Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης σε θέσεις και ειδικότητες προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Επιτρέπεται ο διορισμός πολιτών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης στους κλάδους και ειδικότητες μονίμου προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ως ακολούθως : Α. Μόνιμο προσωπικό"
1.  
  Ειδικό επιστημονικό προσωπικό (π.δ. 213/92).
 1. Επιστήμης των Υπολογιστών
 2. Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 3. Αναλογιστών
 4. Μεταφραστών-Διερμηνέων
 5. Μηχανικών Ειδικότητες :
 6. Πληροφορικής Ειδικότητες :
2.  
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 1. Κλάδος ΤΕ Διοικητικός-Λογιστικός
 2. Κλάδος ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων
3.  
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ) Κλάδοι:
 1. Διοικητικός-Λογιστικός
 2. Οδηγού αυτοκινήτων
 3. Δακτυλογράφων-Στενογράφων
 4. Τηλεφωνητών
 5. Τεχνικός Ειδικότητες :
4.  
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΥΕ) Κλάδοι :
 1. Επιμελητών
 2. Προσωπικού Καθαριότητας
 3. Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων Β. Προσωπικό ιδιωτικού δικαίου.
Άρθρο 2
1.  
  Οι πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης που διορίζονται στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στους κλάδους του άρθρου 1 από τους οποίους επιλέγονται Γενικοί Διευθυντές, Διευθυντές και προϊστάμενοι Τμημάτων, δεν μπορούν να προάγονται στις παραπάνω αναφερόμενες θέσεις
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του παρόντος, αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 του Ν.2431/1996 Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ενωσης στη Δημόσια Διοίκηση (ΦΕΚ 175/96 Α΄).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ.5 του Ν.1558/85 Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ 137/85 Α΄).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 81/2002 περί συγχωνεύσεως των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σε Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 57Α΄).
 • Την ΔΙΔΚ/Φ.1/2/22875/31-10-2001 (ΦΕΚ 1480/Β) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
 • Την αριθμ. 80088/31-10-2001 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 1485/Β/2001).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ.213/92 Οργανισμός Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 102/92 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 74 του Ν.2676/99 (ΦΕΚ 1/99 Α΄).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α΄ του Ν.1558/85 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα (ΦΕΚ 137Α΄) που προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν.2081/92 (ΦΕΚ 154 Α΄) και αντικαταστάθηκε με την παρ.2α του άρθρου 1 του Ν.2469/97 (ΦΕΚ 38Α΄).
 • Το γεγονός ότι το παρόν διάταγμα δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τις αριθμ. 400/2001 και 404/2002 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2001/80088 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/80088 2001
ΠΡΑΞΗ 2001/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/22875 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_22875 2001
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση 1996/2431 1996
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις 1999/2676 1999
(1) Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 1992/213 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία