ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/224

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-07-25

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-07-25

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-07-17

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Β.Δ. 846/1968 (Α~ 298) «Περί Οργανισμού Σχολής Ναυτικών Δοκίμων».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Μεταβατική Διάταξη Με απόφαση του Α/ΓΕΝ μπορούν να τροποποιούνται, για τα εκπαιδευτικά έτη 2003 - 2004 και 2004 - 2005, η διάρκεια και ο χρόνος έναρξης και λήξης της Χειμερινής και Θερινής εκπαιδευτικής περιόδου και των εκπαιδευτικών τετραμήνων της Χ [...]"
2.  
    Το Διάταγμα αυτό ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση αυτού του διατάγματος.
  • Το άρθρο 2 παράγραφος α του Α.Ν. 428/37 (Α~ 15/1937) «Περί της εν τω Ναυτικώ Εκπαιδεύσεως».
  • Τον Α.Ν. 602/68 (Α~ 259/1968) «Περί συμπληρώσεως των περί Σχολής Ν. Δοκίμων διατάξεων».
  • Την παράγραφο 4ε του άρθρου 14 και την παράγραφο 1ι του άρθρου 17 του Ν. 2292/95 (Α~ 35/95) «Οργάνωση και Λειτουργία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας».
  • Το άρθρο 29 Α του Ν. 1558/1985 (Α~ 137), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 2 α του Ν. 2469/1997 (Α΄38).
  • Την γνώμη του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου (Πρακτικό υπ αριθμ. 18 από 18.4.2003).
  • Την εισήγηση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού από 2.6.2003.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Τη γνωμοδότηση 255 από 25.6.2003 του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2003-07-25 Τροποποίηση του Β.Δ. 846/1968 (Α~ 298) «Περί Οργανισμού Σχολής Ναυτικών Δοκίμων».
Τροποποίηση Τύπος
A/2003/190
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1995/2292 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1937/428 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1937/428 1937
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1968/602 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1968/602 1968
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία