ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/232

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-08-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-08-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-08-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αντικατάσταση του εδαφίου δ της παραγράφου 1 του άρθρου 119 του Β.Δ. 312/68 «Περί Κυρώσεως του ΣΚ 5-53 Οργανισμός Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων» (ΦΕΚ 99/6.5.68/τ.Α΄).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Το εδάφιο δ της παραγράφου 1 του άρθρου 119 αντικαθίσταται ως εξής: δ. Σε ειδικές περιπτώσεις δύναται να ορίζεται από το Διοικητή της Σχολής, ως μέλος του Σπουδαστικού Συμβουλίου της Σχολής μετά ψήφου, 1 Καθηγητής της Σχολής ή άλλης ισότιμης Στρατιωτικής Σχολής κατόπιν εγκρίσεως του ΓΕΕΘΑ, ειδικός ως προς το εξεταζόμενο θέμα (Άρθρο 4 παράγρ. 26 του Α.Ν 2127/1939). Καθήκοντα Γραμματέα άνευ ψήφου εκτελεί Αξιωματικός, που υπηρετεί στη ΣΣΕ και ανήκει στη Διεύθυνση Σπουδών της σχολής του Τμήματος Ακαδημαϊκής Εκπαιδεύσεως. (Παράγρ. 152 τελευτ. εδάφιο του από 24.2.40 Β.Δ).
Άρθρο 2 "Έναρξη Ισχύος"
1.  
    Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.26 του Α.Ν. 2127 της 30 Νοε/7 Δεκ 1939 (ΦΕΚ Α΄ 528) «Περί Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων».
  • Τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 1, εδάφιο ι΄ του Ν. 2292/95 «Οργάνωση και Λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 35/15.2.95/τ.Α΄).
  • Τη με αριθ. 136/Σ 21η/11 Ιουν 2002 Γνωμοδότηση του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Τη με αριθ. 155/22.4.2003 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1995/2292 1995
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1939/2127 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1939/2127 1939
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 2007/2127/30ΝΟΕ (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/2127_30ΝΟΕ 2007
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία