ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/205

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-07-01

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-07-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-06-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συμμετοχή του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών στις δαπάνες λειτουργίας των Υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η δαπάνη αμοιβής των υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου των απασχολουμένων πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας των, εις τον διενεργούμενο, στο κατάστημα του Εμπορικού και βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, κατασταλτικό έλεγχο των απολογισμών του των ετών 1991-1996, βαρύνει τον προϋπολογισμό του νομικού προσώπου. Η δαπάνη της προηγούμενης παραγράφου ορίζεται στο ποσό των 20.000 2 για χρονικό διάστημα ενός έτους και κατανέμεται με απόφαση του προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο συνεργείο υπερωριακής απασχόλησης που συγκροτείται από υπαλλήλους του. Η αμοιβή του ανωτέρω συνεργείου θα υπολογισθεί βάσει των διατάξεων του ν. 2470/97 (ΦΕΚ 40/Α/97) όπως τροποποιήθηκε με το ν. 2592/98 (ΦΕΚ 57/Α/98) και θα βαρύνει το σχετικό κονδύλι προϋπολογισμού χρήσης 2003 στο οποίο υπάρχει σχετική πρόβλεψη. Στον Υφυπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Το άρθρο 25 του ν. 1265/72 «Περί ελέγχων των δαπανών του κράτους, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των άλλων ΝΠΔΔ ως και των λογαριασμών των Δημοσίων υπολόγων και παρακολουθήσεως των εσόδων των» (ΦΕΚ 197/Α/72) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Π.Δ. 774/80 «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίο κείμενο των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου ισχυουσών διατάξεων κ.λπ.» (ΦΕΚ 189/Α/80).
 • Την 136/2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης και του Υφυπουργού Ανάπτυξης,
 • Το άρθρο 24 παρ. 3 εδαφ. ε του ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137/85) σύμφωνα με το οποίο το Ελεγκτικό Συνέδριο υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.
 • Το Π.Δ. 27/96 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας - Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου, στο Υπουργείο Ανάπτυξης (ΦΕΚ. 19/Α/96).
 • Την κοινή απόφαση 485/31.10.2001 Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης, σχετικά με ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Αλέξανδρο Καλαφάτη, Χρήστο Θεοδώρου και Δημήτριο Γεωργακόπουλο(ΦΕΚ 1484/Β/31.10.2001).
 • Το άρθρο 1 παρ. 2α του ν. 2469/97 «περιορισμό και βελτίωση της αποτελεσματικότητος των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ38/Α/97).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού
 • Την κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Ανάπτυξης Κ 1-1177/13.9.2002 σχετικά με διενέργεια κατασταλτικού ελέγχου στην έδρα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών για τις χρήσεις 1991-1996 (ΦΕΚ 1272/Β/02).
 • Το έγγραφο του ΕΒΕ Αθηνών 17105/2.12.2002 σχετικά με διενέργεια κατασταλτικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Τη σύμφωνη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου όπως διατυπώνεται στο 40ό σχετικό πρακτικό των γενικών συνεδριάσεων της ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 8/12/1997.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2001/485 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/485 2001
ΝΟΜΟΣ 1972/1265 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1972/1265 1972
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
«Αναμόρφωση μισθολογίου προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες συναφείς διατάξεις» 1997/2470 1997
Αναπροσαρμογή συντάξεων πολιτικών συνταξιούχων του Δημοσίου, ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις. 1998/2592 1998
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/774 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/774 1980
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία