Τροποποίηση διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 315/00, «Καθορισμός των αρχών οργάνωσης των επίσημων ελέγχων στον τομέα της διατροφής των ζώων» (Α΄ 258), σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 2000/77/ΕΚ και 2001/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός Με το παρόν Προεδρικό Διάταγμα:"
1.  
  Τροποποιούνται διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 315/00 «Καθορισμός των αρχών οργάνωσης των επίσημων ελέγχων στον τομέα της διατροφής των ζώων» (Α΄ 258), σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες:
 1. 2000/77/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2000 «για την τροποποίησης της οδηγίας 95/53/ΕΚ του Συμβουλίου για τον καθορισμό των αρχών οργάνωσης των επίσημων ελέγχων στον τομέα της διατροφής των ζώων» (Ε.Ε Αρ. L 333 της 29.12.2000, σελ 81).
 2. 2001/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2001 (Άρθρο 1) «για την τροποποίηση της οδηγίας 95/53/ΕΚ του Συμβουλίου για τον καθορισμό των αρχών οργάνωσης των επίσημων ελέγχων στον τομέα της διατροφής των ζώων καθώς και των οδηγιών 70/524/ΕΟΚ, 96/25/ΕΚ και 1999/29/ΕΚ σχετικά με τη διατροφή των ζώων». (ΕΕ.
 3. Αρ. L 234 της 1.9.2001, σελ. 55) και.
2.  
  Συνιστάται Εργαστήριο Ελέγχου Κυκλοφορίας Ζωοτροφών στη Θέρμη Θεσσαλονίκης και καθορίζονται οι αρμοδιότητές του για την εφαρμογή των ελέγχων των ζωοτροφών
Άρθρο 2 "Το Π.Δ. 315/2000 τροποποιείται ως εξής: (Άρθρο 1 σημεία 1β) και 1γ) της οδηγίας 2001/46/ΕΚ)"
1.  
  Η αρμόδια αρχή μπορεί να προβεί σε δειγματοληπτικούς ελέγχους, στους τόπους προορισμού, κατά τρόπο που δεν δημιουργούνται διακρίσεις σε βάρος των προϊόντων άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποστέλλονται στη χώρα, έναντι των αντίστοιχων προϊόντων που παράγονται στη χώρα, προκειμένου να διαπιστώσει εάν αυτά ανταποκρίνονται στις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 1, στοιχείο α. Ειδικότερα και μόνον εφ όσον είναι απαραίτητο για την πραγματοποίηση των δειγματοληπτικών αυτών ελέγχων, μπορεί με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας να ζητείται από τους φορείς να γνωστοποιούν εκ των προτέρων την άφιξη των προϊόντων στην αρμόδια αρχή. Η Επιτροπή ενημερώνεται σχετικά εφ όσον χρησιμοποιηθεί η δυνατότητα αυτή.» (Άρθρο 1 σημείο 4 της οδηγίας 2001/46/ΕΚ).
 1. Το στοιχείο ε) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:«
 2. ‘‘προϊόν που προορίζεται για διατροφή των ζώων ή ‘‘προϊόν:
 3. η ζωοτροφή ή οποιαδήποτε ουσία η οποία χρησιμοποιείται για τη διατροφή των ζώων.».
 4. Το στοιχείο η) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:«
 5. ‘‘θέση σε κυκλοφορία ή ‘‘κυκλοφορία:
 6. η κατοχή οιουδήποτε προϊόντος προοριζόμενου για τη διατροφή των ζώων, με σκοπό την πώλησή του, συμπεριλαμβανομένης της πρότασης πώλησης, ή κάθε άλλης μορφής μεταβίβασης του σε τρίτους, είτε δωρεάν είτε όχι, καθώς και η πώληση και άλλες μορφές μεταβίβασης αυτές καθ εαυτές. (Άρθρο 1 σημείο 2 της οδηγίας 2001/46/ΕΚ).
2.  
  Η ως άνω αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας ανακοινώνει στην Επιτροπή της Ε.Ε. το επιχειρησιακό σχέδιο παρέμβασης, το οποίο έχει εκπονήσει, καθώς και τις εκάστοτε τροποποιήσεις τις οποίες τυχόν επιφέρει σ αυτό. «Άρθρο 4α
3.  
  Η απόφαση του Υπουργού Γεωργίας με την οποία εγκρίνεται το κατά τις προηγούμενες παραγράφους επιχειρησιακό σχέδιο παρέμβασης, μετά την τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 4α παραγρ. 3 της Οδηγίας 95/53/ΕΚ, που προστέθηκε με το άρθρο 1 παραγρ. 2 της Οδηγίας 2001/46/ΕΚ, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.» (΄Αρθρο 1 σημείο 3 της οδηγίας 2000/77/ΕΚ). « Άρθρο 9α Σε περίπτωση κατά την οποία στο έδαφος τρίτης χώρας παρουσιασθεί ή επεκταθεί ένα πρόβλημα που ενδέχεται να αποτελέσει σοβαρό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, την υγεία των ζώων ή το περιβάλλον, και εφ΄ όσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν λάβει μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 9α της Οδηγίας 95/53/ΕΚ, που προστέθηκε με το άρθρο 1 σημείο 3 της Οδηγίας 2000/77/ΕΚ, ο Υπουργός Γεωργίας με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να λάβει προσωρινά προστατευτικά μέτρα έναντι των εισαγωγών και η Διεύθυνση Εισροών Ζωικής Παραγωγής του Υπουργείου Γεωργίας ενημερώνει αμέσως τις αρμόδιες αρχές των άλλων Κρατών μελών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.» (Άρθρο 1 σημείο 3 της οδηγίας 2001/46/ΕΚ).
4.  
  Στο άρθρο 12, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:«
5.  
  Στο άρθρο 13 παράγραφος 1, η δεύτερη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Κατάλληλη επεξεργασία ώστε τα προϊόντα να καταστούν αβλαβή, κατά περίπτωση ή,» (Άρθρο 1 σημείο 5 της οδηγίας 2001/46/ΕΚ)
6.  
  Στο άρθρο 14, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Στις περιπτώσεις καταστροφής των προϊόντων, χρησιμοποίησής τους για άλλους σκοπούς, επαναποστολής τους στη χώρα καταγωγής ή στην περίπτωση επεξεργασίας τους για να καταστούν αβλαβή κατά την έννοια του άρθρου 13 παράγραφος 1, η Δ/νση Εισροών Ζωικής Παραγωγής του Υπουργείου Γεωργίας επικοινωνεί, χωρίς καθυστέρηση, με την αντίστοιχη αρχή του κράτους μέλους αποστολής. Εφ΄ όσον ο τόπος αποστολής των ως άνω προϊόντων ευρίσκεται εντός Ελλάδος, η παραπάνω αρμόδια αρχή λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα και ανακοινώνει στο κράτος μέλος προορισμού τη φύση των διενεργηθέντων ελέγχων, τα αποτελέσματά τους, τις ληφθείσες αποφάσεις και τους λόγους που υπαγορεύουν τη λήψη τους.» (Άρθρο 1 σημείο 6 της οδηγίας 2001/46/ΕΚ).
7.  
  Μετά το άρθρο 15, προστίθεται το ακόλουθο τμήμα: «Τμήμα 3α Ρήτρα διασφάλισης
Άρθρο 3 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Το παρόν Προεδρικό Διάταγμα ισχύει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με εξαίρεση τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 και 10 του άρθρου 2 που αρχίζουν να ισχύουν από 1η Μαΐου 2003. Στον Υφυπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Άρθρο 15α "Σε περίπτωση κατά την οποία ένα πρόβλημα, το οποίο οφείλεται σε προϊόν, το οποίο προορίζεται για την διατροφή των ζώων και ενδέχεται να αποτελέσει σοβαρό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, την υγεία των ζώων ή το περιβάλλον εμφανισθεί στην Ελληνική Επι [...]"
8.  
  Μετά το άρθρο 16 προστίθεται το ακόλουθο κεφάλαιο: «Κεφάλαιο ΙΙΙ Α ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ
Άρθρο 16α
1.  
  Οι υπεύθυνοι των εγκαταστάσεων γνωστοποιούν αμέσως στην αρμόδια αρχή του Υπουργείου Γεωργίας αν διαθέτουν πληροφορίες που τους επιτρέπουν να συναγάγουν ότι μία παρτίδα προϊόντων που προορίζονται για τη διατροφή των ζώων, την οποία έχουν εισαγάγει στο έδαφος της χώρας από τρίτη χώρα ή την οποία έχουν θέσει σε κυκλοφορία και η οποία βρίσκεται στην κατοχή τους ή τους ανήκει:
 1. υπερβαίνει τα όρια μέγιστης περιεκτικότητας που ορίζει το μέρος Α του παραρτήματος ΙV του Π.Δ 538/83, πέραν των οποίων το προϊόν δεν πρέπει πλέον να χορηγείται ως έχει στα ζώα, ούτε να αναμειγνύεται με άλλα προϊόντα, προοριζόμενα για τη διατροφή των ζώων, ή.
 2. δεν ανταποκρίνεται σε μία από τις λοιπές διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος και αποτελεί, λόγω του ότι δεν ανταποκρίνεται, σοβαρό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, την υγεία ων ζώων, ή το περιβάλλον, λαμβανομένου υπόψη του προβλεπόμενου προορισμού
2.  
  Οι υπεύθυνοι των εγκαταστάσεων παρέχουν στην αρμόδια αρχή όλες τις πληροφορίες που επιτρέπουν την ακριβή εντόπιση του εν λόγω προϊόντος ή παρτίδας προϊόντων, καθώς και κατά το δυνατόν πληρέστερη περιγραφή του κινδύνου που αντιπροσωπεύουν τα προϊόντα αυτά, και όλες τις διαθέσιμες χρήσιμες πληροφορίες για την ανίχνευση της προέλευσης αυτού ή αυτών των προϊόντων. Ενημερώνουν επίσης την αρμόδια αρχή του Υπουργείου Γεωργίας σχετικά με τις αναληφθείσες δράσεις για την πρόληψη των κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία, την υγεία των ζώων ή το περιβάλλον, και παρέχουν περιγραφή των δράσεων αυτών.
3.  
  Οι κτηνίατροι που παρακολουθούν υγειονομικά τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις σε εφαρμογή του άρθρου 21 του Π.Δ. 259/1998 (Α΄ 191) καθώς και οι υπεύθυνοι των εργαστηρίων που πραγματοποιούν αναλύσεις υποχρεούνται να παρέχουν στην αρμόδια αρχή εφ όσον ζητηθεί κάθε πληροφορία σχετική με τους κινδύνους που παρουσιάζουν τα προϊόντα που προορίζονται για τη διατροφή των ζώων.
4.  
  Οι αρμόδιες αρχές εφαρμόζουν, κατά περίπτωση, τις διατάξεις των άρθρων 8,11 ή 13
Άρθρο 16β
1.  
  Όταν οι αρμόδιες αρχές διαθέτουν πληροφορίες που συνιστούν ενδείξεις, βάσει των διαθέσιμων στοιχείων αξιολόγησης των κινδύνων, ότι μία παρτίδα προϊόντων που προορίζονται για τη διατροφή των ζώων παρουσιάζει σοβαρό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και την υγεία των ζώων ή το περιβάλλον, επαληθεύουν τις ληφθείσες πληροφορίες και κατά περίπτωση, μεριμνούν για τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων προκειμένου η παρτίδα να μη χρησιμοποιηθεί για τη διατροφή των ζώων, υποβάλλουν την παρτίδα αυτή σε περιορισμούς και διενεργούν αμέσως έρευνα σχετικά με:
 1. τη φύση του κινδύνου και εφ όσον απαιτείται, τις ποσότητες των ανεπιθύμητων ουσιών,
 2. την πιθανή προέλευση των ανεπιθύμητων ουσιών, ή του κινδύνου, ώστε να είναι σαφέστερη η αξιολόγηση των κινδύνων.
 3. Κατά περίπτωση, αυτή η αξιολόγηση των κινδύνων επεκτείνεται και σε άλλες παρτίδες του ιδίου προϊόντος ή σε άλλα προϊόντα της αλυσίδας παραγωγής τροφίμων ή ζωοτροφών, τα οποία θα μπορούσαν να περιέχουν ανεπιθύμητες ουσίες ή στα οποία θα μπορούσε να έχει εξαπλωθεί αυτός ο κίνδυνος, λαμβανομένης υπόψη της ενδεχόμενης προσθήκης ανεπιθύμητων ουσιών σε άλλα προϊόντα προοριζόμενα για τη διατροφή των ζώων και της ενδεχόμενης ανακύκλωσης επικίνδυνων προϊόντων στην αλυσίδα παραγωγής ζωοτροφών.
2.  
  Εάν η ύπαρξη σοβαρού κινδύνου επιβεβαιωθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1, η αρμόδια αρχή μεριμνά ώστε ο τελικός προορισμός της παρτίδας που περιέχει ανεπιθύμητες ουσίες, περιλαμβανομένης της ενδεχόμενης απολύμανσής της, άλλων εργασιών που έγιναν για να την καταστήσουν αβλαβή, η επανεπεξεργασία ή η ενδεχόμενη καταστροφή τους, να μην έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, την υγεία των ζώων ή το περιβάλλον και όταν οι ανεπιθύμητες ουσίες ή ο κίνδυνος παρουσίας αυτών των ουσιών έχουν ήδη επεκταθεί σε άλλες παρτίδες ή στην αλυσίδα παραγωγής ζωοτροφών ή τροφίμων, προβαίνουν αμέσως στον εντοπισμό και στη θέση υπό έλεγχο των άλλων παρτίδων προϊόντων που θεωρούνται επικίνδυνα και ακόμη, ενδεχομένως, στον εντοπισμό των ζώντων ζώων που έχουν τραφεί με επικίνδυνα προϊόντα και την εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται από το Π.Δ. 259/1998 (Α΄ 191) ή από άλλες συναφείς διατάξεις σχετικές με την υγεία των ζώων ή τη διατροφική ασφάλεια των προϊόντων ζωικής προέλευσης, εξασφαλίζοντας το συντονισμό μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών ελέγχου, ώστε να μην τίθενται σε κυκλοφορία επικίνδυνα προϊόντα και να εφαρμόζονται οι διαδικασίες απόσυρσης των προϊόντων που έχουν ήδη τεθεί σε κυκλοφορία.
Άρθρο 16γ
1.  
  Όταν οι αρμόδιες αρχές διαπιστώσουν ότι ένα προϊόν το οποίο προορίζεται για τη διατροφή των ζώων και το οποίο τέθηκε σε κυκλοφορία στην Ελληνική Επικράτεια καθώς και στο έδαφος άλλης χώρας, ή ένα προϊόν που προέρχεται από τρίτη χώρα και εισήχθη προκειμένου να κυκλοφορήσει στην Ελληνική Επικράτεια:
 1. υπερβαίνει τα όρια μέγιστης περιεκτικότητας που ορίζει το μέρος Α του παραρτήματος ΙV του Π.Δ. 538/83, πέραν των οποίων το προϊόν δεν πρέπει πλέον να χορηγείται ως έχει στα ζώα, ούτε να αναμειγνύεται με άλλα προϊόντα, προοριζόμενα για τη διατροφή των ζώων ή.
 2. δεν ανταποκρίνεται σε μία από τις λοιπές διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος και αποτελεί, λόγω του ότι δεν ανταποκρίνεται, σοβαρό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, την υγεία των ζώων, ή το περιβάλλον, λαμβανομένου υπόψη του προβλεπόμενου προορισμού, η Δ/νση Εισροών Ζωικής Παραγωγής του Υπουργείου Γεωργίας αμέσως γνωστοποιεί αυτό στην Επιτροπή.
 3. Η ως άνω Υπηρεσία φροντίζει να παράσχει επαρκή στοιχεία τα οποία θα επιτρέψουν να εντοπισθούν, να ανιχνευτούν, και να τεθούν υπό έλεγχο τα εν λόγω προϊόντα και ενδεχομένως τα ζώντα ζώα τα οποία διετράφησαν με τα προϊόντα αυτά και αναφέρει τα μέτρα διασφάλισης που προβλέπονται να ληφθούν ή έχουν ληφθεί για να παρασχεθεί στην Επιτροπή η δυνατότητα να ενημερώσει καταλλήλως τα άλλα Κράτη μέλη.
2.  
  Η Δ/νση Εισροών Ζωικής Παραγωγής γνωστοποιεί αμέσως στην Επιτροπή τα μέτρα παρακολούθησης τα οποία ελήφθησαν σε σχέση με τους κοινοποιηθέντες κινδύνους συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων που αφορούν το τέλος της επικίνδυνης κατάστασης.» (Άρθρο 1 σημείο 4 της οδηγίας 2000/77/ΕΚ). Η διάταξη αυτή δεν θίγει τη δυνατότητα των αρμοδίων αρχών να προβαίνουν στη διακίνηση πληροφοριών που είναι απαραίτητη για την πρόληψη σοβαρού κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία, την υγεία των ζώων ή το περιβάλλον.» (Άρθρο 1 σημείο 5 της οδηγίας 2000/77/ΕΚ και άρθρο 1 σημείο 9 της οδηγίας 2001/46/ΕΚ) 11.Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο: «Άρθρο 17α Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 15, εμπειρογνώμονες της Επιτροπής, όταν αυτό απαιτείται για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων της οδηγίας 95/53/ΕΚ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μπορούν να διενεργούν επιτόπιους ελέγχους στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές. Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιες υπηρεσίες, παρέχουν στους εμπειρογνώμονες της Επιτροπής όλη την αναγκαία συνδρομή για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.».
9.  
  Ο τίτλος του Κεφαλαίου ΙV αντικαθίσταται από τον ακόλουθο τίτλο: «ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ» (Άρθρο 1 σημείο 8 της οδηγίας 2001/46/ΕΚ)
10.  
  Στο άρθρο 17, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:«
12.  
  Μετά το άρθρο 18 προστίθεται άρθρο 18α που έχει ως εξής: Άρθρο 18α 1 Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος συνιστάται Εργαστήριο Ελέγχου Κυκλοφορίας Ζωοτροφών στη Γενική Διεύθυνση Ζωικής Παραγωγής του Υπουργείου Γεωργίας, με έδρα τη Θέρμη Θεσσαλονίκης και αποκλειστική περιοχή δικαιοδοσίας τις Διοικητικές Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας. 2 Η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες του εν λόγω εργαστηρίου είναι αυτές που καθορίζονται για τα αντίστοιχα Εργαστήρια Ελέγχου Κυκλοφορίας Ζωοτροφών στον ισχύοντα Οργανισμό του Υπουργείου Γεωργίας.» (Άρθρο 1 σημείο 10 της οδηγίας 2001/46/ΕΚ) 13 Στο άρθρο 22 στο τέλος της παραγράφου 2, προστίθεται η ακόλουθη φράση «Αυτές οι πληροφορίες παρουσιάζονται υπό μορφή ετήσιας έκθεσης με βάση υπόδειγμα το οποίο καθορίζεται σύμφωνα με τις διαδικασίες της Μόνιμης Επιτροπής Ζωοτροφών.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 4 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού δικαίου» (Α΄ 34) όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 1440/84 (Α΄ 70) «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕURΑΤΟΜ» και τροποποιήθηκε με το άρθρου 22 του Ν. 2789/2000 (Α΄ 21) και του άρθρου 65 του Ν. 1892/90 (Α΄ 101). β) Του άρθρου 29 Α΄ του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 137) το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παραγρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38). γ) Την 485/2001 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Καλαφάτη, Χρήστο Θεοδώρου και Δημήτριο Γεωργακόπουλο» (Β΄1484). δ) Την 399580/30.10.2001 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας Ευάγγελο Αργύρη και Φώτη Χατζημιχάλη» (Β΄ 1479).
 • Την εισήγηση που περιλαμβάνεται στην 0-1112/ 23η/11.11.2002 Απόφαση του Δ.Σ του ΕΟΦ.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την 202/2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και των Υφυπουργών Ανάπτυξης και Γεωργίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/399580 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/399580 2001
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/485 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/485 2001
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΣ 2000/2789 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2789 2000
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1983/538 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/538 1983
Περί απαγορεύσεως της χρησιμοποιήσεως ορισμένων ουσιών με ορμονική ή θυρεοστατική δράση και των β-ανταγωνιστικών ουσιών στη ζωική παραγωγή για κερδοσκοπικούς λόγους, περί λήψεως μέτρων ελέγχου για ορισμένες ουσίες και τα κατάλοιπά τους σε ζώντα ζώα κ[...]" 1998/259 1998
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/315 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/315 2000
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις. 2008/3698 2008