ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/215

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-07-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-07-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-07-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 2003/215

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Κανόνες που διέπουν την προστασία των χοίρων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 91/630/Ε.Ο.Κ., όπως τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 2001/88/Ε.Κ. του Συμβουλίου και 2001/93/Ε.Κ. της Επιτροπής και κατάργηση του Π.Δ. 193/1995. Άρθρο 1 (άρθρο 1 της οδηγίας 91/630/Ε.Κ.) Με το παρόν διάταγμα θεσπίζονται κανόνες που διέπουν την προστασία των χοίρων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 91/630/Ε.Κ. του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 1991 «Για τους στοιχειώδεις κανόνες για την προστασία των χοίρων» (Ε.Ε. Αριθ. L 340/33 της 11.12.91), όπως τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 2001/88/ΕΚ του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2001 «για την τροποποίηση της Οδηγίας 91/630/ΕΚ» (Ε.Ε. Αριθ. L 316/1 της 1.12.2001) και 2001/93/Ε.Κ. της Επιτροπής «για τροποποίηση της Οδηγίας 91/630/ΕΟΚ (Ε.Ε. Αριθ. L 316/36 της 1.12.2001) και κατάργηση του Π.Δ. 193/1995. Άρθρο 2 (άρθρο 2 της οδηγίας 91/630/Ε.Ο.Κ.) Για τους σκοπούς του παρόντος Π. Δ/τος ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 1.«χοίρος»: το ζώο του είδους των χοίρων, οποιασδήποτε ηλικίας, είτε εκτρέφεται για αναπαραγωγή ή για πάχυνση, 2.«κάπρος»: ο αρσενικός χοίρος μετά την εφηβεία, που προορίζεται για αναπαραγωγή, 3.«μικρός θηλυκός χοίρος»: ο θηλυκός χοίρος μετά την εφηβεία και πριν τον τοκετό, 4.«χοιρομητέρα»: ο θηλυκός χοίρος μετά τον πρώτο τοκετό, 5.«θηλάζουσα χοιρομητέρα»: η χοιρομητέρα της περί γεννητικής περιόδου μέχρι τον απογαλακτισμό των χοιριδίων, 6.«κυοφορούσα σε ξηρά περίοδο»: ο θηλυκός χοίρος μεταξύ του απογαλακτισμού και της περιγεννητικής περιόδου, 7.«χοιρίδιο»: ο χοίρος από την γέννηση μέχρι τον απογαλακτισμό, 8.«απογαλακτισμένος χοίρος»: ο απογαλακτισμένος χοίρος, ηλικίας μέχρι 10 εβδομάδων, 9.«χοίρος παραγωγής»: ο χοίρος ηλικίας δέκα τουλάχιστον εβδομάδων που προορίζεται για σφαγή ή αναπαραγωγή, 10.«αρμόδια αρχή»: η Δ/νση Κτηνιατρικής Αντίληψης, Φαρμάκων Εφαρμογών και Προστασίας των ζώων της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας και κάθε Κτηνιατρική Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.5 του Π.Δ. 420/1993 (Α΄ 179) καθώς και η Δ/νση Εισροών Ζωικής Παραγωγής της Γενικής Δ/νσης Ζωικής Παραγωγής του Υπουργείου Γεωργίας και κάθε Ζωοτεχνική Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 περιπτ. Β) της απόφασης 339854/1993 (Β΄ 26) του Υφυπουργού Γεωργίας. Άρθρο 3 (άρθρο 3 της οδηγίας 91/630 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 της οδηγίας 2001/88) 1.Όλες οι εγκαταστάσεις εκτροφής χοίρων πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: 1)ο ελεύθερος χώρος δαπέδου που διαθέτει κάθε απογαλακτισμένος χοίρος ή χοίρος αναπαραγωγής που σταβλίζεται ομαδικά, εξαιρουμένων των μικρών θηλυκών χοίρων μετά την οχεία και των χοιρομητέρων πρέπει τουλάχιστον να είναι: Ζωντανό βάρος m2 (Κgr) Μέχρι 10 0,15 Μεταξύ 10 και 20 0,20 Μεταξύ 20 και 30 0,30 Μεταξύ 30 και 50 0,40 Μεταξύ 50 και 85 0,55 Μεταξύ 85 και 110 0,65 Άνω των 110 1,00 2)Ο συνολικός ελεύθερος χώρος δαπέδου που διαθέτει: – κάθε μικρός θηλυκός χοίρος μετά την οχεία, σε περίπτωση ομαδικού σταβλισμού πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,64 m2 – και κάθε χοιρομητέρα σε περίπτωση ομαδικού σταβλισμού πρέπει να είναι τουλάχιστον 2,25 m2. Όταν τα ζώα αυτά σταβλίζονται σε ομάδες μικρότερες των 6, ο ελεύθερος χώρος δαπέδου πρέπει να αυξάνεται κατά 10%. Όταν σταβλίζονται σε ομάδες 40 ή περισσοτέρων ζώων, ο ελεύθερος χώρος δαπέδου μπορεί να μειώνεται κατά 10%. 2.Οι επιφάνειες δαπέδου πρέπει να πληρούν τις εξής απαιτήσεις: 1)για μικρούς θηλυκούς χοίρους μετά την οχεία και κυοφορούσες χοιρομητέρες: ένα μέρος του χώρου που απαιτείται στην παρ. 1β) του παρόντος άρθρου, ίσο τουλάχιστον με 0,95 m2 ανά μικρό θηλυκό χοίρο και τουλάχιστον με 1,3 m2 ανά χοιρομητέρα, θα πρέπει να είναι συνεχές συμπαγές δάπεδο του οποίου το πολύ το 15% πρέπει να προορίζεται για τα ανοίγματα αποχέτευσης. 2)όταν χρησιμοποιούνται δοκιδωτά από σκυρόδεμα δάπεδα για χοίρους που σταβλίζονται ομαδικά: 3)το μέγιστο πλάτος των διακένων του δαπέδου πρέπει να είναι: – 11 mm για χοιρίδια – 14 mm για απογαλακτισμένους χοίρους – 18 mm για χοίρους αναπαραγωγής – 20 mm για μικρούς θηλυκούς χοίρους μετά την οχεία και για τις χοιρομητέρες 1) το ελάχιστο πλάτος δοκίδας πρέπει να είναι: – 50 mm για χοιρίδια και απογαλακτισμένους χοίρους – 80 mm για χοίρους αναπαραγωγής, για μικρούς θηλυκούς χοίρους μετά την οχεία και χοιρομητέρες. 3.Η κατασκευή ή η μετατροπή των εγκαταστάσεων στις οποίες προσδένονται οι χοιρομητέρες και οι θηλυκοί χοίροι απαγορεύεται. Από 1.1.2006 απαγορεύεται η χρησιμοποίηση συστημάτων πρόσδεσης για χοιρομητέρες και μικρούς θηλυκούς χοίρους. 4. 1)Οι χοιρομητέρες και οι μικροί θηλυκοί χοίροι σταβλίζονται ομαδικά για την περίοδο που αρχίζει 4 εβδομάδες μετά την οχεία και λήγει 1 εβδομάδα πριν την αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού. Ο στάβλος στον οποίο εκτρέφεται η ομάδα πρέπει να έχει πλευρές μήκους μεγαλύτερου από 2,8 m. Όταν λιγότερα από 6 ζώα σταβλίζονται ομαδικά, ο στάβλος στον οποίο εκτρέφεται η ομάδα πρέπει να έχει πλευρές μήκους μεγαλύτερου από 2,4 m. 2)Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της ανωτέρω περιπτώσεως α) της παρούσας παραγράφου, οι χοιρομητέρες και οι μικροί θηλυκοί χοίροι που εκτρέφονται σε εκμεταλλεύσεις μικρότερες των 10 χοιρομητέρων, μπορούν να παραμένουν σε ατομικές θέσεις κατά την περίοδο που προβλέπεται στην περίπτωση α) της παρούσας παραγράφου, εφόσον μπορούν να στρέφουν το σώμα τους με ευχέρεια. 5.Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που προβλέπονται στο Παράρτημα του παρόντος Π. Δ/τος, οι χοιρομητέρες και μικροί θηλυκοί χοίροι θα πρέπει να έχουν συνεχή πρόσβαση σε υλικό για απασχόληση που ανταποκρίνεται τουλάχιστον προς τις σχετικές απαιτήσεις του προαναφερόμενου παραρτήματος. 6.Οι χοιρομητέρες και οι μικροί θηλυκοί χοίροι που σταβλίζονται σε ομάδες πρέπει να σιτίζονται με σύστημα που να εξασφαλίζει ότι κάθε ζώο μπορεί να έχει αρκετή τροφή, ακόμη και αν είναι παρόντα και άλλα ζώα που διεκδικούν τροφή. 7.Προκειμένου να μετριασθεί η πείνα τους και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη μασήματος, πρέπει να χορηγείται σε όλες τις κυοφορούσες χοιρομητέρες ξηράς περιόδου και τους μικρούς θηλυκούς χοίρους επαρκής ποσότητα ογκώδους τροφής ή τροφής πλούσιας σε ίνες καθώς και τροφή υψηλής θερμιδικής αξίας. 8.Οι χοίροι που σταβλίζονται ομαδικά, που είναι ιδιαίτερα επιθετικοί, έχουν υποστεί επίθεση από άλλους χοίρους ή είναι άρρωστοι ή τραυματισμένοι, μπορούν να τοποθετηθούν προσωρινά σε ατομικούς χώρους. Σε αυτή την περίπτωση ο χρησιμοποιούμενος ατομικός χώρος πρέπει να επιτρέπει στο ζώο να στρέφει το σώμα του με ευχέρεια, εφόσον αυτό δεν αντιβαίνει τις ειδικές συστάσεις του κτηνιάτρου. 9.Από 1.1.2003 οι διατάξεις που προβλέπονται στις παραγράφους, 1 περίπτωση β), 2, 4, 5 και στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου ισχύουν για όλες τις νεόδμητες ή ανακαινισμένες ή πρωτοχρησιμοποιούμενες μετά την εν λόγω ημερομηνία εκμεταλλεύσεις. Από 1.1.2013 οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται σε όλες τις εκμεταλλεύσεις. Οι διατάξεις που προβλέπονται στην παράγραφο 4 περίπτωση α) του παρόντος δεν εφαρμόζονται σε εκμεταλλεύσεις με λιγότερες από δέκα χοιρομητέρες. Άρθρο 4 (άρθρο 4 της οδηγίας 91/630 και άρθρο 1 της οδηγίας 2001/93) Οι συνθήκες εκτροφής των χοίρων, πρέπει να είναι σύμφωνες με τις γενικές διατάξεις του παραρτήματος του παρόντος Π. Δ/τος. Άρθρο 5 (άρθρο 5α της οδηγίας 2001/88) 1.Ο υπεύθυνος της εγκατάστασης εκτροφής χοίρων πρέπει να δίνει οδηγίες και κατευθύνσεις για τις απαιτήσεις του άρθρου 3 και του παραρτήματος του παρόντος Π.Δ/τος, στα άτομα που απασχολεί ή προσλαμβάνει για να φροντίζουν τους χοίρους. 2.Η Δ/νση Κτηνιατρικής Αντίληψης, Φαρμάκων, Εφαρμογών και Προστασίας των Ζώων της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας οργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους υπευθύνους των εγκαταστάσεων εκτροφής χοίρων σε ορισμένες περιοχές της Χώρας, κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 374/ 2001 (Α΄ 251), τα οποία επικεντρώνονται σε θέματα καλής διαβίωσης των ζώων. Το πρόγραμμα των σεμιναρίων αυτών αποστέλλεται σε όλα τα επαγγελματικά σωματεία των χοιροτρόφων της Χώρας τουλάχιστον τρεις μήνες νωρίτερα από την έναρξή τους, για να καταχωρείται στα ενημερωτικά δελτία και στα περιοδικά του κλάδου των χοιροτρόφων για ενημέρωση των μελών τους, προκειμένου να τα παρακολουθήσουν. Άρθρο 6 (άρθρο 7 της οδηγίας 91/630) 1.Η αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης σε συνεργασία με την αρμόδια Ζωοτεχνική Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης πραγματοποιούν επιθεωρήσεις για τον έλεγχο τήρησης των διατάξεων και του παραρτήματος του παρόντος Π.Δ/τος. 2.Οι επιθεωρήσεις αυτές είναι δυνατόν να διεξάγονται κατά την διάρκεια των ελέγχων που διενεργούνται για άλλους σκοπούς και πρέπει να καλύπτουν κάθε χρόνο ένα στατιστικά αντιπροσωπευτικό δείγμα των διαφόρων συστημάτων εκτροφής που χρησιμοποιούνται στη χώρα. 3.Κάθε δύο χρόνια, πριν την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Απριλίου και για πρώτη φορά πριν από την 30η Απριλίου 1996 η αρμόδια Κεντρική Δ/νση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας μετά από συνεργασία με την Δ/νση Εισροών Ζωικής Παραγωγής του Υπουργείου Γεωργίας, ενημερώνει την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργήθηκαν κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια, σύμφωνα με το παρόν άρθρο καθώς και τον αριθμό των επιθεωρήσεων που διενεργήθηκαν σε σχέση με τον αριθμό των εκμεταλλεύσεων στη Χώρα. Άρθρο 7 (άρθρο 8 της οδηγίας 91/630) Για να εισαχθούν στην Χώρα και μέσω αυτής σε άλλο Κράτος - Μέλος ζώα προέλευσης τρίτων χωρών πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό που χορηγείται από την αρμόδια αρχή αυτής της χώρας στο οποίο βεβαιώνεται ότι είχαν μεταχείριση τουλάχιστον ισοδύναμη της μεταχείρισης που έχουν τα Κοινοτικής προέλευσης ζώα όπως αυτή προβλέπεται από το παρόν Π.Δ/γμα. Άρθρο 8 (άρθρο 9 της οδηγίας 91/630) 1.Οι αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Γεωργίας οφείλουν να συνεργάζονται με τους πραγματογνώμονες κτηνιάτρους της Επιτροπής, οι οποίοι μπορούν να πραγματοποιούν επιτόπιους ελέγχους, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Διατάγματος και να τους παρέχουν κάθε αναγκαία βοήθεια για την εκπλήρωση της αποστολής τους. 2.Η αρμόδια κεντρική Δ/νση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας ενημερώνεται από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα αποτελέσματα των διεξαχθέντων ελέγχων και στη συνέχεια λαμβάνει σε συνεργασία με την Δ/νση Εισροών Ζωικής Παραγωγής του Υπουργείου Γεωργίας, τα τυχόν αναγκαία μέτρα για να ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα του ελέγχου. 3.Όσον αφορά τις σχέσεις με τρίτες χώρες, ισχύουν οι διατάξεις του κεφαλαίου ΙΙΙ των άρθρων 70, 71 και 72 του Π.Δ/τος 420/1993 (Α΄ 179). Άρθρο 9 Κυρώσεις 1.Στους παραβάτες των διατάξεων του παρόντος Π.Δ/τος, επιβάλλεται πρόστιμο της παρ. 6 του Άρθρου 23 «Α. Διοικητικές κυρώσεις « του Ν.248/1914 (Α΄ 110) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του Ν.2538 /1997 (Α΄ 242). 2.Οι παραβάτες του παρόντος Π.Δ/τος τιμωρούνται με τις ποινικές κυρώσεις της παρ. 1 και παρ. 2 του Άρθρου 23 «Β. Ποινικές κυρώσεις» Ν.248/1914 (Α΄ 110) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του Ν.2538/1997 (Α΄ 242). Άρθρο 10 Καταργούμενες διατάξεις Το Π.Δ/γμα 139/95 (Α΄ 89) καταργείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος και, όταν γίνεται αναφορά στο διάταγμα αυτό νοούνται οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος. Άρθρο 11 (άρθρο 4 της οδηγίας 91/630 και άρθρο 1 της οδηγίας 2001/93) Κατωτέρω παρατίθεται παράρτημα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Εκτός από τις σχετικές διατάξεις του παραρτήματος του Π.Δ. 374/2001 (Α΄ 251) ισχύουν οι ακόλουθες απαιτήσεις. 1. Στο τμήμα του κτιρίου όπου σταβλίζονται οι χοίροι πρέπει να αποφεύγονται οι συνεχείς θόρυβοι που φθάνουν τα 85 dΒΑ, καθώς και κάθε διαρκής ή αιφνίδιος θόρυβος. 2. Οι χοίροι πρέπει να είναι εκτεθειμένοι σε φως έντασης τουλάχιστον 40 lux επί οκτώ ώρες την ημέρα τουλάχιστον. 3. Οι εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους πρέπει να είναι κατασκευασμένες κατά τρόπο που να επιτρέπουν στα ζώα: α) να έχουν πρόσβαση σε ένα χώρο ανάπαυσης άνετο από φυσική και θερμική άποψη καθώς και κατάλληλα αποστραγγιζόμενο και καθαρό, ο οποίος επιτρέπει την κατάκλιση όλων των ζώων συγχρόνως. β) να αναπαύονται και να σηκώνονται χωρίς δυσκολία. γ) να βλέπουν άλλους χοίρους ωστόσο, κατά την εβδομάδα πριν από τον αναμενόμενο χρόνο τοκετού και στη διάρκεια του τελευταίου, οι χοιρομητέρες και οι μικροί θηλυκοί χοίροι μπορεί να μην έρχονται σε οπτική επαφή με άλλα ζώα του ιδίου είδους. 4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 3 παράγραφος 5, οι χοίροι πρέπει να έχουν συνεχή πρόσβαση σε επαρκή ποσότητα υλικών, έτσι ώστε να μπορούν να τα ψάχνουν και να τα χειρίζονται, υλικά όπως η στρωμνή, τα άχυρα, το ξύλο, το πριονίδι, το κοπρόχωμα μανιταριών, η τύρφη ή μείγμα αυτών, τα οποία δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των ζώων. 5. Τα δάπεδα πρέπει να είναι λεία, όχι όμως ολισθηρά, έτσι ώστε να αποφεύγεται ο τραυματισμός των χοίρων και να είναι σχεδιασμένα, κατασκευασμένα και διατηρημένα έτσι ώστε να μην προκαλούν τραυματισμούς ούτε ταλαιπωρίες στους χοίρους. Πρέπει να είναι κατάλληλα για το μέγεθος και το βάρος των χοίρων και να αποτελούνται από ανθεκτική, επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. 6. Σε όλους τους χοίρους πρέπει να παρέχεται τροφή τουλάχιστον μία φορά την ημέρα. Σε περίπτωση που οι χοίροι τρέφονται ομαδικά και όχι ελεύθερα (ad libitum) ή με αυτόματο σύστημα τροφής των ζώων μεμονωμένα, όλοι οι χοίροι της ομάδας πρέπει να λαμβάνουν τροφή την ίδια ώρα. 7. Όλοι οι χοίροι ηλικίας άνω των δύο εβδομάδων πρέπει να μπορούν να έχουν διαρκώς πρόσβαση σε επαρκή ποσότητα πόσιμου νερού. 8. Όλες οι διαδικασίες που αποτελούν επέμβαση που πραγματοποιείται για σκοπούς άλλους εκτός από θεραπευτικούς ή διαγνωστικούς ή για την αναγνώριση των χοίρων σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία και έχει ως αποτέλεσμα τη βλάβη ή την απώλεια ενός ευαίσθητου μέρους του σώματος ή την αλλοίωση της δομής των οστών απαγορεύεται, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις: α) ομοιόμορφη μείωση των κυνοδόντων οδόντων των χοιριδίων με τρόχισμα, ή τομή εντός επτά ημερών από τη γέννησή τους, τα οποία θα πρέπει να αφήνουν μια λεία και ακέραια επιφάνεια. Οι χαυλιόδοντες των κάπρων επιτρέπεται να βραχύνονται εφόσον τούτο είναι αναγκαίο για την πρόληψη του τραυματισμού άλλων ζώων ή για λόγους ασφάλειας, β) μερική αποκοπή της ουράς, γ) ευνουχισμός αρσενικών χοίρων με άλλα μέσα εκτός της ρήξης των ιστών, δ) τοποθέτηση ρινικών κρίκων επιτρέπεται μόνο στα συστήματα ελεύθερης εκτροφής και σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Η αποκοπή της ουράς ή η μείωση των κυνοδόντων οδόντων δεν πραγματοποιείται σε συστηματική βάση, αλλά διενεργείται μόνον εφόσον υπάρχουν αποδείξεις ότι υπέστησαν κακώσεις οι μαστοί των χοιρομητέρων ή τα αυτιά οι ουρές άλλων χοίρων. Πριν από την εκτέλεση αυτών των διαδικασιών, πρέπει να λαμβάνονται άλλα μέτρα για την πρόληψη του δαγκώματος της ουράς και άλλων ελαττωμάτων, λαμβάνοντας υπόψη το περιβάλλον και την πυκνότητα του πληθυσμού. Για το λόγο αυτό, πρέπει να τροποποιούνται οι περιβαλλοντικές συνθήκες ή τα συστήματα διαχείρισης εφόσον δεν είναι κατάλληλα. Οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιγραφόμενες διαδικασίες διενεργούνται μόνο από κτηνίατρο ή καταλλήλως καταρτισμένο άτομο όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 του παρόντος Π.Δ/τος με πείρα στην εκτέλεση των εφαρμοζόμενων πρακτικών, με τα κατάλληλα μέσα και με καλές συνθήκες υγιεινής. Εφόσον ο ευνουχισμός ή η αποκοπή της ουράς πραγματοποιούνται μετά από την έβδομη ημέρα από τη γέννηση, πρέπει να διενεργείται μόνο από κτηνίατρο, χρησιμοποιώντας αναισθητικό, καθώς και παρατεταμένη χορήγηση παυσίπονων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΟΙΡΩΝ Α. ΚΑΠΡΟΙ Τα κελιά για τους κάπρους πρέπει να έχουν τέτοια θέση και να κατασκευάζονται με τρόπο που να επιτρέπει στους κάπρους να γυρίζουν, να ακούνε, να οσμίζονται και να βλέπουν άλλους χοίρους. Η ελεύθερη επιφάνεια του δαπέδου που πρέπει να είναι διαθέσιμη για ένα ενήλικα χοίρο πρέπει να είναι τουλάχιστον 6 m2. Εφόσον τα κελιά χρησιμοποιούνται επίσης για την φυσική οχεία, η επιφάνεια του δαπέδου που πρέπει να είναι διαθέσιμη για ένα ενήλικα χοίρο πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 m2 και το κελί πρέπει να είναι ελεύθερο από κάθε εμπόδιο. Από την 1η Ιανουαρίου 2003, η ανωτέρω διάταξη θα ισχύει για κάθε νεοκατασκευασμένη ή ανακατασκευασμένη ή για πρώτη φορά χρησιμοποιούμενη μετά την εν λόγω ημερομηνία χοιροτροφική μονάδα. Από την 1η Ιανουαρίου 2005 και μετά, η διάταξη αυτή θα εφαρμόζεται σε όλες τις χοιροτροφικές μονάδες. Β. ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΘΗΛΥΚΟΙ ΧΟΙΡΟΙ 1. Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την ελαχιστοποίηση της επιθετικής συμπεριφοράς στις ομάδες. 2. Οι κυοφορούσες χοιρομητέρες και οι μικροί θηλυκοί χοίροι πρέπει, εφόσον χρειάζεται, να υποβάλλονται σε θεραπεία κατά των εξωτερικών και εσωτερικών παρασίτων. Εάν τα ζώα αυτά τοποθετούνται στα κελλιά τοκετού πρέπει προηγουμένως να καθαρίζονται πλήρως. 3. Κατά την εβδομάδα πριν από τον αναμενόμενο χρόνο τοκετού, στις χοιρομητέρες και στους μικρούς θηλυκούς χοίρους πρέπει να παρέχεται σε επαρκή ποσότητα το κατάλληλο υλικό για την κατασκευή φωλιάς, εκτός αν αυτό είναι τεχνικώς αδύνατο για το σύστημα αποκομιδής κοπριάς που χρησιμοποιείται στη μονάδα. 4. Πίσω από τη χοιρομητέρα ή το μικρό θηλυκό χοίρο πρέπει να διατίθεται ελεύθερος χώρος για τη διευκόλυνση του φυσιολογικού ή του υποβοηθούμενου τοκετού. 5. Τα κελιά τοκετού, όπου οι χοιρομητέρες μπορούν να κινούνται ελεύθερα, πρέπει να φέρουν εξοπλισμό προστασίας των χοιριδίων, π.χ. κιγκλιδώματα. Γ. ΧΟΙΡΙΔΙΑ 1. Ένα τμήμα του συνολικού δαπέδου πρέπει να έχει επαρκείς διαστάσεις για να παρέχει τη δυνατότητα στα ζώα να αναπαύονται συγχρόνως, να είναι αρκετά ανθεκτικό ή να καλύπτεται από χαλί, ή να έχει μια στρωμνή από άχυρο ή οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο υλικό. 2. Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται ειδικό κελί τοκετού, τα χοιρίδια πρέπει να έχουν επαρκή χώρο ώστε να μπορούν να θηλάζουν χωρίς δυσκολία. 3. Κανένα χοιρίδιο δεν πρέπει να απογαλακτίζεται από τη μητέρα του πριν από την ηλικία των 28 ημερών, εκτός εάν επηρεάζονται έτσι αρνητικώς οι συνθήκες διαβίωσης ή η υγεία της μητέρας ή των χοιριδίων. Εντούτοις, τα χοιρίδια μπορούν να απογαλακτιστούν μέχρι επτά ημέρες ενωρίτερα, εάν μετακινηθούν σε ειδικούς στεγασμένους χώρους οι οποίοι έχουν εκκενωθεί και επιμελώς καθαριστεί και απολυμανθεί πριν από την είσοδο μιας νέας ομάδας, είναι δε διαχωρισμένοι από χώρους διαβίωσης χοιρομητέρων ώστε να ελαχιστοποιηθεί η μετάδοση νόσων στα χοιρίδια. Δ. ΑΠΟΓΑΛΑΚΤΙΣΜΕΝΑ ΧΟΙΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΧΟΙΡΟΙ ΠΡΟΣ ΠΑΧΥΝΣΗ. 1. Εφόσον οι χοίροι εκτρέφονται ομαδικά, πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την πρόληψη συγκρούσεων που υπερβαίνουν τη φυσιολογική συμπεριφορά. 2. Οι χοίροι πρέπει να εκτρέφονται σε όσο το δυνατόν περισσότερο ομοιογενείς ομάδες. Αν πρέπει να αναμειχθούν χοίροι που δεν έχουν εξοικειωθεί μεταξύ τους, τούτο θα πρέπει να γίνεται σε όσο δυνατόν νεαρότερη ηλικία και κατά προτίμηση πριν ή μέχρι μία εβδομάδα μετά από τον απογαλακτισμό. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να παρέχονται στους χοίρους επαρκείς δυνατότητες για να διαφεύγουν και να κρύβονται από άλλους χοίρους. 3. Σε περίπτωση που παρουσιαστούν συμπτώματα σοβαρών συγκρούσεων, πρέπει να διερευνώνται αμέσως τα αίτια και να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα, όπως είναι η παροχή επαρκούς στρωμνής στα ζώα, αν είναι δυνατόν, ή άλλα υλικά για διερεύνηση. Τα ζώα που κινδυνεύουν ή εκείνα που επιδεικνύουν ιδιαίτερη επιθετικότητα, πρέπει να απομονώνονται από την ομάδα. 4. Η χρήση ηρεμιστικών φαρμάκων για τη διευκόλυνση της ανάμειξης διαφόρων κατηγοριών χοίρων πρέπει να περιορίζεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνον αφού ζητηθεί η γνώμη κτηνιάτρου. Άρθρο 12 Το παρόν διάταγμα ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2003, με εξαίρεση το άρθρο 9 που ισχύει από τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Γεωργίας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: • Των άρθρων 4 και 5 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (Α΄ 34), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 παρ. 4 του Ν. 1440/1984 (Α΄ 70) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 2789/2000 (Α΄ 21) και του άρθρου 3, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του Ν. 1892/90 (Α΄, 101). • Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α΄, 137) το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄, 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α΄39).
  • Την Α.Π. 399580/30.10.2001 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ευάγγελο Αργύρη και Φώτη Χατζημιχάλη» (Β΄ 1479).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  • Την 181/2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού Γεωργίας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2003-07-02 Προεδρικό Διάταγμα 2003/215
Τροποποίηση Τύπος
A/2003/181
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/399580 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/399580 2001
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΣ 2000/2789 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2789 2000