Καθιέρωση συστήματος μεταθέσεων των υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας με αντικειμενικά κριτήρια.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Καθιέρωση συστήματος μεταθέσεων"
1.  
  Οι μεταθέσεις των υπαλλήλων όλων των κλάδων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας ενεργούνται με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια, του άρθρου 3 του παρόντος
2.  
  Κάθε υπάλληλος συγκεντρώνει ορισμένες μονάδες μετάθεσης ανάλογα με τα κριτήρια που εφαρμόζονται στην περίπτωσή του και τους συντελεστές βαρύτητας (μόρια) των κριτηρίων αυτών
Άρθρο 2 "Κατηγορίες Μεταθέσεων Οι ανωτέρω μεταθέσεις διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:"
1.  
  Μεταθέσεις με αίτηση του υπαλλήλου για τους κατωτέρω λόγους:
 1. Για δυσίατα νοσήματα,
 2. Συνυπηρέτησης
 3. Σπουδών
 4. Για σοβαρούς προσωπικούς λόγους
2.  
  Μεταθέσεις χωρίς αίτηση του υπαλλήλου, για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων
Άρθρο 3 "Κριτήρια μεταθέσεων και συντελεστές βαρύτητας (μόρια) αυτών"
1.  
  Για τις μεταθέσεις του άρθρου 1 του παρόντος λαμβάνονται υπόψη τα κατωτέρω κριτήρια, που εκτιμώνται με ανάλογους συντελεστές βαρύτητας (μόρια) ως ακολούθως:
 1. Η συνολική δημόσια πραγματική υπηρεσία, που υπολογίζεται για τη συμπλήρωση τριακονταπενταετίας, η οποία εκτιμάται με συντελεστή 1 για κάθε έτος υπηρεσίας.
 2. Ο συνολικός χρόνος πραγματικής υπηρεσίας των υπαλλήλων υπολογίζεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται των μεταθέσεων και εκφράζεται σε έτη και μήνες.
 3. Χρόνος ίσος ή μεγαλύτερος των έξι (6) μηνών υπολογίζεται σαν πλήρες έτος, ενώ χρόνος ίσος ή μεγαλύτερος των δέκα πέντε (15) ημερών υπολογίζεται σαν πλήρης μήνας.
 4. Στην αντίθετη περίπτωση ο χρόνος δεν λαμβάνεται υπόψη.
 5. Ο χρόνος υπηρεσίας κατά περιοχή.
 6. Για την εφαρμογή του κριτηρίου αυτού οι νομοί της χώρας, όπου εδρεύουν οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατανέμονται στις κατωτέρω ζώνες :
 7. 1) Ζώνη Α~ Νομός Αχαΐας, Ν. Ευβοίας, Νομός Θεσσαλονίκης, Νομαρχία Αθηνών, Νομαρχία Πειραιά.
 8. 2) Ζώνη Β~ Νομαρχία Δυτικής Αττικής, Νομαρχία Ανατολικής Αττικής, Νομός Βοιωτίας.
 9. 3) Ζώνη Γ~ Νομός Ηλείας, Νομός Αργολίδας, Νομός Κορινθίας, Νομός Μαγνησίας, Νομός Λάρισας, Νομός Τρικάλων, Νομός Καρδίτσας, Νομός Ιωαννίνων, Νομός Αρκαδίας, Νομός Άρτας, Νομός Πρέβεζας, Νομός Λευκάδας, Νομός Αιτωλοακαρνανίας, Νομός Φωκίδας, Νομός Φθιώτιδας, Νομός Χαλκιδικής, Νομός Καβάλας.
 10. 4) Ζώνη Δ΄ Νομός Κοζάνης, Νομός Δράμας, Νομός Σερρών, Νομός Πέλλας, Νομός Κιλκίς, Νομός Κεφαλλονιάς, Νομός Κέρκυρας, Νομός Ζακύνθου, Νομός Λασιθίου, Νομός Θεσπρωτίας, Νομός Μεσσηνίας, Νομός Πιερίας, Νομός Ημαθίας, Νομός Χανίων, Νομός Ηρακλείου, Νομός Ρεθύμνου, Νομός Λακωνίας.
 11. 5) Ζώνη Ε~ Νομός Έβρου, Νομός Ξάνθης, Νομός Ροδόπης, Νομός Λέσβου, Νομός Σάμου, Νομός Χίου, Νομός Δωδεκανήσου, Νομός Κυκλάδων, Νομός Φλώρινας, Νομός Καστοριάς, Νομός Γρεβενών, Νομός Ευρυτανίας.
 12. Η υπηρεσία του υπαλλήλου στις ανωτέρω πόλεις εκτιμάται με τους ακόλουθους συντελεστές:.
 13. Η οικογενειακή κατάσταση, η οποία εκτιμάται με συντελεστή τρία (3) για το σύζυγο, τρία (3) για το πρώτο τέκνο και πέντε (5) για κάθε επόμενο ανήλικο τέκνο ή τέκνο που σπουδάζει σε σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εφόσον δεν έχει συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του.
 14. Στους άγαμους, διαζευγμένους, χήρους και εν διαστάσει υπαλλήλους -γονείς τέκνων από τα αναφερόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, για τα οποία τους έχει αποδεδειγμένα ανατεθεί η επιμέλεια, οι συντελεστές βαρύτητας προσαυξάνονται κατά ένα (1) για κάθε τέκνο, (άρθρο 67, παρ. 3. εδαφ. β και γ, άρθρου πρώτου Ν. 2683/99).
 15. Ως τέκνο για τον υπολογισμό μορίων θεωρούνται και τα άγαμα τέκνα ανεξαρτήτως ηλικίας που έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω,.
 16. Η άνω των 40 ετών ηλικία του υπαλλήλου.
 17. Για την εφαρμογή του κριτηρίου αυτού λαμβάνεται υπόψη η ηλικία των ετών, 40, 41 - 50. 51 - 60, η οποία εκτιμάται με τους συντελεστές ένα (1), δύο (2) και τρία (3) αντίστοιχα, (άρθρο 67, παρ. 3, εδαφ. δ, άρθρου πρώτου Ν. 2683/99) Για τον υπολογισμό της ηλικίας στα κριτήρια γ’ και δ’ ως ημέρα γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης.
 18. Η συνυπηρέτηση, η οποία εκτιμάται με συντελεστή πέντε (5) και λαμβάνεται υπόψη, αν ο άλλος σύζυγος υπηρετεί στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., ή άλλο φορέα του δημοσίου τομέα ή κατά την τελευταία διετία εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα ή είναι επαγγελματίας.
 19. Η ιδιότητα, ως υπαλλήλου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α., ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα αποδεικνύεται με βεβαίωση της υπηρεσίας, ενώ η ιδιότητα ως εργαζόμενου στον ιδιωτικό τομέα ή ως επαγγελματία, με βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα ή επιμελητηρίου.
 20. Η απαιτούμενη διετία πρέπει να έχει συμπληρωθεί την 31η Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται της κατάρτισης του πίνακα μεταθέσεων.
 21. Ο υπολογισμός του χρόνου γίνεται με βάση την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.
 22. Για κάθε έτος πραγματικής υπηρεσίας εκτός έδρας νομού, τα μόρια προσαυξάνονται κατά ένα (1) όταν η υπηρεσία απέχει μέχρι είκοσι (20) χιλιόμετρα από την έδρα του νομού, κατά δύο (2) όταν η υπηρεσία απέχει μέχρι εξήντα πέντε (65) χιλιόμετρα και κατά τρία (3) όταν απέχει πάνω από εξήντα πέντε (65) χιλιόμετρα ή βρίσκεται σε νησί, εφόσον στο τελευταίο δεν εδρεύει Νομαρχία.
 23. Ο χρόνος υπηρεσίας σε κάθε υπηρεσιακή μονάδα υπολογίζεται από την ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων στη μονάδα αυτή μέχρι την ημερομηνία αναχώρησης του υπαλλήλου απ’ αυτήν.
 24. Η εντοπιότητα.
 25. Το κριτήριο της εντοπιότητας εκτιμάται με συντελεστή πέντε (5).
 26. Ως εντοπιότητα νοείται η καταγωγή του υπαλλήλου από περιοχή του νομού στον οποίο υπηρετεί ή ζητεί να μετατεθεί ή η εγγραφή του στο Δημοτολόγιο δήμου ή κοινότητας του νομού αυτού, καθώς και η συνεχής υπηρεσία του πέραν της 15ετίας σε υπηρεσίες του ίδιου νομού.
 27. Η εγγραφή στο Δημοτολόγιο ως αποδεικτικό στοιχείο της εντοπιότητας πρέπει να έχει γίνει προ διετίας τουλάχιστον, που υπολογίζεται κατά την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.
2.  
  Σε περίπτωση που ο υπάλληλος μετατίθεται με αίτησή του λαμβάνει για το πέραν της 5ετίας χρονικό διάστημα τα μισά από τα μόρια που προβλέπονται για τη συγκεκριμένη υπηρεσιακή μονάδα. Η μείωση των μορίων στο μισό ισχύει και για όσους από τους υπαλλήλους έχουν συμπληρώσει κατά τη δημοσίευση του παρόντος ή θα συμπληρώσουν μετά απ’ αυτή. συνεχή πενταετή υπηρεσία στο νομό που υπηρετούν.
3.  
  Ο υπάλληλος, που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο άθροισμα, σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια και τους συντελεστές προηγείται των λοιπών υπαλλήλων που ζητούν μετάθεση. Στις μεταθέσεις χωρίς αίτηση, ο υπάλληλος που συγκεντρώνει το μικρότερο άθροισμα προηγείται των λοιπών υπαλλήλων.
4.  
  Για προϋπηρεσίες που έχουν αναγνωρισθεί ή θα αναγνωρισθούν και οι οποίες προσμετρούνται για τη συμπλήρωση πραγματικής ,35ετούς δημόσιας υπηρεσίας του υπαλλήλου, τα χορηγούμενα μόρια καθορίζονται σύμφωνα με τα μόρια που αντιστοιχούν στην πλησιέστερη υπηρεσιακή μονάδα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
5.  
  Ο χρόνος υπηρεσίας υπαλλήλου σε μονάδες του εξωτερικού εκτιμάται με το συντελεστή που προβλέπεται για τη ζώνη Α’ της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Οι υπάλληλοι που αποσπώνται σε υπηρεσίες του εσωτερικού λαμβάνουν τα μόρια της πόλης στην οποία εδρεύει η υπηρεσία που αποσπώνται.
Άρθρο 4 "Μεταθέσεις λόγω δυσιάτων νοσημάτων."
1.  
  Υπάλληλος, που ο ίδιος ή σύζυγός του ή άγαμο τέκνο του που πάσχει από δυσίατο νόσημα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 54, άρθρου πρώτου του Ν.2683/99. μετατίθεται κατά προτεραιότητα μετά από αίτησή του που υποβάλλεται οποτεδήποτε.
2.  
  Η αίτηση συνοδεύεται από κοινή γνωμάτευση Διευθυντή και Επιμελητή κλινικής κρατικού νοσηλευτικού ιδρύματος για το είδος της νόσου και βεβαίωση - γνωμάτευση της οικείας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής ότι, στο νομό που υπηρετεί ο υπάλληλος δεν υπάρχει κατάλληλη μονάδα κρατικού νοσηλευτικού ιδρύματος, για την αντιμετώπιση της νόσου
Άρθρο 5 "Μεταθέσεις για συνυπηρέτηση"
1.  
  Μετάθεση υπαλλήλου για συνυπηρέτηση επιτρέπεται όταν ο ή η σύζυγός του υπηρετεί ή εργάζεται με οποιαδήποτε σχέση σε φορέα του δημόσιου τομέα ή είναι άμισθος δημόσιος υπάλληλος ή λειτουργός ή επαγγελματίας ή εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις ο ή η σύζυγος του υπαλλήλου απαιτείται να εργάζεται για δύο τουλάχιστον έτη στον νομό για τον οποίο ζητείται η μετάθεση. Η συνδρομή των παραπάνω προϋποθέσεων αποδεικνύεται με βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα ή του ασφαλιστικού φορέα ή του αρμόδιου επιμελητηρίου.
2.  
  Μετάθεση για συνυπηρέτηση επιτρέπεται όταν η υπηρεσία, στην οποία πρόκειται να μετατεθεί ο υπάλληλος, έχει την έδρα της στο νομό όπου υπηρετεί ή εργάζεται ο ή η σύζυγός του
Άρθρο 6 "Μεταθέσεις για λόγους σπουδών"
1.  
  Οι μεταθέσεις της κατηγορίας αυτής γίνονται σε κενές οργανικές θέσεις, με αίτηση του υπαλλήλου, λόγω φοιτήσεως του ιδίου σε σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ ή ΤΕΙ), προς απόκτηση πρώτου πτυχίου σπουδών
2.  
  Οι αιτήσεις των υπαλλήλων για μετάθεση λόγω σπουδών υποβάλλονται εντός του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους εισαγωγής στη Σχολή και εξετάζονται από το υπηρεσιακό συμβούλιο τον Οκτώβριο
3.  
  Μετά το τέλος της φοίτησης, η οποία δεν μπορεί να παραταθεί πέρα από τα έτη σπουδών, όπως αυτά προβλέπονται για κάθε Σχολή, συν ένα, ο υπάλληλος μετατίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος π.δ/τος.
Άρθρο 7 "Μεταθέσεις για σοβαρούς προσωπικούς λόγους"
1.  
  Οι αιτήσεις για μετάθεση του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν κάθε περίπτωση που δεν μνημονεύεται στα άρθρα 4 έως και 6 του παρόντος
2.  
  Επίσης με το παρόν άρθρο συνεξετάζονται και οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν για λόγους υγείας πλην δυσίατων νοσημάτων (άρθρο 4), καθώς επίσης για συνυπηρέτηση ή λόγους σπουδών και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα αντίστοιχα άρθρα 5 και 6
Άρθρο 8 "Διαδικασία μεταθέσεων"
1.  
  Για τη διενέργεια των μεταθέσεων, η αρμόδια υπηρεσία προσωπικού καταρτίζει εντός του μηνός Ιανουαρίου εκάστου έτους τους κατωτέρω πίνακες:
 1. Πίνακες κενών οργανικών θέσεων.
 2. Οι πίνακες αυτοί περιλαμβάνουν τις κενές οργανικές θέσεις κάθε υπηρεσίας κατά κλάδο.
 3. Οι θέσεις αυτές καθορίζονται μέχρι 15 Ιανουαρίου κάθε έτους.
 4. Ως κενές θέσεις για την εφαρμογή του παρόντος π.δ. νοούνται οι υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις κατά κλάδο την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, πλέον των θέσεων των αποχωρούντων κατά τη διάρκεια του επομένου έτους, λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας ή τριακονταπενταετίας.
 5. Πίνακες μεταθετέων υπαλλήλων.
 6. Οι πίνακες αυτοί περιλαμβάνουν όλους ανεξαιρέτως τους υπαλλήλους που υπηρετούν κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους κατά κλάδο, καθώς και τις μονάδες μετάθεσης που συγκεντρώνει καθένας εξ’ αυτών συνολικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του παρόντος.
 7. Η εγγραφή των υπαλλήλων στους πίνακες μεταθετέων γίνεται κατά αύξουσα σειρά των συνολικών μονάδων μετάθεσης που συγκεντρώνει ο υπάλληλος.
 8. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στο συνολικό αριθμό μονάδων μετάθεσης, γίνεται κλήρωση από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, στην οποία μπορούν να παρευρίσκονται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους.
 9. Για τους υπαλλήλους που εξαιρούνται από τις μεταθέσεις γίνεται σχετική παρατήρηση στους ανωτέρω πίνακες με παραπομπή στις διατάξεις που προβλέπουν την εξαίρεση.
 10. Οι ανωτέρω πίνακες κοινοποιούνται στους υπαλλήλους εγγράφως με απόδειξη παραλαβής εντός του πρώτου 10ημέρου του Φεβρουαρίου.
 11. Κατά των πινάκων μεταθετέων δύναται να ασκηθεί ένσταση ενώπιον του αρμοδίου υπηρεσιακού συμβουλίου εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία που έλαβαν γνώση οι υπάλληλοι.
 12. Το υπηρεσιακό συμβούλιο αποφασίζει υποχρεωτικά περί της τύχης της ένστασης εντός δέκα (10) ημερών και ενημερώνεται σχετικά ο υπάλληλος κοινοποιώντας του εκ νέου τον πίνακα.
 13. Εάν η ένσταση κατά των πινάκων αυτών αναφέρεται σε λανθασμένο υπολογισμό των μονάδων μετάθεσης και διαπιστωθεί η ορθότητά της από την Υπηρεσία Προσωπικού, τότε η σχετική διόρθωση γίνεται οίκοθεν απ’ αυτήν και η προθεσμία άσκησης της ένστασης, για τους θιγόμενους από τη διόρθωση, αρχίζει από τη γνωστοποίησή της σ’ αυτούς.
 14. Οι πίνακες μεταθετέων καθίστανται οριστικοί την 31η Μαρτίου κάθε έτους.
 15. Μεταβολή μετά την οριστικοποίησή τους επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση μετάταξης υπαλλήλου.
2.  
  Μετά την κοινοποίηση των πινάκων μεταθετέων και το αργότερο μέχρι 31 Μαρτίου κάθε έτους, ο υπάλληλος έχει δικαίωμα να υποβάλλει έγγραφη αίτηση μετάθεσης, εφόσον μέχρι 31 Αυγούστου του έτους που γίνονται οι μεταθέσεις, συμπληρώνει διετή συνεχή υπηρεσία στο νομό που υπηρετεί. Προκειμένου περί νεοδιοριζομένων υπαλλήλων εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 67, άρθρου πρώτου του Ν. 2683/1999. Αιτήσεις μετάθεσης υπαλλήλων που δεν έχουν συμπληρώσει τα ελάχιστα όρια παραμονής στην υπηρεσία που υπηρετούν, ως και αιτήσεις που υποβάλλονται σε διαφορετική από την οριζόμενη ανωτέρω προθεσμία, δεν λαμβάνονται υπόψη.
3.  
  Η Διεύθυνση Προσωπικού φροντίζει για την υποβολή του σχετικού ερωτήματος προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο εντός του μηνός Απριλίου και για την έκδοση και κοινοποίηση των αποφάσεων μετάθεσης στις αρμόδιες υπηρεσίες, το αργότερο μέχρι 30 Μαΐου κάθε έτους
4.  
  Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο συνεδριάζει μέχρι 15 Μαΐου και αφού λάβει υπόψη τις κενές οργανικές θέσεις, τις μονάδες μετάθεσης και τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων υπαλλήλων στη Διεύθυνση Προσωπικού. γνωμοδοτεί για τις μεταθέσεις των υπαλλήλων, με την εξής σειρά :.
 1. Μεταθέσεις με αίτηση του υπαλλήλου :
 2. 1) για συνυπηρέτηση. 2) για λόγους σπουδών. 3) για σοβαρούς προσωπικούς λόγους.
 3. Μεταθέσεις χωρίς αίτηση του υπαλλήλου για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων βάσει του πίνακα μεταθετέων.
 4. Οι μεταθέσεις της κατηγορίας αυτής γίνονται κατά ζώνη και με αντίστροφη σειρά από αυτή της εγγραφής των ζωνών στο άρθρο 3 του παρόντος π.δ/τος.
Άρθρο 9 "Γενικές διατάξεις"
1.  
  Μεταθέσεις Διευθυντών και Προϊσταμένων Τμημάτων κατά τη διάρκεια της θητείας τους γίνονται μόνο σε θέση αντιστοίχου επιπέδου οργανικής μονάδας. Για τις μεταθέσεις αυτές καθώς επίσης και για την τοποθέτηση των Διευθυντών και Προϊσταμένων Τμημάτων συνεκτιμώνται τα αντικειμενικά κριτήρια, που καθιερώνονται με τις διατάξεις του παρόντος π.δ/τος, καθώς επίσης και οι ανάγκες και οι ιδιαιτερότητες οποιασδήποτε μορφής.
2.  
  Κατά τις τοποθετήσεις νεοδιοριζομένων υπαλλήλων, που γίνονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, λαμβάνονται υπόψη και τα κριτήρια μεταθέσεων και οι συντελεστές βαρύτητας αυτών του άρθρου 3 του παρόντος Π.Δ/τος.
3.  
  Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, οι θέσεις των βαθμών Δ΄ μέχρι Α΄ θεωρούνται κατά κατηγορία ως ένας βαθμός
4.  
  Οι μεταθέσεις χωρίς αίτηση διενεργούνται κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 1ης Ιουλίου και 31ης Αυγούστου, πλην των περιπτώσεων κάλυψης κενής οργανικής θέσης, λόγω θανάτου, παραίτησης ή παρατεταμένης απουσίας υπαλλήλου πέραν των τεσσάρων (4) μηνών. Τα ανωτέρω δεν έχουν εφαρμογή στην περίπτωση έναρξης ή παύσης λειτουργίας υπηρεσιακής μονάδας.
5.  
  Οι προθεσμίες που ορίζονται με τις διατάξεις του παρόντος π.δ/τος για την υποβολή αιτήσεων μετάθεσης είναι αποκλειστικές.
Άρθρο 10 "Εξαίρεση από τις μεταθέσεις -Προσωρινή αναστολή"
1.  
  Από τις μεταθέσεις εξαιρούνται :
 1. Τα μέλη διοικήσεων των συνδικαλιστικών οργανώσεων της παρ. 5 του άρθρου 30 του Ν. 1264/1982 (Α/79) χωρίς αίτησή τους.
 2. Μετακίνησή τους εντός της περιοχής της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, ή εντός της αυτής πόλης επιτρέπεται.
 3. Η απόδειξη της ανωτέρω ιδιότητας γίνεται με βεβαίωση της οικείας συνδικαλιστικής οργάνωσης.
 4. Υπάλληλοι που οι ίδιοι ή σύζυγος ή άγαμο τέκνο τους πάσχει από δυσίατο νόσημα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 54 άρθρου πρώτου του Ν. 2683/99, χωρίς αίτησή τους.
 5. Για την εξαίρεση υποβάλλονται τα δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 4 του παρόντος Π.Δ/τος.
 6. Υπάλληλοι που οι ίδιοι ή σύζυγος ή τέκνο τους έχουν σωματική αναπηρία 67% και άνω, χωρίς αίτησή τους.
 7. Για την εξαίρεση απαιτείται η υποβολή σχετικής απόφασης πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής.
 8. Οι υπάλληλοι που έχουν μεταταγεί σε υπηρεσίες προβληματικών περιοχών προ της παρόδου 5ετίας από τη μετάταξή τους (Ν. 2116/1993).
 9. Υπάλληλοι που διανύουν την τελευταία 2ετία πριν από την αυτοδίκαιη απόλυσή τους από την υπηρεσία
 10. Υπάλληλοι που δεν συμπληρώνουν στον τόπο που υπηρετούν τον προβλεπόμενο από τις διατάξεις του πρώτου και δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 8 του παρόντος Π.Δ/τος.
 11. Υπάλληλοι, που είναι πολύτεκνοι (παρ. 2, άρθρου 67 άρθρου πρώτου του Ν. 2683/99).
 12. Υπάλληλοι για τους οποίους προβλέπεται εξαίρεση μεταθέσεων από σχετική διάταξη νόμου.
 13. Επίσης μπορεί να εξαιρούνται των μεταθέσεων για χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2) έτη συνολικά, υπάλληλοι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) σε ποσοστό πέντε της χιλίοις (5% ) επί του συνόλου του προσωπικού του οικείου κλάδου, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις και για την ικανοποίηση σοβαρών υπηρεσιακών αναγκών, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση της υπηρεσίας και σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
 14. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο δυνατότητα υφίσταται και προκειμένου να γίνει άμεση μετάθεση υπαλλήλου κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος π.δ/τος σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις και για την ικανοποίηση σοβαρών υπηρεσιακών αναγκών, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση της υπηρεσίας και σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, εντός του ανωτέρω ποσοστού πέντε τοις χιλίοις (5% ) επί του συνόλου του προσωπικού του οικείου κλάδου.
2.  
  Οι μεταθέσεις αναστέλλονται προσωρινά και για χρονικό διάστημα μέχρι ενός (1) έτους στις εξής περιπτώσεις:
 1. Για τις γυναίκες υπαλλήλους, κατά τη διάρκεια της άδειας κύησης και λοχείας.
 2. Για την αναστολή απαιτείται η υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών που προβλέπονται από τον Υπαλληλικό Κώδικα για τη χορήγηση των ανωτέρω αδειών.
 3. Για υπαλλήλους που τελούν σε ειδική άδεια από τις αναφερόμενες στο Κεφάλαιο Η΄ άρθρου 58 άρθρου πρώτου του Ν. 2683/99 και για όσο χρόνο διαρκεί αυτή η άδεια.
 4. Για τους υπαλλήλους που μέσα στο έτος των μεταθέσεων έχει αποβιώσει ο ή η σύζυγός τους ή τέκνο τους
Άρθρο 11 "Μεταβατικές διατάξεις"
1.  
  Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος οι πίνακες μεταθετέων θα καταρτισθούν μέχρι 30.01.2004. Οι αιτήσεις μετάθεσης των υπαλλήλων θα υποβληθούν μέχρι 31.3.2004. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο για τις μεταθέσεις θα γνωμοδοτήσει μέχρι 30 Απριλίου 2004 και η κοινοποίηση των μεταθέσεων θα γίνει μέχρι την 30 Μαΐου 2004.
Άρθρο 12 "Τελικές διατάξεις"
1.  
  Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανατίθεται η δημοσίευση και η εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (137/Α’).
 • Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 67 του Ν. 2683/1999 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις» (19/Α’).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ 1/2/22875/31.10.2001 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1480/Β΄).
 • Την αριθ. Δ 186/23.5.2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/ΔΙΔΚ/Φ1/2/22875 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/ΔΙΔΚ_Φ1_2_22875 2001
ΝΟΜΟΣ 1982/1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1264 1982
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Επιδότηση επιτοκίου στεγαστικών δάνειων σε δικαιούχους στεγαστικής συνδρομής και άλλες διατάξεις. 1993/2116 1993
ΝΟΜΟΣ 1999/2683 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2683 1999
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Όνομα
Ετικέτα
ΘΕΣΗ ΤΕΩΣ