ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/225

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-07-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-07-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-07-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μετατροπή του Γραφείου Επιστημονικών Όρων και Νεολογισμών και του Κέντρου Συντάξεως του Ιστορικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσης της Ακαδημίας Αθηνών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Το κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.Δ. 4545/1966 (Α~ 190) ιδρυθέν Γραφείο Επιστημονικών Όρων και Νεολογισμών της Ακαδημίας Αθηνών, μετατρέπεται σε «Κέντρο Ερεύνης Επιστημονικών Όρων και Νεολογισμών».
2.  
    Το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.Δ. 4545/1966 (Α’ 190) Κέντρο Συντάξεως του Ιστορικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσης της Ακαδημίας Αθηνών, μετατρέπεται σε «Κέντρο Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων».
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • α) Του άρθρου 25 του Ν. 1514/1985 «Ανάπτυξη της επιστημονικής και Τεχνολογικής έρευνας» (Α’ 13). β) Του άρθρου 1 παρ.9 του Ν. 1894/1990 «Για την Ακαδημία Αθηνών και άλλες διατάξεις (Α’ 110). γ) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 (Α~ 137) όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α’ 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις (Α’ 38)». δ) Του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/95 (Α’ 247).
  • Τη σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών (συνεδρίαση 24.4.2002.)
  • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την 156 /2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1514 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1514 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Για την Ακαδηµία Αθηνών και άλλες εκπαιδευτικές διατάξεις: 1990/1894 1990
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1966/4545 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1966/4545 1966
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία