε σχέση με έργα και αντικείμενα του Μουσείου που χρονολογούνται από την προϊστορική έως την υστερορωμαϊκή περίοδο. 4)Τμήμα Μουσειογραφικών Μελετών και Καλλιτεχνικού Σχεδιασμού Εκθέσεων, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται ο καλλιτεχνικός σχεδιασμός, η σύνταξη και εφαρμογή της μουσειογραφικής μελέτης των μονίμων και περιοδικών εκθέσεων του Μουσείου, καθώς και των περιοδικών εκθέσεων που πρόκειται να παρουσιαστούν σε χώρους εκτός Μουσείου ή να περιοδεύσουν στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 5)Τμήμα Συντήρησης, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται ο καθαρισμός, η συντήρηση, η αποκατάσταση και η αισθητική παρουσίαση των αρχαιολογικών αντικειμένων και κάθε φύσης εκθεμάτων, σε συνεργασία κατά περίπτωση με τα Τμήματα Συλλογών του Μουσείου. 6)Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Τεκμηρίωσης και Δημοσιευμάτων, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται οι αρμοδιότητες του αντίστοιχου Τμήματος του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. 7)Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η συντήρηση και επιμέλεια των εγκαταστάσεων και χώρων του Μουσείου. 8)Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται οι αρμοδιότητες του αντίστοιχου Τμήματος του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. 3.Η παράγραφος 6 του άρθρου 44 εφαρμόζεται και για το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Άρθρο 56 Διάρθρωση και αρμοδιότητες του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού 1.Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού έχει έδρα την Θεσσαλονίκη. Οι αρμοδιότητές του ανάγονται σε θέματα σχετικά με την απόκτηση, αποδοχή, φύλαξη, συντήρηση, καταγραφή, τεκμηρίωση, έρευνα, μελέτη, δημοσίευση και κυρίως έκθεση και προβολή στο κοινό αντικειμένων της παλαιοχριστιανικής, βυζαντινής, μεσαιωνικής εν γένει και μεταβυζαντινής περιόδου στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς και της νεώτερης εποχής με θέματα σχετικά με τη βυζαντινή και την χριστιανική τέχνη. Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού μπορεί να εμπλουτίζει τις συλλογές του με την αποδοχή δωρεών εκ μέρους φυσικών προσώπων, φορέων ή ιδρυμάτων, με προϊόντα κατασχέσεων, με αγορές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Επίσης με αντικείμενα από όλη την Επικράτεια, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, Κεντρικές και Περιφερειακές, του Υπουργείου Πολιτισμού, καθώς και με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο. Οι μόνιμες και περιοδικές εκθέσεις του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού συγκροτούνται κατά προτίμηση συνθετικά και όχι κατά συλλογή. 2.Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης συγκροτείται από τα παρακάτω Τμήματα: 1)Τμήμα Αρχαιολογικής Συλλογής Εικόνων, Τοιχογραφιών, Ψηφιδωτών, Αντιγράφων, Χειρογράφων, Ανθιβόλων, Χαρακτικών, Σχεδίων, Παλαιτύπων και Συλλογών, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται η διαφύλαξη, η προστασία, η διατήρηση, η έκθεση, η ανάδειξη, η προβολή και η μελέτη εικόνων, τοιχογραφιών, ψηφιδωτών, αντιγράφων, χειρογράφων, ανθιβόλων, χαρακτικών, σχεδίων, παλαιτύπων, και συλλογών και η διοργάνωση εκθέσεων σχετικής θεματικής, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλα Ελληνικά Μουσεία και τις αρμόδιες Εφορείες, καθώς και με Μουσεία του εξωτερικού ή με φορείς που διασφαλίζουν την υψηλού επιπέδου παρουσίαση των αντικειμένων σε ασφαλείς συνθήκες. 2)Τμήμα Αρχαιολογικής Συλλογής Γλυπτικής, Ξυλογλυπτικής, Κεραμεικής, στο οποίο υπάγονται οι αρμοδιότητες του Τμήματος αρχαιολογικής συλλογής εικόνων, τοιχογραφιών, ψηφιδωτών, αντιγράφων, χειρογράφων, ανθιβόλων, χαρακτικών, σχεδίων, παλαιτύπων και συλλογών, σχετικά με τα έργα γλυπτικής, ξυλογλυπτικής, κεραμικής. 3)Τμήμα Συλλογής Μικροτεχνίας, Νομισμάτων και Υφασμάτων, στο οποίο υπάγονται οι αρμοδιότητες του Τμήματος αρχαιολογικής συλλογής εικόνων, τοιχογραφιών, ψηφιδωτών, αντιγράφων, χειρογράφων, ανθιβόλων, χαρακτικών, σχεδίων, παλαιτύπων και συλλογών, σχετικά με τα έργα μικροτεχνίας, νομισμάτων και υφασμάτων. 4)Τμήμα Μουσειογραφικών Μελετών και Καλλιτεχνικού Σχεδιασμού Εκθέσεων, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται ο καλλιτεχνικός σχεδιασμός, η σύνταξη και εφαρμογή της μουσειογραφικής μελέτης των μόνιμων και περιοδικών εκθέσεων του Μουσείου. 5)Τμήμα Συντήρησης, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται τα εργαστήρια εικόνας, τοιχογραφίας, γλυπτικής, ξυλογλυπτικής, κεραμεικής και μικροτεχνίας, χαρτιού, υφάσματος και μουσαμά, καθώς και η επιστημονική τεκμηρίωση όλων των εργασιών, η συγκρότηση ερευνητικών ομάδων, εργαστηρίου και έρευνας, εξειδικευμένης βιβλιοθήκης και γενικά η συγκρότησή του ως Κέντρου Έρευνας Συντήρησης και Τεκμηρίωσης. 6)Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Τεκμηρίωσης και Δημοσιευμάτων, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται οι αρμοδιότητες του αντίστοιχου Τμήματος του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. 7)Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η συντήρηση και επιμέλεια των εγκαταστάσεων και χώρων του Μουσείου. 8)Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται οι αρμοδιότητες του αντίστοιχου Τμήματος του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. 3.Η παράγραφος 6 του άρθρου 44 εφαρμόζεται και για το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Άρθρο 57 Διάρθρωση και αρμοδιότητες Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου 1.Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου έχει έδρα το Ηράκλειο της Κρήτης. Οι αρμοδιότητές του ανάγονται σε θέματα σχετικά με την απόκτηση, αποδοχή, φύλαξη, συντήρηση, καταγραφή, τεκμηρίωση, έρευνα, μελέτη, δημοσίευση και κυρίως έκθεση και προβολή στο κοινό αντικειμένων που χρονολογούνται από τους απώτατους χρόνους της προϊστορικής έως την υστερορωμαϊκή περίοδο. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου μπορεί να εμπλουτίζει τις συλλογές του με την αποδοχή δωρεών εκ μέρους φυσικών προσώπων, φορέων ή ιδρυμάτων, με προϊόντα κατασχέσεων, με αγορές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Επίσης με αντικείμενα από όλη την Επικράτεια, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, Κεντρικές και Περιφερειακές, του Υπουργείου Πολιτισμού, καθώς και με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο. Οι μόνιμες και περιοδικές εκθέσεις του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου συγκροτούνται κατά προτίμηση συνθετικά και όχι κατά συλλογή. 2.Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου συγκροτείται από τα παρακάτω Τμήματα: 1)Τμήμα Προϊστορικών και Μινωικών Αρχαιοτήτων, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται η διαφύλαξη, η προστασία, η διατήρηση, η έκθεση, η ανάδειξη, η προβολή και η μελέτη έργων και αντικειμένων του Μουσείου, που χρονολογούνται στην προϊστορική εποχή και ιδίως στην προανακτορική, παλαιοανακτορική, νεοανακτορική, μετανακτορική και υπομινωική περίοδο. 2)Τμήμα Προκλασικών, Κλασικών, Ελληνιστικών και Ρωμαϊκών Αρχαιοτήτων, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται η διαφύλαξη, η προστασία, η διατήρηση, η έκθεση, η ανάδειξη, η προβολή και η μελέτη έργων και αντικειμένων του Μουσείου, που χρονολογούνται στη γεωμετρική, αρχαϊκή, κλασσική, ελληνιστική και Ρωμαϊκή περίοδο. 3)Τμήμα Μουσειογραφικών Μελετών και Καλλιτεχνικού Σχεδιασμού Εκθέσεων, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται ο καλλιτεχνικός σχεδιασμός, η σύνταξη και εφαρμογή της μουσειογραφικής μελέτης στις μόνιμες και περιοδικές εκθέσεις του Μουσείου, καθώς και των περιοδικών εκθέσεων που πρόκειται να παρουσιαστούν σε χώρους εκτός Μουσείου ή να περιοδεύσουν στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 4)Τμήμα Συντήρησης, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται ο καθαρισμός, η συντήρηση, η αποκατάσταση και η αισθητική παρουσίαση των αρχαιολογικών αντικειμένων και κάθε φύσης εκθεμάτων σε συνεργασία κατά περίπτωση με τα Τμήματα Συλλογών του Μουσείου. 5)Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Τεκμηρίωσης και Δημοσιευμάτων, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται οι αρμοδιότητες του αντίστοιχου Τμήματος του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. 6)Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η συντήρηση και επιμέλεια των εγκαταστάσεων και χώρων του Μουσείου. 7)Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται οι αρμοδιότητες του αντίστοιχου Τμήματος του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. 3.Η παράγραφος 6 του άρθρου 44 εφαρμόζεται και για το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Άρθρο 58 Διάρθρωση και αρμοδιότητες του Μουσείου Ασιατικής Τέχνης 1.Το Μουσείο Ασιατικής Τέχνης έχει έδρα την Κέρκυρα. Οι αρμοδιότητές του ανάγονται σε θέματα σχετικά με την απόκτηση, αποδοχή, φύλαξη, συντήρηση, καταγραφή, τεκμηρίωση, έρευνα, μελέτη, δημοσίευση και κυρίως έκθεση και προβολή στο κοινό έργων τέχνης ασιατικής νοοτροπίας. Το Μουσείο Ασιατικής Τέχνης μπορεί να εμπλουτίζει τις συλλογές του με την αποδοχή δωρεών εκ μέρους φυσικών προσώπων, φορέων ή ιδρυμάτων, με προϊόντα κατασχέσεων, με αγορές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Επίσης με αντικείμενα από όλη την Επικράτεια, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, Κεντρικές και Περιφερειακές, του Υπουργείου Πολιτισμού, καθώς και με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο. 2.Το Μουσείο Ασιατικής Τέχνης συγκροτείται από τα παρακάτω τμήματα: 1)Τμήμα Μουσειακών Συλλογών, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται η διαφύλαξη, η προστασία, η διατήρηση, η έκθεση, η ανάδειξη, η προβολή και η μελέτη των έργων και αντικειμένων του Μουσείου. 2)Τμήμα Συντήρησης, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται ο καθαρισμός, η συντήρηση, η αποκατάσταση και η αισθητική παρουσίαση των αρχαιολογικών αντικειμένων Ασιατικής Τέχνης και κάθε φύσης εκθεμάτων, σε συνεργασία κατά περίπτωση με το Τμήμα Μουσειακών Συλλογών του Μουσείου. 3)Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Τεκμηρίωσης και Δημοσιευμάτων, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται η προβολή του Μουσείου, η διοργάνωση περιοδικών εκθέσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων και η διαχείριση του φωτογραφικού αρχείου και της βιβλιοθήκης, καθώς και η εξυπηρέτηση των ειδικών μελετητών. 4)Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η διεκπεραίωση των διοικητικών θεμάτων, ιδίως θεμάτων του προσωπικού, της αλληλογραφίας και εσωτερικής λειτουργίας, για τη διεκπεραίωση των οικονομικών υποθέσεων, για τη φύλαξη του Μουσείου, για την τήρηση των στατιστικών δεδομένων, καθώς και για την τήρηση του αρχείου και του πρωτοκόλλου. 3.Η παράγραφος 6 του άρθρου 44 εφαρμόζεται και για το Μουσείο Ασιατικής Τέχνης. Άρθρο 59 Γραμματείες Τοπικών Συμβουλίων Μνημείων Η οργάνωση και λειτουργία των Γραμματειών των Τοπικών Συμβουλίων Μνημείων καθορίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 49 και 52 του Ν. 3028/2002. Άρθρο 60 Σχέση Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών και Τρόπος Εκτέλεσης Έργων από τις Περιφερειακές και τις Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς 1.Οι Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας που υπάγονται στην Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς συνεργάζονται με τις κατά τόπο και καθ΄ ύλην αρμόδιες Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες, προετοιμάζουν τους φακέλους για την εισαγωγή των θεμάτων στο αρμόδιο Συμβούλιο και οι κατά περίπτωση αρμόδιοι Διευθυντές εισηγούνται σε αυτό, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία. 2.Οι Περιφερειακές και οι Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς ασκούν τις αρμοδιότητές τους κατά τόπον στα όρια των περιοχών τους, συνεργάζονται, όπου απαιτείται, με τις αντίστοιχες Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας και τις λοιπές Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και εκτελούν έργα, τα οποία περιλαμβάνονται στα ετήσια Προγράμματα Δράσης της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων, όπως εγκρίνονται από τον Υπουργό, μετά από γνώμη των αρμοδίων Κεντρικών Συμβουλίων. 3.Οι Περιφερειακές και οι Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς εκτελούν όλα τα αναφερόμενα στις αρμοδιότητές τους έργα με αυτεπιστασία και απολογιστικά, κατά τις κείμενες διατάξεις, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 1958/1991 και του Π.Δ. 99/1992, όπως εκάστοτε ισχύουν. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Άρθρο 61 Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης και ορίζονται ως ακολούθως: 1) Εφορείες Νεωτέρων Μνημείων, οι οποίες ανέρχονται σε δύο (2) και είναι οι εξής: α) Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων Αττικής β) Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας 2) Υπηρεσίες Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων, οι οποίες ανέρχονται σε δώδεκα (12) και είναι οι εξής: α)Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Στερεάς Ελλάδας β) Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας γ) Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Πελοποννήσου δ) Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας ε) Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου στ) Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Μακεδονίας ζ) Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης η) Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου θ) Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κυκλάδων ι) Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου ια) Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης ιβ) Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ιονίων Νήσων 3) Υπηρεσία Τεχνικών Έργων, η οποία είναι η εξής: Υπηρεσία Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας Άρθρο 62 Διάρθρωση και αρμοδιότητες των Εφορειών Νεωτέρων Μνημείων 1.Οι Εφορείες Νεωτέρων Μνημείων λειτουργούν ως Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, σε επίπεδο Διεύθυνσης: 1) Η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων Αττικής έχει έδρα την Αθήνα και είναι αρμόδια για την Περιφέρεια Αττικής. 2) Η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και είναι αρμόδια για τους Νομούς Θεσσαλονίκης, Σερρών, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Πέλλας, Ημαθίας και Πιερίας. 2.Οι Εφορείες Νεώτερων Μνημείων απαρτίζονται από τα ακόλουθα Τμήματα: 1) Τμήμα Προστασίας Νεωτέρων Μνημείων, το οποίο είναι αρμόδιο για την προστασία των Νεωτέρων Μνημείων, τον έλεγχο μελετών, την έκδοση εγκρίσεων εκτέλεσης εργασιών σε μνημεία, την έκδοση αδειών κατεδάφισης, την εποπτεία έργων αποκατάστασης από τρίτους, την πραγματοποίηση αυτοψιών. 2) Τμήμα Τεκμηρίωσης, Διαχείρισης και Προβολής των Νεωτέρων Μνημείων, το οποίο είναι αρμόδιο για θέματα σχετικά με την καταγραφή και την τεκμηρίωση των νεωτέρων μνημείων και ιδίως για τη μελέτη και τη σύνταξη εισηγήσεων προς το αρμόδιο Συμβούλιο σχετικά με τον χαρακτηρισμό τους ως διατηρητέων, την εισήγηση σχετικά με θέματα θεσμικού χαρακτήρα, όπως είναι ιδίως η θέσπιση ειδικών όρων δόμησης και χρήσεων γης στον περιβάλλοντα των μνημείων χώρο και την οργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων, εκπαιδευτικών, ερευνητικών και πολιτιστικών προγραμμάτων σχετικών με τα μνημεία, σε συνεργασία με άλλους φορείς. 3) Τμήμα Σωστικών Επεμβάσεων και Συντήρησης, το οποίο είναι αρμόδιο για θέματα σχετικά με σωστικές επεμβάσεις και ιδίως για υποστυλώσεις, την εκτέλεση εργασιών που απαιτούνται για την ανάκαμψη της φθοράς ή τη διάσωση των μνημείων, ιδίως την εκπόνηση διερευνητικών εργασιών τεκμηρίωσης, την εποπτεία σε έργα αποκατάστασης μνημείων που εκτελούνται από τρίτους, την παροχή εξειδικευμένης τεχνικής υποστήριξης, την εκπόνηση μελετών και την ανάληψη εξειδικευμένων εργασιών σε έργα που εκτελούνται από τρίτους. 4) Τμήμα Κινητών Πολιτιστικών Αγαθών, το οποίο είναι αρμόδιο για θέματα σχετικά με την καταγραφή, τη συλλογή, τον χαρακτηρισμό, την προστασία, την εποπτεία και τη διαφύλαξη των κινητών μνημείων και ιδίως για την προστασία και τη διαφύλαξη αρχιτεκτονικών μελών ή τμημάτων του εξοπλισμού της επίπλωσης ή του διάκοσμου μνημείων που έχουν αποσπαστεί, σε συνεργασία με το Τμήμα Τεκμηρίωσης και Προστασίας Κινητών Πολιτιστικών Αγαθών της Διεύθυνσης Νεώτερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 5) Τμήμα Συντήρησης, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται θέματα συντήρησης των πάσης φύσεως Νεωτέρων Μνημείων, σε συνεργασία με το κατά περίπτωση αρμόδιο τμήμα, καθώς και θέματα συντήρησης, αποκατάστασης και αισθητικής παρουσίας έργων τέχνης, ιστορικών κειμηλίων και αντικειμένων ιστορικής σημασίας και πολιτιστικής αξίας. 6) Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, το οποίο είναι αρμόδιο για τη διεκπεραίωση των διοικητικών θεμάτων κάθε Εφορείας, ιδίως σχετικά με τα θέματα προσωπικού, αλληλογραφίας και εσωτερικής λειτουργίας, για τη διεκπεραίωση των οικονομικών υποθέσεων της Εφορείας, για την τήρηση των στατιστικών δεδομένων που αφορούν τη δραστηριότητα της Εφορείας και των Τμημάτων της, για την τήρηση του αρχείου και του πρωτοκόλλου της Εφορείας, καθώς και για την κίνηση και συντήρηση των κρατικών οχημάτων τους. 3.Η παράγραφος 3 του άρθρου 44 εφαρμόζεται και στις Εφορείες Νεωτέρων Μνημείων. Άρθρο 63 Διάρθρωση και αρμοδιότητες των Υπηρεσιών Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων 1.Οι Υπηρεσίες Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων λειτουργούν ως Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού σε επίπεδο Διεύθυνσης: 1) Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Στερεάς Ελλάδας έχει έδρα τη Λαμία και είναι αρμόδια για τους Νομούς Φθιώτιδας, Ευρυτανίας, Φωκίδας, Βοιωτίας και Ευβοίας. 2) Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας έχει έδρα την Πάτρα και είναι αρμόδια για τους Νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας. 3) Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Πελοποννήσου έχει έδρα τη Τρίπολη και είναι αρμόδια για τους Νομούς Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Μεσσηνίας και Λακωνίας. 4) Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλία έχει έδρα το Βόλο και είναι αρμόδια για τους Νομούς Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Καρδίτσας. 5) Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου έχει έδρα τα Ιωάννινα και είναι αρμόδια για τους Νομούς Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας και Πρέβεζας. 6) Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Μακεδονίας έχει έδρα την Κοζάνη και είναι αρμόδια για τους Νομούς Φλώρινας, Κοζάνης, Καστοριάς και Γρεβενών. 7) Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχει έδρα την Ξάνθη και είναι αρμόδια για τους Νομούς Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Δράμας και Καβάλας. 8) Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου έχει έδρα τη Μυτιλήνη και είναι αρμόδια για τους Νομούς Λέσβου, Χίου και Σάμου 9) Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κυκλάδων έχει έδρα τη Σύρο και είναι αρμόδια για το Νομό Κυκλάδων. 10) Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου έχει έδρα τη Ρόδο και είναι αρμόδια για το Νομό Δωδεκανήσου. 11) Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης έχει έδρα το Ηράκλειο και είναι αρμόδια για τους Νομούς Χανίων, Ρεθύμνης, Ηρακλείου και Λασιθίου. 12) Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ιονίων Νήσων έχει έδρα την Κέρκυρα και είναι αρμόδια για τους Νομούς Κερκύρας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου. 2.Οι Υπηρεσίες Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων απαρτίζονται από τα ακόλουθα Τμήματα: 1)Τμήμα Μελετών και Έργων Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων, το οποίο είναι αρμόδιο για θέματα που αφορούν στη μελέτη και εκτέλεση τεχνικού έργου στερέωσης, αποκατάστασης, αναστήλωσης, διαμόρφωσης χώρων προϊστορικών, κλασικών και ελληνιστικών μνημείων και μνημείων ρωμαϊκής περιόδου, και σε συνεργασία με τις Εφορείες Αρχαιοτήτων, που έχουν την ευθύνη του προγραμματισμού των αρχαιολογικών έργων. 2)Τμήμα Μελετών και Έργων Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, το οποίο έχει αρμοδιότητες αντίστοιχες με εκείνες του Τμήματος Μελετών και Έργων Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων, σε σχέση με τα παλαιοχριστιανικά, βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία, καθώς και με τα νεώτερα εκκλησιαστικά μνημεία. 3)Τμήμα Μελετών και Έργων Αναστήλωσης Νεωτέρων και Συγχρόνων Μνημείων, το οποίο έχει αρμοδιότητες αντίστοιχες με εκείνες του Τμήματος Μελετών και Έργων Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων, σε σχέση με τα νεώτερα και σύγχρονα μνημεία. 4)Τμήμα Μελετών και Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων, το οποίο είναι αρμόδιο για θέματα που αφορούν στη μελέτη, εκτέλεση για την ανέγερση, επέκταση, διαρρύθμιση, διασκευή, επισκευή και διαμόρφωση εσωτερικών χώρων μουσείων και πολιτιστικών κτιρίων, όπως επίσης και του περιβάλλοντος χώρου των παραπάνω κτιρίων, των αρχαιολογικών αποθηκών, φυλακίων, χώρων υγιεινής και λοιπών βοηθητικών κτηρίων, που εξυπηρετούν τους αρχαιολογικούς χώρους και για κάθε νέα κατασκευή μέσα σε αρχαιολογικούς χώρους. 5)Τμήμα Προστασίας Νεωτέρων Μνημείων, το οποίο είναι αρμόδιο για την προστασία των Νεωτέρων Μνημείων, τον έλεγχο μελετών, την έκδοση εγκρίσεων εκτέλεσης εργασιών σε μνημεία, την έκδοση αδειών κατεδάφισης, την εποπτεία έργων αποκατάστασης από τρίτους, την πραγματοποίηση αυτοψιών. 6)Τμήμα Νεωτέρων Κινητών Πολιτιστικών Αγαθών, το οποίο είναι αρμόδιο για θέματα σχετικά με την καταγραφή, τη συλλογή, τον χαρακτηρισμό, την προστασία, την εποπτεία και τη διαφύλαξη των νεώτερων κινητών μνημείων και ιδίως για την προστασία και τη διαφύλαξη αρχιτεκτονικών μελών ή τμημάτων του εξοπλισμού της επίπλωσης ή του διάκοσμου μνημείων που έχουν αποσπαστεί. 7)Τμήμα Συντήρησης, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται θέματα συντήρησης των πάσης φύσεως νεωτέρων μνημείων, σε συνεργασία με το κατά περίπτωση αρμόδιο τμήμα, καθώς και θέματα συντήρησης, αποκατάστασης και αισθητικής παρουσίας έργων τέχνης, ιστορικών κειμηλίων και αντικειμένων ιστορικής σημασίας και πολιτιστικής αξίας. 8)Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, το οποίο είναι αρμόδιο για τη διεκπεραίωση των διοικητικών θεμάτων της Υπηρεσίας, ιδίως θεμάτων προσωπικού, της αλληλογραφίας και εσωτερικής λειτουργίας, για τη διεκπεραίωση των οικονομικών υποθέσεων της Υπηρεσίας, για την τήρηση των στατιστικών δεδομένων που αφορούν τη δραστηριότητα της Υπηρεσίας και των Τμημάτων της, για την τήρηση του αρχείου και του πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας, καθώς και για την κίνηση και συντήρηση των κρατικών οχημάτων τους. 3.Οι Υπηρεσίες Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων ασκούν τις αρμοδιότητές τους μέσα στα γεωγραφικά όρια της Περιφέρειας της δικαιοδοσίας τους, συνεργάζονται με τις αντίστοιχες Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας και τις καθ ύλην αρμόδιες Κεντρικές Διευθύνσεις, Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Η κατανομή των επιμέρους έργων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, μετά από γνώμη των Συμβουλίων, στο πλαίσιο του Προγράμματος Δράσης των Υπηρεσιών του Υπουργείου. 4.Στην αρμοδιότητα των Τμημάτων των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων υπάγεται επίσης η προετοιμασία της εισήγησης από τον αντίστοιχο Διευθυντή των σχετικών θεμάτων στο αρμόδιο Τοπικό Συμβούλιο. 5.Το επιστημονικό και λοιπό προσωπικό των Υπηρεσιών Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων μετέχει στο σύνολο του έργου της Υπηρεσίας τους ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. 6.Σε κάθε Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων συγκροτείται και λειτουργεί υπό την προεδρία του Προϊσταμένου επιστημονική ολομέλεια στην οποία μετέχει το προσωπικό ΠΕ και ΤΕ, που υπηρετεί σε αυτή. Στην επιστημονική ολομέλεια συζητείται το Πρόγραμμα Δράσης και η πορεία εφαρμογής του. Η επιστημονική ολομέλεια συγκροτείται τουλάχιστον τρεις φορές τον χρόνο. Άρθρο 64 Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας 1.Η Υπηρεσία Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας έχει έδρα την Θεσσαλονίκη και είναι αρμόδια για τους Νομούς Θεσσαλονίκης, Σερρών, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Πέλλας, Ημαθίας και Πιερίας. 2.Η Υπηρεσία Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας απαρτίζεται από τα ακόλουθα Τμήματα: 1)Τμήμα Μελετών και Έργων Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων, το οποίο είναι αρμόδιο για θέματα που αφορούν στη μελέτη και εκτέλεση τεχνικού έργου στερέωσης, αποκατάστασης, αναστήλωσης, διαμόρφωσης χώρων προϊστορικών, κλασικών και ελληνιστικών μνημείων και μνημείων ρωμαϊκής περιόδου, και σε συνεργασία με τις Εφορείες Αρχαιοτήτων, που έχουν την ευθύνη του προγραμματισμού των αρχαιολογικών έργων. 2)Τμήμα Μελετών και Έργων Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, το οποίο έχει αρμοδιότητες αντίστοιχες με εκείνες του Τμήματος Μελετών και Έργων Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων, σε σχέση με τα παλαιοχριστιανικά, βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία, καθώς και με τα νεώτερα εκκλησιαστικά μνημεία, και σε συνεργασία με τις Εφορείες Αρχαιοτήτων, που έχουν την ευθύνη του προγραμματισμού των αρχαιολογικών έργων. 3)Τμήμα Μελετών και Έργων Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων, το οποίο έχει αρμοδιότητες αντίστοιχες με εκείνες του Τμήματος Μελετών και Έργων Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων, σε σχέση με τα νεώτερα και σύγχρονα μνημεία. 4)Τμήμα Μελετών και Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων, το οποίο είναι αρμόδιο για θέματα που αφορούν στη μελέτη, εκτέλεση για την ανέγερση, επέκταση, διαρρύθμιση, διασκευή, επισκευή και διαμόρφωση εσωτερικών χώρων μουσείων και πολιτιστικών κτιρίων, όπως επίσης και του περιβάλλοντος χώρου των παραπάνω κτιρίων, των αρχαιολογικών αποθηκών, φυλακίων, χώρων υγιεινής και λοιπών βοηθητικών κτηρίων, που εξυπηρετούν τους αρχαιολογικούς χώρους και για κάθε νέα κατασκευή μέσα σε αρχαιολογικούς χώρους. 5)Τμήμα Συντήρησης, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται θέματα συντήρησης των πάσης φύσεως νεωτέρων μνημείων, σε συνεργασία με το κατά περίπτωση αρμόδιο τμήμα, καθώς και θέματα συντήρησης, αποκατάστασης και αισθητικής παρουσίας έργων τέχνης, ιστορικών κειμηλίων και αντικειμένων ιστορικής σημασίας και πολιτιστικής αξίας. 6)Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, το οποίο είναι αρμόδιο για τη διεκπεραίωση των διοικητικών θεμάτων της Υπηρεσίας, ιδίως θεμάτων προσωπικού, της αλληλογραφίας και εσωτερικής λειτουργίας, για τη διεκπεραίωση των οικονομικών υποθέσεων της Υπηρεσίας, για την τήρηση των στατιστικών δεδομένων που αφορούν στη δραστηριότητα της Υπηρεσίας και των Τμημάτων της, για την τήρηση του αρχείου και του πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας, καθώς και για την κίνηση και συντήρηση των κρατικών οχημάτων της. 3.Οι παράγραφοι 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 63 εφαρμόζονται και στην Υπηρεσία Αναστήλωσης και Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας. Στην αρμοδιότητα των Τμημάτων των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων υπάγεται επίσης η προετοιμασία της εισήγησης από τον αντίστοιχο Διευθυντή των σχετικών θεμάτων στο αρμόδιο Τοπικό Συμβούλιο. Άρθρο 65 Σχέση Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών και Τρόπος Εκτέλεσης Έργων από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων 1.Οι Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας που υπάγονται στην Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων συνεργάζονται με τις κατά τόπο και καθ΄ ύλην αρμόδιες Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες, προετοιμάζουν τους φακέλους για την εισαγωγή των θεμάτων στο αρμόδιο Συμβούλιο και οι κατά περίπτωση αρμόδιοι Διευθυντές εισηγούνται σε αυτό, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία. 2.Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων ασκούν τις αρμοδιότητές τους κατά τόπο στα όρια των περιοχών τους, συνεργάζονται με τις αντίστοιχες Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας και τις λοιπές Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και εκτελούν έργα, τα οποία περιλαμβάνονται στα ετήσια Προγράμματα Δράσης των επιμέρους Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων, όπως εγκρίνονται από τον Υπουργό, μετά από γνώμη των αρμοδίων Κεντρικών Συμβουλίων. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο 66 Διάκριση Κλάδων Μονίμου Προσωπικού κατά κατηγορία 1.Στην κατηγορία ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ ανήκουν οι παρακάτω κλάδοι: Α. ΠΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2.ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Ειδικότητες: 1)Προϊστορικών Κλασικών Αρχαιοτήτων 2)Βυζαντινών – Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων 3.ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ειδικότητες: 1)Αρχιτεκτόνων 2)Πολιτικών Μηχανικών 3)Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 4)Μηχανολόγων Μηχανικών 5)Χημικών Μηχανικών 6)Τοπογράφων Μηχανικών 4.ΠΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 5.ΠΕ ΖΩΓΡΑΦΩΝ 6.ΠΕ ΓΛΥΠΤΩΝ 7.ΠΕ ΛΑΟΓΡΑΦΩΝ – ΕΘΝΟΛΟΓΩΝ 8.ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Ειδικότητες: 1)Γεωπόνων 2)Γεωλόγων 9.ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ειδικότητες: 1)Βιολόγων 2)Παλαιοανθρωπολόγων 3)Φυσικών 4)Χημικών 10.ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ – ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ 11.ΠΕ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΩΝ 12.ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 13.ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 14.ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ - ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΩΝ 15.ΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (προσωρινός) 16.ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ (προσωρινός) 17.ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΖΩΟΛΟΓΩΝ (προσωρινός) 18.ΠΕ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (προσωρινός) Β. ΤΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Ειδικότητες: 1)Διοικητικών 2)Λογιστών 2.ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 3.ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 4.ΤΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ειδικότητες: 1)Γραφιστών 2)Τεχνολόγων Γραφικών Τεχνών 3)Φωτογράφων 4)Κινηματογραφικών Σπουδών 5)Θεατρικών Σπουδών 5.ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6.ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (προσωρινός) 7.ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ (προσωρινός) 8.ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (προσωρινός) 9.ΤΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (προσωρινός) 10.ΤΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ (προσωρινός) 11.ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ (προσωρινός) 12.ΤΕ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΓΡΑΦΗΤΩΝ – ΑΣΥΡΜΑΤΙΣΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (προσωρινός από μετατροπή) 13.ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ (προσωρινός από μετατροπή) 14.ΤΕ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ (προσωρινός από μετατροπή) Γ. ΔΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2.ΔΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ – ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ 3.ΔΕ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ 4.ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 5.ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ 6.ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 7.ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 8.ΔΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ 9.ΔΕ ΧΗΜΙΚΩΝ 10.ΔΕ ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 11.ΔΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 12.ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 13.ΔΕ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 14.ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 15.ΔΕ ΔΥΤΩΝ (προσωρινός) 16.ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ (προσωρινός από μετατροπή) 17.ΔΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ (προσωρινός από μετατροπή) 18.ΔΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΑΡΙΩΝ (προσωρινός από μετατροπή) 19.ΔΕ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ (προσωρινός από μετατροπή) 20.ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΓΡΑΦΟΥ (προσωρινός από μετατροπή). Δ. ΥΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ Ειδικότητες: 1)Κλητήρων 2)Μεταφορέων 2.ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Ειδικότητες: 1)Ημερησίων φυλάκων 2)Νυκτοφυλάκων 3.ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 4.ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 5.ΥΕ ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΩΝ – ΦΥΛΑΚΩΝ (προσωρινός) 6.ΥΕ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ (προσωρινός) 7.ΥΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ (προσωρινός) 8.ΥΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ (προσωρινός από μετατροπή) 9.ΥΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ (προσωρινός από μετατροπή) 10.ΥΕ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ (προσωρινός από μετατροπή) Άρθρο 67 Προσωπικό Κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) 1.Κλάδος ΠΕ Διοικητικού 1)Ο Κλάδος ΠΕ Διοικητικού περιλαμβάνει τετρακόσιες δέκα εννέα (419) θέσεις, από τις οποίες οι σαράντα επτά (47) είναι προσωρινές και καταργούνται όταν κενωθούν με οποιονδήποτε τρόπο, διακρίνονται δε κατά βαθμούς ως εξής: - Δύο (2) θέσεις με βαθμό Γενικού Διευθυντή - Δεκατέσσερις (14) θέσεις με βαθμό Διευθυντή - Τετρακόσιες τρείς (403) θέσεις με βαθμούς Δ΄- Α΄ 2)Από τις ανωτέρω τετρακόσιες δέκα εννέα (419) θέσεις, οι δέκα πέντε (15) καταλαμβάνονται από πτυχιούχους Φιλοσοφικής Σχολής ΑΕΙ ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής. 2.Κλάδος ΠΕ Αρχαιολόγων 1)Ο Κλάδος ΠΕ Αρχαιολόγων περιλαμβάνει 1106 θέσεις, από τις οποίες οι σαράντα τρεις (43) είναι προσωρινές και καταργούνται όταν κενωθούν με οποιονδήποτε τρόπο, διακρίνεται δε στις ειδικότητες: 1) Προϊστορικών-Κλασικών Αρχαιοτήτων και ββ) Βυζαντινών -Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων. Οι ανωτέρω θέσεις διακρίνονται κατά βαθμούς ως εξής: - Μία (1) θέση με βαθμό Γενικού Διευθυντή - Ογδόντα οκτώ (88) θέσεις με βαθμό Διευθυντή, - Χίλιες δέκα έξι (1016) θέσεις με βαθμούς Δ΄- Α΄. 2)Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζονται τα εξής: Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, ή Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας με ειδίκευση στην Αρχαιολογία Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής και άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής γλώσσης.(παρ. 61 άρθρο 11 1881/1990 – ΦΕΚ 42 Α΄). 3.Κλάδος ΠΕ Μηχανικών Ο Κλάδος ΠΕ Μηχανικών περιλαμβάνει συνολικά εξακόσιες ενενήντα έξι (696) θέσεις, από τις οποίες οι σαράντα εννέα (49) είναι προσωρινές και καταργούνται όταν κενωθούν με οποιονδήποτε τρόπο, διακρίνεται δε στις ειδικότητες: 1)Αρχιτεκτόνων, β) Πολιτικών Μηχανικών, γ) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, 2)Μηχανολόγων Μηχανικών, ε) Χημικών Μηχανικών και στ) Τοπογράφων. Οι παραπάνω θέσεις διακρίνονται κατά βαθμούς ως εξής: Μία (1) θέση με βαθμό Γενικού Διευθυντή - Είκοσι τρεις (23) θέσεις με βαθμό Διευθυντή - Εξακόσιες εβδομήντα δύο (672) θέσεις με βαθμούς Δ΄-Α΄ 4.Κλάδος ΠΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Ο Κλάδος ΠΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης περιλαμβάνει εκατόν δέκα πέντε (115) θέσεις, από τις οποίες οι τρεις (3) είναι προσωρινές και καταργούνται όταν κενωθούν με οποιονδήποτε τρόπο, διακρίνονται δε κατά βαθμούς ως εξής: - Μία (1) θέση με βαθμό Διευθυντή - Εκατόν δέκα τέσσερις (114) θέσεις με βαθμούς Δ΄- Α΄. Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζονται τα εξής: Πτυχίο Ανώτατης Σχολής Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής. 5.Κλάδος ΠΕ Ζωγράφων Ο Κλάδος ΠΕ Ζωγράφων περιλαμβάνει τριάντα δύο (32) θέσεις με βαθμό Δ΄- Α΄. Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 του ΠΔ 50/01 (ΦΕΚ 39/Α/01) και επιπλέον εμπειρία σε μουσειακά έργα τουλάχιστον δύο ετών. 6.Κλάδος ΠΕ Γλυπτών Ο Κλάδος ΠΕ Γλυπτών περιλαμβάνει είκοσι (20) θέσεις με βαθμούς Δ΄-Α΄, από τις οποίες οι δύο (2) είναι προσωρινές και καταργούνται όταν κενωθούν με οποιονδήποτε τρόπο. Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 του ΠΔ 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α΄) και επιπλέον εμπειρία σε μουσειακά έργα τουλάχιστον δύο ετών. 7.Κλάδος ΠΕ Λαογράφων – Εθνολόγων Ο Κλάδος ΠΕ Λαογράφων – Εθνολόγων περιλαμβάνει είκοσι τέσσερις (24) θέσεις από τις οποίες οι δύο (2) είναι προσωρινές και καταργούνται όταν κενωθούν με οποιονδήποτε τρόπο, διακρίνονται δε σε βαθμούς ως εξής: - Μία (1) θέση με βαθμό Διευθυντή - Είκοσι τρεις (23) θέσεις με βαθμούς Δ΄- Α΄. Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του Κλάδου αυτού ορίζονται πτυχίο Φιλοσοφικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών στη λαογραφία ή εθνολογία ή κοινωνική ανθρωπολογία. 8.Κλάδος ΠΕ Γεωτεχνικών Ο Κλάδος ΠΕ Γεωτεχνικών διακρίνεται στις ειδικότητες: α) Γεωπόνων και β) Γεωλόγων και περιλαμβάνει συνολικά εννέα (9) θέσεις με βαθμούς Δ΄- Α΄, από τις οποίες η μία (1) είναι προσωρινή και καταργείται όταν κενωθεί με οποιονδήποτε τρόπο. 9.Κλάδος ΠΕ Περιβάλλοντος Ο Κλάδος ΠΕ Περιβάλλοντος διακρίνεται στις ειδικότητες: α) Βιολόγων, β) Παλαιοανθρωπολόγων, γ) Φυσικών και δ) Χημικών και περιλαμβάνει συνολικά είκοσι επτά (27) θέσεις με βαθμούς Δ΄- Α΄, από τις οποίες οι δύο (2) είναι προσωρινές και καταργούνται όταν κενωθούν με οποιονδήποτε τρόπο. Ως προσόν διορισμού στην ειδικότητα του παλαιοανθρωπολόγου ορίζεται πέραν του βασικού τίτλου σπουδών διδακτορικό δίπλωμα στην παλαιοανθρωπολογία. 10.Κλάδος ΠΕ Μεταφραστών – Διερμηνέων Ο Κλάδος ΠΕ Μεταφραστών – Διερμηνέων περιλαμβάνει μία (1) θέση με βαθμούς Δ΄- Α΄. 11.Κλάδος ΠΕ Αρχειονόμων Ο Κλάδος ΠΕ Αρχειονόμων περιλαμβάνει μία (1) θέση με βαθμούς Δ΄- Α. Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζονται τα εξής: Πτυχίο Αρχειονομίας ΑΕΙ ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση της θέσης με πτυχίο Αρχειονομίας, επιτρέπεται ο διορισμός με πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και 5ετή τουλάχιστον αναγνωρισμένη εμπειρία σε δημόσια ελληνικά αρχεία ή μεταπτυχιακό τίτλο στην αρχειονομία (άρθρο παρ. 7 εδάφιο (γ) του Ν. 2557/97 – ΦΕΚ 271 Α΄). 12.Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής Ο Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής περιλαμβάνει πενήντα πέντε (55) θέσεις οι οποίες διακρίνονται κατά βαθμούς ως εξής: - Μία (1) θέση με βαθμό Διευθυντή - Πενήντα τέσσερις (54) θέσεις με βαθμούς Δ΄- Α΄. 13.Κλάδος ΠΕ Ιστορικών Τέχνης Ο Κλάδος ΠΕ Ιστορικών Τέχνης περιλαμβάνει είκοσι (20) θέσεις με βαθμούς Δ΄- Α΄. Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του κλάδου αυτού ορίζονται πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών στην Ιστορία της Τέχνης ή πτυχίο τμήματος Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής. 14.Κλάδος ΠΕ Αρχαιολόγων - Μουσειολόγων Ο Κλάδος ΠΕ Αρχαιολόγων - Μουσειολόγων περιλαμβάνει δώδεκα (12) θέσεις με βαθμούς Δ΄- Α΄. Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του κλάδου ορίζονται τα προσόντα διορισμού στον κλάδο ΠΕ Αρχαιολόγων και επιπλέον τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών Μουσειολογίας της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Άρθρο 68 Θέσεις βαθμού Διευθυντή εκτός Κλάδων Πέραν των αναφερομένων στο προηγούμενο άρθρο του παρόντος, κατά κλάδο, θέσεων βαθμού Διευθυντή, υφίστανται α) μία (1) θέση του βαθμού αυτού για τους κλάδους ΠΕ Διοικητικού και ΠΕ Μηχανικών και β) μία (1) θέση του βαθμού αυτού για τους κλάδους ΠΕ Αρχαιολόγων - Μουσειολόγων και ΠΕ Αρχαιολόγων. Άρθρο 69 Προσωπικό με σχέση εμμίσθου εντολής Πέντε (5) θέσεις δικηγόρων, η πλήρωση των οποίων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1649/1986 (ΦΕΚ 149 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 του Ν. 1868/1989 (ΦΕΚ 230 Α΄), όπως ισχύουν. Άρθρο 70 Προσωπικό με θητεία Δύο (2) θέσεις ιατρών με τριετή θητεία των οποίων τα προβλεπόμενα προσόντα διορισμού ορίζονται στο άρθρο 11 του Π.Δ. 50/01 (ΦΕΚ 39/Α/01). Άρθρο 71 Προσωρινοί Κλάδοι α) Κλάδος ΠΕ Γραμματέων Μεσαιωνικού και Νεωτέρου Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, ο οποίος περιλαμβάνει μία (1) θέση με βαθμούς Δ΄- Α΄. β) Κλάδος ΠΕ Αρχαιολόγων Συντηρητών, ο οποίος περιλαμβάνει μία (1) θέση με βαθμούς Δ΄- Α΄. γ) Κλάδος ΠΕ Αρχαιοζωολόγων, ο οποία περιλαμβάνει μία (1) θέση με βαθμούς Δ΄- Α΄. δ) Κλάδος ΠΕ Πλαστικών Τεχνών, ο οποίος περιλαμβάνει μία (1) θέση με βαθμούς Δ΄- Α΄. Άρθρο 72 Προσωπικό Κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) 1.Κλάδος ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού Ο Κλάδος ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού διακρίνεται σε ειδικότητες Διοικητικού και Λογιστικού και περιλαμβάνει διακόσιες ενενήντα τέσσερις (294) θέσεις, με βαθμούς Δ΄ - Α΄, από τις οποίες οι οκτώ (8) είναι προσωρινές και καταργούνται όταν κενωθούν με οποιονδήποτε τρόπο. 2.Κλάδος ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Ο Κλάδος ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης περιλαμβάνει τετρακόσιες ογδόντα πέντε (485) θέσεις με βαθμούς Δ΄ - Α΄, από τις οποίες η μία (1) είναι προσωρινή και καταργείται όταν κενωθεί με οποιονδήποτε τρόπο. 3.Κλάδος ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών Ο Κλάδος ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών περιλαμβάνει εκατόν ενενήντα πέντε (195) θέσεις, με βαθμούς Δ΄ - Α΄, από τις οποίες οι δεκαέξι (16) είναι προσωρινές και καταργούνται όταν κενωθούν με οποιονδήποτε τρόπο. 4.Κλάδος ΤΕ Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών Ο Κλάδος ΤΕ Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών διακρίνεται στις ειδικότητες α) Γραφιστών, β) Τεχνολόγων Γραφικών Τεχνών, γ) Φωτογράφων, δ) Κινηματογραφικών Σπουδών και ε) Θεατρικών Σπουδών και περιλαμβάνει σαράντα μία (41) θέσεις, με βαθμούς Δ΄-Α, από τις οποίες οι δύο (2) είναι προσωρινές και καταργούνται όταν κενωθούν με οποιονδήποτε τρόπο. 5.Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής Ο Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής περιλαμβάνει εκατόν τρεις (103) θέσεις, με βαθμούς Δ΄ - Α΄. 6.Κλάδος ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανικών (προσωρινός) Ο Κλάδος ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανικών περιλαμβάνει μία (1) θέση με βαθμούς Δ΄ - Α΄. 7.Κλάδος ΤΕ Εργοδηγών Σχεδιαστών (προσωρινός) Ο Κλάδος ΤΕ Εργοδηγών Σχεδιαστών περιλαμβάνει δώδεκα (12) θέσεις με βαθμούς Δ΄- Α΄. 8.Κλάδος ΤΕ Συντηρητών Έργων Τέχνης (προσωρινός) Ο Κλάδος ΤΕ Συντηρητών ΄Έργων Τέχνης περιλαμβάνει είκοσι έξι (26) θέσεις με βαθμούς Δ΄ - Α΄. 9.Κλάδος ΤΕ Τουριστικών Επαγγελμάτων (προσωρινός) Ο Κλάδος ΤΕ Τουριστικών Επαγγελμάτων περιλαμβάνει μία (1) θέση με βαθμούς Δ΄- Α΄. 10.Κλάδος ΤΕ Γραμματέων (προσωρινός) Ο Κλάδος ΤΕ Γραμματέων περιλαμβάνει δύο (2) θέσεις με βαθμούς Δ΄ - Α΄. 11.Κλάδος ΤΕ Διοικητικού – Στατιστικού (προσωρινός) Ο Κλάδος ΤΕ Διοικητικού – Στατιστικού περιλαμβάνει μία (1) θέση με βαθμούς Δ΄ - Α΄. Άρθρο 73 Κλάδοι Μετατρεπόμενοι σε Προσωρινούς 1.Κλάδος ΤΕ Ραδιοτηλεγραφητών-Ασυρματιστών - Μηχανικών Ο Κλάδος ΤΕ Ραδιοτηλεγραφητών – Ασυρματιστών – Μηχανικών περιλαμβάνει πέντε (5) θέσεις, με βαθμούς Δ΄ - Α΄. Οι ανωτέρω θέσεις έχουν προσμετρηθεί στις θέσεις του κλάδου ΤΕ Γραφικών και Καλλιτεχνικών Σπουδών, στον οποίο μεταφέρονται και θα δύνανται να πληρωθούν μετά την αποχώρηση από την υπηρεσία των υπαλλήλων που τις κατέχουν. 2.Κλάδος ΤΕ Φυσιοθεραπευτών Ο Κλάδος ΤΕ Φυσιοθεραπευτών περιλαμβάνει μία (1) θέση με βαθμούς Δ΄ - Α΄. Η ανωτέρω θέση έχει προσμετρηθεί στις θέσεις του κλάδου ΤΕ Γραφικών και Καλλιτεχνικών Σπουδών, στον οποίο μεταφέρεται και θα δύναται να πληρωθεί μετά την αποχώρηση από την υπηρεσία του υπαλλήλου που την κατέχει. 3.Κλάδος ΤΕ Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων Ο Κλάδος ΤΕ Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων περιλαμβάνει μία (1) θέση με βαθμούς Δ΄ - Α΄. Η ανωτέρω θέση έχει προσμετρηθεί στις θέσεις του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, στον οποίο μεταφέρεται και θα δύναται να πληρωθεί μετά την αποχώρηση από την υπηρεσία του υπαλλήλου που την κατέχει. Άρθρο 74 Προσωπικό Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) 1.Κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Ο Κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, περιλαμβάνει πεντακόσιες δέκα τέσσερις (514) θέσεις με βαθμούς Δ – Α΄, από τις οποίες οι ενενήντα έξι (96) είναι προσωρινές και καταργούνται όταν κενωθούν με οποιονδήποτε τρόπο. 2.Κλάδος ΔΕ Μεταφραστών – Διερμηνέων Ο Κλάδος ΔΕ Μεταφραστών – Διερμηνέων, περιλαμβάνει πέντε (5) θέσεις με βαθμούς Δ– Α΄. 3.Κλάδος ΔΕ Σχεδιαστών Ο Κλάδος ΔΕ Σχεδιαστών, περιλαμβάνει διακόσιες εβδομήντα εννέα (279) θέσεις με βαθμούς Δ – Α΄, από τις οποίες οι τριάντα τέσσερις (34) είναι προσωρινές και καταργούνται όταν κενωθούν με οποιονδήποτε τρόπο. 4.Κλάδος ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Ο Κλάδος ΔΕ Τεχνικών Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, περιλαμβάνει τριακόσιες έντεκα (311) θέσεις με βαθμούς Δ – Α΄, από τις οποίες οι εκατόν σαράντα (140) είναι προσωρινές και καταργούνται όταν κενωθούν με οποιονδήποτε τρόπο. 5.Κλάδος ΔΕ Τηλεφωνητών Ο Κλάδος ΔΕ Τηλεφωνητών, περιλαμβάνει πέντε (5) θέσεις με βαθμούς Δ΄ - Α΄. 6.Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ Ο Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ περιλαμβάνει εξήντα δύο (62) θέσεις με βαθμούς Δ΄ – Α΄ 7.Κλάδος ΔΕ Τεχνικών Ο Κλάδος ΔΕ Τεχνικών περιλαμβάνει εξήντα πέντε (65) θέσεις με βαθμούς Δ΄– Α΄ από τις οποίες οι τριάντα (30) είναι προσωρινές και καταργούνται όταν κενωθούν με οποιονδήποτε τρόπο. 8.Κλάδος ΔΕ Φωτογράφων Ο Κλάδος ΔΕ Φωτογράφων περιλαμβάνει δέκα (10) θέσεις με βαθμούς Δ-Α. 9.Κλάδος ΔΕ Χημικών Ο Κλάδος ΔΕ Χημικών, περιλαμβάνει έξι (6) θέσεις με βαθμούς Δ – Α΄, από τις οποίες η μία (1) είναι προσωρινή και καταργείται όταν κενωθεί με οποιονδήποτε τρόπο. 10.Κλάδος ΔΕ Μαρμαροτεχνιτών Ο Κλάδος ΔΕ Μαρμαροτεχνιτών, περιλαμβάνει εκατό (100) θέσεις με βαθμούς Δ – Α΄. Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζονται τα εξής: Απολυτήριος τίτλος του Προπαρασκευαστικού και Επαγγελματικού Σχολείου Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου ή σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με το ανωτέρω προσόν, τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17 του Π.Δ. 50/01 και τριών (3) ετών εμπειρία. 11.Κλάδος ΔΕ Εργατοτεχνιτών Ο Κλάδος ΔΕ Εργατοτεχνιτών, περιλαμβάνει εννιακόσιες πενήντα επτά (957) θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων με βαθμούς Δ – Α΄, από τις οποίες πεντακόσιες εβδομήντα (570) είναι προσωρινές και καταργούνται όταν κενωθούν με οποιονδήποτε τρόπο. 12.Κλάδος ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ο Κλάδος ΔΕ Φύλαξης - Πληροφόρησης, περιλαμβάνει δύο χιλιάδες εκατόν οκτώ (2.108) θέσεις με βαθμούς Δ – Α΄, από τις οποίες οι τριακόσιες έντεκα (311) είναι προσωρινές και καταργούνται όταν κενωθούν με οποιονδήποτε τρόπο. Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζονται τα προβλεπόμενα από το άρθρο 17 του Π.Δ. 50/2001 και μέτρια γνώση ξένης γλώσσης, κατά προτίμηση χώρας μέλους της Ε.Ε. που θα ορισθεί με την προκήρυξη. 13.Κλάδος ΔΕ Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων Ο Κλάδος ΔΕ Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, περιλαμβάνει τετρακόσιες τριάντα έξι (436) θέσεις με βαθμούς Δ – Α΄, από τις οποίες οι δεκαπέντε (15) είναι προσωρινές και καταργούνται όταν κενωθούν με οποιονδήποτε τρόπο. Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζονται τα προβλεπόμενα από το άρθρο 17 του ΠΔ 50/2001. Δικαίωμα διορισμού στις θέσεις του κλάδου αυτού έχουν μόνο άρρενες. 14.Κλάδος ΔΕ Οδηγών Ο Κλάδος ΔΕ Οδηγών, περιλαμβάνει πενήντα (50) θέσεις με βαθμούς Δ – Α΄, από τις οποίες οι εννέα (9) είναι προσωρινές και καταργούνται όταν κενωθούν με οποιονδήποτε τρόπο. 15.Κλάδος ΔΕ Δυτών (προσωρινός) Ο προσωρινός Κλάδος ΔΕ Δυτών, περιλαμβάνει τρεις (3) θέσεις με βαθμούς Δ΄ - Α΄. Άρθρο 75 Κλάδοι Μετατρεπόμενοι σε Προσωρινούς 1.Κλάδος ΔΕ Μουσικών Ο Κλάδος ΔΕ Μουσικών, περιλαμβάνει μία (1) θέση με βαθμούς Δ΄ – Α΄. Η θέση αυτή έχει προσμετρηθεί στις θέσεις του κλάδου ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων, στον οποίο μεταφέρεται και θα δύναται να πληρωθεί μετά την αποχώρηση από την Υπηρεσία του υπαλλήλου που την κατέχει. 2.Κλάδος ΔΕ Φροντιστών Αρχαίων Ο Κλάδος ΔΕ Φροντιστών Αρχαίων, περιλαμβάνει δύο (2) θέσεις με βαθμούς Δ – Α΄. Οι ανωτέρω θέσεις έχουν προσμετρηθεί στις θέσεις του κλάδου ΔΕ Τηλεφωνητών, στον οποίο μεταφέρονται και θα δύναται να πληρωθούν μετά την αποχώρηση από την Υπηρεσία των υπαλλήλων που τις κατέχουν. 3.Κλάδος ΔΕ Βιβλιοθηκαρίων Ο Κλάδος ΔΕ Βιβλιοθηκαρίων περιλαμβάνει μία (1) θέση με βαθμούς Δ΄ – Α΄. Η ανωτέρω θέση έχει προσμετρηθεί στις θέσεις του Κλάδου ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων, στον οποίο μεταφέρεται και θα δύναται να πληρωθεί μετά την αποχώρηση από την Υπηρεσία του υπαλλήλου που την κατέχει. 4.Κλάδος ΔΕ Εκτυπωτών Φωτογραφιών Ο Κλάδος ΔΕ Εκτυπωτών Φωτογραφιών, περιλαμβάνει δύο (2) θέσεις με βαθμούς Δ΄ – Α΄. Οι ανωτέρω θέσεις έχουν προσμετρηθεί στις θέσεις του ΤΕ Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών, στον οποίο μεταφέρονται και θα δύναται να πληρωθούν μετά την αποχώρηση από την Υπηρεσία των υπαλλήλων που τις κατέχουν. 5.Κλάδος ΔΕ Χειριστών Φωτοτυπικών Μηχανημάτων και Πολυγράφου Ο Κλάδος ΔΕ Χειριστών Φωτοτυπικών Μηχανημάτων και Πολυγράφου περιλαμβάνει τρεις (3) θέσεις με βαθμούς Δ-Α, από τις οποίες η μία (1) είναι προσωρινή και καταργείται όταν κενωθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Οι δύο (2) θέσεις του Κλάδου αυτού έχουν προσμετρηθεί στις θέσεις του Κλάδου ΤΕ Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών, στον οποίο μεταφέρονται και θα δύνανται να πληρωθούν μετά την αποχώρηση από την Υπηρεσία των υπαλλήλων που τις κατέχουν. Άρθρο 76 Προσωπικό Κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) 1.Κλάδος ΥΕ Επιμελητών Ο Κλάδος ΥΕ Επιμελητών διακρίνεται στις ειδικότητες Κλητήρων και Μεταφορέων και περιλαμβάνει πενήντα εννέα (59) θέσεις με βαθμούς Ε-Β΄, από τις οποίες οι τρεις (3) είναι προσωρινές και καταργούνται όταν κενωθούν με οποιονδήποτε τρόπο. 2.Κλάδος ΥΕ Φυλάκων Κτιρίων Ο Κλάδος ΥΕ Φυλάκων Κτιρίων διακρίνεται στις ειδικότητες ημερήσιων φυλάκων και νυκτοφυλάκων και περιλαμβάνει είκοσι οκτώ (28) θέσεις με βαθμούς Ε - Β.3. Κλάδος ΥΕ Εργατών Ο Κλάδος ΥΕ Εργατών περιλαμβάνει δώδεκα (12) θέσεις με βαθμούς Ε-Β΄, από τις οποίες οι τρεις (3) είναι προσωρινές και καταργούνται όταν κενωθούν με οποιονδήποτε τρόπο. 4.Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Ο Κλάδος ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας, περιλαμβάνει εβδομήντα τρεις (73) θέσεις με βαθμούς Ε-Β΄, από τις οποίες οι έντεκα (11) είναι προσωρινές και καταργούνται όταν κενωθούν με οποιονδήποτε τρόπο. 5.Κλάδος ΥΕ Αρχιφυλάκων - Φυλάκων (προσωρινός) Ο Κλάδος ΥΕ Αρχιφυλάκων - Φυλάκων, περιλαμβάνει εννέα (9) θέσεις με βαθμούς Ε-Β. 6.Κλάδος ΥΕ Νυκτοφυλάκων (προσωρινός) Ο Κλάδος ΥΕ Νυκτοφυλάκων περιλαμβάνει ογδόντα τρεις (83) θέσεις με βαθμούς Ε-Β. 7.Κλάδος ΥΕ Συντηρητών (προσωρινός) Ο Κλάδος ΥΕ Συντηρητών περιλαμβάνει μία (1) θέση με βαθμό Ε-Β. Άρθρο 77 Κλάδοι μετατρεπόμενοι σε προσωρινούς 1.Κλάδος ΥΕ Υδραυλικών Ο Κλάδος ΥΕ Υδραυλικών περιλαμβάνει μία (1) θέση με βαθμούς Ε-Β. Η θέση αυτή έχει προσμετρηθεί στις θέσεις του Κλάδου ΥΕ Εργατών, στον οποίο μεταφέρεται και θα δύναται να πληρωθεί μετά την αποχώρηση από την Υπηρεσία του υπαλλήλου που την κατέχει. 2.Κλάδος ΥΕ Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων Ο Κλάδος ΥΕ Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων περιλαμβάνει είκοσι τρεις (23) θέσεις με βαθμούς Ε-Β΄. Οι θέσεις αυτές έχουν προσμετρηθεί στις θέσεις του Κλάδου ΔΕ Φύλαξης - Πληροφόρησης, στον οποίο μεταφέρονται και θα δύνανται να πληρωθούν μετά την αποχώρηση από την Υπηρεσία των υπαλλήλων που τις κατέχουν. 3.Κλάδος ΥΕ Νυκτοφυλάκων Ο Κλάδος ΥΕ Νυκτοφυλάκων περιλαμβάνει πέντε (5) θέσεις με βαθμούς Ε-Β΄. Οι θέσεις αυτές έχουν προσμετρηθεί στις θέσεις του Κλάδου ΔΕ Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, στον οποίο μεταφέρονται και θα δύνανται να πληρωθούν μετά την αποχώρηση από την Υπηρεσία των υπαλλήλων που τις κατέχουν. Άρθρο 78 Προσόντα Διορισμού Προσόντα διορισμού στους ανωτέρω Κλάδους ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ είναι τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα από τις διατάξεις του ΠΔ 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/01), εκτός των περιπτώσεων όπου ορίζονται διαφορετικά προσόντα, στις επί μέρους διατάξεις του παρόντος. Για όλες τις ειδικότητες των Κλάδων ΠΕ και ΤΕ ως πρόσθετα προσόντα ορίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του ΠΔ 50/2001. Άρθρο 79 Προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Ο αριθμός κατά ειδικότητα του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου έχει ως ακολούθως: Α. ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 1.ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 32 Β. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 1.ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ 14 2.ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2 3.ΓΕΩΛΟΓΟΙ 1 4.ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 2 5.ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ 1 6.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ -ΥΠΟΜΗΧ. 1 7.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜ. 2 8.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ 6 9.ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ 7 10.ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΙ 1 11.ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ ΔΟΜ. ΕΡΓΩΝ 4 12.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 10 13.ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 5 14.ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 15.ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ 3 16.ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ 2 17.ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΦΡΟΝΤ. 2 18.ΦΥΛΑΚΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 92 19.ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 12 20.ΟΔΗΓΟΙ 11 21.ΚΛΗΤΗΡΕΣ 3 22.ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ 38 23.ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 419 24.ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ 1 25.ΤΑΞΙΘΕΤΡΙΕΣ 1 26.ΚΟΜΜΩΤΕΣ 1 27.ΡΑΠΤΡΙΕΣ 4 28.ΕΝΔΥΤΡΙΕΣ 4 29.ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΚΗΝΗΣ 6 Σύνολο 656 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο 80 Κατανομή θέσεων μονίμου προσωπικού. Οι θέσεις όλων των κλάδων του μόνιμου προσωπικού, περιλαμβανομένων και των θέσεων Προϊσταμένων, κατανέμονται μεταξύ Κεντρικής και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου, ως εξής: Η κατανομή των παραπάνω θέσεων των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών μεταξύ τους, καθώς και η κατανομή εντός μιας εκάστης εξ’ αυτών πραγματοποιείται με αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Άρθρο 81 Κατανομή θέσεων προσωπικού με σχέση εμμίσθου εντολής Πέντε (5) θέσεις δικηγόρων με σχέση εμμίσθου εντολής ανήκουν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού. Άρθρο 82 Κατανομή θέσεων προσωπικού με θητεία Δύο (2) επί θητεία θέσεις των Ελεγκτών Ιατρών ανήκουν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού. Άρθρο 83 Κατανομή Θέσεων Προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Άρθρο 84 Κατάταξη Υπηρετούντος Προσωπικού 1.Οι κατά την δημοσίευση του παρόντος υπηρετούντες μόνιμοι υπάλληλοι σε υφιστάμενους και προσωρινούς κλάδους κατατάσσονται αυτοδικαίως σε ομοιόβαθμες θέσεις αντίστοιχων ειδικοτήτων των κλάδων που προβλέπονται στο παρόν. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν υφίσταται αντίστοιχος κλάδος ή ειδικότητα οι υπάλληλοι κατατάσσονται ως ακολούθως: Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ 1)Στην ειδικότητα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα Κλάδου ΠΕ 5 Μηχανολόγων, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα. 2)Στην ειδικότητα Μηχανολόγων Μηχανικών του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα Κλάδου ΠΕ 5 Μηχανολόγων, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα. 3)Στην ειδικότητα Χημικών Μηχανικών του κλάδου ΠΕ Μηχανικών οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΠΕ10 Χημικών Μουσείων με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα. 4)Στον κλάδο ΠΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΠΕ 7 Καλλιτεχνών Συντηρητών και Μουσειακών Ζωγράφων, με αντίστοιχα τυπικά προσόντα. 5)Στον κλάδο ΠΕ Ζωγράφων, υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΠΕ 7 Καλλιτεχνών Συντηρητών και Μουσειακών Ζωγράφων, με αντίστοιχα τυπικά προσόντα. 6)Στον κλάδο ΠΕ Γλυπτών, οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΠΕ 10 Μουσειακών Γλυπτών. 7)Στον κλάδο ΠΕ Λαογράφων - Εθνολόγων, οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΠΕ 11 Λαογράφων. 8)Στις ειδικότητες του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΠΕ 12 Φυσικών - Βιολόγων - Γεωλόγων - Γεωπόνων, με αντίστοιχα τυπικά προσόντα 9)Στις ειδικότητες του κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος, οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΠΕ 12 Φυσικών - Βιολόγων - Γεωλόγων - Γεωπόνων και ΠΕ10 Χημικών Μουσείων, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα. Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ 1)Στον κλάδο ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού οι υπάλληλοι των μέχρι τώρα κλάδων ΤΕ 1 Διοικητικού και ΤΕ3 Λογιστικού. 2)Στον κλάδο ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΤΕ Συντηρητών 3)Στον κλάδο ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών οι υπάλληλοι των μέχρι τώρα κλάδων ΤΕ Τοπογράφων, ΤΕ Τεχνολόγων - Μηχανολόγων, ΤΕ Τεχνολόγων Εφαρμογών ειδικευμένης Μηχανολογίας, ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανικών - Ηλεκτρονικών, ΤΕ2 Υπομηχανικών και ΤΕ 12 Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων 4)Στην ειδικότητα Θεατρικών Σπουδών του κλάδου ΤΕ Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΤΕ8 Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης. Γ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 1)Στον κλάδο ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΔΕ 1 Διοικητικού, ΔΕ2 Δακτυλογράφων και ΔΕ3 Στενογράφων- Στενοδακτυλογράφων και Δακτυλογράφων Ξένων Γλωσσών. 2)Στον κλάδο ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΔΕ 6 Συντηρητών Έργων Τέχνης. 3)Στον κλάδο ΔΕ προσωπικού ΗΥ οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΔΕ προσωπικού ΗΥ και ΔΕ12 Μηχανογράφησης. 4)Στον κλάδο ΔΕ Τεχνικών οι υπάλληλοι των μέχρι τώρα κλάδων ΔΕ17 Ηλεκτρολόγων- Ηλεκτρονικών, ΔΕ 18 Εργοδηγών Μηχανολόγων, ΔΕ19 Εργοδηγών Δομικών Έργων - Εργοδηγών Μηχανικών. 5)Στον κλάδο ΔΕ Χημικών οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΔΕ11 Βοηθών Χημικών. 6)Στον κλάδο ΔΕ Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΔΕ23 Νυκτοφυλάκων. Δ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ 1)Στον κλάδο ΥΕ Επιμελητών οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΥΕ Κλητήρων και ΥΕ4 Εργατών Γενικών Καθηκόντων κατά ειδικότητα. 2)Στον κλάδο ΥΕ Εργατών οι υπάλληλοι μέχρι τώρα του κλάδου ΥΕ6 Εργατοτεχνιτών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Άρθρο 85 Προϊστάμενοι Υπηρεσιών Α) Μονάδες υπαγόμενες στον Υπουργό 1.Διεύθυνση Παλλαϊκής Άμυνας - Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης Οι Προϊστάμενοι της Διεύθυνσης και των Τμημάτων αυτής ορίζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 2.Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων Μετακλητός υπάλληλος ή Δημοσιογράφος με σύμβαση Β) Μονάδες υπαγόμενες στο Γενικό Γραμματέα 1) Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης Ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 4 του ΠΔ 97/1999. 2) Διεύθυνση Επιθεώρησης ΠΕ Διοικητικού 1)Τμήμα Ελέγχου και Επιθεώρησης ΠΕ Διοικητικού 2)Τμήμα Διοικητικών Εξετάσεων ΠΕ Διοικητικού 3)Τμήμα Γραμματείας ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή (Ειδικότητας Διοικητικού), ΤΕ Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών (ειδικότητας Θεατρικών Σπουδών) ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 3) Γραφείο Πληροφόρησης Κοινού ΠΕ Διοικητικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού (Ειδικότητας Διοικητικού) Γ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ Αρχαιολόγων 1)Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων ΠΕ Αρχαιολόγων (Ειδικότητας: Προϊστορικών Κλασικών Αρχαιοτήτων) • Τμήμα Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Αρχαιογνωστικής Έρευνας ΠΕ Αρχαιολόγων (Ειδικότητας: Προϊστορικών Κλασικών Αρχαιοτήτων) • Τμήμα Ελληνικών και Ξένων Επιστημονικών Ιδρυμάτων, Οργανισμών και Διεθνών Θεμάτων ΠΕ Αρχαιολόγων (Ειδικότητας: Προϊστορικών Κλασικών Αρχαιοτήτων) • Τμήμα Γραμματειακής και Οικονομικής Υποστήριξης ΠΕ Διοικητικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού 2)Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων ΠΕ Αρχαιολόγων (Ειδικότητας Βυζαντινών - Μεταβυζαντινών Αρχ/των) • Τμήμα Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Αρχαιογνωστικής Έρευνας ΠΕ Αρχαιολόγων (Ειδικότητας: Βυζαντινών - Μεταβυζ/νών Αρχ/των) • Τμήμα Ελληνικών και Ξένων Επιστημονικών Ιδρυμάτων, Οργανισμών και Διεθνών Θεμάτων ΠΕ Αρχαιολόγων (Ειδικότητας: Βυζαντινών Μεταβυζαντινών Αρχ/των) • Τμήμα Γραμματειακής και Οικονομικής Υποστήριξης ΠΕ Διοικητικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού 3)Διεύθυνση Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ΠΕ Αρχαιολόγων - Μουσειολόγων και εν ελλείψει ΠΕ Αρχαιολόγων • Τμήμα Δημοσίων Αρχαιολογικών Μουσείων και Συλλογών ΠΕ Αρχαιολόγων– Μουσειολόγων και εν ελλείψει ΠΕ Αρχαιολόγων • Τμήμα μη Δημοσίων Αρχαιολογικών Μουσείων και Συλλογών, Αρχαιοπωλείων και Δίωξης Αρχαιοκαπηλίας ΠΕ Αρχαιολόγων • Τμήμα Εκθέσεων και Μουσειολογικής Έρευνας ΠΕ Αρχαιολόγων– Μουσειολόγων και εν ελλείψει ΠΕ Αρχαιολόγων • Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας ΠΕ Αρχαιολόγων– Μουσειολόγων και εν ελλείψει ΠΕ Αρχαιολόγων • Τμήμα Γραμματειακής και Οικονομικής Υποστήριξης ΠΕ Διοικητικού ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού 7)Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΠΕ Αρχαιολόγων • Τμήμα Αρχείου Μνημείων ΠΕ Αρχαιολόγων • Τμήμα Αρχείου Υπηρεσιών των Αρχαιοτήτων ΠΕ Αρχαιολόγων • Τμήμα Δημοσιευμάτων ΠΕ Αρχαιολόγων • Τμήμα Γραμματειακής και Οικονομικής Υποστήριξης ΠΕ Διοικητικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού 8)Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων ΠΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης • Τμήμα Συντήρησης Προϊστορικών, Κλασσικών, Ελληνιστικών και Ρωμαϊκών Αρχαιοτήτων ΠΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, ή ΠΕ Γλυπτών ή ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης ή ΤΕ Συντηρητών Έργων Τέχνης • Τμήμα Συντήρησης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων ΠΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης ή ΠΕ Γλυπτών ή ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης ή ΤΕ Συντηρητών Έργων Τέχνης • Τμήμα Συντήρησης Νεωτέρων και Συγχρόνων Μνημείων, καθώς και αντικειμένων του Λαϊκού Πολιτισμού ΠΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης ή ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης ή ΤΕ Συντηρητών Έργων Τέχνης • Τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας ΠΕ Συντηρητών Αρχ/των και Έργων Τέχνης ή ΠΕ Περιβάλλοντος (Ειδικότητας: Βιολόγων, Φυσικών, Χημικών) • Τμήμα Γραμματειακής και Οικονομικής Υποστήριξης ΠΕ Διοικητικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού 9)Διεύθυνση Απαλλοτριώσεων και Ακίνητης Περιουσίας ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Μηχανικών • Τμήμα Κτηματολογίου και Διαχείρισης Ακινήτων ΠΕ Μηχανικών • Τμήμα Απαλλοτριώσεων, Απόκτησης Ακινήτων και Αποζημιώσεων ΠΕ Διοικητικού • Τμήμα Γραμματειακής και Οικονομικής Υποστήριξης ΠΕ Διοικητικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού 10)Διεύθυνση Νεώτερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΠΕ Λαογράφων - Εθνολόγων • Τμήμα Παραδοσιακού και Σύγχρονου Λαϊκού Πολιτισμού ΠΕ Λαογράφων - Εθνολόγων • Τμήμα Τεκμηρίωσης και Προστασίας Κινητών Πολιτιστικών Αγαθών ΠΕ Λαογράφων - Εθνολόγων ή ΠΕ Αρχαιολόγων (με ειδίκευση Βυζαντινών Αρχ/των) • Τμήμα Διαπολιτισμικών Θεμάτων ΠΕ Λαογράφων - Εθνολόγων ή ΠΕ Αρχαιολόγων (με ειδίκευση Βυζαντινών Αρχ/των) • Τμήμα Μουσείων Νεώτερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΠΕ Λαογράφων-Εθνολόγων ή ΠΕ Αρχαιολόγων (με ειδίκευση Βυζαντινών Αρχ/των) • Τμήμα Γραμματειακής και Οικονομικής Υποστήριξης ΠΕ Διοικητικού ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού 11)Κέντρο Λίθου ΠΕ Περιβάλλοντος (ειδικότητας Χημικών) 12)Γραμματεία Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου ΠΕ Αρχαιολόγων Δ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ Μηχανικών (Ειδικότητες:Αρχιτέκτονα ή Πολιτικού Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού) 1)Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων ΠΕ Μηχανικών (Ειδικότητας: Αρχιτέκτονα ή Πολιτικού Μηχανικού) • Τμήμα Μελετών Μνημείων Προϊστορικών Χρόνων ΠΕ Μηχανικών (Ειδικότητας: Αρχιτέκτονα ή Πολιτικού Μηχανικού) • Τμήμα Μελετών Κλασικών και Ελληνιστικών Μνημείων ΠΕ Μηχανικών (Ειδικότητας: Αρχιτέκτονα ή Πολιτικού Μηχανικού) • Τμήμα Μελετών Μνημείων Ρωμαϊκής Περιόδου ΠΕ Μηχανικών (Ειδικότητας:Αρχιτέκτονα ή Πολιτικού Μηχανικού) • Τμήμα Έργων ΠΕ Μηχανικών (Ειδικότητας: Πολιτικού Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα) • Τμήμα Γραμματειακής και Οικονομικής Υποστήριξης ΠΕ Διοικητικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού 2)Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων ΠΕ Μηχανικών (Ειδικότητας: Αρχιτέκτονα ή Πολιτικού Μηχανικού) • Τμήμα Μελετών Βυζαντινών Μνημείων ΠΕ Μηχανικών (Ειδικότητας: Αρχιτέκτονα ή Πολιτικού Μηχανικού) • Τμήμα Μελετών Μεταβυζαντινών Μνημείων ΠΕ Μηχανικών (Ειδικότητας Αρχιτέκτονα ή Πολιτικού Μηχανικού) • Τμήμα Έργων ΠΕ Μηχανικών (Ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα) • Τμήμα Γραμματειακής και Οικονομικής Υποστήριξης ΠΕ Διοικητικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού 3)Διεύθυνση Αναστήλωσης Νεωτέρων και Συγχρόνων Μνημείων ΠΕ Μηχανικών (Ειδικότητας Αρχιτέκτονα ή Πολιτικού Μηχανικού) • Τμήμα Μελετών Νεωτέρων Μνημείων ΠΕ Μηχανικών (Ειδικότητας Αρχιτέκτονα ή Πολιτικού Μηχανικού) • Τμήμα Μελετών Νεωτέρων και Συγχρόνων Κτιρίων ΠΕ Μηχανικών (Ειδικότητας Αρχιτέκτονα ή Πολιτικού Μηχανικού) • Τμήμα Στατικών και Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών ΠΕ Μηχανικών (Ειδικότητας Ηλεκτρολ. Μηχανικού ή Πολιτικού Μηχανικού) • Τμήμα Έργων ΠΕ Μηχανικών (Ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού) • Τμήμα Γραμματειακής και Οικονομικής Υποστήριξης ΠΕ Διοικητικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού 7)Διεύθυνση Τοπογραφήσεων, Φωτογραμμετρίας και Κτηματολογίου ΠΕ Μηχανικών (Ειδικότητας Τοπογράφου) • Τμήμα Τοπογραφήσεων ΠΕ Μηχανικών (Ειδικότητας Τοπογράφου) • Τμήμα Φωτογραμμετρίας και Φωτογραμμετρικών αρχείων ΠΕ Μηχανικών (Ειδικότητας Τοπογράφου) • Τμήμα Κτηματολογίου ΠΕ Μηχανικών (Ειδικότητας Τοπογράφου) • Τμήμα Αποτύπωσης και Διασκοπήσεων ΠΕ Μηχανικών (Ειδικότητας Τοπογράφου) • Τμήμα Γραμματειακής και Οικονομικής Υποστήριξης ΠΕ Διοικητικού ή ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού 8)Διεύθυνση Μελετών Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτέκτονα Μηχανικού ή Πολιτικού Μηχ/κού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού) • Τμήμα Αρχιτεκτονικών Μελετών ΠΕ Μηχανικών (Ειδικότητας Αρχιτέκτονα) • Τμήμα Στατικών Μελετών ΠΕ Μηχανικών (Ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού) • Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών ΠΕ Μηχανικών (Ειδικότητας Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού) • Τμήμα Μελέτης Εσωτερικών Χώρων ΠΕ Μηχανικών (Ειδικότητας Αρχιτέκτονα) • Τμήμα Κοστολόγησης και Οικονομικών Μελετών ΠΕ Μηχανικών (Ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού, Αρχιτέκτονα ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών • Τμήμα Γραμματειακής και Οικονομικής Υποστήριξης ΠΕ Διοικητικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού • Γραφείο Ατόμων με Αναπηρίες ΠΕ Μηχανικών (Ειδικότητας Αρχιτέκτονα ή Πολιτικού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού) 9)Διεύθυνση Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων ΠΕ Μηχανικών (Ειδικότητα: Αρχιτέκτονα ή Πολιτικού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού) • Τμήμα Προγραμματισμού και Δημοπράτησης Έργων ΠΕ Μηχανικών (Ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού) • Τμήμα Εκτέλεσης και Επίβλεψης Έργων ΠΕ Μηχανικών (Ειδικ. Αρχιτέκτονα ή Πολιτικού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού) • Τμήμα Παραλαβής, Συντήρησης και Προμηθειών Έργων ΠΕ Μηχανικών (Ειδικ. Πολιτικού Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού) • Τμήμα Γραμματειακής και Οικονομικής Υποστήριξης ΠΕ Διοικητικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού • Τμήμα Οργάνωσης Θεμάτων Ασφαλείας ΠΕ Μηχανικών (Ειδικ. Πολιτ. Μηχαν. ή Αρχιτέκτονα ή Ηλεκτρ. Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών • Γραφείο Μέριμνας Κτιρίων ΠΕ Μηχανικών (Ειδικότητας: Αρχιτέκτονα ή Πολιτικού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού) 10)Διεύθυνση Τεχνικών Ερευνών Αναστήλωσης ΠΕ Μηχανικών (Ειδικ. Αρχιτέκτονα ή Πολιτικού Μηχανικού) • Τμήμα Δομικών Ερευνών ΠΕ Μηχανικών (Ειδικότητας: Πολιτικού Μηχανικού ή Χημικού Μηχανικού) • Τμήμα Παθολογίας, Ανάλυσης και Διάγνωσης ΠΕ Μηχανικών (Ειδικότητας: Πολιτικού Μηχανικού) • Τμήμα Τεκμηρίωσης και Περιοδικής Παρακολούθησης Επεμβάσεων ΠΕ Μηχανικών (Ειδικότητας: Πολιτικού Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα) • Τμήμα Τεχνικών Προδιαγραφών, Προτύπων και Ποιότητας ΠΕ Μηχανικών (Ειδικότητας: Πολιτικού Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Χημικού Μηχανικού) • Τμήμα Γραμματειακής και Οικονομικής Υποστήριξης ΠΕ Διοικητικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού 11)Διεύθυνση Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς ΠΕ Μηχανικών (Ειδικότητας Αρχιτέκτονα ή Πολιτικού Μηχανικού) • Τμήμα Προστασίας Νεωτέρων Μνημείων ΠΕ Μηχανικών (Ειδικότητας Αρχιτέκτονα ή Πολιτικού Μηχανικού) • Τμήμα Προστασίας Μνημείων Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής ΠΕ Μηχανικών (Ειδικότητας Αρχιτέκτονα ή Πολιτικού Μηχανικού) • Τμήμα Προστασίας Μνημείων Τεχνικού Πολιτισμού ΠΕ Μηχανικών (Ειδικότητας Αρχιτέκτονα ή Πολιτικού Μηχανικού) • Τμήμα Γραμματειακής και Οικονομικής Υποστήριξης ΠΕ Διοικητικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού 12)Γραμματεία Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Μηχανικών (Ειδικότητας Αρχιτέκτονα) Ε) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕ Διοικητικού 1)Διεύθυνση Γραμμάτων ΠΕ Διοικητικού • Τμήμα Προστασίας και Ανάπτυξης των Ελληνικών Γραμμάτων ΠΕ Διοικητικού • Τμήμα Εποπτείας ΠΕ Διοικητικού • Τμήμα Προβολής της Ελληνικής Γραμματείας ΠΕ Διοικητικού • Τμήμα Συνεδρίων ΠΕ Διοικητικού 2)Διεύθυνση Θεάτρου και Χορού ΠΕ Διοικητικού • Τμήμα Θεάτρου ΠΕ Διοικητικού • Τμήμα Χορού ΠΕ Διοικητικού • Τμήμα Εκπαίδευσης Θεάτρου και Χορού ΠΕ Διοικητικού ή ΤΕ Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών (ειδικότητας Θεατρικών Σπουδών) 3)Διεύθυνση Μουσικής ΠΕ Διοικητικού Τμήμα Έντεχνης Μουσικής και Λυρικής Τέχνης ΠΕ Διοικητικού Τμήμα Βυζαντινής Μουσικής ΠΕ Διοικητικού Τμήμα Μουσικής Εκπαίδευσης ΠΕ Διοικητικού ή ΤΕ Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών (ειδικότητας Θεατρικών Σπουδών) 7)Διεύθυνση Εικαστικών Τεχνών ΠΕ Διοικητικού • Τμήμα Εικαστικής Δημιουργίας, ΠΕ Διοικητικού • Τμήμα Προώθησης Σύγχρονης Τέχνης ΠΕ Διοικητικού • Τμήμα Μουσείων Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης, Πινακοθηκών και Συλλογών ΠΕ Διοικητικού • Τμήμα Φωτογραφίας ΠΕ Διοικητικού ή ΤΕ Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών (Ειδικότητας Φωτογράφου) 8)Διεύθυνση Κινηματογράφου και Οπτικοακουστικών Μέσων ΠΕ Διοικητικού • Τμήμα Οπτικοακουστικών Μέσων και Κινηματογραφικής Τέχνης ΠΕ Διοικητικού • Τμήμα Προβολής Κινηματογραφικών Ταινιών, Εποπτείας και Ενίσχυσης Κινηματογραφικών Αιθουσών ΠΕ Διοικητικού • Τμήμα Κινηματογραφικής Εκπαίδευσης ΠΕ Διοικητικού ή ΤΕ Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών (ειδικότητας Κινηματογραφικών Σπουδών) 9)Διεύθυνση Πολιτιστικών Δράσεων ΠΕ Διοικητικού • Τμήμα Φεστιβάλ και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων ΠΕ Διοικητικού ή ΤΕ Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών (ειδικότητας Θεατρικών Σπουδών) • Τμήμα Πολιτιστικών Κέντρων, ΟΤΑ, Σωματείων και Ιδρυμάτων ΠΕ Διοικητικού ή ΤΕ Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης • Τμήμα «Επικράτειας Πολιτισμού» ΠΕ Διοικητικού ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1)Διεύθυνση Διοικητικού ΠΕ Διοικητικού • Τμήμα Διοίκησης Μονίμου Προσωπικού ΠΕ Διοικητικού • Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου ΠΕ Διοικητικού • Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού Εποπτευομένων Φορέων ΠΕ Διοικητικού • Τμήμα Γραμματείας ΠΕ Διοικητικού ή ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού (Ειδικότητας Διοικητικού) ή ΤΕ Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών (ειδικότητας Θεατρικών Σπουδών) ή ΔΕ Διοικητικού Γραμματέων • Τμήμα Μητρώου και Αρχείου ΠΕ Διοικητικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού (Ειδικότητας Διοικητικού) ή ΤΕ Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 2)Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων ΠΕ Διοικητικού • Τμήμα Αποδοχών και Τακτικού Προϋπολογισμού ΠΕ Διοικητικού • Τμήμα Προμηθειών και Εκκαθάρισης Δαπανών ΠΕ Διοικητικού • Τμήμα Δημοσίων Επενδύσεων και Οικονομικής Εποπτείας Νομικών Προσώπων ΠΕ Διοικητικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού • Τμήμα Ειδικού Λογαριασμού ΠΕ Διοικητικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού 3)Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης ΠΕ Διοικητικού Τμήμα Προγραμματισμού ΠΕ Διοικητικού Τμήμα Μελετών ΠΕ Διοικητικού • Τμήμα Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής 7)Διεύθυνση Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΠΕ Πληροφορικής • Τμήμα Ανάπτυξης και Συντήρησης Εφαρμογών ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής • Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής • Τμήμα Διαδικτύου ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής 8)Διεύθυνση Οργάνωσης, Εκπαίδευσης και Ποιότητας Υπηρεσιών ΠΕ Διοικητικού • Τμήμα Οργάνωσης, Ποιότητας Υπηρεσιών και Νομοθετικού Συντονισμού ΠΕ Διοικητικού • Τμήμα Προτύπων και Πιστοποίησης ΠΕ Διοικητικού • Τμήμα Εκπαίδευσης ΠΕ Διοικητικού 9)Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων ΠΕ Διοικητικού • Τμήμα Διακρατικών Σχέσεων, ΠΕ Διοικητικού • Τμήμα Διεθνών Οργανισμών ΠΕ Διοικητικού • Τμήμα Απόδημου Ελληνισμού ΠΕ Διοικητικού • Τμήμα Επικοινωνίας και Πληροφόρησης ΠΕ Διοικητικού 10)Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΕ Διοικητικού • Τμήμα Σχέσεων με τα Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΕ Διοικητικού • Τμήμα Σχέσεων με τις Προεδρεύουσες Χώρες ΠΕ Διοικητικού • Τμήμα Μελετών και Τεκμηρίωσης ΠΕ Διοικητικού 11)Τμήμα Γενικής Μέριμνας και Κίνησης Αυτοκινήτων ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Εφορείες Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ΠΕ Αρχαιολόγων (Ειδικότητας: Προϊστορικών-Κλασικών Αρχαιοτήτων) • Τμήμα Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Αρχαιογνωστικής Έρευνας ΠΕ Αρχαιολόγων (Ειδικότητας: Προϊστορικών- Κλασικών Αρχαιοτήτων) • Τμήμα Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ΠΕ Αρχαιολόγων (Ειδ. Προϊστορικών & Κλασικών Αρχ/των) ΠΕ Αρχαιολόγων Μουσειολόγων • Τμήμα Τεκμηρίωσης, Καταγραφής και Δημοσίευσης Αρχαίων ΠΕ Αρχαιολόγων (Ειδικότητας: Προϊστορικών - Κλασικών Αρχαιοτήτων) • Τμήμα Συντήρησης ΠΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης ή ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης ή ΤΕ Συντηρητών Έργων Τέχνης ή ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης. • Τμήμα Αρχαιολογικών Έργων και Συντήρησης Κτιριακών Εγκαταστάσεων ΠΕ Μηχανικών (ειδ. Αρχιτέκτονα ή Πολ. Μηχανικού) • Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης ΠΕ Διοικητικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων • Γραφείο Φύλαξης - Πληροφόρησης ΔΕ Φύλαξης - Πληροφόρησης Εφορείες Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ΠΕ Αρχαιολόγων (Ειδικότητας: Βυζαντινών - Μεταβυζαντινών Αρχ/των) • Τμήμα Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Αρχαιογνωστικής Έρευνας ΠΕ Αρχαιολόγων (Ειδικότητας: Βυζαντινών - Μεταβυζαντινών Αρχ/των) • Τμήμα Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ΠΕ Αρχαιολόγων (Ειδικότητας: Βυζαντινών Μεταβυζαντινών Αρχ/των) ή ΠΕ Αρχαιολόγων Μουσειολόγων • Τμήμα Τεκμηρίωσης, Καταγραφής και Δημοσίευσης Αρχαίων ΠΕ Αρχαιολόγων (Ειδικότητας: Βυζαντινών Μεταβυζαντινών Αρχ/των) • Τμήμα Συντήρησης ΠΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης ή ΤΕ Συντηρητών Αρχ/των και Έργων Τέχνης ή ΤΕ Συντηρητών Έργων Τέχνης ή ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχ/των και Έργων Τέχνης. • Τμήμα Αρχαιολογικών Έργων και Συντήρησης Κτιριακών Εγκαταστάσεων ΠΕ Μηχανικών (Ειδικότητας Αρχιτέκτονα ή Πολιτικού Μηχανικού) • Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης ΠΕ Διοικητικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Γραφείο Φύλαξης Πληροφόρησης ΔΕ Φύλαξης - Πληροφόρησης Στα λειτουργούντα κατά το άρθρο 43 Γραφεία προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων αντίστοιχης ειδικότητας. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Εφορεία Αρχαιοπωλείων και Ιδιωτικών Αρχαιολογικών Συλλογών ΠΕ Αρχαιολόγων • Τμήμα Προϊστορικών και Κλασικών Αρχ/των ΠΕ Αρχαιολόγων (Ειδικότητας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων) • Τμήμα Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχ/των ΠΕ Αρχαιολόγων (Ειδικότητας Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων) • Τμήμα Αρχείου Αναζήτησης και Ανάκτησης Αρχαίων ΠΕ Αρχαιολόγων • Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης ΠΕ Διοικητικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων ΠΕ Αρχαιολόγων • Τμήμα Εναλίων Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Ερευνών ΠΕ Αρχαιολόγων • Τμήμα Τεκμηρίωσης, Δημοσίευσης και Αρχείου ΠΕ Αρχαιολόγων • Τμήμα Αρχαιολογικών Έργων και Συντήρησης Κτιριακών Εγκαταστάσεων ΠΕ Μηχανικών (Ειδικότητας Αρχιτέκτονα ή Πολιτικού Μηχανικού) • Τμήμα Συντήρησης ΠΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης ή ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης ή ΤΕ Συντηρητών Έργων Τέχνης • Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης ΠΕ Διοικητικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Εφορείες Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας ΠΕ Αρχαιολόγων (Ειδικότητας: Προϊστορικών Κλασικών Αρχαιοτήτων) • Τμήμα Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ΠΕ Αρχαιολόγων (Ειδικότητας: Προϊστορικών Κλασικών Αρχαιοτήτων) • Τμήμα Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας ΠΕ Γεωτεχνικών (Ειδικότητας: Γεωλόγων) ή ΠΕ Περιβάλλοντος (Ειδικότητας: Βιολόγων ή Παλαιοανθρωπολόγων ή Φυσικών) • Τμήμα Αποτυπώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωτεχνικών Εφαρμογών ΠΕ Μηχανικών (Ειδ. Πολ. Μηχανικού ή Τοπογράφου) • Τμήμα Συντήρησης ΠΕ Συντηρητών Αρχ/των και Έργων Τέχνης ή ΤΕ Συντηρητών Αρχ/των και Έργων Τέχνης ή ΤΕ Συντηρητών Έργων Τέχνης • Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης ΠΕ Διοικητικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Αρχαιολογικά Ινστιτούτα ΠΕ Αρχαιολόγων • Τμήμα Έρευνας ΠΕ Αρχαιολόγων • Τμήμα Υποστήριξης της Έρευνας ΠΕ Αρχαιολόγων • Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης ΠΕ Διοικητικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο ΠΕ Αρχαιολόγων (Ειδικότητας: Προϊστορικών- Κλασικών Αρχαιοτήτων) • Συλλογή Έργων Γλυπτικής ΠΕ Αρχαιολόγων (Ειδικότητας: Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων) • Συλλογή Αγγείων και Μικροτεχνίας ΠΕ Αρχαιολόγων (Ειδικότητας: Προϊστορικών Κλασικών Αρχαιοτήτων) • Συλλογή Έργων Μεταλλοτεχνίας ΠΕ Αρχαιολόγων (Ειδικότητα: Προϊστορικών- Κλασικών Αρχαιοτήτων) • Συλλογή Προϊστορικών, Αιγυπτιακών και Ανατολικών Αρχαιοτήτων ΠΕ Αρχαιολόγων (Ειδικότητα: Προϊστορικών- Κλασικών Αρχαιοτήτων) • Τμήμα Χημικών και Φυσικών Ερευνών ΠΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης ή ΠΕ Περιβάλλοντος (ειδικότητας Χημικών) ή ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης • Τμήμα Συντήρησης ΠΕ Συντηρητών Αρχ/των και Έργων Τέχνης ή ΤΕ Συντηρητών Αρχ/των και Έργων Τέχνης ή ΤΕ Συντηρητών Έργων Τέχνης • Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης ΠΕ Μηχανικών (Ειδικότητας: Πολιτικού Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα) • Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Τεκμηρίωσης και Δημοσιευμάτων ΠΕ Αρχαιολόγων (Ειδ. Προϊστορικών & Κλασικών Αρχ/των) • Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης ΠΕ Διοικητικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού • Γραφείο Φύλαξης - Πληροφόρησης ΔΕ Φύλαξης - Πληροφόρησης Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο ΠΕ Αρχαιολόγων (Ειδικότητας: Βυζαντινών - Μεταβυζαντινών Αρχ/των ) • Τμήμα αρχαιολογικής συλλογής εικόνων, τοιχογραφιών, ψηφιδωτών, αντιγράφων, χειρογράφων, ανθιβόλων, χαρακτικών, σχεδίων, παλαιτύπων και Συλλογής Λοβέρδου ΠΕ Αρχαιολόγων(Ειδικότητας: Βυζαντινών Μεταβυζαντινών Αρχ/των) • Τμήμα αρχαιολογικής συλλογής γλυπτικής, ξυλογλυπτικής, κεραμικής ΠΕ Αρχαιολόγων (Ειδικότητας: Βυζαντινών Μεταβυζαντινών Αρχ/των) • Τμήμα συλλογής μικροτεχνίας, Νομισμάτων, υφασμάτων και μουσαμάδων ΠΕ Αρχαιολόγων (Ειδικότητας: Βυζαντινών Μεταβυζαντινών Αρχ/των) • Τμήμα μουσειογραφικών μελετών και καλλιτεχνικού σχεδιασμού εκθέσεων ΠΕ Αρχαιολόγων (Ειδικότητας: Βυζαντινών Μεταβυζαντινών Αρχ/των • Τμήμα Συντήρησης ΠΕ Συντηρητών Αρχ/των και Έργων Τέχνης ή ΤΕ Συντηρητών Αρχ/των και Έργων Τέχνης ή ΤΕ Συντηρητών Έργων Τέχνης • Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Τεκμηρίωσης και Δημοσιευμάτων ΠΕ Αρχαιολόγων (Ειδ. Βυζαντινών Αρχ/των) • Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης ΠΕ Μηχανικών (Ειδ. Πολ. Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα) • Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης ΠΕ Διοικητικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων • Γραφείο Φύλαξης - Πληροφόρησης ΔΕ Φύλαξης - Πληροφόρησης Νομισματικό Μουσείο ΠΕ Αρχαιολόγων • Τμήμα Αρχαίων Νομισμάτων, Σταθμίων και Μικροτεχνίας ΠΕ Αρχαιολόγων (Ειδικότητας: Προϊστορικών Κλασικών Αρχαιοτήτων) • Τμήμα Βυζαντινών και Μεσαιωνικών Νομισμάτων και Σφραγίδων ΠΕ Αρχαιολόγων (Ειδικότητας: Βυζαντινών Μεταβυζαντινών Αρχ/των) • Τμήμα Νεωτέρων Νομισμάτων και Μεταλλίων ΠΕ Αρχαιολόγων (Ειδικότητας: Βυζαντινών Μεταβυζαντινών Αρχ/των) • Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Τεκμηρίωσης και Δημοσιευμάτων ΠΕ Αρχαιολόγων • Τμήμα Συντήρησης και αποκατάστασης νομισμάτων, μολυβδόβουλλων κ.λ.π ΠΕ Συντηρητών Αρχ/των και Έργων Τέχνης ή ΤΕ Συντηρητών Αρχ/των και Έργων Τέχνης ή ΤΕ Συντηρητών Έργων Τέχνης • Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης ΠΕ Μηχανικών (Ειδ. Πολ. Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα) • Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης ΠΕ Διοικητικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων • Γραφείο Φύλαξης Πληροφόρησης ΔΕ Φύλαξης - Πληροφόρησης Επιγραφικό Μουσείο ΠΕ Αρχαιολόγων (Ειδικότητας: Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων) • Τμήμα Μουσειακών Συλλογών ΠΕ Αρχαιολόγων(Ειδικότητας: Προϊστορικών Κλασικών Αρχαιοτήτων) • Τμήμα Έρευνας Επιγραφών, και Τεκμηρίωσης ΠΕ Αρχαιολόγων (Ειδικότητας: Προϊστορικών Κλασικών Αρχαιοτήτων) • Τμήμα Συντήρησης ΠΕ Συντηρητών Αρχ/των και Έργων Τέχνης ή ΤΕ Συντηρητών Αρχ/των και Έργων Τέχνης ή ΤΕ Συντηρητών Έργων Τέχνης • Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Δημοσιευμάτων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ΠΕ Αρχαιολόγων • Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης ΠΕ Μηχανικών(Ειδικότητας: Πολιτικών Μηχανικών ή Αρχιτεκτόνων) • Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης ΠΕ Διοικητικού ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων • Γραφείο Φύλαξης - Πληροφόρησης ΔΕ Φύλαξης - Πληροφόρησης Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης ΠΕ Αρχαιολόγων (Ειδικότητας: Προϊστορικών Κλασικών Αρχαιοτήτων) • Τμήμα Συλλογής Κεραμικής, Τοιχογραφιών και Ψηφιδωτών ΠΕ Αρχαιολόγων (Ειδικότητας: Προϊστορικών Κλασικών Αρχαιοτήτων) • Τμήμα Συλλογής Μεταλλοτεχνίας ΠΕ Αρχαιολόγων (Ειδικότητας: Προϊστορικών Κλασικών Αρχαιοτήτων) • Τμήμα Συλλογής Λιθίνων και Μικροτεχνίας (Ειδικότητας: Προϊστορικών Κλασικών Αρχαιοτήτων) ΠΕ Αρχαιολόγων • Τμήμα Μουσειογραφικών Μελετών και Καλλιτεχνικού Σχεδιασμού Εκθέσεων ΠΕ Αρχαιολόγων (Ειδικότητας: Προϊστορικών Κλασικών Αρχαιοτήτων) ή ΠΕ Αρχαιολόγων Μουσειολόγων • Τμήμα Συντήρησης ΠΕ Συντηρητών Αρχ/των και Έργων Τέχνης ή ΤΕ Συντηρητών Αρχ/των και Έργων Τέχνης ή ΤΕ Συντηρητών Έργων Τέχνης • Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Τεκμηρίωσης και Δημοσιευμάτων ΠΕ Αρχαιολόγων (Ειδ. Προϊστορικών Αρχ/των) • Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης ΠΕ Μηχανικών(Ειδικότητας: Πολιτικών Μηχανικών ή Αρχιτεκτόνων) • Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης ΠΕ Διοικητικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων • Γραφείο Φύλαξης - Πληροφόρησης ΔΕ Φύλαξης - Πληροφόρησης Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού ΠΕ Αρχαιολόγων (Ειδικότητας: Βυζαντινών Μεταβυζαντινών Αρχ/των) • Τμήμα αρχαιολογικής συλλογής εικόνων, τοιχογραφιών, ψηφιδωτών, αντιγράφων, χειρογράφων, ανθιβόλων, χαρακτικών, σχεδίων, παλαιτύπων και συλλογών ΠΕ Αρχαιολόγων(Ειδικότητας:Βυζαντινών Μεταβυζαντινών Αρχ/των) • Τμήμα αρχαιολογικής συλλογής γλυπτικής, ξυλογλυπτικής, κεραμεικής ΠΕ Αρχαιολόγων(Ειδικότητας: Βυζαντινών Μεταβυζαντινών Αρχ/των) • Τμήμα συλλογής μικροτεχνίας, νομισμάτων και υφασμάτων ΠΕ Αρχαιολόγων (Ειδικότητας: Βυζαντινών Μεταβυζαντινών Αρχ/των) • Τμήμα μουσειογραφικών μελετών και καλλιτεχνικού σχεδιασμού Εκθέσεων ΠΕ Αρχαιολόγων (Ειδικότητας:Βυζαντινών Μεταβυζαντινών Αρχ/των) • Τμήμα Συντήρησης ΠΕ Συντηρητών Αρχ/των και Έργων Τέχνης ή ΤΕ Συντηρητών Αρχ/των και Έργων Τέχνης ή ΤΕ Συντηρητών Έργων Τέχνης • Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Τεκμηρίωσης και Δημοσιευμάτων ΠΕ Αρχαιολόγων (Ειδικότητας: Βυζαντινών Μεταβυζαντινών Αρχ/των • Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης ΠΕ Μηχανικών(Ειδικότητας: Πολιτικών Μηχανικών ή Αρχιτεκτόνων) • Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης ΠΕ Διοικητικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων • Γραφείο Φύλαξης - Πληροφόρησης ΔΕ Φύλαξης - Πληροφόρησης Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου ΠΕ Αρχαιολόγων (Ειδικότητας: Προϊστορικών - Κλασικών Αρχαιοτήτων) • Τμήμα Προϊστορικών και Μινωικών Αρχαιοτήτων ΠΕ Αρχαιολόγων(Ειδικότητας: Προϊστορικών Κλασικών Αρχαιοτήτων) • Τμήμα Προκλασικών, Κλασικών, Ελληνιστικών και Ρωμαϊκών Αρχαιοτήτων ΠΕ Αρχαιολόγων(Ειδικότητας: Προϊστορικών Κλασικών Αρχαιοτήτων) • Τμήμα Μουσειογραφικών Μελετών και Καλλιτεχνικού Σχεδιασμού Εκθέσεων ΠΕ Αρχαιολόγων (Ειδικότητας: Προϊστορικών Κλασικών Αρχαιοτήτων) • Τμήμα Συντήρησης ΠΕ Συντηρητών Αρχ/των και Έργων Τέχνης ή ΤΕ Συντηρητών Αρχ/των και Έργων Τέχνης ή ΤΕ Συντηρητών Έργων Τέχνης • Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Τεκμηρίωσης και Δημοσιευμάτων ΠΕ Αρχαιολόγων (Ειδ. Προϊστορικών & Κλασικών Αρχ/των) • Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης ΠΕ Μηχανικών(Ειδικότητας: Πολιτικών Μηχανικών ή Αρχιτεκτόνων) • Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης ΠΕ Διοικητικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων • Γραφείο Φύλαξης - Πληροφόρησης ΔΕ Φύλαξης - Πληροφόρησης Μουσείο Ασιατικής Τέχνης ΠΕ Αρχαιολόγων • Τμήμα Μουσειακών Συλλογών ΠΕ Αρχαιολόγων • Τμήμα Συντήρησης ΠΕ Συντηρητών Αρχ/των και Έργων Τέχνης ή ΤΕ Συντηρητών Αρχ/των και Έργων Τέχνης ή ΤΕ Συντηρητών Έργων Τέχνης • Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Τεκμηρίωσης και Δημοσιευμάτων ΠΕ Αρχαιολόγων • Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης ΠΕ Διοικητικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων • Γραφείο Φύλαξης - Πληροφόρησης ΔΕ Φύλαξης - Πληροφόρησης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Εφορείες Νεωτέρων Μνημείων ΠΕ Μηχανικών (Ειδικότητας: Αρχιτεκτόνων) • Τμήμα Προστασίας Νεωτέρων Μνημείων ΠΕ Μηχανικών(Ειδικότητας: Αρχιτεκτόνων) Τμήμα Τεκμηρίωσης, Διαχείρισης και Προβολής των Νεωτέρων Μνημείων ΠΕ Μηχανικών(Ειδικότητας Αρχιτεκτόνων) • Τμήμα Σωστικών Επεμβάσεων και Συντήρησης ΠΕ Μηχανικών(Ειδικότητας: Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών) • Τμήμα Κινητών Πολιτιστικών Αγαθών ΠΕ Λαογράφων-Εθνολόγων • Τμήμα Συντήρησης ΠΕ Συντηρητών Αρχ/των και Έργων Τέχνης ή ΤΕ Συντηρητών Αρχ/των και Έργων Τέχνης ή ΤΕ Συντηρητών Έργων Τέχνης ή ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχ/των και Έργων Τέχνης. • Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης ΠΕ Διοικητικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Υπηρεσίες Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων ΠΕ Μηχανικών (Ειδικότητα: Αρχιτεκτόνων) • Τμήμα Μελετών και ΄Εργων Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων ΠΕ Μηχανικών(Ειδικότητας:Αρχιτεκτόνων) ή Πολ. Μηχανικών • Τμήμα Μελετών και Έργων Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων ΠΕ Μηχανικών(Ειδικότητας: Αρχιτεκτόνων) ή Πολ. Μηχανικών • Τμήμα Μελετών και Έργων Αναστήλωσης Νεωτέρων και Συγχρόνων Μνημείων ΠΕ Μηχανικών (Ειδικότητας: Αρχιτεκτόνων) ή Πολ. Μηχανικών • Τμήμα Μελετών και Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων ΠΕ Μηχανικών Ειδικότητας: Αρχιτεκτόνων) ή Μηχανολόγων Μηχανικών • Τμήμα Προστασίας Νεωτέρων Μνημείων ΠΕ Μηχανικών(Ειδικότητας: Αρχιτεκτόνων) • Τμήμα Νεωτέρων Κινητών Πολιτιστικών Αγαθών ΠΕ Λαογράφων Εθνολόγων ΠΕ Αρχαιολόγων (με ειδίκευση στα Βυζαντινά) • Τμήμα Συντήρησης ΠΕ Συντηρητών Αρχ/των και Έργων Τέχνης ή ΤΕ Συντηρητών Αρχ/των και Έργων Τέχνης ή ΤΕ Συντηρητών Έργων Τέχνης ή ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχ/τωνκαι Έργων Τέχνης. • Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης ΠΕ Διοικητικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Υπηρεσία Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας ΠΕ Μηχανικών • Τμήμα Μελετών και Έργων Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων ΠΕ Μηχανικών (Ειδικότητας Αρχιτέκτονα ή Πολιτικού Μηχανικού) • Τμήμα Μελετών και Έργων Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων ΠΕ Μηχανικών(Ειδικότητας Αρχιτέκτονα ή Πολιτικού Μηχανικού) • Τμήμα Μελετών και Έργων Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων ΠΕ Μηχανικών (Ειδικότητας Αρχιτέκτονα ή Πολιτικού Μηχανικού) • Τμήμα Μελετών και Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων ΠΕ Μηχανικών (Ειδικότητας Αρχιτέκτονα ή Πολιτικού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού) • Τμήμα Συντήρησης ΠΕ Συντηρητών Αρχ/των και Έργων Τέχνης ή ΤΕ Συντηρητών Αρχ/των και Έργων Τέχνης ή ΤΕ Συντηρητών Έργων Τέχνης ή ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχ/των και Έργων Τέχνης. • Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης ΠΕ Διοικητικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 86 Πέραν από τις ρητώς αναφερόμενες στο παρόν αρμοδιότητες των μονάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου και των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αυτού, οι μονάδες αυτές ασκούν και όσες άλλες αρμοδιότητες τους έχουν ανατεθεί με νόμους, προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις, εφόσον οι αρμοδιότητες αυτές δεν αναφέρονται ως αντικείμενο των μονάδων αυτών στο παρόν διάταγμα. Άρθρο 87 Οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος κείμενες διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων που προβλέπουν τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία συμβουλίων, επιτροπών και ομάδων εργασιών στο Υπουργείο Πολιτισμού, εξακολουθούν να ισχύουν, μέχρις ότου καταστεί δυνατή η λειτουργία των αντιστοίχων τους που προβλέπονται από τον παρόντα οργανισμό. Άρθρο 88 Θέματα λειτουργίας των Υπηρεσιών 1.Όπου σε διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, κανονιστικών πράξεων, υπουργικών αποφάσεων κ.λ.π. αναφέρονται τίτλοι Υπηρεσιών διαφορετικοί από αυτούς που αναφέρονται στο Διάταγμα αυτό, νοούνται στο εξής οι νέες Υπηρεσίες στις οποίες περιήλθαν τα αντικείμενα των θεμάτων των παλαιών Υπηρεσιών. 2.Μέχρις ότου καταστεί δυνατή η λειτουργία των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, που συγκροτούνται με το διάταγμα αυτό με την τοποθέτηση των Προϊσταμένων τους, τις αρμοδιότητές τους εξακολουθούν να ασκούν οι Υπηρεσίες οι οποίες ήταν αρμόδιες σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 941/ 1977, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. 3.Όπου, στις αρμοδιότητες των Τμημάτων Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού αναφέρεται η φράση «Τα θέματα προσωπικού», δεν νοείται η έκδοση πράξεων που επιφέρουν οποιαδήποτε μεταβολή στην υπηρεσιακή κατάσταση του υπαλλήλου, αρμοδιότητα που ανήκει στα καθ’ ύλην αρμόδια Τμήματα της αντίστοιχης Διεύθυνσης του Υπουργείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν Διάταγμα. 4.Οι Υπηρεσίες Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων, καθώς και η Υπηρεσία Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας ασκούν τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στα Τμήματά τους, από την τοποθέτηση Προϊσταμένων σε αυτές και τα Τμήματά τους. 5.Οι υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση του παρόντος Εφορείες Νεωτέρων Μνημείων που λειτουργούν στις περιοχές της κατά τόπον αρμοδιότητας των Υπηρεσιών Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων του άρθρου 63 του παρόντος εξακολουθούν να λειτουργούν και να ασκούν τις μέχρι τούδε αρμοδιότητές τους μέχρι την τοποθέτηση Προϊστάμενων κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου. 6.Οι λοιπές αρμοδιότητες των Υπηρεσιών των άρθρων 63 και 64 του παρόντος ασκούνται από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας, μέχρις ότου στις υπηρεσίες αυτές τοποθετηθούν προϊστάμενοι. Άρθρο 89 Σύνθεση υπηρεσιακών μονάδων ως Παράρτημα Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο Τμήμα του παρόντος διατάγματος το κατωτέρω παράρτημα το οποίο έχει ως εξής:
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ποσού 8.100.000 ευρώ περίπου ετησίως, η οποία θα καλυφθεί από τον Κ.Α.Ε 21/110/0227. Επίσης προκαλείται εφάπαξ δαπάνη ποσού 19.500.000 ευρώ περίπου, η οποία θα καλυφθεί από τους Κ.Α.Ε. 0824, 0831, 0832, 0839, 1111, 1711, 1712, 1713, 1723 και 1729.
 • Το Π.Δ. 81/2002 Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 57 Α΄).
 • Την ΔΙΔΚ/Φ.1/2/22875/31.10.2001 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού ΥΠΕΣΔΔΑ Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1480 Β΄).
 • Την 1100383/1330/Α 0006/31.10.2001 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών (ΦΕΚ 1485 Β΄).
 • Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 2503/ 1997 Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 107 Α΄ ).
 • Τις 37/2003, 182/2003 και 211/2003/ γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού και των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
 • Τις διατάξεις του Ν. 681/1977 Περί συστάσεως θέσεων προσωπικού και ετέρων τινών διατάξεων αφορωσών εις το Υπουργείον Πολιτισμού και Επιστημών, (ΦΕΚ 243 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Τις διατάξεις του Ν. 2557/1997 Θεσμοί, μέτρα και δράσεις της πολιτιστικής ανάπτυξης (ΦΕΚ 271 Α) και ειδικότερα της παρ. 28 του άρθρου 7 αυτού.
 • Τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153 Α΄) Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
 • Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 21 του Ν. 2738/ 1999 Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 180 Α΄).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 3057/2002 Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 2725/1999, ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 239 Α΄).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α΄), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2 α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α΄) καθώς και της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄).
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2003-06-13 Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού
Τροποποίηση Τύπος
A/2003/146
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/1100383/1330/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1100383_1330_Α0006 2001
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/22875 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_22875 2001
ΝΟΜΟΣ 1977/681 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/681 1977
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Θεσμοί, μέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης. 1997/2557 1997
Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις. 1999/2725 1999
Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις. 1999/2738 1999
Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 2002/3028 2002
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 2725/1999, ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις. 2002/3057 2002
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής Προετοιμασίας και άλλες διατάξεις. 2003/3207 2003
Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Θεάτρου και Χορού. 2007/3565 2007
Μέτρα για την Προστασία των Πολιτιστικών Αγαθών και άλλες διατάξεις. 2008/3658 2008
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού 2012/96 2012
Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 2014/104 2014