Σύσταση Δημοτικού Ιδρύματος με το όνομα «ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» στο Δήμο Αχαρνών του Νομού Αττικής.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σύσταση"
1.  
  Συνιστάται στο Δήμο Αχαρνών του Νομού Αττικής Δημοτικό Ίδρυμα με το όνομα «ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» για παιδιά ηλικίας μέχρι 18 ετών με την συμμετοχή του Σωματείου Κοινωνικής Μέριμνας «ΑΡΩΓΗ»
Άρθρο 2
1.  
  Σκοπός α) Σκοπός του ιδρύματος είναι: η μέριμνα των αναπήρων παιδιών ήτοι: • Πρόληψη και θεραπεία της παιδικής αναπηρίας • Η παροχή κάθε δυνατής ηθικής και κοινωνικής συμπαράστασης για την θεραπεία, την αγωγή, εκπαίδευση και κοινωνική αποκατάσταση ατόμων με ειδικές ανάγκες. • Η σωματική αποκατάσταση αυτών στο μέτρο του δυνατού. • Η απασχόληση και εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές ανάγκες από εξειδικευμένο προσωπικό. • Η παροχή κάθε δυνατής βοήθειας, πληροφόρησης ή άλλης συμπαράστασης προς τις οικογένειες που έχουν άτομα με ειδικές ανάγκες. • Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σχετικά με τα προβλήματα των παιδιών αυτών καθώς και των οικογενειών τους. • Η έρευνα για την βελτίωση των μεθόδων αποκατάστασης και η εκπαίδευση προσωπικού σε ειδικότητες αναφερόμενες στην περίθαλψη, την κοινωνική προσαρμογή και αποκατάσταση των ατόμων με ειδικές ανάγκες. β) Ο σκοπός του Ιδρύματος πραγματοποιείται με την παροχή: • Κατάλληλων κοινωνικοϊατροδιαγνωστικών υπηρεσιών. • Συντηρητικής θεραπευτικής αγωγής φυσικής αποκατάστασης. • Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που έχει άμεση σχέση με την αναπηρία. • Των κατάλληλων ορθοπεδικών ή άλλων μέσων αναπληρώσεων ή βελτιώσεως της σωματικής λειτουργικότητας των αναπήρων. • Κατά περίπτωση υπηρεσιών κοινωνικής και ψυχολογικής αναπροσαρμογής, καθώς και με: • τη δημιουργία και λειτουργία εγκαταστάσεων για την ψυχαγωγία την μόρφωση και κοινωνική καλλιέργεια των ατόμων αυτών, • την εκτύπωση και κυκλοφορία εντύπων για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας πάνω στα προβλήματα των παιδιών με ειδικές ανάγκες.
Άρθρο 3
1.  
  Έδρα Έδρα του Ιδρύματος είναι ο Δήμος Αχαρνών του Νομού Αττικής
Άρθρο 4 "Πόροι"
1.  
  Πόροι του Ιδρύματος είναι: α) Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Αχαρνών. β) Τυχόν επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση Κρατικούς και Διεθνείς Οργανισμούς, ή άλλους φορείς προς το Ίδρυμα ή προς το Δήμο Αχαρνών για το Ίδρυμα. γ) Εισπράξεις από το αντίτιμο πραγμάτων ή υπηρεσιών που παρέχει το Ίδρυμα. δ) πρόσοδοι από την περιουσία του. ε) κάθε είδους δωρεές, κληροδοσίες και κληρονομιές καθώς και κάθε άλλη εισφορά που αποσκοπεί στην πραγμάτωση των σκοπών του.
Άρθρο 5
1.  
  Περιουσία α) Έκταση 3.000 μ2 περίπου περιοχή Μπόσχιζα, Ο.Τ. Κ1 2287 και 2288 που εκχωρείται από το Δήμο Αχαρνών. β) Κτιριακές εγκαταστάσεις που θα ανεγερθούν από το Σωματείο Κοινωνικής Μέριμνας «ΑΡΩΓΗ» για την επίτευξη του σκοπού του Ιδρύματος. γ) Ο απαραίτητος εξοπλισμός και όλα τα υλικά που απαιτούνται για την λειτουργία των ανωτέρω εγκαταστάσεων, που θα αγοραστούν από το Σωματείο Κοινωνικής Μέριμνας «ΑΡΩΓΗ».
Άρθρο 6
1.  
  Διοίκηση α) Το ίδρυμα διοικείται από διοικητικό συμβούλιο που απαρτίζεται από τον δήμαρχο ή τον αντιδήμαρχο που ορίζει ο δήμαρχος, ως πρόεδρο και εννέα (9) μέλη που εκλέγονται από το δημοτικό συμβούλιο. Από τα μέλη αυτά είναι: ένα (1) τουλάχιστον είναι δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Αχαρνών, ένα (1) τουλάχιστον πρόσωπο που έχει ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση και ειδικές γνώσεις σχετικές με το σκοπό του Ιδρύματος, ένα (1) τουλάχιστον πρόσωπο από αυτά που προτείνονται από το Σωματείο Κοινωνικής Μέριμνας «ΑΡΩΓΗ».Το μέλος αυτό διορίζεται σύμφωνα με τη συστατική πράξη και τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 86 παρ. 6 και 99 του Α.Ν. 2039/1939, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, ύστερα από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εθνικών Κληροδοτημάτων. Η διαδικασία ακολουθείται και σε περίπτωση αποποίησης, παραίτησης, έκπτωσης ανικανότητας, θανάτου και αντικατάστασης για οποιοδήποτε νόμιμο λόγο του μέλους αυτού για πλήρωση της κενής θέσης. ένα (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Ίδρυμα. β) Ένα εκ των τριών μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ιδρύματος μαζί με το αντίστοιχο αναπληρωματικό είναι από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος που έχουν προταθεί από το Σωματείο Κοινωνικής Μέριμνας «ΑΡΩΓΗ». Στον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας - Πρόνοιας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 190 έως 202 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Π.Δ.410/1995,ΦΕΚ Α~ 231/1995).
 • Την 216/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας - Πρόνοιας,
 • Τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 1 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α~ 137/1985), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 373/1995 «Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α~ 137/1985), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α~ 154/1992) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 εδαφ.Α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α~ 38/1997).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α~ 247/1995).
 • Την ΔΙΔΚ/Φ1/2/22875/31.10.2001 (ΦΕΚ 1480/Β~/ 31.10.2001 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».
 • Την 3418/8.7.2002 (ΦΕΚ 861/Β~/9.7.2002) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας Πρόνοιας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας Πρόνοιας Έκτορα Νασιώκα, Ελπίδα Τσουρή και Δημήτριο Θάνο».
 • Το άρθρο 6 της αριθμ.1100383/1330/Α0006/31.10.2001 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών» (ΦΕΚ 1485/Β~/31.10.2001).
 • Την 630/2000 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμό του Δήμου Αχαρνών ύψους 29.347,03 ΕΥΡΩ για το τρέχον έτος και για την οποία έχει εγγραφεί ανάλογη πίστωση στον προϋπολογισμό του δήμου στον κωδικό Κ.Α.212.3 .Για τα επόμενα πέντε έτη η πίστωση που θα εγγραφεί στους αντίστοιχους κωδικούς των προϋπολογισμών των ετών αυτών είναι 88.041,09 ΕΥΡΩ κατ έτος.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/1100383/1330/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1100383_1330_Α0006 2001
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/ΔΙΔΚ/Φ1/2/22875( (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/ΔΙΔΚ_Φ1_2_22875( 2001
ΑΠΟΦΑΣΗ 2002/3418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/3418 2002
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1939/2039 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1939/2039 1939
Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 1995/373 1995
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1995/410 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/410 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία