ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/212

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-07-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-07-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-06-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ. 60/1992 (ΦΕΚ Α΄ 27) Περί συνθέσεως υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων οργάνων Μ.Τ.Σ.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Π.Δ. 60/1992 (ΦΕΚ Α΄27) τροποποιούνται, ως εξής: 4 Η διεύθυνση παροχών, που περιλαμβάνει τα τμήματα 1 Απονομής μερισμάτων. 2 Απονομής ειδικών παροχών. 3 Καταβολής μερισμάτων και λοιπών παροχών. 4 Μητρώων .
Άρθρο 2
1.  
  Οι διατάξεις της παραγράφου 4α του άρθρου 6 του Π.Δ. 60/1992 (ΦΕΚ Α΄27) τροποποιούνται και προστίθεται νέα παράγραφος 4β, ως εξής: α. Τμήμα απονομής μερισμάτων Στην αρμοδιότητα του τμήματος αυτού υπάγονται (1) Η επεξεργασία των στοιχείων και η εισήγηση για έκδοση αποφάσεων της διοίκησης για απονομή στους δικαιούχους μερίσματος, κατά την οικεία διαδικασία (2) Η πρόκληση αρμοδίως των οικείων διοικητικών πράξεων μεταβολής οποιουδήποτε αναγνωρισμένου δικαιώματος λόγω της μεταβολής της προσωπικής κατάστασης του δικαιούχου (ανάκληση στην ενέργεια, στέρηση ή αναστολή δικαιώματος κ.λπ.). β. Τμήμα απονομής ειδικών παροχών Στην αρμοδιότητα του τμήματος αυτού υπάγονται Η επεξεργασία των στοιχείων και η εισήγηση για έκδοση αποφάσεων της διοίκησης για απονομή στους δικαιούχους βοηθήματος οικογενειακής ή επαγγελματικής αυτοτέλειας και βοηθημάτων λόγω θανάτου, κατά την οικεία διαδικασία .
Άρθρο 3
1.  
  Οι υφιστάμενες παράγραφοι 4β και 4γ του άρθρου 6 του Π.Δ. 60/1992 (ΦΕΚ Α΄27) αναριθμούνται σε 4γ και 4δ, αντίστοιχα.
Άρθρο 4
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.Δ. 4198/1961(ΦΕΚ Α΄ 168) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της περί Μετοχικού Ταμείου Στρατού νομοθεσίας και κυρώσεως πράξεων Υπουργικού Συμβουλίου».
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/1992 (ΦΕΚ Α΄27) Περί συνθέσεως υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων οργάνων Μ.Τ.Σ.».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ Α΄137) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α΄154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α΄ 38).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 25 και της παρ.6α του άρθρου 10 του Ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 35).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 εδ. γ΄, ιδ΄ και ιη΄ του Π.Δ. 363/1997 «Διατήρηση εποπτείας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας επί ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ Α΄ 241).
 • Την 29492/31 Οκτωβρίου 2001 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας στους Υφυπουργούς Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ Β΄ 1483).
 • Τη 18/9/29 Νοεμβρίου 2002 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΜΤΣ.
 • Το γεγονός ότι από το παρόν διάταγμα δεν προκαλείται οικονομική επιβάρυνση σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού αλλά μόνο σε αυτού του ΝΠΔΔ/ΜΤΣ, ύψους 528,20 ευρώ ετησίως, σε βάρος του ΚΑΕ 0238, οικονομικού έτους 2003 και επομένων.
 • Τη Δ.137/18.4.2003 Γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1931/29492 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1931/29492 1931
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1995/2292 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1961/4198 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1961/4198 1961
Περί Συνθέσεως υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων οργάνων ΜΤΣ. 1992/60 1992
Διατήρηση εποπτείας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας επί Ν.Π.Δ.Δ. 1997/363 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία