Ίδρυση Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση - Σκοπός - Νομικό καθεστώς"
1.  
  Ιδρύεται Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα με την επωνυμία «Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Ιονίων Νήσων».
2.  
  Το Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων είναι Ίδρυμα που ανήκει στον τεχνολογικό τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και λειτουργεί ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) πλήρως αυτοδιοικούμενο υπό την εποπτεία του Κράτους, η οποία ασκείται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
3.  
  Ο σκοπός και η αποστολή του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων καθορίζονται από το άρθρο 1 του Ν. 1404/1983 και το άρθρο 1 του Ν. 2916/2001 κατά τα ισχύοντα περί Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, η δε ίδρυσή του αποσκοπεί, αφ ενός μεν στην περιφερειακή ανάπτυξη και αποκέντρωση της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης, αφ ετέρου δε στην αντιμετώπιση των κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, οι οποίες συνδέονται με τα ακόλουθες γνωστικές περιοχές εφαρμοσμένων επιστημών και τεχνών:.
 1. Οικολογίας και περιβάλλοντος
 2. Γεωπονίας
 3. Οικονομίας και διοίκησης
 4. Μουσικής, ήχου και εικόνας
4.  
  Το νομικό καθεστώς του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 1404/1983 και του Ν. 2916/2001, και συμπληρωματικά από τις λοιπές διατάξεις που ισχύουν για τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
Άρθρο 2
1.  
  Έδρα Έδρα του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων ορίζεται το Αργοστόλι. Με την ίδρυση των Παραρτημάτων, Σχολών, Τμημάτων και λοιπών παραρτημάτων του Ιδρύματος, μπορεί να καθορίζονται έδρες αυτών και σε άλλες πόλεις της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Άρθρο 3 "Διοίκηση"
1.  
 1. Μέχρι την έναρξη της κατά το άρθρο 5 του Ν. 1404/1983 (Α΄173) αυτοδύναμης λειτουργίας του, η διοίκηση και η διαχείριση του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων ασκείται, από εννεαμελή Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.).
 2. Η πλήρωση των προϋποθέσεων, που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, για την αυτοδύναμη λειτουργία του Ιδρύματος, διαπιστώνεται με έκδοση διαπιστωτικής πράξης από τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής.
 3. Ως μέλη της Δ.Ε. ορίζονται:
 4. i) μέλη ΔΕΠ των Πανεπιστημίων και μέλη ΕΠ των Τ.Ε.Ι. της χώρας ή Έλληνες επιστήμονες που κατέχουν αντίστοιχες θέσεις σε ομοταγή Ιδρύματα του εξωτερικού, ή ii) πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους προερχόμενα από το χώρο των επιστημών, των γραμμάτων και των τεχνών, ή iii) πρόσωπα με εξέχοντα ρόλο στην πολιτική, κοινωνική, οικονομική, πολιτισμική και παραγωγική δραστηριότητα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ή iν) πρόσωπα με γνώσεις και πείρα σε θέματα σχεδιασμού, οργάνωσης και διοίκησης Ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, ή ν) πρόσωπα με γνώσεις και πείρα σε θέματα χωροταξικού σχεδιασμού και περιφερειακής ανάπτυξης.
 5. Ο ορισμός του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών της Δ.Ε. γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 6. Στην ίδια απόφαση καθορίζονται και τα σχετικά με την αρχική διοικητική υποστήριξη της Δ.Ε. Για τη λειτουργία της Δ.Ε. εφαρμόζονται οι σχετικές με τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Τ.Ε.Ι. εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και, συμπληρωματικά, οι διατάξεις του Ν. 2690/1999 (Α΄45 ).
 7. Μέχρι να διορισθεί μόνιμος δημόσιος υπάλληλος στο Ίδρυμα, καθήκοντα Γραμματέα της Δ.Ε. ασκεί μόνιμος υπάλληλος του δημόσιου τομέα που αποσπάται ή μετατάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος.
 8. Η Δ.Ε. επικουρείται στο έργο της από νομικό σύμβουλο, δικηγόρο παρ Αρείω Πάγω ή Εφετείω, που προσλαμβάνεται με πάγια αντιμισθία.
 9. Μέχρι να προσληφθεί νομικός σύμβουλος, είναι δυνατή η πρόσληψη, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, δικηγόρου με πενταετή τουλάχιστον άσκηση δικηγορίας.
2.  
  Η Διοικούσα Επιτροπή ασκεί όλες τις αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης των Τ.Ε.Ι., συμπεριλαμβανομένων και των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού κατά τα οριζόμενα στην ΚΑ/679/ 1996 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 826 ) όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.
3.  
 1. Έως ότου εξασφαλισθούν οι προϋποθέσεις για την αυτοδύναμη λειτουργία του, το Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο της Δ.Ε. και, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Προέδρου, από τον Αντιπρόεδρο.
 2. Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. έχει τις αρμοδιότητες του Προέδρου Τ.Ε.Ι., του Διευθυντή Σχολής και του Προϊσταμένου Τμήματος.
 3. Η Δ.Ε. μπορεί με απόφασή της να μεταβιβάζει οποιαδήποτε αρμοδιότητά της ή την εξουσία λήψης αποφάσεων για επείγοντα θέματα στον Πρόεδρο, στον Αντιπρόεδρο ή σε μέλη της.
4.  
 1. Έδρα της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων ορίζεται το Αργοστόλι.
 2. Η ανωτέρω Δ.Ε. μπορεί να συνεδριάζει και στην Αθήνα.
 3. Ύστερα από σχετική απόφαση της Δ.Ε., ορισμένες από τις διοικητικές υπηρεσίες του Ιδρύματος μπορούν να λειτουργούν στην Αθήνα.
 4. Οι δαπάνες του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων ελέγχονται, εκκαθαρίζονται και ενταλματοποιούνται στην έδρα του.
 5. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται και εκείνες που απαιτούνται για την πραγματοποίηση, κατά την προβλεπόμενη στο προηγούμενο εδάφιο διαδικασία, ορισμένων από τις διοικητικές λειτουργίες του Ιδρύματος στην Αθήνα.
5.  
  Η χορήγηση οδοιπορικών εξόδων και η αποζημίωση εκτός έδρας στο απασχολούμενο από τη Δ. Ε. προσωπικό ρυθμίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες και για τα λοιπά Τ.Ε.Ι. διατάξεις.
6.  
  Έργο της Διοικούσας Επιτροπής είναι επίσης η επεξεργασία και υποβολή ολοκληρωμένου σχεδίου ίδρυσης ακαδημαϊκών μονάδων, οργάνωσης, λειτουργίας, ανάπτυξης και χωροθέτησης του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, καθώς και η διατύπωση εισήγησης για τη διασφάλιση των αναγκαίων πόρων, την υποδομή και τη διαδικασία στελέχωσης του Ιδρύματος. Η προθεσμία μέσα στην οποία θα πρέπει να υποβληθεί το ανωτέρω σχέδιο στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται στην κατά το εδ. β΄ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου απόφαση ορισμού του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών της.
Άρθρο 4
1.  
  Διοικητική υποστήριξη της Δ.Ε. α) Με σκοπό την εξασφάλιση της άρτιας διοικητικής υποστήριξης της Διοικούσας Επιτροπής, επιτρέπονται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, οι αποσπάσεις και μετατάξεις υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως επίσης και οι προσλήψεις διοικητικού, τεχνικού ή ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή με ανάθεση έργου. β) Οι αποσπάσεις αφορούν υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα με ειδικά προσόντα ή πείρα και πραγματοποιούνται με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ο χρόνος της απόσπασης λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας. Ο φορέας που επιβαρύνεται με τη μισθοδοσία του αποσπασμένου υπαλλήλου καθορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. γ) Η μετάταξη υπαλλήλων του ευρύτερου δημοσίου τομέα στο Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων πραγματοποιείται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. δ) Η πρόσληψη διοικητικού, τεχνικού ή ειδικού επιστημονικού προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή με ανάθεση έργου, είναι δυνατή μόνο εφόσον υπάρχουν συγκεκριμένες ανάγκες που δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν με απόσπαση ή μετάταξη προσωπικού από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Άρθρο 5 "Παραχωρήσεις"
1.  
  Το δημόσιο, οι δήμοι, τα εκκλησιαστικά και λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, καθώς και ιδιώτες μπορούν να παραχωρούν ακίνητα (κτίρια, οικόπεδα, γεωργικές εκτάσεις κ.λπ.) για τις εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, ανεξαρτήτως του φορέα που διαχειρίζεται τα ακίνητα αυτά. Η παραχώρηση ακινήτων του δημοσίου διενεργείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, η παραχώρηση δημοτικών ακινήτων διενεργείται σύμφωνα με το δημοτικό κώδικα, η παραχώρηση εκκλησιαστικών ακινήτων διενεργείται ύστερα από απόφαση του οργάνου που τα διοικεί και έγκριση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και η παραχώρηση ακινήτων των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. με απόφαση του οργάνου διοίκησης αυτών.
Άρθρο 6 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 4 παρ.2 του Ν. 1404/1983 (Α΄ 173) , όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ.1α του Ν. 3027/2002 (Α΄152) και του άρθρου 71 παρ.7 του Ν.1566/1985 (Α΄167). β) Του άρθρου 15 παρ. 2 εδ. θ΄ του Ν. 2817/2000 (Α΄78). γ) Των άρθρων 1 και 5 του Ν. 2916/01 (Α΄ 114). δ) Του άρθρου 29α του Ν. 1558/1985 (Α΄ 37) όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38). ε) Του Π.Δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (Α΄ 57). στ) Της απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ΔΙΔΚ/Φ.1/2/22875/31.10.2001 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Β΄ 1480). ζ) Της απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών» (Β΄ 1485). η) Της ΣΤ5/53/31.10.01 (Β΄ 1484) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων».
 • Το γεγονός ότι δεν γνωμοδότησε το Συμβούλιο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, αν και ζητήθηκε η γνώμη του με το αριθμ. 1702/Ε5/2.7.02 έγγραφο του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, και ότι έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που ορίζουν οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 1404/1983, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 3027/2002.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του Διατάγματος αυτού, προκαλείται ετήσια δαπάνη επί του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 26.800 ευρώ περίπου, η οποία θα καλυφθεί από ανάλογες προβλέψεις στους προϋπολογισμούς αντιστοίχων ετών του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (Ε.Φ. 19-240 ΚΑΕ 0200 ).
 • Την 185/2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2003-06-20 Ίδρυση Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων.
Τροποποίηση Τύπος
A/2003/156
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/ΚΑ/679 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/ΚΑ_679 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/1100383/1330/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1100383_1330_Α0006 2001
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/ΣΤ5/53 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/ΣΤ5_53 2001
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις. 1999/2690 1999
ΝΟΜΟΣ 2000/2817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2817 2000
Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής. 2001/2916 2001
Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2002/3027 2002
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002