ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/222

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-07-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-07-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-07-14

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

΄Οργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από την ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ του ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Κ.Ε.Δ. Α.Ε.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "΄Αρμόδια όργανα"
1.  
  Αρμόδια για τη λήψη αποφάσεων κατά τις διατάξεις του Ν. 1418/1984 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως κάθε φορά ισχύει και των Προεδρικών Διαταγμάτων τα οποία εκδίδονται σε εκτέλεσή του, για τα έργα που εκτελούνται από την ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ του ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Κ.Ε.Δ. Α.Ε) είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Διευθύνων Σύμβουλος , ο Προϊστάμενος της Γ΄ Διεύθυνσης ΄Εργων ή τα εξουσιοδοτημένα όργανα σύμφωνα με τις οργανωτικές διατάξεις της ΚΕΔ ΑΕ και όπως ειδικότερα ορίζεται στα επόμενα άρθρα.
Άρθρο 2 "Ορισμοί"
1.  
  Τα αρμόδια όργανα στα οποία αναφέρεται το προηγούμενο άρθρο είναι ειδικότερα: α) «Διευθύνουσα Υπηρεσία» ή «Επιβλέπουσα Υπηρεσία» είναι η Γ΄ Διεύθυνση ΄Εργων της Κ.Ε.Δ Α.Ε β) «Προϊσταμένη Αρχή» ή «Εποπτεύουσα Αρχή» είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε.Δ. ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο αρμόδιος Διευθυντής ανάλογα με το ύψος της προϋπολογιζομένης δαπάνης, σύμφωνα με τις οργανωτικές διατάξεις της Κ.Ε.Δ. ή τις αποφάσεις του Δοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) για εκχώρηση αρμοδιοτήτων.
Άρθρο 3 "Τεχνικό Συμβούλιο"
1.  
  Το Τεχνικό Συμβούλιο συγκροτείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε.Δ. Α.Ε και αποτελείται από:.
 1. Ένα τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ. ως Πρόεδρο αναπληρούμενο από το Διευθύνοντα Σύμβουλο.
 2. Ένα τεχνικό υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων ΄Εργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος,Χωροταξίας και Δημοσίων ΄Εργων, κατηγορίας ΠΕ βαθμού Α΄ που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Περιβάλλοντος,Χωροταξίας και Δημοσίων ΄Εργων
 3. ΄Έναν εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τη Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε.
 4. Το Διευθυντή των Νομικών Υπηρεσιών με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Συμβάσεων Τεχνικών ΄Εργων των Νομικών Υπηρεσιών της Κ.Ε.Δ. Α.Ε.
 5. Τον Διευθυντή της Γ΄Διεύθυνσης ΄Εργων της ΚΕΔ ΑΕμε αναπληρωτή που ορίζεται από το Οργανόγραμμα Διοικήσεως των Υπηρεσιών της ΚΕΔ ΑΕ και με απόφαση του ΔΣ εφόσον δεν έχει γίνει ο ορισμός
2.  
  Καθήκοντα Γραμματέα του Τεχνικού Συμβουλίου εκτελεί υπάλληλος της Κ.Ε.Δ. ΑΕ οιασδήποτε κατηγορίας, κλάδου και βαθμού που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την ίδια απόφαση συγκρότησης του Συμβουλίου. 3.Τα θέματα εισηγείται ο αρμόδιος τεχνικός υπάλληλος ανάλογα με το συζητούμενο θέμα ο οποίος συμμετέχει χωρίς ψήφο.
4.  
  Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις οποιονδήποτε υπάλληλο ή ιδιώτη για παροχή συμπληρωματικών επί των εισηγήσεων πληροφοριών ή γνώμης σχετικά με τα θέματα που συζητούνται στο Συμβούλιο
5.  
  Το Τεχνικό Συμβούλιο είναι σε απαρτία όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του και τρία από τα μέλη του. 6.Οι αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
7.  
  Όταν συζητούνται θέματα για την επιλογή του συστήματος προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή συμμετέχει με ψήφο ένας εκπρόσωπος των εργοληπτικών οργανώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Π.Δ. 609/85.
8.  
  Το Τεχνικό Συμβούλιο παρέχει τη γνώμη για τα θέματα που ορίζει ο Ν. 1418/1984 και τα εκτελεστικά αυτού διατάγματα καθώς επίσης και για κάθε θέμα που παραπέμπει σ΄αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔ Α.Ε ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Διευθυντής της Γ΄Δ/νσης Έργων. Επίσης οι ανωτέρω μπορούν, ενδεικτικά, να παραπέμπουν στο Τεχνικό Συμβούλιο για παροχή γνώμης θέματα ή ερωτήματα επί τεχνικών όρων σχεδίων συμβάσεων αγορών κτιρίων υπό κατασκευή ή μετασκευή για στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή,ή κοστολόγησης πρόσθετων εργασιών για τις ανωτέρω συμβάσεις ως και της απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης έργων ή εκπόνησης μελετών.
9.  
  Η θητεία των μελών του Τεχνικού Συμβουλίου ορίζεται διετής
10.  
  Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που ισχύουν για το Συμβούλιο Δημοσίων ΄Εργων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων ΄Εργων (ΓΓΔΕ) του ΥΠΕΧΩΔΕ καθώς και οι σχετικές με τα συλλογικά όργανα γενικές διατάξεις του Ν. 2690/1999 (Α΄45).
Άρθρο 4 "Παρεκκλίσεις-Πρότυπα συμβατικά τεύχη"
1.  
  Όπου επιτρέπονται παρεκκλίσεις από τις κείμενες διατάξεις για τη μελέτη και κατασκευή έργων της ΚΕΔ ΑΕ, οι παρεκκλίσεις αυτές εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου
2.  
  Πρότυπα συμβατικά τεύχη που δεν καλύπτονται από αντίστοιχα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων ΄Εργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος ,Χωροταξίας και Δημοσίων ΄Εργων εγκρίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων ΄Εργων και εποπτεύοντος την ΚΕΔ ΑΕ Υπουργού ή Υφυπουργού Οικονομίας Οικονομικών μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου της ΚΕΔ ΑΕ
Άρθρο 5 "Διεθνείς διαγωνισμοί"
1.  
  Η διακήρυξη και διεξαγωγή διεθνών διαγωνισμών για έργα που αφορούν το παρόν Διάταγμα και εκτελούνται στην Ελλάδα εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔ ΑΕ μετά γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου
Άρθρο 6 "Αιτήσεις θεραπείας"
1.  
  Στις αιτήσεις θεραπείας του αναδόχου που ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 Ν.1418/1984, όπως κάθε φορά ισχύει, αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔ ΑΕ μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου αυτής.
2.  
  Οι αιτήσεις αυτές απευθύνονται στο Διοικητικό Συμβούλιο και επιδίδονται στην υπηρεσία που έχει εκδώσει την προσβαλλόμενη πράξη, χωρίς να απαιτείται κοινοποίηση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών ή στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ΄Εργων
Άρθρο 7 "Τελικές Διατάξεις"
1.  
  Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται και σε έργα άλλων φορέων που εκτελούνται από την ΚΕΔ ΑΕ
2.  
  Θέματα που δεν ρυθμίζονται ειδικά με τις διατάξεις του παρόντος διέπονται από το Ν. 1418/84 όπως κάθε φορά ισχύει και τα Προεδρικά Διατάγματα και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του. ΄Εναρξη ισχύος Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οπότε και καταργείται το Π.Δ. 151/1987 (Α΄ 80) Στην Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ΄Εργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 19 και της παρ. 3 του άρθρου 18 Ν. 1418/1984 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄23).
 • Τις διατάξεις του Ν. 973/1979 «περί συστάσεως Κτηματικής Εταιρίας του Δημοσίου» και ειδικότερα των άρθρων 1, 13 και 16 ως ισχύουν σήμερα μετά την προσαρμογή του Καταστατικού της ΚΕΔ στις διατάξεις του Ν. 2414/96 «Εκσυγχρονισμός των Δημοσίων επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις».
 • Τον υπηρεσιακό Κανονισμό της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου (Β~ 1302/9.10.2001).
 • Την 1100383/1330/Α0006 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών ( Β΄ 1485/31.10.2001).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά ΄Οργανα» (Α΄ 137) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2 εδ. α΄ του άρθρου 1 του Ν. 2469/97 (Α΄ 38).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της ΚΕΔ ΑΕ.
 • Την 161/2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας με πρόταση της Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ΄Εργων και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1979/973 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/973 1979
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις. 1996/2414 1996
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις. 1999/2690 1999
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/609 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/609 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/151 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/151 1987
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία