ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/234

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-09-01

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-09-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-09-01

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος, με τις οποίες θεσπίζονται ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις και ρυθμίζονται αναγκαίες λεπτομέρειες για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας στους τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης κάθε κατηγορίας εμβέλειας (εθνικής, περιφερειακής, τοπικής) και με οποιαδήποτε μέθοδο επεξεργασίας του εκπεμπόμενου σήματος (αναλογική ή ψηφιακή), εφαρμόζονται σε όλες τις δημόσιες διαγωνιστικές διαδικασίες που προκηρύσσονται κατ εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Ν. 2328/1995 και της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του Ν. 2863/2000, όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του Ν. 3051/2002. ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Α Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών λειτουργίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ουσιαστικές διατάξεις Άρθρο 2 Δικαίωμα συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία 1.Δικαίωμα συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού ελεύθερης λήψης κάθε κατηγορίας εμβέλειας, έχουν: 1)Ανώνυμες εταιρείες που ελέγχονται από Έλληνες υπηκόους ή υπηκόους άλλων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2)ανώνυμες εταιρείες που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν την καταστατική τους έδρα, ή την κεντρική διοίκησή τους ή την κύρια εγκατάστασή τους σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ύπαρξη διαρκούς και μόνιμου δεσμού με την οικονομία του κράτους-μέλους στο οποίο βρίσκεται η έδρα της εταιρείας αποδεικνύεται με βάση τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 8 του άρθρου 1 του Ν.2328/1995, 3)επιχειρήσεις (αμιγείς ή μικτές) των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που έχουν έδρα εντός της γεωγραφικής περιοχής για την οποία έχουν προκηρυχθεί οι αντίστοιχες άδειες, και 4)κοινοπραξίες τα μέλη των οποίων ανήκουν σε μία από τις αναφερόμενες υπό α) έως γ) κατηγορίες νομικών προσώπων. Εφόσον χορηγηθεί άδεια λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού σε κοινοπραξία, τα μέλη της οφείλουν, το αργότερο εντός τριών μηνών από την έκδοση της άδειας λειτουργίας, να συστήσουν εταιρεία που εμπίπτει σε μία από τις ανωτέρω κατηγορίες. Στην περίπτωση αυτή, μέτοχοι της εταιρείας κατά το χρόνο σύστασής της μπορούν να είναι μόνο τα μέλη της κοινοπραξίας. 2.Εταιρείες στις οποίες έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού ελεύθερης λήψης του άρθρου 2 του Ν. 2328/1995 δεν δικαιούνται να συμμετέχουν σε διαγωνιστική διαδικασία για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας άλλου τηλεοπτικού σταθμού ελεύθερης λήψης της ίδιας ή άλλης κατηγορίας εμβέλειας (εθνικής, περιφερειακής ή τοπικής). 3.Η ταυτόχρονη συμμετοχή της ίδιας εταιρείας, αυτοτελώς ή ως μέλος κοινοπραξίας, σε περισσότερες από δύο διαγωνιστικές διαδικασίες, δεν επιτρέπεται. Η διαγωνιστική διαδικασία χορήγησης για τις άδειες λειτουργίας που αντιστοιχούν σε κάθε χάρτη συχνοτήτων που περιλαμβάνεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση του εδαφίου γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Ν. 2328/1995 είναι αυτοτελής, ανεξαρτήτως αν με την ίδια διοικητική πράξη προκηρύσσονται διαγωνιστικές διαδικασίες για περισσότερους χάρτες συχνοτήτων. 4.Οι παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στην περίπτωση που στις αιτούσες εταιρείες συμμετέχουν ως μέτοχοι, μέλη οργάνων διοίκησης ή διευθυντικά στελέχη, φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία συμμετέχουν με μία από τις ανωτέρω ιδιότητες σε άλλη αιτούσα εταιρεία ή σε εταιρεία που κατέχει άδεια λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού ελεύθερης λήψης του άρθρου 1 του Ν. 2328/1995, με την επιφύλαξη των οριζομένων στα εδάφια δ΄ και ζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του Ν. 1746/1988 (ΦΕΚ Α 2), όπως αυτά ισχύουν. Επίσης, οι παράγραφοι 2 και 3 εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα εδάφια β έως και στ της παραγράφου 10 του άρθρου 1 του Ν. 2328/1995. 5.Στη διαδικασία χορήγησης των αδειών λειτουργίας μπορούν να συμμετέχουν και εταιρείες οι οποίες δεν έχουν περατώσει την προβλεπόμενη στο νόμο διαδικασία σύστασής τους, υπό τον όρο ότι έχει ήδη καταρτισθεί η εταιρική σύμβαση με τον προβλεπόμενο στην οικεία νομοθεσία τύπο και ότι η διαδικασία σύστασής τους θα ολοκληρωθεί το αργότερο εντός δύο μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής συμμετοχής στην αντίστοιχη διαγωνιστική διαδικασία. 6.Οι μέτοχοι οι οποίοι κατέχουν ποσοστό μεγαλύτερο του δυόμισυ τοις εκατό του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου των εταιρειών που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία πρέπει να μην έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 3 Μετοχικό κεφάλαιο - Μετοχές 1.Το μετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο από το μετοχικό κεφάλαιο που ορίζεται για τους τηλεοπτικούς σταθμούς των αντίστοιχων κατηγοριών εμβέλειας στο εδάφιο ε΄ της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του Ν. 2328/1995 και στην προβλεπόμενη στην ίδια διάταξη Κοινή Υπουργική Απόφαση. 2.Οι μετοχές των εταιρειών που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία πρέπει να είναι ονομαστικές στο σύνολό τους. Εάν κύριος ή συγκύριος μετοχών του προηγουμένου εδαφίου είναι άλλη εταιρεία, οι μετοχές και αυτής της εταιρείας είναι υποχρεωτικά ονομαστικές και ανήκουν υποχρεωτικά σε φυσικά πρόσωπα. Η υποχρέωση του προηγουμένου εδαφίου δεν ισχύει για εταιρείες των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε ημεδαπό ή αλλοδαπό χρηματιστήριο αξιών ή σε διεθνώς αναγνωρισμένο χρηματιστηριακό θεσμό εφόσον οι εταιρείες αυτές δεν αποτελούν βασικούς μετόχους της αιτούσας εταιρείας κατά την έννοια της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Ν. 3021/2002. Επίσης, για τη συμμετοχή σε διαγωνιστική διαδικασία του παρόντος διατάγματος ισχύουν οι εξαιρέσεις από την υποχρέωση ονομαστικοποίησης που προβλέπονται στα εδάφια β΄ και γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του Ν. 1746/1988 (ΦΕΚ Α΄ 2), όπως τροποποιήθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 3166/2003 (ΦΕΚ Α΄ 178) και στα εδάφια γ΄ και δ΄ της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του Ν. 2328/1995. 3.Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών που προβλέπεται στο παρόν άρθρο ισχύει με του ίδιους όρους και εξαιρέσεις και για τους ενεχυρούχους δανειστές που υπάγονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 21 του Ν. 3166/2003, καθώς και για κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο έχει εκχωρηθεί για οποιαδήποτε άλλη επαχθή ή χαριστική αιτία το δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση. 4.Κάθε μέτοχος μπορεί να συμμετέχει μέχρι το εικοσιπέντε τοις εκατό του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου ή των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση της αιτούσας εταιρείας. Ο ανωτέρω περιορισμός του εικοσιπέντε τοις εκατό ισχύει και για τη συμμετοχή σε κοινοπραξία που συμμετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία. Επίσης, συμμετοχή κεφαλαίου που προέρχεται από κράτος το οποίο δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπεται μόνον αν δεν υπερβαίνει το εικοσιπέντε τοις εκατό του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της αιτούσας εταιρείας. Άρθρο 4 Προέλευση και τρόπος απόκτησης οικονομικών μέσων Οι μέτοχοι της αιτούσας εταιρείας πρέπει να έχουν διαθέσει πράγματι τα οικονομικά μέσα τα οποία φέρονται ότι διέθεσαν, με βάση τα προσκομιζόμενα λογιστικά και λοιπά στοιχεία, για τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιό της. Επίσης, οι ανωτέρω μέτοχοι οφείλουν να είναι οι πραγματικοί κύριοι των οικονομικών μέσων που διατέθηκαΝ. Σε κάθε περίπτωση, τα οικονομικά μέσα που διέθεσαν οι μέτοχοι για τη συμμετοχή τους δεν επιτρέπεται να αποτελούν προϊόν εγκληματικής δραστηριότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του Ν. 2655/1998 (ΦΕΚ Α 264). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ Έλεγχος της συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων χορήγησης των αδειών λειτουργίας Άρθρο 5 Έλεγχος νομικής μορφής και ιδιοκτησιακού καθεστώτος της αιτούσας εταιρείας 1.Οι αιτούσες εταιρείες οφείλουν, στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στη διαγωνιστική διαδικασία, να υποβάλλουν: 1)Ειδικότερα στοιχεία της ταυτότητας της εταιρείας (επωνυμία εταιρείας, διακριτικός τίτλος σταθμού). Σε περίπτωση που κάποιο από τα παραπάνω στοιχεία έχει καταχωρηθεί, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, στη Διοικητική Επιτροπή Σημάτων, προσκομίζονται τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα. 2)Επίσημο αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας και λοιπά νομιμοποιητικά έγγραφα συστάσεώς της (δημοσιεύσεις σε ΦΕΚ κλπ.) ή, στην περίπτωση υπό ίδρυση εταιρείας, του προβλεπόμενου στην οικεία νομοθεσία εγγράφου της συμφωνίας που έχει συναφθεί μεταξύ των εταίρων. Σε περίπτωση αίτησης από κοινοπραξία εταιρειών υποβάλλεται συμβολαιογραφικό συμφωνητικό σύστασης της κοινοπραξίας. 3)Επίσημα έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η σύνθεση του οργάνου διοίκησης της αιτούσας εταιρείας (ΦΕΚ, πρακτικά γενικής συνέλευσης, διοικητικού συμβουλίου κ.λπ.), καθώς και υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρονται τα ονόματα και η συγκεκριμένη επαγγελματική ιδιότητα των ακόλουθων προσώπων: του προέδρου, του διευθύνοντος συμβούλου και των λοιπών μελών του διοικητικού συμβουλίου. Εφόσον στην αιτούσα εταιρεία συμμετέχουν άλλες εταιρείες, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία θα αναφέρονται τα ονόματα και η ιδιότητα των προσώπων που συμμετέχουν στα όργανα της διοίκησης καθώς και των διευθυντικών στελεχών των εταιρειών αυτών κ.ο.κ.. 4)Κατάσταση στην οποία θα αναφέρονται τα ονόματα των μετόχων της ανωνύμου εταιρείας και το ποσοστό της συμμετοχής τους στη σύνθεση του μετοχικού κεφαλαίου. Ανάλογη κατάσταση υποβάλλεται και για τους μετόχους ή εταίρους των εταιρειών που συμμετέχουν στην αιτούσα εταιρεία, κ.ο.κ., μέχρι φυσικού προσώπου. Η ανωτέρω κατάσταση συνοδεύεται από επικυρωμένο αντίγραφο του βιβλίου των μετόχων κάθε εταιρείας ή, σε περίπτωση εταιρειών που εδρεύουν σε άλλο κράτος,, άλλου ισοδύναμου, κατά το δίκαιο που διέπει τη λειτουργία τους, αποδεικτικού εγγράφου μαζί με τη σχετική βεβαίωση ισοδυναμίας της αρμόδιας αρχής του αντίστοιχου κράτους. Σε περίπτωση εταιρειών των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο αξιών ή σε διεθνώς αναγνωρισμένο χρηματιστηριακό θεσμό, αντί του βιβλίου μετόχων υποβάλλεται πλήρες μετοχολόγιο, που εκδίδει η αρμόδια υπηρεσία του οικείου χρηματιστηρίου. Στο μετοχολόγιο πρέπει να σημειώνεται και η ποσοστιαία συμμετοχή κάθε μετόχου επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Εφόσον η αιτούσα εταιρεία είναι επιχείρηση Ο.Τ.Α. (μικτή ή αμιγής) ή συμμετέχει σε αυτήν επιχείρηση Ο.Τ.Α., στις ανωτέρω καταστάσεις μετόχων περιλαμβάνονται τα ονόματα και η επαγγελματική ιδιότητα των μελών του συμβουλίου διοίκησης του αντίστοιχου Ο.Τ.Α.. 2.Εφόσον η αιτούσα εταιρεία ή οι συμμετέχουσες σε αυτήν εταιρείες εμπίπτουν στην εξαίρεση του εδαφίου γ της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του Ν. 2328/1995 και δεν έχουν ονομαστικές μετοχές, προσκομίζεται βεβαίωση των αρμοδίων αρχών του αντίστοιχου κράτους με την οποία θα βεβαιώνεται ότι οι εταιρείες αυτές δεν υπέχουν υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών τους κατά το δίκαιο που διέπει τη λειτουργία τους. Επίσης, στην περίπτωση αυτή πρέπει να προσκομίζονται επαρκή στοιχεία (π.χ. βεβαιώσεις αρμόδιων αρχών) από τα οποία να προκύπτει ότι οι ανωτέρω εταιρείες έχουν προφανή φερεγγυότητα, υψηλό βαθμό διασποράς του μετοχικού της κεφαλαίου, ιδιαίτερη παράδοση στο πεδίο της οπτικοακουστικής παραγωγής και ότι η συμμετοχή τους στην αιτούσα επιχείρηση δεν δημιουργεί συγκέντρωση ελέγχου περισσότερων τηλεοπτικών σταθμών σε εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές, εν γένει, επίπεδο. Άρθρο 6 Έλεγχος των μετόχων και των μελών οργάνων διοίκησης της αιτούσας εταιρείας 1.Στο πλαίσιο της συμμετοχής τους σε διαγωνιστική διαδικασία που υπάγονται στο παρόν διάταγμα οι αιτούσες εταιρείες οφείλουν να υποβάλλουν, σχετικά με τις ιδιότητες και το νομικό εν γένει καθεστώς των μετόχων και των μελών των οργάνων διοίκησής τους, τα στοιχεία που ορίζονται στις επόμενες παραγράφους. 2.Επίσημα αντίγραφα ποινικών μητρώων γενικής χρήσης όλων των φυσικών προσώπων που είναι κύριοι ή συγκύριοι αριθμού μετοχών που υπερβαίνει σε ποσοστό το δυόμισι τοις εκατό του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου καθώς και των διαχειριστών και των νομίμων εκπροσώπων και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των ανωτέρω εταιρειών. Εάν η αιτούσα εταιρεία είναι επιχείρηση Ο.Τ.Α. προσκομίζονται επίσης τα αντίγραφα ποινικών μητρώων όλων των μελών του συμβουλίου του αντίστοιχου Ο.Τ.Α. Τα αντίγραφα των ποινικών μητρώων πρέπει να έχουν εκδοθεί μετά την ημερομηνία έκδοσης της αντίστοιχης προκήρυξης από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. 3.Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 κάθε βασικού μετόχου, κατά την έννοια της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Ν. 3021/2002, στην οποία αναφέρεται ότι κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στην αντίστοιχη διαγωνιστική διαδικασία δεν κατέχουν τις ασυμβίβαστες ιδιότητες του άρθρου 3 του Ν. 3021/2002. Εφόσον στην αιτούσα επιχείρηση συμμετέχουν άλλες εταιρείες, η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και από τους εταίρους ή τους βασικούς μετόχους των εταιρειών αυτών. 4.Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 κάθε βασικού μετόχου, κατά την έννοια της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Ν. 3021/2002, στην οποία αναφέρεται: 1)αν συμμετέχουν ως μέτοχοι, εταίροι ή στα όργανα διοίκησης της εταιρείας ή ασκούν ατομική επιχείρηση που παρέχει διαφημιστικές υπηρεσίες ή συμμετέχουν σε εταιρείες που συμμετέχουν σε παρόμοιες εταιρείες, 2)αν συμμετέχουν ως μέτοχοι, εταίροι ή στα όργανα διοίκησης της εταιρείας ή ασκούν ατομική επιχείρηση που αναλαμβάνει έρευνες ραδιοτηλεοπτικής αγοράς, κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν. 2328/1995, για λογαριασμό του δημοσίου ή νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν. 3021/2002, ή συμμετέχουν σε εταιρείες που συμμετέχουν σε παρόμοιες εταιρείες. Σε περίπτωση συμμετοχής σε εταιρείες των ανωτέρω κατηγοριών, αναφέρεται και η επωνυμία της κάθε εταιρείας, η συγκεκριμένη ιδιότητα συμμετοχής καθώς και το ύψος της εταιρικής εισφοράς ή της συμμετοχής στο κεφάλαιό της. Επίσης, εφόσον στην αιτούσα εταιρεία συμμετέχουν άλλες εταιρείες, η υπό στοιχείο α΄ υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και από τους βασικούς μετόχους ή εταίρους των εταιρειών αυτών. 5.Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, των μελών οργάνου διοίκησης, καθώς και των διευθυντικών στελεχών, κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του Ν. 3021/2002, της αιτούσας εταιρείας, στην οποία αναφέρεται: 1)αν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης κατέχουν τις ασυμβίβαστες ιδιότητες του άρθρου 3 του Ν. 3021/2002 και β) αν συμμετέχουν ως μέτοχοι, εταίροι ή στα όργανα διοίκησης της εταιρείας ή ασκούν ατομική επιχείρηση που παρέχει διαφημιστικές υπηρεσίες ή συμμετέχουν σε εταιρείες που συμμετέχουν σε παρόμοιες εταιρείες. Σε περίπτωση συμμετοχής σε εταιρείες των ανωτέρω κατηγοριών, αναφέρεται και η επωνυμία της κάθε εταιρείας, η συγκεκριμένη ιδιότητα συμμετοχής καθώς και το ύψος της εταιρικής εισφοράς η της συμμετοχής στο κεφάλαιό της. 6.Υπεύθυνη δήλωση κάθε μετόχου ή μέλους οργάνου διοίκησης της αιτούσας εταιρείας, ή άλλης εταιρείας που μετέχει σ αυτήν, των διευθυντικών στελεχών τους, καθώς και όσων κατέχουν οποιαδήποτε άλλη συναφή ιδιότητα, στην οποία αναφέρεται αν μετέχουν σε περισσότερες από δύο κατηγορίες μέσων ενημέρωσης σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 1 του Ν. 2328/95 (τηλεόραση κάθε είδους, ραδιόφωνο κάθε είδους, ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας), καθώς και τα ακριβή στοιχεία ταυτότητας των μέσων ενημέρωσης στα οποία τυχόν συμμετέχουν, η ιδιότητα υπό την οποία συμμετέχουν σε αυτά και το ύψος της εταιρικής εισφοράς ή συμμετοχής στο κεφάλαιό τους. 7.Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 κάθε μετόχου και μέλους του οργάνου διοίκησης της αιτούσας εταιρείας ή άλλης εταιρείας που μετέχει σ αυτήν ή διευθυντικού στελέχους της στην οποία θα αναφέρονται όλοι οι εξ αίματος και εξ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή καθώς και οι εκ πλαγίου μέχρι τετάρτου βαθμού συγγενείς τους. Σε περίπτωση που οι μετοχές της αιτούσας εταιρείας είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο αξιών ή σε διεθνώς αναγνωρισμένο χρηματιστηριακό θεσμό, η υπεύθυνη δήλωση της παρούσας και της προηγούμενης παραγράφου υποβάλλεται μόνο από τους βασικούς μετόχους, κατά την έννοια της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Ν. 3021/2002, και τα μέλη των οργάνων διοίκησης και των διευθυντικών στελεχών, κατά την έννοια της παραγράφου 5 του ίδιου ως άνω άρθρου, των ανωτέρω εταιρειών. 8.Τα δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους υποβάλλονται και από τους ενεχυρούχους δανειστές που υπάγονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 21 του Ν. 3166/2003, καθώς και από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο έχει εκχωρηθεί το δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση για οποιαδήποτε άλλη επαχθή ή χαριστική αιτία. Άρθρο 7 Οικονομικά στοιχεία της αιτούσας εταιρείας και των μετόχων της 1.Για τον έλεγχο της προέλευσης και εν γένει του τρόπου απόκτησης των οικονομικών μέσων που διατέθηκαν ή προγραμματίζεται να διατεθούν για τη λειτουργία της αιτούσας επιχείρησης από τους εταίρους ή μετόχους, η αιτούσα οφείλει, στο πλαίσιο της συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία, να υποβάλλει τα στοιχεία που αναφέρονται ακολούθως: 1)Νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται η πραγματική καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση εισφορών σε είδος, υποβάλλεται επίσης και η εκτίμηση της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920. 2)Οργανόγραμμα από το οποίο να προκύπτει η θέση της αιτούσας εταιρείας σε όμιλο επιχειρήσεων στον οποίο αυτή τυχόν ανήκει. 3)Στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η καθ οιονδήποτε τρόπο συμμετοχή της αιτούσας εταιρείας σε άλλα νομικά πρόσωπα (εκτός επιχειρήσεων εκμετάλλευσης μέσων ενημέρωσης). 4)Δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα της εταιρείας για τα δέκα τελευταία οικονομικά έτη λειτουργίας της, καθώς και των μετόχων που συμμετέχουν στο κεφάλαιο της αιτούσας εταιρείας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας της υποβολής των αιτήσεων στην αντίστοιχη διαγωνιστική διαδικασία εφόσον αυτοί είναι κύριοι αριθμού ή συγκύριοι μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου που υπερβαίνει το δυόμισι τοις εκατό του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση της εταιρείας. Επίσης, προσκομίζεται και κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει με σαφήνεια ο τρόπος απόκτησης των οικονομικών μέσων που διαθέτει η αιτούσα εταιρεία καθώς και ο τρόπος απόκτησης των οικονομικών μέσων που διέθεσαν οι ανωτέρω μέτοχοι για την απόκτηση των μετοχών τους. 5)Επαρκή οικονομικά στοιχεία (π.χ. φορολογικές δηλώσεις, κατάσταση περιουσιακών στοιχείων) από τα οποία να προκύπτει η οικονομική αυτοτέλεια των μετόχων και των μελών του οργάνου διοίκησης της εταιρείας, των διευθυντικών στελεχών καθώς και όσων κατέχουν οποιαδήποτε άλλη συναφή ιδιότητα, εφόσον πρόκειται για εξ αίματος ή εξ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή ή εκ πλαγίου μέχρι τετάρτου βαθμού συγγενικά πρόσωπα εταίρου ή μετόχου, διαχειριστή, μέλους οργάνου διοίκησης, διευθυντικού στελέχους επιχείρησης η οποία εκμεταλλεύεται απ ευθείας ή συμμετέχει σε επιχείρηση που εκμεταλλεύεται τον ίδιο ή άλλο τηλεοπτικό σταθμό ή άλλα μέσα ενημέρωσης που ανήκουν σε περισσότερες από δύο κατηγορίες (τηλεόραση κάθε είδους, ραδιόφωνο κάθε είδους, ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας). Την επιχειρηματική και οικονομική αυτοτέλειά τους σε σχέση με επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν έρευνες ραδιοτηλεοπτικής αγοράς για λογαριασμό του δημοσίου ή νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 3021/2002, οφείλουν, επίσης, να αποδεικνύουν με την προσκόμιση επαρκών οικονομικών στοιχείων, και όσοι εταίροι, μεριδιούχοι ή μέτοχοι, ή μέλη του οργάνου διοίκησης της αιτούσας συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο ή στη διοίκηση παρόμοιων εταιρειών ή συμμετέχουν σε εταιρείες που συμμετέχουν σε παρόμοιες εταιρείες. 2.Το στοιχείο ε΄ της παραγράφου 1 εφαρμόζεται και για την απόδειξη της οικονομικής αυτοτέλειας των προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του ν. 3021/2002. 3.Σε περίπτωση που στο μετοχικό κεφάλαιο ή στη διοίκηση της αιτούσας εταιρείας συμμετέχουν εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των υπεράκτιων ή εξωχώριων εταιρειών, οι οποίες έχουν την έδρα τους και εν γένει υπάγονται στη δικαιοδοσία κράτους εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των οποίων οι μετοχές είναι ονομαστικές, σύμφωνα με τους όρους και τις εξαιρέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 9 του άρθρου 1 του ν. 2328/1995 και στο άρθρο 3 του παρόντος, η υποχρέωση υποβολής αναλυτικών στοιχείων που προβλέπεται στο παρόν άρθρο σχετικά με την προέλευση και εν γένει τον τρόπο απόκτησης των οικονομικών μέσων που διατέθηκαν για την απόκτηση μετοχών, επεκτείνεται και στους μετόχους των μετόχων, κ.ο.κ., της αιτούσας επιχείρησης, εκτός αν οι μετοχές των ανωτέρω εταιρειών είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο αξιών ή σε διεθνώς αναγνωρισμένο χρηματιστηριακό θεσμό. 4.Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως και για τους ενεχυρούχους δανειστές μετόχων της αιτούσας επιχείρησης οι οποίοι υπάγονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 21 του ν. 3166/2003, καθώς και για κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο έχει εκχωρηθεί το δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση για οποιαδήποτε άλλη επαχθή ή χαριστική αιτία. Άρθρο 8 Στοιχεία κοινοπραξίας Εάν η αίτηση συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλεται από κοινοπραξία, τα στοιχεία που αναφέρονται στα άρθρα 5 έως και 7 του παρόντος διατάγματος υποβάλλονται αυτοτελώς για κάθε μέλος της κοινοπραξίας. ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Β΄ Όροι και προϋποθέσεις σχετικά με την εφαρμογή των κριτηρίων ουσιαστικής αξιολόγησης των τηλεοπτικών σταθμών ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Ουσιαστικές διατάξεις Άρθρο 9 Κριτήριο χρόνου λειτουργίας Κατά την αξιολόγηση του κριτηρίου χρόνου λειτουργίας που αναφέρεται ως περίπτωση α) της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του ν. 2328/1995, οι αιτούσες εταιρείες στις οποίες έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού ελεύθερης λήψης του άρθρου 4 του Ν. 1866/1989 βαθμολογούνται με ένα μόριο για κάθε συμπληρωμένο έτος νόμιμης και πραγματικής λειτουργίας, με αφετηρία την ημερομηνία έκδοσης της προβλεπόμενης διοικητικής πράξης με την οποία χορηγήθηκε η άδεια λειτουργίας. Η μέγιστη δυνατή βαθμολογία είναι τα τέσσερα μόρια. Η απόδοση της βαθμολογίας του παρόντος άρθρου είναι ανεξάρτητη από την κατηγορία εμβέλειας εντός της οποίας λειτουργούσε νόμιμα ο τηλεοπτικός σταθμός της αιτούσας εταιρείας. Άρθρο 10 Κριτήριο απασχολούμενου προσωπικού 1.Για την αξιολόγηση των αιτουσών εταιρειών με βάση το κριτήριο του απασχολούμενου προσωπικού με σύμβαση εργασίας, που αναφέρεται ως περίπτωση β) της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του Ν. 2328/1995, λαμβάνεται υπόψη μόνο το προσωπικό το οποίο απασχολείται σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην οικεία εργατική και κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία. Επίσης, για να προσμετρηθεί ένας απασχολούμενος στο συνολικό αριθμό του ανωτέρω προσωπικού δεν πρέπει να απασχολείται σε περισσότερους από δύο κλάδους επιχειρήσεων της αιτούσας εταιρείας, σε κάθε, δε, περίπτωση το αντικείμενο της απασχόλησής του πρέπει να είναι συναφές με το αντικείμενο και τη λειτουργία μίας επιχείρησης μέσων ενημέρωσης. Οι αιτούσες εταιρείες βαθμολογούνται με ένα μόριο για κάθε πενήντα απασχολούμενους με σύμβαση εργασίας, εφόσον η αίτηση υποβάλλεται για άδεια εθνικής εμβέλειας, και με μισό μόριο για κάθε είκοσι πέντε απασχολούμενους εφόσον η αίτηση υποβάλλεται για άδεια περιφερειακής ή τοπικής εμβέλειας. Η μέγιστη δυνατή βαθμολογία είναι τα τέσσερα μόρια. 2.Για τον υπολογισμό του μέσου όρου των απασχολούμενων κατά τους δώδεκα μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας έκδοσης της οικείας προκήρυξης, λαμβάνονται υπόψη μόνο οι εργαζόμενοι που απασχολήθηκαν 20 τουλάχιστον ημέρες τον αντίστοιχο υπολογιζόμενο μήνα. 3.Οι υπό ίδρυση εταιρείες που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία αξιολογούνται με βάση τις σχεδιαζόμενες θέσεις εργασίας που αναφέρονται στην αναλυτική οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας που υποβάλλουν. Επίσης, οι σχεδιαζόμενες θέσεις εργασίας μπορεί να ληφθούν υπόψη σε περίπτωση που η βαθμολόγηση του ήδη απασχολούμενου προσωπικού αποδίδει στην αιτούσα εταιρεία λιγότερο από δύο μόρια. Σε κάθε περίπτωση, η βαθμολόγηση των αιτήσεων κατ εφαρμογή της παραγράφου αυτής δεν μπορεί να υπερβεί τα δύο μόρια. Άρθρο 11 Κριτήριο πραγματικής επένδυσης και πληρότητας εξοπλισμού 1.Για την αξιολόγηση του κριτηρίου της πραγματικής επένδυσης, που αναφέρεται ως περίπτωση γ) στην παράγραφο 6 του άρθρου 2 του Ν. 2328/1995, λαμβάνονται υπόψη μόνον ο εξοπλισμός και οι πάγιες εγκαταστάσεις που είναι εγγεγραμμένες στο βιβλίο παγίων της αιτούσας εταιρείας κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. Κατ εξαίρεση, εάν ο εξοπλισμός ή οι πάγιες εγκαταστάσεις έχουν αποκτηθεί με σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης του Ν. 1555/1986, προσμετράται ως πραγματοποιηθείσα επένδυση το ποσό που έχει καταβληθεί μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής συμμετοχής στην αντίστοιχη διαγωνιστική διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνεται υπόψη μόνον ο εξοπλισμός ο οποίος είναι κατά κοινή πείρα αναγκαίος για την εύρυθμη και σύμφωνη με το νόμο λειτουργία ενός τηλεοπτικού σταθμού. Οι αιτούσες εταιρείες βαθμολογούνται με ένα μόριο για κάθε 440.205 ευρώ πραγματικής επένδυσης, εφόσον η αίτηση υποβάλλεται για άδεια εθνικής εμβέλειας, και με μισό μόριο για κάθε 220.102 ευρώ, εφόσον η αίτηση υποβάλλεται για άδεια περιφερειακής ή τοπικής εμβέλειας, με βάση υπολογισμού, σε κάθε περίπτωση, τη μη λογιστικώς αποσβεσθείσα αξία του ανωτέρω εξοπλισμού κατά το χρόνο κρίσης της αίτησης. Ως χρόνος κρίσης της αίτησης θεωρείται η 1η του μήνα κατά τον οποίο λαμβάνεται η απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης για την αξιολόγηση των αιτήσεων με βάση το κριτήριο αυτό. Η μέγιστη δυνατή βαθμολογία είναι τα τέσσερα μόρια. 2.Σε περίπτωση που δεν έχει πραγματοποιηθεί η επένδυση, η αξιολόγηση γίνεται με βάση τη σχεδιαζόμενη επένδυση με μέγιστη δυνατή βαθμολογία τα δύο μόρια. Η αξία της σχεδιαζόμενης επένδυσης πρέπει να βρίσκεται σε εύλογη αντιστοιχία με το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Επίσης, η σχεδιαζόμενη επένδυση μπορεί να ληφθεί υπόψη σε περίπτωση που η βαθμολόγηση της πραγματοποιηθείσας επένδυσης αποδίδει στην αιτούσα εταιρεία λιγότερο από δύο μόρια. Άρθρο 12 Κριτήριο προγραμματικής πληρότητας 1.Το κριτήριο της προγραμματικής πληρότητας που αναφέρεται ως περίπτωση δ) της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του Ν. 2328/1995 αξιολογείται στο πλαίσιο της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του τηλεοπτικού σταθμού (γενικής ή ειδικής στόχευσης) και της κατηγορίας εμβέλειας για την οποία έχει προκηρυχθεί η αντίστοιχη διαγωνιστική διαδικασία (εθνικής, περιφερειακής, τοπικής εμβέλειας). 2.Στο πλαίσιο της αυτοδέσμευσης των διοικητικών αρχών, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης μπορεί να καθορίζει επιμέρους βαθμολογικές κλίμακες, εντός της προβλεπόμενης στο νόμο συνολικής βαθμολογικής κλίμακας του κριτηρίου αυτού (ένα έως δέκα μόρια) και με μέγιστη επιμέρους βαθμολογία τα τρία μόρια. Στην περίπτωση αυτή, τα επιμέρους στοιχεία της ειδικότερης αξιολόγησης και οι επιμέρους βαθμολογικές κλίμακες στις οποίες αντιστοιχούν τα στοιχεία αυτά, αναφέρονται υποχρεωτικά στην προκήρυξη της αντίστοιχης διαγωνιστικής διαδικασίας. 3.Εκτός της ανωτέρω θετικής βαθμολόγησης, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης μπορεί κατά την αξιολόγηση με βάση το κριτήριο του παρόντος άρθρου να προβαίνει σε αρνητική βαθμολόγηση αφαιρώντας μέχρι τρία μόρια από το σύνολο των αποδιδομένων μορίων, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν παραβάσεις της εκάστοτε ισχύουσας ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας σχετικά με το περιεχόμενο των τηλεοπτικών προγραμμάτων που έχουν μεταδοθεί από ήδη λειτουργούντα σταθμό της αιτούσας εταιρείας, εφόσον για τις παραβάσεις αυτές έχουν επιβληθεί οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις οι οποίες δεν έχουν ανακληθεί ή ακυρωθεί ή ανασταλεί ολικώς ή μερικώς από τις αρμόδιες διοικητικές ή δικαστικές αρχές. Για την αρνητική βαθμολόγηση της παραγράφου αυτής, λαμβάνονται ιδίως υπόψη το είδος, η βαρύτητα και ο αριθμός των παραβάσεων. 4.Η θετική και η τυχόν αρνητική βαθμολόγηση με βάση το κριτήριο της προγραμματικής πληρότητας πρέπει να είναι πλήρως και ειδικώς αιτιολογημένη. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ Υποβαλλόμενα στοιχεία Άρθρο 13 Στοιχεία για την εφαρμογή του κριτηρίου του χρόνου λειτουργίας του σταθμού. 1.Για την αξιολόγηση της αιτήσεως με βάση το κριτήριο του χρόνου λειτουργίας που αναφέρεται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του Ν. 2328/1995, υποβάλλεται επίσημο αντίγραφο της άδειας λειτουργίας ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού του άρθρου 4 του Ν. 1866/1989, που έχει εκδοθεί στο όνομα της αιτούσας εταιρείας. Επίσης, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 της αιτούσας εταιρείας, στην οποία θα προσδιορίζεται ο ακριβής τόπος και χρόνος της πραγματικής λειτουργίας του τηλεοπτικού σταθμού συνοδευόμενη από τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία (λ.χ. μαγνητοταινίες δελτίων ειδήσεων μεταδοθέντων κατά την περίοδο αυτή, δημοσιευμένα στον ημερήσιο ή περιοδικό τύπο προγράμματα εκπομπών). 2.Εάν η άδεια λειτουργίας ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού της παραγράφου 1 έχει εκδοθεί στο όνομα εταιρείας η οποία στη συνέχεια μεταβίβασε τον πραγματικώς λειτουργήσαντα τηλεοπτικό σταθμό σε άλλη εταιρεία, προσκομίζεται συμβολαιογραφικό έγγραφο από το οποίο πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια η καθολική μεταβίβαση συγκεκριμένης και ήδη λειτουργούσας επιχείρησης τηλεοπτικού σταθμού. Ως καθολική μεταβίβαση θεωρείται η μεταβίβαση της επιχείρησης του τηλεοπτικού σταθμού στο σύνολό της ή η μεταβίβαση των ουσιωδών στοιχείων που συνιστούν τον πυρήνα της επιχείρησης αυτής (π.χ. σύνολο εγκαταστάσεων εκπομπής, σύνολο εξοπλισμού στούντιο παραγωγής προγράμματος). Σε περίπτωση διαδοχικών μεταβιβάσεων της ίδιας επιχείρησης τηλεοπτικού σταθμού προσκομίζονται τα συμβολαιογραφικά έγγραφα για το σύνολο των διαδοχικών μεταβιβάσεων. Άρθρο 14 Στοιχεία για την εφαρμογή του κριτηρίου του απασχολουμένου προσωπικού Για την εφαρμογή του κριτηρίου του απασχολουμένου προσωπικού που αναφέρεται στην περίπτωση β) της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του Ν. 2328/1995, υποβάλλονται: 1.Μισθολογικές καταστάσεις, εγκεκριμένες από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας, του προσωπικού που απασχολήθηκε με σύμβαση εργασίας κατά τους δώδεκα τελευταίους μήνες στο σταθμό καθώς και βεβαιώσεις των αρμόδιων ασφαλιστικών οργανισμών για την ασφάλιση των ίδιων εργαζομένων για ολόκληρο το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στις ανωτέρω μισθολογικές καταστάσεις. 2.Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει με σαφήνεια η πλήρης, σύμφωνα με τις διατάξεις της οικείας νομοθεσίας και του παρόντος διατάγματος, απασχόληση των αναφερόμενων στις μισθολογικές καταστάσεις προσώπων καθώς και το αντικείμενο της εργασίας τους. 3.Οικονομοτεχνική μελέτη για τις σχεδιαζόμενες θέσεις εργασίας κάθε είδους προσωπικού (τεχνικό και διοικητικό προσωπικό, δημοσιογράφοι, παρουσιαστές και λοιποί συντελεστές των μεταδιδομένων προγραμμάτων) για όλη τη διάρκεια της ισχύος της αιτούμενης άδειας, εφόσον πρόκειται για εταιρεία που απασχολεί αριθμό προσωπικού ο οποίος προσμετρούμενος σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους αποδίδει βαθμολογία μικρότερη από δύο μόρια. Άρθρο 15 Στοιχεία για την εφαρμογή του κριτηρίου πραγματικής επένδυσης και πληρότητας του εξοπλισμού: Για την εφαρμογή του κριτηρίου πραγματικής επένδυσης και πληρότητας του εξοπλισμού υποβάλλονται: 1.Οι δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμοί, καταστάσεις αποτελεσμάτων, προσαρτήματα, ταμειακές ροές) των τριών (3) τελευταίων ετών, εφ όσον πρόκειται για ήδη λειτουργούσες επιχειρήσεις. Εάν οι προσκομιζόμενες οικονομικές καταστάσεις δεν υπογράφονται από ορκωτό λογιστή ελεγκτή, προσκομίζεται έκθεση ορκωτού λογιστή ελεγκτή με την οποία να βεβαιώνεται η πιστότητα των σχετικών οικονομικών στοιχείων που αναφέρονται στους ισολογισμούς. 2.Στοιχεία για το μέσο, κατά το τελευταίο έτος, λόγο της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής προς το κέρδος ανά μετοχή (Ρ/Ε) εφ όσον πρόκειται για εταιρείες των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο αξιών. 3.Φορολογικά στοιχεία με τα οποία να βεβαιώνεται με την απαιτούμενη γνησιότητα και αυθεντικότητα η αξία της ήδη πραγματοποιηθείσας επένδυσης που αναφέρεται στο άρθρο 11 του παρόντος. 4.Σε περίπτωση που έχουν καταρτισθεί συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, προσκομίζονται τα αντίστοιχα συμφωνητικά καθώς και αποδεικτικά στοιχεία για το ήδη καταβληθέν, σε εκτέλεση της σύμβασης αυτής, ποσό. 5.Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας του νομικού προσώπου της αιτούσας εταιρείας, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. 6.Οικονομικοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας και επενδυτικής αξίας του σταθμού. Στη μελέτη αυτή, η οποία υποβάλλεται από τις εταιρείες που συμμετέχουν σε διαγωνιστική διαδικασία για τη χορήγηση αδειών εθνικής εμβέλειας καθώς και από τις εταιρείες που συμμετέχουν σε διαγωνιστική διαδικασία για τη χορήγηση αδειών περιφερειακής και τοπικής εμβέλειας και έχουν πραγματοποιήσει επένδυση μικρότερη του ποσού των 880.411 ευρώ, πρέπει να αναφέρονται τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 1)το ύψος των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, 2)το ύψος των κάθε είδους δανειακών υποχρεώσεων καθώς και το ποσοστό των υποχρεώσεων αυτών επί του μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης, 3)σχέδιο εξυπηρέτησης των δανειακών υποχρεώσεων, 4)υπολογιζόμενο κόστος για την απασχόληση του κάθε είδους προσωπικού (τεχνικό και διοικητικό προσωπικό, δημοσιογράφοι, παρουσιαστές και λοιποί συντελεστές των μεταδιδομένων προγραμμάτων), 5)εκτίμηση του ύψους των λοιπών λειτουργικών εξόδων, 6)εκτίμηση του κόστους από την καταβολή πνευματικών δικαιωμάτων για την προμήθεια των μεταδιδόμενων οπτικοακουστικών έργων, 7)εκτίμηση του κόστους σχεδιαζόμενης ιδίας παραγωγής οπτικοακουστικών έργων ή ανάθεσης της παραγωγής αυτής σε επιχειρήσεις παραγωγής οπτικοακουστικών έργων (συμπεριλαμβανομένων και των κινηματογραφικών παραγωγών του άρθρου 7 του Ν. 1866/1989), 8)εκτίμηση του ύψους των ποσών που θα καταβληθούν για κάθε είδους υποχρεωτικές χρηματικές παροχές προς το ελληνικό δημόσιο και άλλους δημόσιους ή κοινωφελείς φορείς, 9)εκτίμηση του κόστους, βάσει τιμών του επισήμου τιμοκαταλόγου των κατασκευαστριών εταιρειών, των εγκαταστάσεων παραγωγής και μετάδοσης οπτικοακουστικού προγράμματος καθώς και της προμήθειας του σχετικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού που απαιτούνται, ως ελάχιστες προϋποθέσεις για την λειτουργία του σταθμού από το άρθρο 11 της υπ. αριθμ. 15587/Ε/29.8.1997 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Μεταφορών & Επικοινωνιών και Τύπου & ΜΜΕ, όπως εκάστοτε ισχύει. Ο αναφερόμενος στην οικονομικοτεχνική μελέτη εξοπλισμός αυτός πρέπει να τελεί σε εύλογη αντιστοιχία με τον εξοπλισμό που αναφέρεται στη τεχνική μελέτη, 10)εκτίμηση τους κόστους τυχόν σχεδιαζόμενων άλλων εγκαταστάσεων παραγωγής και μετάδοσης ή προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού, 11)εκτίμηση των συνολικών διαφημιστικών εσόδων των τηλεοπτικών σταθμών της αντίστοιχης γεωγραφικής περιοχής (αφαιρουμένων των νομίμων επιβαρύνσεων) και εκτίμηση της μέσης ποσοστιαίας συμμετοχής του σταθμού στην κατανομή της δαπάνης αυτής. Για την εκτίμηση των εσόδων αυτών συνυπολογίζονται και τυχόν έσοδα που προέρχονται από τηλεπωλήσεις, τηλεοπτικές χορηγίες ή άλλες επιτρεπόμενες από το νόμο οικονομικές ενισχύσεις, 12)πρόβλεψη για την τυχόν πραγματοποίηση άλλου είδους εσόδων και 13)εκτίμηση αποτελεσμάτων δωδεκάμηνης χρήσης, 14)εκτίμηση για τον αριθμό κάθε είδους προσωπικού (τεχνικό και διοικητικό προσωπικό, δημοσιογράφοι, παρουσιαστές και λοιποί συντελεστές των μεταδιδόμενων προγραμμάτων) που θα απασχοληθεί. Οι περιεχόμενες στην έκθεση της παρούσας παραγράφου εκτιμήσεις πρέπει να αντιστοιχούν σε όλα τα έτη ισχύος της αιτούμενης διάρκειας, όπως αυτή καθορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Άρθρο 16 Στοιχεία για την εφαρμογή του κριτηρίου προγραμματικής πληρότητας Για τη συγκριτική αξιολόγηση των αιτήσεων με βάση το κριτήριο της προγραμματικής πληρότητας που αναφέρεται στην περίπτωση δ) της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του Ν. 2328/1995, οι αιτούσες εταιρείες υποβάλλουν: 1.Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται η κατηγορία (γενικής ή ειδικής στόχευσης) στην οποία συγκαταλέγεται, κατά την κρίση τους, ο τηλεοπτικός σταθμός που επιθυμούν να λειτουργήσουν, σύμφωνα με την ιδιαίτερη φύση και χαρακτηριστικά του σχεδιαζόμενου προγράμματος. 2.Αναλυτική έκθεση από την οποία να προκύπτει με σαφήνεια η φυσιογνωμία του σταθμού και ο τυχόν ιδιαίτερος προσανατολισμός του προγράμματός του (ειδική στόχευση) προς ορισμένο τομέα (λ.χ. ενημέρωση, επιμόρφωση, ψυχαγωγία, αθλητισμός) ή ορισμένη μορφή λόγου ή τέχνης (λ.χ. θέατρο, κινηματογράφος, μουσική, εικαστικά), η φιλοσοφία, η οργάνωση και το περιεχόμενο του προγράμματος, στην ίδια έκθεση αναφέρονται και όλα τα στοιχεία που, κατά την κρίση της αιτούσας εταιρείας αποδεικνύουν τη συμβολή του σταθμού στην αντικειμενική και με ίσους όρους ενημέρωση καθώς και στην ποιοτική επιμόρφωση και ψυχαγωγία των τηλεθεατών. Ειδικότερα, η έκθεση της παρούσας παραγράφου πρέπει να αναφέρεται στα ακόλουθα, τουλάχιστον, στοιχεία: 1)Εφ όσον πρόκειται για σταθμούς γενικής στόχευσης ή ειδικής στόχευσης με προσανατολισμό στην ενημέρωση: i. διάρκεια και περιοδικότητα των ενημερωτικών εκπομπών με ειδική αναφορά στα δελτία ειδήσεων, ii. κριτήρια επιλογής και ιεράρχησης των μεταδιδόμενων ειδήσεων, με έμφαση στις ειδήσεις που αφορούν τον πληθυσμό της αντίστοιχης γεωγραφικής περιοχής, iii. παραγωγή εκπομπών πολιτικού και κοινωνικού διαλόγου με τη συμμετοχή, εφόσον πρόκειται για άδεια τοπικής ή περιφερειακής εμβέλειας, τοπικών ιδίως φορέων και προσωπικοτήτων, iν. κριτήρια και μηχανισμοί διασφάλισης της πολιτικής και πολιτιστικής πολυφωνίας και πολυμέρειας και της πρόσβασης όλων των πολιτικών κομμάτων και των υποψηφίων τους, καθώς και των συνδικαλιστικών και κοινωνικών φορέων και ομάδων (που δραστηριοποιούνται κυρίως στην γεωγραφική περιοχή στην οποία αντιστοιχεί η αιτούμενη άδεια λειτουργίας), στις εκπομπές πολιτικής ενημέρωσης και γενικότερα πολιτικού και κοινωνικού διαλόγου, λαμβανομένης υπ όψιν της αρχής της αναλογικής ισότητας, ιδίως κατά τη διάρκεια προεκλογικής περιόδου, καθώς και για κάθε κρίσιμο ζήτημα που επιδέχεται διαφορετικές πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές προσεγγίσεις, ν. δυνατότητα συνεργασίας: α) με τοπικούς σταθμούς ραδιοφώνου και τηλεόρασης που εκπέμπουν σε όμορες περιοχές ή εντός της αντίστοιχης γεωγραφικής περιοχής, και β) με ανταποκριτές στα κυριότερα αστικά κέντρα της γεωγραφικής περιοχής για την οποία έχει υποβληθεί η αίτηση, νi. σύνθεση της ομάδας σύνταξης και παραγωγής των ενημερωτικών εκπομπών του σταθμού. Ειδικότερα, προσκομίζονται τα ακόλουθα στοιχεία: α) ονομαστική κατάσταση των μελών της ομάδας με αναφορά στα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί, β) αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα κάθε μέλους με ιδιαίτερη αναφορά στην εμπειρία, στις γνώσεις και στις ικανότητές τους, γ) βεβαίωση αναγνωρισμένης ένωσης συντακτών σχετικά με την εγγραφή του διευθυντή του τμήματος ειδήσεων του σταθμού σε αυτήν και δ) υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, του υπευθύνου προγράμματος καθώς και του υπεύθυνου του τμήματος ειδήσεως του σταθμού ότι δέχονται την ανάληψη των συγκεκριμένων καθηκόντων. 2)Εφ όσον πρόκειται για σταθμούς γενικής στόχευσης ή ειδικής στόχευσης με προσανατολισμό στην ψυχαγωγία: i. προσδιορισμός της έννοιας του ψυχαγωγικού προγράμματος κατά την αντίληψη των υπευθύνων του σταθμού και κατανομή του προγράμματος σε επιμέρους τομείς ψυχαγωγίας, τόσο ως προς το είδος των μεταδοθησομένων εκπομπών (λ.χ. κινηματογράφος, θέατρο, τηλεοπτικές σειρές, τηλεπαιχνίδια κλπ.) όσο και ως προς το περιεχόμενό τους (κοινωνικό, σατυρικό, αισθηματικό, ιστορικό κλπ.) και τα τυχόν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κοινού στο οποίο απευθύνονται (λ.χ. παιδικό ή νεανικό κοινό) ii. πρόβλεψη συνεργασίας, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς παραγωγής οπτικοακουστικών έργων ή ψυχαγωγικών προγραμμάτων ή με προσωπικότητες με αναγνωρισμένο κύρος και εμπειρία στο χώρο αυτό και iii. προγραμματισμό εσωτερικής παραγωγής ή συμπαραγωγής ψυχαγωγικών προγραμμάτων ή εξασφάλιση των δικαιωμάτων τηλεοπτικής μετάδοσης τέτοιων προγραμμάτων. iν. σύνθεση της ομάδας σύνταξης και παραγωγής των ψυχαγωγικών εκπομπών του σταθμού. Ειδικότερα, προσκομίζονται τα ακόλουθα στοιχεία: α) ονομαστική κατάσταση των μελών με αναφορά στα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί και β) αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα κάθε μέλους με ιδιαίτερη αναφορά στην εμπειρία, στις γνώσεις και γενικότερα στις ικανότητές τους, 3)Εφ όσον πρόκειται για σταθμούς γενικής στόχευσης ή ειδικής στόχευσης με προσανατολισμό στην επιμόρφωση ή/και στον πολιτισμό: i. προσδιορισμός της έννοιας του επιμορφωτικού ή/και πολιτιστικού προγράμματος κατά την αντίληψη των υπευθύνων του σταθμού και κατανομή του προγράμματος σε έναν ή περισσότερους επιμέρους τομείς, τόσο ως προς το είδος των μεταδοθησόμενων εκπομπών (ειδική ειδησεογραφία, ζωντανές παραστάσεις εκδηλώσεις και αγώνες, ντοκυμαντέρ, τηλεπαιχνίδια κ.λπ.) όσο και ως προς το περιεχόμενό τους (μουσικό, αθλητικό, αρχαιολογικόιστορικό, ταξιδιωτικό, φυσιογνωστικό κ.λπ.), ii. πρόβλεψη συνεργασίας με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς πολιτιστικού, επιμορφωτικού, αθλητικού, κ.λπ., χαρακτήρα οι οποίοι δραστηριοποιούνται εντός της γεωγραφικής περιοχής για την οποία έχει υποβληθεί η αίτηση (π.χ. τοπικά μουσικά σύνολα, περιφερειακά εκπαιδευτικά ιδρύματα, περιφερειακά θέατρα, τοπικές αθλητικές ομοσπονδίες), iii. προγραμματισμός εσωτερικής παραγωγής ή συμπαραγωγής επιμορφωτικών προγραμμάτων, διοργάνωση ή χορηγία επιστημονικών, πολιτιστικών, αθλητικών, κ.λπ., εκδηλώσεων, οι οποίες διοργανώνονται στην αντίστοιχη γεωγραφική περιοχή εμβέλειας, ή εξασφάλιση των δικαιωμάτων τηλεοπτικής μετάδοσης τέτοιων προγραμμάτων ή εκδηλώσεων. iν. σύνθεση της ομάδας σύνταξης και παραγωγής των εκπομπών του σταθμού. Ειδικότερα, προσκομίζονται τα ακόλουθα στοιχεία: α) ονομαστική κατάσταση των μελών με αναφορά στα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί και β) αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα κάθε μέλους με ιδιαίτερη αναφορά στην εμπειρία, στις γνώσεις και γενικότερα στις ικανότητές τους. 3.Αναλυτικό σχέδιο κατανομής του ημερήσιου χρόνου λειτουργίας του σταθμού σε ζώνες και κατηγορίες προγράμματος σε εβδομαδιαία βάση. Η κατανομή αυτή πρέπει να τελεί σε εύλογη αντιστοιχία με τα όσα αναφέρονται στην έκθεση φυσιογνωμίας και προσανατολισμού του σταθμού. 4.Σχέδιο κωδίκων δημοσιογραφικής δεοντολογίας και δεοντολογίας προγραμμάτων και διαφημίσεων για την εφαρμογή των οποίων ο υποψήφιος σταθμός αυτοδεσμεύεται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 8 και 9 του Ν. 2863/2000. Το περιεχόμενο των κωδίκων αυτών δεν μπορεί να είναι αντίθετο στους ισχύοντες, κατ άρθρο 3 παρ. 15 του Ν. 2328/1995, Κώδικες Δεοντολογίας και πρέπει ιδίως να εκδηλώνει τη μέριμνα του σταθμού για: 1)το σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, 2)την προστασία του ιδιωτικού βίου, 3)την προστασία ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων και ιδίως των ανήλικων, 4)την πολιτική και πολιτιστική πολυφωνία και πολυμέρεια, 5)το σεβασμό της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και των συνταγματικών θεσμών γενικότερα, 6)την προαγωγή της κοινωνικής αλληλεγγύης και 7)την προαγωγή της ισότητας των δύο φύλων. 5.Σχέδιο για την υλοποίηση των υποχρεώσεων των τηλεοπτικών σταθμών που προβλέπονται στους Ν. 2328/1995 και 2863/2000 καθώς και του π.δ. 100/2000 ή των άλλων κανονιστικών διοικητικών πράξεων, που εκδίδονται κατ εξουσιοδότηση της ισχύουσας νομοθεσίας, και αφορούν ιδίως,: 1)στην κατάταξη και σήμανση των μεταδιδόμενων τηλεοπτικών προγραμμάτων 2)στη δωρεάν μετάδοση μηνυμάτων κοινωνικού περιεχομένου, 3)τον προγραμματισμό εκπομπών για άτομα με ακουστικά προβλήματα (π.χ. σε νοηματική γλώσσα), 4)στην ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας, 5)στη μετάδοση σε ελληνική γλώσσα ποσοστού μεγαλύτερου του εικοσιπέντε τοις εκατό του χρόνου εκπομπής τους (εκτός του χρόνου των ειδήσεων, των αθλητικών εκδηλώσεων ή παιχνιδιών, των διαφημίσεων, της τηλεαγοράς και των τηλεοπτικών παιχνιδιών), 6)στη μετάδοση ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών παραγωγών σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα ένα τοις εκατό του χρόνου εκπομπής τους (εκτός του χρόνου των ειδήσεων, των αθλητικών εκδηλώσεων, των διαφημίσεων, της τηλεπώλησης, των τηλεοπτικών παιχνιδιών και των υπηρεσιών τηλεκειμενογραφίας), 7)στην εξέταση των αιτήσεων επανόρθωσης σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 9 του Π.Δ. 100/2000 και στο άρθρο 9 του Ν. 2863/2000 και 8)στον τρόπο επανόρθωσης των προσβολών της προσωπικότητας, της τιμής, κ.λ.π., είτε μετά την αποδοχή των σχετικών αιτήσεων επανόρθωσης, είτε σε συμμόρφωση της σχετικής απόφασης του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. 6.Βεβαίωση εγγραφής της αιτούσας επιχείρησης στο Μητρώο Πνευματικών Δικαιωμάτων που τηρείται στο Υπουργείο Τύπου & Μ.Μ.Ε., κατ εφαρμογή της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του Ν. 1866/1989, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 24 του άρθρου 1 του Ν. 2328/1995, εφόσον πρόκειται για ήδη λειτουργούντα τηλεοπτικό σταθμό. Η βεβαίωση πρέπει να αναφέρει αναλυτικά τις δηλώσεις δημιουργών ή δικαιούχων ή αντίστοιχων οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή τις συμβάσεις για την έγκαιρη καταβολή των δικαιωμάτων από τη μετάδοση προγραμμάτων προστατευόμενων από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, τα οποία έχουν κατατεθεί στη μερίδα του οικείου τηλεοπτικού σταθμού από την έναρξη ισχύος του Ν. 2644/1998 μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης της διαγωνιστικής διαδικασίας. Προκειμένου το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης να λάβει υπ όψιν του ως θετική παράμετρο, κατά την αξιολόγηση με βάση το κριτήριο της προγραμματικής πληρότητας των αιτήσεων που υποβάλλονται από επιχειρήσεις τηλεοπτικών σταθμών κάθε κατηγορίας εμβέλειας, οι οποίοι λειτουργούν νομίμως κατά το χρόνο έκδοσης της αντίστοιχης προκήρυξης, την εκ μέρους τους τήρηση των κειμένων διατάξεων περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, οι αιτούσες εταιρείες οφείλουν επίσης να προσκομίσουν δηλώσεις δημιουργών ή δικαιούχων ή αντίστοιχων οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή συμβάσεις με τα ανωτέρω πρόσωπα, από τις οποίες να προκύπτει ότι η αιτούσα εταιρεία ανέλαβε την υποχρέωση να καταβάλει εγκαίρως τα σχετικά δικαιώματα για κάθε μεταδιδόμενη εκπομπή που προστατεύεται από τις διατάξεις του νόμου ή των διεθνών συμβάσεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Δεν απαιτείται η υποβολή των δηλώσεων, συμβάσεων, κλπ., των τηλεοπτικών προγραμμάτων τα οποία αναφέρονται ήδη στην βεβαίωση εγγραφής της αιτούσας εταιρείας στο Μητρώο Πνευματικών Δικαιωμάτων της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του Ν. 1866/1989. Επίσης, οι αιτούσες εταιρείες μπορούν να υποβάλλουν δηλώσεις, συμβάσεις, προσύμφωνα κλπ. από τα οποία να προκύπτει ότι έχουν αναλάβει την υποχρέωση να καταβάλουν εγκαίρως τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για οπτικοακουστικά έργα και εκπομπές που σκοπεύουν να εντάξουν στο πρόγραμμά τους. Τα στοιχεία αυτά μπορούν επίσης να συνεκτιμώνται κατά την αξιολόγηση της αιτήσεως με βάση το κριτήριο του άρθρου 11 ως σχεδιαζόμενη επένδυση. ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Άρθρο 17 Στάδια αξιολόγησης 1.Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από την τελευταία δημοσίευση της προκήρυξης, κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στην παράγραφο 2 του άρθρου 19. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης εξετάζει τις υποβαλλόμενες αιτήσεις σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις επόμενες παραγράφους. 2.Αρχικά, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης εξετάζει αν οι αιτούσες εταιρείες πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για χορήγηση άδειας λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού ελεύθερης λήψης και διατυπώνει για κάθε αιτούσα εταιρεία θετική ή αρνητική κρίση, πλήρως αιτιολογημένη. 3.Στη συνέχεια, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης αξιολογεί συγκριτικά τις αιτήσεις για τις οποίες κατά το πρώτο στάδιο διατύπωσε θετική κρίση, με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 2 του Ν. 2328/1995 όπως αυτά εξειδικεύονται με τις διατάξεις των άρθρων 9 έως και 12 του παρόντος. Ειδικότερα, καταρτίζει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών, βαθμολογικό πίνακα αξιολόγησης των αιτήσεων, σύμφωνα με το σύστημα βαθμολόγησης με μόρια που προβλέπεται στις ανωτέρω διατάξεις. Στον πίνακα αυτό, δεν συμπεριλαμβάνονται αιτήσεις για τις οποίες οι υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών δεν έχουν εκδόσει βεβαίωση τεχνικής επάρκειας σύμφωνα με τα εδάφια γ και δ της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του Ν. 2328/1995 και την κοινή υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Ν. 2328/1995. 4.Κατά του βαθμολογικού πίνακα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ο οποίος κοινοποιείται σε όλες ανεξαιρέτως τις εταιρείες που υπέβαλαν αίτηση και δημοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες που κυκλοφορούν στη γεωγραφική περιοχή των αντίστοιχων προκηρυσσομένων αδειών, μπορεί να ασκηθεί ένσταση από τις συμμετέχουσες στη διαγωνιστική διαδικασία εταιρείες εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα ημερών από την αποδεδειγμένη γνώση του περιεχομένου των σχετικών αποφάσεων του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Με την ένσταση αυτή, εκτός από την αναπροσαρμογή των επιμέρους ή της συνολικής βαθμολογίας κάθε αιτούσας εταιρείας, μπορεί να ζητηθεί η διαγραφή μίας εταιρείας από το βαθμολογικό πίνακα λόγω μη συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων ή η ένταξη στο βαθμολογικό πίνακα εταιρείας η οποία δεν έχει περιληφθεί επειδή κρίθηκε ότι δεν πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις. Οι ενστάσεις εκδικάζονται από την ολομέλεια της αρχής, η οποία αποφαίνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας σαρανταπέντε ημερώΝ. Η ένσταση κατά της ανωτέρω απόφασης του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης αποτελεί ενδικοφανή προσφυγή κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 45 του Π.Δ. 18/1989 (ΦΕΚ Α΄ 8). 5.Εφόσον κατά τη συγκριτική αξιολόγηση των αιτήσεων στην οποία προβαίνει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, σύμφωνα με το ανωτέρω σύστημα βαθμολόγησης με μόρια, δύο ή περισσότεροι αιτούντες ισοβαθμήσουν στην τελευταία κατ αύξοντα αριθμό προκηρυχθείσα θέση συχνοτήτων λαμβάνοντας τον ίδιο συνολικά αριθμό μορίων και η ισοβαθμία αυτή διατηρείται ύστερα από συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ αποκλειστικά των φορέων που ισοβάθμησαν, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης καλεί τους φορείς που υπέβαλαν τις αντίστοιχες αιτήσεις να δηλώσουν εντός πέντε ημερών εάν επιθυμούν την από κοινού χρήση της συχνότητας αυτής. Η συμφωνία για την από κοινού χρήση μίας ή περισσοτέρων συχνοτήτων περιβάλλεται υποχρεωτικά το συμβολαιογραφικό τύπο και μπορεί να προβλέπει την από κοινού χρήση, είτε ανά ζώνη προγράμματος, είτε ανά μία ή περισσότερες ημέρες. Για την εφαρμογή της συμφωνίας αυτής επιτρέπεται η σύσταση ανώνυμης εταιρείας, αποκλειστικά από τους φορείς που ισοβαθμούν, στο όνομα της οποίας εκδίδεται η προκηρυσσόμενη άδεια. Σε περίπτωση που η ανωτέρω συμφωνία κοινής χρήσης δεν επιτευχθεί, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης διενεργεί εντός τριών ημερών και κατά τη διάρκεια δημόσιας συνεδρίασης της ολομέλειάς του, κλήρωση μεταξύ των φορέων που ισοβαθμούν. Με βάση το αποτέλεσμα της κλήρωσης αυτής χορηγούνται οι αντίστοιχες άδειες. 6.Εφόσον μετά την κατάρτιση του συνολικού βαθμολογικού πίνακα με βάση τα κριτήρια της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του ν. 2328/1995, η αιτούσα εταιρεία περιλαμβάνεται στους επιλεγέντες για τη χορήγηση αδειών δύο διαφορετικών χαρτών συχνοτήτων, καλείται εντός πέντε ημερών να επιλέξει ανεκκλήτως τη μία. Η άδεια που δεν επιλέχθηκε χορηγείται στην εταιρεία που καταλαμβάνει την επόμενη θέση του αντίστοιχου συνολικού βαθμολογικού πίνακα. Άρθρο 18 Συμπλήρωση αιτήσεωνΠαροχή διευκρινίσεων 1.Μετά τη λήξη της προθεσμίας της υποβολής των αιτήσεων, συμπλήρωση των φακέλων των αιτήσεων με στοιχεία των οποίων η υποβολή προβλέπεται στην προκήρυξη δεν επιτρέπεται. Κατά τη διάρκεια και των δύο σταδίων της αξιολόγησης που προβλέπονται στο άρθρο 17, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ή άλλη αρμόδια αρχή, μπορεί να καλέσει τις αιτούσες εταιρείες για παροχή διευκρινήσεων επί των στοιχείων που περιέχονται στους φακέλους των αιτήσεών τους ή για συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων στοιχείων, κατ εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του Ν. 2644/1998. 2.Η άσκηση της διακριτικής ευχέρειας των αρμόδιων διοικητικών αρχών, για τη συμπλήρωση ή μη των φακέλων των αιτήσεων ή για την παροχή σχετικών διευκρινήσεων κατ εφαρμογή του παρόντος άρθρου πρέπει, κατ επιταγή της αρχής της ίσης μεταχείρισης, να γίνεται κατά τρόπο ενιαίο και να μην καταλήγει στην εξέταση μίας ή περισσοτέρων αιτήσεων υπό ευμενέστερο ή δυσμενέστερο, από διαδικαστικής απόψεως, καθεστώς. Άρθρο 19 Τελικές διατάξεις 1.Οι προκηρύξεις των διαγωνιστικών διαδικασιών που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος διατάγματος εκδίδονται από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και περιλαμβάνουν τις προϋποθέσεις, τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπονται για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης, λειτουργίας και εγκατάστασης τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης στο Ν. 2328/1995 και στο παρόν διάταγμα, όπως εκάστοτε ισχύουν. Με την προκήρυξη επιτρέπεται να οριστεί ως υποχρεωτική η υποβολή συγκεκριμένου τύπου ή/και είδους δικαιολογητικών ή άλλων εγγράφων σχετικά με τα στοιχεία που οι αιτούντες οφείλουν να υποβάλλουν κατ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 5 έως 8 και 13 έως και 16 του παρόντος διατάγματος. Η εξέταση των τεχνικών μελετών που υποχρεούνται να υποβάλλουν οι αιτούσες εταιρείες, κατ εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του Ν. 2328/1995, γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο στοιχείο ε΄ της ίδιας παραγράφου, καθώς και στις οικείες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση, οι ανωτέρω τεχνικές μελέτες υποβάλλονται στην αρμόδια κατά τα ανωτέρω υπηρεσία εντός της ίδιας αποκλειστικής προθεσμίας που προβλέπεται στην προκήρυξη που εκδίδει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης για την υποβολή των λοιπών δικαιολογητικών. 2.Οι εκδιδόμενες από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης προκηρύξεις αφορούν συγκεκριμένες θέσεις διαύλων επίγειων συχνοτήτων και δημοσιεύονται: 1)σε τρεις ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες πανελλήνιας και ευρείας κυκλοφορίας, εφόσον αφορούν διαγωνιστικές διαδικασίες που προκηρύσσονται για τη χορήγηση αδειών εθνικής εμβέλειας, ή 2)σε τρεις ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες που κυκλοφορούν εντός της αντίστοιχης γεωγραφικής περιοχής, εφόσον αφορούν διαγωνιστικές διαδικασίες που προκηρύσσονται για τη χορήγηση αδειών περιφερειακής ή τοπικής εμβέλειας. Οι ανωτέρω δημοσιεύσεις γίνονται δύο φορές, μεταξύ των οποίων μεσολαβεί χρονικό διάστημα τουλάχιστον είκοσι ημερών. Επίσης, ολόκληρο το κείμενο της προκήρυξης καταχωρείται, την ημέρα της έκδοσής της, στις ιστοσελίδες του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Ανάκληση ή κατάργηση των προκηρύξεων, πριν ή μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, επιτρέπεται μόνο για λόγους νομιμότητας. 3.Στην αίτηση συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία αναφέρονται υποχρεωτικά και κατά σειρά προτίμησης, οι προκηρυσσόμενοι ανά κέντρο εκπομπής δίαυλοι συχνοτήτων στους οποίους η αιτούσα εταιρεία επιθυμεί να εκπέμπει. 4.Σε περίπτωση κοινής χρήσης συχνοτήτων υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται η επιθυμία κοινής χρήσης των συχνοτήτων μίας άδειας από περισσότερες εταιρείες. Η δήλωση συνοδεύεται από συμφωνητικό που περιβάλλεται υποχρεωτικά το συμβολαιογραφικό τύπο και καταρτίζεται μεταξύ συγκεκριμένων εταιρειών, οι οποίες επιθυμούν την κοινή χρήση των συχνοτήτων. Στο συμφωνητικό πρέπει επίσης να προβλέπεται ο ειδικότερος τρόπος κοινής χρήσης, ανά ζώνη προγράμματος ή ανά μία ή περισσότερες ημέρες. 5.Ο έλεγχος συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων που προβλέπεται στα άρθρα 5 έως και 8 του παρόντος αφορά στους μετόχους και στα μέλη των οργάνων της διοίκησης, καθώς και στα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας, βάσει, αντίστοιχα, του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, της σύνθεσης των οργάνων διοίκησης και του οργανογράμματος της αιτούσας εταιρείας που ίσχυαν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Εάν χορηγηθεί άδεια σε εταιρεία της οποίας το ιδιοκτησιακό καθεστώς μεταβιβάσθηκε σε μεταγενέστερο της αιτήσεως χρόνο εφαρμόζεται η παράγραφος 14 του άρθρου 1 του Ν. 2328/1995. Η ανωτέρω διάταξη του Ν. 2328/1995 εφαρμόζεται αναλόγως και σε περίπτωση μεταγενέστερης της αιτήσεως μεταβολής της σύνθεσης των οργάνων διοίκησης ή αλλαγής των διευθυντικών στελεχών της αιτούσας εταιρείας. 6.Αιτήσεις οι οποίες δεν συνοδεύονται από το οριζόμενο στην οικεία νομοθεσία παραστατικό καταβολής των προβλεπόμενων για την αντίστοιχη διαγωνιστική διαδικασία τελών υπέρ του Δημοσίου, απορρίπτονται πριν από το πρώτο στάδιο αξιολόγησης. Επίσης, στην αίτηση πρέπει να ορίζεται με σαφήνεια ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας για τη διενέργεια των απαιτούμενων από την προκήρυξη ενεργειών. 7.Τέσσερις έως έξι μήνες πριν από τη λήξη της ισχύος των αδειών λειτουργίας του άρθρου 2 του Ν. 2328/1995, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης εκδίδει προκήρυξη για τη χορήγηση νέων αδειών λειτουργίας για τις αντίστοιχες θέσεις συχνοτήτων. Στη σχετική διαγωνιστική διαδικασία μπορεί να συμμετάσχει οποιαδήποτε εταιρεία πληροί τις προβλεπόμενες στο Ν. 2328/1995 και στο παρόν διάταγμα προϋποθέσεις. Σε περίπτωση κατάργησης για οποιοδήποτε λόγο της ισχύος μίας άδειας λειτουργίας, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης εκδίδει νέα προκήρυξη για τη χορήγηση της άδειας αυτής το αργότερο εντός τριάντα ημερών από την έκδοση της καταργητικής πράξης. Άρθρο 20 Έναρξη ισχύος Το παρόν διάταγμα αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Ρίο, 28 Αυγούστου 2003 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ Φ
  • Τα άρθρα 5Α, 14 παράγραφος 9 και 15 του Συντάγματος (1975/1986/2001).
  • Την παράγραφο 4 του άρθρου 19 του Ν. 3051/2002 (ΦΕΚ Α΄220).
  • Την παράγραφο 25 του άρθρου 1 και την παράγραφο 11 του άρθρου 2 του Ν. 2328/ 1995 (ΦΕΚ Α΄159) καθώς και την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του Ν. 2644/1998 (ΦΕΚ Α΄ 233).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ Α΄ 137), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α΄ 154), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2, εδ. α΄ του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α΄ 38).
  • Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Π. Δ. 181/1994 Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών σε Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημερώσεως (ΦΕΚ Α΄ 116).
  • Την ανάγκη να παραχωρηθεί η χρήση του δημοσίου αγαθού των επίγειων συχνοτήτων, καθώς και η εκτέλεση της δημόσιας, υπό λειτουργική έννοια, υπηρεσίας που συνίσταται στην παροχή στο κοινό τηλεοπτικών υπηρεσιών, βάσει προϋποθέσεων, όρων και διαδικασιών που διασφαλίζουν, αφενός, τη νομιμότητα, τη διαφάνεια, την πολιτική και πολιτισμική πολυμέρεια και πολυφωνία και τον ελεύθερο και ανόθευτο οικονομικό ανταγωνισμό στον ευρύτερο τομέα των μέσων ενημέρωσης και, αφετέρου, την παροχή στο κοινό υψηλού επιπέδου τηλεοπτικών υπηρεσιών.
  • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  • Το 187/2003 πρακτικό επεξεργασίας του Συμβουλίου της Επικρατείας.
  • Το 342/2003 πρακτικό επεξεργασίας του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις. 1995/2328 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Για την παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών και συναφείς διατάξεις. 1998/2644 1998
Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις 2002/3051 2002
Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών σε Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 1994/181 1994
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις. 2007/3592 2007