ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/235

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-09-01

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-09-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-09-01

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοφωνικών σταθμών ελεύθερης λήψης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος, με τις οποίες θεσπίζονται ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις και ρυθμίζονται αναγκαίες λεπτομέρειες για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας στους ραδιοφωνικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης και με οποιαδήποτε μέθοδο επεξεργασίας του εκπεμπόμενου σήματος (αναλογική ή ψηφιακή), εφαρμόζονται σε όλες τις δημόσιες διαγωνιστικές διαδικασίες που προκηρύσσονται κατ εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Ν. 2328/1995, και της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του Ν. 2863/2000, όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του Ν. 3051/2002. ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Α Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών λειτουργίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ουσιαστικές διατάξεις Άρθρο 2 Δικαίωμα συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία 1.Δικαίωμα συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού ελεύθερης λήψης, έχουν: 1)φυσικά πρόσωπα που έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2)εταιρείες κάθε νομικής μορφής που έχουν συσταθεί σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο από έλληνες υπηκόους ή υπηκόους άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ελέγχονται από αυτούς, 3)εταιρείες που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία άλλου κράτουςμέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν την καταστατική τους έδρα, ή την κεντρική διοίκησή τους ή την κύρια εγκατάστασή τους σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ύπαρξη διαρκούς και μόνιμου δεσμού με την οικονομία του κράτουςμέλους στο οποίο βρίσκεται η έδρα της εταιρείας αποδεικνύεται με βάση τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 6 του Ν. 2328/1995, 4)επιχειρήσεις (αμιγείς ή μικτές) των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που έχουν έδρα εντός της γεωγραφικής περιοχής για την οποία έχουν προκηρυχθεί οι αντίστοιχες άδειες, 5)νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που έχουν συνταγματική κατοχύρωση (λ.χ., οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα), και 6)κοινοπραξίες τα μέλη των οποίων ανήκουν σε μία από τις αναφερόμενες υπό α) έως δ) κατηγορίες προσώπων. Εφόσον χορηγηθεί άδεια λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού σε κοινοπραξία, τα μέλη της οφείλουν, το αργότερο εντός τριών μηνών από την έκδοση της άδειας λειτουργίας, να συστήσουν εταιρεία που εμπίπτει σε μία από τις αναφερόμενες υπό β) έως δ) κατηγορίες. Στην περίπτωση αυτή, εταίροι ή μέτοχοι της εταιρείας κατά το χρόνο σύστασής της μπορούν να είναι μόνο τα μέλη της κοινοπραξίας. 2.Φυσικά ή νομικά πρόσωπα στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού ελεύθερης λήψης του άρθρου 6 του Ν. 2328/1995 δεν δικαιούνται να συμμετέχουν σε διαγωνιστική διαδικασία για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας άλλου ραδιοφωνικού σταθμού ελεύθερης λήψης στον ίδιο ή σε άλλο νομό. 3.Η ταυτόχρονη συμμετοχή της ίδιας εταιρείας, αυτοτελώς ή ως μέλος κοινοπραξίας, σε περισσότερες από δύο διαγωνιστικές διαδικασίες, δεν επιτρέπεται. Η διαγωνιστική διαδικασία χορήγησης για τις άδειες λειτουργίας που αντιστοιχούν σε κάθε χάρτη συχνοτήτων που περιλαμβάνεται στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν. 2328/1995 είναι αυτοτελής, ανεξαρτήτως αν με την ίδια διοικητική πράξη προκηρύσσονται διαγωνιστικές διαδικασίες για περισσότερους χάρτες συχνοτήτων. 4.Οι παράγραφοι 2 και 3 εφαρμόζονται και στην περίπτωση που στις αιτούσες επιχειρήσεις συμμετέχουν ως εταίροι, μέτοχοι, μέλη οργάνων διοίκησης, ή διευθυντικά στελέχη, φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία συμμετέχουν με μία από τις ανωτέρω ιδιότητες σε άλλη αιτούσα επιχείρηση ή σε επιχείρηση που κατέχει άδεια λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού ελεύθερης λήψης του άρθρου 6 του Ν. 2328/1995, με την επιφύλαξη των οριζομένων στα εδάφια δ΄ και ζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του Ν. 1746/1988 (ΦΕΚ Α 2), όπως αυτά ισχύουν. Επίσης, οι παράγραφοι 2 και 3 εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα εδάφια β έως και στ της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του Ν. 2328/1995. 5.Στη διαδικασία χορήγησης των αδειών λειτουργίας μπορούν να συμμετέχουν και εταιρείες οι οποίες δεν έχουν περατώσει την προβλεπόμενη στο νόμο διαδικασία σύστασής τους, υπό τον όρο ότι έχει ήδη καταρτισθεί η εταιρική σύμβαση με τον προβλεπόμενο στην οικεία νομοθεσία τύπο και ότι η διαδικασία σύστασής τους θα ολοκληρωθεί το αργότερο εντός δύο μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής συμμετοχής στην αντίστοιχη διαγωνιστική διαδικασία. 6.Οι εταίροι ή οι μέτοχοι που κατέχουν ποσοστό μεγαλύτερο του δυόμισι τοις εκατό (2,5%) του κεφαλαίου, ή το φυσικό πρόσωπο εφόσον πρόκειται για ατομική επιχείρηση, και οι διαχειριστές, οι νόμιμοι εκπρόσωποι και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου των εταιρειών που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία, πρέπει να μην έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 3 Μετοχικό κεφάλαιο Μετοχές 1.Εφόσον η αιτούσα επιχείρηση είναι κεφαλαιουχική εταιρεία, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο ή το μετοχικό κεφάλαιο που καταβάλλεται μετά την υποβολή της αίτησης κατ εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 2, πρέπει να είναι ανάλογο με την ήδη πραγματοποιηθείσα ή τη σχεδιαζόμενη επένδυση. Η παράγραφος αυτή εφαρμόζεται αναλόγως και για τις προσωπικές εταιρείες και τις ατομικές επιχειρήσεις. 2.Οι μετοχές των ανωνύμων εταιρειών που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία πρέπει να είναι ονομαστικές στο σύνολό τους. Εάν κύριος ή συγκύριος μετοχών του προηγουμένου εδαφίου είναι άλλη εταιρεία, οι μετοχές και αυτής της εταιρείας είναι υποχρεωτικά ονομαστικές και ανήκουν υποχρεωτικά σε φυσικά πρόσωπα. Η υποχρέωση του προηγουμένου εδαφίου δεν ισχύει για εταιρείες των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε ημεδαπό ή αλλοδαπό χρηματιστήριο αξιών ή σε διεθνώς αναγνωρισμένο χρηματιστηριακό θεσμό εφόσον οι εταιρείες αυτές δεν αποτελούν βασικούς μετόχους της αιτούσας επιχείρησης κατά την έννοια της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Ν. 3021/2002. Επίσης, για τη συμμετοχή σε διαγωνιστική διαδικασία του παρόντος διατάγματος ισχύουν οι εξαιρέσεις από την υποχρέωση ονομαστικοποίησης οι οποίες προβλέπονται στα εδάφια β και γ της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του Ν. 1746/1988 (ΦΕΚ Α΄ 2), όπως τροποποιήθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 3166/2003 (ΦΕΚ Α΄178) και στην παράγραφο 6α του άρθρου 6 του Ν. 2328/1995, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 22 του Ν. 3166/2003. 3.Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών που προβλέπεται στο παρόν άρθρο ισχύει με τους ίδιους όρους και εξαιρέσεις και για τους ενεχυρούχους δανειστές που υπάγονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 21 του Ν. 3166/2003, καθώς και για κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο έχει εκχωρηθεί το δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση για οποιαδήποτε άλλη επαχθή ή χαριστική αιτία. 4.Συμμετοχή κεφαλαίου που προέρχεται από κράτος το οποίο δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπεται μόνον αν δεν υπερβαίνει το εικοσιπέντε τοις εκατό του συνολικού εταιρικού ή μετοχικού κεφαλαίου της αιτούσας εταιρείας. Άρθρο 4 Προέλευση και τρόπος απόκτησης οικονομικών μέσων Οι εταίροι ή οι μέτοχοι της αιτούσας επιχείρησης, ή το φυσικό πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση εφόσον πρόκειται για ατομική επιχείρηση, πρέπει να έχουν διαθέσει πράγματι τα οικονομικά μέσα τα οποία φέρονται ότι διέθεσαν, με βάση τα προσκομιζόμενα λογιστικά και λοιπά στοιχεία για τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιό της. Επίσης, οι ανωτέρω εταίροι ή μέτοχοι ή το φυσικό πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση εφόσον πρόκειται για ατομική επιχείρηση, οφείλουν να είναι οι πραγματικοί κύριοι των οικονομικών μέσων που διατέθηκαν. Σε κάθε περίπτωση, τα οικονομικά μέσα που διέθεσαν οι εταίροι ή οι μέτοχοι για τη συμμετοχή τους δεν επιτρέπεται να αποτελούν προϊόν εγκληματικής δραστηριότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του Ν. 2655/1998 (ΦΕΚ Α 264). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ Έλεγχος της συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων χορήγησης των αδειών λειτουργίας Άρθρο 5 Έλεγχος νομικής μορφής και ιδιοκτησιακού καθεστώτος της αιτούσας επιχείρησης 1.Οι αιτούσες επιχειρήσεις οφείλουν, στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στη διαγωνιστική διαδικασία, να υποβάλλουν: 1)Ειδικότερα στοιχεία της ταυτότητας της εταιρείας (επωνυμία φυσικού ή νομικού προσώπου, διακριτικός τίτλος σταθμού). Σε περίπτωση που κάποιο από τα παραπάνω στοιχεία έχει καταχωρηθεί, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, στη Διοικητική Επιτροπή Σημάτων, προσκομίζονται τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα. 2)Επίσημο αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας και λοιπά νομιμοποιητικά έγγραφα συστάσεώς της (δημοσιεύσεις σε ΦΕΚ, στα βιβλία των πρωτοδικείων κλπ.) ή, στην περίπτωση υπό ίδρυση εταιρείας, του προβλεπόμενου στην οικεία νομοθεσία εγγράφου της συμφωνίας που έχει συναφθεί μεταξύ των εταίρωΝ. Στην περίπτωση υπό ίδρυση εταιρείας με ιδιωτικό έγγραφο απαιτείται η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής των εταίρων. Σε περίπτωση αίτησης από κοινοπραξία φυσικών ή νομικών προσώπων υποβάλλεται συμβολαιογραφικό συμφωνητικό σύστασης της κοινοπραξίας. 3)Επίσημα έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η σύνθεση του οργάνου διοίκησης της αιτούσας εταιρείας (ΦΕΚ, πρακτικά γενικής συνέλευσης, διοικητικού συμβουλίου κ.λπ.), καθώς και υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρονται τα ονόματα και η συγκεκριμένη επαγγελματική ιδιότητα των ακόλουθων προσώπων: του προέδρου, του διευθύνοντος συμβούλου και των λοιπών μελών του διοικητικού συμβουλίου, εφ όσον πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία, και στις λοιπές περιπτώσεις τα ονόματα και η επαγγελματική ιδιότητα των διαχειριστών και των νομίμων εκπροσώπων. Εφόσον στην αιτούσα εταιρεία συμμετέχουν άλλες εταιρείες, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία θα αναφέρονται τα ονόματα και η επαγγελματική ιδιότητα των προσώπων που συμμετέχουν στα όργανα της διοίκησης καθώς και των διευθυντικών στελεχών των εταιρειών αυτών κ.ο.κ.. 4)Κατάσταση στην οποία θα αναφέρονται τα ονόματα των μετόχων της ανωνύμου εταιρείας και το ποσοστό της συμμετοχής τους στη σύνθεση του μετοχικού κεφαλαίου ή σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν είναι ανώνυμη εταιρεία, ονομαστική κατάσταση όλων των εταίρων στην οποία θα αναφέρεται η εταιρική εισφορά τους ή το μερίδιό τους. Ανάλογη κατάσταση υποβάλλεται και για τους μετόχους, ή εταίρους των εταιρειών που συμμετέχουν στην αιτούσα εταιρεία, κ.ο.κ., μέχρι φυσικού προσώπου. Σε περίπτωση ανωνύμων εταιρειών η ανωτέρω κατάσταση συνοδεύεται από επικυρωμένο αντίγραφο του βιβλίου των μετόχων κάθε εταιρείας ή, σε περίπτωση εταιρειών που εδρεύουν σε άλλο κράτος μέλος, άλλου ισοδύναμου, κατά το δίκαιο που διέπει τη λειτουργία τους, αποδεικτικού εγγράφου μαζί με τη σχετική βεβαίωση ισοδυναμίας της αρμόδιας αρχής του αντίστοιχου κράτους. Σε περίπτωση εταιρειών των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο αξιών ή σε διεθνώς αναγνωρισμένο χρηματιστηριακό θεσμό, αντί του βιβλίου μετόχων υποβάλλεται πλήρες μετοχολόγιο, που εκδίδει η αρμόδια υπηρεσία του οικείου χρηματιστηρίου. Στο μετοχολόγιο πρέπει να σημειώνεται και η ποσοστιαία συμμετοχή κάθε μετόχου επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Εφόσον η αιτούσα εταιρεία είναι επιχείρηση Ο.Τ.Α. (μικτή ή αμιγής) ή συμμετέχει σε αυτήν επιχείρηση Ο.Τ.Α., στις καταστάσεις μετόχων περιλαμβάνονται τα ονόματα και η επαγγελματική ιδιότητα των μελών του συμβουλίου διοίκησης του αντίστοιχου Ο.Τ.Α. 2.Εφόσον η αιτούσα εταιρεία ή οι συμμετέχουσες σε αυτήν εταιρείες εμπίπτουν στην εξαίρεση της περίπτωσης α του εδαφίου γ΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του Ν. 2328/1995 και δεν έχουν ονομαστικές μετοχές, προσκομίζεται βεβαίωση των αρμοδίων αρχών του αντίστοιχου κράτους με την οποία θα βεβαιώνεται ότι οι εταιρείες αυτές δεν υπέχουν υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών τους κατά το δίκαιο που διέπει τη λειτουργία τους. Επίσης, στην περίπτωση αυτή πρέπει να προσκομίζονται επαρκή στοιχεία (π.χ. βεβαιώσεις αρμόδιων αρχών) από τα οποία να προκύπτει ότι οι ανωτέρω εταιρείες έχουν προφανή φερεγγυότητα, υψηλό βαθμό διασποράς του μετοχικού τους κεφαλαίου, ιδιαίτερη παράδοση στο πεδίο της οπτικοακουστικής παραγωγής και ότι η συμμετοχή τους στην αιτούσα επιχείρηση δεν δημιουργεί συγκέντρωση ελέγχου περισσότερων ραδιοφωνικών σταθμών σε εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές, εν γένει, επίπεδο. 3.Εφόσον η αίτηση υποβάλλεται από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου προσκομίζονται τα στοιχεία που αναφέρονται υπό α) και γ) στην παράγραφο 1. Επίσης, αναφέρονται οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις και διοικητικές πράξεις που ρυθμίζουν τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους. Τα ίδια στοιχεία υποβάλλονται και σε περίπτωση που το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου είναι μέτοχος ή εταίρος της αιτούσας εταιρείας. Άρθρο 6 Έλεγχος των εταίρων, μετόχων και μελών οργάνων διοίκησης της αιτούσας επιχείρησης 1.Στο πλαίσιο της συμμετοχής τους σε διαγωνιστική διαδικασία που υπάγεται στο παρόν διάταγμα οι αιτούσες επιχειρήσεις οφείλουν να υποβάλλουν, σχετικά με τις ιδιότητες και το νομικό καθεστώς εν γένει των μετόχων, των εταίρων, των διαχειριστών και των μελών των οργάνων διοίκησής τους τα στοιχεία που ορίζονται στις επόμενες παραγράφους. 2.Επίσημα αντίγραφα ποινικών μητρώων γενικής χρήσης όλων των φυσικών προσώπων που είναι κύριοι ή συγκύριοι αριθμού μετοχών ή εταιρικών μεριδίων που υπερβαίνει σε ποσοστό το δυόμισι τοις εκατό του συνολικού εταιρικού ή μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και των διαχειριστών και των νομίμων εκπροσώπων και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των ανωτέρω εταιρειών. Εάν η αιτούσα εταιρεία είναι επιχείρηση Ο.Τ.Α. προσκομίζονται και τα αντίγραφα ποινικών μητρώων όλων των μελών του συμβουλίου του αντίστοιχου Ο.Τ.Α. Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης υποβάλλεται το ποινικό μητρώο του αιτούντος φυσικού προσώπου. Τα αντίγραφα των ποινικών μητρώων πρέπει να έχουν εκδοθεί μετά την ημερομηνία έκδοσης της αντίστοιχης προκήρυξης από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. 3.Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 κάθε εταίρου, ή βασικού μετόχου, κατά την έννοια της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Ν. 3021/2002, ή σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης του αιτούντος φυσικού προσώπου, στην οποία αναφέρεται ότι κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στην αντίστοιχη διαγωνιστική διαδικασία δεν κατέχουν τις ασυμβίβαστες ιδιότητες του άρθρου 3 του Ν. 3021/2002. Εφόσον στην αιτούσα επιχείρηση συμμετέχουν άλλες εταιρείες, η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και από τους εταίρους ή τους βασικούς μετόχους των εταιρειών αυτών. 4.Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, κάθε βασικού μετόχου, κατά την έννοια της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Ν. 3021/2002, εταίρου ή σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης του αιτούντος φυσικού προσώπου, στην οποία αναφέρεται: 1)αν συμμετέχουν ως μέτοχοι, εταίροι ή στα όργανα διοίκησης της εταιρείας ή ασκούν ατομική επιχείρηση που παρέχει διαφημιστικές υπηρεσίες ή συμμετέχουν σε εταιρείες που συμμετέχουν σε παρόμοιες εταιρείες, 2)αν συμμετέχουν ως μέτοχοι, εταίροι ή στα όργανα διοίκησης της εταιρείας ή ασκούν ατομική επιχείρηση που αναλαμβάνει έρευνες ραδιοτηλεοπτικής αγοράς, κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν. 2328/1995, για λογαριασμό του δημοσίου ή νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν. 3021/2002, ή συμμετέχουν σε εταιρείες που συμμετέχουν σε παρόμοιες εταιρείες. Σε περίπτωση συμμετοχής σε εταιρείες των ανωτέρω κατηγοριών, αναφέρεται και η επωνυμία της κάθε εταιρείας, η συγκεκριμένη ιδιότητα συμμετοχής καθώς και το ύψος της εταιρικής εισφοράς ή της συμμετοχής στο κεφάλαιο της. Επίσης, εφόσον στην αιτούσα εταιρεία συμμετέχουν άλλες εταιρείες, η υπό στοιχείο α΄ υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και από τους βασικούς μετόχους και εταίρους των εταιρειών αυτών. 5.Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, των διαχειριστών ή των μελών οργάνου διοίκησης, καθώς και των διευθυντικών στελεχών, κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του Ν. 3021/2002, της αιτούσας εταιρείας, στην οποία αναφέρεται: 1)αν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης κατέχουν τις ασυμβίβαστες ιδιότητες του άρθρου 3 του Ν. 3021/2002 και β) αν συμμετέχουν ως μέτοχοι, εταίροι ή στα όργανα διοίκησης της εταιρείας ή ασκούν ατομική επιχείρηση που παρέχει διαφημιστικές υπηρεσίες ή συμμετέχουν σε εταιρείες που συμμετέχουν σε παρόμοιες εταιρείες. Σε περίπτωση συμμετοχής σε εταιρείες των ανωτέρω κατηγοριών, αναφέρεται και η επωνυμία της κάθε εταιρείας, η συγκεκριμένη ιδιότητα συμμετοχής καθώς και το ύψος της εταιρικής εισφοράς η της συμμετοχής στο κεφάλαιό της. 6.Υπεύθυνη δήλωση κάθε μετόχου, εταίρου, διαχειριστή ή μέλους οργάνου διοίκησης της αιτούσας εταιρείας, ή άλλης εταιρείας που μετέχει σ αυτήν, των διευθυντικών στελεχών τους, καθώς και όσων κατέχουν οποιαδήποτε άλλη συναφή ιδιότητα, ή σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης του αιτούντος φυσικού προσώπου, στην οποία αναφέρεται αν μετέχουν σε περισσότερες από δύο κατηγορίες μέσων ενημέρωσης σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 6 του Ν. 2328/95 (τηλεόραση κάθε είδους, ραδιόφωνο κάθε είδους, ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας), καθώς και τα ακριβή στοιχεία ταυτότητας των μέσων ενημέρωσης στα οποία τυχόν συμμετέχουν, η ιδιότητα υπό την οποία συμμετέχουν σε αυτά και το ύψος της εταιρικής εισφοράς ή συμμετοχής στο κεφάλαιό τους. 7.Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 κάθε μετόχου, εταίρου και μέλους του οργάνου διοίκησης της αιτούσας εταιρείας ή άλλης εταιρείας που μετέχει σ αυτήν ή διευθυντικού στελέχους της, ή σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης του αιτούντος φυσικού προσώπου, στην οποία θα αναφέρονται όλοι οι εξ αίματος και εξ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή καθώς και οι εκ πλαγίου μέχρι τετάρτου βαθμού συγγενείς τους. Σε περίπτωση που οι μετοχές της αιτούσας εταιρείας είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο αξιών ή σε διεθνώς αναγνωρισμένο χρηματιστηριακό θεσμό, η υπεύθυνη δήλωση της παρούσας και της προηγούμενης παραγράφου υποβάλλεται μόνο από τους βασικούς μετόχους, κατά την έννοια της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του ν. 3021/2002, και τα μέλη των οργάνων διοίκησης και των διευθυντικών στελεχών, κατά την έννοια της παραγράφου 5 του ίδιου ως άνω άρθρου, των ανωτέρω εταιρειών. 8.Τα δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία τα οποία αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου υποβάλλονται και από τους ενεχυρούχους δανειστές που υπάγονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 21 του ν. 3166/2003, καθώς και από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο έχει εκχωρηθεί το δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση για οποιαδήποτε άλλη επαχθή ή χαριστική αιτία. 9.Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται αναλόγως και για τα μέλη οργάνων διοίκησης νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία στο κεφάλαιο άλλης εταιρείας που συμμετέχει στη διαδικασία αυτή. Άρθρο 7 Οικονομικά στοιχεία της αιτούσας επιχείρησης και των εταίρων ή μετόχων της 1.Για τον έλεγχο της προέλευσης και εν γένει του τρόπου απόκτησης των οικονομικών μέσων που διατέθηκαν ή προγραμματίζεται να διατεθούν για τη λειτουργία της αιτούσας επιχείρησης από τους εταίρους ή μετόχους της, η αιτούσα οφείλει, στο πλαίσιο της συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία, να υποβάλλει τα στοιχεία που αναφέρονται ακολούθως: 1)Νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται η πραγματική καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου εφόσον πρόκειται για ανώνυμες εταιρείες, η ύπαρξη αντίστοιχου ύψους εταιρικής περιουσίας εφόσον πρόκειται για άλλης νομικής μορφής εταιρεία ή η ύπαρξη αντίστοιχου ύψους ατομικής περιουσίας εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο. Σε περίπτωση εισφορών σε είδος, υποβάλλεται επίσης και η εκτίμηση της επιτροπής του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920 ή ορκωτού εκτιμητή ελεγκτή εφόσον πρόκειται για άλλης νομικής μορφής εταιρεία. 2)Οργανόγραμμα από το οποίο να προκύπτει η θέση της αιτούσας επιχείρησης σε όμιλο επιχειρήσεων στον οποίο αυτή τυχόν ανήκει. 3)Στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η καθ οιονδήποτε τρόπο συμμετοχή της αιτούσας επιχείρησης σε άλλα νομικά πρόσωπα (εκτός επιχειρήσεων εκμετάλλευσης μέσων ενημέρωσης). 4)Δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα της εταιρείας για τα δέκα τελευταία οικονομικά έτη λειτουργίας της, καθώς και των μετόχων ή εταίρων που συμμετέχουν στο κεφάλαιο της αιτούσας εταιρείας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας της υποβολής των αιτήσεων στην αντίστοιχη διαγωνιστική διαδικασία εφόσον αυτοί είναι κύριοι αριθμού ή συγκύριοι μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου που υπερβαίνει το δυόμισι τοις εκατό του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευσης της εταιρείας. Επίσης, προσκομίζεται και κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει με σαφήνεια ο τρόπος απόκτησης των οικονομικών μέσων που διαθέτει η αιτούσα εταιρεία καθώς και ο τρόπος απόκτησης των οικονομικών μέσων που διέθεσαν οι ανωτέρω μέτοχοι ή εταίροι για την απόκτηση των μετοχών τους ή του εταιρικού μεριδίου τους. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο, υποβάλλονται δηλώσεις φορολογίας εισοδήματός για όλα τα οικονομικά έτη λειτουργίας της ατομικής επιχείρησής του. 5)Επαρκή οικονομικά στοιχεία (π.χ. φορολογικές δηλώσεις, κατάσταση περιουσιακών στοιχείων) από τα οποία να προκύπτει η οικονομική αυτοτέλεια των εταίρων ή μετόχων, των διαχειριστών, των μελών του οργάνου διοίκησης της εταιρείας, των διευθυντικών στελεχών καθώς και όσων κατέχουν οποιαδήποτε άλλη συναφή ιδιότητα, ή σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης του αιτούντος φυσικού προσώπου, εφόσον πρόκειται για εξ αίματος ή εξ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή ή εκ πλαγίου μέχρι τετάρτου βαθμού συγγενικά πρόσωπα εταίρου ή μετόχου, διαχειριστή, μέλους οργάνου διοίκησης, διευθυντικού στελέχους επιχείρησης ή άλλου φυσικού προσώπου που εκμεταλλεύεται απ ευθείας ή συμμετέχει σε επιχείρηση που εκμεταλλεύεται τον ίδιο ή άλλο ραδιοφωνικό σταθμό ή άλλα μέσα ενημέρωσης που ανήκουν σε περισσότερες από δύο κατηγορίες (τηλεόραση κάθε είδους, ραδιόφωνο κάθε είδους, ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας). Την επιχειρηματική και οικονομική αυτοτέλειά τους σε σχέση με επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν έρευνες ραδιοτηλεοπτικής αγοράς για λογαριασμό του δημοσίου ή νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν. 3021/2002, οφείλουν επίσης να αποδεικνύουν, με την προσκόμιση επαρκών οικονομικών στοιχείων, το φυσικό πρόσωπο που είναι ιδιοκτήτης της αιτούσας ατομικής επιχείρησης ή όσοι εταίροι ή μέτοχοι, ή μέλη του οργάνου διοίκησης της αιτούσας εταιρείας συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο ή στη διοίκηση παρόμοιων εταιρειών ή συμμετέχουν σε εταιρείες που συμμετέχουν σε παρόμοιες εταιρείες. 2.Το στοιχείο ε της παραγράφου 1 εφαρμόζεται και για την απόδειξη της οικονομικής αυτοτέλειας των προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του Ν. 3021/2002. 3.Σε περίπτωση που στο μετοχικό κεφάλαιο ή στη διοίκηση της αιτούσας εταιρείας συμμετέχουν εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των υπεράκτιων ή εξωχώριων εταιρειών, οι οποίες έχουν την έδρα τους και εν γένει υπάγονται στη δικαιοδοσία κράτους εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των οποίων οι μετοχές είναι ονομαστικές σύμφωνα με τους όρους και τις εξαιρέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 6 του Ν. 2328/1995 και στο άρθρο 3 του παρόντος, η υποχρέωση υποβολής αναλυτικών στοιχείων που προβλέπεται στο παρόν άρθρο σχετικά με την προέλευση και εν γένει τον τρόπο απόκτησης των οικονομικών μέσων που διατέθηκαν για την απόκτηση μετοχών, επεκτείνεται και στους μετόχους των μετόχων, κ.ο.κ., της αιτούσας επιχείρησης, εκτός αν οι μετοχές των ανωτέρω εταιρειών είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο αξιών ή σε διεθνώς αναγνωρισμένο χρηματιστηριακό θεσμό. 4.Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως και για τους ενεχυρούχους δανειστές μετόχων ή εταίρων της αιτούσας επιχείρησης οι οποίοι υπάγονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 21 του Ν. 3166/2003, καθώς και για κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο έχει εκχωρηθεί το δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση για οποιαδήποτε άλλη επαχθή ή χαριστική αιτία. Άρθρο 8 Στοιχεία κοινοπραξίας Εάν η αίτηση συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλεται από κοινοπραξία, τα στοιχεία που αναφέρονται στα άρθρα 5 έως και 7 του παρόντος διατάγματος υποβάλλονται αυτοτελώς για κάθε μέλος της κοινοπραξίας. ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Β΄ Όροι και προϋποθέσεις σχετικά με την εφαρμογή των κριτηρίων ουσιαστικής αξιολόγησης των ραδιοφωνικών σταθμών ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Ουσιαστικές διατάξεις Άρθρο 9 Κριτήριο χρόνου λειτουργίας 1.Κατά την αξιολόγηση του κριτηρίου χρόνου λειτουργίας που αναφέρεται ως περίπτωση α) της παραγράφου 6 του άρθρου 7 του Ν. 2328/1995, οι αιτούσες επιχειρήσεις στις οποίες έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού ελεύθερης λήψης της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Π.Δ 25/1988 (ΦΕΚ Α΄10) βαθμολογούνται με ένα μόριο για κάθε συμπληρωμένο εξάμηνο νόμιμης και πραγματικής λειτουργίας, με αφετηρία την ημερομηνία δημοσίευσης της πρότασης της Επιτροπής Τοπικής Ραδιοφωνίας. Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου ένας ραδιοφωνικός σταθμός θεωρείται ως νομίμως λειτουργών μόνο στην περίπτωση που είχε υποβάλει αίτηση ανανέωσης της άδειας της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Π.Δ 25/1988 εμπρόθεσμα, σε ημερομηνία, δηλαδή, προγενέστερη της ημερομηνίας κατά την οποία είχε συμπληρωθεί η οριζόμενη στην άδεια διάρκεια ισχύος της. 2.Οι αιτούσες επιχειρήσεις που είχαν υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Π.Δ 25/1988 (ΦΕΚ Α΄10) με πλήρη δικαιολογητικά και άρτια τεχνική μελέτη, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ίδιου διατάγματος, όπως αυτό βεβαιώνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείου Τύπου και ΜΜΕ και Μεταφορών και Επικοινωνιών, αντίστοιχα, και οι οποίες δεν είχαν κριθεί από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, βαθμολογούνται με μισό μόριο για κάθε συμπληρωμένο εξάμηνο αναμονής με αφετηρία την ημερομηνία υποβολής με πλήρη στοιχεία και άρτια τεχνική μελέτη της σχετικής αίτησης. Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου οι αιτούσες επιχειρήσεις πρέπει να προσκομίζουν και τις δύο βεβαιώσεις πληρότητας του φακέλου και επάρκειας της τεχνικής μελέτης που έχουν τυχόν εκδοθεί από τις ανωτέρω αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες. Με μισό μόριο για κάθε συμπληρωμένο εξάμηνο αναμονής βαθμολογούνται επίσης οι επιχειρήσεις του εδαφίου α΄ της παραγράφου 1 οι οποίες υπέβαλαν εκπρόθεσμα αίτηση ανανέωσης της άδειας λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Π.Δ 25/1988, για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής με πλήρη στοιχεία και άρτια τεχνική μελέτη της ανωτέρω αίτησης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χορήγησης άδειας λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού ελεύθερης λήψης σύμφωνα με το παρόν διάταγμα. 3.Το κριτήριο του χρόνου λειτουργίας δεν εφαρμόζεται σε διαγωνιστική διαδικασία για τη χορήγηση αδειών λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού ελεύθερης λήψης, εάν έχει ήδη ολοκληρωθεί η πρώτη διαγωνιστική διαδικασία για τη χορήγηση αδειών λειτουργίας σε ραδιοφωνικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης για τον ίδιο νομό που διενεργήθηκε κατ εφαρμογή του άρθρου 7 του Ν. 2328/1995. Η διαγωνιστική διαδικασία θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί εφόσον έχουν εκδοθεί οι διοικητικές πράξεις των αδειών λειτουργίας. 4.Σε κάθε περίπτωση, η βαθμολόγηση των αιτήσεων με βάση το κριτήριο του παρόντος άρθρου δεν μπορεί να υπερβεί τα δώδεκα μόρια. Άρθρο 10 Κριτήριο απασχολούμενου προσωπικού 1.Για την αξιολόγηση των αιτουσών επιχειρήσεων με βάση το κριτήριο του απασχολούμενου αυτές προσωπικού με σύμβαση εργασίας, που αναφέρεται ως περίπτωση β) της παραγράφου 6 του άρθρου 7 του Ν. 2328/1995, λαμβάνεται υπόψη μόνο το προσωπικό το οποίο απασχολείται σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην οικεία εργατική και κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία. Επίσης, για να προσμετρηθεί ένας απασχολούμενος στο συνολικό αριθμό του ανωτέρω προσωπικού δεν πρέπει να απασχολείται σε περισσότερους από δύο κλάδους επιχειρήσεων της αιτούσας εταιρείας, σε κάθε, δε, περίπτωση το αντικείμενο της απασχόλησής του πρέπει να είναι συναφές με το αντικείμενο και τη λειτουργία μίας επιχείρησης μέσων ενημέρωσης. Για κάθε πέντε απασχολούμενους της παρούσας παραγράφου η αιτούσα επιχείρηση βαθμολογείται με ένα μόριο. Η μέγιστη δυνατή βαθμολογία είναι τα τέσσερα μόρια. 2.Για τον υπολογισμό του μέσου όρου των απασχολούμενων κατά τους δώδεκα μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας έκδοσης της οικείας προκήρυξης, λαμβάνονται υπόψη μόνο οι εργαζόμενοι που απασχολήθηκαν 20 τουλάχιστον ημέρες τον αντίστοιχο υπολογιζόμενο μήνα. 3.Για την αξιολόγηση των αιτουσών επιχειρήσεων με βάση το κριτήριο του απασχολούμενου προσωπικού με σύμβαση έργου λαμβάνονται υπόψη μόνον οι συνεργάτες οι οποίοι εκδίδουν δελτία παροχής υπηρεσιών για τέσσερις τουλάχιστον συνεργασίες το μήνα. Δεν συνυπολογίζονται συνεργασίες για τις οποίες το προβλεπόμενο δελτίο παροχής υπηρεσιών έχει εκδοθεί μετά την παρέλευση δύο μηνών από την ημερομηνία της αντίστοιχης συνεργασίας. Το β εδάφιο της παραγράφου 1 εφαρμόζεται και για το προσωπικό της παραγράφου αυτής. Για κάθε επτά απασχολούμενους της παρούσας παραγράφου η αιτούσα επιχείρηση βαθμολογείται με ένα μόριο. Η μέγιστη δυνατή βαθμολογία είναι τα τρία μόρια. 4.Οι υπό ίδρυση εταιρείες και οι μη λειτουργούσες ατομικές επιχειρήσεις αξιολογούνται με βάση τις σχεδιαζόμενες θέσεις εργασίας που αναφέρονται στην αναλυτική οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας που υποβάλλουν. Επίσης, οι σχεδιαζόμενες θέσεις εργασίας μπορεί να ληφθούν υπόψη σε περίπτωση που η βαθμολόγηση του ήδη απασχολούμενου προσωπικού αποδίδει στην αιτούσα επιχείρηση λιγότερο από δύο μόρια. Σε κάθε περίπτωση, η βαθμολόγηση των αιτήσεων κατ εφαρμογή της παραγράφου αυτής δεν μπορεί να υπερβεί τα δύο μόρια. Άρθρο 11 Κριτήριο πραγματικής επένδυσης και πληρότητας εξοπλισμού 1.Για την αξιολόγηση του κριτηρίου της πραγματικής επένδυσης, που αναφέρεται ως περίπτωση γ) στην παράγράφο 6 του άρθρου 7 του Ν. 2328/1995, λαμβάνονται υπόψη μόνον ο εξοπλισμός και οι πάγιες εγκαταστάσεις που είναι εγγεγραμμένες στο βιβλίο παγίων της αιτούσας εταιρείας κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. Κατ εξαίρεση, εάν ο εξοπλισμός ή οι πάγιες εγκαταστάσεις έχουν αποκτηθεί με σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης του Ν. 1555/1986, προσμετράται ως πραγματοποιηθείσα επένδυση το ποσό που έχει καταβληθεί μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής συμμετοχής στην αντίστοιχη διαγωνιστική διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνεται υπόψη μόνον ο εξοπλισμός ο οποίος είναι κατά κοινή πείρα αναγκαίος για την εύρυθμη και σύμφωνη με το νόμο λειτουργία ενός ραδιοφωνικού σταθμού. Οι αιτούσες επιχειρήσεις βαθμολογούνται με ένα μόριο για κάθε 44.021 ευρώ πραγματικής επένδυσης, με βάση υπολογισμού τη μη λογιστικώς αποσβεσθείσα αξία του ανωτέρω εξοπλισμού κατά το χρόνο κρίσης της αίτησης. Ως χρόνος κρίσης της αίτησης θεωρείται η 1η του μήνα κατά τον οποίο λαμβάνεται η απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης για την αξιολόγηση των αιτήσεων με βάση το κριτήριο αυτό. Η μέγιστη δυνατή βαθμολογία είναι τα τέσσερα μόρια. 2.Σε περίπτωση που δεν έχει πραγματοποιηθεί η επένδυση, η αξιολόγηση γίνεται με βάση τη σχεδιαζόμενη επένδυση με μέγιστη δυνατή βαθμολογία τα δύο μόρια. Η αξία της σχεδιαζόμενης επένδυσης πρέπει να βρίσκεται σε εύλογη αντιστοιχία με το εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο της αιτούσας. Επίσης, η σχεδιαζόμενη επένδυση μπορεί να ληφθεί υπόψη σε περίπτωση που η βαθμολόγηση της πραγματοποιηθείσας επένδυσης αποδίδει στην αιτούσα επιχείρηση λιγότερο από δύο μόρια. Άρθρο 12 Κριτήριο προγραμματικής πληρότητας 1.Το κριτήριο της προγραμματικής πληρότητας που αναφέρεται ως περίπτωση δ) της παραγράφου 6 του άρθρου 7 του Ν. 2328/1995 αξιολογείται στο πλαίσιο της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του ραδιοφωνικού σταθμού (γενικής ή ειδικής στόχευσης). 2.Στο πλαίσιο της αυτοδέσμευσης των διοικητικών αρχών, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης μπορεί να καθορίζει επιμέρους βαθμολογικές κλίμακες, εντός της προβλεπόμενης στο νόμο συνολικής βαθμολογικής κλίμακας του κριτηρίου αυτού (ένα έως δώδεκα μόρια για τους γενικής στόχευσης και ένα έως οκτώ μόρια για τους ειδικής στόχευσης σταθμούς) και με μέγιστη επιμέρους βαθμολογία τα τρία μόρια. Στην περίπτωση αυτή, τα επιμέρους στοιχεία της ειδικότερης αξιολόγησης και οι επιμέρους βαθμολογικές κλίμακες στις οποίες αντιστοιχούν τα στοιχεία αυτά πρέπει να αναφέρονται υποχρεωτικά στην προκήρυξη της αντίστοιχης διαγωνιστικής διαδικασίας. 3.Εκτός της ανωτέρω θετικής βαθμολόγησης, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης μπορεί κατά την αξιολόγηση με βάση το κριτήριο του παρόντος άρθρου να προβαίνει σε αρνητική βαθμολόγηση αφαιρώντας μέχρι τρία μόρια από το σύνολο των αποδιδομένων μορίων, λαμβάνοντας υπόψιν τυχόν παραβάσεις της εκάστοτε ισχύουσας ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας σχετικά με το περιεχόμενο των ραδιοφωνικών προγραμμάτων, που έχουν μεταδοθεί από ήδη λειτουργούντα σταθμό της αιτούσας επιχείρησης, εφόσον για τις παραβάσεις αυτές έχουν επιβληθεί οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις και εφόσον οι κυρώσεις αυτές δεν έχουν ανακληθεί ή ακυρωθεί ή ανασταλεί ολικώς ή μερικώς από τις αρμόδιες διοικητικές ή δικαστικές αρχές. Για την αρνητική βαθμολόγηση της παραγράφου αυτής λαμβάνονται ιδίως υπόψη το είδος, η βαρύτητα και ο συνολικός αριθμός των παραβάσεων. 4.Η θετική και η τυχόν αρνητική βαθμολόγηση με βάση το κριτήριο της προγραμματικής πληρότητας πρέπει να είναι πλήρως και ειδικώς αιτιολογημένη. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ Υποβαλλόμενα στοιχεία Άρθρο 13 Στοιχεία για την εφαρμογή του κριτηρίου χρόνου λειτουργίας του σταθμού 1.Για την αξιολόγηση της αιτήσεως με βάση το κριτήριο του χρόνου λειτουργίας που αναφέρεται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 7 του Ν. 2323/1995, υποβάλλεται επίσημο αντίγραφο της αντίστοιχης απόφασης που έχει εκδοθεί στο όνομα της αιτούσας επιχείρησης, κατ εφαρμογή του Π.Δ. 25/1988 από την Επιτροπή Τοπικής Ραδιοφωνίας ή τις βεβαιώσεις κατάθεσης και πληρότητας φακέλου που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Τύπου & Μ.Μ.Ε και Μεταφορών & Επικοινωνιών στο όνομα της αιτούσας επιχείρησης στο πλαίσιο διαδικασιών χορήγησης αδειών λειτουργίας που προβλέπονται στην προϊσχύσασα του Ν. 2328/1995 ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία. 2.Εάν οι διοικητικές πράξεις και έγγραφα της παραγράφου 1 έχουν εκδοθεί στο όνομα φυσικού ή νομικού προσώπου το οποίο στη συνέχεια μεταβίβασε τον πραγματικώς λειτουργήσαντα ραδιοφωνικό σταθμό σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, προσκομίζεται συμβολαιογραφικό έγγραφο από το οποίο πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια η καθολική μεταβίβαση συγκεκριμένης και ήδη λειτουργούσας επιχείρησης ραδιοφωνικού σταθμού. Ως καθολική μεταβίβαση θεωρείται η μεταβίβαση της επιχείρησης του ραδιοφωνικού σταθμού στο σύνολό της ή η μεταβίβαση των ουσιωδών στοιχείων που συνιστούν τον πυρήνα της επιχείρησης αυτής (π.χ. σύνολο εγκαταστάσεων εκπομπής, σύνολο εξοπλισμού στούντιο παραγωγής προγράμματος). Σε περίπτωση διαδοχικών μεταβιβάσεων της ίδιας επιχείρησης ραδιοφωνικού σταθμού προσκομίζονται τα συμβολαιογραφικά έγγραφα για το σύνολο των διαδοχικών μεταβιβάσεων. Άρθρο 14 Στοιχεία για την εφαρμογή του κριτηρίου απασχολουμένου προσωπικού Για την εφαρμογή του κριτηρίου του απασχολούμενου προσωπικού που αναφέρεται στην περίπτωση β) της παραγράφου 6 του άρθρου 7 του Ν. 2328/1995, υποβάλλονται: 1.Μισθολογικές καταστάσεις, εγκεκριμένες από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας, του προσωπικού που απασχολήθηκε με σύμβαση εργασίας κατά τους δώδεκα τελευταίους μήνες στο σταθμό καθώς και βεβαιώσεις των αρμόδιων ασφαλιστικών οργανισμών για την ασφάλιση των ίδιων εργαζομένων για ολόκληρο το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στις ανωτέρω μισθολογικές καταστάσεις. 2.Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει με σαφήνεια η πλήρης, σύμφωνα με τις διατάξεις της οικείας νομοθεσίας και του παρόντος διατάγματος, απασχόληση των αναφερομένων στις μισθολογικές καταστάσεις προσώπων καθώς και το αντικείμενο της εργασίας τους. 3.Κατάλογος απασχολουμένων με σύμβαση έργου κατά τους προηγούμενους της υποβολής της αιτήσεως δώδεκα μήνες, καθώς και επικυρωμένο αντίγραφο των αντίστοιχων δελτίων παροχής υπηρεσιών. 4.Οικονομοτεχνική μελέτη για τις σχεδιαζόμενες θέσεις εργασίας κάθε είδους προσωπικού (τεχνικό και διοικητικό προσωπικό, δημοσιογράφοι, παρουσιαστές και λοιποί συντελεστές των μεταδιδομένων προγραμμάτων) για όλη τη διάρκεια της ισχύος της αιτούμενης άδειας, εφόσον πρόκειται για επιχείρηση που απασχολεί αριθμό προσωπικού ο οποίος προσμετρούμενος σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους αποδίδει βαθμολογία μικρότερη από δύο μόρια. Άρθρο 15 Στοιχεία για την εφαρμογή του κριτηρίου πραγματικής επένδυσης και πληρότητας του εξοπλισμού: Για την εφαρμογή του κριτηρίου πραγματικής επένδυσης και πληρότητας του εξοπλισμού υποβάλλονται: 1.Οι δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμοί, καταστάσεις αποτελεσμάτων, προσαρτήματα, ταμειακές ροές) των τριών (3) τελευταίων ετών, εφόσον πρόκειται για ήδη λειτουργούσες επιχειρήσεις. Εάν οι προσκομιζόμενες οικονομικές καταστάσεις δεν υπογράφονται από ορκωτό λογιστή ελεγκτή, προσκομίζεται έκθεση ορκωτού ελεγκτή με την οποία να βεβαιώνεται η πιστότητα των σχετικών οικονομικών στοιχείων που αναφέρονται στους ισολογισμούς. Για τις εταιρείες που τηρούν βιβλία εσόδων εξόδων β΄ κατηγορίας πρέπει να υποβάλλεται και το μηχανογραφικό δελτίο οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών. 2.Φορολογικά στοιχεία με τα οποία να βεβαιώνεται με την απαιτούμενη γνησιότητα και αυθεντικότητα η αξία της ήδη πραγματοποιηθείσας επένδυσης που αναφέρεται στο άρθρο 11 του παρόντος. 3.Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας του νομικού προσώπου της αιτούσας εταιρείας ή, εφόσον πρόκειται για ατομική επιχείρηση, του φυσικού προσώπου, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. 4.Σε περίπτωση που έχουν καταρτισθεί συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, προσκομίζονται τα αντίστοιχα συμφωνητικά καθώς και αποδεικτικά στοιχεία για το ήδη καταβληθέν, σε εκτέλεση της σύμβασης αυτής, ποσό. 5.Οικονομικοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας και επενδυτικής αξίας του σταθμού. Στη μελέτη αυτή η οποία υποβάλλεται από τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία και δεν έχουν πραγματοποιήσει επένδυση ή έχουν πραγματοποιήσει επένδυση μικρότερη του ποσού των 88.041 ευρώ, πρέπει να αναφέρονται τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 1)το ύψος των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ή της προσωπικής περιουσίας εφόσον πρόκειται για ατομική επιχείρηση, 2)το ύψος των κάθε είδους δανειακών υποχρεώσεων καθώς και το ποσοστό των υποχρεώσεων αυτών επί του κεφαλαίου της επιχείρησης, 3)σχέδιο εξυπηρέτησης των δανειακών υποχρεώσεων, 4)υπολογιζόμενο κόστος για την απασχόληση του κάθε είδους προσωπικού (τεχνικό και διοικητικό προσωπικό, δημοσιογράφοι, παρουσιαστές και λοιποί συντελεστές των μεταδιδομένων προγραμμάτων) για τα προσεχή τέσσερα έτη, 5)εκτίμηση του ύψους των λοιπών λειτουργικών εξόδων, 6)εκτίμηση του κόστους από την καταβολή πνευματικών δικαιωμάτων για την προμήθεια των μεταδιδόμενων έργων κατά τα προσεχή τέσσερα έτη, 7)εκτίμηση του κόστους σχεδιαζόμενης ιδίας παραγωγής έργων ή ανάθεσης της παραγωγής αυτής σε επιχειρήσεις παραγωγής των μεταδιδόμενων έργων για τα προσεχή τέσσερα έτη, 8)εκτίμηση του ύψους των ποσών που θα καταβληθούν για τις κάθε είδους υποχρεωτικές χρηματικές παροχές προς το ελληνικό δημόσιο και άλλους δημόσιους ή κοινωφελείς φορείς, 9)εκτίμηση του κόστους, βάσει τιμών του επισήμου τιμοκαταλόγου των κατασκευαστριών εταιρειών, των εγκαταστάσεων παραγωγής και μετάδοσης ραδιοφωνικού προγράμματος καθώς και της προμήθειας του σχετικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Ο αναφερόμενος στην οικονομικοτεχνική μελέτη εξοπλισμός αυτός πρέπει να τελεί σε εύλογη αντιστοιχία με τον εξοπλισμό που αναφέρεται στη τεχνική μελέτη, 10)εκτίμηση τους κόστους τυχόν σχεδιαζόμενων άλλων εγκαταστάσεων παραγωγής και μετάδοσης ή προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τα προσεχή τέσσερα έτη, 11)εκτίμηση των συνολικών διαφημιστικών εσόδων των ραδιοφωνικών σταθμών στον αντίστοιχο νομό εντός των προσεχών τεσσάρων ετών (αφαιρουμένων των νομίμων επιβαρύνσεων), και εκτίμηση της μέσης ποσοστιαίας συμμετοχής του σταθμού στην κατανομή της δαπάνης αυτής. Για την εκτίμηση των εσόδων αυτών συνυπολογίζονται και τυχόν έσοδα που προέρχονται από χορηγίες ή άλλες επιτρεπόμενες από το νόμο οικονομικές ενισχύσεις, 12)πρόβλεψη για την τυχόν πραγματοποίηση άλλου είδους εσόδων 13)εκτίμηση αποτελεσμάτων δωδεκάμηνης χρήσης και 14)εκτίμηση για τον αριθμό κάθε είδους προσωπικού (τεχνικό και διοικητικό προσωπικό, δημοσιογράφοι, παρουσιαστές και λοιποί συντελεστές των μεταδιδόμενων προγραμμάτων) που θα απασχοληθεί και για τα τέσσερα έτη ισχύος της αιτούμενης άδειας. Άρθρο 16 Στοιχεία για την εφαρμογή του κριτηρίου προγραμματικής πληρότητας Για τη συγκριτική αξιολόγηση των αιτήσεων με βάση το κριτήριο της προγραμματικής πληρότητας που αναφέρεται στην περίπτωση δ) της παραγράφου 6 του άρθρου 7 του Ν. 2328/1995, οι αιτούσες εταιρείες υποβάλλουν: 1.Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται η κατηγορία (γενικής ή ειδικής στόχευσης) στην οποία συγκαταλέγεται, κατά την κρίση τους, ο ραδιοφωνικός σταθμός που επιθυμούν να λειτουργήσουν, σύμφωνα με την ιδιαίτερη φύση και χαρακτηριστικά του σχεδιαζόμενου προγράμματος. 2.Αναλυτική έκθεση από την οποία να προκύπτει με σαφήνεια η φυσιογνωμία του σταθμού και ο τυχόν ιδιαίτερος προσανατολισμός του προγράμματός του (ειδική στόχευση) προς ορισμένο τομέα (λ.χ. ενημέρωση, επιμόρφωση, ψυχαγωγία, αθλητισμός) ή ορισμένη μορφή λόγου ή τέχνης (λ.χ. θέατρο, κινηματογράφος, μουσική, εικαστικά), η φιλοσοφία, η οργάνωση και το περιεχόμενο του προγράμματος. Στην ίδια έκθεση αναφέρονται και όλα τα στοιχεία που, κατά την κρίση της αιτούσας επιχείρησης, αναδεικνύουν τη συμβολή του σταθμού στην αντικειμενική και με ίσους όρους ενημέρωση καθώς και στην ποιοτική επιμόρφωση και ψυχαγωγία των ακροατών. Ειδικότερα η έκθεση της παρούσας παραγράφου πρέπει να αναφέρεται στα ακόλουθα, τουλάχιστον, στοιχεία: 1)Εφ όσον πρόκειται για σταθμούς γενικής στόχευσης ή ειδικής στόχευσης με προσανατολισμό στην ενημέρωση: i. διάρκεια και περιοδικότητα των ενημερωτικών εκπομπών με ειδική αναφορά στα δελτία ειδήσεων, ii. κριτήρια επιλογής και ιεράρχησης των μεταδιδόμενων ειδήσεων, με έμφαση στις ειδήσεις που αφορούν τον πληθυσμό της αντίστοιχης γεωγραφικής περιοχής, iii. παραγωγή εκπομπών πολιτικού και κοινωνικού διαλόγου με τη συμμετοχή τοπικών ιδίως φορέων και προσωπικοτήτων, iν. κριτήρια και μηχανισμοί διασφάλισης της πολιτικής και πολιτιστικής πολυφωνίας και πολυμέρειας και της πρόσβασης όλων των πολιτικών κομμάτων και των υποψηφίων τους, καθώς και των συνδικαλιστικών και κοινωνικών φορέων και ομάδων (που δραστηριοποιούνται κυρίως στην γεωγραφική περιοχή στην οποία αντιστοιχεί η αιτούμενη άδεια λειτουργίας) στις εκπομπές πολιτικής ενημέρωσης και γενικότερα πολιτικού και κοινωνικού διαλόγου, λαμβανομένης υπ όψιν της αρχής της αναλογικής ισότητας, ιδίως κατά τη διάρκεια προεκλογικής περιόδου, καθώς και για κάθε κρίσιμο ζήτημα που επιδέχεται διαφορετικές πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές προσεγγίσεις, ν. δυνατότητα συνεργασίας: α) με ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς που εκπέμπουν σε όμορες περιοχές ή εντός της αντίστοιχης γεωγραφικής περιοχής, και β) με ανταποκριτές στα κυριότερα αστικά κέντρα της γεωγραφικής περιοχής για την οποία έχει υποβληθεί η αίτηση, νi. σύνθεση της ομάδας σύνταξης και παραγωγής των ενημερωτικών εκπομπών του σταθμού. Ειδικότερα, προσκομίζονται τα ακόλουθα στοιχεία: α) ονομαστική κατάσταση των μελών της ομάδας με αναφορά στα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί, β) αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα κάθε μέλους με ιδιαίτερη αναφορά στην εμπειρία, στις γνώσεις και στις ικανότητές τους, γ) βεβαίωση αναγνωρισμένης ένωσης συντακτών σχετικά με την εγγραφή του διευθυντή του τμήματος ειδήσεων του σταθμού σε αυτήν και δ) υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, του υπευθύνου προγράμματος καθώς και του υπεύθυνου του τμήματος ειδήσεως του σταθμού ότι δέχονται την ανάληψη των συγκεκριμένων καθηκόντων. 2)Εφ όσον πρόκειται για σταθμούς γενικής στόχευσης ή ειδικής στόχευσης με προσανατολισμό στην ψυχαγωγία: i. προσδιορισμός της έννοιας του ψυχαγωγικού προγράμματος κατά την αντίληψη των υπευθύνων του σταθμού και κατανομή του προγράμματος σε επιμέρους τομείς ψυχαγωγίας, τόσο ως προς το είδος των μεταδοθησομένων εκπομπών (λ.χ. κινηματογράφος, θέατρο, ραδιοφωνικές σειρές, παιχνίδια κλπ.) όσο και ως προς το περιεχόμενό τους (κοινωνικό, σατυρικό, αισθηματικό, ιστορικό κλπ.) και τα τυχόν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κοινού στο οποίο απευθύνονται (λ.χ. παιδικό ή νεανικό κοινό) ii. πρόβλεψη συνεργασίας, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς παραγωγής οπτικοακουστικών έργων ή ψυχαγωγικών προγραμμάτων ή με προσωπικότητες με αναγνωρισμένο κύρος και εμπειρία στο χώρο αυτό και iii. προγραμματισμό εσωτερικής παραγωγής ή συμπαραγωγής ψυχαγωγικών προγραμμάτων ή εξασφάλιση των δικαιωμάτων ραδιοφωνικής μετάδοσης τέτοιων προγραμμάτων, iν. σύνθεση της ομάδας σύνταξης και παραγωγής των ψυχαγωγικών εκπομπών του σταθμού. Ειδικότερα, προσκομίζονται τα ακόλουθα στοιχεία: α) ονομαστική κατάσταση των μελών με αναφορά στα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί και β) αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα κάθε μέλους με ιδιαίτερη αναφορά στην εμπειρία, στις γνώσεις και γενικότερα στις ικανότητές τους. 3)Εφ όσον πρόκειται για σταθμούς γενικής στόχευσης ή ειδικής στόχευσης με προσανατολισμό στην επιμόρφωση ή/και στον πολιτισμό: i. προσδιορισμός της έννοιας του επιμορφωτικού ή/και πολιτιστικού προγράμματος κατά την αντίληψη των υπευθύνων του σταθμού και κατανομή του προγράμματος σε έναν ή περισσότερους επιμέρους τομείς, τόσο ως προς το είδος των μεταδοθησομένων εκπομπών (ειδική ειδησεογραφία, ζωντανές παραστάσεις εκδηλώσεις και αγώνες, κλπ.) όσο και ως προς το περιεχόμενό τους (μουσικό, αθλητικό, αρχαιολογικόιστορικό, ταξιδιωτικό, φυσιογνωστικό κλπ.), ii. πρόβλεψη συνεργασίας με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς πολιτιστικού, επιμορφωτικού, αθλητικού, κλπ., χαρακτήρα οι οποίοι δραστηριοποιούνται εντός του νομού για τον οποίο έχει υποβληθεί η αίτηση (π.χ. τοπικά μουσικά σύνολα, περιφερειακά εκπαιδευτικά ιδρύματα, περιφερειακά θέατρα, τοπικές αθλητικές ομοσπονδίες), iii. προγραμματισμός εσωτερικής παραγωγής ή συμπαραγωγής επιμορφωτικών προγραμμάτων, διοργάνωση ή χορηγία επιστημονικών, πολιτιστικών, αθλητικών, κλπ., εκδηλώσεων, οι οποίες διοργανώνονται στον αντίστοιχο νομό, ή εξασφάλιση των δικαιωμάτων ραδιοφωνικής μετάδοσης τέτοιων προγραμμάτων ή εκδηλώσεων, iν. σύνθεση της ομάδας σύνταξης και παραγωγής των εκπομπών του σταθμού. Ειδικότερα, προσκομίζονται τα ακόλουθα στοιχεία: α) ονομαστική κατάσταση των μελών με αναφορά στα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί και β) αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα κάθε μέλους με ιδιαίτερη αναφορά στην εμπειρία, στις γνώσεις και γενικότερα στις ικανότητές τους. 3.Αναλυτικό σχέδιο κατανομής του ημερήσιου χρόνου λειτουργίας του σταθμού σε ζώνες και κατηγορίες προγράμματος σε εβδομαδιαία βάση, σε αντιστοιχία με τα όσα αναφέρονται στην έκθεση φυσιογνωμίας και προσανατολισμού του σταθμού. 4.Κώδικες δημοσιογραφικής δεοντολογίας και δεοντολογίας προγραμμάτων και διαφημίσεων για την εφαρμογή των οποίων ο υποψήφιος σταθμός αυτοδεσμεύεται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 8 και 9 του Ν. 2863/2000. Το περιεχόμενο των κωδίκων αυτών δεν μπορεί να είναι αντίθετο στους ισχύοντες, κατ άρθρο 3 παρ. 15 του Ν. 2328/1995, Κώδικες Δεοντολογίας και πρέπει ιδίως να εκδηλώνει τη μέριμνα του σταθμού για: 1)το σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, 2)την προστασία του ιδιωτικού βίου, 3)την προστασία ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων και ιδίως των ανήλικων, 4)την πολιτική και πολιτιστική πολυφωνία και πολυμέρεια, 5)το σεβασμό της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και των συνταγματικών θεσμών γενικότερα, 6)την προαγωγή της κοινωνικής αλληλεγγύης και 7)την προαγωγή της ισότητας των δύο φύλων. 5.Σχέδιο για την υλοποίηση των υποχρεώσεων των ραδιοφωνικών σταθμών που προβλέπονται στους Ν. 2328/1995 και 2863/2000 καθώς και του π.δ. 100/2000 ή των άλλων κανονιστικών διοικητικών πράξεων που εκδίδονται κατ εξουσιοδότηση της ισχύουσας νομοθεσίας, και αφορούν ιδίως: 1)στη δωρεάν μετάδοση μηνυμάτων κοινωνικού περιεχομένου, 2)στην ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας, 3)στη μετάδοση σε ελληνική γλώσσα ποσοστού μεγαλύτερου του εικοσιπέντε τοις εκατό του χρόνου εκπομπής τους (εκτός του χρόνου των ειδήσεων, των αθλητικών εκδηλώσεων, των διαφημίσεων, και των ραδιοφωνικών παιχνιδιών), 4)στην εξέταση των αιτήσεων επανόρθωσης σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 9 του Π.Δ. 100/2000 και στο άρθρο 9 του Ν. 2863/2000 και 5)στον τρόπο επανόρθωσης των προσβολών της προσωπικότητας, της τιμής κ.λ.π. είτε μετά την αποδοχή των σχετικών αιτήσεων επανόρθωσης, είτε σε συμμόρφωση της σχετικής απόφασης του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Γ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Άρθρο 17 Στάδια αξιολόγησης 1.Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από την τελευταία δημοσίευση της προκήρυξης, κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στην παράγραφο 2 του άρθρου 19. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης εξετάζει τις υποβαλλόμενες αιτήσεις σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις επόμενες παραγράφους. 2.Αρχικά, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης εξετάζει αν οι αιτούσες επιχειρήσεις πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για χορήγηση άδειας λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού ελεύθερης λήψης και διατυπώνει για κάθε αιτούσα επιχείρηση θετική ή αρνητική κρίση, πλήρως αιτιολογημένη. 3.Στη συνέχεια, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης αξιολογεί συγκριτικά τις αιτήσεις για τις οποίες κατά το πρώτο στάδιο διατύπωσε θετική κρίση, με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 7 του Ν. 2328/1995 όπως αυτά εξειδικεύονται με τις διατάξεις των άρθρων 9 έως και 12 του παρόντος. Ειδικότερα, καταρτίζει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών, βαθμολογικό πίνακα αξιολόγησης των αιτήσεων, σύμφωνα με το σύστημα βαθμολόγησης με μόρια που προβλέπεται στις ανωτέρω διατάξεις. Στον πίνακα αυτό, δεν συμπεριλαμβάνονται αιτήσεις για τις οποίες οι υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών δεν έχουν εκδόσει βεβαίωση τεχνικής επάρκειας σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 7 του ν. 2328/1995 και την κοινή υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του ν. 2328/1995. 4.Κατά του βαθμολογικού πίνακα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ο οποίος κοινοποιείται σε όλες ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις που υπέβαλλαν αίτηση και δημοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες που κυκλοφορούν στο νομό των αντίστοιχων προκηρυσσομένων αδειών, μπορεί να ασκηθεί ένσταση, από τις συμμετέχουσες στη διαγωνιστική διαδικασία επιχειρήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα ημερών από την αποδεδειγμένη γνώση του περιεχομένου των σχετικών αποφάσεων του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Με την ένσταση αυτή, εκτός από την αναπροσαρμογή των επιμέρους ή της συνολικής βαθμολογίας κάθε αιτούσας επιχείρησης, μπορεί να ζητηθεί η διαγραφή μίας επιχείρησης από το βαθμολογικό πίνακα λόγω μη συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων ή η ένταξη στο βαθμολογικό πίνακα επιχείρησης η οποία δεν έχει περιληφθεί επειδή κρίθηκε ότι δεν πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις. Οι ενστάσεις εκδικάζονται από την ολομέλεια της αρχής, η οποία αποφαίνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας σαρανταπέντε ημερών. Η ένσταση κατά της ανωτέρω απόφασης του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης αποτελεί ενδικοφανή προσφυγή κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 45 του Π.Δ. 18/1989 (ΦΕΚ Α 8). 5.Εφόσον κατά τη συγκριτική αξιολόγηση των αιτήσεων στην οποία προβαίνει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, σύμφωνα με το ανωτέρω σύστημα βαθμολόγησης με μόρια, δύο ή περισσότεροι αιτούντες ισοβαθμήσουν στην τελευταία κατ αύξοντα αριθμό προκηρυχθείσα θέση συχνοτήτων λαμβάνοντας τον ίδιο συνολικά αριθμό μορίων και η ισοβαθμία αυτή διατηρείται ύστερα από συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ αποκλειστικά των φορέων που ισοβάθμησαν, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης καλεί τους φορείς που υπέβαλαν τις αντίστοιχες αιτήσεις να δηλώσουν εντός πέντε ημερών εάν επιθυμούν την από κοινού χρήση της συχνότητας αυτής. Η συμφωνία για την από κοινού χρήση μίας ή περισσοτέρων συχνοτήτων περιβάλλεται υποχρεωτικά το συμβολαιογραφικό τύπο και μπορεί να προβλέπει την από κοινού χρήση, είτε ανά ζώνη προγράμματος, είτε ανά μία ή περισσότερες ημέρες. Για την εφαρμογή της συμφωνίας αυτής επιτρέπεται η σύσταση εταιρείας, αποκλειστικά από τους φορείς που ισοβαθμούν, στο όνομα της οποίας εκδίδεται η προβλεπόμενη άδεια. Σε περίπτωση που η ανωτέρω συμφωνία κοινής χρήσης δεν επιτευχθεί, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης διενεργεί εντός τριών ημερών και κατά τη διάρκεια δημόσιας συνεδρίασης της ολομέλειάς του, κλήρωση μεταξύ των φορέων που ισοβαθμούν. Με βάση το αποτέλεσμα της κλήρωσης αυτής χορηγούνται οι αντίστοιχες άδειες. 6.Εφόσον μετά την κατάρτιση του συνολικού βαθμολογικού πίνακα με βάση τα κριτήρια της παραγράφου 6 του άρθρου 7 του Ν. 2328/1995, η αιτούσα επιχείρηση περιλαμβάνεται στους επιλεγέντες για τη χορήγηση αδειών δύο διαφορετικών χαρτών συχνοτήτων, καλείται εντός πέντε ημερών να επιλέξει ανεκκλήτως τη μία. Η άδεια που δεν επιλέχθηκε χορηγείται στην επιχείρηση που καταλαμβάνει την επόμενη θέση του αντίστοιχου συνολικού βαθμολογικού πίνακα. Άρθρο 18 Συμπλήρωση αιτήσεωνΠαροχή διευκρινίσεων 1.Μετά τη λήξη της προθεσμίας της υποβολής των αιτήσεων, συμπλήρωση των φακέλων των αιτήσεων με στοιχεία των οποίων η υποβολή προβλέπεται στην προκήρυξη δεν επιτρέπεται. Κατά τη διάρκεια και των δύο σταδίων της αξιολόγησης που προβλέπονται στο άρθρο 17, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ή άλλη αρμόδια αρχή, μπορεί να καλέσει τις αιτούσες επιχειρήσεις για παροχή διευκρινήσεων επί των στοιχείων που περιέχονται στους φακέλους των αιτήσεών τους ή για συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων στοιχείων, κατ εφαρμογήν της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του Ν. 2644/1998.. 2.Η άσκηση της διακριτικής ευχέρειας των αρμόδιων διοικητικών αρχών, για τη συμπλήρωση ή μη των φακέλων των αιτήσεων ή για την παροχή σχετικών διευκρινήσεων κατ εφαρμογή του παρόντος άρθρου πρέπει, κατ επιταγή της αρχής της ίσης μεταχείρισης, να γίνεται κατά τρόπο ενιαίο και να μην καταλήγει στην εξέταση μίας ή περισσοτέρων αιτήσεων υπό ευμενέστερο ή δυσμενέστερο, από διαδικαστικής απόψεως, καθεστώς. Άρθρο 19 Τελικές διατάξεις 1.Οι προκηρύξεις των διαγωνιστικών διαδικασιών που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος διατάγματος εκδίδονται από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και περιλαμβάνουν τις προϋποθέσεις, τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπονται για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης, λειτουργίας και εγκατάστασης ραδιοφωνικών σταθμών ελεύθερης λήψης στο Ν. 2328/1995 και στο παρόν διάταγμα, όπως εκάστοτε ισχύουν. Με την προκήρυξη επιτρέπεται να οριστεί ως υποχρεωτική η υποβολή συγκεκριμένου τύπου ή/και είδους δικαιολογητικών ή άλλων εγγράφων σχετικά με τα στοιχεία που οι αιτούντες οφείλουν να υποβάλλουν κατ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 5 έως 8 και 13 έως και 16 του παρόντος διατάγματος. Η εξέταση των τεχνικών μελετών που υποχρεούνται να υποβάλλουν οι αιτούσες επιχειρήσεις, κατ εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 7 σε συνδυασμό με την παράγραφο 5 του άρθρου 2 του Ν. 2328/1995, γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο στοιχείο ε της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου καθώς και στις οικείες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση, οι ανωτέρω τεχνικές μελέτες υποβάλλονται στην αρμόδια κατά τα ανωτέρω υπηρεσία εντός της ίδιας αποκλειστικής προθεσμίας που προβλέπεται στην προκήρυξη που εκδίδει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης για την υποβολή των λοιπών δικαιολογητικών. 2.Οι εκδιδόμενες από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης προκηρύξεις αφορούν συγκεκριμένες θέσεις διαύλων επίγειων συχνοτήτων και δημοσιεύονται σε τρεις ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες που κυκλοφορούν εντός του αντίστοιχου νομού. Οι ανωτέρω δημοσιεύσεις γίνονται δύο φορές, μεταξύ των οποίων μεσολαβεί χρονικό διάστημα τουλάχιστον είκοσι ημερών. Επίσης, ολόκληρο το κείμενο της προκήρυξης καταχωρείται, την ημέρα της έκδοσής της, στις ιστοσελίδες του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Ανάκληση ή κατάργηση των προκηρύξεων, πριν ή μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, επιτρέπεται μόνο για λόγους νομιμότητας. 3.Στην αίτηση συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία αναφέρονται υποχρεωτικά και κατά σειρά προτίμησης, οι προκηρυσσόμενες ανά κέντρο εκπομπής δίαυλοι συχνοτήτων στις οποίες η αιτούσα επιχείρηση επιθυμεί να εκπέμπει καθώς και οι ώρες λειτουργίας κατά τις οποίες επιθυμεί να μεταδίδει το πρόγραμμά της. 4.Σε περίπτωση κοινής χρήσης συχνοτήτων υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται η επιθυμία κοινής χρήσης των συχνοτήτων μίας άδειας από περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Η δήλωση συνοδεύεται από συμφωνητικό που περιβάλλεται υποχρεωτικά το συμβολαιογραφικό τύπο και καταρτίζεται μεταξύ συγκεκριμένων φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία επιθυμούν την κοινή χρήση των συχνοτήτων. Στο συμφωνητικό πρέπει επίσης να προβλέπεται ο ειδικότερος τρόπος κοινής χρήσης, ανά ζώνη προγράμματος ή ανά μία ή περισσότερες ημέρες. 5.Ο έλεγχος συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων που προβλέπεται στα άρθρα 5 έως και 8 του παρόντος, αφορά στους εταίρους ή μετόχους και στους διαχειριστές ή στα μέλη των οργάνων της διοίκησης, καθώς και στα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας, ή του φυσικού προσώπου εφόσον πρόκειται για ατομική επιχείρηση, βάσει, αντίστοιχα, του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, της σύνθεσης των οργάνων διοίκησης και του οργανογράμματος της αιτούσας επιχείρησης που ίσχυαν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Εάν χορηγηθεί άδεια σε επιχείρηση της οποίας το ιδιοκτησιακό καθεστώς μεταβιβάσθηκε σε μεταγενέστερο της αιτήσεως χρόνο εφαρμόζεται η παράγραφος 12 του άρθρου 6 του Ν. 2328/1995. Η ανωτέρω διάταξη του Ν. 2328/1995 εφαρμόζεται αναλόγως και σε περίπτωση μεταγενέστερης της αιτήσεως μεταβολής της σύνθεσης των οργάνων διοίκησης, των διαχειριστών ή αλλαγής των διευθυντικών στελεχών της αιτούσας επιχείρησης. 6.Αιτήσεις οι οποίες δεν συνοδεύονται από το οριζόμενο στην οικεία νομοθεσία παραστατικό καταβολής των προβλεπόμενων για την αντίστοιχη διαγωνιστική διαδικασία τελών υπέρ του Δημοσίου, απορρίπτονται πριν από το πρώτο στάδιο αξιολόγησης. Επίσης, στην αίτηση πρέπει να ορίζεται με σαφήνεια ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας για τη διενέργεια των απαιτούμενων από την προκήρυξη ενεργειών. 7.Τέσσερις έως έξι μήνες πριν από τη λήξη της ισχύος των αδειών λειτουργίας του άρθρου 7 του Ν. 2328/1995, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης εκδίδει προκήρυξη για τη χορήγηση νέων αδειών λειτουργίας για τις αντίστοιχες θέσεις συχνοτήτων. Στη σχετική διαγωνιστική διαδικασία μπορεί να συμμετάσχει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο πληροί τις πληροί τις προβλεπόμενες στο Ν. 2328/1995 και στο παρόν διάταγμα προϋποθέσεις. Σε περίπτωση κατάργησης για οποιοδήποτε λόγο της ισχύος μίας άδειας λειτουργίας, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης εκδίδει νέα προκήρυξη για τη χορήγηση της άδειας αυτής το αργότερο εντός τριάντα ημερών από την έκδοση της καταργητικής πράξης. Άρθρο 20 Έναρξη ισχύος Το παρόν διάταγμα αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Ρίο 28 Αυγούστου 2003 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ
  • Τα άρθρα 5Α, 14 παράγραφος 9 και 15 του Συντάγματος (1975/1986/2001).
  • Την παράγραφο 4 του άρθρου 19 του Ν. 3051/2002 (ΦΕΚ Α΄220).
  • Την παράγραφο 18 του άρθρου 6 και την παράγραφο 14 του άρθρου 7 του Ν. 2328/ 1995 (ΦΕΚ Α΄ 159) καθώς και την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του Ν. 2644/1998 (ΦΕΚ Α΄ 233).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ Α΄ 137), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α΄ 154), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2, εδ. α΄ του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α΄ 38).
  • Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Π.Δ. 181/1994 Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών σε Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημερώσεως (ΦΕΚ Α΄ 116).
  • Την ανάγκη να παραχωρηθεί η χρήση του δημοσίου αγαθού των επίγειων συχνοτήτων, καθώς και η εκτέλεση της δημόσιας, υπό λειτουργική έννοια, υπηρεσίας που συνίσταται στην παροχή στο κοινό ραδιοφωνικών υπηρεσιών, βάσει προϋποθέσεων, όρων και διαδικασιών που διασφαλίζουν, αφενός, τη νομιμότητα, τη διαφάνεια, την πολιτική και πολιτισμική πολυμέρεια και πολυφωνία και τον ελεύθερο και ανόθευτο οικονομικό ανταγωνισμό στον ευρύτερο τομέα των μέσων ενημέρωσης και, αφετέρου, την παροχή στο κοινό υψηλού επιπέδου ραδιοφωνικών υπηρεσιών.
  • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  • Το υπ΄ αριθμόν 188/2003 πρακτικό επεξεργασίας του Συμβουλίου της Επικρατείας.
  • Το υπ αριθμ. 343 /2003 πρακτικό επεξεργασίας του Συμβουλίου της Επικρατείας , ύστερα από πρόταση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις. 1995/2328 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Για την παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών και συναφείς διατάξεις. 1998/2644 1998
Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις 2002/3051 2002
Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών σε Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 1994/181 1994
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις 2016/4441 2016