Εξομοιωτές πτήσεων αεροπλάνων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ορισμοί"
1.  
  Οι ορισμοί και οι συντμήσεις όρων οι οποίοι χρησιμοποιούνται στον παρόντα κανονισμό είναι οι αναγραφόμενοι στο Παράρτημα 6 μέρος πρώτο της Σύμβασης του Σικάγου και στο JΑR-1 (Jοint Ανiatiοn Requirements -1) «Ορισμοί και Συντμήσεις» του Συνδέσμου Αεροπορικών Αρχών (Jοint Ανiatiοn Αuthοrities)
2.  
  Ορισμοί και συντμήσεις όρων οι οποίοι χρησιμοποιούνται ειδικά στα επιμέρους τμήματα του Κανονισμού αναφέρονται στα τμήματα αυτά
3.  
  Όπου στον παρόντα Κανονισμό αναφέρεται «Αρχή» εννοείται η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
4.  
  Υπόλογος διευθυντής καλείται άτομο αποδεκτό από την Αρχή, το οποίο ορίζεται από την εταιρεία και είναι εξουσιοδοτημένο να εξασφαλίζει τη χρηματοδότηση και εκτέλεση όλων των λειτουργιών του εξομοιωτή και δραστηριοτήτων συντήρησης αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντα Κανονισμού
5.  
  Διευθυντής ποιοτικού ελέγχου καλείται άτομο που ορίζεται από τον εκμεταλλευόμενο για τη συνεχή παρακολούθηση της τεχνικής εκμετάλλευσης του εξομοιωτή, την καταλληλότητα διαδικασιών που διέπουν τη λειτουργία αυτού και τη συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία. Ο ορισμός του Διευθυντή ποιοτικού ελέγχου υπόκειται στην έγκριση της Αρχής.
Άρθρο 2
1.  
Κανονισμός Ο Κανονισμός «Εξομοιωτές Πτήσεων Αεροπλάνων» έχει ως εξής: ΕΞΟΜΟΙΩΤΕΣ ΠΤΗΣΕΩΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑJΑR-SΤD 1Α Παράγραφος ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Γενικά και ΠαρουσίασηΚΕΦΑΛΑΙΟ Α- ΕΦΑΡΜΟΓΗ JΑR-SΤD 1Α.001 ΕφαρμογήΚΕΦΑΛΑΙΟ Β- ΓΕΝΙΚΑ JΑR-SΤD 1Α.005 Ορολογία JΑR-SΤD 1Α.010 ΕφαρμογήΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ- ΕΞΟΜΟΙΩΤΕΣ ΠΤΗΣΕΩΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ JΑR-SΤD 1Α.015 Αίτηση για Πιστοποίηση Εξομοιωτή Πτήσεων JΑR-SΤD 1Α.020 Ισχύς της Πιστοποίησης Εξομοιωτή Πτήσεων JΑR-SΤD 1Α.025 Κανόνες οι οποίοι διέπουν ΕκμεταλλευόμενουςΕξομοιωτές Πτήσεων JΑR-SΤD 1Α.030 Απαιτήσεις για Εξομοιωτές Πτήσεων Πιστοποιημένους την ή μετά την 1η Απριλίου 1998 JΑR-SRD 1Α.035 Απαιτήσεις για Εξομοιωτές Πτήσεων εγκεκριμένους ή αξιολογημένους πριν την 1η Απριλίου 1998 JΑR-SΤD 1Α.040 Αλλαγές σε Πιστοποιημένους Εξομοιωτές Πτήσεων JΑR-SΤD 1Α.045 Προσωρινή Πιστοποίηση Εξομοιωτή Πτήσεων JΑR-SΤD 1Α.050 Μεταβίβαση της Πιστοποίησης Εξομοιωτή Πτήσεων Γενικά και Παρουσίαση 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Το παρόν Τμήμα περιλαμβάνει τις απαιτήσεις για Εξομοιωτές Πτήσεων Αεροπλάνων. 2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2.1 Οι απαιτήσεις του Κανονισμού JΑR-SΤD 1Α παρουσιάζονται σε δύο στήλες, κάθε σελίδα αναγνωρίζεται από την ημερομηνία έκδοσης και τον αριθμό Τροποποίησης με βάση τον οποίο τροποποιείται ή επανεκδίδεται. 2.2 Οι υπο-επικεφαλίδες είναι με πλαγιαστούς χαρακτήρες. 2.3 Οι Επεξηγηματικές Σημειώσεις που δεν αποτελούν μέρος των απαιτήσεων εμφανίζονται με μικρότερους χαρακτήρες. 2.4 Νέο, τροποποιημένο και διορθωμένο κείμενο εσωκλείεται σε αγκύλες μέχρι {να εκδοθεί μία μετέπειτα «Τροποποίηση».} 2.5 Μετά από κάθε παράγραφο, οι διάφορες αλλαγές και τροποποιήσεις, εάν υπάρχουν μετά την αρχική έκδοση, υποδεικνύονται μαζί με τις ημερομηνίες έκδοσής τους. JΑR-SΤD 1Α.001 Εφαρμογή Ο Κανονισμός JΑR-SΤD 1Α έχει εφαρμογή σε φυσικά πρόσωπα, οργανισμούς ή επιχειρήσεις, που εκμεταλλεύονται εξομοιωτές πτήσεων πιστοποιημένους από την αρμόδια Αρχή. Οι χρήστες εξομοιωτών πτήσεων έχουν έγκριση για να χρησιμοποιούν τον εξομοιωτή πτήσεων ως μέρος των εγκεκριμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης. Ο παρών κανονισμός παρέχει καθοδηγητικό υλικό για χρήστες εξομοιωτών πτήσεων. Συγκεκριμένες όμως λεπτομέρειες τέτοιων εγκρίσεων περιέχονται στους Κανονισμούς JΑR-ΟΡS, JΑR-FCL και σε άλλους συναφείς Κανονισμούς ή τεχνικά εγχειρίδια. JΑR-SΤD 1Α.005 (Βλέπε ΑΜC SΤD 1Α.005) Λόγω της τεχνικής πολυπλοκότητας της Πιστοποίησης συσκευής SΤD, επιβάλλεται να χρησιμοποιείται παντού καθιερωμένη ορολογία. Χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι κύριοι όροι και οι συντομογραφίες προκειμένου να συμμορφώνονται οι χρήστες με τον παρόντα Κανονισμό. Επί πλέον όροι και συντομογραφίες περιέχονται στο ΑΜC SΤD 1Α.005. (α) Έγκριση Συνθετικής Εκπαιδευτικής Συσκευής (Έγκριση SΤD). Ο βαθμός στον οποίο μία συσκευή SΤD καθορισμένου Επιπέδου Πιστοποίησης μπορεί να χρησιμοποιείται από φυσικά πρόσωπα, οργανισμούς ή επιχειρήσεις όπως αυτή εγκρίνεται από την Αρχή. Λαμβάνει υπόψη τις διαφορές μεταξύ του αεροπλάνου και της συσκευής SΤD καθώς και την ικανότητα λειτουργίας και εκπαίδευσης του οργανισμού. (β) Εκμεταλλευόμενος Συνθετική Εκπαιδευτική Συσκευή (Εκμεταλλευόμενος SΤD). Άτομο, οργανισμός ή επιχείρηση άμεσα υπεύθυνοι έναντι της Αρχής για την εξασφάλιση και διατήρηση της πιστοποίησης της συγκεκριμένης συσκευής SΤD. (γ) Εκπαιδευτική Συσκευή (FΤD). Πλήρες ομοίωμα των οργάνων, εξοπλισμού, πινάκων και χειριστηρίων του αεροπλάνου σε ανοικτό ή κλειστό θάλαμο διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων και του συνόλου του εξοπλισμού, των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του λογισμικού τους που είναι αναγκαία για την παρουσίαση συμπεριφοράς του αεροπλάνου στο έδαφος και εν πτήσει στο σύνολο των δυνατοτήτων του συστήματος, όπως αυτό είναι εγκατεστημένο στη συσκευή. Δεν απαιτείται σύστημα κίνησης ή οπτικό σύστημα. Αποτελεί συμμόρφωση με τα ελάχιστα πρότυπα για ένα Ειδικό Επίπεδο Πιστοποίησης FΤD. (δ) Εκπαιδευτική Συσκευή για Διαδικασίες Πτήσης και Εναέριας Κυκλοφορίας Τύπος Ι (FΝΡΤ Ι). Επίγεια εκπαιδευτική συσκευή που αντιπροσωπεύει περιβάλλον θαλάμου διακυβέρνησης αεροπλάνου ορισμένης κατηγορίας. (ε) Εκπαιδευτική Συσκευή για Διαδικασίες Πτήσης και Εναέριας Κυκλοφορίας Τύπος ΙΙ (FΝΡΤ ΙΙ). Επίγεια εκπαιδευτική συσκευή που αντιπροσωπεύει περιβάλλον θαλάμου διακυβέρνησης πολύκινητηρίου αεροπλάνου ορισμένου τύπου ή κατηγορίας σε βαθμό που το σύστημα να φαίνεται ότι λειτουργεί όπως σε αεροπλάνο. Ενσωματώνει ένα οπτικό σύστημα απεικόνισης της εικόνας έξω από το θάλαμο διακυβέρνησης. (ζ) Οδηγός Δοκιμής Πιστοποίησης (QΤG). Έγγραφος οδηγός που χρησιμοποιείται για την απόδειξη ότι οι επιδόσεις και ο τρόπος χειρισμού μιας συσκευής SΤD συμφωνούν μέσα σε καθορισμένα πλαίσια με εκείνα του αεροπλάνου και ότι πληρούνται όλες οι ρυθμιστικές απαιτήσεις. Ο QΤG περιλαμβάνει τα στοιχεία αεροπλάνου για συσκευή SΤD, που χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη της πιστοποίησης. (στ) Εξομοιωτής Πτήσεων. Πλήρες ομοίωμα θαλάμου διακυβέρνησης αεροπλάνου συγκεκριμένου τύπου, μοντέλου και σειράς , συμπεριλαμβανομένων και του συνόλου του εξοπλισμού, των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του λογισμικού τους που είναι αναγκαία για την παρουσίαση της συμπεριφοράς του αεροπλάνου στο έδαφος και εν πτήσει, ενός οπτικού συστήματος απεικόνισης της εικόνας έξω από το θάλαμο διακυβέρνησης και ενός συστήματος κίνησης. Αποτελεί συμμόρφωση με τα ελάχιστα πρότυπα για Πιστοποίηση εξομοιωτή πτήσεων. (η) Πιστοποίηση Συνθετικής Εκπαιδευτικής Συσκευής (Πιστοποίηση SΤD). Το επίπεδο τεχνικής ικανότητας μιας συσκευής SΤD όπως καθορίζεται στο έγγραφο συμμόρφωσης. (θ) Συνθετική Εκπαιδευτική Συσκευή (Synthetic Τraining Deνice, SΤD). Συνθετική συσκευή η οποία είναι είτε εξομοιωτής πτήσεων (Flight Simulatοr, FS), Εκπαιδευτική Συσκευή (Flight Τraining Deνice, FΤD), Εκπαιδευτική Συσκευή για διαδικασίες πτήσης και Εναέριας Κυκλοφορίας (Flight & Νaνigatiοn Ρrοcedures Τrainer, FΝΡΤ) , ή μία άλλη Εκπαιδευτική Συσκευή (Οther Τraining Deνice ΟΤD). (ι) Χρήστης Συνθετικής Εκπαιδευτικής Συσκευής (Χρήστης SΤD). Άτομο, οργανισμός ή επιχείρηση που αιτείται αναγνώριση ωρών για εκπαίδευση, εξέταση και έλεγχο με τη χρήση SΤD. JΑR-SΤD 1Α.015 Αίτηση για πιστοποίηση Εξομοιωτή Πτήσεων (Βλέπε ΑΜC SΤD 1Α.015) (Βλέπε ΙΕΜ SΤD 1Α.015) (α) Ο υποψήφιος να εκμεταλλευτεί συσκευή SΤD προκειμένου αυτή να πιστοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, υποβάλλει σχετική αίτηση στην Αρχή τρεις (3) μήνες πριν από την επιθυμητή ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της. (β) Πιστοποιητικό Πιστοποίησης συσκευής SΤD (FS) εκδίδεται από την Αρχή εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. JΑR-SΤD 1Α.020 Ισχύς της πιστοποίησης Εξομοιωτή Πτήσεων (α) Η χορηγούμενη πιστοποίηση συσκευής SΤD ισχύει για περίοδο δώδεκα (12) μηνών από την έκδοσή της εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά από την Αρχή. (β) Ο έλεγχος της πιστοποίησης συσκευής SΤD για επαναξιολόγηση γίνεται οποτεδήποτε μέσα σε 60 ημέρες πριν από τη λήξη ισχύος του εγγράφου πιστοποίησης. Η νέα περίοδος ισχύος συνεχίζεται από την ημερομηνία λήξης του προηγούμενου εγγράφου Πιστοποίησης. (γ) Η Αρχή μπορεί οποτεδήποτε να απορρίπτει, να ανακαλεί, να αναστέλλει ή να τροποποιεί την πιστοποίηση συσκευής SΤD, αν διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος Κανονισμού. JΑR-SΤD 1Α.025 Κανόνες οι οποίοι διέπουν Εκμεταλλευόμενους Εξομοιωτές Πτήσεων (Βλέπε ΑΜC.SΤD.1Α.025) Ο εκμεταλλευόμενος συσκευή SΤD επιδεικνύει σε επιτροπή της Αρχής που συγκροτείται για το σκοπό πιστοποίησης, την ικανότητά του να διατηρεί τις επιδόσεις, τις λειτουργίες και τα άλλα χαρακτηριστικά που καθορίζονται για το επίπεδο πιστοποίησης συσκευής SΤD ως εξής: (α) Σύστημα Ποιοτικού Ελέγχου (1) Καθιερώνεται Σύστημα Ποιοτικού Ελέγχου και ορίζεται Διευθυντής Ποιοτικού Ελέγχου, με αρμοδιότητα να παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τις διαδικασίες που απαιτούνται για την εξασφάλιση της διατήρησης του Επιπέδου πιστοποίησης των συσκευών SΤDs. Η παρακολούθηση συμμόρφωσης περιλαμβάνει ένα σύστημα ενημέρωσης του Υπόλογου Διευθυντή με στοιχεία προκειμένου να εξασφαλίζεται διορθωτική παρέμβαση εφόσον απαιτείται. (2) Το Σύστημα Ποιοτικού Ελέγχου περιλαμβάνει ένα Πρόγραμμα Διασφάλισης Ποιότητας που περιέχει διαδικασίες με τις οποίες επιβεβαιώνεται ότι οι καθορισμένες επιδόσεις, οι λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά πραγματοποιούνται σύμφωνα με όλες τις εφαρμοζόμενες απαιτήσεις, τα πρότυπα και τις διαδικασίες. (3) Το Σύστημα Ποιοτικού Ελέγχου και ο Διευθυντής Ποιοτικού Ελέγχου είναι αποδεκτοί από την Αρχή. (4) Το Σύστημα Ποιοτικού Ελέγχου περιγράφεται σε σχετικά έγγραφα, που εκπονούνται από τον εκμεταλλευόμενο τη συγκεκριμένη συσκευή SΤD. (β) Ενημέρωση. Υπάρχει μία διασύνδεση με τους κατασκευαστές ώστε να ενσωματώνονται σημαντικές τροποποιήσεις, ιδιαίτερα : (1) Τροποποιήσεις αεροπλάνων. Όσας τροποποιήσεις αεροπλάνων, οι οποίες είτε επιβάλλονται από υποχρεωτική οδηγία πτητικής ικανότητας είτε όχι, και είναι ουσιώδεις για εκπαίδευση και έλεγχο, αυτές πραγματοποιούνται σε όλες τις αντίστοιχες συσκευές SΤDs. (2) Τροποποίηση συσκευής SΤD, συμπεριλαμβανομένων και των συστημάτων κίνησης και οπτικών συστημάτων: (i) Όπου η τροποποίηση έχει εφαρμογή και είναι ουσιώδης για εκπαίδευση και εξέταση, οι εκμεταλλευόμενοι συσκευές SΤDs αναβαθμίζουν τις SΤDs συσκευές τους (για παράδειγμα, από την άποψη των αναθεωρήσεων στοιχείων). Τροποποιήσεις του λογισμικού και του εξοπλισμού της συσκευής SΤD οι οποίες επηρεάζουν την πτήση, το χειρισμό εδάφους και τις επιδόσεις ή οποιεσδήποτε μεγάλες τροποποιήσεις του συστήματος κίνησης και του οπτικού συστήματος αξιολογούνται για να καθορίζεται η επίδραση στα αρχικά κριτήρια πιστοποίησης. Αν είναι απαραίτητο, οι εκμεταλλευόμενοι συσκευές SΤDs προετοιμάζουν τροποποιήσεις για οποιεσδήποτε Δοκιμές Πιστοποίησης οι οποίες επηρεάζονται. Ο εκμεταλλευόμενος συσκευή SΤD δοκιμάζει την συσκευή SΤD σύμφωνα με τα νέα κριτήρια. (ii) Η Αρχή ενημερώνεται για οποιεσδήποτε μεγάλες αλλαγές για να διαπιστωθεί αν οι δοκιμές που πραγματοποιούνται από τον εκμεταλλευόμενο συσκευή SΤD είναι ικανοποιητικές. Ειδική αξιολόγηση συσκευής SΤD μπορεί να απαιτηθεί μετά την τροποποίηση πριν την επαναδιάθεση της για εκπαίδευση. (γ) Εγκαταστάσεις. Εξασφαλίζεται ότι ο εξομοιωτής πτήσεων στεγάζεται σε κατάλληλους χώρους οι οποίοι υποβοηθούν την ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία του. (1) Ο εκμεταλλευόμενος συσκευή SΤD εξασφαλίζει ότι ο εξομοιωτής πτήσεων και η εγκατάστασή του συμμορφώνονται με την Ελληνική νομοθεσία όσον αφορά στην υγιεινή και στην ασφάλεια. Ωστόσο, σαν ελάχιστο διενεργούνται τα ακόλουθα : (i) Οι χρήστες εξομοιωτή πτήσεων και το προσωπικό συντήρησης ενημερώνονται για την ασφάλεια του εξομοιωτή πτήσεων ώστε να είναι ενήμεροι για όλο τον εξοπλισμό ασφάλειας και τις διαδικασίες στον εξομοιωτή πτήσεων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. (ii) Υπάρχουν επαρκείς εγκαταστάσεις για ανίχνευση φωτιάς /καπνού, προειδοποίησης και καταστολής ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής διέλευση του προσωπικού από τον εξομοιωτή πτήσεων. (iii) Υπάρχει επαρκής προστασία έναντι ηλεκτρικών, μηχανικών, υδραυλικών κινδύνων και κινδύνων λόγω πεπιεσμένου αέρα - συμπεριλαμβανομένων και εκείνων οι οποίοι προκύπτουν από τα συστήματα ελέγχου φορτίου και κίνησης ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη ασφάλεια όλου του προσωπικού κοντά στον εξομοιωτή. (iν) Άλλα θέματα: (Α) Σύστημα αμφίδρομης επικοινωνίας το οποίο παραμένει λειτουργικό σε περίπτωση πλήρους απώλειας ισχύος. (Β) Φώτα ανάγκης. (Γ) Έξοδοι κινδύνου και σημάνσεις.. (Δ) Ζώνες ασφαλείας (καθίσματα, ζώνες καθισμάτων, κλπ.) (Ε) Εξωτερική προειδοποίηση κίνησης και πρόσβασης στη ράμπα ή δράση της σκάλας. (ΣΤ) Σημάνσεις περιοχής κινδύνου. (Ζ) Ράγες προφύλαξης και θύρες. (Η) Χειριστήρια παρεμπόδισης κίνησης και Ελέγχου Φόρτωσης Επείγουσας Ανάγκης προσιτά από τις θέσεις είτε του χειριστή είτε του εκπαιδευτή, και (Θ) Χειροκίνητος ή αυτόματος διακόπτης απομόνωσης ηλεκτρικής ισχύος. (2) Τα χαρακτηριστικά ασφαλείας εξομοιωτή πτήσεων, όπως διακόπτες επείγουσας ανάγκης και φώτα επείγουσας ανάγκης ελέγχονται τακτικά από τον εκμεταλλευόμενο συσκευή SΤD, αλλά σε οποιαδήποτε περίπτωση τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. Οι δοκιμές αυτές καταγράφονται. JΑR-SΤD 1Α.030 Απαιτήσεις για Εξομοιωτές Πτήσεων Πιστοποιημένους την ή μετά την 1η Απριλίου 1998 (Βλέπε Προσάρτημα 1 στο JΑR-SΤD 1Α.030) (Βλέπε ΑΜC SΤD 1Α.030) (Βλέπε ΙΕΜ SΤD 1Α.030) (α) Οποιοσδήποτε εξομοιωτής πτήσεων ο οποίος διατίθεται για αρχική αξιολόγηση την ή μετά την 1η Απριλίου 1998, αξιολογείται με βάση τα κριτήρια του παρόντος Κανονισμού για επίπεδα πιστοποίησης Α, Β, Γ ή Δ. (β) Ο εξομοιωτής πτήσεων ανταποκρίνεται σ εκείνες τις περιοχές οι οποίες είναι ουσιώδεις για την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης μέλους πληρώματος πτήσης και της διαδικασίας εξέτασης, συμπεριλαμβανομένων και : (1) Ιδιοτήτων χειρισμού κατά το διαμήκη, τον εγκάρσιο και τον άξονα διεύθυνσης. (2) Επιδόσεων στην επιφάνεια και στον αέρα. (3) Ειδικών λειτουργιών όπου έχουν εφαρμογή. (4)Διαμόρφωσης θαλάμου διακυβέρνησης. (5) Ελιγμών σε κανονική, έκτακτη, επείγουσας ανάγκης και, όπου έχει εφαρμογή, σε μη κανονική λειτουργία. (6) Λειτουργίας θέσης εκπαιδευτή και χειριστηρίων εξομοιωτή, και (7) Πρόσθετων απαιτήσεων οι οποίες εξαρτώνται από το Επίπεδο Πιστοποίησης και τον εγκατεστημένο εξοπλισμό. (γ) Ο εξομοιωτής πτήσεων υποβάλλεται σε: (1) Δοκιμές Αξιολόγησης (Βλέπε ΑΜC SΤD 1Α.030 (γ) (1) και ΙΕΜ SΤD 1Α.030 (γ ) (1), και (2) Ελιγμούς και δοκιμές όπως αναφέρονται στον Οδηγό Δοκιμής Πιστοποίησης (QΤG). (δ) Στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούνται για τη διασφάλιση της πιστότητας ενός εξομοιωτή πτήσεων είναι συγκεκριμένου προτύπου αποδεκτού από την Αρχή πριν ο εξομοιωτής πτήσεων αποκτήσει ένα επίπεδο πιστοποίησης, (ε) Ο εκμεταλλευόμενος εξομοιωτή υποβάλλει έναν Οδηγό δοκιμής πιστοποίησης (QΤG) με μορφή και τρόπο αποδεκτό από την Αρχή. (στ) Μετά την ολοκλήρωση της αρχικής αξιολόγησης ή αξιολόγησης αναβάθμισης, και εφόσον όλες οι διαφορές στον Οδηγό δοκιμής πιστοποίησης (QΤG) έχουν διεκπεραιωθεί προς ικανοποίηση της Αρχής, ο Οδηγός δοκιμής πιστοποίησης (QΤG) εγκρίνεται από την Αρχή. Αφού συμπεριληφθούν στον Οδηγό δοκιμής αξιολόγησης τα αποτελέσματα των δοκιμών με την επίβλεψη της Αρχής, ο εγκεκριμένος Οδηγός δοκιμής πιστοποίησης (QΤG) γίνεται Βασικός Οδηγός δοκιμής πιστοποίησης (QΤG) (Μaster QΤG), ο οποίος αποτελεί τη βάση για την πιστοποίηση του εξομοιωτή πτήσεων και για τις επόμενες αξιολογήσεις αυτού. (ζ) Ο εκμεταλλευόμενος συσκευή SΤD : (1) Προβαίνει σε προοδευτική διεξαγωγή όλων των δοκιμών που περιέχονται στον κύριο οδηγό δοκιμής πιστοποίησης (ΜQΤG) μεταξύ κάθε ετήσιας αξιολόγησης από την Αρχή. Τα αποτελέσματα καταχωρούνται κατά χρονολογίες και διασφαλίζονται προκειμένου να εξασφαλίζουν τόσο τον εκμεταλλευόμενο συσκευή SΤD όσο και την Αρχή ότι τηρούνται τα πρότυπα του εξομοιωτή πτήσεων, και (2) Καθιερώνει ένα Σύστημα Ελέγχου Διαμόρφωσης ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής ακεραιότητα του πιστοποιημένου εξοπλισμού και του λογισμικού. Προσάρτημα 1 στο JΑR-SΤD 1Α.030 (α) Το παρόν προσάρτημα περιγράφει τις ελάχιστες απαιτήσεις εξομοιωτή για πιστοποίηση κατά JΑΑ (εξομοιωτές πτήσεων επιπέδου Α, Β, C και D.) (1) Κάθε ένα από αυτά τα τέσσερα επίπεδα έχει μία κατάλληλη τεχνική περιγραφή και μέγιστη αναγνώριση ωρών εκπαίδευσης, εξέτασης και δοκιμής. (2) Η αναγνώριση ωρών εκπαίδευσης, εξέτασης και δοκιμής δεν επιβάλλουν ένα αυτόματο επίπεδο έγκρισης για οποιονδήποτε χρήστη εξομοιωτή πτήσεων. (3) Ο Πίνακας 1 δείχνει γενικά τη μέγιστη αναγνώριση ωρών που είναι πιθανή για κάθε τεχνικό επίπεδο πιστοποίησης. Ειδικές απαιτήσεις για τη χρήση αεροπλάνου ή εξομοιωτή πτήσεων καθορίζονται από την Αρχή. Εξειδικευμένες σειρές μαθημάτων (π.χ.ΕΤΟΡS, ΤCΑS, ΑWΟΡS, Διατμητικός άνεμος κλπ.) απαιτούν επαρκές επίπεδο εξομοίωσης το οποίο αξιολογείται από την Αρχή. ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ορισμένες απαιτήσεις εξομοιωτή και οπτικού συστήματος οι οποίες περιλαμβάνονται στο παρόν Προσάρτημα συνοδεύονται από μία δήλωση συμμόρφωσης και, σε ορισμένες περιπτώσεις, από μία Αντικειμενική Δοκιμή. Οι δηλώσεις συμμόρφωσης περιγράφουν τον τρόπο ικανοποίησης της απαίτησης, όπως για παράδειγμα πρότυπο προσέγγισης, συντελεστή πηγών τριβής, κλπ… Βλέπε Πίνακα 1 - Ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις για πιστοποίηση εξομοιωτές πτήσεων JΑΑ επιπέδου Α, Β, C και D. Πίνακας 1 - Ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις για αξιολόγηση εξομοιωτών πτήσεων επιπέδων Α, Β, C και D του ΣΑΑ (JΑΑ). JΑR-SΤD 1Α.035 Απαιτήσεις για Εξομοιωτές Πτήσεων εγκεκριμένους ή πιστοποιημένους πριν από την 1η Απριλίου 1998 (Βλέπε ΑΜC SΤD.1Α.035) (α) Εξομοιωτές πτήσεων που έχουν εγκριθεί ή πιστοποιηθεί σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς των Κρατών Μελών του JΑΑ πριν από την 1η Απριλίου 1998, είτε κατατάσσονται σε νέα κατηγορία είτε συνεχίζουν να διατηρούν την έγκρισή τους ως κεκτημένο δικαίωμα, σύμφωνα με τις παρακάτω υπο-παραγράφους (γ) και (δ). (β) Εξομοιωτές πτήσεων οι οποίοι έχουν αλλάξει κατηγορία, πιστοποιούνται σύμφωνα με το JΑR-SΤD 1Α.030. (γ) Εξομοιωτές πτήσεων οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί με τους εθνικούς κανονισμούς και δεν κατατάσσονται σε νέα κατηγορία, αλλά έχουν χρησιμοποιήσει ένα επίσημο έγγραφο για τη δοκιμή τους, μπορούν να πιστοποιούνται από την Αρχή βάσει κεκτημένων δικαιωμάτων σε ένα επίπεδο Πιστοποίησης ισότιμο με αυτό που προβλέπεται στον παρόντα Κανονισμό, ΑG, ΒG, CG ή DG (αντίστοιχα των Α,Β,C και D). Αυτά τα επίπεδα πιστοποίησης αναφέρονται σε ίδια αναγνώριση ωρών που επιτυγχάνεται από τα Επίπεδα Α, Β, C και D του παρόντος. (1) Για να επιτύχουν και να διατηρήσουν ένα ισότιμο Επίπεδο Πιστοποίησης, οι εν λόγω εξομοιωτές πτήσεων εξετάζονται στις ενότητες που είναι ουσιαστικές για την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης του μέλους πληρώματος πτήσης και της διαδικασίας της εξέτασης, συμπεριλαμβανομένων και: i) Ιδιοτήτων χειρισμού κατά το διαμήκη, τον εγκάρσιο και τον κάθετο άξονα. (ii) Επιδόσεων στην επιφάνεια και στον αέρα. (iii) Ειδικών λειτουργιών όπου έχει εφαρμογή. (iν) Διαμόρφωσης θαλάμου διακυβέρνησης. (ν) Ελιγμών σε κανονική, έκτακτη, επείγουσας ανάγκης και, όπου έχει εφαρμογή, σε μη κανονική λειτουργία. (νi) Λειτουργίας θέσης εκπαιδευτή και χειριστηρίων εξομοιωτή, και (νii) Πρόσθετων απαιτήσεων οι οποίες εξαρτώνται από το Επίπεδο Πιστοποίησης και τον εγκατεστημένο εξοπλισμό. (2) Ο εξομοιωτής πτήσεων υποβάλλεται σε : (i) Δοκιμές Αξιολόγησης, και (ii) Ελιγμούς και Υποκειμενικές Δοκιμές. (δ) Εξομοιωτές πτήσεων οι οποίοι δεν κατατάσσονται σε νέα κατηγορία και οι οποίοι δεν έχουν χρησιμοποιήσει ένα αρχικό έγγραφο αναφοράς για την δοκιμή τους πιστοποιούνται με ειδική διάταξη. Οι εξομοιωτές αυτοί κατατάσσονται σε Ειδικές Κατηγορίες και υπόκεινται στους ίδιους Ελιγμούς και τις Υποκειμενικές Δοκιμές που αναφέρονται στην παραπάνω υπο-παράγραφο (γ)(2)(ii).Επίσης, χρησιμοποιείται οποιαδήποτε Δοκιμή Αξιολόγησης η οποία προηγουμένως έχει αναγνωρισθεί από την Αρχή. JΑR-SΤD 1Α.040 Αλλαγές σε Πιστοποιημένους Εξομοιωτές Πτήσεων (α) Απαίτηση για γνωστοποίηση μεγάλων αλλαγών σε εξομοιωτή πτήσεων. Ο εκμεταλλευόμενος πιστοποιημένη συσκευή SΤD ενημερώνει την Αρχή για τις προτεινόμενες μεγάλες αλλαγές, όπως : (1) Τροποποιήσεις αεροπλάνων οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν την πιστοποίηση εξομοιωτή πτήσεων. (2) Τροποποιήσεις εξοπλισμού και/ή λογισμικού εξομοιωτή πτήσεων οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις ιδιότητες χειρισμού, τις εκπροσωπήσεις επιδόσεων και συστημάτων. (3) Μετεγκατάσταση εξομοιωτή πτήσεων, και (4) Οποιαδήποτε απενεργοποίηση του εξομοιωτή πτήσεων. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά από μεγάλες αλλαγές ή όταν ένας εξομοιωτής πτήσεων φαίνεται να μην έχει επιδόσεις ανάλογες με το αρχικό του Επίπεδο Πιστοποίησης η Αρχή μπορεί να διενεργεί μια ειδική αξιολόγηση. (β) Αναβάθμιση Εξομοιωτή Πτήσεων. Εξομοιωτής πτήσεων μπορεί να αναβαθμίζεται σε υψηλότερο Επίπεδο Πιστοποίησης. Ειδική αξιολόγηση απαιτείται πριν από την κατακύρωση υψηλότερου Επιπέδου Πιστοποίησης. (1) Αν προτείνεται αναβάθμιση, ο εκμεταλλευόμενος συσκευή SΤD συμβουλεύεται την Αρχή και παρέχει σ αυτή πλήρεις λεπτομέρειες των προτεινομένων τροποποιήσεων. Αν η αξιολόγηση Αναβάθμισης δεν πραγματοποιηθεί κατά την λήξη της αρχικής ημερομηνίας πιστοποίησης, απαιτείται ειδική αξιολόγηση για να επιτραπεί η συνέχιση της πιστοποίησης του εξομοιωτή ακόμα και στο προηγούμενο επίπεδο. (2) Στην περίπτωση αναβάθμισης εξομοιωτή, ο εκμεταλλευόμενος συσκευή SΤD πραγματοποιεί όλες τις δοκιμές αξιολόγησης για το αιτούμενο επίπεδο πιστοποίησης. Τα αποτελέσματα δοκιμής αξιολόγησης που αναφέρονται σε οδηγό δοκιμών για προηγούμενη αρχική ή αναβαθμισμένη αξιολόγηση δεν χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση επιδόσεων εξομοιωτή σε οδηγό δοκιμών ο οποίος συντάσσεται για την τρέχουσα αναβάθμιση. (γ) Μετεγκατάσταση Εξομοιωτή Πτήσεων. (1) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες εξομοιωτής πτήσεων μετακινείται σε νέα θέση, η Αρχή ενημερώνεται πριν από την σκοπούμενη ενέργεια και της υποβάλλεται προγραμματισμός των σχετικών εργασιών. (2) Πριν ο εξομοιωτής τεθεί πάλι σε λειτουργία στη νέα του θέση ο εκμεταλλευόμενος τη συσκευή SΤD εκτελεί τουλάχιστον το ένα τρίτο των Δοκιμών Πιστοποίησης (αν υπάρχουν) καθώς και τους Ελιγμούς και τις Υποκειμενικές Δοκιμές, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι επιδόσεις του εξομοιωτή ανταποκρίνονται στο πρότυπο της αρχικής του πιστοποίησης. Αντίγραφο των εγγράφων δοκιμών φυλάσσεται μαζί με τα αρχεία του εξομοιωτή ώστε να είναι προσιτά για αξιολόγηση από την Αρχή. (3) Κατά την κρίση της Αρχής, ο εξομοιωτής υποβάλλεται σε αξιολόγηση, σύμφωνα με τα αρχικά κριτήρια πιστοποίησης κατά JΑΑ. (δ) Απενεργοποίηση πρόσφατα πιστοποιημένου εξομοιωτή. (1) Στην περίπτωση που εκμεταλλευόμενος συσκευή SΤD προτίθεται να αποσύρει εξομοιωτή πτήσεων από την ενεργό λειτουργία για παρατεταμένες περιόδους, ειδοποιεί την Αρχή και καθιερώνονται κατάλληλοι έλεγχοι, για την περίοδο που εξομοιωτής πτήσεων βρίσκεται εκτός λειτουργίας. (2) Ο εκμεταλλευόμενος συσκευή SΤD συμφωνεί με την Αρχή τη διαδικασία διασφάλισης της επαναφοράς του εξομοιωτή σε κατάσταση ενεργού λειτουργίας στο αρχικό επίπεδο πιστοποίησης. JΑR-SΤD 1Α.045 Προσωρινή Πιστοποίηση Εξομοιωτή Πτήσεων (Βλέπε ΑΜC SΤD 1Α.045) (Βλέπε ΙΕΜ SΤD 1Α.045) (α) Σε περίπτωση προγραμμάτων νέων αεροπλάνων, γίνονται ειδικές διευθετήσεις, ώστε να επιτευχθεί ένα προσωρινό επίπεδο πιστοποίησης. (β) Οι απαιτήσεις και οι λεπτομέρειες που σχετίζονται με την έκδοση, καθώς και η περίοδος ισχύος του επιπέδου προσωρινής πιστοποίησης, καθορίζονται από την Αρχή. JΑR-SΤD 1Α.050 Μεταβίβαση της Πιστοποίησης Εξομοιωτή Πτήσεων (α) Εάν αλλάξει ο εκμεταλλευόμενος συσκευή SΤD, ο νέος εκμεταλλευόμενος ενημερώνει προκαταβολικά την Αρχή προκειμένου να συμφωνηθεί το πρόγραμμα μεταβίβασης του εξομοιωτή πτήσεων. (β) Κατά την κρίση της Αρχής, ο εξομοιωτής πτήσεων υπόκειται σε αξιολόγηση σύμφωνα με τα αρχικά κριτήρια πιστοποίησης κατά JΑΑ. (γ) Με την προϋπόθεση ότι ο εξομοιωτής πτήσεων πληροί τους όρους του αρχικού του προτύπου, επαναφέρεται το αρχικό επίπεδο πιστοποίησης.
Άρθρο 3
1.  
  Παραπομπές 1.Για την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού χρησιμοποιούνται τα παρακάτω εγχειρίδια και οι σχετικές του τροποποιήσεις: α) Το δεύτερο μέρος του JΑR-SΤD 1Α Συνδέσμου Αεροπορικών Αρχών Αποδεκτοί τρόποι εφαρμογής και ερμηνευτική / επεξηγηματική ύλη (JΑR-SΤD 1Α, Sectiοn 2, Αcceptable Μeans οf Cοmpliance and Ιnterpretatiνe / Εxplanatοry Μaterial) β) Το μέρος τέταρτο Διαχειριστική και Καθοδηγητική ύλη του Συνδέσμου Αεροπορικών Αρχών (Sectiοn 4, Αdministratiνe and Guidance Μaterial) 2.Σε ανακύπτοντα προβλήματα ερμηνείας των τεχνικών ,κυρίως, όρων και ρυθμίσεων, όπως αυτοί παρατίθενται στο άρθρο δεύτερο του παρόντος, είναι δυνατή η προσφυγή στο Αγγλικό πρωτότυπο του Κανονισμού JΑR-SΤD 1Α, όπως αυτό έχει εκδοθεί από το Σύνδεσμο Αεροπορικών Αρχών (JΑΑ).
Άρθρο 4 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την 30 Ιουνίου 2003. Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις α) Του άρθρου 191α του Ν. 1815/88 (ΦΕΚ 250/Α) όπως προστέθηκε με το άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 2898/01 Σύσταση και λειτουργία Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης κ.λπ. (ΦΕΚ 71/Α). β) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του ν 2081 (ΦΕΚ 154/Α) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 38/Α).
 • Την ανάγκη ενσωμάτωσης του Κανονισμού JΑR-SΤD 1Α «Λειτουργία εξομοιωτών πτήσεων αεροπλάνων» του Συνδέσμου Αεροπορικών Αρχών (Jοint Ανiatiοn Αuthοrities - JΑΑ), με τον οποίο θεσπίζονται κανόνες και απαιτήσεις για την κατασκευή και λειτουργία εξομοιωτών πτήσεων αεροπλάνων πολιτικής αεροπορίας καθώς και για τη διαδικασία έκδοσης, επίβλεψης και τροποποίησης του σχετικού με την εκμετάλλευση Πιστοποιητικού, ώστε να διασφαλίζεται ότι ο εξομοιωτής έχει κατασκευασθεί και συντηρείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του JΑΑ και ότι η οργάνωση και δομή του εκμεταλλευομένου τον εξομοιωτή είναι κατάλληλη για την παροχή την προβλεπομένης εκπαίδευσης χειριστών αεροπλάνων πολιτικής αεροπορίας.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού
 • Την με αριθμό Δ 11/17.1.2003 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2003-07-01 Εξομοιωτές πτήσεων αεροπλάνων.
Τροποποίηση Τύπος
A/2003/167
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1988/1815 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1815 1988
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Σύσταση και λειτουργία Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, όροι οικονομικής συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις 2001/2898 2001
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία