Τροποποίηση - συμπλήρωση διατάξεων Π.Δ. 63/2001 (Α΄ 54).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 2 του Π.Δ.63/2001 (Α΄ 54) αντικαθίστανται ως εξής: 3 Στο Ολυμπιακό Κέντρο Πληροφοριών, το οποίο λειτουργεί σε επίπεδο Υποδιεύθυνσης και διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα 1 Τμήμα Πληροφοριών 2 Τμήμα Συντονισμού και 3 Τμήμα Ελέγχου Διαπιστεύσεων 4 Στην Υποδιεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, η οποία διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα 1 Τμήμα Εσωτερικών Λειτουργιών 2 Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού 3 Τμήμα Εκπαίδευσης 4 Τμήμα Τεχνολογίας - Πληροφορικής και 5 Τμήμα Τύπου και Ενημέρωσης.
2.  
  Στο άρθρο 2 του Π.Δ.63/2001 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής : 5 Στο Γραφείο Συντονισμού
Άρθρο 2
1.  
  Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ του Άρθρου 3 του Π.Δ. 63/2001 αντικαθίστανται ως εξής: α) Σχεδιάζει το πρότυπο διοίκησης της ασφάλειας των Ολυμπιακών Αγώνων και οργανώνει τη λειτουργία των αναγκαίων Διοικήσεων Ασφαλείας που συγκροτούνται σε συγκεκριμένες ολυμπιακές εγκαταστάσεις ή δραστηριότητες κατά την περίοδο διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων Ως Διοίκηση Ασφάλειας νοείται η οργάνωση προσώπων, μέσων και λειτουργιών με αποστολή την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας, την προστασία προσώπων και υποδομών, την εκτέλεση λειτουργικού και ρυθμιστικού χαρακτήρα ενεργειών ή παρεμβάσεων, καθώς και την αντιμετώπιση συμβάντων που απαιτούν έρευνα και διάσωση ή άρση επικινδυνότητας μιας διαμορφωθείσας κατάστασης σε σχέση με τη διεξαγωγή των Αγώνων Στις ως άνω Διοικήσεις Ασφάλειας διατίθεται το αναγκαίο προσωπικό των εμπλεκομένων στην ασφάλεια των Αγώνων φορέων Στις περιπτώσεις διάπραξης ποινικού αδικήματος επιλαμβάνεται η καθ’ ύλη και κατά τόπο αρμόδια αρχή β) Σχεδιάζει και οργανώνει τη λειτουργία των αναγκαίων για τη λήψη μέτρων τάξης και ασφάλειας επιχειρησιακών Κέντρων που λειτουργούν ανά επίπεδο Διοίκησης και καθορίζει τις διαδικασίες συνεργασίας των ως άνω Κέντρων με τα υφιστάμενα Κέντρα Επιχειρήσεων άλλων εμπλεκόμενων Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας ή Φορέων όπως των Ενόπλων Δυνάμεων, της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, του Λιμενικού Σώματος, του Πυροσβεστικού Σώματος, της Γενικής Πολιτικής Προστασίας, του ΕΚΑΒ, καθώς και με εκείνα που θα δημιουργηθούν για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων όπως της Ο.Ε.Ο.Α. και του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας .
Άρθρο 3 "Το άρθρο 5 του Π.Δ. 63/2001 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 5 Αρμοδιότητες Τμημάτων Ολυμπιακού Κέντρου Πληροφοριών:"
1.  
  Το Τμήμα Πληροφοριών είναι αρμόδιο για:
 1. Τη συγκέντρωση πληροφοριών που σχετίζονται γενικά με την ασφαλή διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων.
 2. Για το σκοπό αυτό οι Υπηρεσίες Ασφαλείας και Πληροφοριών, αλλά και οι λοιπές αρμόδιες Υπηρεσίες και Φορείς, οφείλουν να παρέχουν στη Δ.Α.Ο.Α. κάθε δυνατή συνδρομή, ανάλογα με τις κατά νόμο αρμοδιότητές τους.
 3. Τη συγκέντρωση πληροφοριών που σχετίζονται με τα υπό διαπίστευση άτομα σε συνεργασία με το Τμήμα Ελέγχου Διαπιστεύσεων
 4. Την ανάπτυξη συστήματος συνεργασίας με Υπηρεσίες και Φορείς του εσωτερικού που εμπλέκονται σε θέματα πληροφοριών καθώς και του εξωτερικού σε ό,τι αφορά θέματα διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας, που σχετίζονται με την ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων.
 5. Η διαχείριση των πληροφοριών που αφορούν την ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων και προέρχονται από συνεργαζόμενους με την Ε.Υ.Π. Φορείς του εξωτερικού, διεξάγεται μέσω της Υπηρεσίας αυτής.
 6. Την καταχώρηση, σύνθεση, ανάλυση, αξιολόγηση και εκμετάλλευση των πληροφοριακών δεδομένων και στοιχείων, που διαβιβάζονται στη Δ.Α.Ο.Α., καθώς και την τελική εκτίμηση των κινδύνων.
 7. Τη διανομή των πληροφοριών ή στοιχείων σε Υπηρεσίες, Οργανισμούς και Φορείς, όπου απαιτείται
2.  
  Το Τμήμα Συντονισμού είναι αρμόδιο για:
 1. Τη συγκρότηση αρχείου πληροφοριών, τη μηχανοργάνωση και τη διασφάλιση αυτού, ανάλογα με τη διαβάθμιση και αξιολόγηση των πληροφοριών
 2. Τη διακίνηση της αλληλογραφίας, τον έλεγχο της κανονικής προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού, την οργάνωση και εποπτεία της κίνησης των οχημάτων, καθώς και την τήρηση και εφαρμογή του σχεδίου ασφαλείας των χώρων στέγασης του Ολυμπιακού Κέντρου Πληροφοριών, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στην παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος.
 3. Η γραμματειακή εξυπηρέτηση ως προς τα λοιπά θέματα του προσωπικού του Ολυμπιακού Κέντρου Πληροφοριών γίνεται από την Υποδιεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης της Δ.Α.Ο.Α.
3.  
  Το Τμήμα Ελέγχου Διαπιστεύσεων είναι αρμόδιο για:
 1. Τον έλεγχο των πληροφοριακών στοιχείων που σχετίζονται με τη διαπίστευση προσώπων
 2. Τη γνωμοδότηση για τη διαπίστευση των αιτούντων.
 3. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη διαπίστευση μελών της Ολυμπιακής Οικογένειας, ακολουθούνται οι διαδικασίες που προβλέπονται από τη Δ.Ο.Ε.
Άρθρο 4
1.  
  Το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 6 του Π.Δ. 63/2001 καταργείται.
2.  
  Στην παρ. 1 του άρθρου 6 του Π.Δ.63/2001 προστίθενται εδάφια ζ΄ και η΄ ως εξής: 1 Το χειρισμό όλων των θεμάτων προσωπικού της Δ.Α.Ο.Α. 2 Τη διαχείριση χρηματικού και υλικού της Δ.Α.Ο.Α.
3.  
  Η εισαγωγική πρόταση της παρ. 3 του άρθρου 6 του Π.Δ.63/2001 αντικαθίσταται ως εξής: Το Τμήμα Τεχνολογίας - Πληροφορικής είναι αρμόδιο για
4.  
  Η περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 6 του Π.Δ. 63/2001 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Την ανάπτυξη τεχνολογικών και πληροφοριακών συστημάτων σε συνεργασία με άλλες κατά νόμον αρμόδιες Υπηρεσίες, τα οποία θα παρέχουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας επικοινωνιακής συνεργασίας, αποτελεσματικότητας και ταχύτητας διαδικασιών, σύμφωνα με τα σχετικά επιχειρησιακά προγράμματα λειτουργίας των εμπλεκομένων Υπηρεσιών και Φορέων.
5.  
  Στην παρ. 3 του Άρθρου 6 του Π.Δ. 63/2001 προστίθεται νέα περίπτωση δ΄ ως εξής: 1 Τη σύνταξη τεκμηριωμένων οικονομικοτεχνικών μελετών των προγραμμάτων ασφαλείας, στις οποίες αναλύεται επακριβώς και ο σχετικός προϋπολογισμός, με βάση τα σχέδια ασφαλείας που θα εκπονηθούν από τα λοιπά Τμήματα της Δ.Α.Ο.Α., τις τεχνολογικές εξελίξεις, τις απαιτήσεις ασφαλείας των Ολυμπιακών Αγώνων και τις πραγματικές ανάγκες των αρμόδιων Υπηρεσιών, Αρχών και Φορέων σε συνεργασία με άλλες κατά νόμο αρμόδιες Υπηρεσίες Οι εν λόγω μελέτες πραγματοποιούνται μετά προηγούμενη συνεργασία με τα λοιπά Τμήματα της Δ.Α.Ο.Α. και τις εμπλεκόμενες στην ασφάλεια των Αγώνων Υπηρεσίες και Φορείς και μετά την ολοκλήρωσή τους, υποβάλλονται στο Υπηρεσιακό και Πολιτικό Εποπτικό Όργανο, προς έγκριση και, στη συνέχεια, διαβιβάζονται στις αρμόδιες Υπηρεσίες και Φορείς προς υλοποίηση.
6.  
  Η παρ. 5 του άρθρου 6 του Π.Δ. 63/2001 καταργείται και η παρ.6 του ιδίου άρθρου αναριθμείται σε 5.
7.  
  Μετά το άρθρο 6 του Π.Δ. 63/2001 προστίθεται νέο άρθρο 6α ως εξής: 6α Συντονισμού 1 Το Γραφείο Συντονισμού, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Διευθυντή της Δ.Α.Ο.Α., έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες 1 Μεριμνά για τη συνεργασία και το συντονισμό των Υποδιευθύνσεων και Τμημάτων της Διεύθυνσης σε θέματα της αποστολής τους, σύμφωνα με τις εντολές του Διευθυντή. 2 Ενεργεί ως σύνδεσμος με τις ολυμπιακές συμβουλευτικές ομάδες ξένων χωρών. 2 Στο Γραφείο Συντονισμού προΐσταται ανώτερος αξιωματικός .
8.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 8 του Π.Δ. 63/2001 αντικαθίσταται ως εξής: 2 Επίσης, στη Δ.Α.Ο.Α. αποσπάται ή διατίθεται πολιτικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και προσωπικό από τους εμπλεκόμενους στην ασφάλεια των ολυμπιακών αγώνων φορείς, σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις, χωρίς περιορισμό ως προς τα χρονικά όρια απόσπασης .
9.  
  Η περίπτωση 10 του άρθρου 9 του Π.Δ. 63/2001 αντικαθίσταται ως εξής: 10 Συντάσσει την έκθεση αξιολόγησης του Υποδ/ντού της Δ.Α.Ο.Α. και γνωματεύει σ’ εκείνες που συντάσσει αυτός Επίσης, συντάσσει τις εκθέσεις αξιολόγησης του προσωπικού του Γραφείου Συντονισμού της Δ.Α.Ο.Α. Την έκθεση αξιολόγησης του ιδίου συντάσσει ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας .
Άρθρο 5
1.  
  Το άρθρο 13 του π.δ.63/2001 (Α΄ 54) αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 13
  1.  
   ΄Δ.Α.Ο.Α.
  1. Το Υπηρεσιακό Εποπτικό ΄Οργανο και
  2. Το Πολιτικό Εποπτικό ΄Οργανο.
  2.  
   Το Υπηρεσιακό Εποπτικό ΄Οργανο συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και αποτελείται από τους Αρχηγούς της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού και Πυροσβεστικού Σώματος, το Διευθύνοντα σύμβουλο της Ο.Ε.Ο.Α. ή εκπρόσωπό του, έναν Ανώτατο Αξιωματικό του Γ.Ε.Ε.Θ.Α., το Α΄ Υποδιοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και τους Γενικούς Διευθυντές ή εξομοιούμενους με αυτούς των εμπλεκόμενων στην ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων Φορέων. Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, ο Αρχηγός του Λιμενικού και Πυροσβεστικού Σώματος, ο Α΄ Υποδιοικητής της Ε.Υ.Π. και ο ανώτατος αξιωματικός που εκπροσωπεί το Γ.Ε.ΕΘ.Α. αποτελούν μόνιμα μέλη του συλλογικού οργάνου, ενώ οι λοιποί αποτελούν μη μόνιμα μέλη. Τα μόνιμα μέλη συμμετέχουν σ΄ όλες τις συνεδριάσεις, ενώ τα μη μόνιμα μέλη καλούνται κατά την κρίση του προέδρου όταν συζητούνται θέματα της αρμοδιότητάς τους. Στο ανωτέρω Όργανο προεδρεύει ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας ο οποίος και αποφασίζει για την σύγκλησή του τακτικά ή έκτακτα. Η αποστολή του Οργάνου αυτού είναι.
  1. Η επίβλεψη της πορείας και η έγκαιρη ολοκλήρωση του σχεδιασμού των μέτρων.
  2. Η διευθέτηση θεμάτων που ανακύπτουν μεταξύ των εμπλεκομένων στο σχεδιασμό Φορέων.
  3. Η εισήγηση στο Πολιτικό Εποπτικό Όργανο για τη διάθεση στη Δ.Α.Ο.Α., του αναγκαίου προσωπικού και εξοπλισμού από τους λοιπούς εμπλεκόμενους στην ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων φορείς.
  4. Η αποτίμηση των ληφθέντων μέτρων, ύστερα από σχετική έκθεση πεπραγμένων που συντάσσει και υποβάλλει η Δ.Α.Ο.Α., μετά τη λήξη των Αγώνων.
  3.  
   Το υπηρεσιακό Εποπτικό Όργανο με τα μόνιμα μέλη του και με τη συμμετοχή του Διευθυντή της Δ.Α.Ο.Α., του εκπροσώπου της Γενικής Γραμματείας Ολυμπιακών Αγώνων του Υπουργείου Πολιτισμού και του Εκπροσώπου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας λειτουργεί και ως Συμβούλιο Διαχείρισης Κρίσεων για την αντιμετώπιση εξαιρετικά σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, συμβάντων ή περιστατικών, τα οποία είναι δυνατόν να επηρεάσουν την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων.
  4.  
   Το Πολιτικό Εποπτικό Όργανο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και αποτελείται από τους Γενικούς ή Ειδικούς Γραμματείς των εμπλεκομένων στην ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων Φορέων, τον Διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, εκπρόσωπο του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, καθώς και τον Πρόεδρο της Ο.Ε.Ο.Α. ή εκπρόσωπό του. Του ανωτέρω Οργάνου προεδρεύει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, ο οποίος και αποφασίζει για την σύγκλησή του τακτικά ή έκτακτα. Η αποστολή του οργάνου αυτού είναι .
  1. Η γενική εποπτεία του Προγράμματος Ασφάλειας και η παρακολούθηση της τήρησης του χρονοδιαγράμματος των σχεδίων ασφαλείας.
  2. Η μέριμνα για τη διάθεση στη Δ.Α.Ο.Α. του αναγκαίου προσωπικού και εξοπλισμού από τους λοιπούς εμπλεκόμενους στην ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων φορείς, μετά από εισήγηση του Υπηρεσιακού - Εποπτικού Οργάνου.
  3. Η λήψη απόφασης, για κάθε ειδικότερο θέμα που ανακύπτει κατά την εκτέλεση της αποστολής της Δ.Α.Ο.Α. μετά από εισήγηση του Υπηρεσιακού Εποπτικού Οργάνου.
  5.  
   Στις αρμοδιότητες του Υπηρεσιακού και του Πολιτικού Εποπτικού Οργάνου όπου απαιτείται η λήψη απόφασης, αυτή λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ο οποίος κυρώθηκε με το Ν. 2690/1999 (Α΄ 45).
  6.  
   Καθήκοντα Γραμματέα των συλλογικών οργάνων εκτελούν αξιωματικοί της Δ.Α.Ο.Α. του παρόντος άρθρου .
Άρθρο 6
1.  
  Στο άρθρο 14 του Π.Δ. 63/2001 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: 4 Τα σχέδια της Δ.Α.Ο.Α. εγκρίνονται από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, μετά από γνώμη του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος, του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, του εκπροσώπου του ΓΕΕΘΑ της παρ. 2 του άρθρου 13 και του Α΄ Υποδιοικητή της Ε.Υ.Π.
2.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 9 του Π.Δ. 63/2001 καταργείται.
Άρθρο 7 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν.2833/2000 «Θέματα προετοιμασίας των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 150).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 εδάφ. α΄, στ΄ και θ΄ του Ν.1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄- 152), όπως αντικαταστάθηκε με άρθρο 1 παρ. 1 του Ν.1590/1986 (Α΄ 49).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 1 του Ν.2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.2469/1997 (Α΄ 38).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ .81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (Α΄ 57).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 569/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Πολιτισμού και Δημόσιας Τάξης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2003-01-08 Τροποποίηση - συμπλήρωση διατάξεων Π.Δ. 63/2001 (Α΄ 54).
Τροποποίηση Τύπος
A/2003/2
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις. 1999/2690 1999
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
Θέματα προετοιμασίας των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή. Άρθρο 1 Συμπλήρωση και τροποποίηση των νόμων 2598/1998, 2741/1999 και 2819/2000 1. Η παρ. 6 του ά[...]" 2000/2833 2000
Οργάνωση και λειτουργία της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ολυμπιακών Αγώνων. 2001/63 2001
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και άλλες διατάξεις. 2004/3243 2004