ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/221

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-07-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-07-18

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-07-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

΄Οργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τη «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΔΕΠΟΣ Α.Ε.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Αρμόδια ΄Οργανα"
1.  
  Αρμόδιοι για τη λήψη αποφάσεων κατά τις διατάξεις του νόμου 1418/1984 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως κάθε φορά ισχύει, και των προεδρικών διαταγμάτων τα οποία εκδίδονται σε εκτέλεσή του, για τα έργα που εκτελούνται από τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΔΕΠΟΣ Α.Ε.) είναι ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ΄Εργων, το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή η Διεύθυνση ΄Εργων της ΔΕΠΟΣ Α.Ε. ή τα εξουσιοδοτημένα όργανα σύμφωνα με τις οργανωτικές διατάξεις της ΔΕΠΟΣ Α.Ε. και όπως ειδικότερα ορίζονται στα επόμενα άρθρα.
Άρθρο 2 "Διευθύνουσα Υπηρεσία - Προϊσταμένη Αρχή"
1.  
  Τα αρμόδια όργανα στα οποία αναφέρεται το προηγούμενο άρθρο είναι ειδικότερα: α) «Διευθύνουσα Υπηρεσία» ή «Επιβλέπουσα Υπηρεσία» είναι η αρμόδια Διεύθυνση ΄Εργων, όπως αυτή προβλέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες οργανωτικές διατάξεις της ΔΕΠΟΣ Α.Ε. β) «Προϊσταμένη Αρχή» ή «Εποπτεύουσα Αρχή» είναι το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Διευθύνων Σύμβουλος σύμφωνα με τις ισχύουσες οργανωτικές διατάξεις της ΔΕΠΟΣ Α.Ε.
Άρθρο 3 "Τεχνικό Συμβούλιο"
1.  
  Το Τεχνικό Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΟΣ Α.Ε. και αποτελείται από:.
 1. Τον Διευθυντή της Διεύθυνσης ΄Εργων της ΔΕΠΟΣ Α.Ε. ως Πρόεδρο νομίμως αναπληρούμενο από τον Τμηματάρχη του Τμήματος Κατασκευών.
 2. Τον Τμηματάρχη Μελετών ή Κατασκευών της Δ/νσης ΄Εργων κατά περίπτωση και ανάλογα με το εξεταζόμενο θέμα αναπληρούμενο από τον νόμιμο αναπληρωτή του
 3. Έναν τεχνικό υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ΄Εργων κατηγορίας ΠΕ βαθμού Α ή Β που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ΄Εργων
 4. Έναν εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ
 5. Τον Προϊστάμενο της Νομικής Υπηρεσίας της ΔΕΠΟΣ Α.Ε που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την απόφαση συγκρότησης.
2.  
  Καθήκοντα Γραμματέα εκτελεί υπάλληλος της ΔΕΠΟΣ Α.Ε. που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την ίδια απόφαση συγκρότησης του Συμβουλίου.
3.  
  Τα θέματα εισηγείται στο Συμβούλιο ο παριστάμενος Τμηματάρχης της Διεύθυνσης ΄Εργων (Μελετών ή Κατασκευών) ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ανάλογα με το εξεταζόμενο θέμα
4.  
  Το Τεχνικό Συμβούλιο είναι σε απαρτία όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του και δύο από τα μέλη του
5.  
  Οι αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
6.  
  Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις οποιονδήποτε υπάλληλο ή ιδιώτη για παροχή πληροφορίας ή γνώμης σχετικά με τα θέματα που συζητούνται στο Συμβούλιο
7.  
  Το Τεχνικό Συμβούλιο παρέχει τη γνώμη του για τα θέματα που ορίζει ο Ν. 1418/1984, όπως κάθε φορά ισχύει, και τα εκτελεστικά του διατάγματαγματα, καθώς επίσης και για κάθε θέμα που παραπέμπει σ΄αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο ή το όργανο που είναι αρμόδιο να αποφασίζει σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.
8.  
  Η θητεία του Τεχνικού Συμβουλίου είναι διετής
Άρθρο 4
1.  
  Παρεκκλίσεις ΄Οπου επιτρέπονται παρεκκλίσεις από τις κείμενες διατάξεις για τη μελέτη και κατασκευή των έργων της ΔΕΠΟΣ Α.Ε. εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου.
Άρθρο 5 "Διεθνείς Διαγωνισμοί"
1.  
  Η διακήρυξη και διεξαγωγή διεθνών διαγωνισμών για έργα που αφορά το παρόν διάταγμα εγκρίνονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ΄Εργων μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου
Άρθρο 6 "Αιτήσεις Θεραπείας"
1.  
  Στις αιτήσεις θεραπείας που ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του νόμου 1418/1984, όπως κάθε φορά ισχύει, αποφασίζει ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ΄Εργων μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων ΄Εργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ΄Εργων
Άρθρο 7 "Τελικές Διατάξεις"
1.  
  Τα θέματα που δεν ρυθμίζονται ειδικά με τις διατάξεις του παρόντος, διέπονται από το Ν. 1418/1984, όπως κάθε φορά ισχύει, τα προεδρικά διατάγματα και τις κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του.
Άρθρο 8 "΄Εναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οπότε και καταργείται το Π.Δ. 216/1987 (Α΄97). Στην Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ΄Εργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Της παρ. 3 του άρθρου 19 του Ν. 1418/1984 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Α΄23).
 • Του Π.Δ. 158/1997 «Μετατροπή της Δημόσιας Επιχείρησης Πολεοδομίας και Στέγασης ΔΕΠΟΣ σε Ανώνυμη Εταιρεία και έγκριση του Καταστατικού λειτουργίας αυτής» (Α΄134).
 • Του Π.Δ. 811/1980 περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και διαμορφώσεως σε ενιαίο κείμενο της περί ΔΕΠΟΣ υφισταμένης νομοθεσίας όπως ισχύει (Α΄198).
 • Της 50298/2418/8.5.2002 απόφασης της Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ με την οποία εγκρίθηκε ο κανονισμός εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας της ΔΕΠΟΣ Α.Ε.(Β΄619).
 • Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά ΄Οργανα» (Α΄137) ,όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄154) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2 εδ.α΄του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (Α΄38).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος της ΔΕΠΟΣ Α.Ε.
 • Την 200/2003 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση της Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ΄Εργων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2002/50298/2418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/50298_2418 2002
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/811 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/811 1980
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/216 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/216 1987
Μετατροπή της Δημόσιας Επιχείρησης Πολεοδομίας και Στέγασης (ΔΕΠΟΣ) σε Ανώνυμη Εταιρεία και έγκριση του Καταστατικού αυτής. 1997/158 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία