Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 14/2001 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄-12) και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Ά ρ θ ρ ο 1 Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ.14/2001. 1.Τα εδάφια α΄ και δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του Π.Δ.14/2001 (Α΄-12), αντικαθίστανται ως εξής:« 1)Οι Διευθύνσεις Εσωτερικών Υποθέσεων, Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας και Εγκληματολογικών Ερευνών από τον Αρχηγό. 2)Οι Υπηρεσίες Ασφάλειας Προέδρου της Δημοκρατίας, Βουλής των Ελλήνων και Προέδρου της Κυβερνήσεως, καθώς και η Υπηρεσία Εναέριων Μέσων Ελληνικής Αστυνομίας από το Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας». 2.Το εδάφιο γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του ιδίου Π.Δ., αντικαθίσταται ως εξής:« 1)Τη διερεύνηση του τόπου τέλεσης εγκλημάτων, την περισυλλογή και αξιοποίηση των ιχνών και πειστηρίων με τη χρησιμοποίηση σύγχρονου επιστημονικοτεχνικού εξοπλισμού και την εφαρμογή επιστημονικών και τεχνικών μεθόδων». 3.Οι παράγραφοι 2 έως και 12 του άρθρου 30 του ιδίου Π.Δ. αντικαθίστανται από τις επόμενες παραγράφους 2 έως και 23, ως εξής:« 2.Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών διαρθρώνεται στα εξής Τμήματα: 1)1ο Τμήμα Εσωτερικών Λειτουργιών. 2)2ο Τμήμα Δακτυλοσκοπίας. 3)3ο Τμήμα Εξερευνήσεων. 4)4ο Τμήμα Εργαστηρίων Πυροβόλων ΄Οπλων και Ιχνών Εργαλείων. 5)5ο Τμήμα Εργαστηρίων Δικαστικής Γραφολογίας και Πλαστότητας Εντύπων και Αξιών. 6)6ο Τμήμα Χημικών και Φυσικών Εξετάσεων. 7)7ο Τμήμα Ανάλυσης Βιολογικών Υλικών. 8)8ο Τμήμα Μεθοδικοτήτων - Φωτογραφικού. 9)9ο Τμήμα Καταδιωκτικών - Στατιστικής. 10)10ο Τμήμα Αρχείων. 3.Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Εσωτερικών Λειτουργιών είναι οι ακόλουθες: 1)Ο χειρισμός των θεμάτων προσωπικού και αλληλογραφίας. 2)Ο χειρισμός των θεμάτων τεχνικών μέσων, καθώς και της κανονικής κίνησης και διάθεσης οχημάτων και προσωπικού στα Τμήματα, ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες σε ημερήσια βάση ανάγκες τους. 3)Ο εφοδιασμός με όλα τα απαραίτητα μέσα, μηχανήματα και υλικά και η μέριμνα για την καλή λειτουργία και συντήρησή τους. 4)Η προμήθεια και διανομή των εφοδίων στο προσωπικό και στις Υπηρεσίες. 5)Η διαχείριση της παγίας προκαταβολής και η φροντίδα για τη μισθοδοσία του προσωπικού. 6)Η εξυπηρέτηση, η εποπτεία και ο έλεγχος των μερικών διαχειρίσεων των Υπηρεσιών που υπάγονται διοικητικά στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. 4.Στο Τμήμα της προηγουμένης παραγράφου λειτουργεί Γραφείο Διασφάλισης Ποιότητας και Γραφείο ΄Ερευνας και Ανάπτυξης, για όλα τα Τμήματα της Διεύθυνσης. Τα Γραφεία αυτά έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 1)Το Γραφείο Διασφάλισης Ποιότητας είναι αρμόδιο για τη μελέτη, σχεδιασμό, δημιουργία προγραμμάτων και διαδικασιών εφαρμογής, από τα καθύλην αρμόδια Τμήματα και επιμέρους Εργαστήρια, του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και τη χορήγηση σ αυτά πιστοποιητικών συμμόρφωσης συστήματος ποιότητας, την κατάρτιση προγραμμάτων εκπαίδευσης και επαγγελματικής επιμόρφωσης του προσωπικού, τη συμμετοχή του σε συνέδρια, σεμινάρια, ερευνητικά προγράμματα, καθώς και για την εφαρμογή του προγράμματος υγιεινής και ασφάλειάς του. Επίσης, είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της ποιότητας και αξιοπιστίας του χρησιμοποιούμενου τεχνολογικού εξοπλισμού και την τήρηση του μητρώου συσκευών και εργαλείων. 2)Το Γραφείο ΄Ερευνας και Ανάπτυξης είναι αρμόδιο για τη διεξαγωγή ερευνών και πειραμάτων, με σκοπό τη βελτίωση των επιστημονικοτεχνικών μεθόδων και διαδικασιών εξέτασης των πειστηρίων, σε συνεργασία με τα καθύλην αρμόδια Τμήματα, την παρακολούθηση των νέων εξελίξεων στον τομέα της εγκληματολογίας, την εκπόνηση μελετών και υποβολή προτάσεων λήψης μέτρων πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας, καθώς και για τον προγραμματισμό και τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών του προς προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού, σε συνεργασία με τα καθύλη αρμόδια Τμήματα. 5.Το Τμήμα Δακτυλοσκοπίας έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 39 εδάφιο β΄ έως και θ΄, 40, 41, 42, 43 και 44 του Π.Δ.342/1977 (Α΄- 109) και επιπλέον : 1)Βεβαιώνει την ταυτότητα παντός ατόμου, ζώντος ή θανόντος, με βάση τα δακτυλικά αποτυπώματα των χεριών του και τη συνδρομή του Αυτόματου Συστήματος Αναγνώρισης Δακτυλικών Αποτυπωμάτων (ΑΣΑΔΑ) ή άλλου σύγχρονου τεχνικοεπιστημονικού μέσου. 2)Εξακριβώνει και βεβαιώνει, στα πλαίσια λειτουργίας του ΕURΟDΑC, σύμφωνα με τη Σύμβαση του Δουβλίνου της 15ης Ιουνίου 1990, που κυρώθηκε με τον Ν. 1996/1991 (Α΄- 196), την ταυτότητα των αλλοδαπών που αιτούνται πολιτικό άσυλο ή συλλαμβάνονται κατά την παράνομη διάβαση των συνόρων της Χώρας ή βρίσκονται παράνομα στη Χώρα. 6.Το Τμήμα Εξερευνήσεων έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 60 έως και 63 του Π.Δ.342/1977 (Α΄- 109) και επιπλέον: 1)Διαπιστώνει δακτυλοσκοπικώς την ταυτότητα των δραστών εγκληματικών πράξεων με τη συνδρομή του Αυτόματου Συστήματος Αναγνώρισης Δακτυλικών Αποτυπωμάτων (ΑΣΑΔΑ) ή άλλου σύγχρονου τεχνικοεπιστημονικού μέσου. 2)Παρέχει συνδρομή στις διωκτικές αρχές και διερευνά τους χώρους τελέσεως εγκλημάτων ή συμβάντων αστυνομικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τις διεθνώς παραδεκτές επιστημονικές και τεχνικές μεθόδους, με το αστυνομικό προσωπικό που υπηρετεί σ αυτό και το οποίο υποβάλλει σχετική αναφορά. 7.Το Τμήμα Εργαστηρίων Πυροβόλων ΄Οπλων και Ιχνών Εργαλείων επιλαμβάνεται και εξετάζει, κατόπιν αιτήματος των διωκτικών αρχών, τα πάσης φύσεως ίχνη και πειστήρια που προέρχονται από εγκληματικές πράξεις ή συμβάντα αστυνομικού ενδιαφέροντος, προκειμένου με την επιστημονικοτεχνική αξιοποίηση αυτών να παρασχεθεί η μέγιστη δυνατή βοήθεια σ αυτές, για την εξιχνίαση των προς διερεύνηση υποθέσεων. Για τις διενεργούμενες εξετάσεις συντάσσονται εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης από τους υπηρετούντες σ αυτό ειδικούς πραγματογνώμονες. - Το Τμήμα αυτό περιλαμβάνει τα ακόλουθα Εργαστήρια: 1)Εργαστήριο Τεχνολογίας ΄Οπλων και Πυρομαχικών - Εξέτασης Σκηνής Εγκλήματος - Βλητικής. Το Εργαστήριο αυτό δραστηριοποιείται στους εξής τομείς: (1) Ενεργεί εξετάσεις και έρευνες για την διαπίστωση της υπαγωγής ή μη αποστελλομένων - υποβαλλομένων αντικειμένων και πειστηρίων, στην ισχύουσα νομοθεσία περί όπλων, πυρομαχικών και συναφών ειδών. (2) Ανασυνθέτει σκηνές εγκλημάτων, όπου χρησιμοποιήθηκαν πυροβόλα όπλα, σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία και πειστήρια. (3) Εξετάζει τις ενδείξεις σε πυροβόλα και λοιπά όπλα, καθώς και συναφή είδη και πραγματοποιεί την επανεμφάνιση (RΕSΤΟRΑΤΙΟΝ) των ενδείξεων που απαλείφθηκαν ή παραποιήθηκαν (όπως αριθμού σειράς παραγωγής) σε αυτά. (4) Ενεργεί δοκιμαστικές βολές όπλων και πυρομαχικών, προς διαπίστωση της κατάστασής τους και τη λήψη δειγματικών καλύκων και βολίδων για συγκριτικές εξετάσεις, καθώς και άλλες απαραίτητες εξετάσεις, με τη βοήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού. (5) Καταρτίζει, συντηρεί και εμπλουτίζει αρχεία και συλλογές όπλων, πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών, εκρηκτικών μηχανισμών και ανταλλακτικών, συστατικών μερών, εξαρτημάτων και παρελκομένων αυτών, ως και άλλων ειδών και υλικών υπαγομένων στην ισχύουσα νομοθεσία περί όπλων, πυρομαχικών και συναφών ειδών, για συγκριτικούς, πειραματικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς. (6) Ευθύνεται για τη λειτουργία, διαχείριση και συντήρηση της αίθουσας δοκιμών πυροβόλων όπλων (βλητικού σταθμού)του Τμήματος και του εξοπλισμού αυτής. 2)Εργαστήριο Συγκριτικών Εξετάσεων Ιχνών Πυροβόλων ΄Οπλων (Καλύκων και Βολίδων). Το Εργαστήριο αυτό δραστηριοποιείται στους εξής τομείς: (1) Ενεργεί συγκριτικές εξετάσεις των πάσης φύσεως ιχνών πυροβόλων, και λοιπών όπλων, σε κάλυκες, βολίδες και συναφή πειστήρια, με τη χρήση των απαραιτήτων συστημάτων, συσκευών και οργάνων, για τον προσδιορισμό του χρησιμοποιηθέντος όπλου και την εξιχνίαση τελεσθέντων εγκλημάτων. (2) Προσδιορίζει, με βάση τα ανευρεθέντα πειστήρια (όπως κάλυκες, βολίδες) και τα επ αυτών χαρακτηριστικά και ίχνη, τον τύπο του χρησιμοποιηθέντος όπλου. (3) Καταρτίζει, συντηρεί και εμπλουτίζει αρχεία και συλλογές δειγματικών καλύκων και βολίδων όπλων , καθώς και εθνικό αρχείο πειστηρίων καλύκων και βολίδων εκκρεμών (μη συνδεθέντων εργαστηριακά - συγκριτικά) υποθέσεων, για συγκριτικούς, πειραματικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς. (4) Ευθύνεται για την λειτουργία, διαχείριση και συντήρηση του Αυτόματου Συστήματος Συγκριτικής Εξέτασης Ιχνών Καλύκων και Βολίδων (Αυτομάτου Συστήματος ΙΒΙS), καθώς και του Δικτύου των Περιφερειακών Σταθμών και Κινητών Μονάδων αυτού. 3)Εργαστήριο Εξέτασης Ιχνών Εργαλείων. Το Εργαστήριο αυτό δραστηριοποιείται στους εξής τομείς: (1) Ενεργεί εξετάσεις, εν γένει, εργαλείων και συστατικών μερών αυτών, καθώς και συγκριτικές εξετάσεις ιχνών εργαλείων σε πάσης φύσεως επιφάνειες και αντικείμενα, με τη βοήθεια των απαραίτητων συσκευών, υλικών και οργάνων, για τον προσδιορισμό του χρησιμοποιηθέντος εργαλείου και την εξιχνίαση τελεσθέντων εγκλημάτων. (2) Καταρτίζει, συντηρεί και εμπλουτίζει αρχεία και συλλογές εργαλείων και ιχνών αυτών, εκμαγείων ιχνών εργαλείων και εντυπωμάτων για συγκριτικούς, πειραματικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς. 4)Εργαστήριο Επανεμφάνισης Αριθμών Πλαισίου - Κινητήρα Οχημάτων. Το Εργαστήριο αυτό δραστηριοποιείται στους εξής τομείς: (1) Εξετάζει ύποπτα οχήματα, με σκοπό τον έλεγχο των στοιχείων αναγνώρισης της ταυτότητας αυτών (όπως πινακίδιο του εργοστασίου κατασκευής, στοιχεία-αριθμό πλαισίου, στοιχεία-αριθμό κινητήρα). (2) Πραγματοποιεί την επανεμφάνιση (RΕSΤΟRΑΤΙΟΝ) απαλειφθέντων ή παραποιηθέντων στοιχείων αναγνώρισης της ταυτότητας οχημάτων στο Εργαστήριο ή άλλο κατάλληλο χώρο, με τη χρήση των απαραίτητων μεθόδων, συστημάτων, συσκευών και οργάνων. (3) Καταρτίζει, συντηρεί και εμπλουτίζει αρχεία και συλλογές τεχνικών στοιχείων οχημάτων, πινακιδίων εργοστασίων κατασκευής οχημάτων, τμημάτων οχημάτων με στοιχεία αναγνώρισης, εργαλείων εντύπωσης στοιχείων αναγνώρισης, για συγκριτικούς, πειραματικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς. 5)Εργαστήριο Εξέτασης Κλειδιών. Το Εργαστήριο αυτό δραστηριοποιείται στους εξής τομείς: (1) Ενεργεί εξετάσεις πάσης φύσεως κλειδιών και κλειδαριών οικιών, οχημάτων, διακοπτών εκκίνησης οχημάτων και συστατικών μερών αυτών με τη χρήση των απαραίτητων συστημάτων, συσκευών και οργάνων. (2) Προσδιορίζει στοιχεία προέλευσης κλειδιών, κλειδαριών, συστατικών μερών αυτών, καθώς και συναφών αντικειμένων - πειστηρίων και εργαλείων, με σκοπό τη διαπίστωση προέλευσης, τον τρόπο διακίνησης αυτών και τη σχέση τους με τελεσθέντα εγκλήματα. (3) Καταρτίζει, συντηρεί και εμπλουτίζει αρχεία και συλλογές κλειδιών, κλειδαριών και συναφών ειδών για συγκριτικούς, πειραματικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς. - Στο ως άνω Τμήμα λειτουργεί Γραφείο Αλληλογραφίας - Πειστηρίων, το οποίο είναι αρμόδιο για την εξασφάλιση της γραμματειακής εξυπηρέτησης του Τμήματος, την τήρηση του αρχείου και των προβλεπομένων υπηρεσιακών βιβλίων, καθώς και για την παραλαβή, γενική σήμανση και ασφαλή διακίνηση των αποστελλομένων προς εξέταση πειστηρίων. 8.Το Τμήμα Εργαστηρίων Δικαστικής Γραφολογίας και Πλαστότητας Εντύπων και Αξιών επιλαμβάνεται και εξετάζει, κατόπιν αιτήματος των διωκτικών αρχών, πάσης φύσεως ίχνη και πειστήρια που προέρχονται από εγκληματικές πράξεις ή συμβάντα αστυνομικού ενδιαφέροντος, προκειμένου με την επιστημονικοτεχνική αξιοποίηση αυτών να παρασχεθεί η μέγιστη δυνατή βοήθεια σ αυτές, για την εξιχνίαση των διερευνωμένων υποθέσεων. - Για τις διενεργούμενες εξετάσεις συντάσσονται εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης από τους υπηρετούντες στο Τμήμα ειδικούς πραγματογνώμονες. - Το Τμήμα αυτό περιλαμβάνει τα ακόλουθα εργαστήρια: 1)Εργαστήριο Δικαστικής Γραφολογίας Δραστηριοποιείται σε τρεις τομείς, έκαστος των οποίων επιλαμβάνεται εργαστηριακών εξετάσεων, ως ακολούθως: (1) Τομέας Εξέτασης Εγγράφων και Γραφής 1)Ενεργεί γραφολογικές εξετάσεις και συγκρίσεις χειρόγραφης γραφής και υπογραφών, σημείων και συμβόλων επί πάσης φύσεως εγγράφων. 3)Ενεργεί γραφολογικές εξετάσεις και συγκρίσεις μηχανικής και εντυπωματικής γραφής, προερχομένης από μηχανήματα ή συσκευές γραφής πάσης φύσεως, προς εξακρίβωση της ταυτότητάς της. 4)Ενεργεί γραφολογικές εξετάσεις και εμφανίσεις αόρατης-λανθάνουσας γραφής. 5)Ενεργεί γλωσσολογικές αναλύσεις κειμένων, με σκοπό τον προσδιορισμό του τρόπου γραφής του συντάκτη του προς εξέταση κειμένου. 6)Ενεργεί ειδικές εξετάσεις μέσων, υλικών γραφής (μελανών) και υποστρωμάτων (χάρτου) με σκοπό την ανάλυση, ταυτοποίηση ή διαφοροποίηση αυτών, αλλά και τη διαπίστωση της ηλικίας του εγγράφου. 7)Ενεργεί εξετάσεις προς διαπίστωση και εμφάνιση τυχόν υπαρχουσών αλλοιώσεων, νοθεύσεων γραφής επί πάσης φύσεως εγγράφων, καθώς και εξετάσεις και συγκρίσεις ολικώς ή μερικώς κατεστραμμένων εγγράφων. 8)Τηρεί αρχείο διενεργούμενων εργαστηριακών εξετάσεων, συλλογές πειστηρίων εγγράφων, καθώς και δειγματικών γραφών, υπογραφών, προερχομένων από όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα μέσα και υλικά γραφής, προς υποβοήθηση των συγκριτικών εν γένει εξετάσεων. (2) Τομέας Εξέτασης Ψηφιακών Πειστηρίων 1)Ενεργεί εξετάσεις, αναγνώσεις και συγκρίσεις ψηφιακών δεδομένων ή αρχείων ευρισκομένων σε ψηφιακούς χώρους Η/Υ ή σε περιφερειακά αυτών συστήματα. 3)Ενεργεί εξετάσεις περί της γνησιότητας ψηφιακού υλικού-λογισμικού. 4)Ενεργεί εξετάσεις επί κινητών τηλεφώνων ή άλλων ηλεκτρονικών συσκευών, οι οποίες περιέχουν ή αποθηκεύουν ψηφιακά δεδομένα. 5)Ενεργεί εξετάσεις και αναγνώσεις δεδομένων επί μαγνητικών ταινιών πιστωτικών ή άλλων καρτών, καθώς και εξετάσεις επί άλλων σύγχρονων μέσων ψηφιακής αποθήκευσης δεδομένων σε ηλεκτρονικό κύκλωμα ή άλλης μορφής ψηφιακό χώρο. 6)Παρέχει τεχνική συνδρομή σε διαδικασίες κατάσχεσης, μεταφοράς, αποθήκευσης και αποστολής των ψηφιακών πειστηρίων, που σχετίζονται με εγκληματική δραστηριότητα. 7)Τηρεί αρχείο διενεργούμενων εργαστηριακών εξετάσεων, καθώς και συλλογές ψηφιακών πειστηρίων, λογισμικών και συσκευών ψηφιακής αποθήκευσης, προς υποβοήθηση των συγκριτικών εν γένει εξετάσεων. (3) Τομέας Εξέτασης Φωνής και ΄Ηχου. 1)Ενεργεί φωνητικές, γλωσσολογικές, εργαστηριακές και συγκριτικές εξετάσεις και αναλύσεις φωνών και λοιπών ηχητικών καταγραφών, με σκοπό τον προσδιορισμό του ομιλούντος ή της πηγής προέλευσης των ήχων. 3)Ενεργεί βελτιώσεις - αποθορυβοποιήσεις ηχογραφήσεων με σκοπό την κατανόηση των διαλαμβανομένων εντός αυτών ηχογραφημένων συνομιλιών ή άλλων ήχων. 4)Ενεργεί απομαγνητοφωνήσεις ηχογραφήσεων που σχετίζονται με εγκληματική δραστηριότητα και ελέγχει τη λειτουργικότητα κατασχεθέντων μέσων ηχογράφησης. 5)Ενεργεί εξετάσεις και συγκρίσεις αναλογικής ή ψηφιακής ηχογραφημένης φωνής ή ήχου επί μαγνητοταινιών, προς διαπίστωση της γνησιότητας του υλικού φορέα της και του μέσου εγγραφής, καθώς και τη διαπίστωση αλλοίωσης, επέμβασης, συρραφής ή ασυμβατότητας. 6)Παρέχει τεχνική συνδρομή σε διαδικασίες αναγνώρισης ομιλητή από αυτήκοο μάρτυρα, καθώς και στη λήψη δειγμάτων φωνής και ήχου, με σκοπό τη συγκριτική τους εξέταση. 7)Τηρεί αρχείο διενεργούμενων εργαστηριακών εξετάσεων, συλλογές πειστηρίων φωνής και ήχου, καθώς και ανάλογων συσκευών εγγραφής, προς υποβοήθηση των συγκριτικών εν γένει εξετάσεων. 3)Εργαστήριο Διερεύνησης Παραχάραξης - Κιβδηλείας και Πλαστότητας Εντύπων και Αξιών Δραστηριοποιείται σε τρεις τομείς, έκαστος των οποίων επιλαμβάνεται εργαστηριακών εξετάσεων, κατόπιν αιτήματος Δημοσίων Αρχών, ως ακολούθως: (1) Τομέας Εξέτασης Εντύπων Ασφαλείας. 1)Εξετάζει τα πάσης φύσεως έντυπα ασφαλείας προς εξακρίβωση της γνησιότητας ή μη αυτών, καθώς και τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για την πλαστογράφησή τους. 3)Τηρεί τις απαραίτητες συλλογές γνησίων και πλαστών εντύπων ασφαλείας, για σύγκριση με τα αμφισβητούμενα. (2) Τομέας Εξέτασης Χαρτονομισμάτων, Νομισμάτων και λοιπών Αξιών. 1)Εξετάζει τα αμφισβητούμενης γνησιότητας χαρτονομίσματα - κέρματα ΕΥΡΩ, τα εν ισχύει χαρτονομίσματα και κέρματα οιασδήποτε Χώρας, προς εξακρίβωση της γνησιότητας ή μη αυτών, καθώς και τα χρησιμοποιηθέντα για την παραχάραξη μέσα και μεθόδους. 3)Εξετάζει τις παντός είδους αμφισβητούμενης γνησιότητας αξίες (όπως επιταγές, ομόλογα, πιστωτικές κάρτες) προς διακρίβωση της γνησιότητας ή μη αυτών, καθώς και τα χρησιμοποιηθέντα για την παραχάραξη μέσα και μεθόδους. 4)Τηρεί τις απαραίτητες συλλογές γνησίων και παραχαραγμένων χαρτονομισμάτων, γνησίων και κιβδήλων κερμάτων και πάσης φύσεως Αξιών. (3) Τομέας Επιστημονικοτεχνικής Υποστήριξης των Ελέγχων Διαβατηρίων της Χώρας. Παρέχει τεχνική υποστήριξη στους ελέγχους Διαβατηρίων μέσω του συστήματος τηλεμετάδοσης εικόνας (ΡΗΟΤΟΡΗΟΝΕ) για την αναγνώριση των αμφισβητούμενης γνησιότητας ταξιδιωτικών εγγράφων και πάσης φύσεως εντύπων. - Στο ως άνω Τμήμα λειτουργεί Γραφείο Αλληλογραφίας - Πειστηρίων και έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου. 9.Το Τμήμα Χημικών και Φυσικών Εξετάσεων επιλαμβάνεται και εξετάζει, κατόπιν αιτήματος των διωκτικών αρχών, ίχνη και πειστήρια που προέρχονται από εγκληματικές πράξεις ή συμβάντα αστυνομικού ενδιαφέροντος, προκειμένου με την επιστημονικοτεχνική αξιοποίηση αυτών να παρασχεθεί η μέγιστη δυνατή βοήθεια σ αυτές, για την εξιχνίαση των προς διερεύνηση υποθέσεων. Για τις διενεργούμενες εξετάσεις συντάσσονται εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης από τους υπηρετούντες σ αυτό ειδικούς πραγματογνώμονες. - Το Τμήμα αυτό περιλαμβάνει τα ακόλουθα Εργαστήρια: 1)Εργαστήριο Προσδιορισμού Οινοπνεύματος, το οποίο ενεργεί αναλύσεις προσδιορισμού οινοπνεύματος στο αίμα. 2)Εργαστήριο Τοξικολογίας, το οποίο ενεργεί αναλύσεις τοξικών ουσιών. 3)Εργαστήριο Εντυπωμάτων, το οποίο ενεργεί συγκριτικές εξετάσεις εντυπωμάτων υποδημάτων και τροχών. 4)Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας, το οποίο ενεργεί εξετάσεις ανίχνευσης κατάλοιπων πυροβολισμού και ιχνοστοιχείων. 5)Εργαστήριο Ανάλυσης Αυτοσχέδιων Εκρηκτικών Εμπρηστικών Μηχανισμών, το οποίο ενεργεί σε περιπτώσεις εκρήξεων εξετάσεις, ανιχνεύσεις, ταυτοποιήσεις και προσδιορισμό εκρηκτικών υλών. 6)Εργαστήριο Εξέτασης Γυαλιών, Πλαστικών Υλών, Συνθετικών Υφάνσιμων Ινών και Χρωμάτων, το οποίο ενεργεί ανιχνεύσεις, εξετάσεις και συγκρίσεις γυαλιών, πλαστικών υλών, συνθετικών υφάνσιμων ινών και χρωμάτων. - Στο ως άνω Τμήμα λειτουργεί Γραφείο Αλληλογραφίας - Πειστηρίων, το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου. 10.Το Τμήμα Ανάλυσης Βιολογικών Υλικών επιλαμβάνεται, κατόπιν αιτήματος των αρμοδίων διωκτικών αρχών, και εξετάζει, αναλύει και συγκρίνει, με διεθνώς αποδεκτές επιστημονικοτεχνικές μεθόδους, ίχνη και πειστήρια βιολογικής φύσης που προέρχονται από εγκληματικές πράξεις ή συμβάντα αστυνομικού ενδιαφέροντος, προκειμένου με την επιστημονική εργαστηριακή εξιοποίηση αυτών να παρασχεθεί η μέγιστη δυνατή βοήθεια σ αυτές, για την εξιχνίαση των προς διερεύνηση υποθέσεων. - Το Τμήμα αυτό περιλαμβάνει τα ακόλουθα Εργαστήρια: 1)Εργαστήριο Ανάλυσης DΝΑ, το οποίο ενεργεί αναλύσεις πυρηνικού και μιτοχονδριακού Δεοξυριβονουκλεϊκού Οξέος που προέρχονται από βιολογικά υλικά και μεριμνά για την ασφαλή διατήρηση του γενετικού υλικού και των γενετικών αποτυπωμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 2472/1997 (Α΄- 50) και 2928/2001 (Α΄- 141). 2)Εργαστήριο Ανάλυσης Πρωτεϊνών, το οποίο ενεργεί αναλύσεις προσδιορισμού και ανίχνευσης πρωτεϊνών. 3)Εργαστήριο Τριχών και Υφάνσιμων Ινών, το οποίο ενεργεί μορφολογικές - συγκριτικές εξετάσεις τριχών και υφάνσιμων ινών ζωϊκής προέλευσης. - Στο ως άνω Τμήμα λειτουργεί Γραφείο Αλληλογραφίας - Πειστηρίων, το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου. 11.Το Τμήμα Μεθοδικοτήτων - Φωτογραφικού έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 45 έως και 47 και 80 του Π.Δ.342/1977 (Α΄- 109) και επιπλέον: 1)Παρακολουθεί τη δραστηριότητα, τις ροπές και τάσεις των εγκληματιών και κατατάσσει αυτούς σε γενικές και ειδικές κατηγορίες, ανάλογα με το είδος των εγκλημάτων, τη μέθοδο διάπραξης αυτών και τα σωματικά ή άλλα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των δραστών, φωτογραφίες των οποίων τηρεί σε ειδικές συλλογές (ΜΟDUS ΟΡΕRΑΝDΙ). 2)Τηρεί ψηφιακό αρχείο φωτογραφιών και στοιχείων των καθέξη και κατ επάγγελμα εγκληματιών, μέσω του Αυτόματου Συστήματος Αρχειοθέτησης - Αναζήτησης Φωτογραφιών (Ι.S.Ι.S.), δημιουργεί σκίτσα υπόπτων ή αναζητούμενων προσώπων και πραγματοποιεί συγκρίσεις φωτογραφιών. 3)Επεξεργάζεται ηλεκτρονικά, φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό από χώρους εγκληματικών πράξεων ή άλλων συμβάντων αστυνομικού ενδιαφέροντος και εκτυπώνει βελτιωμένες εικόνες προς χρήση των Δικαστικών ή λοιπών Διωκτικών Αρχών. 4)Χρησιμοποιεί κάθε σύγχρονο τεχνολογικό μέσο για την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση της αποστολής του και συντάσσει, κατόπιν αιτήματος Δημοσίων Αρχών, ειδικές τεχνικές εκθέσεις σχετικές με τις τεχνικές παραμέτρους των φωτογραφιών, του βιντεοληπτικού οπτικού υλικού και των ηλεκτρονικών - ψηφιακών εικόνων. - Στο Τμήμα αυτό λειτουργεί Γραφείο Αλληλογραφίας - Πειστηρίων, το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου. 12.Το Τμήμα Καταδιωκτικών - Στατιστικής έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 55 έως και 59 και 70 έως και 74 του Π.Δ. 342/1977 (Α΄- 109). Η εφαρμογή των διατάξεων αυτών υλοποιείται: 1)Με τη Μηχανογραφική εφαρμογή του Δελτίου Εγκληματολογικών Αναζητήσεων (ΔΕΑ), η οποία παρέχει τη δυνατότητα οn line καταχώρισης, διόρθωσης, διαγραφής και παροχής στατιστικών στοιχείων από όλες τις Αστυνομικές Διευθύνσεις της Χώρας, σχετικά με την κίνηση των διωκτικών εγγράφων. 2)Με τη Μηχανογράφηση των Αρχείων της Δ.Ε.Ε., η οποία περιλαμβάνει και πληροφορίες για το ποινικό παρελθόν των διαλαμβανομένων στα ευρετήριά της ατόμων. Η εφαρμογή αυτή θα λειτουργεί σε κεντρικό επίπεδο από τη Δ.Ε.Ε, με δυνατότητα καταχώρισης και εκμετάλλευσης αυτής, από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες της και τις Αστυνομικές Διευθύνσεις της Χώρας. 13.Το Τμήμα Αρχείων έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 75 έως και 79 του Π.Δ. 342/1977 (Α΄- 109). Η εφαρμογή των διατάξεων αυτών υλοποιείται με τη Μηχανογράφηση των Αρχείων της Δ.Ε.Ε. σε κεντρικό επίπεδο, η οποία περιλαμβάνει την καταχώριση πλήρων στοιχείων ταυτότητας των ατόμων που διαλαμβάνονται στα ευρετήρια, πληροφορίες για το ποινικό παρελθόν τους, καθώς και την ταξινόμηση με βάση τα δακτυλικά τους αποτυπώματα. Η ως άνω μηχανογραφική εφαρμογή των Αρχείων της Δ.Ε.Ε. μπορεί να λειτουργεί και σε περιφερειακό επίπεδο από τις υφιστάμενες Υπηρεσίες της και τις Αστυνομικές Διευθύνσεις της Χώρας. Η εκκαθάριση των Αρχείων γίνεται για τους λόγους που διαλαμβάνονται στο άρθρο 31 του Π.Δ. 342/1977 (Α΄- 109), με τη συμπλήρωση του 80ου έτους της ηλικίας του σημανθέντος. 14.Με έδρα τη Θεσσαλονίκη λειτουργεί Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βόρειας Ελλάδας (Υ.Ε.Ε.Β.Ε.), η οποία υπάγεται διοικητικά στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Η αποστολή και οι αρμοδιότητες της Υ.Ε.Ε.Β.Ε. καθορίζονται στο άρθρο 4 του Π.Δ. 342/1977 (Α΄- 109). Η τοπική της αρμοδιότητα εκτείνεται στην περιφέρεια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης και των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας. 15.Η Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βόρειας Ελλάδας (Υ.Ε.Ε.Β.Ε.) διαρθρώνεται εσωτερικά στα ακόλουθα Τμήματα: 1)Τμήμα Εσωτερικών Λειτουργιών. 2)Τμήμα Δακτυλοσκοπίας. 3)Τμήμα Εργαστηρίων. 4)Τμήμα Χημικών και Φυσικών Εξετάσεων. 5)Τμήμα Εξερευνήσεων. 6)Τμήμα Μεθοδικοτήτων - Φωτογραφικού. 7)Τμήμα Καταδιωκτικών - Στατιστικής και Αρχείων. 16.Τα Τμήματα Εσωτερικών Λειτουργιών, Δακτυλοσκοπίας, Χημικών και Φυσικών Εξετάσεων, Εξερευνήσεων και Μεθοδικοτήτων - Φωτογραφικού έχουν αρμοδιότητες αντίστοιχες των ομώνυμων Τμημάτων της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Το Τμήμα Καταδιωκτικών - Στατιστικής και Αρχείων έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στα άρθρα 55 έως και 59 και 70 έως και 79 του Π.Δ. 342/1977 (Α΄- 109) και το Τμήμα Εργαστηρίων έχει αρμοδιότητες αντίστοιχες των Τμημάτων Εργαστηρίων Πυροβόλων Όπλων και Ιχνών Εργαλείων και Εργαστηρίων Δικαστικής Γραφολογίας και Πλαστότητος Εντύπων και Αξιών της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. 17.Στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών υπάγονται ως προς την ειδική τους αποστολή, την εκπαίδευση και τον υλικοτεχνικό τους εξοπλισμό: 1)Τα Τμήματα Εγκληματολογικών Ερευνών (Τ.Ε.Ε.), που ιδρύονται και λειτουργούν σύμφωνα με την παράγραφο 19 του παρόντος άρθρου στα Επιτελεία των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Περιφέρειας, με εξαίρεση τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 2)Τα Γραφεία Εγκληματολογικών Ερευνών (Γ.Ε.Ε.) που λειτουργούν στις Αστυνομικές Διευθύνσεις Νομών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 209/1993 (Α΄- 77) και του άρθρου 38 του Π.Δ. 161/1988, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Π.Δ. 454/1988 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του Π.Δ. 209/1993, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 342/1977 και της παρ. 10 του άρθρου 7 του Π.Δ. 198/1992 (Α΄- 92), με εξαίρεση αυτά που λειτουργούν στα Επιτελεία των Αστυνομικών Διευθύνσεων της έδρας των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Περιφέρειας, τα οποία καταργούνται. 3)Τα Συνεργεία Σήμανσης Φυλακών (Σ.Σ.Φ.) και τα Συνεργεία Σήμανσης (Σ.Σ.) άλλων Αρχών, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 8 και 9 του Π.Δ. 342/1977 (Α΄- 109). 18.Τα Τ.Ε.Ε., τα Γ.Ε.Ε., και τα Σ.Σ. που λειτουργούν στην περιφέρεια της Μακεδονίας, Θράκης και Θεσσαλίας υπάγονται, ως προς την ειδική τους αποστολή και την εκπαίδευση, στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών διαμέσου της Υ.Ε.Ε.Β.Ε. 19.Στα Επιτελεία των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Περιφέρειας, με εξαίρεση τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ιδρύονται και λειτουργούν Τμήματα Εγκληματολογικών Ερευνών (Τ.Ε.Ε.). Τα Τ.Ε.Ε. ασκούν τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 1 εδάφ. α΄ - ε΄ και ζ΄ και 7 παρ. 1 εδάφ. α΄ - δ΄ του Π.Δ. 342/1977 (Α΄- 109) στην εδαφική δικαιοδοσία της οικείας Αστυνομικής Διεύθυνσης της έδρας της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας. Τις ίδιες αρμοδιότητες ασκούν και τα Γ.Ε.Ε. στην τοπική αρμοδιότητα των Αστυνομικών Διευθύνσεων, στις οποίες λειτουργούν. Επιπλέον τα Τ.Ε.Ε. ασκούν και τις εξής αρμοδιότητες: 1)Εποπτεύουν, συντονίζουν και συνδράμουν το έργο όλων των Γραφείων Εγκληματολογικών Ερευνών (ΓΕΕ) που λειτουργούν στις Αστυνομικές Διευθύνσεις εδαφικής αρμοδιότητας της οικείας Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας. 2)Μεριμνούν για την καλή λειτουργία του υλικοτεχνικού εξοπλισμού που τους διατίθεται από την Κεντρική Υπηρεσία για την άντληση και διαβίβαση στοιχείων εγκληματολογικού ενδιαφέροντος, καθώς και για την εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού τους και των Γ.Ε.Ε. ολόκληρης της περιφέρειας της οικείας Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης. 20.Για τα Γ.Ε.Ε. που λειτουργούν στις Αστυνομικές Διευθύνσεις δικαιοδοσίας της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οι αρμοδιότητες των εδαφίων της προηγουμένης παραγράφου ασκούνται από την Υ.Ε.Ε.Β.Ε. 21.Προϊστάμενοι των Τ.Ε.Ε. τοποθετούνται κατώτεροι αξιωματικοί και των Γ.Ε.Ε. και των Σ.Σ.Φ. κατώτεροι αξιωματικοί, καθώς και οι έχοντες δικαίωμα προανάκρισης ανθυπαστυνόμοι ή αρχιφύλακες εκπαιδευμένοι σε θέματα εγκληματολογικής επιστήμης. Για την τοποθέτησή τους, καθώς και για την τοποθέτηση του λοιπού προσωπικού απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. 22.Στα Τμήματα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών που προβλέπονται από τα εδάφια β΄ έως και η΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και τις Περιφερειακές της Υπηρεσίες υπηρετούν: 1)Αξιωματικοί, ανθυπαστυνόμοι, αρχιφύλακες και αστυφύλακες γενικών καθηκόντων, κατά προτίμηση πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών, με ειδικές γνώσεις ή εμπειρία εγκληματολογικής επιστήμης, γνώστες σε καλό βαθμό μιας τουλάχιστον από τις κύριες ξένες ευρωπαϊκές γλώσσες, χρήστες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και κάτοχοι αδειών οδήγησης αυτοκινήτου. 2)Αξιωματικοί, ανθυπαστυνόμοι και αρχιφύλακες ειδικών καθηκόντων, πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών ή Ι.Ε.Κ. και μεταπτυχιακών τίτλων, ειδικότητας αντίστοιχης με την αποστολή και αρμοδιότητα του συγκεκριμένου Τμήματος ή Εργαστηρίου, γνώστες σε καλό βαθμό μιας κύριας ξένης ευρωπαϊκής γλώσσας, χρήστες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και κάτοχοι αδειών οδήγησης αυτοκινήτου. Οι ανωτέρω, για τις εξετάσεις που διενεργούν στα αντίστοιχα Τμήματα και Εργαστήρια, συντάσσουν εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης, σύμφωνα με τα ειδικότερα ισχύοντα για κάθε Τμήμα ή Εργαστήριο. 23.Ο Διευθυντής της Δ.Ε.Ε. συντάσσει τις εκθέσεις αξιολόγησης των Υποδιευθυντών της Υπηρεσίας του και του Διευθυντού της Υ.Ε.Ε.Β.Ε. και γνωματεύει σε εκείνες που συντάσσουν αυτοί. Οι Υποδιευθυντές της Δ.Ε.Ε. και ο Υποδιευθυντής της Υ.Ε.Ε.Β.Ε. συντάσσουν τις εκθέσεις αξιολόγησης των Τμηματαρχών που εποπτεύουν και γνωματεύουν σε εκείνες που συντάσσουν αυτοί. Οι Τμηματάρχες της Δ.Ε.Ε. και Υ.Ε.Ε.Β.Ε. συντάσσουν τις εκθέσεις αξιολόγησης του προσωπικού του Τμήματός τους. Οι εκθέσεις αξιολόγησης των υπηρετούντων στα Τ.Ε.Ε., Γ.Ε.Ε. και Σ.Σ.Φ., συντάσσονται από τους Αξιωματικούς των Υπηρεσιών που ανήκουν διοικητικά και οι οποίοι είναι αρμόδιοι για τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης του λοιπού προσωπικού που υπηρετεί μόνιμα σ αυτές». Ά ρ θ ρ ο 2 Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών Πειραιά. Το Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών (Γ.Ε.Ε.), που λειτουργεί στον Πειραιά, υπάγεται, εφεξής, διοικητικά στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 εδαφ. α΄ έως ε΄ και ζ΄ του Π.Δ.342/1977 (Α΄-109). Ά ρ θ ρ ο 3 Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 342/1977. Το εδάφιο η της παραγράφου 1 του άρθρου 111 του Π.Δ.342/1977, αντικαθίσταται ως εξής:« 1)Πραγματογνώμονα φωτογράφου». Ά ρ θ ρ ο 4 Έμβλημα Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Καθιερώνεται έμβλημα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, το οποίο αποτελείται από σύνθεση, στην οποία απεικονίζεται ηλεκτρονικό μικροσκόπιο και ζυγαριά στηριζομένη σε ξίφος, ενώ στη βάση υπάρχει η φράση «ΟΡΘΟΝ ΑΛΗΘΕΙ ΑΕΙ», τοποθετούμενο μέσα σε πλαίσιο, στο οποίο περιμετρικά αναγράφονται οι λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» και ο τίτλος της Υπηρεσίας «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ». Ά ρ θ ρ ο 5 Καταργούμενες Διατάξεις. Το εδάφιο δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του Π.Δ. 1/2001 (Α΄-1), καθώς και κάθε άλλη διάταξη, γενική ή ειδική, που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος, καταργείται. Ά ρ θ ρ ο 6 Έναρξη ισχύος. Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 εδάφ. α΄, β΄ και στ΄ του Ν.1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄-152), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1590/1986 (Α΄- 49).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 1 του Ν.2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄- 41).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄-137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (Α΄-154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.2469/1997 (Α΄-38).
  • Τις διατάξεις του Π.Δ.82/1993 «Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης» (Α΄- 36).
  • Τις διατάξεις της 7004/3/33 από 13-5-2003 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Δημόσιας Τάξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Δημόσιας Τάξης Παντελή ΤΣΕΡΤΙΚΙΔΗ» (Β΄-597).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  • Την 251/2003 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υφυπουργού Δημόσιας Τάξης,