ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/197

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-06-25

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-06-25

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-06-17

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Επιθεωρητές Εξετάσεων Υποψηφίων Οδηγών Σύστημα επιβολής κυρώσεων - Ποινές

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Επανεξέταση υποψηφίων οδηγών"
1.  
  Οι υποψήφιοι οδηγοί μετά την επανεξέταση της παρ.1(α) του άρθρου 10 του Ν. 2898/ 2001, κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες εφόσον συγκεντρώσουν περισσότερους από οκτώ (8) βαθμούς σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην απόφαση 16602/1739/18.3.2003 του Υπουργού Μεταφορών & Επικοινωνιών: Ε1: υποψήφιοι με ελλείψεις. Ε2: υποψήφιοι με σοβαρές ελλείψεις. Ε3: υποψήφιοι με έλλειψη ικανότητας οδήγησης.
2.  
  Στους υποψήφιους με ελλείψεις (Ε1) υπάγονται όσοι οδηγοί κατά την επανεξέταση συγκεντρώνουν από οκτώ (8) έως και δέκα έξη (16) βαθμούς ποινής. Στους υποψήφιους με σοβαρές ελλείψεις (Ε2) υπάγονται όσοι οδηγοί κατά την επανεξέταση συγκεντρώνουν από δέκα επτά (17) έως και είκοσι έναν (21) βαθμούς ποινής. Στους υποψήφιους με έλλειψη ικανότητας οδήγησης (Ε3) υπάγονται όσοι οδηγοί κατά την επανεξέταση συγκεντρώνουν άνω των είκοσι δύο (22) βαθμών ποινής.
Άρθρο 2 "Διοικητικές κυρώσεις."
1.  
  Στους επανεξετασθέντες υποψήφιους οδηγούς του άρθρου 1 του παρόντος καθώς και στους εκπαιδευτές και τους εξεταστές τους, επιβάλλονται οι εξής κυρώσεις:
 1. Όταν ο υποψήφιος χαρακτηρισθεί ως Ε1:
 2. Στον υποψήφιο επιβάλλεται η υποχρέωση επανεξέτασης αφού παρέλθουν υποχρεωτικά τουλάχιστον 14 ημέρες
 3. Όταν ο υποψήφιος χαρακτηρισθεί ως Ε2:
 4. β1.
 5. Στον υποψήφιο επιβάλλεται η υποχρέωση επανεξέτασης αφού παρέλθουν υποχρεωτικά τουλάχιστον 28 ημέρες. β2.
 6. Στον εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών επιβάλλονται 5 βαθμοί ποινής. β3.
 7. Στον εξεταστή υποψήφιων οδηγών επιβάλλονται 10 βαθμοί ποινής.
 8. Όταν ο υποψήφιος χαρακτηρισθεί ως Ε3:
 9. γ1.
 10. Στον υποψήφιο επιβάλλεται η υποχρέωση επανεξέτασης αφού παρέλθουν υποχρεωτικά τουλάχιστον 28 ημέρες και αφού παρακολουθήσει πρόσθετα μαθήματα πρακτικής εκπαίδευσης ίσα με το ήμισυ των αρχικά προβλεπομένων από τις διατάξεις του άρθρου περί πρακτικής εκπαίδευσης της υπουργικής απόφασης 58930/1999, όπως αυτή ισχύει. γ2.
 11. Στον εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών επιβάλλονται 10 βαθμοί ποινής. γ3.
 12. Στον εξεταστή υποψήφιων οδηγών επιβάλλονται 20 βαθμοί ποινής.
2.  
  Οι βαθμοί ποινής του εκπαιδευτή υποψήφιων αθροίζονται και σε περίπτωση υπέρβασης:
 1. των 40 βαθμών ποινής, σε χρονικό διάστημα ενός έτους, επιβάλλεται ανάκληση της άδειας εκπαιδευτή για ένα μήνα
 2. των 80 βαθμών ποινής, σε χρονικό διάστημα δύο ετών, επιβάλλεται ανάκληση της άδειας εκπαιδευτή για έξι μήνες
 3. των 120 βαθμών ποινής, σε χρονικό διάστημα τριών ετών, επιβάλλεται ανάκληση της άδειας εκπαιδευτή για ένα έτος.
 4. Σε περίπτωση υποτροπής οποτεδήποτε, για πρώτη φορά, η άδεια εκπαιδευτή ανακαλείται για χρονικό διάστημα δύο ετών ενώ για δεύτερη, τρίτη κλπ φορά για διάστημα πέντε (5) ετών.
3.  
  Οι βαθμοί ποινής του εξεταστή υποψήφιων αθροίζονται και σε περίπτωση υπέρβασης:
 1. των 40 βαθμών ποινής, σε χρονικό διάστημα ενός έτους, επιβάλλεται η στέρηση του δικαιώματος εξέτασης υποψηφίων οδηγών ή οδηγών για έξη μήνες
 2. των 80 βαθμών ποινής, σε χρονικό διάστημα δύο ετών, επιβάλλεται η στέρηση του δικαιώματος εξέτασης υποψηφίων οδηγών ή οδηγών για ένα έτος και η υποχρεωτική παρακολούθηση ειδικών επιμορφωτικών σεμιναρίων
 3. των 120 βαθμών ποινής, σε χρονικό διάστημα τριών ετών, επιβάλλεται η στέρηση του δικαιώματος εξέτασης υποψηφίων οδηγών ή οδηγών για δύο έτη και η υποχρεωτική παρακολούθηση ειδικών επιμορφωτικών σεμιναρίων.
 4. Σε περίπτωση υποτροπής, οποτεδήποτε, για πρώτη φορά, επιβάλλεται η στέρηση του δικαιώματος εξέτασης υποψηφίων οδηγών ή οδηγών για διάστημα πέντε (5) ετών ενώ για δεύτερη φορά αφαιρείται οριστικά το δικαίωμα.
4.  
  Οι βαθμοί ποινής, με τον υπολογισμό των οποίων εκδόθηκε η απόφαση της ανάκλησης της άδειας του εκπαιδευτή ή της επιβολής στέρησης του δικαιώματος εξέτασης υποψηφίων οδηγών ή οδηγών, διαγράφονται από το μητρώο του εκπαιδευτή ή του εξεταστή, αντίστοιχα, μετά την έκδοση της απόφασης
5.  
  Βαθμοί ποινής που καταχωρίζονται στο μητρώο εκπαιδευτή ή εξεταστή για τον οποίον έχει εκδοθεί απόφαση ανάκλησης της άδειας του εκπαιδευτή ή της επιβολής στέρησης του δικαιώματος εξέτασης, αντίστοιχα, πέραν των βαθμών για τους οποίους εκδόθηκε η απόφαση αυτή, παραμένουν στο μητρώο του και υπολογίζονται για την περίπτωση υποτροπής
Άρθρο 3
1.  
  Στις περιπτώσεις διαπίστωσης από τους Επιθεωρητές Εξετάσεων Υποψηφίων Οδηγών ή τους επιθεωρητές ΣΕΕΥΜΕ, στα πλαίσια της άσκησης των καθηκόντων τους, παραβάσεων που διαπιστώνονται κατά τη διεξαγωγή της θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίων οδηγών, επιβάλλονται στους εκπαιδευτές και εξεταστές οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις του Π.Δ. 208/ 02 και του άρθρου περί υποχρεώσεων των εξεταστών της πρακτικής εξέτασης της υπουργικής απόφασης 58930/1999, όπως ισχύουν, διοικητικές κυρώσεις.
2.  
  Ο υποψήφιος οδηγός που χρησιμοποιεί ψευδή δήλωση διενέργειας θεωρητικών ή πρακτικών μαθημάτων, προκειμένου να συμμετάσχει στις θεωρητικές ή πρακτικές εξετάσεις, τιμωρείται με αποκλεισμό συμμετοχής του από τις εξετάσεις για την απόκτηση άδειας οδήγησης για δύο (2) χρόνια και με υποχρεωτική παρακολούθηση αριθμό μαθημάτων, θεωρητικής ή πρακτικής εξέτασης, ίσου με τον προβλεπόμενο από τις διατάξεις των άρθρων περί θεωρητικής ή πρακτικής εκπαίδευσης, αντίστοιχα, της υπουργικής απόφασης 58930/1999, όπως αυτή ισχύει
3.  
  Οι ποινές που προβλέπονται στις παραπάνω παραγράφους επιβάλλονται με απόφαση του Γενικού Επιθεωρητή του Σώματος Ελεγκτών Επιθεωρητών του ΥΜΕ
Άρθρο 4
1.  
  Σε περίπτωση που Επιθεωρητής Εξετάσεων Υποψηφίων Οδηγών παραβεί τις υποχρεώσεις του, κατά το στάδιο της επανεξέτασης υποψηφίων οδηγών, καθώς και τις γραπτές οδηγίες του Γενικού Επιθεωρητή του Σώματος Ελεγκτών Επιθεωρητών του ΥΜΕ ή του ορισθέντα από αυτόν υπεύθυνο βοηθό του για το συγκεκριμένο θέμα, με απόφαση του Γενικού Επιθεωρητή, στο πλαίσιο εποπτείας του έργου του Ε.Ε.Υ.Ο. σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.1 του άρθρου 10 του Ν. 2898/ 2001, απομακρύνεται από το έργο του Επιθεωρητή Εξετάσεων Υποψηφίων Οδηγών για διάστημα 6 μηνών, οριστικά δε, σε περίπτωση υποτροπής εντός διαστήματος 3 ετών.
Άρθρο 5
1.  
  Η ισχύς του Διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. του άρθρου 10, παρ. 1 (στ) του Ν. 2898/2001 (Α΄71) «Σύσταση και λειτουργία Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, όροι οικονομικής συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις» β. του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 (Α΄137) όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ.2α του Ν. 2469/ 1997 (Α΄38).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επί πλέον δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Τη 163/ 2003 γνωμοδότηση του ΣτΕ μετά από πρόταση του υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2003-06-25 Επιθεωρητές Εξετάσεων Υποψηφίων Οδηγών Σύστημα επιβολής κυρώσεων - Ποινές
Τροποποίηση Τύπος
A/2003/158
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1999/58930 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/58930 1999
ΑΠΟΦΑΣΗ 2003/16602/1739 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/16602_1739 2003
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Σύσταση και λειτουργία Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, όροι οικονομικής συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις 2001/2898 2001
Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών, Σχολές Οδηγών, Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων. 2002/208 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία